The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sahim kadivar, 2018-12-27 03:12:36

rasayan vigyan

rasayan vigyan

4,\ .er r zt!: \ I-l €1 l4-.t,

This Question Paper contains 20 printed pages. xa {qrit *e i"u .}.{l

(Part-A&Part-B) ilt+"i q.inr Oh{R rllarl

Sl.No 1504943 0s2(G) qE +?qr{ ru r}.
Set No. of Question Paper,
zrEzc^\df\ Sil) ircle against which is to
(MARCH,2018)
darken in OMR sheet.
-aAr-c'c\b e.\dh.. 4\ + sb \ _ _, SCIENCE STREA]VI
[Maximam Marks : 50
(CLASS - xD

Part-A : Time: l Hour/Marks:50

Fart - B : Time : 2 Hours /Marks : 50

(Part - A)

Time : I HourJ

uq4ru):

1) ut leua'r.r arpr-A ql 0gegtl xsr?'u 50 xaL 0. qqr q/ ltel 1r[V+La 0.
z) rd.i[ t$q du).tr *i[ so r] utl els rte.ti tsr 1 0.
3) slqer\fs els re-ri r,rerr.?t s{ Rrqi fue\ \+[e 3{i oMR r[[eq[' q/cu,r]r

Qut.tl.

4) uil.t\urerpiluu\at oMR \r$tiililla-t+r u\ (A) o, (B) o, (c) o, (D) o
i afuu\er 0. i. la-t) q/qrq ailq) o){ a.-u lQseu q?il. r{urt utiLer\'tq.l

o €rg g?qd l0t).

5) ?t sti tS i,tt)+a lsQ.arrl v 4ttcil oylltt .11 3?ctrg t$lt.
6) Iau$rrl 6\t.il q/qsfl oilEql uuteu xe\* i.a i. ) oun \*q[ qr\.c{I

q/ertql Qlrqd aGt'[.

7) htrrerTur) q/?? q/Rurr cr.ti urer )eqQ.a?'ri 6\,rl,t grl rur'[.

rqieil &fu Ol dRs st qi E 2 ?t 5r{

HCIO2

(B) IIBTO2

(c) ffio,

(D) HO,

RCG (1s) L- 210 (P.TO.)

2) DD.T .tt oi€tt?tsrqi "tlpt o uA n uier-ft til*tr qr$r.l- L-210

,rt st{

(A) 21,6 (B) 17, 6

(c) 20,6 t

29,6

3) ileLq*il ul !.flar Q"u qerqfql ep)dl qpti. tdqqt qD stt

\elQl.it €.1r}rr ea1q t} ?

(A) CH3CI (B) CHCI,

(c) cHzcl2

4) f.ilfu..riQil s.t]. .terel ]i[Qr &.tn[[et ilat€rasdt q?tctcil -tei[

(c) Asak dRs '

(Dl \{sl'r

il{s) qrtet l&.r.r-[[ -[[.tqr qrgr.rqf.

CH, -CH, - CH, - CH = CH, #il'nr

\it- t - altqt

(B) q-)i- 3 - "ilet
(c) qat-z-dtet

(D) z- Aqrdet*Rt -2-"ltet

RCG (1s)

\.\

I

I
)

&.ilej AAi {Rs (Narcrro, * ttii Hrsq) .& tilfi3iilrr't e{6i. L-210

Iquk[ R..$r"j IIJPAc 'ruu si r rt g r,{

(A) urqsail &s)-il.t

- ttlqsd[ &ssr 2,5 -sr.6{ 1,4 -stt t

(c) uqxit &g"Jt !,4 - st it t

(D) urqxtl &golr t,4 -sutl{ z, s - stt-t

7) .[{qr.tie[ .{tlkl"[,m dti\ il.fut ttqi,&trs sg B t

(A) O*-cro'cl-

@v*-H.cro3cl-

(c) @v*-H.cre,cl-

#= (.{lE.u\er ttdlsrsrit u&.u fur = tAI: tBl dtrt a)

-;dtB{lr qD\ tud lfueq s.il 0 ? 2A+B +.[qqr

(B) K tAl [B], t

q) K tAl [B]'o

RCG (1s) 3

L__ I

l

+ iln K 1^\ L-210
qr. ?t 5t{

a,tuAutd atu$ Setlag ern ?

