The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

มาตรการและแนวทางการปฏิบัติตนในช่วงสถาณการณ์โควิด

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cs.coway.th, 2021-09-27 05:48:49

มาตรการและแนวทางการปฏิบัติตนในช่วงสถาณการณ์โควิด

มาตรการและแนวทางการปฏิบัติตนในช่วงสถาณการณ์โควิด

Beyond Satisfaction!

มาตรการและแนวทางการปฏบิ ตั ติ นในชว่ งสถาณการณโ์ ควดิ

Beyond Satisfaction! Page 1
แนวทางการปฏิบตั ิเพ่ือรบั มือกบั ไวรสั โคโรน่า

●มาตรการของศนู ยบ์ ริการ

1) จำกดั ทำงเขำ้ -ออก ใหเ้ ป็ นชอ่ งทำงเดยี ว เพอื่ ใหส้ ะดวกตอ่ กำรควบคุมและคดั กรอง
2) ตดิ ตงั้ เครอื่ ง Thermo Scan และเจลแอลกอฮอลต์ รงทำงเขำ้ หำกวดั อณุ หภมู ิ (> 37.5° C ถอื วำ่ มไี ข)้

3) จดั เตรยี มแอลกอฮอลต์ รงจดุ ต่ำงๆ ใหเ้ หมำะสม
4) จดั ใหม้ ฉี ำกกน้ั สำหรบั แอดมนิ ทตี่ อ้ งตดิ ตอ่ กบั ชำ่ ง
5) จดั ตำรำงกำรเขำ้ ทำงำนของชำ่ งในกำรเขำ้ ศนู ยบ์ รกิ ำรเพอื่ ลดควำมเสยี่ ง
6) จดั ใหม้ พี นื้ ทสี่ ดั สว่ น ในกรณีทชี่ ำ่ งเขำ้ มำศนู ยบ์ รกิ ำรและหำ้ มใหน้ ่ังรวมกลุ่มกนั มำกกวำ่ 4 คน
7) หลกี เลยี่ งกำรทำกจิ กรรมรวมตวั กนั เป็ นกลุ่มหรอื ลดระยะเวลำกำรทำกจิ กรรมใหส้ น้ั ลงเท่ำทจี่ ำเป็ นหรอื เหลอื่ มเวลำ
8) หำกมงี ำนทตี่ อ้ งทำรว่ มกนั เป็ นกลมุ่ โดยไม่สำมำรถเวน้ ระยะหำ่ ง ควรใชเ้ วลำกำรทำงำนไม่เกนิ 1 ชว่ั โมงต่อเนื่องในแต่ละครง้ั
9) หลกี เลยี่ งและลดกำรสมั ผสั ระหว่ำงชำ่ ง-แอดมนิ กรณีกำรส่งใบงำนใหช้ ำ่ งใส่ใบงำนในตะแกรงทเี่ ตรยี มไวเ้ พอื่ ลดกำรสมั ผสั
10) ชำ่ งและแอดมนิ หำ้ มรวมกล่มุ กนั มำกกวำ่ 4 คน กรณีเขำ้ ศูนยบ์ รกิ ำรพรอ้ มกนั ตอ้ งน่ังหำ่ งกนั 1 - 2 เมตร หรอื แยกหอ้ งกนั

●มาตการการเบิกสตอ็ ค

1) จดั ใหช้ ำ่ งทกุ คนสำรองสนิ คำ้ ไวท้ ตี่ วั (อะไหล่จำเป็ นและเครอื่ ง)
2) กำรเบกิ สนิ คำ้ และอะไหลใ่ หเ้ วน้ ชว่ งเวลำต่อคน โดยสวมอปุ กรณป์ ้ องกนั (เบกิ ลว่ งหนำ้ ผ่ำน SVPT) คนละ 15 นำที
(ใหเ้ บกิ อะไหลจ่ ำเป็ นสำรองตดิ ตวั ได)้
1) กำรเคลยี สนิ คำ้ ใหม้ ำเคลยี สนิ คำ้ ไดห้ ลงั ระบบปิ ดวนั ที่ 1,2,3 โดยใหว้ นั ละไม่เกนิ 5 คน คนละไม่เกนิ 20 นำที สวมอปุ กรณ์

