The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วิชากัญชาและกัญชงศึกษา บทที่ 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Kanokkan Netjinda, 2022-09-04 06:45:17

วิชากัญชาและกัญชงศึกษา บทที่ 1

วิชากัญชาและกัญชงศึกษา บทที่ 1

หนงั สอื เรยี นสาระทักษะการดาเนนิ ชวี ติ

รายวิชา ทช33ห09น8ังสกญัอื เชรายี แนลสะากรัญะชทงกั ศษกึ ษะกาาเรพด่ือาใชเนเ้ ปนิ ็นชยีวาติ อยา่ งชาญฉลาด
รายวชิ า ทช33098หกนัญงั สชรือะาเดรแียบัลนมะสธักายญั รมะชศทกึงักศษษกึาะตษกอาานรเปดพาลอ่ืเานใยินชช้เปีวติ็นยาอยา่ งชาญฉลาด

รายวิชา ทช33098 กรญั ะชดาับแมลธัะยกัญมศชกึงศษกึ าษตาอเนพปอื่ ลใชา้เยป็นยาอยา่ งชาญฉลาด

ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย

สานกั งานส่งเสรมิ การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั กรงุ เทพมหานคร
สานักงานสง่ เสรมิ การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั

สานักงานสง่ สเสารนิมกั กงาารนศปกึ ลษดั ากนรอะกทรระวบงบศแกึ ลษะากธาิกราศรกึ กษราะตทารมวองธัศยกึ าษศายั ธกิกราุงรเทพมหานคร

สานักงานส่งสเาสนรกั ิมงกานารสศ่งเกึ สษรมิานกาอรกศรึกะษบาบนอแกลระะกบาบรแศลกึ ะษการตศากึมษอาธั ตยาามศอยัธกยารศงุ ยัเทพมหานคร
สานกั งสาานนสกั ง่ งเาสนรปมิ ลกัดากรรศะึกทษรวางนศอกึ กษราะธบกิ บารแกลระะกทารรวศงึกศษึกษาาตธาิกมาอรัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศกึ ษาธกิ าร กระทรวงศึกษาธกิ าร

หร�นยังวสิชือ�เรทยี ชนส3�3ร0ะ9ท8กั ษกะัญก�ชรด�ำ�แเลนะินกชัญวี ติ ชงศกึ ษ�
เพ่ือใช้เปน็ ย� อยา่ งชาญฉลาด

ระดับมธั ยมศึกษ�ตอนปล�ย
จดั ทำ�โดย
ส�ำ นักง�น กศน. กทม.
161/10 ซอยอรุณอมรนิ ทร์ 15 ถนนอรุณอมรินทร ์
แขวงบ้�นช�่ งหลอ่ เขตบ�งกอกนอ้ ย กรุงเทพฯ 10700

02-866-2830 ถงึ 33 02-866-2839
[email protected]

พมิ พ์ท ่ี : บริษทั เอกพิมพ์ไท จำ�กัด
94-98 หมู่ 10 ซอยบรมร�ชชนน ี 117 ถนนบรมร�ชชนนี

แขวงศ�ล�ธรรมสพน ์ เขตทวีวฒั น� กรุงเทพฯ 10170
02-8888-152 02-8888-121
[email protected]
www.akepimthai.com

2

ค�ำคนำนำ�ำ

หนังสือเรียนสาระทักษะการดาเนินชีวิต ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยา
อย่างชาญฉลาด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทาข้ึนเพ่ือให้ผู้เรียนหลักสูตรรายวิชาน้ี ใช้เป็นสื่อ
เอกสารในการศึกษาค้นคว้า และครูผู้สอนใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ขณะพบกลุ่มจัดประสบการณ์
การเรียนรใู้ หก้ ับผเู้ รียน สง่ ผลให้ผ้เู รียนมีความรู้ และเจตคติท่ีถกู ตอ้ งในการใช้กัญชาและกัญชงเปน็ ยา
ในการรักษา หรือควบคุมอาการของผู้ป่วยในครอบครัว รวมทั้งผู้ป่วยอ่ืน ๆ ที่ต้องการคาแนะนา
ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ และทักษะการคิดวิเคราะห์
อันเป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ท่ีสถานศึกษาต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนส่วนผู้ท่ีสนใจศึกษาความรู้
เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง ก็สามารถศึกษาเรียนรู้หนังสือเรียนฉบับนี้ได้ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ
ปัญญาในการใช้กัญชาและกัญชงเป็นยาอย่างรู้คุณค่าและชาญฉลาด ตลอดจนใช้เป็นเอ กส าร
ทางวชิ าการเพอ่ื การอา้ งอิงทเ่ี กีย่ วข้องกบั กญั ชาและกัญชงไดอ้ ีกดว้ ย

เอกสารหนังสือเรียนเล่มน้ีประกอบด้วย คาแนะนาการใช้หนังสือเรียน โครงสร้างรายวิชา
มเี นือ้ หาจานวน 7 บท ได้แก่ (1) เหตใุ ดตอ้ งเรียนรู้กญั ชาและกัญชง (2) กัญชาและกญั ชงพชื ยาที่ควรรู้
(3) รู้จักโทษและประโยชน์ของกัญชาและกัญชง (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง
(5) กัญชาและกัญชงกับการแพทย์ทางเลือก (6) กัญชาและกัญชงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน และ
(7) ใชก้ ญั ชาและกญั ชงเป็นยาอยา่ งรคู้ ุณค่าและชาญฉลาด

ความสาเร็จของเอกสารหนังสือเรียนเล่มน้ีเกิดขึ้นจากวิทยากรพัฒนาหลักสูตร รายวิชา
ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้
ออกแบบหนังสือเรียน ให้ความรู้ในการจัดทาหนังสือเรียน การตรวจสอบคุณภาพของเอกสารหนังสือเรียน
ซ่ึงประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ศรีสังข์ ผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ข้าราชการบานาญ และนายสังคม โทปุรินทร์
ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา ผู้อานวยการสถานศึกษาเช่ียวชาญ สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ข้าราชการบานาญ และคณะผู้จัดทา ประกอบด้วย ผู้บริหาร และครู
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก เขตบางกอกใหญ่ เขตราษฎร์บูรณะ
เขตบางบอน เขตจอมทอง เขตคลองสามวา และเขตประเวศ สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ท่ีร่วมมือร่วมใจกันจัดทาหนังสือเรียน
จนสาเร็จ ขอขอบพระคุณ และขอขอบคณุ ทกุ ทา่ นเปน็ อย่างสงู

(นายปรเมศวร์ ศริ ิรตั น์)
ผู้อานวยการสานกั งาน กศน.กทม.

27

บทที่ 1

1บทที่
เหตใุ ดตอ้ งเรยี นรกู้ ญั ช�และกญั ชง
เหตใุ ดตอ้ งเรยี นรกู้ ญั ชาและกญั ชง

ส�ระส�ำ คัญ
สาระสาคญั

กกกกกกก1. มุมมองกฎหมายการใช้กัญชาและกัญชงในประเทศไทยและต่างประเทศ กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาและกัญชงในประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือเปิดโอกาสให้สามารถ
นากัญชา ไปทาการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสามารถนาไปใช้ในการ
รักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ ในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอุรุกวัย แคนาดา
เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย อิสราเอล และมาเลเซีย แต่ในบางประเทศ เช่น
ประเทศแคนาดา หรือในบางรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศทางยุโรป เป็นต้น มีการ
อนุญาตใหใ้ ชก้ ัญชาเพ่ือการนันทนาการได้อีกดว้ ย
กกกกกกก2. มุมมองการใช้กัญชาและกัญชงของประชาชนทว่ั ไป

2.1 มิติการระบาดของกัญชาและกัญชง ในประเทศไทยมีการแพร่กระจายของการ
นานามันกัญชา มาใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ ตามความเช่ือของประชาชน ซึ่งการใช้นามันกัญชา
ในปัจจุบันโดยส่วนมากเป็นการแอบซือมาใช้โดยไม่ทราบแหล่งที่มา และไม่ทราบว่าใช้กัญชาในการ
ผลิตมากน้อยเพียงใด ไม่มีการควบคุมคุณภาพและความปลอดภยั หลังจากที่ประชาชนนาไปใช้ ทาให้
ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้นามันกัญชา และในต่างประเทศทั่วโลก มุ่งหน้าสู่การทาให้กัญชาเป็น
ส่ิงถูกกฎหมาย ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ในหลายประเทศพยายามจะก้าวตามให้ทัน ซ่ึงจะเห็นได้
หลายแห่งในภมู ิภาคลาตนิ อเมริกา รฐั บาลอยากใหช้ าวไร่ สามารถเข้าถงึ การปลูกกญั ชาเพื่อการแพทย์
มากขนึ เพราะได้ผลกาไรดี และเปน็ ตลาดทกี่ าลงั เจริญเตบิ โต

2.2 ความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับกัญชาและกัญชงในวิถีชีวิต ความเชื่อในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ มีลักษณะคล้ายคลึงกันในการนากัญชามาใช้ในการปรุงอาหารเพื่อเพ่ิมรสชาติ ในขณะท่ี
ประเทศไทยมีความเชื่อว่ากญั ชาเป็นส่วนผสมของยาพืนบ้านใช้ประโยชน์ทางยาได้ ส่วนในต่างประเทศ
จะใช้นามันกัญชาเพื่อรักษาโรคและบรรเทาอาการป่วย ผู้ท่ีคิดจะนานามันกัญชาไปใช้จึงควร
ตระหนกั ถึงโทษอนั ตรายท่อี าจจะเกิดขึนกบั ตนเอง หรอื ผู้มสี ่วนเก่ียวขอ้ งได้

รายวิชา ทช33098 กญั ชาและกัญชงศึกษา เพ่ือใช้เปน็ ยา หนงั สอื เรยี นสาระทักษะการดาำ เนนิ ชวี ติ 27
อยา่ งชาญฉลาด | ระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย

28

2.3 การสารวจความคิดเห็นของประชาชน จากผลการสารวจเร่ือง “คนไทยคิดเห็น
อย่างไร กบั การนากัญชามาใช้เปน็ ยารักษาโรค” พบว่าประชาชนสว่ นใหญ่เห็นดว้ ยกบั การผลักดันให้มี
การนากัญชามาใชเ้ ป็นยารักษาโรคในประเทศไทย เรอื่ ง “กัญชาประโยชน์หรอื โทษ” พบว่าประชาชน
ส่วนใหญ่เห็นด้วย เพราะกัญชามีประโยชน์หลายอย่าง สามารถใช้ในการรักษาโรคได้ ถ้านามาใช้
ทางการแพทย์คาดว่าจะเกิดประโยชน์อย่างมาก และเร่ือง “การอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อม
ในทางการแพทย์” พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จาก
กัญชาและกระทอ่ มทางการแพทย์ ในพระราชบญั ญตั ยิ าเสพตดิ ให้โทษ บบั ที่ พ ศ
กกกกกกก3. สภาพการณ์ข้อมูลท่เี กีย่ วข้องกับกัญชาและกัญชงผา่ นส่ือออนไลน์ ข้อมลู ที่เก่ียวข้องกับ
กัญชาและกัญชงผ่านส่ือออนไลน์ มีทังข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต Internet เ ซบุก Facebook ไลน์
Line และยูทูบ YouTube ข้อมูลเหล่านี ทาให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย แต่ยังขาดการคิดวิเคราะห์
ว่าข้อมูลใดมีความน่าเช่ือถือ จึงควรมีความรู้ในการคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลที่สืบค้นได้ผ่านสื่อ
ออนไลน์ และตระหนักถงึ ความสาคัญของการคดิ วิเคราะหแ์ ยกแยะข้อมลู ที่ถูกต้อง
กกกกกกก4. สภาพการณ์การใช้กัญชาและกัญชงในต่างประเทศ การใช้กัญชาและกัญชงใน
ต่างประเทศ ใช้เสรีได้เพื่อนันทนาการ มีอยู่ในประเทศอุรุกวัย แคนาดา สหรัฐอเมริกาเป็นบางรัฐ
สเปนใช้ในพืนที่ส่วนตัว เนเธอร์แลนด์ใช้ในร้านกาแ ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ มากกว่า 30 ประเทศ
ใหใ้ ชก้ ัญชาในทางการแพทย์รวมถึงประเทศไทยด้วย ส่วนการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกบั กัญชาและกญั ชง
มีในต่างประเทศมานานแล้ว สาหรับประเทศไทยไม่มีการศึกษาวิจัยเนื่องจากกัญชาและกัญชงเป็นยา
เสพติด จึงไมม่ ผี ลการวิจัยมารองรับ
กกกกกกก5 สภาพการณ์การใช้กัญชาและกัญชงในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข อนญุ าตให้ใช้
ผลิตภัณ ์กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ในการรักษาโรคภาวะคล่ืนไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยา
เคมีบาบัด โรคลมชักที่รกั ษายากและที่ดือต่อยารักษา ภาวะกล้ามเนือหดเกร็งในผู้ปว่ ยปลอกประสาท
เสื่อมแข็ง ภาวะปวดประสาทท่ีรักษาวิธีอื่นไม่ได้ผล และให้ควบคุมอาการของโรคพาร์กินสัน อัลไซเมอร์
โรควิตกกังวล โรคปลอกประสาทอักเสบ และผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ส่วนการแพทย์ทางเลือกได้
คดั เลือก และรับรองตารับยาที่มีกัญชาเป็นสว่ นประกอบ ให้ผู้ป่วยใช้ได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของแพทย์ท่ไี ดร้ บั อนญุ าต
กกกกกกก6. มุมมองการใช้กัญชาและกัญชงของบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์
มีความคิดเห็นว่าหากจะใช้กัญชาและกัญชงในทางการแพทย์ต้องแจ้งให้ชัดเจน ว่าใช้ได้กับโรคใด
ได้ผล มีความปลอดภัยทางวิชาการ คุณภาพของสารสกัดจากกัญชาและกัญชง ต้องระบุวิธีการสกัด
หรือมีสารปนเปอนหรือไม่ การเข้าถึงอย่างเป็นระบบ ทังระยะสันและระยะยาว รวมถึง มีการศึกษา
เรื่องความปลอดภัยการใช้ในคน และในมิติต่าง ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าใช้แล้วไม่เกิดการเสพติด หรือมีการ
นาไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งการผลิตยานันไม่ต้องการเพียงยาที่รักษาโรคเท่านัน แต่ยังต้องการยาที่มีความ

28 หนังสือเรยี นสาระทกั ษะการดาำ เนนิ ชีวติ เพือ่ ใช้เป็นยา อยา่ งชาญฉลาด | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชา ทช33098 กัญชาและกญั ชงศึกษา

29

29

ปลอดภัย มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ แม้กัญชาและกัญชงจะมีสรรพคุณเป็นยา ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผปู้ปล่วอยดใภนัยบามงีมโารตครแฐตา่ถน้าแใชล้กะัญมีคชุณาอภยา่าพงไมแ่ถมูก้ ตัญ้อชงาและไกมัญ่มชีกงาจระคมวีสบรครุมพกค็จุณะเป็นอยันาตทรี่เาปย็นทปังตร่ะอโผยู้ใชน้แล์ตะ่อ
สผง้ัูปค่วมยในบางโรค แต่ถ้าใช้กัญชาอย่างไม่ถูกต้อง และไม่มีการควบคุมก็จะเป็นอันตรายทังต่อผู้ใช้และ
สกังกคกมกกกก7 มุมมองการใช้กัญชาและกัญชงของผู้ป่วย ผู้ป่วยมีความคิดเห็นว่าการใช้กัญชาและ
กญักกชกงตก้อกงกค7านึงมถุมึงมคอวงากมาจราใเปช้กน็ ัญแลชะาคแวลาะมกตัญ้องชกงาขรอขงอผงู้ปผ่วู้ปย่วยผู้ปโด่วยยเมีพควาะาคมวคาิดมเพหึ็งนพวอ่าใกจาทรี่มใชีต้ก่อัญกาชราใแชล้ยะา
กในัญกชางรตจ้อัดงกคาารนอึงาถกึงาครวเาพม่ือจบาเรปรน็ เทแาลอะาคกวาารมตต่า้องงๆกาขรอขงอโงรผคปู้ ถ่วยึงแโมด้วย่าเจพะเากะิดคอวากมาพรึงขพ้าองเใคจียทงี่มทีต่ีเอ่ปก็นารผใลชล้ยบา
ใบนา้ กงาแรตจ่อัดากกาารรอขา้ากงาเครียเพงดื่อังบกรลร่าเวทขานึ ออายกู่การับตป่ารงิมๆาณขกอางรโรใชค้ยถาทึงแี่มมีก้วญั ่าชจาะแเกลิดะอกัาญกชางรแขล้าะงคเควียางมทแ่ีเตปก็นต่าผงลขลอบง
บแต้างล่ ะแบตุค่อคาลการข้างเคียงดังกล่าวขนึ อยกู่ ับปริมาณการใช้ยาที่มีกัญชาและกัญชงและความแตกต่างของ
กแตก่ลกะกบกุคกคกล8 สภาพการณ์และขันตอนการให้บริการคลินิกกัญชาในประเทศไทย ประเทศไทยเร่ิม
กใหก้บกรกิกากรกค8ลินสิกภกัาญพชกาาครรณังแ์ รลกะขเัมนื่อตวอันทกี่า2ร4ใหม้บิถรุนิกายรนคลพินิกศกัญ25ช6า2ในปท่ีรโระงเทพศยไาทบยาลปเจร้าะพเทรศะไยทายอเภร่ิัมย
ใภหเู บ้ ศรริกาจรังคหลวิัดนปิกรกาัญจชนี าบคุรรี ตัง่อแมรกาวเันมท่ือ่ี ว1ัน7ทสี่ งิ 2ห4าคมมิถุนพาศยน2พ56ศ2 เ2ป5ิด6ท2ี่โรงทพี่โยรางบพายลามบหาาลรเาจช้านพครระรยาาชอสภีมัยา
จภังเู บหศวรัดนจัคงหรวรัดาชปสราีมจานี แบลรุ ะี ตวอ่ันมทาี่ ว2ันกทันี่ 1ย7ายสนิงหพาคศม พ25ศ622ไ5ด6้เ2ปิเดปคิดลทินี่โิกรงกพัญยชาาบทาลางมกหาารรแาพชนทคยร์แรผานชไสทมี ยา
จในังหโรวงัดพนยคารบราาลชศสูนีมยา์ จแาลนะวนั ท1่ี42แกหัน่งยตายลนอดพจนศภ2าย56ใน2ปไดพ้เปศิดค2ล5ิน6ิก2กไัญด้มชีกาทาราเงปกิดาครแลพินิทกกยัญ์แผชนาไททายง
ใกนาโรรแงพพทยยา์แบผานลไศทูนยยเพ์ จิ่มาเนติมวนใน1โร4งพแยหา่งบตาลอชุดมจชนภจาายนใวนนป1พ2 ศแห2่ง5ร6ว2มทไดัง้มเปีกิดาครลเปินิดิกควลิจินัยนิกากมัญันชกาัญทชาาง
ตการแับพหทมยอ์แเผดนชไาทจยาเพนิ่มวเนติม2ใ2นโแรหง่พงอยีกาบด้าวลยชนุมอชกนจจาากนนวีวนัน1ท2่ี 2แ0หพ่ง ฤรศวมจทิกังาเยปนิดคพลินศิกว2ิจ5ัย6น2ากมรันะกทัญรชวาง
สตาธราับรหณมสอุขเเดปชิดาคจลาินนิกวกนัญช22าทแาหงก่งอารีกแดพ้วทยยน์แอผกนจปาัจกจนุบีวันันท11่ี 200แพหฤ่งศแจลิกะาคยลนินิกพกศัญช2า5ท6า2งกการระแทพรทวยง์
แสผาธนาไรทณยส2ุข4เปแิหดค่งลเพินื่อิกเกพัญิ่มชการทเาขงา้ กถาึงรยแาพกัญทชย์าแอผยน่าปงัปจจลุบอดันภ1ัย1ข0องแผหู้ป่ง่วยและคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แผนไทย 24 แห่ง เพื่อเพม่ิ การเข้าถึงยากัญชาอย่างปลอดภัยของผู้ปว่ ย

