The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sahim kadivar, 2018-12-27 03:10:55

jivvigyan

jivvigyan

?o{a.d\\5tr

This Question Paper contains 20 printed pages. la Qqr-il {e 'iqt r}'{l

(Part-A&Part-B) ilAtct.i", OMR tllaql

SlNo 200313t 0s6(c) ag srtr-j ?& d.

Arbz-r.o{\ 5a; a}1-\.. (MARCH,2018) Set. No. of Question Paper,
SCMNCE STREAM circle against which is to be
6}da s?$r.
(CLASS - xlr) darken in OMR sheet.

Part-A : Time: l Hour/Marks:50 20

Part - B : Time : 2 Hours /Marks : 50 [Matcimum Morks : 50

(Part - A)

1) utl, raql-tl ottct-A q[ &getnl r$t?-tr 50 rd 8. ot€{t o/ xe] pRrtra 0.

z) uel-{l g?r ri',,.u 1 s[ so 0 uri els xe-il 3Bt 1 r].
3) stqu\ds els xe-t't e{aqtil gfl urd fQseq .ttiE 3{i ONIR rflaqi q/crror

aurql.

4) qnn ?,racre{l qAa oMR uas?ri .} a ue -[qr nn (A) o, (B) o, (c) o, (D) o

utrter t). i, uait .) dqtot ilrd c'tq i-u Qse\ \?-u "t{ufi oilert.te{l ryt

O qA 3?ctt{ r&tl.

s) ?t 3t{ &g ur )ra gsAa{ q/ qrqal o/atr \? s?crd r&rl.
6) rtaq13qi €qr-{l q/tgll oilE?tl utrter xaq13 fu i .l OMR q13q[ qqc{l

o/crtt?tl eutatrt r&tl.

l) gctsi. sqt Eqdr €qeiiril cLRrLtr ? ?$ 3r{

( ) ,ftl.t €.toir.it

(B.) k.il't €'tc'il.[

(c) urqn6 €qalirl[

(D) ?tge{€qaipfl

RBG(20) L - 2LZ (P.TO.)

Z) q.r-rar g.it?t?ti 2Vo E?<IL{pr gt'ilq'{t{ \bt tu-tL rtD t0r.t tt t} ? L -2r2
?$ 3r{

3) g.r.il €cqfa{u 31,ir a.qLsF,ili s.r.rl "its.t u'{lq !$ nrd fQse't

rit4t.

(A) C, H, N, O + $trtut$u\ + $il"il + sldu{zu

(B) H,O,[,NH' CE + rNF{Qla'il + $trnge''il -)

sldu{ztt

(C) C, H, N, O + [O,II,M{, CHo + q€F{$e'il +

$I.\u{ztt

(D) C, H, N, O + rNFrtgr'il. -+ glql + \'15bil

4) qilq&h.t ta3,d$R.t.trucft lts \QtF{s'{l{\fl

cu'u €cqtg-t qD trqnetr 0 ?
(A) dseuil q-tt{i.il

(B) 'nildl

(c) qlateu.ril heutl q-RqfAo,il

(DJ &"["tt

5) eura.{ 6R.H 12,-ztt.}se 3v"t *.t V'a.{t a,t+0}adl &tt t] t

(A) s .r{ (B) S .t{, /

(C) r .t{, (D) z.t{,

' -a -RBG(20) 2

\

\-

L

ti6) ?),'t[ owr-trs€t.tl qte$t Qsarjdl-t ttdla'trgar q.t-tct il/t u?tttst L-212

vgud ?+ srd

( ) 3.4 %Fr lRar

(B) 4.4 %r?r lldar

(c) 2,4 c)Ft"lfdar

(q) s.4 %1"?t G.ar

7) e gm Rfu1]Q{ .|s.t vqud. (B) 8l Kcal
(D) 45 Kcal
(A) 36 Kcal
(C) 54 Kcal

8) oils1 qldr.fl u$ .r{rfia €'r{ 0 il.u qne? A{.{l XuScni Ses

ori era.[ gar {r*t rrtsudl.

() 8 (B) 16

(c) L2 @) 20

9) q€rt.r rdur eflet .tut]tuFri.fia&t+u$dr]<[l cru-ilger vgeit

.,utrl qrsrA.