ป้ องกนั ตำมทบี่ รษิ ทั แจก

Beyond Satisfaction! Page 2
แนวทางการปฏิบตั ิเพ่ือรบั มือกบั ไวรสั โคโรน่า

● การแจกจ่ายผลิตภณั ฑเ์ พ่ือสขุ อนามยั และการใช้งาน

เพอื่ ควำมมน่ั ใจของลกู คำ้ และปกป้ อง CT จำก Covid-19 โดยอุปกรณท์ แี่ จกจำ่ ยทกุ อยำ่ ง ใชส้ ำหรบั กำรทำงำนเทำ่ นัน้
กรณุ ำปฏบิ ตั ติ ำมและใชง้ ำนอย่ำงเครง่ ครดั เพอื่ สขุ อนำมยั ทดี่ ขี องพนกั งำนบรกิ ำรทุกทำ่ น

รายการ CT AD การใชง้ าน
หนำ้ กำก 2 EA / Day
อนำมยั 1 EA / 2 m 1 EA / Day ใชใ้ ส่ป้ องกนั ขณะทำงำนหรอื เขำ้ บำ้ นลูกคำ้

face shield 1 EA 1 EA / 2 m ใชใ้ ส่ป้ องกนั ขณะทำงำนหรอื เขำ้ บำ้ นลูกคำ้
งำนละ 1 คู่
เข็มกลดั ตดิ ในกรณีทไี่ ดร้ บั วคั ซนี 1 เข็มแลว้ เท่ำนั้น
1 ขวด
ถงุ มอื ยำง 5 EA /DSC ใชใ้ สป่ ้ องกนั ขณะทำงำนหรอื เขำ้ บำ้ นลูกคำ้
ใชเ้ พอื่ ทำควำมสะอำดรำ่ งกำย พนื้ ผวิ หรอื สงิ่ ของ ในขณะ
Alcohol ทำงำน
Spray ใสก่ รณีทเี่ ขำ้ บรกิ ำรในพนื้ ทคี่ วำมเสยี่ งสงู หรอื ลกู คำ้ รอ้ งขอ
PPE

Beyond Satisfaction! Page 3
แนวทางการปฏิบตั ิเพื่อรบั มือกบั ไวรสั โคโรน่า

● แบบประเมินความเสี่ยง

ชำ่ งและเจำ้ หนำ้ ทปี่ ระจำศนู ยท์ กุ คนจำเป็ นจะตอ้ งทำแบบประเมนิ ควำมเสยี่ งทุกวนั โดยตอบคำถำมตำมจรงิ เพอื่ ประเมนิ

1. กำรมไี ข ้
2. กำรมอี ำกำรสำคญั ทเี่ กยี่ วขอ้ ง เชน่ เจ็บคอ นำ้ มูกไหล เหนื่อยหอบ
3. กำรมปี ระวตั สิ มั ผสั ใกลช้ ดิ กบั ผูป้ ่ วยทตี่ อ้ งสงสยั กำรตดิ เชอื้ โรคไวรสั โคโรนำสำยพนั ธใุ ์ หม่ 2019 (COVID-19)

โดยหลงั จำกตอบคำถำมทงั้ 3 ขอ้ นีแ้ ลว้ จะมกี ำรประเมนิ ผลควำมเสยี่ งออกเป็ น 2 ระดบั ไดแ้ ก่
1. สเี ขยี ว ไม่เขำ้ เกณฑก์ ำรตดิ เชอื้ ไวรสั โคโรนำสำยพนั ธใุ ์ หม่ 2019
2. สสี ม้ หมำยถงึ อยใุ่ นกลุม่ เสยี่ ง แยกตวั เอง และรบี แจง้ ผูบ้ งั คบั บญั ชำ เพอื่ ทำกำรตรวจ ATK

ตวั อย่างผลประเมนิ

Beyond Satisfaction! Page 4
แนวทางการปฏิบตั ิเพ่ือรบั มือกบั ไวรสั โคโรน่า

⚫ ขนั้ ตอนการเขา้ ศนู ยบ์ ริการ

เนือ้ หา แนวทางการปฎบิ ตั ิ
ทาแบบทดสอบ ทำแบบทดสอบเพอื่ ประเมนิ ควำมเสยี่ งในตอนเชำ้ และปฏบิ ตั ติ นตำมผลกำรประเมนิ ทไี่ ดร้ บั
ใชเ้ จลแอลกอฮอล ์
ใส่อุปกรณป์ ้ องกนั ใหใ้ ชร้ ะยะเวลำ 15 – 30 วนิ ำที ถมู อื ไปมำหลงั จำกพน่ เจลลำ้ งมอื ลงบนฝ่ ำมอื เพรำะเป็ นชว่ งเวลำ
ทสี่ ำมำรถกำจดั แบคทเี รยี ไดอ้ ยำ่ งมปี ระสทิ ธภิ ำพ
วดั อุณหภูมิ สวมใส่หนำ้ กำกอนำมยั กอ่ นเขำ้ ศนู ยบ์ รกิ ำรทกุ ครงั้ และใส่ไวต้ ลอดเวลำ

