The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sahim kadivar, 2018-12-27 02:04:37

bhautik vigyan

bhautik vigyan

6|r(crs f'\"1\51 '

This Questian Paper contqins 20 printed pages. uU i"'4++1 *,a .i"r? .?-tt

(Part-A&Part-B) iltq'i q,["t OfoIR tfizat[

SrNo. lS0 4943 0s4(G) rtg srcu{ tU r}.

?{E?er11o{1 S e\ } (MARCH,2018) Set No. of Question Paper,
circle against which is to be
3)rtcnhaq} Q\asEt---\ SCIENCE STREAM
darken in OMR sheet.

(CLASS - Xtr)

Part-A : Time: l Ilour/Marks:50

Part - B : Time : 2 Hours /Marks : 50

Time : 1 Hour [Maximum Murks : 50

qr )re\a-t[ Ql,[cr-A .ri &getqfl }t3u-tt 50 }tel 0. otc{t q/ xel $?E,rttd 0.

0.1111l.fl $q {\ril 1 e{l S0 0 uri e}s re-il cJRr 1 1

srqu\{$ els xe-tl a{aqtil stt ttratl.f{,se'q \{e 3?d.

e{r\i a{Grcre{l "{r\a oMR \x$lti n A }ta -lot? ilA (A) o, (B) o, (c) o, (D) o

artrter t). i, te-tl o) o/ct1ot 11tq} A}r1 i-tt [{Seq q?-tL tc$utl Q-tPfl \tst

€tU O s?ctt-i ?&{1.

5) ?t 3d &g a,tt )ta lsQarti e,trtatl 6r/crtt \? $?qr-i r&{1.
6) iIe\xgrti, €\r-{l q/qRft oilogrti, r,ttQet }te\1$ ta -t. OUn \xsq[ o'tttdl

q/crrr?tl aqqr.i ?&tl.

7) t{are{ta,t qr?? 6r/tsu,rr etl tuer ]es1Qe? e{A elq }qat-t} 6'\ri[.r grt ttg{\.

1) l.lDstRtS.'t.t1uqcte ?t srd

\

(A) t*^[L4t tc{s'[q e{fli ciqf\ 01lt S.

t*^{Ld.t {"trh qqtqiQil qttt? ucjOt't 6.

(Q lrqt-fl c'il'htds (Geographic) a{qfi ciq 0r't 0,

(D) tedl-il c,il.htds "{qtqlQ{l \ttl"? ucj0l.r 0.

RPG (1s) (P.TO,)

2) I ulae{l etqud q?rcrdl, td[at-u fu g]'t ctur-fl t"tgl., srehite-{A-? L- 2ll
rt sr.[
m t). .t .tt curi. a,tei.t,$tlugLr qi\-tr luli cttutetlql ottQ., a\ tdl

tdl {"tsl't s rrJ''l1e- tiiil-a }ac{l C{I I
(A) m

(B) m

T

(c) m \' I

7E ?

2m

7t

3) p {eua e,ti m \.iDs ritl"a Qruqct I eiqud-tt ds c1ftrtl. 1iot3't1

j A*,Onu Qn*u atrot E?qrql.,ul0. €is g*sr.ilf iDs .itl-a

ui. g+tt-t ug\ ........ .,ti, ........ €Q\

(A) m+p'.2-

fr,p
22(B)

-t-

frt

Tz 'P
(D) fr,p

4) 100 e,tlar/ m €t?tctdt, fu a'til6s{e[ 3A ]tctt€ qU 0. atrl6s'i$n,
qetp)''p{st1ilqqii{F,=05,0'0}.0{l0i.lAdtftls-Lfi.ioDrlesr
\rdld[\lael atAet
i%l.t Sa ........€'[.t.

p = 4n x 10-? TmA-' Q]..

(A) 0.157

RPG (1s) 2

5) q[&.[q Q*t-{l',ri.l "ttg-[t qsdt AqAr 15 cm ql tp.tq-iL L- 2ll
11 stI
q$crt t-tis r.s clq hl, a-i-it e.tu-fl tu.\a]*ciqrd .... :. : bm q{t.

(A) 10 (B) 20

15 (D) 30

*U) 05 cm.ti.utqr*t[&filqi
]<ciqrd........ cm €{I.

Hint :)td+sh-tl "ltQse ciqrd L > fo + E W q3 .t\H 8.