(B) - Ea

Ea Ea
(D)
(c)
2.303 D 2.303R

f10) {l3t sq.[[ u&ru qD .tl{ a{Aenriefl st {c'itr ilLd E

tyr6 [R]o

(B)

(cI

(D)

ud11) d-ut? qQrilqg tt tcu.fl.{ €taru soilg) iHtF[e{t s.'t) {',i€t

rlr

*,-b x1 ,l
(B) m a'p
(A) ma \i'

(c)r _x=A. p xa

m -m=-b

RCG (1s) 4

\

12) it{+qieil .{hq.f-r ile{ €ererv € E ? L-210

(A) 'ilesttlet tt s r,[
(B) uatrt)et

r"tr{te

('tns) otilR.nt tterdsu)er

13) tr?rr-r qRR.R.f.ililr.{ipfl sil or.3 "rRsnnpriarfQrlfta qil r

(A) \

(c) q

I f14) qn[+ Resu S*tA sd atgu)-u AstSFil qi

(A)

"ji[s,ftestr,s\.tt

(B) oydfdrraL[*.eqr,s\.n

(C) RK1R.e"tr,s\',t?

ts) dR-uqM sj Rar-r nqi -rei[ r

(A) , Ce eil Lu ct?$ qrai q1lilRn RCtFj$rt qeg "yr.r. S.
da-ildq'j-u eufl)sudsd c{orDr.il ,l$liar n\eil "ilul

c'i.+ t).

Ce3* eil Lu* cr$ qrcti .trq.il.ri se CI t].
qeil AAA&p-i[ terdt "ilG&r-t ?,rqrer (+3) e].r r].

RCG (1s) 5 (P.TO.)

16) il{+tttiqt sil .,mt'k[[ g"'51tt ?rgqlal' {tQit'ttrtl E r -----------'...-

L-210
?t 3t{

(A) \r3+ ' () cf.

(c) Ti3*

]$tL7) -il{-trq'rg[ $3 ctr.t q$alq 0

(A) La

f18) .il{dr.{ert q islSt titqrt sp' tisrqt etrtQ. E

) rqNi(cNr)ol

q) Ko [Fe(CN)uJ
(c) tNi(NH)2cr2)

tNi(cN)4] ;

t19) .it{.trq'reil s.u {stShi }stQt tt?t€tEdt €qon i[ 4e[

(A) tCo(en) (Hro)ol'*
(B) [Co (en), (NHr)']'*

(9 tCo(CO)o (en)13*

[Co (HrO), Brrl3*

RCG (1s) 6

fZ0) qt&.t'il t\cr6$eritt-t utb,tr.[.ilfurdeit 3'I tulet €'$'it t] L -2lO

(A) tGqDRhcll rt s r,{
(B) tGqP), R4 cll

t@qD3 Rh CU -

P) [(Ph,P)3 Rh cl2]

f2I) -tt{ .tr\er tttqr-il.fQfi o11eS'te[ {€{-t't U&tU Sl$ e,uttt't

cH4

(B)

)

(D) ecoC

22\ -it{.u\eil v&.tFti o,iR.t ilqqr c sd B r
cH3cHo HcN > (A) -Sq+ (B) *d') (C)

(A) rit\-t
(B) rit\-iter

6{-ilet

e) il\-ilds dRs
1

RCG (1s) (P.T'O.)

23) {*\R.{ IIJPAc tu}t U S r L.2LO
at s u,{
(A) *lR - Z- 6.uEt
(B) \-)+at

f24) .it{.tr\eudeil st {t"/'rit dRRs 11quru tilait qt11} 0

(A) ,(..

(D)

fZS) -it{<r.t'reil s^il sqr5lQ.r.t qtn "ilrst4t ctqqti N{Bil E

(A)

.HSO.