เวน้ ระยะหา่ ง 1-2 ม. ตรวจวดั อณุ หภมู ิ และใชเ้ จลแอลกอฮลอก์ อ่ นเขำ้ ศนู ยบ์ รกิ ำร
1 กรณี วดั อณุ หภมู ิ < 37.5° C ไม่มปี ระวตั สิ มั ผสั ใกลช้ ดิ กบั ผูป้ ่ วยยนื ยนั ใหเ้ ขำ้ ปฏบิ ตั งิ ำนได ้
2 กรณี วดั อุณหภูมิ > 37.5° C ขนึ้ ไป รว่ มกบั อำกำรทำงเดนิ หำยใจอย่ำงใดอยำ่ งหนึ่ง
และ/หรอื มปี ระวตั สิ มั ผสั ใกลช้ ดิ กบั ผูป้ ่ วยยนื ยนั ไม่อนุญำตใิ หเ้ ขำ้ ใหท้ ำกำรตรวจ ATK ทนั ที

เวน้ ระยะหำ่ ง (Social distancing) เวน้ ระยะห่ำงระหว่ำงบคุ คล อยำ่ งนอ้ ย 1- 2เมตร

Beyond Satisfaction! Page 5
แนวทางการปฏิบตั ิเพื่อรบั มือกบั ไวรสั โคโรน่า

● แนวทางการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

รอบการตรวจ

เจำ้ หนำ้ ทปี่ ระจำศูนย ์ : ตรวจอำทติ ยล์ ะ 1 ครงั้ ทกุ อำทติ ย ์

ชำ่ งบรกิ ำร : ในแตล่ ะศูนยใ์ หแ้ บง่ ชำ่ งออกเป็ น 2 กลมุ่ เพอื่ ลดควำมแอดอดั และควำมเสยี่ ง ชำ่ งแตล่ ะกลุ่ม

จะตอ้ งตรวจ ATK test 2 อำทติ ยค์ รง้ั เชน่ กล่มุ ที่ 1 ตรวจอำทติ ยท์ ี่ 1 และ 3 ของเดอื น

วธิ กี ารตรวจ
1 จดั ใหม้ พี นื้ ทสี่ ำหรบั กำรตรวจ ATK Test
2 ใหผ้ ูต้ รวจปฎบิ ตั ติ ำมวธี ใี ชช้ ดุ ตรวจอย่ำงเครง่ ครดั เพอื่ ควำมแม่นยำของผลตรวจ
3 หลงั ตรวจเสรจ็ แลว้ สง่ ผลตรวจใหเ้ จำ้ หนำ้ ทศี่ นู ยบ์ รกิ ำรทรี่ บั ผดิ ชอบ
4 เจำ้ หนำ้ ทปี่ ระจำศูนยท์ ไี่ ดร้ บั มอบหมำยทำกำรบนั ทกึ ผลตรวจและขอ้ มูลตำมทกี่ ำหนด
5 กรณีพบผลบวก ใหร้ บี แจง้ ผูบ้ งั คบั บญั ชำและฝ่ ำยงำนทเี่ กยี่ วขอ้ ง

Beyond Satisfaction! Page 6
แนวทางการปฏิบตั ิเพ่ือรบั มือกบั ไวรสั โคโรน่า

● แนวทางการตรวจ Antigen Test Kit ( ATK ) กรณีพบความเสยี่ งสูง

● แนวทางการปฏบิ ตั ติ นกรณีพบผูต้ ดิ เชอื้ เขา้ ข่าย Probable case (ผลตรวจ ATK เป็ นบวก)
1. ใหพ้ นกั งำนหยดุ งำนทนั ทแี ละแยกตวั เองจำกผูอ้ นื่
2. ตดิ ต่อโรงพยำบำลหรอื แลปเพอื่ ทำกำรตรวจ Real-time RT PCR