(A) 10

(B) 2s

(c) 20

100

7) ?rq4 ll$st+qi 'i.r.r .tur.ft rdlstt qi d-alta'lstt .tslqe I'tr.il

$ )t$ttt-u. ..... .. i..ttc.tt{ 0.

(+) \ttq.t-t

qRrttterns rulgl-t

(c) t&titslrw ltslsl-t

(D) li,otto/q

8) iidt-t-tt AdE = rrf 0. uifldt+-jQ.Hr-r , =\erdd] o,Ai r, d v,

il2t+tl ct.rei"uef 0, aJ qrdl qnRu uA rtsru- ai.r-i[ $s'q . . . . .0. VJd

P (B) EP

(A)
E

RPG (1s) (P.TO.)

e) fu q,g\? 1 ev ari, 2:5 ey q[il €t*[ er?rqdr fra"t+d,eiiqrc[l L-2tl
uttltl'ct srqtql otu{ S. il{q$$snr-t 0.5 ev aJ a,u qrgqi4€tt}a
rg srd
.t-fl qctq rls.,til,.jsit tr o. d o...etQ).

(B) 3 I

(c) 2 I

(D) I 3

10) fu sst'tt Ntt{'[l .ttithaat t-fl e .,{.Jrc1 ai.rciqret-.}aeil r}, A

t-tt qrr.tt-t-{l .tti[A,a(t[ .. . .. . . . . €{I.

(B) +

i(c) zfi

11)

y$12) too a,rlarqrnt.iarurr.tie{l ze Agor.tr€ \tu? q.t[ ,lorur.r{r ds
utlet uA i.tsl.t +e€frr 5 x 10-3wu c)q n1 .1ur,rr urQ

t{s[da tq$q Ad ......... QtBt.

(A) 5xtO3J

(C) 0.5 x l0-3 J

RPG (1s)

{13) N qlarqtuu fu ciatuu+t els o,tlau dk {sqrQ.et get*t.6, 0, urr L-ztl

S. A ci+au:tt[&a Agn \R\qit get ot rila n c]u 61 .$hni 11 s r.{

!.Rc Rgcem ...........

(A) N(i?,-A)

(B) *(o'-o')
Rt

(D) N(/, -A,)

.ti14) 100Cl .'tqiler tH d-ss-tt-tr Avft-.ilsrtsrqrqt .tRqqqM
I r, Ur1ft.truil.A.C xer€ \trr? Srclqle]or.t)tq6 .tan)-tl

7U

SUII dtlqd .. ..... .. . . etltt.

600 (B) 30"
45" (D) 90"

ls) R a,tqitqqrutl *A L rf-sr?.trcuu{t fu s16e v qlearr A.c €E ,*
ttA A0 0. A €E'rq-fl slsft{ otqft w t/il e].t ,it'qp'qqql

XqN .........

V (B) R+L

(A)
R

(C) V

T

RI,G (15) 5 (P.TO.)

L-c-R A.c .qRqq.rDugue -
L-211
e*rctR"ilsso Hz.ri osd
n16) *u"1R nwlrz+iequFR ruila,\ 11 srd
t). .il e - lsarr.acor ?r irr

1

(A)

6

(c) 1

3

17)

(B) 1.80

(c) 0.0e

(D) 0.18

18) "i tQ*t.il.t [Qg.reuR.t sVii tsd e]tqsrQrql tq.tr qr4?tH r*Lr-r-[l

a4til1tttt 10eHz e{qtf*fl eie-t sl 0. ilqi qS\ €c\*r qQ.er

{.tsl.t cti.lr.il airrci"rtd .......... €{I.

0.3 m

(B) 10e m
(C) 3 x 1017m
(D) 3.3 m

1e)

(A) 0,f-l

E ,'-t

i

RPG (1s) 6

plnsr'u cut&rii,'il. qrsfl-fl ur\er qrAD[qfl go €1.r, aqr uAqt L-2tl
.nlddlq.tAfl o.}zzz€J.r, a\ uts{lql lgnr-il {r[ . .. . ... ms-r 0r.t.
?$ 3rd
(A) 3 x 108

2.25 x 108

(C) 2.5 x 108
(D) 3.5 x 108

t2r) *)d Rgqd qk3l \ot dsttrde{l Nu-t '{s1 8?c1. .tD..... ]tgtQt

.uur.irAd.\.