(A) 5800 ml
(B) 3500 mt

( 4600 ml

(D) 3000 ml

10) g5illq Rt?L.tl o, -il ctLctlct?\cr-tl urtil "tiRB €ot1qt e/\'[.i[. (P.T:O.)

(A) 104 mm Hg
(B) 95 mm Hg

( ) 4OmmHg

(D) 45 mm FIg

RBG(20)

- --- / i

-''

I

11) 3Or qnttqz qD qr.ttqgn g.r2 susi. €iR.t s?.u? 30rruui L-212
€ron strs'l{r g,u.tD ttrd Qseq.r{e sit. ?t 3rd

(A) XI + XII + XIII + t)tt)RRs

(B) X + VIII + IV + tl+t)[Q.Rs

(c) XI+IX+v+i+ilRRs

(D) IX + VIII + IV + il+t)ldF.s

12) .RF{s qovqrsq.l &Qqr \[Qt-tt cr.Elucttuu er.n ttdcr qntn]arqi

.t&cu 3R?-tt uii,at qrsruql.

(A) 300 mOsmoil-l

(B) 600 mOsmoil-l

( ) Iz}}mOsmoil-l

(D) 900 mOsmoil-r

13) -tl{ qAeu *rR"it ful qr4q tr.rhqi}aau "{Rr ot'q $.
[:\,qq.s.t te'|., et] rlqe, atHs, d t ts t, .tei t& g, ui' atert ttt r [&g)

uk*r [R't, qt .ts.r [e1, € eu [P,r, a ls ts il, d ts ttuRa [Q-tJds, Q rXer L T,,
s$sr,€r'[R'

(A) e

(B) s

(c) 6

(D) 8

RBG(20) 4u

-i

L-

l- L -212

t4).t&-g,-u ry.rtsrr q$[&-ft qa il.trfl tn qAetl t.rwr ?.rBdgt ?$ Sr,t
ts-il qc[qrd R{R srri.dl q€R.ude r] ?

2- rn

*r&<-u veBrr crq-fl "r.tqr-t [&.R qD nrd [qs]e.t ritql.

(A)' €tel \-a{ d}11.F{ t}-
(B) crq qrdl-A uqiar S.
(C) CQtrtl .ilat{ qrett qr 6}.

(D crq qrdl-fl sra',1$ r).

15) a-hi ft-lh qrrq.fl *rRql gtnq]J[-[ tir,.u qrRu"it.
(A) 0
(B) 2

(CJ 1

(D)3

.

16) x$o,rs-t|. t+ qi tt.til s.r.r .,isFlslq .,ia:tar.{ kr? l|.€(trr C].t d t

OLH

(B) rf+q)v-r

(c) FSH

(Dl rit')rlil-r

RBG(20) f-, (P.TO.)

17) ?4lutg\ctL4r Rqt?Sr .tD .tqrrcfl lr€-q[Arlil *rD 'il{ ful ti'ra '}.s L-2t2

rin). ?$ $rd

(A) -tcto/td rroli. tteiQt t-tr qeA o'iS"tr[&-[l*[ .t"tflet S*Ltq"l ptrQ"

t). : ZIFT

(B) o,isslql .A ysNti tdl-tl .,is'trdl-tt{ a"tdlet Ertnl ou{

S. IVF

'

$t(C) uq)cnrqLq"i Rtr.ri qh.tsst o,iss)sri S\+t grs'ln-tr

'rD 1g+u*ti qrQ. t). : AFT

(D) -tctond.ro[i tta{tnqi wttrtq srqnl a,trQ t]- : GIFT

lS) ft.tt S'1. €Urtvj3Rrg,U'A' a,[.'[ altctL $l.rctQ.{3Qrgg 'B' SIrt

cl il*Hr 3a crlAj 3Qrg,u sj rierdl rB ?
(A) ?tt?. A ?)te,tctt B

(B) a[a A, B a'tQtctt AB M +
(c) ?tl'?' AB

( o, A, B, AB qs'[ $ld'qSL ds

i19) sleq. t *ti slatq il qJcrr flil 'ils].