● แนวทางการปฏบิ ตั ติ นกรณีพบผูป้ ่ วยยนื ยนั Confirmed case (ผลตรวจ RT PCR เป็ นบวก)

1. แจง้ ผลตรวจใหผ้ ูบ้ งั คบั บญั ชำทนั ที แจง้ timeline เพอื่ ประเมนิ ควำมเสยี่ งของผูท้ เี่ กยี่ วขอ้ งในศนู ย ์
2. ผูร้ บั ผดิ ชอบส่งขอ้ มูลใหท้ มี NB เพอื่ ใช ้ แบง่ กลุ่มควำมเสยี่ ง และ แนะนำแนวทำงปฏบิ ตั ิ
2. ปิ ดสถำนทเี่ พอื่ ทำควำมสะอำด แจง้ HR เพอื่ จดั ใหม้ กี ำรพ่นยำฆ่ำเชอื้
3. เตรยี มเอกสำรตอ้ งใช ้ เชน่ บตั รประชำชน ผลตรวจโควดิ -19 และ แจง้ หมำยเลขโทรศพั ทข์ องตน
กบั ทำงหน่วยงำนทรี่ บั เรอื่ งเพอื่ เขำ้ รบั กำรรกั ษำ
4. หลงั จำกรกั ษำหำยเป็ นปกตแิ ลว้ ตอ้ งปฏบิ ตั ติ วั ตำมคำแนะนำของแพทย ์ กรณีแอดมนิ พจิ ำรณำให ้ WFH เป็ นเวลำ 14 วนั
5. ทำกำรตรวจ ATK Test ในศูนยบ์ รกิ ำรทนั ที เพอื่ คดั แยกผูท้ มี่ คี วำมเสยี่ งหรอื ผูต้ ดิ เชอื้

Beyond Satisfaction! Page 7
แนวทางการปฏิบตั ิเพ่ือรบั มอื กบั ไวรสั โคโรน่า

⚫ แนวทางการปฏบิ ตั ติ นของผูป้ ่ วยทมี่ คี วามเสยี่ ง
ผูท้ มี่ คี วำมเสยี่ งและผล ATK เป็ นลบในรอบแรก จำเป็ นจะตอ้ งตรวจ ATK อกี ครงั้ โดยแบง่ เป็ น 3 กลุม่ ดงั นี้

จดั แยกกลุ่มโดยทมี NB

กลุ่มที่ 1 คอื ทอี่ ยู่กบั ผูต้ ดิ เชอื้ หรอื อยู่ใกลช้ ดิ คนตดิ เชอื้ โควดิ -19 รวมถงึ กำรน่ังหนั หนำ้ ในระยะ 2 เมตรเขำ้ หำผูต้ ดิ เชอื้ เป็ น
เวลำ 15 นำทขี นึ้ ไปตอ้ งกกั ตวั และ WFH เป็ นเวลำ 3 วนั เพอื่ ตรวจ ATK ในรอบที่ 2
กลุ่มที่ 2 ผูส้ มั ผสั กบั ผูส้ มั ผสั กลุ่มที่ 1 ใหส้ งั เกตอำกำรตวั เอง สำมำรถเขำ้ ศนู ยบ์ รกิ ำรหรอื WFH ขนึ้ อย่กู บั ดลุ ยพนิ ิจของ
ผูบ้ งั คบั บญั ชำและตรวจ ATK อกี ครง้ั ตำมกำหนด
กลุ่มที่ 3 ผูส้ มั ผสั คนกลมุ่ ที่ 2 ถอื วำ่ มคี วำมเสยี่ งต่ำ ยงั ไม่ตอ้ งกกั ตวั แต่ตอ้ งสวมหนำ้ กำกอนำมยั เวน้ ระยะหำ่ ง และลำ้ งมอื บอ่ ยๆ
และตรวจ ATK อกี ครงั้ ตำมกำหนด

ประเภท ลกั ษณะ สงั เกตอาการ ATK (2) กกั ตวั ดุลยพนิ ิจ งานตามปกติ

เสย่ี งสงู ผทู ้ สี่ มั ผสั ใกลช้ ดิ กบั ผูต้ ดิ เชอื้ ยนื ยนั โรคโควดิ -19
เสย่ี งต่ำ สมั ผสั บุคคลทมี่ คี วำมเสย่ี งสงู ทยี่ งั ตรวจไม่พบเชอื้
ไม่มคี วำมเสยี่ ง สมั ผสั บคุ คลทมี่ คี วำมเสยี่ งต่ำ