(A) tdlq$

Xfl aicrcioud.uuit \L-

(C) atl"ilat.rciqrd.u.d
(D) ct{ cip.atq1uiL

22) fit t,tt ctraql qs,q$d q[\gct t-fl g'istl.t q0rqrt....... \? at[€t[?

rrttdl -te{[.

Rta uri €qcrq.ta.)-rl icu

(B) Rte-il .t0rqrd

(c) ruretil at.rci"ud

t,

(D) usrer-ilqrtR

RI'G (15) 7 (PTO.)

L- 2tl

,' \ r
I|'

?+
a{23',)

'i

(A) 57o .----

37" t',t ',\

(c) 75" (r'lrl f \

(D) 53o

a

.tl24) )td+s"tqqi,'+oooA soooA -tr !$rQt,.t3 lqcfi l\Qe-ttrR.tl

lsitatt .......... 0.

(A) 16 :25 \

(B) 4:5

5:4

(D) 9:1

2s) er6$or-rRltt$?t[ t]li.tgttr.tl R"*t R O. n-ft.l.1{'qil{ Ronr

(D) R

7 ,

26) cud$or-t'n.tuq1rlxerqsru.tD lgct t €i&a f&fdqt'r

v t).

(A) 13.6 t0.2

(c) 3.4 3.6

Rlted(ls) 8

-t

271. ds gellor zA1.ti "il't]E t q\e]or 1ffV S. qtefi €crtd er\ctu L- 2lr

X - Ray {t*$........ ms-l €{I. ?t $rd
(A) 2 x I08
(B) 106
(c) 105

3x108

.--i

28) Cd, xqrd[ Na - eilg e,ti )tde d qeu..ti*fl "t$l..tslar, l[log
R.ias
.ri u0t.tt-u d,.it crl] Rdsarql stl-s.tt.ttwt tgtq ?

(A) l.ud[ Na Qr.g, ]$tda, cd

(B) cd, l.ud[ Na arg, *rttz

)drde, n udl Na Qtq, cd

(D) *rde, cd, )tqtdl Na atg

2e) iBt-.l[Dq lularsr |x-ri X, +i--ixr+o-2x, .t[ sq.L

lR{- d(D.t [\l$rst ge{r: €cttof-t \A 0 ?

F-, a, F

(B) F-, F-,a
.(c) ct, B-, P-
(D) cr, cr, 9-

RPG (1s) 9 (P.TO.)

30) ctr€3, qelqucs *ti.r"ucs qerd-il Q<il\.r1*il EBr,;Eg, ari. L-ztr

* Eg: S. .tr a$.t "\;SJII1 qa{-il {,,ier ?$ 3rd

^

\ fh; Es, = Esr=r;s,

,Egr < Egr. Eg,

(C) Egr > Egr, Eg^

(D) Egr < Eg, > Eg,

31) x$rQti.\n'ra[ (Detecr s?ctr) qD .

(A) $.irsr+)si fri.r3 ourmqlq.rq?q) Ad"\.

i(B) LED fri.tS ourrtrqlqrq?dl Ad"l.

frirsru)si R.tti ou"rrttql "uwdt "id"\.

i(D) LED R"rd qr.tuqi.r.r\rdl ilrt"l.

32) PN q/iRt-ri. uqlai 0.50V tftRrle Q.R{i a,t[R.er eriri r]. "i

]"drH r.tiil \Or.qrd 5.0 x 10-7m 0rq., .il. qr Ftkur.ri tiaoAail

cftEat

(A) 1.0 x 10e V/m
(B) 2.0 x 10s V/m

1.0 x 106 V/m
(D) 2.0 x 106 V/m

RPG (1s) 10

? L- 2ll

33)' urglirti nthct ct\Rg \R.rq.{l auHfQB.n sit ctRg ful il.rger t gr.[

0?

A

B

(A)

(B)

(c)

I

G

34) 100 MIIZ urlR.uur.u .ti.tt Htrua{s [\l$rSr E?cu qD d-]4r-tl

<i"ttd *lturqidtdt ...... . .. dldl A6o\

(A) 3m
(B) 10 m

3

-4m

(D) 100 m

3s) d-)qRit{t R}Qd q{d't \r.ct? ... . . .. . . 't[ rHtgt tl d[.t 0.

(A) l,

v1

1

(c)
),

(D) ?e

RI'G (15)

11 (P.TO.)