sJetqu

€ewrsr

(i) (p)

(ii) (q)

(iii (r)

(iv (s)

(A) (i - p), (ii - r), (iii - s), (iv - q)
(B) (i - r), (ii - p), (iii - q), (iv - s)
(C) (i - r), (ii - p), (iii - s), (iv - q)
(D) (i - s), (ii - q), (iii - p), (iv - r)

RBG(20)

ilz0) i"r.it+ar+L ct?tu.olt-r-r) qr2 o,rrte t} iql QHtit t p, e, R , s L-212

iDil otR*tR qD uq) Fse\ qtQ- ?$ srd

c/

0 0 flil

P a RS

P a R S

(A) CI"L€E c{.€5 cttds ?Jtutq

rdl rdl u\ s\

(B) tudI urel nrel nrEi
u?\t rtiq.
rdl s\
(c) urfl ctt€5

+dl 3?tt

(D) tufl
rdl

zL) srl \R[&.Rqi "r-trqR. dlg tr\Qe "tl d ?
(A) WP=TP
(B) WP= OP

(G) DPD = OP
(D) DPD=WP

22) dsqr.lh ukrtri xerq rrtsfl tnfq)v-t et*?d iluRg rtBqrdt s?$rl (P.TO.)

.itaq).

+(.t) -trJtl&]Qr-t -+ sl+dQ&]Qr-r alp[{$}qr+
+ +(B) sl-rplQ&]QLl .l.itR$lQr-t -udQ&hrr
+(c) .\.itA&}QL-I -+ trdQ$}tr-t $<rtl&&}rr-r
+(D) dqlR$]tr-r sl-urfQ$rH -+ +rdQQhr.+

RBG(20)

23) st{d ilqga{ qD uql Rseq s.it r} ? L-212

(A) tcil- [Ai]. = [Co]- [Ao]* ?t srd
(B) [Ci]. tAil- - [Co]* [Ao]-
(C) [Ci]" tAol- - [Co]. tAil-
(D) tcil- tAil- - [Co]. [Ao]*

24) .itwar.t .,ti il{ a{ercr errtq,it urd Rseq \tie sr't.

I II

(i) N (p)

(ii) Mg (q)

(iii) K (r)

(A) (i - p), (ii - q), (iii - r)
(B) (i - r), (ii - p), (iii - q)

( (i - q), (ii - p), (iii - r)

(D) (i - q), (ii - r), (iii - p)

25) .t-ttq[i. qtdtct?gniQ{l CO, A t} .ti. qtaFRBr?ri 02 3sct s} $ ilii
s'l$ errt"i t

(A) .'ffu Etae{l
(B) uil{ d-q/t cr€n
(C) g,R..t-nri-t tiu
(D) ilqi Rer

ui2G) 'il. chasRF{e[ qrdAs'ldsi. qcn sral ',ts[t co, 3s.r qrs.tqql
lF.u*ri qrQ il rrjrrj u"id u{ te{l sr?tsr}......

(A) IsrQr ilha R{qrd u5i rel[.
(B) q&.t t'l+ilrlsr$ erg -te{I.
(c) ]Gtq nn qD-u €.fro.uJ-fl fucrvfl

(D) 'rqb.r i.tt\lsrgr Qrg +el[.

RBG(20)

I

27) tQQRs qq qD tirra ReiH 53 ? L-212

(A) ila1*t -+ dA-il "iRs+ pGAL ?$ Sr.{

-(B) RF.s ]al tRs + DHAP (P.T.o.)

(c) klRs + Ruilet + df*znlet coa T
(D ulah + QA-il dRs -+ \r.qRs {Rs

28\ Ret-rR'- {c)qpHql €tH{.n1 q6a.fl lbru -tsl €),{l {e{]".
Reuq R,- Rrurciglt {.uhu a"{A r:ucr srl t6cu -tQ{l..
(A) Reir.-r e *ti n ttrqi n d n -[ tt tg'd S.