Beyond Satisfaction! Page 8
แนวทางการปฏิบตั ิเพื่อรบั มือกบั ไวรสั โคโรน่า

⚫ บทบาทและหน้าที่

หวั ขอ้ ปฏบิ ตั ิ CT

DSC Admin

Branch Supervi
sor

Branch Manage
r

NB

Supply & Logis
tics

Operations Su
pport

Planning

CS Manager

COO

วำงมำตรกำรและแนวทำงกำรปฏบิ ตั ิ ในชว่ ง Covid-19 ระบำด CARR I I I I I I
จดั ซอื้ อปุ กรณ์ เพอ่ื สขุ อนำมยั ของ DSC
ตรวจเชค็ สถำนะ อุปกรณ์ เพอื่ สขุ อนำมยั ของ DSC /CT AI IRI I I I I

I IA CCR

ปฏบิ ตั ตามแนวทางการปฏบิ ตั ในชว่ ง Covid ระบาด

1 ตรวจคดั กรองสขุ ภำพทกุ คนทเ่ี ขำ้ มำในศนู ยบ์ รกิ ำรตำมขน้ั ตอน III ARRR
สำหรบั BM , ADMIN (เฉพำะวนั เขำ้ ศนู ย ์ บรกิ ำร) III
2 ตรวจคดั กรองสขุ ภำพทกุ คนทเี่ ขำ้ มำในศนู ยบ์ รกิ ำรตำมขนั้ ตอน III I AA R
สำหรบั CT (ทำทกุ วนั ) III
3. สงั เกตอำกำรป่ วยของตนเอง และ คนในศนู ยบ์ รกิ ำร อยำ่ งสม่ำเสมอ III I AARR
III
4. ควบคมุ ดแู ลกำรจดั ทน่ี ่ังภำยในศนู ยบ์ รกิ ำร เวน้ ระยะหำ่ งระหวำ่ งบคุ คล I AARR
อยำ่ งนอ้ ย 1 - 2 เมตร I IA
5. จดั ตำรำงกำรเขำ้ มำทำงำนของชำ่ งและแอดมนิ เพอ่ื แบ่งเป็ นกลมุ่ ยอ่ ย I IA ARR I I
ตำมหลกั กำร ลดควำมแออดั
6.บรหิ ำรจดั กำรกำรใชพ้ นื้ ทส่ี ว่ นรวมและกำรจดั เหลอื่ มเวลำตำมกลมุ่ ยอ่ ย I AAR

7. ทำควำมสะอำดโตะ๊ ทำงำนหรอื วตั ถสุ งิ่ ของอน่ื ๆ ทใ่ี ชง้ ำนอยเู่ ป็ นประจำดว้ ย AARR
Alcohol
8. สมุ่ ตรวจเชค็ ทกุ สปั ดำห ์ กำรปฏบิ ตั ตนตำมแนวทำงทบ่ี รษิ ทั กำหนด RRRR
(สวม Mask /Faceshield) ในศนู ยบ์ รกิ ำร RRR
9. ตรวจเชค็ ผล ATK testing ( Test Result + ชอื่ ) และรำยงำน

R Responsible คอื ผูท้ มี่ หี นำ้ ทที่ ำงำนนั้น ๆ ใหส้ ำเรจ็ ไม่วำ่ จะมำจำกกำรลงมอื ทำหรอื กำรตดั สนิ ใจเพอื่ ใหบ้ รรลุวตั ถปุ ระสงคข์ องงำนที่
(คนทที่ ำ) ไดร้ บั มอบหมำย
Responsible ผทู ้ เี่ ป็ นเจำ้ ของงำนมหี นำ้ ทกี่ ำหนดบทบำทควำมรบั ผดิ ชอบใหก้ บั คนทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั งำนทตี่ นเองเป็ นเจำ้ ของ ตรวจสอบและอนุมตั ิ
กอ่ นทจี่ ะสง่ มอบงำนนั้น ๆ วำ่ งำนหรอื กำรตดั สนิ ใจทเี่ กดิ ขนึ้ ครบถว้ นสำเรจ็ ตำมวตั ถปุ ระสงคห์ รอื ไม่
A ผทู ้ มี่ หี นำ้ ทใี่ หค้ ำปรกึ ษำและคำแนะนำทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั กำรทำงำนหรอื กำรตดั สนิ ใจนั้น ๆ สำมำรถชว่ ยใหง้ ำนออกมำดขี นึ้
(ผรู ้ บั ผดิ ชอบ)
Accountable ผูท้ ไี่ ม่ไดม้ หี นำ้ ทหี่ รอื ทำงำนในบทบำทขำ้ งตน้ แตเ่ รำจะตอ้ งแจง้ ควำมคบื หนำ้ ของงำนใหท้ รำบเป็ นระยะ ๆ เพอื่ ใหท้ รำบถงึ สถำนะของงำน.