.l L- 2ll

:. ?t 3r{

qr).36) \?tdDQdt [e"],ttrtR*ttgu;;.;..u..8. qS, Qgaem.ittRrttsttl3
'

(A) Ml L-z t'Q-'

M.l L-3 12Q'

(c) M-l L2 t',Q=t

(D) MlL3TzQ',

37) 5Q e4i. -q A. €Rrctdt €ttgdt Q. il*tt-t c\.itqdt\\'i. fu"ito,1e{t

HgacittR

t- ee{lt1.45,toe"aint }_qWt..snL elr$.rc.itL0t_l.tt€.Q+-t.ttc\qt-t\i).qtd€.[lg.dtt-?ielq{l aAEJI

:(t1ctgaq.......f . ,

": i ,
(A)F

(c)

(D)

38) Ad fu rt&qr eRr €ug.{l aaterui{a{e{l 1020 6Adr-A R? s?ctFtl

R^PG (1s) 12

3g) 4 x lg-e cm;c}ae't Sr.dte-t.\-a Qrtq.cu d* R"grtSr.tJ'tie L-2ll

5 x 104 NC-' dr trqr{ t\qaf,aui AanrQ. 180" i'riusr qd,Lq.[l ?t 3rd

ftt rrrri .i[s"u..+ etri i+t \r Qrcl,ctt .\4 fSt theiu.

(A) 104 N-m 2 x IDa N-m
(c) 0
a

(D) 10{ N-m

40) 10-s C Qgactu eut"ta\ 1g €ae.tuiLds -tAthttild* R"ga$aqi

'Ft" 0V -u [Rtldq,rq Qrrctar [\g A Q{1" 600V {r [Rt[artt{ €t?l"ctcLt

B Fig ga1 .tR si 6, il i-i[ ,t[t- €t*i.ti elc'r]rtn]aci'L €e) ?

(A) -6 x 10* erg (g) 6x10{J
(D) 6 x 10{ erg,
-6 x 10{,J

4L) ds Ftg.tc,uRa]\tilar-ft €t*t US. e{ Qei't 6 si'[ ili' il{r i"tr or
,- lQ "t'[*t a* fagneturld.t]\t{ar uuO. nqicuql ils'r"rqi a,trQ 0. C{

q-i,]\[ttar-[[ te €t*i]acil €{t ?

3U

(A)

2

U
4

U

2

42) 1200pF]\ttta*t €t?tctdL ds]\Rari tOO pC/s -LL ilaLt4 eiq'[
+ qrffq srqtqi qtq.i $r.t, ,i, at [&[dtu.t ZO q\ca qelt?ctt qD

]aci'rilq{ cttctl'[ ?

(A) 500 s 240 S
(c) 6000 s
(D) 120 S

RI'}G (15) 13 (P.TO.)

43) 'flq.{l e{Hft,'iq \R\qit fu ctt t etrlQ. 0. ilqls{l 2A }tctt€ .t&a't L- 2ll

tf C'tq a\ e .,ri A n$,[t"tan)p.d]aeil,C{I t ?t 3rd

A- 'ino' rl'v 'j2A' uwt4vovt o-
B

(4) +2Y

(B) -lV

(c) +lV

-2V

44) 10m eiqr.itlRrqldlar auiL ot"tiltr 50O 0. Ae 3V .fl Qatqt

a,ti too -tu o,tqilq ilA Asflqi .ils.trql .tuQ 6, ci[ atr \r

ds"ft"teft 40cm uial r&el Rg,]"p{ Rgn [Pt[tqr.-ti' ddtctct

............. €iL (B) 0.1 V
(D) I.zv
(A) 0.02 v
0.06 v

;4s) fu aui. [i.r.h.c {a qdli il-tt.ttsOtt ilry, crRL (n > 0)

fi srqrqi qt{, .it qdr q.tilet}acit qttt ?

n2 el,tsil (B) |'rsiu

(ccn) 1',si, (D) "n rt$it

46) .il t{ga qettqieft .t&.it l't r&ZVo 'tt1nquql tttQ', ,lt qq"m 'qt"trql
r3]r1ur q{I t (otcet-tL Qeut-ait.t tiler a{qq. ei.rill

(B) 2Vo ilzd,q€{ti\

(D) a7o &a.cil"'t€ttil

I RPG (ls) t4

il q-----l- ' :-::-.-:-,
L--*

L-2ll

47) ds elAQt i.tslu f,a s I ei.t1\ r D.qrur,r1 .{uusn yer q? .(i. si ?t c

t). r,tt das*e fu 'qRarq$ erh.u-r ukt s}e[l .fd €t"t . . . . . . . . . 3r,{

ek3.