ผลการเรผียลนกร�ู้ทรคี่ เรายีดนหรวู้ทงั ค่ี �ดหวงั
ผกกลกกกากรกเรกีย1น. รเู้ทพี่ค่ือาใดห้หมีคววงั ามรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับมุมมองกฎหมายการใช้กัญชาและกัญชงใน

ปกกระกเกทกศกแกล1ะ.ต่าเงพป่ือรใะหเ้ทมีคศวมาุมมรอู้ คงวกามรใเชข้กาัญใจชเากแ่ียลวะกกับัญมชุมงขมองปกรฎะหชมาชายนกทา่ัวรไใปช้กสัญภาชพากแาลระณก์ขัญ้อชมงูลในที่
ปเกร่ียะวเขท้อศงแกลับะกตัญ่างชปารแะลเทะกศัญมชุมงมผอ่างนกสาื่อรอใชอ้กนัญไลชนา์แสลภะากพัญกชางรขณอ์กงาปรรใะชช้กาัญชชนาทแ่ัวลไปะกสัญภชางพในกตาร่าณงป์ขร้อะมเูทลทศ่ี
สเกภี่ยาวพขก้อางรกณับ์กกาัญรใชชา้กแัญละชกาแัญลชะงกผัญ่านชงสใื่อนอปอรนะไเทลนศไ์ ทสภยามพุมกมาอรงณก์การาใรชใช้ก้กัญัญชาชแาลแะลกะัญกัญชงชขงอในงบตุค่าลงปากรระทเทาศง
กสาภราแพพกทายร์ณม์กมุ ามรอใงชก้กาัญรใชชา้กแัญลชะกาแัญลชะงกใัญนปชงรขะอเทงศผู้ปไท่วย มแุมละมสอภงกาพารกใาชร้กณัญ์แชลาะแขลันะตกอัญนชกงาขรอใหงบ้ ุครกิลารกครลทนิ าิกง
กญาั รชแาพในทปย์รมะุมเทมศอไงทกยารใช้กญั ชาและกญั ชงของผูป้ ่วย และสภาพการณ์และขันตอนการให้บริการคลินิก

กัญกกชกากในกปกร2ะ.เทเพศไื่อทใหย้มที ักษะการแสวงหาความรู้ และทักษะการคิดวิเคราะห์ เหตุใดต้องเรียนรู้กัญชา
กแลกะกกัญกกชกง2. เพื่อให้มที ักษะการแสวงหาความรู้ และทักษะการคิดวิเคราะห์ เหตุใดต้องเรียนรู้กญั ชา

กแลกะกกัญกกชกง3. เพ่ือให้ตระหนกั ถึงมุมมองทุกมิติท่ีเก่ียวข้องกับกัญชาและกัญชง รวมทังสภาพการณก์ าร
กใชกก้ กัญกชกากแกล3.ะกเญัพ่ืชองใหใน้ตตรา่ะงหปนรักะถเทึงมศแุมลมะอปงทระกุ เมทิตศทิ ไที่เกยี่ยวขอ้ งกับกัญชาและกัญชง รวมทงั สภาพการณก์ าร
ใชก้ ัญชาและกญั ชงในตา่ งประเทศและประเทศไทย

รายวิชา ทช33098 กญั ชาและกัญชงศกึ ษา เพอื่ ใช้เป็นยา หนังสือเรียนสาระทกั ษะการดาำ เนินชีวติ 29
อย่างชาญฉลาด | ระดับมัธยมศกึ ษาตอนปลาย

3300

ขขออบบขข่่าายยขเเนนออืือบหหขาา�่ ยเนือ้ ห�
กกกกกกกกกกกกกกบบททททีี่่ 11 เเหหตตุุใใดดตต้ออ้ งงเเรรียียนนรร้กู้กู ญััญชชาาแแลละะกกญัญั ชชงง มมขขีี ออบบขขา่่ายยเเนนออืื หหาา 88 เเนนอือื หหาา ดดังงั นนีี
กกกกกกกกกกกกกก เเรรื่อ่ืองงทท่ีี่ 11 มมุมุมมมอองงกกฎฎหหมมาายยกกาารรใใชชก้้กััญญชชาาแแลละะกกััญญชชงงใในนปปรระะเเททศศไไททยยแแลละะตต่าา่ งงปปรระะเเททศศ
กกกกกกกกกกกกกก เเรรื่อื่องงทที่่ี 22 มมมุุมมมอองงกกาารรใใชช้กก้ ัญัญชชาาแแลละะกกัญญั ชชงงขขอองงปปรระะชชาาชชนนททว่ัั่วไไปป
กกกกกกกกกกกกกก เเรรอ่ือ่ื งงทที่ี่ 33 สสภภาาพพกกาารรณณ์์ขข้้ออมมููลลทที่เี่เกก่ียีย่ ววขข้้อองงกกบับั กกญัญั ชชาาแแลละะกกัญัญชชงงผผ่าา่ นนสสื่ื่ออออออนนไไลลนน์์
กกกกกกกกกกกกกก เเรร่ืื่อองงทที่ี่ 44 สสภภาาพพกกาารรณณ์์กกาารรใใชชก้้กััญญชชาาแแลละะกกญััญชชงงใในนตตา่า่ งงปปรระะเเททศศ
กกกกกกกกกกกกกก เเรรื่ออ่ื งงทท่ีี่ 55 สสภภาาพพกกาารรณณ์์กกาารรใใชชกก้้ ญััญชชาาแแลละะกกัญัญชชงงใในนปปรระะเเททศศไไททยย
กกกกกกกกกกกกกก เเรรอื่อ่ื งงททีี่่ 66 มมมุมุ มมอองงกกาารรใใชช้ก้กญััญชชาาแแลละะกกญญัั ชชงงขขอองงบบุุคคลลาากกรรททาางงกกาารรแแพพททยย์์
กกกกกกกกกกกกกก เเรรื่ื่อองงทท่ีี่ 77 มมุมมุ มมอองงกกาารรใใชชก้้กญััญชชาาแแลละะกกญัญั ชชงงขขอองงผผู้ปปู้ ่วว่ ยย
กกกกกกกกกกกกกก เเรรือ่่ืองงทท่ีี่ 88 สสภภาาพพกกาารรณณแ์์แลละะขขันนั ตตออนนกกาารรใใหหบ้บ้ รริกิกาารรคคลลนนิิ กิิกกกญััญชชาาใในนปปรระะเเททศศไไททยย

สส่ืออื่ ปปรระะกกสออื่อบบปกกราาะรรกเเรรอยยีี บนนก�รเรียน

11.. ชชื่่ืออหหนนัังงสสืืออกกััญญชชาารรัักกษษาามมะะเเรร็็งง ชชื่ื่ออผผูู้้แแตต่่งง สสมมยยศศ ศศุุภภกกิิจจไไพพบบููลลยย์์ โโรรงงพพิิมมพพ์์ สสาานนัักกพพิิมมพพ์์
ปปัญญั ญญาาชชนน IINNTTEELLLLEECCTTUUAALLSS ปปททีพ่่พี มมิิ พพ์์ 22556611

22.. ชช่ืื่ออบบททคคววาามม ขข้้ออรระะววัังงกกาารรใใชช้้ผผลลิิตตภภััณณ ์์กกััญญชชาา ชช่ืื่ออผผูู้้เเขขีียยนน ศศููนนยย์์พพิิษษววิิททยยาารราามมาาธธิิบบดดีี
คคณณะะแแพพททยย์์ศศาาสสตตรร์โโ์ รรงงพพยยาาบบาาลลรราามมาาธธิิบบดดีี มมหหาาววิิททยยาาลลัยยั มมหหิิดดลล สสืืบบคค้้นนจจาากก hhttttppss::////wwwwww..hhffooccuuss..oorrgg
//ssiitteess//ddeeffaauulltt //ffiilleess//ffiilleess__uuppllooaadd//kkhhmmuuuullkkaayycchhaaaassuuuunnyypphhiissrraaaammaaaa__eeddiitt..ppddff

33.. ชชื่ื่ออบบททคคววาามม คคลลิินนิิกกกกััญญชชาาททาางงกกาารรแแพพททยย์์แแผผนนไไททยย ดดีีเเดดยย์์เเปปิิดดบบรริิกกาารร 1133 แแหห่่งงททุุกกเเขขตต
สสุุขขภภาาพพ ชชื่ออ่ื ผผเ้เูู้ ขขยีียนน ชชีววี จจิิตต สสืบบื คค้้นนจจาากก hhttttpp::////wwwwww..bbbbcc..ggooooddddlliiffeeuuppddaattee..ccoomm//hheeaalltthhyy--bbooddyy//

44.. ชชื่่ืออบบททคคววาามม มมอองงกกััญญชชาาใใหห้้รรออบบดด้้าานน ชช่ืื่ออผผูู้้เเขขีียยนน พพรรททิิพพยย์์ ททอองงดดีี สสืืบบคค้้นนจจาากก
hhttttppss::////wwwwww..kkoommcchhaaddlluueekk..nneett//nneewwss//bbrreeaakkiinngg--nneewwss//337700228877

55.. หห้้อองงสสมมดุดุ ใใกกลลบบ้้ า้้านนขขอองงผผ้เูู้เรรยียี นน

เเรรือือ่่ งงททีี่่เร11อื่ งมมทุุมมี่ มม1อองงมกกมุ มหหอมมงาากยยฎกกหาามรร�ใใยชชกก้้ก�ญัญั รชชใชาา้กแแัญลละะชกก�ัญญั แลชชะงงกใในนญั ปปชรรงะะใเเนททปรไไททะเยยทแแศลลไะะทตตยาา่่ แงงลปปะรรตะะ�่ เเททงประเทศ

กกกกกกกกกก ททาาไไมมปปรระะชชาาชชนนตต้้อองงเเรรีียยนนรรูู้้เเกก่ีี่ยยววกกัับบกกััญญชชาาแแลละะกกััญญชชงงออยย่่าางงรรูู้้เเทท่่าาททัันน เเนน่ืื่อองงจจาากกมมีีกกาารร
เเปปลลี่ี่ยยนนแแปปลลงงขขอองงกกฎฎหหมมาายยทท่ีี่เเปปิิดดกกวว้้าางงใใหห้้ใใชช้้กกััญญชชาาเเปป็็นนปปรระะโโยยชชนน์์ททาางงกกาารรแแพพททยย์์ไไดด้้ ปปรระะกกออบบกกัับบกกรระะแแสส
โโลลกกแแลละะปปรระะชชาาชชนนใในนปปรระะเเททศศไไททยย มมีีคคววาามมตต่ืื่นนตตััววใใหห้้คคววาามมสสนนใใจจกกาารรใใชช้้ปปรระะโโยยชชนน์์จจาากกกกััญญชชาาแแลละะกกััญญชชงง
ททาางงกกาารรแแพพททยย์์ เเพพ่ื่ืออกกาารรรรัักกษษาาโโรรคคเเปป็็นนไไปปออยย่่าางงกกวว้้าางงขขววาางงมมาากกขขึึนน แแลละะรรััฐฐบบาาลลปปััจจจจุุบบัันนกก็็ไไดด้้กกาาหหนนดด
นนโโยยบบาายยใใหห้้มมีีกกาารรสส่่งงเเสสรริิมมกกาารรพพััฒฒนนาาเเททคคโโนนโโลลยยีีกกาารรใใชช้้กกััญญชชาาแแลละะกกััญญชชงงใในนททาางงกกาารรแแพพททยย์์ แแลละะ
ออุุตตสสาาหหกกรรรรมมททาางงกกาารรแแพพททยย์์ ททีี่่ไไมม่่กก่่ออใใหห้้เเกกิิดดผผลลเเสสีียยตต่่ออสสัังงคคมม โโดดยยตต้้อองงปป ิิบบััตติิตตาามมทท่่ีีกกฎฎหหมมาายยบบััญญญญััตติิไไวว้้

30 หนังสือเรียนสาระทักษะการดาำ เนนิ ชวี ติ เพอื่ ใชเ้ ป็นยา อย่างชาญฉลาด | ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย
รายวิชา ทช33098 กัญชาและกญั ชงศึกษา

31

อย่างเครง่ ครดั ด้วยเหตนุ ีจึงมคี วามจาเป็นต้องเตรียมสังคมให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้กญั ชาและกญั ชง
เป็นยาอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยเ พาะโทษของกัญชาและกัญชง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย สภาพการณ์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชงผ่านส่ือออนไลน์ การใช้
กัญชาและกัญชงในต่างประเทศและในประเทศไทย มุมมองการใช้กัญชาและกัญชงของบุคลากรทาง
การแพทย์ และของผู้ป่วย รวมทังสภาพการณ์ และขันตอนการให้บริการคลินิกกัญชาในประเทศไทย
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้กัญชาและกัญชงอย่างถูกต้องกว้างขวางทุกมิติ
ซ่ึงจะชว่ ยให้เกิดความตระหนักรู้ถึงโทษ ที่เป็นพิษภัยของการใช้ผลิตภัณ ์จากกัญชาและกัญชงในทาง
ท่ีผิด อนั จะนาไปสู่ผลเสยี หายตอ่ ตนเอง ครอบครัว สงั คม และประเทศชาตทิ ี่ยากจะเยียวยาตามมาได้
การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาและกัญชงในหลักสูตรนี ไม่ส่งเสริมให้มีการปลูก หรือผลิตส่ิงท่ีเปน
ผลิต ั จาก ืชกัญชาและกัญชง แต่เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับพืชกัญชา
และกัญชงที่ถูกต้อง โดยสามารถนาไปใช้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์เท่านนั ดังมีรายละเอยี ดตอ่ ไปนี
กกกกก 1. มุมมองกฎหมายการใช้กัญชาและกญั ชงในประเทศไทย

ในอดีตประเทศไทยให้กัญชาและกัญชงเป็นสารเสพติดประเภทท่ี 5 จนกระทั่งถึงวันท่ี
19 กุมภาพันธ์ พ ศ 2562 ไดม้ ีการแก้ไขกฎหมายเพิม่ เติมพระราชบญั ญัติยาเสพติดให้โทษ บบั ที่ 7
พ ศ เพ่ือเปิดโอกาสให้สามารถนากัญชาไปทาการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์ และสามารถนาไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ เป็นเร่ืองท่ี
สังคมไทยรับรู้มาตังแต่ป พ ศ เพียงแต่องค์การสหประชาชาติ UN United Nations มี
ข้อกาหนดเรื่ององค์กรกลาง ในการกากับดูแลการใช้กัญชาทางการแพทย์ กล่าวคือ ในกรณีท่ีมีการ
เพาะปลูกกัญชา หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดตังองค์กรกลาง หรือหน่วยงานกัญชาแห่งชาติขึนมา
กาหนดดูแลเขตพืนที่ และท่ีดินที่จะปลูกกัญชา รวมถึงจัดตังระบบการออกใบอนุญาต ซ่ึงขณะนี
ประเทศไทย มีสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย เปน็ องค์กรกลางท่รี ับผดิ ชอบอยู่ แต่ปัญหา
ท่ีเกิดขึนภายหลังจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว คือ ประเทศไทยมีการเปิดเสรีให้ใช้กัญชาในทาง
การแพทย์เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเ ียงใต้ เม่ือกฎหมายมีผลใช้บังคับตังแต่วันถัด
จากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วนั ที่ 19 กุมภาพนั ธ์ พ ศ 2562 กฎหมายได้ให้ใช้กัญชาเพ่ือ
ประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษาผู้ป่วย แต่ในความเป็นจริงคือ ไม่มีกัญชาในปริมาณเพียงพอ
สาหรบั รักษาผู้ปว่ ย นอกจากนียังมีการเคลื่อนไหวทางสงั คม ของกลุ่มนักการเมือง ผู้ออกกฎหมาย และ
เหล่าเกษตรกรผู้เพาะปลูก ผู้สนับสนุน ทาให้ประชาชนทั่ว ๆ ไป ได้รับรู้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย
การใช้กัญชาและกัญชงมีทังที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง จึงมีความจาเป็นท่ีคนไทยต้องเรียนรู้กฎหมายการ
ใช้กัญชาและกัญชงที่ถูกต้อง ทังในอดีตและปัจจุบัน เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันให้สามารถป ิบัติตนได้ถูกต้อง
ไม่ ่า นกฎหมายก่อเกิดปัญหาสังคม รายละเอียดเก่ียวกับกฎหมายการใชก้ ัญชาและกัญชงในประเทศ
ไทยสามารถศกึ ษาไดจ้ ากหวั เร่ืองท่ี 4 กฎหมายทีเ่ กยี่ วขอ้ งกบั กญั ชาและกัญชง

รายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศกึ ษา เพอ่ื ใช้เป็นยา หนงั สอื เรียนสาระทกั ษะการดาำ เนนิ ชวี ติ 31
อยา่ งชาญฉลาด | ระดับมัธยมศกึ ษาตอนปลาย