RCG (1s) a=-- ,/

8

f26) .il{ a,u\eudeil sd lrA.ud Q.ilqs dqrd+ ilqqr ar}'tq'it L-210
?t sF{
(4l {.u{s{ r'[stt+
srFiat {ud-{ r'[sqt+

(c) tdil titv.itj tlsErt

(D) dttl+ u&.u

*&.t - Z- odt+
(D) \€.- z -.il't

28) d.tlait ru +t6]trt q] .flqqr+ "/?qA qrqR urd s.t'il{qrtflefi

st8 ?

(A) m-+6fld'tle{t+ > p-'tr6flol{lc{h > e'tr6fld'fle[l't

(B) o+dfld.tleth > p-tr6p.tlelh > m-+6fld'[la[l+

(C) n-+6}o\.{le{[ > o-+tl]a]fl4. > p+61'td'[le['t

p-+6fla1.{letl't > m-+6}a}r{14n > o-'tdfl{'il4[l't

RCG (1s) e (P.TO.)

f2s) .fl{.uqie{l st dft,il.,)Rs c€r€t :lgr€r.i errr{ r} L-210
?t 3 tri
(A)

o

(B)

(D)

t30) .[{.uqM s{ il'r o- aUBr)er{l €tsrqafl qs D

(B)

(c)

(Dl

31) qLea)"i.ri stl *tsslRsk rjueu "u{<{l c'trt B r
(A) q,- D- (+) - g)* (C,) - o - (c) - p-D- (-) - tilrr

(B) p-D-(+)-$" (c,)-o-(cJ D-(+)-tit"r

a - D - (+) - 3il"r (c,) - g - (c/ - p - (I) - $il'r
(D) p - D - (+) - tpl"r (c,) - o - (cJ - D - (-) - v)"r

\\'t RCG (1s) 10

\\
\

12) rIIBV {rqrdar:ltsr€Ft qD sql {.itqr $o/cnor€r? r L-ztO
?t 3r{
(A) HO-CH_CH,-COOH

I

CH,

HO-CH-CH" -COOH

I

CH, -CH,

(C) HO - CH - CH, -cH, -cooH

I

CH,

(D) HO-CH-CH, -CHO
I
I
CH, -CH,

,'?,
_a.i z.

{433) -iH-uqM sqL Qse.r dt{.it[A.tr ?

rotr '\(A) c^prdat r:

|

(B) RqUt-r

(C) gnc[[ r<,n

I34 -il{-u.qM uuq q{rru cr& €.tt.il.{a{sl S r

(A) rrdrL dtils
q) Uld'r

(D)

RCG (1s)

3s) ilfurq.ieil s3 irct$ o[,,iti. urq!3sct s?cu.tD q]tt'i.r ritcXtt-t L-210

arl) €qqJ.il E r tt s r,i

(A)

(B)

(c)

fQct €14'tL dsq. sb.'tt uitugj'il ti"tuleeit S

2 (B)4

(D) 6

Zfr-
Cfr

jds {tqr-t e "ti. n e,tl

B q4iv +gwersl.t
r38) .tcr. A d<ct
"Ag E AS FCC ??r.tt. "t.tiilB
A
tsBi M tit*nltpgerl

(A) A4B () AB2

(c) AB8 (D) 4P

\

39) .ls a.st ccp ?1.tr tnrQ. t) al i".t "t-tt ur.trgilrnrURl ho*u

G) ]aeil eurt ? latiil eiqrd a - 252 n{n t}.)

(A) 126 nm (B) 152 m,

89.36 nm (D) 109.1 nm

RCG (ls) t2

_t.'