(D) nrBeV r'

48) ds .tlietiqu u\d-il.dsql 5cm fls rooo .far.lr 0. iqie{l sA

]rctt€ \trr? errq. S, .ir a.fl a,rH €.tr]< \ril 1i"tsh &a ... ... T S.

(A) 3.14 x 10-2 (B) 9.42\ x lt2
(C) 6.28 x 10-2
2.56 x 10-2

49 ndxi4l-t ri, fQ.gceuR.t ssr-fl s]sftq ds\ ....... e[[ Tr.[a 0. ,

(,A) stst-Jeut

(B) ssFil fQ.gactn
sBr'iti'ilrt $s\

(D) {"tsl'tda

s0) ds tdgcouRasqr E *aet{.t$rilaqieil t furQ{l\ilr? qdrer)

S. i-tr qr e[o(iotsl.t otul .....'.... tPrtiqi q€dq €{I.

r t i(A) e{i u.u-t ftluql c't r il

t ta,A E \rtqr ci"r Cl.t
i(C) I .ti B Q3s Gtu.tl $u.t
t.ti(D) y E fu"fl*t uA 45' .h $rsr q-uat

RPG (1s) 15 (P.TO.)

;

'l

0s4(G) L- 2lr
[Maximum Marks : 50
(MARCH,2018)
SCTENCE STREAM

(CLASS - xD

(Part - B)

1) t\u "iqt{ iX CrstAt't't n tutti. t] .,ti Sa 1 e{l fS lt*il ttt\eu 0.
Z)
a{t 11e\x-t[ ott"r-B q[ a$ Aotttt

3) ot€tr o'/ rel lrR.ttct t). e,tlcRs t\set e,tttet t).
4) la-{l orqq{l ottoJ.tl, o,tg i-tt tJtst e tfQ t}.
5) qd hott t -tctt \t-tt \t etttd.
7t qi6) Ual-tt q/cil,ol, gqql Qqq[.
t\are{ta,r't o/?? o/tsurr erl urer ]eqQar att r ]qe-il €\ql"t srt tu{I.

Rottrt - A

I .{lE .trtet le.i t e{l S .tt rttcrtt tq/t t o/cttot qtri[ elS 1a-tt 2 t5$ 0.

1) trtr4 t{goflali ({gct-sr.1te.[[ RR-€t*ittpdq"iL. I2l

z) lit)tRt itdlaiit filqi..t ur1fl'qR'qq tt[&a iltt*tdr. I2l

e4q.qI

dlte-t tUor-ft tiget+ t&tt*ri e{flrd l,t .tittr lltert qDttg dqdu

3) \tctuu A.tt rQ, 1&-ttt13.turdt.. I2l
I2l
daR^E elttt? qD qrd+ard't'il trogalt otnlL.

RPG (1s) t6

L-2ll

?qD u=f,r,tl3tq.ii. I2l

+LQtctt

qin F.o,ru-i[ ds otgq/ .lual qr€$ c13-ru]< \? r t)eruril fu "tlql qun *-a'[.t

A' tq *dl 0. "ii (d\ ttltcte$t \sr 0. (R >> r) alr cta'jor*ir< irsc't ril"eir.

ilo' \gdlot't't-tr. €'qqltlt Q''t). l2l
t--
r-\tti,j [2]

-
.zldi itSt-dQ,.r" c*t-il uirrrr uq4$rur, daA U ? itW L,lq). iir *re[.u.3ur{-lt
..
"-J' r{.,ier EQ[i.

,\GJ p *Er.?-tt qei.tt€3 \? i[tr, ct',,ir. I2l

ldqrq B t3]

{l.fl{ otttau Xe.i 9 14 -tt rttcru, tq/ot q/cttot artlrtl. el3 rteqt 3 .J$ 6.

9) Xi'il.t h.t[\.t [\gaeur f\arsr enuq.cl atict ciqtd-u aurefl ctii. ciqktuql
€€.ot tcr Rg.t&a-il. ci[*cr1q31uA.