32

กกกกก 2. มมุ มองกฎหมายการใช้กญั ชาและกญั ชงในต่างประเทศ

ประเท มุมมองทางก หมาย

อรุ กุ วยั เป็นประเทศแรกที่เปิดให้ใช้กัญชาได้อย่างกว้างขวางขึน โดย

ประธานาธิบดี โ เซ มู ิกา Jose Mujica ออกกฎหมายเมื่อ

เดือนธันวาคม ค ศ 2013 หรือ พ ศ 2556 และในเดือน

สงิ หาคม ค ศ 2014 หรือ พ ศ 2557 อนุญาตให้ประชาชนปลูก

กัญชาที่บ้านได้บา้ นละ 6 ต้น ให้รวมกล่มุ เปน็ สโมสรผู้ปลูกกัญชา

และเปดิ ให้มีรา้ นขายกญั ชาไดโ้ ดยรฐั บาลควบคมุ เอง

แคนาดา 28 พ ฤษ ภ าคม ค ศ 2019 ห รือ พ ศ 2562 โดยมูลนิ ธิ

สาธารณสุขแห่งชาติ ข้อมูลจากการบรรยายเร่ือง “บทเรียนการ

จัดการนโยบายจากประเทศแคนาดา” ใช้กัญชาทางการแพทย์

ตังแตป่ ค ศ 2001 หรือ พ ศ 2544 และ มพี ระราชบัญญัติ บับ

ใหม่เม่ือเดือนมิถุนายน ค ศ 2018 หรือ พ ศ 2561 นอกจากใช้

ทางการแพทยแ์ ล้ว ล่าสุดอนญุ าตให้ประชาชนใช้เพ่ือนันทนาการ

ได้ด้วย ประเทศแคนาดากลายเป็นประเทศที่ 2 ของโลก ต่อจาก

ประเทศอุรุกวัยที่ประชาชนสามารถเสพกัญชาได้อย่างเสรี รวม

ไปถงึ การเพาะปลูก จนการซอื ขาย ประเทศแคนาดาเป็นประเทศ

แรก ๆ ของโลกท่ีมีการใช้กัญชาในทางการแพทย์ ซึ่งเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ป่วย “แม้ก่อนหน้านีรัฐบาลจะบอกว่าไม่ต้องการ

เปิดเสรีกัญชา แต่ศาลพิจารณาว่าการป ิเสธสิทธิของประชาชน

เป็นการกระทาที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ รัฐบาลต้องเปิดเสรี

นี่คือเหตผุ ลทเี่ ร่มิ ใชท้ างการแพทย์”

เนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศแรกท่ีนาร่อง ในการผ่อนปรนการควบคุมกัญชา

ที่เร่ิมแบ่งยาเสพติดเป็นกลุ่มอันตรายมากกว่าและน้อยกว่า และ

จัดกัญชาอยู่ในกลุ่มอันตรายน้อยกว่า ในป ค ศ 1972 หรือ

พ ศ 2515 ซ่ึงกาหนดการครอบครองกัญชาไม่เกิน 30 กรมั เป็น

ความผิดอาญาไม่ร้ายแรง ปัจจุบันนโยบายความผิดทางอาญา

สาหรับยาเสพติดไม่ร้ายแรง เช่น การมียาเสพติดประเภทสอง

ไม่เกิน 5 กรัม จะไม่ถูก องร้องเป็นคดีอาญา การทาให้กัญชา

เป็นสงิ่ ถูกต้องในกฎหมายกัญชา เรมิ่ ในป ค ศ 2005 หรอื พ ศ 2548

32 หนังสอื เรียนสาระทกั ษะการดาำ เนนิ ชีวิต เพอ่ื ใชเ้ ป็นยา อย่างชาญฉลาด | ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
รายวิชา ทช33098 กัญชาและกญั ชงศึกษา

33

ประเท มุมมองทางก หมาย
สหรัฐอเมริกา มีกฎหมายใหม่เรียกว่า “Amsterdam Drugs Laws กฎหมาย
นีอนุญาตให้ขายกัญชาในร้านกาแ Coffee Shops ได้ โดย
กาหนดให้คนที่มีบัตรสมาชิกสามารถเข้าร้านประเภทนีได้ แต่
ป ร ะ ช าช น ทั่ ว ไป ท่ี อ า ศั ย อ ยู่ ใน พื น ที่ จ ะ ร้ อ งเรี ย น เร่ื อ งปั ญ ห า
อาชญากรรมทส่ี งู ขึน เพราะมกี ารค้ายาเสพติดตามท้องถนน
ใชร้ ปู แบบการปกครองประเทศแบบสหพนั ธรฐั Federal State
ประกอบด้วยมลรัฐ 50 มลรัฐ State Government และการ
ปกครองในระดับท้องถิ่น Local Government รัฐธรรมนูญ
สหรัฐอเมริกาได้อธิบายอานาจในการออกกฎหมายว่า “อานาจ
ทงั หมดที่ไมไ่ ด้มอบให้แก่รัฐบาลกลาง แต่จะสงวนไว้ให้แก่รฐั บาล
มลรัฐ โดยกฎหมายอาญาได้ถูกกาหนดให้อยู่ภายใต้ขอบข่าย
อานาจรฐั บาลกลาง ยกเวน้ การกระทาท่ีเป็นอันตรายต่อประเทศ
เท่านัน ในกฎหมายรัฐบาลกลาง รฐั สภาสหรัฐอเมริกากาหนดให้
การใช้กัญชายังคงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย กัญชาเป็นยาเสพติด และ
การจาหน่ายกัญชาเป็นอาชญากรรม โดยมีกระทรวงยุติธรรม
The Department of Justice เป็ น ห น่ ว ย งาน บั งคั บ ใช้
กฎหมายควบคุมยาเสพติด The Controlled Substances
Act ส่วนกฎหมายมลรัฐมีความแตกต่างกัน ขณะนีมี 33 มลรัฐ
ที่อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ และมี 10 มลรัฐ
ที่อนุญาตให้ใช้กัญชาในทางนันทนาการ แต่กัญชายังคงเป็น
ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย จึงไม่ได้รับการรับรองให้ใช้เป็นยารักษา
โรคได้ แม้ว่ามลรัฐต่าง ๆ จะได้แก้กฎหมายให้ใช้กัญชาทาง
การแพทย์ ดังนัน ผู้ท่ีครอบครองและแจกจ่ายกัญชาจะต้อง
ไดร้ ับโทษ มีผลทาให้การใช้กญั ชาทางการแพทยด์ าเนินการในตลาดมืด

รายวิชา ทช33098 กญั ชาและกัญชงศึกษา เพอ่ื ใช้เปน็ ยา หนงั สือเรยี นสาระทักษะการดาำ เนนิ ชีวิต 33
อยา่ งชาญฉลาด | ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย

34

ประเท มมุ มองทางก หมาย
องั กฤษ มีกฎหมายควบคุมยาเสพติดมากกว่า 25 บับ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการใช้ยาในทางท่ีผิด ซึ่งควบคุมการใช้ยาตามบัญชีรายช่ือ
ออสเตรเลยี โดยมีการจาแนก นาเข้า ผลิต จัดส่ง ครอบครองยาไว้เพ่ือการ
จดั ส่งและครอบครอง นโยบายยาเสพติดที่ชัดเจนเก่ียวกับกัญชา
เร่ิมตังแต่ ค ศ 1971 หรือ พ ศ 2514 จากการตราพระราชบัญญัติ
วา่ ด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด เพื่อให้สามารถป ิบัติตามพันธกรณี
ของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ หลายสนธิสัญญาท่ีได้ให้
สัตยาบันไว้ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลที่จะ
พัฒนายุทธศาสตร์ยาเสพติดระดับชาติที่สามารถแก้ไขปัญหา
การเสพยาและการติดยาเสพติดทแี่ พร่ระบาดมาอยา่ งยาวนานใน
สังคม ได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ยาเสพติด ในป ค ศ 2008 –
2018 หรือ พ ศ 2551 – 2561 เพื่อแก้ไขและปรับปรุง แผน
ยทุ ธศาสตร์ 10 ป
กรุงแคนเบอร์ราเป็นเมืองแห่งแรกที่มีการรับรองการปลูกและใช้
กัญชาเพื่อนันทนาการ ส่ือทอ้ งถิ่นออสเตรเลียรายงานว่า สภาเขต
(Australian Capital Tarritory, ACT ได้ผ่านกฎหมายอนุญาต
ให้มีการปลูกกัญชาในบ้าน รวมถึงครอบครองกัญชาได้ไม่เกิน
50 กรัม เพื่อใช้นันทนาการ นับว่าเป็นรัฐแรกของออสเตรเลียที่
ผ่านกฎหมายการใช้กัญชาในลักษณะดังกล่าว ในส่วนของรัฐอื่น
ๆ การใช้กัญชาเพื่อนันทนาการยังคงผิดกฎหมาย ออสเตรเลียได้
ผ่านกฎหมายให้สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ทั่วประเทศตังแต่
ป ค ศ 1973 หรอื พ ศ 2516 สภาเขต (ACT ไดล้ งมตริ า่ งกฎหมาย
อนุ ญ าตให้ป ระชาชนที่ อายุตังแต่ 18 ปขึนไป สามารถ
ครอบครองกัญชาแห้งได้ไม่เกนิ คนละ 50 กรัม หรอื สามารถปลูก
เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนได้ไม่เกินคนละ 2 ต้น สูงสุดไม่เกิน
4 ต้นต่อหนง่ึ ครอบครัว

34 หนังสอื เรยี นสาระทักษะการดาำ เนินชีวติ เพื่อใช้เปน็ ยา อยา่ งชาญฉลาด | ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
รายวชิ า ทช33098 กญั ชาและกญั ชงศึกษา

35

ประเท มุมมองทางก หมาย
อสิ ราเอล ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ป ร ะ เท ศ อิ ส ร า เอ ล ร่ า งแ ก้ ไข ก ฎ ห ม า ย ล ด โท ษ
ให้ ผู้เสพกัญชา โดยจะไม่จับกุมดาเนินคดีในทันที แต่ให้เสียค่าปรับในการ
กระทาผิดครังแรกและครังที่สอง การลดโทษดังกล่าวมีขึนสาหรับผู้เสพ
กญั ชารายบุคคลเทา่ นัน โดยผู้ที่ยอมรบั สารภาพในการกระทาผิดครังแรกจะ
ถูกปรับเป็นเงิน , เชเคล ประมาณ , บาท แต่จะถูกปรับเพิ่ม
เป็นสองเท่าหากพบว่ากระทาผิดซาสอง อย่างไรก็ตามผู้ท่ียังกระทาผิดเป็น
ครงั ทีส่ ามจะถูกภาคทัณ ์ และจะถูกดาเนนิ คดีอาญาในครังท่ีส่ี ทังนี การซือ
ขายและผลิตกัญชายังคงเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายของอิสราเอล แต่
การพิ จ ารณ าล ด โทษครังนี มีขึน ตามคาแน ะน าของคณ ะกรรมกา รศึกษ า
ปัญหายาเสพติด และตามแนวทางของประเทศพัฒนาแล้วในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกาที่ไม่ถือว่าการเสพกัญชาในหลายกรณีเป็นความผิดอาญา แต่
เน้นใช้ในการศึกษา และช่วยเหลือบาบัดแก้ไขปัญหาการเสพติดแทน
นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยา ู ของอิสราเอลเผยว่า การลดโทษ
ดงั กลา่ ว มีขนึ อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยในทางหน่ึงอิสราเอลได้เปิดกว้างรับ
แนวทางแห่งอนาคตมาใช้ แต่ในอีกทางหนึ่งก็ยังคงตระหนักถึงอันตรายของ
ยาเสพติด รัฐบาลจึงพยายามสร้างสมดุลระหว่างแนวทางทังสอง โดยร่าง
แก้ไขกฎหมายนียังต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาอีกขันหนึ่ง จึงจะเร่ิม
ประกาศใช้ได้ สถิติของสานักงานปองกันยาเสพติดและปราบปราม
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ United Nations Office on Drugs and
Crimes, UNODC ระบุว่ามีผู้ใช้กัญชาในอิสราเอลเกือบร้อยละ ของ
ประชากรทังหมด แต่เชื่อกันว่าตัวเลขจริงสูงกว่านันมาก ประเทศอิสราเอล
ยงั เป็นประเทศผู้วิจยั เพ่ือใชก้ ัญชาทางการแพทย์ชนั นาของโลกอีกดว้ ย

รายวิชา ทช33098 กัญชาและกญั ชงศกึ ษา เพื่อใช้เป็นยา หนังสือเรยี นสาระทกั ษะการดาำ เนินชีวติ 35
อย่างชาญฉลาด | ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย

36

ประเท มมุ มองทางก หมาย
มาเลเซยี สานักข่าว Talking Drugs และ Highland รายงานตรงกันว่า
เมื่อวันที่ สิงหาคม ค ศ 2018 หรือ พ ศ 2561 ศาลสูงของ
มาเลเซียตัดสินประหารชีวิต นายมู ัมหมัด ลุคแมน โดยการ
แขวนคอ มีความผิดฐานครอบครอง ผลิต และแจกจ่ายนามัน
กัญชาจานวน ลิตร และกัญชาอัดแท่งปริมาน กรัม ซึ่ง
เป็นของกลางที่เจ้าหน้าท่ียึดได้จากบ้านพัก เม่ือวันท่ี ธันวาคม
ค ศ หรือ พ ศ 2557 โดย นายลุคแมน ใช้นามันกัญชา
เพ่ือรักษาลูก และแจกจ่ายให้กับคนไข้คนอ่ืน ๆ โดยไม่คิด
คา่ ตอบแทน อย่างไรก็ตามการกระทานี ถอื ว่าผิดกฎหมายยาเสพ
ตดิ อันตราย ป ค ศ หรือ พ ศ 2495 ของมาเลเซีย ท่ีระบุ
ว่า “ผ้ใู ดทแ่ี จกจ่ายยาเสพตดิ ผิดกฎหมาย ถือวา่ มคี วามผิด และมี
โทษถึงประหารชีวิต”

กกกกก กล่าวโดยสรุป กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาและกัญชงในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนากัญชา ไปทาการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือประโยชน์ทาง
การแพทย์ และสามารถนาไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้
ในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอุรุกวัย แคนาดา เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย
อิสราเอล และมาเลเซีย แต่ในบางประเทศ เช่น ประเทศแคนาดา หรือในบางรัฐของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศทางยโุ รป เปน็ ต้น มกี ารอนญุ าตใหใ้ ชก้ ัญชาเพือ่ การนนั ทนาการได้อีกดว้ ย

ถาม

ผูป้ ่วยสามารถหาซือยากัญชารกั ษาตนเองไดไ้ ม่ผิดกฎหมาย จรงิ หรอื ไม่

ตอบ

ไม่จริง เพราะกฎหมายยังไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยหาซือกัญชาที่ขายตาม
ท้องตลาด หรือออนไลน์ได้ เน่ืองจากคุณภาพอาจจะยังไม่ผ่านมาตรฐาน และอาจเป็น
อันตรายแก่ผู้ป่วยได้ แต่ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาจากคลินิกกัญชาทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลทไี่ ด้รบั อนุญาตได้

36 หนังสือเรยี นสาระทกั ษะการดาำ เนนิ ชวี ติ เพอ่ื ใช้เป็นยา อย่างชาญฉลาด | ระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย
รายวชิ า ทช33098 กญั ชาและกัญชงศกึ ษา

37

เรื่องที่ เรือ่ มงุมทมี่ อ2งกมาุมรมใชอก้งกญั �ชราใชแก้ลญัะกชญั �แชลงขะกอัญงปชรงะขชอางชปนรทะว่ัชไ�ปชนท่ัวไป

1. มิตกิ ารระบาดของกัญชาและกัญชง
1.1 มติ กิ ารระบาดของกญั ชาและกัญชงในประเทศไทย

ก เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน พ ศ 2562 นายมโนรมภ์ สินธพอาชากุล หัวหน้ากลุ่มงาน
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงนี
มีการแพร่กระจายของการนานามันกัญชา มาใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ ตามความเชื่อของประชาชน
ซึ่งขณะนียังไม่เคยมีการอนุญาตให้นากัญชาหรือนามันกัญชามาใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ จากการ
แพร่กระจายของการนานามันกัญชามาใช้ในปัจจุบัน ส่วนมากเป็นการแอบซือมาใช้โดยไม่ทราบ
แหล่งท่ีมา และไม่ทราบว่าใช้กัญชาในการผลิตมากน้อยเพียงใด ไม่มีการควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัย หลังจากที่ประชาชนนาไปใช้ ทาให้ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้นามันกัญชา จนเกิดอาการ
ความดันต่า หน้ามืด อาการใจส่ัน อาการคลุ้มคล่ัง จนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเกือบ
ท่ัวประเทศ จากสถิติพบแทบทุกวัน แพทย์ต้องทาการรกั ษาอาการแบบประคับประคอง จนอาการดีขึน
ซึ่งต้องใช้เวลานานหลายวัน ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่สามารถควบคุมผู้ใช้นามันกัญชาได้
เนื่องจากผปู้ ว่ ยส่วนใหญห่ ามาใช้เอง โดยไม่มกี ารปรึกษาแพทย์

1.2 มิติการระบาดของกญั ชาและกญั ชงในตา่ งประเทศ
ก เม่ือวันที่ 12 ธันวาคม พ ศ 2561 ข้อมูลจากบีบีซี นิวส์ รายงานว่า รัฐบาลหลาย
ประเทศกาลังวางแผนจะทาให้การใช้กัญชาทางการแพทย์และนันทนาการถูกกฎหมาย มีการลง
ประชามติว่าควรจะดาเนนิ การนโยบายการใช้กญั ชาในทิศทางใด ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีกาลัง
เกิดขึนหลายประเทศ เช่น 1 ประเทศอังกฤษ มีการอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้
2 ประเทศเกาหลีใต้ มีการอนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้แต่มีการควบคุมอย่างเคร่งครัด
3 ประเทศแอ ริกาใต้ ผ่านกฎหมายสามารถให้ใช้กัญชาในพืนท่ีส่วนตัวได้ และ 4 ประเทศ
เลบานอน กาลังพิจารณาว่าจะทาให้การผลิตกัญชาเพือ่ การแพทยถ์ ูกกฎหมาย เพ่ือช่วยเศรษฐกจิ ของ
ประเทศ เป็นต้น และหลายประเทศทั่วโลกมุ่งหน้าสู่การทาให้กัญชาเป็นส่ิงถูกกฎหมาย ในรูปแบบใด
รูปแบบหน่ึง พยายามจะก้าวตามให้ทัน ซึ่งจะเห็นได้หลายแห่งในภูมิภาคลาตินอเมริกา รัฐบาลอยาก
ให้ชาวไร่ สามารถเข้าถึงการปลูกกัญชา เพ่ือการแพทย์มากขึน เพราะได้ผลกาไรดี และเป็นตลาดที่
กาลังเจริญเติบโต
ก กล่าวโดยสรุป ในประเทศไทยมีการแพร่กระจายของการนานามันกัญชา มาใช้ใน
การรักษาโรคต่าง ๆ ตามความเชื่อของประชาชน ซึ่งการใช้นามันกัญชาในปัจจุบันโดยส่วนมากเป็น
การแอบซือมาใช้โดยไมท่ ราบแหล่งที่มา และไม่ทราบว่าใช้กัญชาในการผลิตมากน้อยเพยี งใด ไมม่ ีการ
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย หลังจากท่ีประชาชนนาไปใช้ ทาให้ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้
นามันกัญชา และในต่างประเทศทั่วโลก มุ่งหน้าสู่การทาให้กัญชาเป็นส่ิง ถูกกฎหมาย ในรูปแบบใด