C
(ทปี่ รกึ ษำ)
Consulted

I
(ผรู ้ บั รำยงำน)
Informed

Beyond Satisfaction! Page 9
แนวทางการปฏิบตั ิเพื่อรบั มือกบั ไวรสั โคโรน่า
เจา้ หน้าทปี่ ระจาศูนยบ์ รกิ าร
⚫ บทบาทและหนา้ ที่
หวั หน้าศูนย ์หรอื ผูท้ ไี่ ดร้ บั มอบหมาย

• ตรวจคดั กรองสุขภำพทกุ คนทเี่ ขำ้ มำตำมขนั้ ตอน • รกั ษำควำมสะอำด/แยกของใชส้ ว่ นตวั ไม่ใชข้ อง

• จดั ใหม้ กี ำรแจกจำ่ ยอุปกรณส์ ุขอนำมยั เชน่ หนำ้ กำก รว่ มกบั ผูอ้ นื่

อนำมยั เจลลำ้ งมอื แอลกอฮอล ์ อยำ่ งทว่ั ถงึ • หม่นั สงั เกตอำกำรตนเอง กรณีมคี วำมเสยี่ งควรแจง้ ตอ่

• สงั เกตอำกำรป่ วยของตนเองและคนในศูนยบ์ รกิ ำร อย่ำง ผูบ้ งั คบั บญั ชำทนั ที (พบปะผูต้ ดิ เชอื้ หรอื มอี ำกำรป่ วย
สม่ำเสมอ ไปในพนื้ ทเี่ สยี่ ง)

• ควบคุมดแู ลกำรจดั ทนี่ ่ังภำยในศนู ยบ์ รกิ ำร ตำมหลกั กำร • ปฏบิ ตั ติ ำมมำตรกำรกำรป้ องกนั โรคอยำ่ งเครง่ ครดั
เวน้ ระยะหำ่ งระหวำ่ งบคุ คลอย่ำงนอ้ ย 1 - 2 เมตร ไดแ้ ก่ ลำ้ งมอื บ่อยๆ สวมหนำ้ กำกอนำมยั และเวน้
ระยะห่ำงระหวำ่ งบคุ คล

• จดั ตำรำงกำรเขำ้ มำทำงำนของชำ่ งและแอดมนิ เพอื่ • ขณะปฏบิ ตั งิ ำนและระหวำ่ งพกั ควรเวน้ ระยะหำ่ งระหว่ำง
บุคคลอย่ำงนอ้ ย 1 เมตร งดหรอื เลยี่ งกำร พดู ตะโกน
แบ่งเป็ นกลุม่ ยอ่ ย ตำมหลกั กำร ลดควำมแออดั เพอื่ ให ้ โดยเฉพำะกำรปฏบิ ตั งิ ำนในพนื้ ทแี่ คบหรอื มกี ำรระบำย
กลุ่มทเี่ หลอื ยงั สำมำรถทำงำนไดต้ ำมปกติ ภำยใตเ้งอื่ นไขที่
อำกำศไม่
กำหนด

• แบ่งตำรำงกำรทำงำนพนกั งำน WFH ตำมสถำนกำรณ์ • หำกมกี ำรเดนิ ทำงโดยรถสำธำรณะใหส้ วมหนำ้ กำก
• พจิ ำรณำกำรใชพ้ นื้ ทสี่ ่วนรวมและกำรจดั เหลอื่ มเวลำตำม อนำมยั ตลอดเวลำ