.rn, Ro*u{ ds qt€s tlttr.t \? Q ilaci'r [trgaeur 0. cQ., .ltqtA R, Aoruutt t3l

[Q.XaeuRa.irql urQ ds q,r€s ari .t] ils.r.rtr.l .uQ 0, .it eis chtlrt.n f\gaeul

lhqj. uu.,ii.ir,4rr,|r ds"il"te[[ ergru (? 0.

ttq.r-r Qgaila ori ttqu-t .j"ul.t &aqi.tLt grai Q,gac'u? \? erotdt citi-eg qqt t3l
t13 tn r.).

e{etqt

nq.r"t .rld. Ad q?rcrE ds ulaa qi. ds s$ir+ e4rq{, {snr.Q. u?Lq .gt*.[.t

ilai ci"q\ i"u't.t &aqi €r..,ta qr.r. 0. il s$ilt1tur., uLir+-u. Eur, sral otq\.j
$rq., a'1 iqtr .t{,rr.t t . Lld\qil [tqgudt",i't" "jSir.ri rhq).

{*t12) .i.t-u Q (Rtz-u ds it.t t[ 6500A *ti SZOOA aictciqrdql ai.lu Arr..r"{ t3]
"ii[}rsr 6(Qr cl"w"trq.[ .rr.i 0. qe,{$.r ugrRra qrerLsreil }aqrt atdq. "{ctl

cti.rciqrdo,iteil qq.ft usrRrc ruausrolr ti.ud q{\ t Q tRrz .+a*j a,iai 0.5mm

0.oti fRtae{l user.j..,[cn 100cm

RPG (1s) t7 (P.TO.)

L- 2ll

13) uiu€rtr. .t?ru"tsJ.ii\er.il qeegft 68sfl-t-tt sqftq F.o*r"rludtsrBt anqi,. t3l

utstctt

crd{rort war[RLtr crqi\rglti qr.n Asit-il q"€rt?t ai.uciqt6-[[ .r.qt.ti'[ *r'r. o,tr.
.tg\ai. uci.udi
at. t ti*r.t elt€it.

R=1.097x107m-r

trOr- hqflrqrqr, dg .ltqtql lR.it-dtD.t icrt. 5 x 107 s-l tt erg[[ g sSil1 l3l

€cnofd si 0. ,i. €ctt,ricL F ssitqiQ{t 40Vo ssii clr.qr qrett ues'[ o/ctt 0ttt, .t]"
.lr"qrt fpr[tqr-r 0 eil.tq'ti 16 V qai]aci'r'il1trt (ttoLQ\ ? (K = 9 x tOn St cti".)

Aotr.r - C
r ,{lE .trtet le-i rs {1, fS -t[ ltlc\t tq/ot q/cttot .tt\l. elg re-tt I t!$ 6.

.r.rittr Qrrq.c[[ ds Qai'ti. tgvolt emf a{i"

nr"O. t\he$ tRrttqi A$'qR\q 15[ s*tr"'tl t4l

rtir"lt.trt.

) -qR'qqqi q&,i'r lqt€

-Lu(<'/( /, ) "{i.Q.ai't*[[ Qga-.tL.u
';
. 3) .\ \ n \
q
"ii Aar'ta'ii'tl -\l'ct?

.ii Qaflolr..ti

16) .[a.[q op'[i1 arir. rn{rld[\q qrsJsrctl4 ct\.i&0. €A;t qr.Ji *rilurq'l [4]

qltqi.3 cm 1r .tils.tt"ti ottit, .i.r uttt\q qkJ srctl 3 ct\t .i( "ti 0, .i|" .ri.[ur.[i[

]-Aciqrd

e,rq[il.ti eq rlie \[i',rer qD ou\er otqitet qD iISftq ?41-tl,e - .tu1R ilt4dt. t4l

Rl,G (15)

L- ztt

ls) cn lrBtar dFetBnq.[6-tga fil.qeet usclQ"l-ddtar.ra.) 0.02v it]r$n

' etuq 0. .tre{I, Qsn trcql z}pt-it]r1n qH 0 *ri. sQ,sa? rcrr€qi zmn .it]r1n

e,tt t 0. l4I

1) d'w.t"+iiq

4) etls .t"trler 5ko €Jrt, il q\elq/itrh ritql.

. e{etql
.,A 1vtat. t i [D$ r.nit t{ga qRqq €til .ri t1 s rd ilq*t i[.

aaaa

..v t-'

\

J.J.

RPG (1s) 1Dr

.L

19


Click to View FlipBook Version