40) 0.050 m tttd,stt €RLctdt 'tttdFfleil 5{ AtcrBr'j €csenGlg fl'gfl L- 210
?t 3d
.teitl ct\ r

\[Fe(CN)ol (B) NaCl

(c) 3{t.tt (D) NqSon

41) 100 Ft [a.. i,rcrRLqi 5.0x 10r %Fr co rir.rr q\cr) c\.t ril. l-il u'raar i

ppp ds.t tilacit e{I r
(B) soo

(D) 5.0xlf5

42) .itfuFfteit q.iarrail't €{'t drtctRr S r
(A) sic
(c) Li2c2

43) KI{FrR"fq'HF.ti "tqr.{au lrcrtst-i Rgn RQu"4 srci d+l"s 'tr

st ru3 €c1Ft 9Ll,q D ?

f44) 6A4.tt t qt€$dL'tt{'trqieit sqr ..1ftor4 €tn ou€rR rt't'ttil'te[

(A) €il}er Qgn Rctrv{'il 4R
(B) At%{ytRa,ti R*rcu

(c) €c1Ft eAQt quq'il+ se a,A' il{ vail'rsret

qrrntsJ.n {tqrsar a}tqi r}zu 6Q4.t'it {t"+t

RCG (1s)

45) CuSO4,AgNO3e'fi.FeC\'tL nL"rqn[eil 1{$ 6d4't qilR 3'?ttlS) L-210
?t sr{
e{ppt Cu, Ag .fi,f..fl{il M u3ASru 3S}=n ri q"ri err\

(A) | :2:3

(c) 2r3

46) "c\ttR€sadkt 4d8R.15s-sit.cmR2R. cqt'tetertttq.tittot,sildRt "3i,9a0.Q5 gsn.cfmQc'.{dtqart'ta-i'lrRi. {tiqlert'rt

(B) 12.33
(D) 0.01233

47) al)-tt+.t €{tg d\stt sd .roqRefl gttAsr$ sr.tnl .trtr E ?

(4)

(B)

(c)

r!

f48) s+r Q q€td "t*) n&ql e{6i il<u."trg s\.tt qi, t}

ftrsrrl. CurOo,

(B) CurOl,f FeSo,
(C) ftrsr,f Or*,
(D) CurS1,;* FeSro,

.\ l.f

RCG (1s) t4

4s) qteia qh$1 ailfQq W U E ? L-210

(A) H2So5 ?t st{

(c) 4SOo 4SrO,

(D) 4S,o,

s0) .il{+.ri{ €dfds ti.ilqr.it tt Q$sar{ sq 3{ iltd E f

(A) NHra PHs . At4 < SbH3
(B) PHr< AsHr.NH, < SbH3

Sb{< AsH, a PHr aNH3

(D) Sbq< PH, <AsH' 'NH,

RCG (1s) 15 (P.TO.)

L-210

gs2(G)

(MARCH,2018)
SCIENCE STREAM

(CLASS - Xtr)

(Part - B)

[Maximum Marks : 50

z)1) t*ur\.r?" ,)r.e[q\at{{rigGrreorr-<BtA.tq[+es'vutuhtcctrtp. r d ui gct qil rs x+iL utAel 0.
3) tltt{r qr utii. ttR,{ta 6. rrtlahs tUe\i o,tAett 0.
.4) le{I q/qsfl ou.E'u ds i.'u t$ €etia 0
'

5) .tql [\Att t 'tctl. \['tt \? Q'uti[.

6) lal'tU q/qtq grtrtl Q'u[et[.
7) hau.r{Il,il q/l? q/tsurr etl +tuer. }eqQ.ae'ti 6\qU s{ elsq.[.

Aou.r- A

I il{ otftel t eil g gtil,u. n1i1.u is.r[ q/qrq e.,tl. els la,u Z .jSt d.

t?rt qQDs .+erd .leA $ Q €eterqr .uQ.

2) .i[es .ti ltcstr qD-tt Rqtrett qqR. t{srg .,ut tt trt"iL

3) -[{-u udlsisiL \s[ stl {g[A.t sr\

Ja) Cru, + HI.[O, (*"q)
ib) Iru, * HNO3 ro

e4etcil.