กลุม่ ย่อย

• ผูร้ บั ผดิ ชอบรวบรวมขอ้ มูลรำยงำนผลใหผ้ ูเ้ กยี่ วขอ้ ง

Beyond Satisfaction! Page 10
แนวทางการปฏิบตั ิเพื่อรบั มอื กบั ไวรสั โคโรน่า

⚫ ขอ้ ปฏบิ ตั ติ นในการเขา้ บรกิ าร

โคเวยเ์ นน้ ยำ้ มำตกำรในกำรเขำ้ ปฏบิ ตั งิ ำนและใหบ้ รกิ ำรในบำ้ นของลกู คำ้
เพมิ่ ควำมม่นั ใจและป้ องกนั ตนเองเรอื่ งควำมปลอดภยั ดำ้ นสขุ อนำมยั ในสถำณกำรณโ์ ควดิ

กอ่ นเขา้ ปฏบิ ตั งิ าน

บนั ทกึ สขุ ภำพประจำวนั เตรยี มควำมพรอ้ มสวมใส่ อปุ กรณป์ ้ องกนั เพอ่ื สขุ อนำมยั ของ CT และลกู คำ้
(Daily Health Check)
Surgical Mask Latex Glove Face Shield Alcohol Spray

ระหวา่ งปฏบิ ตั งิ าน

✓ อธบิ ำยขน้ั ตอนดำ้ นสขุ อนำมยั
✓ ขออนุญำตลกู คำ้ กอ่ นเขำ้ ทำควำมสะอำดบรเิ วณพนื้ ทตี่ ดิ ตงั้
✓ สวมถงุ มอื กอ่ นทำกำรตดิ ตงั้
✓ งดเวน้ กำรสมั ผสั กบั สง่ิ ของตำ่ งๆ ในสถำนทขี่ องลกู คำ้
✓ เกบ็ ขยะ และทำควำมสะอำดสถำนทต่ี ดิ ตงั้ ใหเ้ รยี บรอ้ ย

หลงั ปฏบิ ตั งิ าน
✓ ทำควำสะอำดมอื และฆำ่ เชอื้ ทชี่ ดุ ยนู ิฟอรม์ ของทำ่ นดว้ ยแอลกอฮอล ์

✓ เปลยี่ นอปุ กรณป์ ้ องกนั ชดุ ใหมห่ ลงั ใชง้ ำนแลว้ เชน่ ถงุ มอื

รกั ษำระยะห่ำง 1-2 เมตร สวมหนำ้ หนำ้ กำกและทำควำมสะอำดมอื
ตลอดกำรใหบ้ รกิ ำร กอ่ นเขำ้ บรกิ ำรเสมอ

Beyond Satisfaction! Page 11
แนวทางการปฏิบตั ิเพ่ือรบั มอื กบั ไวรสั โคโรน่า

⚫ แนวทางการปฏบิ ตั ติ วั ของช่างในการเขา้ บรกิ าร

ขน้ั ตอน มาตรการดา้ นสุขอนามยั เพอื่ ป้ องกนั ความปลอดภยั ของลูกคา้ Coway
กอ่ นการ
ปฏบิ ตั งิ าน ✓ ชำ่ งทกุ คนบนั ทกึ สขุ ภำพประจำวนั (Daily Health Check Record )
(ภายใน ✓ เตรยี มอุปกรณป์ ้ องกนั :
9.00 โมง เชา้ )
✓ Surgical Mask ( วนั ละ 2 ชนิ้ )
ระหว่างการ ✓ Latex Glove ( 1 งำน เปลยี่ น 1 ครง้ั )
ปฏบิ ตั งิ าน ✓ Face Shield
✓ Alcohol Sanitizer Spray
หลงั การ
ปฏบิ ตั งิ าน กอ่ นเขา้ บา้ นลูกคา้ :
1) ทำควำมสะอำดมอื และ ยนู ิฟอรม์ กอ่ นเขำ้ บำ้ นลกู คำ้ ทกุ ครงั้ ดว้ ย Alcohol Spray
2) สวมหนำ้ กำกอนำมยั และ Face shield

ระหวา่ งปฏบิ ตั งิ าน:
1) อธบิ ำยขน้ั ตอนดำ้ นสขุ อนำมยั เพอื่ ป้ องกนั ควำมปลอดภยั ของลกู คำ้
2) ขออนุญำตลกู คำ้ ทำควำมสะอำดบรเิ วณพนื้ ทต่ี ดิ ตง้ั ดว้ ย Alcohol Sanitizer
3) สวมถงุ มอื กอ่ นทำกำรตดิ ตง้ั
4) รกั ษำระยะหำ่ งจำกลกู คำ้ ประมำณ 1.5 เมตร
5) งดเวน้ กำรสมั ผสั กบั สง่ิ ของตำ่ งๆ ในสถำนทขี่ องลกู คำ้