รายวิชา ทช33098 กญั ชาและกญั ชงศกึ ษา เพ่ือใช้เป็นยา หนงั สือเรียนสาระทกั ษะการดาำ เนินชวี ติ 37
อยา่ งชาญฉลาด | ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย

38

รูปแบบหน่ึง ในหลายประเทศพยายามจะก้าวตามให้ทัน ซ่ึงจะเห็นได้หลายแห่งในภูมิภาคลาติน
อเมริกา รัฐบาลอยากให้ชาวไร่ สามารถเข้าถึงการปลูกกัญชาเพ่ือการแพทย์มากขึน เพราะได้ผลกาไรดี
และเปน็ ตลาดที่กาลงั เจริญเติบโต

2 ความเชื่อทีเ่ กี่ยวขอ้ งกบั กญั ชาและกัญชงในวถิ ีชีวติ
2.1 ความเชอื่ ในประเทศไทย

ก จากการลงพืนที่สารวจความรู้ของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ในพืนท่ีภาคใต้ พบว่า ชาวบ้านมีการใช้กัญชาโดยนาใบอ่อนมาใช้ในการปรุงอาหาร นามาใส่แกงส้ม
แกงกะทิ แกงมัสม่ัน เมนูผัดต่าง ๆ หรือใช้รับประทานสด เป็นผักจิมนาพริก นาบูดู แต่จะใช้ปริมาณ
น้อย 1-2 ใบ ใชม้ ากจะทาให้เมาได้ มคี วามเชื่อกัญชาเพิ่มรสชาติอาหาร ทาให้รับประทานขา้ วได้มาก
นอนหลับ ในส่วนของการใช้ประโยชนท์ างยา หมอยาพืนบ้านภาคใต้นาใบกัญชามาใช้แก้ปวด ัน โดย
นาใบมาขยีพอแหลก ไปพอกหรืออุดบริเวณที่มีอาการ หรือนาไปต้มจนเดือดดื่มอุ่น ๆ ช่วยรักษา
อาการปวดเม่ือย เป็นยากษัยเส้น ทาให้ผ่อนคลาย คลายเครียด หรืออีกตารับหนึ่ง นาใบกัญชา
ตาละเอียดผสมนาต้มสุกพอกหนังศีรษะประมาณคร่ึงช่ัวโมงแก้อาการผมร่วง คันหนังศีรษะได้
นอกจากภาคใต้แล้ว หมอยาพืนบ้านในภาคอืน่ ใช้ดอกกัญชาปิงไ ให้เหลืองกรอบ ตาผสมพริกแกงเผ็ด
ปรุงให้คนไข้เบ่ืออาหารรับประทาน ทาให้คนไข้รับประทานข้าวได้มาก บางที่ใช้นาจากบ้องกัญชาให้
คนไข้อหิวาต์ดื่ม ทาให้คนไข้ได้พัก ต่ืนมาอาการทุเลาลง ในตารับยาพืนบ้านล้านนาใช้กัญชาผสมกับ
พรกิ ไทยบดผสมนาดืม่ ทุกคนื เช่อื วา่ เปน็ ยาคุมกาเนิดสาหรบั สตรีได้ แต่ยังไม่มีผลการศกึ ษาวิจัยรับรอง

2.2 ความเชอื่ ในต่างประเทศ
ก ประเทศในแถบยุโรป อเมริกา รวมถึงประเทศท่ีกฎหมายอนุญาตให้สามารถ
ครอบครองกัญชาได้ ทาการพัฒนาสูตรอาหารจากกัญชาขึน เริ่มจากเมนูพืนฐานอย่างชากัญชา
บราวนี่กัญชา คุกกีกัญชา ขนมปังเนยกระเทียมกัญชา ไปจนถึงเมนูอย่างสปาเกตตี หรือนาสลัดท่ีใช้
แคนนาบิส บัตเตอร์ Cannabis Butter หรือเนยกัญชาในการปรุงนาสลัด มีความเชื่อว่าการใช้เนย
กัญชาในการปรงุ อาหารจะชว่ ยเพม่ิ รสชาตแิ ละกล่ินให้หอม แตกตา่ งจากการใชเ้ นยธรรมดา
ก นอกจากนียังมีความเชื่อในการนานามันกัญชามาใช้เพ่ือรักษาโรคมะเร็งและโรค
ร้ายแรงต่าง ๆ ได้แก่ การใช้นามันสูตร ริค ซิมปสัน ออยล์ Rick Simpson Oil, RSO ว่าสามารถช่วย
รักษาหรือบรรเทาอาการจากโรคท่ีตนเองประสบอยู่ได้ และมีความเช่ือเกี่ยวกับการใช้กัญชาเพ่ือ
กระตุ้นอารมณ์กอ่ นการมเี พศสัมพันธ์ ทังนียังไม่มีการศกึ ษาวิจัยอย่างชัดเจนทังในเร่ืองสารสกดั กัญชา
สามารถรักษาโรคมะเร็ง หรือสามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกทางเพศได้ ผู้ที่คิดจะนานามันกัญชา
ไปใช้จึงควรตระหนักถึงโทษอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึนกับตนเอง หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้ แต่มีผล
การศกึ ษาวิจัยกัญชาจะไปช่วยในเร่ืองของคุณภาพชวี ติ ของผ้ปู ่วยในบางโรคให้ดีขนึ

38 หนงั สือเรียนสาระทกั ษะการดาำ เนินชีวติ เพอ่ื ใช้เป็นยา อยา่ งชาญฉลาด | ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
รายวิชา ทช33098 กญั ชาและกัญชงศกึ ษา

39

ก กล่าวโดยสรปุ ความเชอ่ื ในประเทศไทยและต่างประเทศ มีลักษณะคล้ายคลึงกันใน
การนากัญชามาใช้ในการปรุงอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติ ในขณะท่ีประเทศไทยมีความเช่ือว่ากัญชาเป็น
ส่วนผสมของยาพืนบ้านใชป้ ระโยชน์ทางยาได้ สว่ นในต่างประเทศจะใชน้ ามนั กญั ชาเพ่อื รกั ษาโรคและ
บรรเทาอาการป่วย ผู้ที่คิดจะนานามันกัญชาไปใช้จึงควรตระหนักถึงโทษอันตรายท่ีอาจจะเกิด
ขึนกบั ตนเอง หรอื ผมู้ ีส่วนเกย่ี วขอ้ งได้

3. การสารวจความคิดเหน็ ของประชาชน
3.1 การสารวจความคิดเห็นของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร

แม่โจ้โพล ระหวา่ งวันท่ี - ธนั วาคม พ ศ เร่ือง “คนไทยคิดเห็นอย่างไร กบั การนากญั ชา
มาใช้เป็นยารักษาโรค” ได้ทาการสารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ัวประเทศ จานวน 1,426 หน่วย
ตัวอย่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไป เกี่ยวกับการปลดล็อกกัญชา
ให้สามารถใช้เป็นยารักษาโรค ผลการสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชา พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 64.03
เห็นวา่ กัญชาเปน็ ยาสบู ประเภทหนึ่งคล้ายบุหรี่ อนั ดับ 2 ร้อยละ 59.68 เหน็ ว่ากัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ
อันดับ 3 ร้อยละ 45.86 เห็นว่ากัญชาเป็นส่วนผสมในอาหารบางประเภท และอันดับ 4 ร้อยละ
10.73 เห็นว่ากัญชาเป็นยารักษาโรค และผลการสอบถามประเด็นการผลักดันให้กัญชาสามารถ
นามาใช้เป็นยารักษาโรคได้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 61.78 เห็นว่าช่วยลดคา่ ใช้จ่ายในการใช้ยานาเข้า
จากตา่ งประเทศได้ อนั ดับ 2 ร้อยละ 59.75 เห็นว่าสารท่พี บในกัญชา สามารถนามาวิจัยและผลิตเป็น
ยารกั ษาโรคได้ และอนั ดับ 3 รอ้ ยละ 52.66 เหน็ ว่าปจั จุบันกัญชาเป็นที่ยอมรับว่าเป็นของถูกกฎหมาย
ในบางประเทศแล้ว จากผลการสารวจสะท้อนให้เห็นว่า (1 ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการ
ผลักดันให้มีการนากัญชามาใช้เป็นยารักษาโรคในประเทศไทย 2 ราคายารักษาโรคในประเทศไทย
ยังมีค่าใช้จ่ายสูง ทาให้เกิดความเหล่ือมลาของคนภายในประเทศ ในการเข้าถึงการรักษาด้วยตัวยา
บางประเภท 3 การนากัญชามาสกัดทายารักษาโรคในครังนี อาจส่งผลดีต่อการเข้าถึงตัวยา และลด
ความเหลื่อมลาในสังคมได้ และ 4 สามารถลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการนาเข้ายารักษาโรค
บางชนิดจากตา่ งประเทศ

3.2 การสารวจความคิดเห็นของสถาบันบัณ ิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า ได้ทาการ
สารวจความคิดเห็นของประชาชนเร่ือง “กัญชาประโยชน์หรือโทษ” ระหว่างวันท่ี 16 - 17 สิงหาคม
พ ศ 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึนไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ
ท่ัวประเทศ จานวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทาให้กัญชาถูกกฎหมายเพ่ือการรักษาโรค
ประเด็นทราบหรอื เคยได้ยินเก่ียวกับประโยชน์ของกัญชาท่ีสามารถนามาใชเ้ ป็นยารักษาโรคได้ พบว่า
(1 ร้อยละ 68.24 ระบุว่า ทราบหรือเคยได้ยิน 2 ร้อยละ 31.36 ระบุว่า ไม่ทราบหรือไม่เคยได้ยิน
และ (3 รอ้ ยละ 0.40 ไม่ระบุหรือไม่แน่ใจ และประเด็นการมีกฎหมายเ พาะให้ใช้กัญชาเป็นยารักษา
โรคโดยถูกกฎหมายในอนาคต พบว่า 1 ร้อยละ 72.40 เห็นด้วย เพราะกัญชามีประโยชน์หลายอย่าง

รายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศกึ ษา เพอ่ื ใชเ้ ปน็ ยา หนังสอื เรยี นสาระทักษะการดาำ เนนิ ชวี ิต 39
อย่างชาญฉลาด | ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย

4400

มแเกกแเปกยเมกเปยสท8ใไไทใไสไ8ปปพพกกนนมมมม22าาลลาาาาาารรั่วว่ัรริิดด่แแ่รร่่ททเเมมรร..รรใใะะะะททะะหห00าาชชนนปปแแัักกาาาาชชกกชชุกุก77ะะ็็นน้้เเงงรรพพใใ่่รรษษรราาาาปปภภกกจจกกถถดดะะะะสสพพททชชาา็็ููมมนนััญญาาใใ้้โโททววัมัมนนยยโโออชชรรภิิภยยยยรรยยชช่อ่อพพ์์ทท้้แแใใสสชชาาาาคคาานนมมัันนพพ่่ใใววรรเเรรคคนนมมใในนกกพพททาานนััธธกกททนนขข์์ออีปปี าาบบพพาา์์รรษษใใออ33ยยปปททรรยยรรงงหหาาขขรร..งง์์าารระะกก่่รราา33าาะะะะ้้ออญญปปโโัักกโโงงะะกกาาถถรรรรรรมมยยรรษษมม่่รรเเาาาาะะคค้้าากกรระะููลลททชชกกแแรราาาาชชหหททััาาบบเเนนโโพพสสกกลลศศบบททแแววรราารรทท์์หหาา่่าาไไพพททัญัญ่่าาสสศศลลคคใใแแททรรววรรหหลลงงยยบบะะาาไไลลญญววโโาาววยยจจดดาา้้์์ถถรรดดววจจบบะะัันนใใาายยัตัต้้ถถววููกก่่าายย22คคนนเเเเนนขขออททิยิย้้จจาารรปปรรกกสสววพพ้้ออววยยนน่ื่ืาา่ี่ีออ่ืื่ออคครรฎฎาารรรร11นนรรเเ่า่ามมาางงงงววะะมมุุปป้้ออสสหห11ะะงงททมมููลลาาชชคคพพยยรร““““มมาาัังงมม--จจเเสสาาดิิดลลาาตตกกกกกกใใสสาาาาชชาาคค11ชชชชะะเเดดิิ่ีี่ััยยญญาายยิินนกกมมหห88นนิิดดบบ้้ททรรใใววจจผผ11าา็็นนชชสสหหขขัญัญออ22าาเเกกะะรร77ลลมมาาขข่่ววอองง้โ้โ,,นนัับบถถมมญญ00..กกททปปกกษษนนออ99งงุุญญใใีีกก55ผผาาาาััตตษษสสงง33รราาใใชช88รราาลลรรหหปปาายยยยิิะะถถ้ใ้ใสสรรแแททเเตตนนนนญญรราาโโาาหหสสออพพาายยรรเเะะใใกกบบบบนน่่ีีเเสสยยรรนนหหพพาาททชชชชหหาาัันนววบับัวว่่พพมมบบุุญญ้้ใใรราานนยย็็นนศศจจยยบบชชททาาตตรรชชดด์์นน์์หหาาเเดดตต้้กกกกัักักัณณิดดิี่่ีนนีีเเรรตต่่าารร22้้กกวววัวั กกััญญษษื่ืออ่ใใจจใใืืออ55ยยออหห่ี่ียยเเววงงหหาาะะรรชช66โโกกยยพพิิววตตโ้โ้่่าาโโืื่่เเออ้้ททใใาาทท22““รรกก่่ััาาบบกกผผพพชชงงศศแแคคษษงงคคษษัับบิิดดกกลลจจัั้้ฒฒปปลลไไนน““ปปกกพพาาดดาาดดรระะนนกกไไรรกกาารรีีบบ้้ะะกกททพพแแผผาารรถถบบปปะะบบโโววรรรรยยออบบลลลลโโ้้าายยรรรรับับ่่าายยะะออคคนนนนััะะกกะะิิหหววชชททชชททนนิิดดชชาาุุ่่ญญดดาานน11าานนี่ี่ ่่ออุุญญมมเเปปาาัันน77รร33์์จจาาหห์์ออชชมมาาศศรราาใใตตปปาา็็นนใใยยนนหหใใตตะะาาพพกกรรใใชชรรนน่่ออาาททหห้้มมชชสสใใ้้ออกกะะ้้ททงงหหททยยศศี่ี่มม้้ีีตตาาใใกกชชยยััญญมมาาชช่่าา้้ใใาาชชีีออาารราาลลงงาาชชงงชช้้ปปงง22รร์์นนชชาากกกกะะไไ้้กกกกาา55นนรรยยรรนนาานนสสัญญัแแาา66ะะุุตต22รราาสส22่่ิิววดดรรกกลล22โโแแกกชช..ัังง่่ววนน66้้ยยแแาาัับบะะแแพพััญญาารรนน44ชชใใพพกกกกตตแแ้้ออททหหใใชชนนรรททรราาลล่่ไไหหยยยย่่ญญาาวว11์์มมจจรระะะะยยลลญญ์์คคมมมม88นนาาทท่่รร่่กกเเ์์ ะะาาาาหห่่กกกกะะาา่่ออรรปปรรดดใใัักกกก็็บบบบนน22ะะพพมมชช้้ออขขววััญญััญญ44ททกกุุดดหห้้เเยยบบททนึนึ่า่าปป..่่ออรร้้จจววลลชชชชรร99ววไไาา็็นนมมปปมมืืยยออะะะะ66าาาา่่งงาา

เเรร่อ่ืืองงทท่ีี่ เรื่อสสงทาาี่ 3กกาาสรรภ�ขขพ้้ออกมม�ูลลูรณททเีเี่่ ์ขกกอ้่ยยีี่ มววูลขขทอ้อ้ งงเี่ กกกี่ยบบัั วกกขัญัญ้อชชงกาาแแบั ลลกะะญั กกชญัญั �ชชแงงลผผะาา่่กนนัญสสชออืื่่ งออผออ�่ นนนไไสลล่อืนนออนไลน์