Sr.t XilR.t.rr3.[.ig Ui ig aet Ula .ti. c[??t NaOH,"" ur{.il u&.u *trra}

r- Qowni.r."il-il €qqLFtar etfi.tat it6\sr qR tqr v$A

t)1ril)rrds dad $ ilj ttt'trat q1 a,tL'tl ds €ercttst *ttt.

a4e{qt

tR& dlilsqi.,itrtrgF[ R.t t?rslq Q6tl R{ttt tXctt a,u.t.(oitrpSr vptl {e[)

RCG 16

. L-2lo I
i
6t ('+61de rcr um++r{ t'0ngr qtf Q rjerad ui Q' €..{t'r "tsud'

,,trqlBillqe"il''il4uudA')]qet ttd'n deA { r els'ri Q-4 €ercrsr"u1l)

tu1'{lsrsrll lBu urt +tr5{l qqler"il "rsu{

Rril{- n

r d'{li. uu\zu s ell u xt{l'urel.u d{rart orct'a el,L. e}s }€t'tt r 1sr u8l

9)zssrru'{qi.'fl{t4Aers\nt'il..l)RBteo'ogzdceB'o)Hcl<tat'tgF{lpH

ttqiL (E:'F " =+0'l4volt)

r osnlsn*(0.05M)llH.(xM)1H,,,,(lqDlPt'

. a{etq. qt) ''*tn
qqrt'{r
AgNo,-tl' RgtQauv't s\d z {R'Ra' R*t"trc l'93 sqg saai
fqt ui .Urqi:asft .{,r.tt+ 6.rn d{t'il A'^ qat'[ cutil ? ds
o'ot

*ta{w q} B. (e'g= toaut'il<t';

qr'Lro) -[t{ ",u\eL wrd'u ugt13 +l "i+rq[t 13 Q

a) t\+il0s dfds

b) dfdq't

c) 'pttrhs {*s

+-fu11) a,ueslet teu,tts.il rsul* nktr.r,3fui db'tt .,tl trseRd+ uBttt+u €eNret

{t2) *e-t daQ, r crsT.tl uQ$-tL R.tt a}ut ilttn{,.

t3) .r*s1cu6s ul &it-{ saq-ru-r rlsa-t cen.ue$€rds-[L q?u ttr]il a\il+t-sillzt

14) d,ilqil+.[ sr..rdrirar6]ru u&.r .,trt ete d"]'titB t'ti' o,uul'{tt'il' d"l'titB
tt+tqril tsot ubqtdt .,uQ-

RCG t7

L-210

Ae[.t - c

I il{ utAer tS q{l tg Xr{I,tr uel,ru ufdraur 6/cuc*r ed[. els reil a .gSu S. t16]

ts) qr"wfte d,r.{.s .ti" *tqroqt[[e[ d,t"rr qD tGqa-il R.+t out a,ti. nrfQct sil de.t[
qrsu.it. ^il.il ilrhsr Q. q.r.[eu"t]
(

t6) "tlul uqtq a,ti €tait gurcr.troit &'itet q-tt t tu'fl "ileitOs q€q[i" tt*L"tdt dqt

Bitet gilAitu-t tt t"rtqL.

d itt7) fu u&.tr.il {.r *rqqis 300 K ri s.o* t0*4 AFa-t t} at {*tt ttti 20 K

qqt?) gtcti Kt3et xgl,gtPJ qr.t t) al il xs,'tr'[ u&qsrqr €"rt ct9il37 ctt t t1i

q.r qqqbt .tgtlaS ert\ t [R = t.gsz]eet ]R'r'. r)<r;'1

e4g,tet

srut{}lrxilrrdsqi d,r.o,+ sler Nro, 1 Rele't R.tct at,t Li. .tt{ uqrts) e.tuq E.

"'N'o',.*, # 2No2 *io
(tF{tst)

.1 u&q[ uprt t.t-i[ t] A'i1 Qtr o{qq'B 5.0 x 10+ fu-S-t S u&.u r1D N2O5.fl
lqur.ail uiaar 0.s0 .ileLfdar-' dt t a];

a) frqur.tit, uk.u{.r}acit et't
b) .t u&.u'lt tz )aeil c{t r
c) uB.tu rRarrtr oilE 50 h.Rz+ .li. Nro, aiNo, .[l ttlaar]aefl c{l r

18) islst tiql.rll dzd ti t il.,i5lqr .t h-u Ruricu.t ?t€r"t'il Uqr"it '

aaaa

\\\\ fln

RCG 18

I


Click to View FlipBook Version