(B) Rqr.-t A tuSqi Rtrrq R "rt
(c) Reuq e o,An urqi n de -[l il,q:cfi -te{L

(D) Rqr-te *rin..,itai

ui29) qt-tct o,ia:Sg[-[l rqdFli burl Ntt-t Sd

(4) SIPS r.t .+t, ttqc'tet-t "rttnttrj

(B) gtrrsr ur,dcrttrtttj

(c) $tru t .tt, ilqc)e4 "rttrrt+rj

(D) *eu$Bqtlt Dct 1t?,ttlotur.tr{

RBG(20) 9

30) .it",t o),ssr .il$.(.,ict:tar{ *ti il..fL a,tur)) L-212

I ?t s r,{

II

(i) MSH (p) gt nn q/4-t
( ii) FSH
(q) ttLt{ o,ti Rsm

(iii) STH (r) (c4-tt te.tct

(iv) PH (s) arrqs'[+] ttt

(A) (i - p), (ii - q), (iii - r), (iv - s)

( (i - s), (ii - P), (iii - q), (iv - r)

(C) (i - q), (ii - r), (iii - P), (iv - s)
(D) (i - r), (ii - P), (iii - s), (iv - q)

31) 31xt tdl*ri qrR.sqsdl Rq.H q.D vq.tqeu .ia:tap{l eiefi stJ S

(A) lpFis
(B) eddi'tds

(c) ragFis

(D) e11tpltt

32) hrQ.R\.t*t*ti ott1lg Bcrttqr-t qurt Q" oil.ut mg[ €cq*l" erat Sd
ub.r.rril gfu ertl ?

(A) $lsL-i, Rottqrq,€'r{itq4,s'lstttt Reuor-t

(B) isnu Rcttqr-r,$F&'i Ftc'tw't

(G) As)-i Q"c.tuvq,$tstrn Rc{w'L

(D) €.rtb\o{+,$lotttt Qc,trq/tsls}'i [Q.atw-t

RBG(20) 10

33) ttturcl.l1ci5 *tp).tgr Er.il q,D "Ht1[aqi *fu q.\ ttttit't 'tor) L-2r2
ti.itv-r te{\trt d qD sd tt[t v1rl E ? ?t srd
(A) qrDet otq4.tn ttfl
(B) "ucE ttfl
(c;9 qeiqr.t \t[[
(D) qalas \ttt

34) R.i.[,a,t-ttt t a,ti ur1rt"{lvqurl 't+t..tRrti 31"rt ''t'tterttil'tt
tRs slQ.d irrtl3{ {..^'tt}ae{l c{I t

(A) 3n (B) n

(C) 2n (D) 4n

qt€t35) try.{t.t-tt1[a4r qSplptri Rsnt E?'qt4 t.,istsA

t}ct?g4t s13il srtL $rtt C'tq ?

(Al "\s lR gdlt s\,''iss'lq a,A ttcrw s'tn
(B.) qn Q tt€tttl Nt

)( Q tcss s)sl .,A "isslt

(D) uR g.{tr slql

36) [Qeu+ R,- q?rrr?q/t .ia:.,u.ust q/d-t tsa.fte{ qtt t{[a.sr arl]
Riil 0.

tiRtrH R:- lt?[eRq/-tt ott6{ .tt tftst +tfiqieil-fl-t .tf{et

dl.t e{. qrqtBA .u{et c)q t}.

(A) Qqrt n.tin "rl nta{n dA i[ u.rg'.[l t].
(q) RtruqA ttLS a,An "i[
(c) Aeu-t n -ti n q-'1 ttrati R q A il trtg'dl qe{I.

(D) Rern n.ti n',,ltel

RBG(20) 11 (P.TO.)

37) 3q[ ?4fta1ttl"-tt *t@.,it-t't dCR*r"m qH"Hi dCR*trrt Ut{ tg L -212
til.urdr tR[q" t] ?
(+) rmROs3 ?t $t{

(B) )*trfrOs3t
(c) '1l..itftO4t

(D) "t'fi"[Q0s3

3s) 90vo tu qr-ft-r *ri. tozo m v-[l-t ent t [l &qtar qttR.ri €d[-

R-tq.i Ru{a-il €.&).r sfl {ctft"{f{ ual"rtst a,ti'r'll't }l3t? tiUl.