เสใเกสเคคกเใวววเเวIIพพขขปปนนิิเิเิnnเเ็อ็อน้้นนนคคคค้้าา็็่ื่ืนนออสสttาาหหใใถถรรรรeeื่่ืไไออจจขขจจาาาาึึงงมมาาrrออตตจจ้้ออขขnnะะไไะะ่่ใใออดดะะ่่ออมมหหออ้้หหeeหหเเนน้้งงผผููลลมมtt์์แแ้้ตตปป์์แแา่า่ ไไลลททลลููยยกก็นน็ยยยยลลเเ11ขขกกผผกก่่ีีผผเเกกกกนนปป..้้แแรรออ่า่าแแูู้้พพาาแแ์์ไไซซะะนน็็ตตนนยยมมปปมมรรบบแแยยบบทท่่สสยยะะเเสสูู่่ไไัจจัลลนนะะเเหหุุกกดดงังัขขอื่อ่ืบบหหรรจจททขขววขขยยเ้้เ้อ้อออ้้าาทท็็ุุนนบบทท้้ปปออ่ี่ีเเาา่ื่ือองงมมออFF่ีี่ตตกกนันัเเาาดดมม็นน็เเขขหหนนลลููaaรรีี่่งงาายยสสกกููลลคคออccททออ่ื่ืไไตตกกมม่อ่อืืววาาใใลลววeeงงงงถี่ถ่ีาาุุกกมมนนรรออขขสสาานนbbขขรรูกกูาาคคาามมททออ้้ืื่่ออออึึooนนแแ์์ รรตติิดดหหจจนนออาายยงงooออมมณณอ้อ้ ววรรลลงงกกไไออกกkkาาาางงลลิิเเงิิง์์ททเเัักกัันนจจแแบบคคปปททนนหหีี่่กกสสเเยยไไไไรรกก็็นนังังรร์์เเรรลลลลาาืืบบะะาาขขหหััีียยญญผผืืออรรนนนนะะขขคค้้าามมกกรรูู้้โโตตหห์์้้ออ์์ชชมม้้นนพพ้เ้เููดดไไดดััดดทท์์มมขขาาาาLLดดไไสสัังงตตมม้้ออดดูลูลา่า่แแiiกก้้ววนนnnตต่่ออททมมผผีีออ้้ผผ่่รราาลลััeeนน์์ภภภภะะันัน่่าาิิททสสููลล่่าาะะจจาานนาาแแนน่ื่ืออววสสธธกกึึแแงงพพพพสสสส่่าาพพิิื่อ่อืออสสััมมญญลลเเเเขข่่ือือออ่่ืืออออลลขขพพีีออคคะะอ้้อออชชออนนตตออ้้อองงวว่ืื่ออยยมมออนนงง่่ออออไไมมาาดดููททแแนนููลลลลผผไไสสมมนนููลลึงงึลลููบบลลททนนไไ่่าางัังจจดดใใไไลลนนะะคค่ี่ีดด์์หหนนลลเเาาดููดนนปปถถ์์มมคคนนเเลลYYสสคคมมปป์์็็นน่่าาไไืืออooั่ั่งง์์ืื่่ออววีีททยย็็นนแแเเไไขข33uuาาหหออหหททยยตตลล้้ออมมTTหหมมออลลออออ้้ะะออมมuuสสืืออออลลยยนนตตดดงงููลลbbนนยยา่่านนักกัสสรรปปไไททeeใใงงูู่่ใใลลกกรระะดดจจรรีี่่นนนนมม้้าาาาหหนนใใาาะะขข่่าาาาสสงงหหรรบบ์์สสนนมมกกเเภภ้้ออื่ื่ออ้้ขขชชดดบบััสสีีกกททููมมมมอออ้อ้ื่ื่ออจจังงัออกกถถััิิออููคคงงลลมมึึนนถถงงึึงงงงาาขขนนุุ้้มมตตเเูลูลืืออีีคคคครรหห้้ออ้้ไไกกออเเณณมมววลลปปลลจจงงัันนมมาาททนนึึ่่งงพพ์์็็าานนโโููใใลลมมดดคค่ี่ีนนเเ์์มมหหึึงงททรรททสสยยววรรมีมีีี้้ปปาา่่ีีนนาารรททะะตตาาาาจจรร่่คคาามมววงงรราากกะะะะเเััญญคีคีงงััอองงใใชชมมชชตตเเหหิิววนนืื่่ออพพาาขขาา้้แแออาา้้ปปยยถถเเชชออรรตตงงมมททรรืืออาานนรรงง่่บบบบรระะะะกกออูู้้เเใใูู้้ใใาาโโาาททชชขขนนาานนรรดดงงงง่่้้ออาาาารร์์กกเเกกคคคคยยนนททชชมมคคาาาาไไรรรร็็ัันนนนููลลิิมมตตรรดดรรัังงัังง่่

40 หนงั สอื เรยี นสาระทักษะการดาำ เนนิ ชีวติ เพอ่ื ใช้เปน็ ยา อย่างชาญฉลาด | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศกึ ษา

41

หลักการท่ี 1 การค้นหาข้อมูลในส่ือออนไลน์ ต้องตังคาถามกับตัวเองทุกครงั ว่าข้อมูล
ดังกล่าวมาจากไหน หากแหล่งข่าวหรือที่มาไม่มีความน่าเชื่อถือ ข้อมูลในข่าวก็ไม่น่าเชื่อถือเช่นกัน
อย่าเช่อื สงิ่ ท่ีเห็นหรือได้ยินทุกครังจนกว่าจะรทู้ ่มี าของแหล่งขา่ วมาจากไหน

หลักการที่ 2 การติดตามข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งสาคัญมาก
เพราะช่องทางของสื่อออนไลน์ที่กระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น อินเทอร์เน็ต
(Internet เ ซบุก Facebook ไลน์ Line และยูทูบ YouTube เป็นต้น จึงควรต้องระมัดระวัง
และรอบคอบในการรับขอ้ มูลจากสื่อออนไลน์

หลักการท่ี 3 การตรวจสอบข้อมูลหลาย ๆ ทาง โดยทาการสารวจข้อมูลจากเว็บไซต์
ของกูเกลิ www.google.com ในเบอื งต้นเพื่อดูท่ีมาของแหลง่ ข้อมลู สามารถสบื คน้ ข้อมลู ไปยังแหล่ง
อ้างอิงของข่าวท่ีระบุไว้ เข้าไปสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เช่น ข้อมูลจากกระทร วง
สาธารณ สุข https://www.moph.go.th) สานักงานคณ ะกรรมการอาหารและยา อย
(www.fda.moph.go.th กรมการแพทย์ (www.dms.moph.go.th) เปน็ ต้น

2. ตัวอย่างข้อมลู ท่ีเกย่ี วขอ้ งกบั กญั ชาและกญั ชงผ่านสอื่ ออนไลน์
2.1 ขอ้ มลู ทางอนิ เทอรเ์ น็ต Internet)

ภาพที่ 1 ขา่ วใชน้ ามันกญั ชา “หยอดแลว้ ตาย” ทางอินเทอรเ์ นต็

รายวิชา ทช33098 กญั ชาและกญั ชงศึกษา เพอ่ื ใช้เปน็ ยา หนงั สอื เรยี นสาระทกั ษะการดาำ เนนิ ชีวติ 41
อยา่ งชาญฉลาด | ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย

42

สาวผสมเอง นามนั กญั ชา “หยอดแล้วตาย โดนแจ้งจับ บเงินสดกว่า ล้าน
ในวันที่ 20 กันยายน พ ศ 2562 เจ้าหน้าที่ตารวจกองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับ สภ สารภี สนธิ นาหมายศาลเข้าตรวจค้นที่บ้านเลขที่ 74/49 หมู่ 3 ต ชมพู อ สารภี จับ
บัณ ิตสาว ขายนามันกัญชาออนไลน์ มีคนหลงเช่ือซือไปหยอดให้ญาติแล้วตาย ทราบว่าได้ซือ
นามันกัญชาผ่านระบบออนไลน์มาจาก นางสาววิชุนี ภักดีราช อายุ 31 ป นามาโพสต์ขายผ่าน
ทางระบบออนไลน์ ทาให้ญาติผู้ป่วยโรคมะเร็งหลงเชื่อ นาไปหยอดให้ผู้ป่วยจนเสียชีวิต
ไม่สามารถรักษาโรคได้ตามท่ีมีการโ ษณาชวนเชื่อ จึงได้เข้าแจ้งความ จากการสอบสวน เดิมยึด
อาชีพขายถุงห่อมะม่วง ต่อมาได้ตรวจพบก้อนเนือท่ีขาหนีบ จึงทดลองนานามันกัญชามาหยอด
รักษาแล้วดีขึน จึงส่ังนามันกัญชามาจากประเทศลาวในราคาขวดละ 1 แสนบาท แล้วนามาผสม
กบั นามนั มะพร้าว ซึ่งเป็นสูตรทคี่ ิดขึนเอง ก่อนที่จะนามาบรรจุใสข่ วดขนาดเล็กขายตามไลนก์ ลุ่ม
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ลูกค้าที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งซือไปใช้ สามารถยือชีวิตได้หลายราย ซึ่งรายที่
เสียชีวิตนัน ตนไม่เชื่อว่าจะเสียชีวิตจากนามันกัญชาที่ซือไป เบืองต้นได้แจ้งข้อหามียาเสพติดให้
โทษประเภท 5 เอาไว้ในครอบครอง และมีไว้จาหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนกรณีผู้ป่วยซือ
นามันกัญชาไปใช้แล้วเสียชีวิต จะขยายผลโดยประสานแพทย์มายืนยันอีกครังว่าผู้ป่วยเสียชีวิต
ด้วยสาเหตุจากการใชน้ ามนั กญั ชาหรือไม่ หากแพทยย์ นื ยันมาจะดาเนนิ การแจง้ ขอ้ หาต่อไป

2.2 ข้อมูลทางเ ซบุก Facebook)

ภาพที่ 2 ข่าวหมอพนื บ้านกับราชกจิ จานุเบกษา ทร่ี บั รองหมอพืนบ้าน จาก Facebook

42 หนงั สือเรยี นสาระทกั ษะการดาำ เนนิ ชีวติ เพื่อใช้เปน็ ยา อยา่ งชาญฉลาด | ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชา ทช33098 กญั ชาและกัญชงศกึ ษา

43

รมว ส ลงนามแก้ระเบียบรับรองหมอ ืนบ้าน ร้อมเ นประกา กระทรวงอีก บับ ที่แก้ไขให้
ปรุงยาได้ โดยไม่ต้องใช้เคร่ืองกัญชากลาง ได้ใจหมอ ืนบ้าน ันคน ด้าน “รจนา เสนอปลูก
กัญชาควรต้องเปนหมอ ืนบา้ น-แ ทยแผนไทยก่อนขยาย อสม
นพ ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อย กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขอีก บับ คือ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรอ่ื ง กาหนดตารบั ยาเสพติดให้โทษในประเภท ทีม่ ีกัญชาปรุงผสมอยู่ท่ใี ห้เสพเพ่ือรักษา
โรคหรือการศึกษาวิจัยได้ บับที่ พ ศ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กาหนดผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ท่ีจะสามารถปรุง หรือ สั่งจ่ายตารับยาท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ บับท่ี พ ศ โดยประกาศ
กระทรวงทัง บับ เป็นการแกไ้ ขจากเดิมทกี่ รมการแพทยแ์ ผนไทยและการแพทยท์ างเลือก กาหนดว่า
ในการทายาของแพทยแ์ ผนไทยและหมอพืนบ้าน จะตอ้ งใช้วตั ถุดบิ ท่เี ป็นเครอื่ งกัญชากลาง ซ่ึงเจตนาจะ
มีหน่วยผลิตกลางจัดทาขึน เพื่อปองกันการนาไปใช้ผิดวัตถปุ ระสงค์ แต่ในข้อเท็จจริงหมอพืนบ้านและ
แพทย์แผนไทยที่จะปรุงยาเ พาะรายไม่ได้ใช้เครื่องกัญชากลาง ต้องใช้พืชใบสด ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสขุ ไดล้ งนามแก้ไขทงั ประกาศท่ีจะทาให้แพทย์แผนไทยและหมอพืนบ้านสามารถ
ใช้ยาได้โดยไม่ต้องใช้เครอื่ งกัญชากลาง ทังนี รัฐมนตรี ไดล้ งนามประกาศทงั บับแลว้ ซ่ึงจะทาให้
มีความสะดวก และใช้ได้ตามภูมิปัญญา ซ่ึงได้ผ่านคณะกรรมการยาเสพติด เมื่อประชุมคราวท่ีแล้ว
ก็จะทาให้การพัฒนาหมอพืนบ้านและแพทย์แผนไทยในการปรุงเ พาะรายจะดีขึน โดยจะมีผลหลัง
ประกาศในราชกิจจานเุ บกษาตอ่ ไป

2.3 ขอ้ มูลทางไลน์ Line)

ภาพที่ 3 ข่าวการระดมความคดิ เตรยี มปลกู กัญชา จาก Line

รายวิชา ทช33098 กญั ชาและกัญชงศกึ ษา เพื่อใช้เปน็ ยา หนงั สอื เรยี นสาระทักษะการดาำ เนินชวี ติ 43
อยา่ งชาญฉลาด | ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย

44

วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาเมืองสมุนไพร ชุมชนพรสวรรค์ ใน
เขตเทศบาลตาบลหนองบัว อ เมือง จ อุดรธานี ดร องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายวิจัยและ
พัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย ผศ ดร อานนท์ แสนน่าน ประธานสมาพันธ์วิจัยและ
พัฒนากัญชาเพ่ือประโยชน์แพทย์ไทย นายเศรษฐภัทร์ นิตยวิทธิวรากุล นายศรีทัศน์ มาตราช
รองประธานสมาพันธ์วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย นางธนภัทร พันธวาส
ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไทย นอกจากนันแล้วยังมีแพทย์แผนไทย หมอพืนบ้าน และ
ตัวแทนเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคอีสาน ร่วมประชุมหารือ “เตรียมการปลูกกัญชงเพ่ือ
เศรษฐกิจไทย” โดยใหม้ ีการรว่ มมอื หลายภาคส่วนให้เกษตรกรสามารถปลกู กัญชงก่อน ในขณะท่ี
กาลังรอกฎหมายลกู และนโยบายจากกระทรวงสาธารณสขุ ใหช้ ัดเจนอกี ครังในการ “ปลูกกญั ชา”

2.4 ขอ้ มูลทางยูทูบ YouTube)

ภาพที่ 4 ข่าวทเี่ ก่ยี วขอ้ งกับกัญชาทาง YouTube

กล่าวโดยสรุป ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชงผ่านสื่อออนไลน์ มีทังข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต Internet เ ซบุก Facebook ไลน์ Line และยูทูบ YouTube ข้อมูลเหล่านี
ทาให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย แต่ยังขาดการคิดวิเคราะห์ว่าข้อมูลใดมีความน่าเชื่อถือ จึงควรมีความรู้
ในการคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลท่ีสืบคน้ ได้ผา่ นสื่อออนไลน์ และตระหนกั ถึงความสาคัญของการคิด
วเิ คราะหแ์ ยกแยะข้อมูลท่ีถกู ต้อง

44 หนังสือเรยี นสาระทกั ษะการดาำ เนินชีวิต เพอ่ื ใชเ้ ป็นยา อยา่ งชาญฉลาด | ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชา ทช33098 กญั ชาและกญั ชงศกึ ษา

45

เร่อื งท่ี เรสอ่ื งทาี่ 4กาสรภ�กพากร�ใชรณก้ ัญ์ก�ชราใแชลก้ ะญั กชญั �ชแงลใะนกตญั า่ งชปงรในะเตท�่ งประเทศ

ในปัจจุบันมีกว่า ประเทศท่ัวโลกที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพ่ือทาการรักษาโรคได้ และอีก
หลายรัฐในสหรัฐอเมรกิ า และยโุ รปที่อนุญาตให้ใชก้ ญั ชาได้อยา่ งเสรี

ในป พ ศ สภาประกาศผ่านร่างกฎหมายให้ประชาชนสามารถใช้กัญชาเพ่ือ
นนั ทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ จนอุรุกวัยกลายเป็นประเทศแรกของโลก ที่เปิดกัญชาเสรใี ห้ผู้คนซือหา
มาเสพได้ แตก่ อ็ นุญาตให้สามารถซอื กญั ชาได้เ พาะรา้ นขายยาทีม่ ีสทิ ธจิ าหนา่ ยกัญชาเท่านัน

แคนาดาเป็นประเทศท่ีสอง ที่อนุญาตให้ใช้กัญชาได้อย่างเสรี หลังจากรัฐบาล
นายกรฐั มนตรี จัสติน ทรโู ด ได้รับเลือก โดยออกกฎหมายอนุญาตใหช้ าวแคนาดาที่บรรลุนติ ิภาวะแล้ว
สามารถครอบครองและใช้กัญชาเพื่อนันทนาการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เม่ือวันที่ ตุลาคม
พ ศ ในขณะท่ีได้อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์มาตังแต่ป พ ศ ซ่ึงก่อนหน้านี
การครอบครองกัญชาในแคนาดา ถือเป็นความผิดตามกฎหมายมาตังแต่ป พ ศ หรือ ป
นานเกอื บจะร่วม ศตวรรษ

สถานการณ์กัญชาในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันแต่ละรัฐจะมีกฎหมายการอนุญาตใช้กัญชา
แตกต่างกันไป ขณะนีมี รัฐ จาก รัฐในสหรัฐอเมริกา ที่ได้ออกกฎหมายอนุญาตใช้กัญชาทาง
การแพทย์เพอื่ รักษาโรคได้ และมีอีก รัฐ ท่ีสามารถใชเ้ พ่ือนันทนาการได้ รัฐวอชิงตนั และโคโลราโด
เป็นสองรัฐแรกในสหรัฐอเมริกา ที่สามารถใช้กัญชาโดยไม่ต้องมีจุดประสงค์ทางการแพทย์ และต่อมา
มีอีก รัฐ ในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ เนวาดา อิลินอยส์ อลาสกา ออรีกอน เวอร์มอนต์ รวมถึงกรุง
วอชงิ ตัน ดี ซี ทีไ่ ด้สนับสนนุ การใชก้ ญั ชาเพอ่ื นันทนาการได้

สเปน อนุญาตใหใ้ ชก้ ัญชาในพืนท่ีสว่ นตัวไดโ้ ดยไมผ่ ิดกฎหมาย
เนเธอรแ์ ลนด์ มกี ารอนุญาตให้ขายกัญชาไดอ้ ยา่ งเสรใี นร้านกาแ
อังกฤษ ได้คลายกฎเรื่องกัญชาลง อนุญาตให้แพทย์สามารถส่ังจ่ายยาผลิตภัณ ์จาก
กัญชาให้แกผ่ ปู้ ว่ ยได้ตงั แต่วันท่ี พฤศจิกายน พ ศ
หลายประเทศท่ัวโลกกว่า ประเทศแล้ว ที่ออกกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาทาง
การแพทย์ เพ่ือนาไปรักษาผู้ป่วย รวมทัง อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย แคนาดา ชิลี โคลอมเบีย
โครเอเชีย ไซปรัส ินแลนด์ เยอรมนี กรีซ อิสราเอล อิตาลี ลักเซมเบิร์ก มาเซโดเนียเหนือ นอร์เวย์
เนเธอร์แลนด์ นิวซแี ลนด์ เปรู โปแลนด์ สวติ เซอรแ์ ลนด์ และไทย
ไทยเป็นชาตแิ รกในภมู ภิ าคอาเซียน ทีอ่ นญุ าตใหใ้ ช้กัญชาเพือ่ ประโยชน์ทางการแพทย์
ในต่างประเทศมีการศึกษาวิจยั กัญชาและกัญชงมานานกว่าในประเทศไทย มีการวิจยั และ
พัฒนาสายพันธ์ุกัญชาและกัญชงอย่างกว้างขวาง รวมไปถึงการศึกษาฤทธิทางเภสัชวิทยา และการ
รักษาโรคต่าง ๆ มากมาย เช่น การศึกษาเก่ียวกับโรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็ง
สมอง โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งช่องปาก โรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งตับอ่อน

รายวิชา ทช33098 กญั ชาและกญั ชงศึกษา เพ่ือใชเ้ ปน็ ยา หนงั สอื เรียนสาระทกั ษะการดาำ เนนิ ชีวิต 45
อย่างชาญฉลาด | ระดับมัธยมศกึ ษาตอนปลาย