หลงั การตดิ ตง้ั
1) อธบิ ำยวธิ กี ำรใชง้ ำน (รกั ษำระยะหำ่ งจำกลกู คำ้ ประมำณ 1.5 เมตร )
2) กลำ่ วขอบคณุ เก็บขยะ และทำควำมสะอำดสถำนทต่ี ดิ ตง้ั

1) หลงั จำกออกจำกบำ้ นลกู คำ้
2) ลำ้ งมอื และฆ่ำเชอื้ ที่ Uniform ดว้ ย Alcohol Sanitizer
3) เปลย่ี นอปุ กรณป์ ้ องกนั ชดุ ใหม่ Mask , Latex glove
4) ทำควำมสะอำด อุปกรณป์ ้ องกนั Face Shield ดว้ ย Alcohol Sanitizer

Beyond Satisfaction! Page 12
แนวทางการปฏิบตั ิเพื่อรบั มือกบั ไวรสั โคโรน่า

●การจา่ ยเงินช่วยเหลือในสถานการณ์ Covid-19

กำรจำ่ ยเงนิ ชว่ ยเหลอื ในกรณีชำ่ ง CT และ CTL
หลกั เกณฑก์ ารจ่ายเงินชว่ ยเหลอื
เขำ้ รบั กำรตรวจและตดิ เชอื้ Covid-19 โดยมสี ำเหตุกำรตดิ เชอื้ จำกกำรกำรทำงำนของโคเวย ์ เท่ำนน้ั
ระยะเวลาคานวณ
คำนวณจำกระยะเวลำเรมิ่ ตง้ั แต่ มคี ำสง่ั ใหก้ กั ตวั ตรวจโควดิ ยนื ยนั ผลตรวจ จนถงึ รกั ษำจนหำย คำนวณวนั ทำงำนจนั ทร ์ ถงึ เสำร ์
(ยกเวน้ วนั อำทติ ย)์ โดยจำ่ ยพรอ้ มกบั คำ่ คอมมชิ ชน่ั
เงินชว่ ยเหลอื
วนั ละ 350 บำท โดยคำนวณตำมระยะเวลำตำมทกี่ ำหนด โดยวงเงนิ ทง้ั หมดไม่เกนิ 10,000 บำทต่อคน
*วงเงนิ ชดเชยตอ่ วนั อำ้ งองิ จำกอตั รำค่ำจำ้ งขนั้ ต่ำ (ฉบบั ที่ 10) โดยพจิ ำรณำจำกอตั รำค่ำแรงสงู สุดตอ่ วนั

Beyond Satisfaction! Page 13
แนวทางการปฏิบตั ิเพื่อรบั มอื กบั ไวรสั โคโรน่า

● DSC Knight Team member

ตดิ ตอ่ Knight ทมี ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1 ผลประเมนิ ควำมเสยี่ งเป็ นสสี ม้

2 ผลตรวจ ATK เป็ นบวก
3 สงสยั ว่ำตดิ เชอื้
4 กรณีชำ่ งหรอื แอดมนิ มผี ลตรวจเป็ นผูป้ ่ วยยนื ยนั ใหป้ ฏบิ ตั ติ ำมคำสง่ั ของ Knight Manager

Member Position Nation Branch
Taehyun Kim Knight Manager Nation Branch
Natcha Aunwan Knight Lady Nation Branch
Jarun Seenuaniad Knight Man DSC BANGKAPI
Tippawan Phongudta Knight Lady DSC BANGNA
Charoen Chanpangngern Knight Man DSC AYUTTHAYA
Saraya Lawanaraphanon Knight Lady DSC NONTHABURI
Supphakich Supphakornthip Knight Man DSC CHIANGMAI
Jiraporn Khaipunya Knight Lady DSC HADYAI
Pawarit Sajjakhunanon Knight Man DSC PHUKET
Paweena Sriboonpang Knight Lady DSC KHONKAEN
Arnon Si-kwangsuk Knight Man DSC NAKORNRATCHASIMA
Kansuda Narasree Knight Lady DSC CHONBURI
Umarin Karinlak Knight Lady Head Office
Yongsung Lee Knight Man Head Office
Torkiat Diskapraguy Knight Man Head Office
Potjanee Prasopsin Knight Lady Head Office
Rattana Oadisai Knight Lady Head Office
Mayura Jawang Knight Lady


Click to View FlipBook Version