( 8l%oMM I8Vo Mm IVo mm

(B) 49Vo MM 277o Mm 0.097o Inm
(C) Q4vo MM I6Vo Mm 0.04Vo rnm
(D) 8I7o MM 09Vo Mm IjVo mm

a

39) atrqRri RtR\a X, Y, Z a'ilull'il.

(A) X - C g.rt Y - {tld"tet g't z - lftu}a g't

(B) X - C g.t Y - iliula gu z - {r'[d"m g't

(c) X \D g\ Y - ilrldqer gq Z - uRt8'ct gu
\
(D)
x - b gq Y - rfu&d g't z - {rld"tet gu
RBG(20)
\
I

, tzi I

i

40) a'rr4Rui AHRraP, Q, n o,itqutl. L-2I2

?t srd

(A) p - tiqdl iltutt e - rbw aisl n - €"dl.t a{tq?gt
(B) p- €"dl.r.?{,Lcr?Bre- O.qGrqr.t.\izrn- lbqs zisl

(c) p - uk.ts ebl Q - iiqfl fr.u+t n - €"dl.t e4tct?sl

(D) p - rutrr?r q - ti{fl rilor n - lbqs alsl

4r) JFM q. tqLqr-r-il €qert \A.t uir[q.ti stl "t-r+.rRti qr.re)-il

qnlqSfl s?ct"t *rD qq] cal ?

(A) aucrtL R<lser
(B) ritrlqr l'lq+ar
(c) ]tql[3.t t clrtQ-tt
(D) .,letll hr

42) 3-t:ti.lRdDNA -tt u{tr qD s)qrumri fitn[[e ot-ttctctl s'lili
6lqr dlqm.uct ath.t ussn(a"un)*tltr{ oilQ. t} a'qt,e.r[a.l

{ sd+t ?

(A) 'ig+dlsisr
(B) ssil.t lais.t {st

(c) tlh.t.ic:ilqsr

(D) Qg.r[Saar

RBG(20) 13 (P.TO.)

4t) !.RRR.I rgr ui enq )ilJd[.r Q]h{ cnr).il tio{er sqr'trq "& L-2r2
?t Sr.[
.tJut 4qp{ ouQ S ?

(A) ' tteoilRar

(B) t\q.[

( u[ig't't

(D) lt?twctt

i44) il+r rtct wq qS d qr*Qs rta {get 0 } "t'tt'tR"ili
Ie{r€{t?,1ttRL{Fga*l,"ltRv+ 1ri'tr} ?

.{lq ful s{ ql "ltoil,t{ R.[$ qr.r s] ?
(A) e{,ilQ'R
(B) Qz\R.t?

(c) .,tr.+.ltQqr
(D) ilttQ{t

46) .uoa{lotdt .rdt"il.tiDDT.{t ttracr}aa{l C't{ 0 t
(A) 0.003 ppm

(B) 2ppm \
(A 0.5 ppm

(D) 25 ppm

RBG(?o) l4

I

47) .{H ful S.tt Utqftotf+ "ytR u?ttgl, \? dtlt}tL't e}tttt S} 0 ? L -212
?t 3t{
()?sA
(P.TO.)
(B) srQ't

(c) ?'t&t{

(D) umRu

q48) urSll !tsstut efA.tr4 U\Sdt ?,lzgtcrlt {urttt?ttH 3t t} ?

(A) €Ia :

(B) t trd.[|" Rrl$

(c) 3itlP;*t 'rildl

( ilrztQrtt

49) "tttrtfu ilerhs €c\,€$ctrld[ {A €{tqg 0 ?
(A) NPP = GPP + tila'ft b'tA e{Itl +le qz
(B) NPP = SP + NP

( ) NPP = GPP - qttt'fi &'tA a{tQ qilet qe

(D) NPP = GPP + NP

s0) els R"ru+ciaqi 1

(+) tit"ttqu
(B) tLRqt.

(c) 0.tqtr.tu

(D) qhR.Rtl't

RBG(20)

0s6(G)

(MARCIT,2018)
SCMNCE STREAM

(CLASS - xtr)

(Part - B)

Time : 2 HoursJ fMaximum Marks : 50

rrru .iqtq li crtAu't Etutcti.
{qr ue\ail ouct-B a$ Rept t} 1,A sa 1 {l rs uaJ .,utet, t).

otqr ov 1e\ SRttrct 6. .,dahs [Qse'il l,trtqr 0.
ta.{l o/qR[ oug-tt .,is frtt .Jtsl' et[Q S.
tq\ Aet r {q[ qt-tl, .t? Q"t"i[.

naJ,U oyqtot gqql Q'utct1.