4466

ยจโดใใแเปยโแปดจกกเโโโโพพรรรรชชรรงังาัาลลาา้วว้รรคคคคคค้้กกีีไไยยนนแแยยะะะะมมออททลลััญญงงกกววเเ่่มมััลลสสททเเููกกมมนนาาชชรรีกีไกไ่่ววใใศศาาหหชชมม็็ตตซซาานนนนาารรออัันนกกจจาาเเตตรรขขศศกกมมุุรรกกดดึึงง์์ศศณณึึโโาากกออซซุุกกจจยยปปึกกึรรกกรรรรษษิินนววะะาาัังงรรคคษษศศลล์์ััยยเเมมททโโาาิมมิโโผผปปึึกก่่าาาาดดรรววีีขขี่ี่ปปาาววิิววววแแษษ็็นนคครริิจจ้้ออณณรรจิิจโโหหคคมมลลาาตตััยยดดมมะะยัยักกแแนนนนาา้้ออขขเเยยููลลเเาาไไลลททTTัันนาางงงงัันนสสนนสสรระะดดออooศศ่่อือื รรใใ้้ออตต้้ออววยยาาuuออชชงงุุปปัักก้้นนยยิิจจจจูู่่ภภ่ืื่rrนนใ้้ใโโสสเเeeััยยนนรรใใาาสสกกาาปปนนหหttคคกกเเๆๆขขบบยยาาttกกรรหหรรกกนนeeรรใใเเะะ่ีี่ยยไไมมััฐฐรรััญญตตลลใใ’’าาดดสสววาาืืออssออชชดด้้กกออ้้ชชแแิิกกททกกรร้้เเกกททSSาาดดาามมกกัับบกกธธัังงััญญรรyyปป่ี่ีแแทท่่รริิภภววกกดดnnหหโโลลชชลลิิกก่่าาดดาาััญญรรููddแแรระะออาาาาพพลลคคืืออลล33rrชชกกแแดดเเooออกกสสปป00โโขขาาัญัญลลภภคคmmาางงะะแแออ็็นนะะยัยัปปชชรรรรเเลลงงeeกกหหบบกกนนแแรรงงรรแแะะััญญเเัักกาา็็รรลลดดะะปปพพกก((งงแแืืออษษเเะะเเCCชช็็นนททััญญรรททงงลลเเหหาาrrงงิิสสัันนฐฐยยศศooยยะะชชขขใในน่ยียี่าาhhนนโโ์์งงออสสููแแใใททเเรรซซงงnnตตหหสสงงเเตตคคมมลล่ึ่ึงงดด’’ปปกก่่าาพพ้้ใใ่่ออssจจตตีีใใะะลลชชัังงญญนนนนตตผผะะ้อ้อกกDDปป้้ออกกใใตตดิิดชชจจลลหหรรiiชชััญญรรงงss่่าา่่าาาาขขรรนนิิ้้ะะeeใใจจงงใใยยชชกกมม้้าานนaaเเนนปปึงงึ งงใใาาททแแาาพพssพพยยหหผผเเรรใใรรตตeeศศคคัันนงังันนืืนนะะูู้้ปป้้ใใศศ่่ททไไียียนนเเททธธททใใมม่่ววึึกกโโททัังงงง์์ุุชชผผกกรราายยี่่ีสสม่่มนนนนษษศศคค้้ิิเเงงววลลจจ่่ววีผผีีีสสกกอ้้อาากกนนปปหหุุ่่มมรรนนลลาารรววยยาาาาลลิิงงนนโโกกรรีีตตไไิิจจรรนนรรยยออดดศศัังงาาััแแััววยยคคัังงแแกก้้ชชเเรรึึกกพพททไไพพททลลปปเเววนนษษมมนนททาา่ื่ื้้ออววีี่่ิจิจมมรริิดด่่ชชาางงเเยยััยยะะนนีีผผววธธััสสดดหหคค์์รรสสมมััลลนนิิจจออาาเเลลนนววาาาาจจกกยััยรรททหหมมิิททนนรรัังงนน์์แแสสาานนรรออถถหหิิเเกกรรนนว่่วลลับบัสสาาึึงงงงนนววใในนนนัักกื่ื่ออรรปปกกปปนนิิจจาาใใบับัมมดดาารรรรผผััหหยยแแดดรร์์ะะะะใใูู้้ททปปโโััตตญญงงชชเเเเรรนนมมทททท่ีี่่่่่ชชกกวว้้ใใ่่ยยคคนนััีีนนออยยััศศดดศศาาัังงเเออยยรรเเกกจจไไเเไไเเนนปปจจทททท้้าาดดูู่่ใใาารริินนนนนนดด็็นนยยรรยยสสิิงง์์

เเรรอืื่อ่ งงทท่ี่ี เรอื่ สสงทาา่ี 5กกาาสรรภ�พกกาากรร�ใใรชชณกก้้ ก์ญัญั �ชชราาใชแแก้ลลญัะะกกชญััญ�แชชลงงใใะนนกปปัญรรชะะงเเททในปไไททระยยเทศไทย

ไไกกแคคแสสคคจไทททไทจดดททาาผผาาััรรณณญญี่ี่รราาแ้แ้ยยกกหหออัันนกกงงะะชชกกกกททกกบบรรษษไไกกาา่่ททบับัญญััีี่่าาชชคคาาปปรรรรยยผผััดดยยลลชชรรรรแแแแูปู้ป้าาุมมุเเมมาาุุงงจจพพลลกกตตว่่วททกกผผนนะะแแยยทท้อ้อาาตตปปปปปปปปังงัปปสสสสกกลลเเรรตตงงยยาาาาแแรรมมรรรรรรรราาออไไะะาามมหหะะ์์ะะะะะะแแะะลลออมมพพรราารรททเเปปเเเเเเรรผผเเะะแแสส่่ยยาาหหบบััภภภภภภภภภภ่ีี่ดดัับบรรไไนนพพะะูู่่าาททาายยททททททททดดืืออททะะปปมมรรปปททรร่ี่ีใใาาทท้้รรททตตกกททททาาหหาาททแแรรแแััยยจจัับบยย่่่่ีีออาาีี่่รรี่ี่่่ีีะะลล้้ีี่่เเผผ์์ทท55จจ332244ศศถถกกสสยย11เเะะนนุุบบาาททกกแแาาSSาาพพตตยยตตตตตตงงปปตตััรรรรนนศศยยppรราาาาเเเเาาาาาากัักจจััรรพพาาะะลลกกไไeeรรรรรรรรัับบททใใจจรรษษททืืออัับบเเ่ื่ืccออัับบัััับบบบชชปปััุบุบบบรรยยiiกกาารรยยรรaaยย้้ยยยยรรน็็นออนัันววยยััาากกllััาากกภภาาาากกชชงงงงททแแาาปปษษททAAททแแษษรรจจสสาา่่ออททลล่ี่ีหหัจจั่ีี่ccออาาผผววะะี่ี่ไไาาาาาาดดะะ่ีี่ดดไไจจccมมโโะะททกกนนนนธธภภออดดตตรรeeบุุบ้้รรกกออาากกุุรรญญไไาาคคกก้้าารรััssบบรรททลลันนัพพววรรววรรััssหหบบาาณณ้้ออาางงมมมมยยใใืืนนะะับับตตรรสสกกบบมมSSนนกกททีีสสคคบบยยืืใใออ11ccาาเเาาุุาาญญุุหหี่่ีขขมมลลาานน้้าาเเhh66กกธธรรรรพพแแนนื่ื่้้ีีผผนนกกืืออาาาาeeาารรเเแแตตอื่ื่อผผรรลลััปปญญตตรรหหไไััรรmmบบพพปปนน่่ืืาาสสออณณิิศศตตภภรรดดชชรรรรททee้้ออไไงงอองุุงึึใใกกาาเเออสสับับาาททกกนนขขยยกกงงาายยษษผผุุขขงงยยกกาาึึนน์์เเแแรรปปใใจจาาจจสสหหัันนงง็็ตตผผจจใใรรววาาีียยมมใใหหนนกก้้าานนโโะะิิจจนนกกนนคคปปกกาา้้กกดดเเไไััยยผผสสททรรรรใใททรรออาาตตไไูู้้ปปนนาานนงงุุศศงงรรงงยยดดาากกนน่่ออววผผคคาายยแแรร้้ ภภยยาาไไััูู้้ยยปปพพกก์์คคออัับบลลปปรรปปาาูู่่ววงง่่มมววยยะะววตตใใศศยยาาลลาายยรรชชกกาาิิจจาาใใมมนนออัับบททเเใใ้้าาตตััมมยยสส22นนรรกกคครรววี่่ีไไ้้กกททคคูู้แแ้พพ55ททปปดดแแณณ่่าาาา่ี่ีาาไไลล66ตตสส้้พพาารรรรรรดดแแะะ22ะะงงััิิะะบบดดาารรทท้้รรนนกกททภภมมสสัักกใใยยไไัับบยยะะหหรร่ีผผ่ีููมมดดาาาาษษาา์์ททออนนรรททิดิด้้รริิปปโโ้้กกเเาานนททาามมคคถถาาเเาาััญญโโงงสสุุญญขขษษใใกกมมรรหหเเชชญญื่ื่ออคคออลลีีาาใใบบนนาา้้ผผมมนนงงรรตตืืาาออตตาาดดลลกกแแกกปปออาากกบบจจไไิิตตขขรรมมาาาารรววาาััดดททมมรรงง็็ภภะะหหกก้้กกแแ55กกเเัังงััณณรรโโาาสสภภภภพพนนรราาณณรราาปปาาททคครรีีททววแแนนววีีจจรรแแ์์กกััตตลลยยลละะัักกะะาา55พพััญญถถมม์์แแปปะะเเงงเเปปุุดดภภททชชผผททาาววยยชชิิบบ็็ัันนนนนนกกดดททยยี่ี่มมาาาา์์ีี

46 หนงั สือเรยี นสาระทกั ษะการดาำ เนนิ ชวี ติ เพอ่ื ใช้เปน็ ยา อยา่ งชาญฉลาด | ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวชิ า ทช33098 กัญชาและกญั ชงศกึ ษา

4477

ทโปอเขใโปทไขใโโเไออวทอปทททวปภภดดรนนมรมธิธิััััมมออกกัจจัััวว่่ดดี่ี่ี่มี่มรรคคสสยย่่หหีีตตออรระะงงจจพพืืเเออกีีกปปัชัชแแสส่ืื่นนาาา่่าตตลลสสบุบุัญัญตตฤฤงงพพกกรรลลบบัับบไไาาาาัั่่นนออกกกกชชัับบมมรรรรออททททยยษษาาาา่แแ่ไไชชััยยบบใใกกยยททททาายยดดเเ์์นน่่ลลววาาปปยยปป์์แแรรออ่่ีีีี่่ผผ้้รรผผแแกกยยะะขขัักกาา็นน็ผผััรรัักกมมกกาา่่ลลผผาาเเผผับบัแแษษนนะะสสนนลลจจพพษษรรนนูู้้ปปผผแแลลสสาาว่่วไไ่่รรกกาารราาาาไไททมมลลนน่่นนววิิาาญญววัักกาาตตววททภภททยยะะยยโโปปรรไไษษิิธธออแแยยาาดดททใใออททททมมออีีรรออาาววลลหหาายยบบยยะะ่่ีี่ีี่ผผัมัมะะกกโโื่่ืททนนะะหหะะ้้คคสสรรกกททรร่่าาเเีีออเเกก่่ีีออไไผผาาคคววรรสสรรมมออนนมมีี่่ผผาาลลนนรรูปปู้้ ็็งงบบุุภภปปบบบบกกกกกก่่ไไสส้้าารรุุญญ่วว่ คคาาดดผผาาาาาามมมมะะยยกกแแววใใุุรรมมูู้้้้ปปผผาารรรรเเหหยยกกททะะรรลลใในนตตออเเออลล่่ววชชััะะกกผ้้ผะะญญคค่ี่มมี ะะออืืบบใใาายย้้กกสสททู้ปู้ปรรหหลลีอีอแแผผกกหหชชรรทท็็งงญััญุุดดื่่ืนน่่ววรราา้้ลลใใูู้้ปปาามมาาดดขขีี่่มมชชกกยยววททรรไไชชะะเเ่่กกววเเออสสีี้้ออททอองงใใาาขขกก้้ใใาาาายยาาชชงงสสรร้้ออหหาางงััอองงททรรยยรรมมกก้ไไ้ลลกกาาาา็็งง้้งงคคใใดดาามม11ะะลลมมเเธธใใโโาาชชงงววจจ้โ้โนน66ีีรรสสใใเเ้้าาาาจจรร้้กกดดกกรรบบีีชชยยคคมม่่รรผผจจววกกุุ าาััยยญญ็็งงตต้้นนกกคคพพณณูู้้ปปุุนนเเกกเเรรรรออาานนสสััชชใใบบุุมมาาแแเเ่่ววะะกกยยสสรรนนียียสสืืออาารรออหหพพยยยยัับบาา่ภภููุุ่ขขผผดดททีียย์์กกแแาาปปลลรระะททนนาาูู้้ปปปปดดิินนขขาากกออแแสสลลาายยยยัันนงง่่ววววนนสสาานนยยุุพพออดดใใ์จจ์ททกกยยดดรรตตัันนขขกกุุกกญญททาาสสททาา้้ออททมมขข้ก้กาากกลลปปรรรร้้าางงยยออาาี่่ีไไววออออาาแแกกุุ่่รรมมดดยยรรแแตต์์นนััลลททรร่่งงออพพพพรระะ้้รรไไโโขขคคโโใใไไททาานนดดรระะสสบับัหหรรคคซซทท็็งงววงง้้ออคคททแแ้้คคาาเเเเุุยยณณ้้ใใยยบบเเโโกกงงมมททรรรรชชลลพพาาดด์์แแคคออรรใใอองงวว้้เเืืผผเเเเออยยาาหหผผุมมุ็็สสงงาาคคปปงงรรลลผผกกรรเเออนนทท้้สสใใ่ืื่ออดดมม์์น็็นปป์์ิิกกตตชชูู้้ปปโโไไยยาาไไิิมมแแููีีบบตตรรดด็็นนิิททนน้้ภภโโผผ่่ธธววูู่่ภภลลแแคคาาดด้น้น้้คคเเูู้้าาปปยยััยยสสณณขขขขบบาาถถววยยััรรดดมมททัันน่่ววยยออ็็งงิิตตััดดาาออณณเเาายย่่ีีมมงงใใดดกกลล้้าาภภ์์กกออตตแแแแสสโโโโีีออาากกืืงงออรราารรััััญญลลลล้้พพกกุุขขนนาาออัังงคคววกกคค้้ววไไาาแแททกกววชชิิงงะะลลซซเเเเรรเเลลตตลลาายยาารรแแชชปปสสมมเเดดรร้้ววืืททาามมท์์ทออ่่ลลนนีีววยยชชโโููแแททมมรรออ่่ีีาาไไรรดดะะกกใใงงัักกลลดด้้ออััตตนนงงงงคครรแแรรปปัันนททขขททรร้้กกงงาา์์สสปปัับบหหรร่ี่ีรรัับบโโผผออรราาี่่ีมมโโ่่ววลละะรรบบรรกักั ููดดาารรกกอองงนนีีออคคสสออออษษแแแแแแแแยยนนขขาาาากกววปปงงหหลลาาพพพพสสญุุญกกททออิิตตตตปปยยววะะ้้งงรรททททาางงททาาาากกรรดดาาสสรรกกรรยยตตยยผผรรกกะะี่ี่รรกกเเพพัั่่งงนนาา์์ััมมแแ์์บบูู้้ปปัักกสสแแแแััจจงงคครรออ่ื่ืผผออษษววาา่่ลลยยวว่่ลลาาใใุุณณนนททนนลลยยชชยยยยะะาาาาะะ้้

ททอเCCอเจสจสกอคชวรรคมวอชมกรระิิะททาาาาBBััยยััยยืืดดญญออหหาาอื่่ือคคมมยยDDา่่า่่งงยยาาเเาาชชจจไไงงงงญััญกกงงะะจจ))าาววททาาสสนนททมมาาุุยยรรศศิิททววยยมมททรราาีี33าา่่ีีาายย่่าาคคแแแแกกบบ่ี่ีววสสสสสสาาคคืืออพพลลเููรรตตจจกกลลรซซกกนนะะณณททุุรรััจ1จ1ดดััมมอื่ยยึึ่่ัังงดดเเยย์์..าากกไไปป์์จจาางมุุมถถกกดดใใิิ์์ลลกกววรรลลาาทาาศศููหกหกาามม้ใ้ใ่่โโาาิิกกปปมมงงกกหหหหรรรราาวว่ี้้ขขสสออาากกกกปปปป6กกแแมมคคสสิิธธข้ข้้้าาออรรรรงงาาิิัันนรรพพีีญญหหตตมมใใออ้้าาเเมมณณรรกกดดะะสสยยสสททมมาารรรรมแแููลลชชเเาาววทท์์รรมมืื์์สสาาออลลููททยยพพไไาามุนนสสรรถถจจ่่ีีไไหหุุววมมดดมม์์ศศออททดด่่ววใใรรมาาสสาา้้ววีีาาุมุมสสททยยชชัักกนน้้ผผยยรรัั่่งงาารรอววคคาามม้้าา่่าาษษ์์คคยยกก้้ลลไไปปออบบััิิททรรงรรยยออดดงง์์มมาาีีชชกกัญัญััรรจจปปัักยยงงไไงงขขนน้้ออโโออััดดททรรจจททาานนรร�ออแแออาาชชงงบบุุเเบบลล่ีี่คค่ีีเ่เรเเยยงงลลจจกกบบกกาาปป้้ััยยาาไไัันนใกกแแนนะะนนดดาาีย่ีย่แแงงชออมมาากกงงพพเเ้้ววโโออลลกกเเนนก้รรรรสสีียยกกหหาาขขมมททยย่่ืืออววะะใใหห่วว่ัญบบรราา้้ออาา่ืื่ออ่่าาชชยย่่าางงกกนนบบรรรรกกาางงงงวว้้คคปปกก์์เเชใใญัญัืืยยออแแกกรรกกจจ““ัันนชชััญญววรร�ิิหหเเนนบัับไไีีกกะะยยทท้้ชชกกาาะะชชมมแชช่่าากกนนััใใญญรรมมิิััญญเเ่่ีีงง่่งงชชรรปปลททาาััญญตตออสสแแปปชชขขจจ้้ชชกกใใรระิินนศศุุลลขขชชพพลลนนาาััดดรระะออาาััญญกภภะะาาออัักกฤฤททใใกกเเแแยยงงเเททัญททนนชชาาพพดดษษษษตตััาางงาาบบพพาาศศาาททถถรรภภ่ืื่ออ่่งงตตภภ์์ชรรงงคุคุใใววททืืกกออาาุุ่่ััเเงง้้ยยออกกาาแแนนงยย่่าาลลกกงงี่ี่ธธตตาาววคคททงงาาลลขททกกีียยรร่่าาาารราาไไ้้ออรรคคมมะะาามมอาาววรราาแแผผรรแแกกงงววงงปปรรยย่่เเงงเเมมงิิพพพพดดคคพพววรรรรชชขขรรแแกกาาบิิกกใใิิดดชชททททททื่ื่้้ะะาาออรรพพศศสสชชาาฎฎใใคุาาถถเเยยออยยออาารรุุขข้้สสหหททททกกึึหหงง์์ล์์ยยกกงงแแงงภภาา้้รรศศยยดดออาาออ่่กกมมาา็็�เเพพรรออาารร์์ออททงัังหหยยงงธธแแาากาาพพนนททบบงงาา่ี่ี่่ไไาามมิิกกยยคครรมมเเดดีีคคงงยยืืซซออาาแแนนทงงเเ้้รรแแ์์ณณออรรีียยปปนนาามมนนยยัับบ�สสคคบบบบยยนน็็นนีีบบยยัังงาากกงหหุุดดณณททดดททมมบบาารรุุคคเเกาา““งง้้ออปปยยีีดดีก่ี่กรรภภะะีีปปิิรรลลไไวว�หหงงัั็็ดดกก้้นนาาบบาารราา่่าาาารรปปรลลลลนนออััษษบบพพสสยยกกบบะะแรรัักกงัังออวว่ิิ่ัังงงงรราารรเเขขะะพดดฐฐดดททิิททมมจจลลออโโททออชชาาาารร็็นนััทยยี่ี่ีีปปสสัังงงงาางงุุมมเเนนคคททรรนนัังงททงงสสCCรรยเเจจททะะคคกกาาะะนนิิaaชชาา่ีี่ตต์ุุยยุุมมงงาากกnnรรเเิิกกงง้้ออดดกกรระะาาตตสสnnปปชชาางง็็แแนนฎฎสสลลaa้้กกออรรนนรรแแออพพััbbนนใใงงเเหหงงััดดะะิิดดจจรราานนกกรรiiททแแจจมมddจจื่อ่ือคค้้งงะะเเรรคคัักกลลยยiiาาาาชชใใงงาาooววณณหหืืกก์์ยยษษออททนนิิรรงงะะllัังง,,้้์์ีี่ีี่์์

รายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพ่อื ใชเ้ ปน็ ยา หนังสือเรียนสาระทกั ษะการดาำ เนนิ ชีวติ 47
อยา่ งชาญฉลาด | ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย

48

ทาอย่างไรให้ผู้ป่วยที่จาเป็นเข้าถึงยาได้เร็วท่ีสุด ถูกต้อง และปลอดภัย จึงต้องมุ่งเน้นเร่ืองหลักฐาน
เชงิ ประจักษ์ ประสิทธภิ าพ ความปลอดภยั และใชอ้ ยา่ งมีสติ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร รุ่งเพ็ชร สกุลบารุงศิลป คณบดีคณะเภสัช
ศาสตร์จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงนโยบายและงานวิจัยของจุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเร่ือง
กัญชาว่า จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการส่งเสริมการวิจัยดา้ นกญั ชา โดยความร่วมมือของหลายคณะ
มีเปาหมายตงั แตก่ ารปลกู และการพฒั นาสายพันธ์ตุ า่ ง ๆ ซึง่ ปัจจบุ ันมีองค์ความรู้ในหลายลักษณะ เช่น
การได้สารสกัดกัญชาท่ีไม่ได้มาจากต้นกัญชา เน่ืองจากการปลูกต้นกัญชาต้องใช้เวลา - เดือน
กว่าจะเก็บเก่ียวและนาไปสกัด แต่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทาให้สารสกัดนไี ปเกิดบนต้นไม้อน่ื ได้
โดยได้ปริมาณสารสกัดท่ีเหมาะสมและรวดเรว็ กว่า และการพัฒนาสายพันธทุ์ ่ีดี มคี ุณภาพ ใหส้ ารสกัด
ในปริมาณที่ต้องการ “ด้านกระบวนการสกัด มีการวิจัยเพ่ือทาให้ม่ันใจว่ามีความปลอดภัย และได้
ปริมาณที่เหมาะสม กระบวนการผลิตก็ทาการพัฒนาตารับท่ีเหมาะกับการใช้ ไม่ว่าจะใช้ทางปาก
การเหน็บ การพ่น รวมถึงมีการศึกษาเรื่องความปลอดภยั ในการใช้ในคนและในมติ ิตา่ ง ๆ เพือ่ ให้แนใ่ จ
ว่าใช้แล้วไมเ่ กิดการติดหรอื การนาไปใช้ในทางที่ผดิ ถา้ มีผลขา้ งเคยี งจากการใช้ยากต็ ้องติดตามได้ หลัง
กระบวนการเสร็จสินจึงจะนาไปขึนทะเบียนเป็นยา จะเห็นว่าขันตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งยานันไม่ได้
ต้องการเพยี งยาทีร่ กั ษาโรคเทา่ นัน แตย่ ังตอ้ งการยาที่มคี วามปลอดภยั มมี าตรฐาน และมคี ุณภาพ

3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุ า ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาตร์ จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ระบุถึงการใช้กัญชาไว้ว่า
“หากใช้ในปริมาณท่ีเกินกาหนดอาจจะทาให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยมากกว่าการรักษาเยียวยา
เช่นเดียวกับทางด้านของ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา อย ที่มองว่า “แม้กัญชาจะมีสรรพคุณเป็นยาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในบางโรคแต่ถ้าใช้
กัญชาอย่างไม่ถูกต้องและไม่มีการควบคุมก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสังคม จึงจาเป็นต้องมีการ
กาหนดใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ ด้วยการผลิตเป็นยาเท่านัน ไม่อนุญาตให้มีการนาไปใช้ประโยชน์
อย่างอื่น เช่น ผสมในอาหาร หรือผลิตเพื่อการค้า เนื่องจากสถานการณ์ ในขณะนีมีผู้ใช้กัญชาเพื่อ
บาบัดรักษาอยู่ท่ีประมาณ 1 แสนคน แต่เป็นผู้ท่ีมีความรู้ในการใช้กัญชาอย่างถูกต้องเพียง 200 คน
เท่านนั และยังมองว่า “เป็นบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขท่ีจะต้องเร่งผลิตแพทย์ และเภสชั กรที่มี
องค์ความรู้ในการใช้กัญชาเป็นยารักษา รวมทังเร่งวิจัยและผลิตยาจากกัญชาให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน ส่ิงท่ีพึงกระทาในปัจจุบันจึงควรเป็นการให้ความรู้อย่างรอบด้านเร่ืองกัญชา
กับทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนท่ีต้องการใช้กัญชาให้เข้าใจถูกต้องก่อน เพราะหากผิดพลาดไป
อาจยากตอ่ การควบคุมจัดการ “เราจะเริ่มแล้วว่ิงเลยคงไม่ได้ ต้องดูด้วยว่า “วุฒิภาวะของสังคมไทย
พร้อมแลว้ หรอื ยงั หากจะให้กญั ชาไปไกลกวา่ นี

48 หนงั สือเรียนสาระทกั ษะการดาำ เนินชวี ิต เพื่อใชเ้ ปน็ ยา อย่างชาญฉลาด | ระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย
รายวชิ า ทช33098 กญั ชาและกัญชงศึกษา

49

นอกจากนีราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย แถลงเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์
ว่าอาจเพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดอาการทางจิตเวชได้ ในมุมมองของจิตแพทย์ สรุปการแถลง

ประการ คอื
ประการท่ี กัญชา Marijuana มีฤทธิเสพติด เป็นพืชที่มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า

“Cannabis” มีหลายสายพันธ์ุ ไม่ใช่เ พาะแต่เพียงกัญชาเท่านัน เช่น กัญชง ซ่ึงเป็นพืชที่มีการนา
ลาต้นมาใช้ประโยชน์ได้

ประการท่ี สารสกัดหลักจากกัญชา คือ “สาร Cannabinoid” มีอยู่หลายชนิด เช่น
แคนนาบิไดออล Cannabidiol, CBD สารเตตราไ โดรแคนนาบินอล Tetrahydrocannabinol, THC) โดย
ปริมาณของสาร แคนนาบินอยด์ Cannabinoid ท่ีมีอยู่ในพืชตระกูลนี จะมีปริมาณที่แตกต่างกันไป
ตามสายพนั ธุ์ และวธิ กี ารปลกู

ประการท่ี กัญชามีฤทธิทาให้เสพติดได้จริง โดยเกิดจากฤทธิของ สารเตตราไ โดร
แคนนาบินอล Tetrahydrocannabinol, THC ที่ในเบืองต้นจะทาให้ผู้ใช้เกิดความร่ืนเริง ผ่อนคลาย
ดงึ ดูดให้ใช้ติดตอ่ กันเร่ือย ๆ และกลายเป็นการเสพติดในท่ีสุด โดยผู้เสพอาจนาส่วนต่าง ๆ ของกัญชา
มาทาใหแ้ หง้ เพื่อสบู หรืออาจใช้ในรูปแบบนามนั

ประการท่ี กัญชามีฤทธิรบกวนการทางานของเซลล์สมอง และสามารถเพ่ิมความเสี่ยง
ต่อการเกิดอาการหรือโรคทางจิตเวชได้ เช่น วิตกกังวล ยาคิด หลงผิด หวาดระแวง หูแว่ว ประสาท
หลอน อารมณ์แปรปรวน ก้าวร้าว ซึมเศร้า ่าตัวตาย หลงลืม ไม่มีสมาธิ สมองเส่ือม โดยเ พาะผู้ท่ี
ใช้ตังแต่วยั เดก็ และวัยรนุ่

ประการที่ 5 กัญชาไม่วา่ ในรปู แบบใดกต็ าม ปัจจุบันยังไมม่ ีที่ใชใ้ นการรักษา โรคทางจิตเวช
ประการท่ี บคุ คลท่ัวไปไมค่ วรใช้กัญชา โดยเ พาะเดก็ เยาวชนและผปู้ ่วยเป็นโรคทางจิตเวช
ประการท่ี 7 การใหข้ ้อมูลเกี่ยวกบั ผลของกัญชา ทังประโยชน์และโทษ ควรระบใุ ห้ชัดเจน
วา่ เป็นผลของ “ตน้ กัญชา” จาก “สารสกดั ” หรอื จาก “สารสังเคราะห์”
ประการที่ สารสกัดจากพืชตระกูลกัญชาในบางรูปแบบ สามารถนามาใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ได้ แต่จะต้องเป็นไปตามข้อบ่งชีมีหลักฐานทางการแพทยท์ ่ีได้มาตรฐานรองรับเท่านัน
กล่าวโดยสรุป บุคลากรทางการแพทย์ มีความคดิ เห็นว่าหากจะใช้กญั ชาและกัญชงในทาง
การแพทย์ต้องแจ้งให้ชัดเจน ว่าใช้ได้กับโรคใดท่ีได้ผลชัดเจน มีความปลอดภัยทางวิชาการ คุณภาพ
ของสารสกัดจากกัญชาและกญั ชง ต้องระบุวิธีการสกัด หรอื มีสารปนเปอนหรอื ไม่ การเข้าถึงอย่างเป็น
ระบบ ทงั ระยะสันและระยะยาว รวมถึงมกี ารศึกษาเรื่องความปลอดภัยการใช้ในคน และในมิติต่าง ๆ
เพื่อให้แน่ใจวา่ ใช้แล้วไม่เกิดการเสพติด หรอื มีการนาไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งในการผลิตยานันไม่ต้องการ
เพียงยาที่รักษาโรคเท่านัน แต่ยังต้องการยาท่ีมีความปลอดภัย มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ แม้กัญชา

รายวชิ า ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพอ่ื ใช้เป็นยา หนังสอื เรียนสาระทักษะการดาำ เนนิ ชีวติ 49
อยา่ งชาญฉลาด | ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย

5500

แแลละะกกััญญชชงงจจะะมมีีสสรรรรพพคคุุณณเเปป็็นนยยาาทท่่ีีเเปป็็นนปปรระะโโยยชชนน์์ตต่่ออผผูู้้ปป่่ววยยใในนบบาางงโโรรคค แแตต่่ถถ้้าาใใชช้้กกััญญชชาาออยย่่าางงไไมม่่ถถููกกตต้้อองง
แแลละะไไมม่ม่มกีกี าารรคคววบบคคุุมมกก็จ็จะะเเปป็น็นออนัันตตรราายยททงงัั ตตอ่อ่ ผผูู้้ใใชช้แแ้ ลละะสสงังั คคมม

เเรรอ่อ่ืื งงทท่ี่ี เร่ือมมงมุมุ ทมมี่ ออ7งงกกมาามุรรใใมชชอก้้กงญััญก�ชชราาใแแชลล้กะะญั กกชัญญั �ชชแงงลขขะออกงงญั ผผช้ปูปู้ งววขยยองผปู้ ่วย

กกาารรดดแููแลลดดาา้้ นนสสขขุุ ภภาาพพขขอองงผผป้ปูู้ ่่ววยยขขึนึนออยย่กู่กู บัับกกาารรททาาคคววาามมเเขข้า้าใใจจแแลละะกกาารรตตออบบสสนนอองงคคววาามมจจาาเเปป็็นน
แแลละะคคววาามมตต้้อองงกกาารรขขอองงผผูู้้ปป่่ววยย โโดดยยเเ พพาาะะคคววาามมพพึึงงพพออใใจจทท่ี่ีผผูู้้ปป่่ววยยมมีีตต่่ออกกาารรใใชช้้ยยาาถถืืออวว่่าาเเปป็็นนสสิ่ิ่งง
ทที่ี่สสาาคคััญญออยย่่าางงยย่ิิ่งง ออาาจจรรววมมถถึึงงกกาารรททาาคคววาามมเเขข้้าาใใจจวว่่าารรููปปแแบบบบกกาารรใใหห้้ยยาาเเปป็็นนทท่่ีียยออมมรรัับบไไดด้้หหรรืืออไไมม่่ แแลละะ
สสาามมาารรถถพพััฒฒนนาาคคุุณณภภาาพพชชีีววิิตตไไดด้้ออยย่่าางงแแทท้้จจรริิงงหหรรืืออไไมม่่ ผผูู้้ปป่่ววยยใใชช้้กกััญญชชาาททาางงกกาารรแแพพททยย์์ดด้้ววยยเเหหตตุุผผลลหหลลาายย
ปปรระะกกาารร รรววมมถถงึงึ เเหหตตุุผผลลดดัังงตต่อ่อไไปปนนีี

ปปรระะกกาารรทที่่ี 11 ผผูู้้ปป่่ววยยมมอองงวว่่าากกััญญชชาามมีีปปรระะสสิิททธธิิภภาาพพมมาากกกกวว่่าายยาาตตััววออื่ื่นน หหรรืืออเเปป็็นนยยาาตตััววเเดดีียยววททีี่่มมีี
ปปรระะสสิิททธธิิภภาาพพสสาาหหรรัับบบบาางงออาากกาารร เเชช่่นน ตตะะคครริิวว ออาากกาารรปปววดด กกาารรออัักกเเสสบบ ออาากกาารรคคลลืื่่นนไไสส้้แแลละะออาาเเจจีียยนนททีี่่มมีี
สสาาเเหหตตุมมุ าาจจาากกเเคคมมบีบี าาบบดดัั

ปปรระะกกาารรทท่ี่ี 22 ผผูปู้้ป่่ววยยพพิจจิ าารรณณาากกััญญชชาาววา่า่ ดดตีีต่่ออสสุุขขภภาาพพมมาากกกกวว่่าายยาารรักักษษาาโโรรคคชชนนดิดิ ออืนื่่น เเนนื่ื่อองงจจาากกมมีี
คคววาามมเเปป็็นนธธรรรรมมชชาาตติิ เเพพรราาะะกกััญญชชาาเเปป็็นนยยาารรัักกษษาาโโรรคคททีี่่เเปป็็นนสสมมุุนนไไพพรร เเปป็็นนออัันนตตรราายยนน้้ออยยกกวว่่าายยาารรัักกษษาาโโรรคค
ชชนนิดิดออนื่ืน่ ททีเ่่ีเปป็็นนสสาารรเเคคมมีี

ปปรระะกกาารรทที่ี่ 33 ผผูู้้ปป่่ววยยหหาาททาางงเเลลืืออกกออ่ื่ืนนสสาาหหรรัับบยยาารรัักกษษาาโโรรคคทท่่ีีตตนนใใชช้้ตตาามมปปกกตติิ เเนน่ื่ือองงจจาากก
ไไมม่่สสาามมาารรถถททนนออาากกาารรขข้้าางงเเคคีียยงงไไดด้้ เเชช่่นน ปปััญญหหาาเเกกี่่ียยววกกัับบกกรระะเเพพาาะะออาาหหาารรแแลละะลลาาไไสส้้ ออาากกาารรงง่่ววงงซซึึมม ออาากกาารร
ชชาา แแลละะออาากกาารรภภมูมู ิแิแพพ้้ เเปปน็็นตต้นน้

ปปรระะกกาารรทท่ีี่ 44 ผผูู้้ปป่่ววยยพพิิจจาารรณณาาวว่่าายยาารรัักกษษาาโโรรคคแแผผนนปปััจจจจุุบบัันนมมีีผผลลขข้้าางงเเคคีียยงงทที่่ีสสรร้้าางงปปััญญหหาา เเชช่่นน
ไไรร้้คคววาามมรรูู้้สสึึกก หหดดหหูู่่ หหรรืืออเเ ืื่่ออยยชชาา เเปป็็นนตต้้นน เเปป็็นนออาากกาารรไไมม่่พพึึงงปปรระะสสงงคค์์ททีี่่สสาาคคััญญซซึ่ึ่งงเเปป็็นนผผลลมมาาจจาากกยยาารรัักกษษาา
โโรรคคแแผผนนปปจัจั จจบุบุ ันัน