Aept - A,

I ,{lE otnle 1 e{l S gr{l.u leJ.u .t[.qr uqr$ €.tr ou.iL e]s xe'tt 2 1tst 0. t16l

? qr-rcr qdtr4 rfld.u COr-il3R. RRer rlt e1't t)-ttra rttttt[QB tdlsreit'ilq]'

2 ]as'lAqrdq .ia:rard *?.tct" sl.il a,ia:tat {l 9i*{tt l3lL-t,t't qrgrrdl }asld*trd't

.ia: tarqJ-u S rql qr S ur.it".

usnrr*n-r.ri frh-d R.{Sr tqunq) (+d q/?{ .te{l)

a{Q.tctt

.Ae{rqA.rlds ra.qr*ri y]el-t ar€.r erft.u-t ATP tt"Aqqr nrQ. +isqr{et btuQ.Q,

u*t"rtq). ( url q/?{ {Pil)

4 orpr gfQ.srt x$1.r rsrscu "r-n'qR. .ia:tat"t [l Rfdt-t .tttrJ 'ilq] t

RBG t6

s) r1jctpttt?tl ilta\i qtq-t il?to|tq'[.

6) tlE)+mltu ?,ri ugqq/-rr STD {r q-q 3uq A-€),il{.

cM ct t?q[a dt?t ORs l,A .rRt&RAaBlq o]r,t r €g srl rB S - il-il unilr

'tJ€il.

e4Q{ctt

qr-fl-r {rr.{l-il ilr?crr?-u Q.qq Rt) qrftctt a,ur[

s)J Gr€rr.Altur-tt ?fltsr *|.D q[&. dnr q-r[ rq-r[ qrGcft qrt.

Rotpr - B

I .{t{ r,trde q efl tl gdl'u l*.u ql*u 31eu$ 6.tr .tr.i; eb }121.1 3 3$ B. IlSl l

;1,
,..,

9) p{qt'tq q.r"n[ :]dtit elrt tc{l {rrtfiEtFnrril q€R €lr1 116ru)-tt u*rEctl
q.[t.

1 .r-nqRs'tnA qRuia qr"rgrql .lp.ri e{.tl hil il.nnd. (qqR v?{ -F{l)

11) q{+q[aqi qH. +a+crq oti. rrr?. u?ga-r s?Rl.rD,{t RRg qeqftpil "rgtq],.

/ ?,}tQtcil.

uv-t t1 luiaRct tcQlt ,ilXi "{t*g Rqt$ 1(t-r cror? qrq il b.uRe{l qtsl.it.

t2) f+Flsg ols sud'rq.R.fi-r lr\cr r] uqortd

13) ra{ts-r qfla R.lisl ulfl{r 3r"rr:}Rt€r{ uqurtq\

r4) R)sr uqis).r{R R.Rq.u-u l{sdt qeld

RBG (P.TO.)

L -212

Aotpt - c

r ,{lq "tr{e ts e0 te gfl'tr rA'u do,+ rrqrel ttAtsttr €tr "tr\\ elg ufl'tt

4 g$ t). t16l

15) squ.arq3il qrqRs.rl e{.[ "drs qn-F[ &qdt qrl €hl ili.tcrt c/Bu.{[.

16) "ist'|pt c/qt-[ kqrtet'it. (eul q/?{'P{t)

L7), qr.ret ere .+.[ altlaftg ??t tt .tql.it. (*tqft 'a{t {{[)

1S) q).t r,u Qeil.elt et?r r4tqqrfl oil.qa Rerric qgtd" (qd vltl 0)

qeteil.

.tet"it a) ds v v.[{ epr Q a}prq, qqrl a,rtt,iQo eqqit €.n uttt?.

(€ercrsr "/?{)
b) utgv{lFs qR{[.

aaaa

RBG 18

\.1


Click to View FlipBook Version