ผผูู้้ปป่่ววยยสส่่ววนนมมาากกพพบบวว่่าากกััญญชชาาททาางงกกาารรแแพพททยย์์เเปป็็นนววธิธิ ีีกกาารรรรัักกษษาาททมี่่ีมีีปปรระะสสิิททธธภภิิ าาพพสสาาหหรรัับบออาากกาารร
ขขอองงตตนน แแลละะผผูู้้ออื่่ืนนกก็็สสัังงเเกกตตเเหห็็นนคคววาามมเเปปลล่ีี่ยยนนแแปปลลงงใในนททาางงทท่ีี่ดดีีขขึึนน โโดดยยใใชช้้กกััญญชชาาสสาาหหรรัับบกกาารรรรัักกษษาาออาากกาารร
เเพพืื่่ออบบรรรรเเททาาออาากกาารรตต่่าางง ๆๆ ขขอองงโโรรคค ชช่่ววยยใในนกกาารรรระะงงัับบออาากกาารร แแตต่่ไไมม่่ไไดด้้สส่่งงผผลลใใหห้้ออาากกาารรดดัังงกกลล่่าาววหหาายยไไปป
จจึึงงไไมม่่ไไดด้้มมอองงวว่่าาเเปป็็นนททาางงออออกกสสาาหหรรัับบททุุกกออยย่่าางงแแลละะโโดดยยทท่่ััววไไปปไไมม่่ถถืืออเเปป็็นนกกาารรรรัักกษษาา บบาางงรราายยบบาาบบััดดดด้้ววยย
กกััญญชชาาททาางงกกาารรแแพพททยย์์สสาาหหรรัับบบบรรรรเเททาาออาากกาารร ซซึ่่ึงงสสุุดดทท้้าายยแแลล้้ววกก็็ไไมม่่ปปรระะสสบบผผลลสสาาเเรร็็จจหหรรืืออปปรระะสสบบผผลลสสาาเเรร็็จจ
แแคค่่เเพพีียยงงบบาางงสส่่ววนน เเชช่่นน ปปััญญหหาาเเกก่ี่ียยววกกัับบกกรระะเเพพาาะะปปััสสสสาาววะะเเนนืื่่อองงจจาากกโโรรคคปปลลออกกปปรระะสสาาททเเสส่ื่ืออมม MMuullttiippllee
SScclleerroossiiss แแลละะออาากกาารรปปววดดศศรีรี ษษะะเเ ีียยบบพพลลันัน เเปปน็็นตต้้นน กกัญัญชชาาททาางงกกาารรแแพพททยยถ์ถ์ ูกูกนนาาไไปปใใชช้้ เเพพ่ออ่ืื รรักักษษาาออาากกาารร
ปปววดดเเปป็็นนหหลลัักก แแมม้้วว่่าาออาากกาารรปปววดดจจะะไไมม่่ไไดด้้หหาายยไไปปโโดดยยสสิินนเเชชิิงง แแตต่่ผผลลจจาากกกกาารรใใชช้้กกััญญชชาาททาางงกกาารรแแพพททยย์์กก็็ลลดด
ออาากกาารรปปววดดลลงงจจนนพพออททนนไไดด้้ บบาางงรราายยมมอองงวว่่าาปปรริิมมาาณณยยาายยิ่่ิงงสสููงงยยิ่่ิงงมมีีปปรระะสสิิททธธิิภภาาพพมมาากกขขึึนนใในนกกาารรบบรรรรเเททาา
ออาากกาารรปปววดด แแตต่่กก็็ปปรรัับบใใหห้้สสมมดดุุลลเเพพื่่ืออปปอองงกกัันนออาากกาารรขข้้าางงเเคคีียยงงทท่ี่ีออาาจจเเกกิิดดขขึึนนไไดด้้ซซึ่่ึงงรรววมมถถึึงงออาากกาารรเเปป็็นนพพิิษษ

50 หนังสือเรียนสาระทกั ษะการดาำ เนินชีวิต เพอื่ ใชเ้ ปน็ ยา อยา่ งชาญฉลาด | ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย
รายวิชา ทช33098 กญั ชาและกัญชงศกึ ษา

51

ไม่รุนแรง แม้ยารักษาโรคตามปกติจะมีประสิทธิภาพในการระงับปวดมากกว่า แต่ผู้ป่วยก็เลือกใช้
กัญชาทางการแพทย์ ถึงแม้จะเกิดอาการข้างเคียงท่ีเป็นผลลบ ได้แก่ ปากแห้ง รู้สึกเมา ปัญหา
เก่ียวกับความทรงจา การรับรสไม่ดี เป็นลม และอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึน แต่อาการข้างเคียง
ดังกล่าวขึนอยู่กับปริมาณการใช้ยาท่ีมีกัญชาและกัญชงและความแตกต่างของแต่ละบุคคล ผู้ป่วย
หลายรายท่ีนอนไม่หลับไม่ได้มองว่าอาการง่วงซึมเป็นอาการที่ไม่พึงประสงค์ ความอยากของหวาน
จะเป็นปัญหาสาหรับผู้ปว่ ยท่ีใส่ใจกบั การรักษานาหนักของตนให้คงที่ แต่ผ้ปู ่วยรายอื่นกลับมองว่าเป็น
สง่ิ สาคญั เน่อื งจากอาการส่งผลใหต้ อ้ งรับมอื กบั นาหนักทล่ี ดลง

นอกจากนี เด็กหญิงชาร์ล็อต กี Charllotte Figi วัย 5 ขวบ ที่ปว่ ยเป็นโรคลมชักอย่าง
รุนแรง Dravet Syndrome โดยมีอาการชักมากถึง 300 ครังต่อสัปดาห์ และได้ลองใช้วิธีการรักษา
ทุกรูปแบบแต่อาการไม่ดีขึน จนกระทั่งได้ใช้นามันสกัดจากกัญชา ตัวอย่างการรักษา ชาร์ล็อต กี
นีกลายเป็นตัวอย่างท่ีโด่งดังไปท่ัวโลก ทาให้คนทั่วโลกสนใจมหัศจรรย์กัญชารักษาโรค และความหวัง
สุดท้ายจากกัญชา ครังแรกของการใช้นามันกัญชา พบว่าอาการชักลดลงจาก 400 - 500 ครังต่อสัปดาห์
เป็น 0 - 1 ครังตอ่ สปั ดาห์ และทาใหเ้ ธอสามารถกลับมาเดนิ พูด เต้นรา ร่าเรงิ และใชช้ ีวิตได้อย่างปกติ

รวมทัง ผู้ป่วยท่ีเคยใช้กัญชาเป็นยาในการรักษาคือ นายวิชัย ทองสวัสดิ ได้เล่า
ประสบการณ์ว่า “เม่ือ 4 ปก่อน มีอาการผวิ หนังพพุ องทั่วร่างกาย เมื่อเริ่มมีอาการอกั เสบจึงไปตรวจท่ี
โรงพยาบาล พบว่าเป็นมะเร็งผิวหนังระยะที่ 4 หมอบอกให้ทาใจเพราะเป็นระยะสุดท้ายแล้ว อยู่
ในชว่ งลุกลามหมดทางรกั ษา ให้ได้แต่ยาแก้ปวดมากนิ ผมก็ทาใจเพราะคิดวา่ อายขุ นาดนแี ล้ว ต่อใหไ้ ม่
ป่วยก็คงอยู่อีกไม่นาน แต่ตอนนันลูกสาวหากัญชามาให้ใช้ ทาทังตัวเหมือนทาโลช่ัน ทาเช้าทาเย็น
แล้วก็กนิ และหยดใต้ลินเพ่ือให้หลับ จากท่ีเคยปวดแสบปวดร้อนก็ค่อย ๆ หาย เมื่อก่อนผิวหนังมีกลิ่น
เหม็นและเต็มไปด้วยนาเหลือง แต่พอทาไปได้สัก 6 เดือน แผลก็เริ่มแห้งลง จากที่ลุกเดินไม่ไหวก็เดิน
ไดป้ กติ สาหรับผมการมชี ีวติ อยจู่ นถงึ ทุกวนั นถี ือวา่ เป็นเรอ่ื งเหลือเช่อื แล้ว”

กล่าวโดยสรุป ผู้ป่วยมีความเห็นว่าการใช้กัญชาและกัญชงต้องคานึงถึงความจาเป็นและ
ความต้องการของผู้ป่วย โดยเ พาะความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้ยา ในการจัดการอาการ เพื่อบรรเทา
อาการต่าง ๆ ของโรค ถึงแม้จะเกิดอาการข้างเคียงที่เป็นผลลบบ้าง แต่อาการข้างเคียงดังกล่าว
ก็ขนึ อย่กู บั ปริมาณการใชย้ าท่ีมกี ัญชาและกญั ชง และความแตกต่างของแตล่ ะบุคคล

รายวิชา ทช33098 กัญชาและกญั ชงศกึ ษา เพอ่ื ใช้เป็นยา หนังสือเรียนสาระทักษะการดาำ เนินชวี ิต 51
อย่างชาญฉลาด | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

5522

ถถาามม

กกัญัญชชาาชชวว่่ ยยใใหหเ้เ้ จจรรญิญิ ออาาหหาารร จจรรงิงิ หหรรอืือไไมม่่

ตตออบบ

จจรรงิงิ เเพพรราาะะสสาารรใในนกกญัญั ชชาามมีคคี ุณณุ สสมมบบตัตั กิกิ รระะตต้นุนุ้ กกาารรออยยาากกออาาหหาารรไไดดจ้จ้ รริงงิ
เเนนือ่่อื งงจจาากกสสาามมาารรถถไไปปจจบัับกกบับั ตตวััวรรับบั คคววาามมรรสู้สู้ ึกึกบบรรเิเิ ววณณททาางงเเดดินนิ ออาาหหาารร แแลละะมมีี
กกาารรใใชชเ้เ้ ปปน็น็ ยยาาสสาาหหรรบับั กกรระะตตนุ้นุ้ กกาารรออยยาากกออาาหหาารรใในนผผูปู้้ปว่ว่ ยยเเออดดสส์อ์อีกีกดด้ว้วยย

เเรรื่อ่ืองงทที่ี่ เรอ่ื สสงทาาี่ 8กกาาสรรภ�พแแลลก�ะะรขขณัันนตต์แออลนนะขกกน้ัาารรตใใอหหน้บ้บกรร�ิกิกราาใรรหคคบ้ ลลริินนิกกิกิ �กกรััญญคลชชินาาิกใในนกปปญั รรชะะ�เเททในปไไททระยยเทศไทย

ปปรระะเเททศศไไททยยเเรริ่่ิมมใใหห้้บบรริิกกาารรคคลลิินนิิกกกกััญญชชาาคครรัังงแแรรกก เเมม่่ืืออววัันนทท่ีี่ 2244 มมิิถถุุนนาายยนน พพ ศศ 22556622
ทแแทลลี่่ีโโรระะงงพพพพาายยรราาก์ก์ บบิินนาาสสลลันันเเจจโโดด้้าาพพยยแแรรพพะะยยททาายยออ์์แแภภลลััยยะะภภเเภภููเเบบสสชััชศศกกรรรรจจททัังงหห่ีี่ผผา่า่ววนนััดดกกปปาารรรราาจจกกีีนนออบบบบุุรรรรีี มมเเพพแแืื่่ออลลใใะะหหยย้้กกัังงาาเเรรปปรร็็นนัักกคคษษลลาาิินนพพกิิกยยเเพพาาบบื่่ืออาารรลลัักกษษผผาาูู้้ปปทท่่ววาายยงงกกโโรราาคครรลลแแมมพพชชททัักกยย์์
แแหห่่งงแแรรกกขขอองงปปรระะเเททศศไไททยย ททัังงนนีียยัังงถถืืออเเปป็็นนคคลลิินนิิกกกกััญญชชาาเเพพ่่ืืออรรัักกษษาาททาางงกกาารรแแพพททยย์์ลลาาดดัับบทที่ี่ 22 ขขอองงททววีีปป
เเออเเชชีียยตตะะววัันนออออกกเเ ีียยงงใใตต้้ ตต่่ออมมาาววัันนทท่ีี่ 1177 สสิิงงหหาาคคมม พพ ศศ 22556622 เเปปิิดดทท่ี่ีโโรรงงพพยยาาบบาาลลมมหหาารราาชชนนคครรรราาชชสสีีมมาา
จจงังั หหววััดดนนคครรรราาชชสสีมมี าา ใในนรระะยยะะแแรรกกจจะะเเปปิดิดใใหหบ้บ้ รรกิกิ าารรผผูป้้ปู ่ว่วยยใในน 22 กกลลมุุ่่มโโรรคค ดดงังั นนีี

กกลลุุ่่มมโโรรคคทที่ี่ 11 กกลลุุ่่มมโโรรคคทท่ี่ีใใชช้้นนาามมัันนกกััญญชชาา ไไดด้้แแกก่่ กกลล้้าามมเเนนืืออหหดดเเกกรร็็งงใในนผผูู้้ปป่่ววยยโโรรคคปปลลออกก
ปปรระะสสาาททเเสสือ่อื่ มมแแขข็งง็ ลลมมชชกัักทท่ีดดี่ อืือตต่ออ่ ยยาาแแผผนนปปจััจจจุบุบนันั ปปววดดปปรระะสสาาทท ออาากกาารรคคลลืน่่นื ไไสส้ออ้ าาเเจจยียี นนจจาากกเเคคมมีบีบาาบบดััด

กกลลุุ่่มมโโรรคคทท่ี่ี 22 กกลลุุ่่มมโโรรคคยยาาตตาารรัับบแแผผนนไไททยย ไไดด้้แแกก่่ ผผูู้้ปป่่ววยยโโรรคคเเรรืืออรรัังงทที่ี่มมีีออาากกาารรนนออนนไไมม่่หหลลัับบ
ชช่่ววยยเเจจรริิญญออาาหหาารร ผผูู้้ปป่่ววยยทที่่ีมมีีออาากกาารรจจุุกกเเสสีียยดดทท้้อองงแแขข็็งงเเกกรร็็งงเเปป็็นนเเถถาาดดาานน เเสสีียยงงแแหหบบ ผผูู้้ปป่่ววยยออััมมพพฤฤกกษษ์์ ออััมมพพาาตต
ทที่่ีมมีีออาากกาารรเเกกรร็็งงขขอองงกกลล้้าามมเเนนืืออ แแขขนนขขาาออ่่ออนนแแรรงง ผผูู้้ปป่่ววยยทที่่ีมมีีออาากกาารรทท้้อองงผผููกกพพรรรรดดึึกก โโรรคคททาางงแแผผนนโโบบรราาณณ
ชชนนิิดดหหนน่ึึ่งงทที่่ีเเกกิิดดจจาากกกกาารรมมีีออาาหหาารรคค่ั่ังงคค้้าางงออยยูู่่ภภาายยใในนทท้้อองง ททาาใใหห้้เเกกิิดดออาากกาารรทท้้อองงผผููกกออยย่่าางงแแรรงง ผผูู้้ปป่่ววยยจจะะมมีี
ออจุุจจจาารระะทที่แ่แี ขขปป็ง็งััจจมมจจาาุุบบกกัันนปปมมีีคคววดดลลเเิินนมมิิกกอื่อ่ื กกยยััญญทท่วั่ัวชชรราาา่่าททงงาากกงงาากกยยาารรขขแแับบั พพลลททมมยยผผ์์แแปูู้้ปผผว่ว่นนยยไไททททม่ี่ีมยยอีอีใในนาากกโโรราางงรรพพลลยยมมาาจจบบกุุกาาเเสสลลยีียศศดดููนนปปยยวว์์ ดแดแลทลทะะ้ออ้ โโงงรรมมงงววพพนนยยททาา้ออ้ บบงงาาลลททั่่ัววไไปป
คคขู่ขู่ นนาานนกกบัับกกาารรแแพพททยยแ์์แผผนนปปััจจจจบุุบนัันสสัง่่ังจจา่า่ ยยตตาารรับบั ยยาา 1166 ตตาารรับับ จจาานนววนน 1144 แแหห่ง่ง ปปรระะกกออบบดด้ว้วยย

แแหหง่ง่ ทที่ี่ 11 โโรรงงพพยยาาบบาาลลรระะยยอองง
แแหห่งง่ ทที่ี่ 22 โโรรงงพพยยาาบบาาลลออุดุดรรธธาานนีี
แแหห่ง่งทที่่ี 33 โโรรงงพพยยาาบบาาลลมมหหาารราาชชนนคครรรราาชชสสีมมี าา
แแหห่งง่ ทที่ี่ 44 โโรรงงพพยยาาบบาาลลรราาชชบบรุรุ ีี
แแหหง่ง่ ทที่่ี 55 โโรรงงพพยยาาบบาาลลลลาาปปาางง
แแหหง่่งทท่ี่ี 66 โโรรงงพพยยาาบบาาลลพพทุุทธธชชนิินรราาชช จจงัังหหววัดัดพพิษษิ ณณุุโโลลกก

52 หนังสือเรียนสาระทกั ษะการดาำ เนนิ ชวี ิต เพอื่ ใช้เป็นยา อยา่ งชาญฉลาด | ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
รายวชิ า ทช33098 กัญชาและกญั ชงศึกษา

53

แห่งที่ 7 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวดั นครสรรค์
แห่งที่ 8 โรงพยาบาลสระบุรี
แห่งที่ 9 โรงพยาบาลขอนแกน่
แหง่ ที่ 10 โรงพยาบาลบุรีรัมย์
แห่งท่ี 11 โรงพยาบาลสรรพสิทธปิ ระสงค์ จงั หวดั อุบลราชธานี
แหง่ ท่ี 12 โรงพยาบาลสรุ าษฎรธ์ านี
แห่งที่ 13 โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
แห่งท่ี 14 โรงพยาบาลเจา้ พระยาอภัยภูเบศร จังหวดั ปราจีนบรุ ี
ในโรงพยาบาลชุมชนมีคลินิกกัญชาการแพทย์แผนไทยที่เปิดบริการในโรงพยาบาลอาเภอ
ส่ังจ่ายยาตารับ 16 ตารับ จานวน 12 แห่ง และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน ประกอบด้วย
แหง่ ท่ี 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดน่ ชัย จงั หวดั แพร่
แหง่ ท่ี 2 โรงพยาบาลบางกระทมุ่ จังหวัดพิษณุโลก
แหง่ ที่ 3 โรงพยาบาลหนอง าง จงั หวัดอุทัยธานี
แห่งที่ 4 โรงพยาบาลเสาไหเ้ ลมิ พระเกยี รติ 80 พรรษา จังหวัดสระบรุ ี
แห่งท่ี 5 โรงพยาบาลดอนตูม จงั หวัดนครปฐม
แห่งที่ 6 โรงพยาบาลพระอาจารย์ นั อาจาโร จงั หวดั สกลนคร
แหง่ ท่ี 7 โรงพยาบาลพล จงั หวัดขอนแก่น
แหง่ ที่ 8 โรงพยาบาลคูเมือง จังหวดั บรุ รี มั ย์
แหง่ ที่ 9 โรงพยาบาลพนา จังหวดั อานาจเจรญิ
แห่งที่ 10 โรงพยาบาลทา่ าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แห่งท่ี 11 โรงพยาบาลปา่ บอน จงั หวดั พัทลุง
แหง่ ที่ 12 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทยผ์ สมผสาน ยศเส
กรุงเทพมหานคร
สาหรับคลินิกวิจัยนามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยตารับหมอเดชา จานวน 22 แห่ง
ประกอบด้วย
แห่งที่ 1 โรงพยาบาลสมเดจ็ พระยุพราชเดน่ ชัย จังหวัดแพร่
แหง่ ท่ี 2 โรงพยาบาลเถนิ จงั หวดั ลาปาง
แหง่ ท่ี 3 โรงพยาบาลบางกระทมุ่ จังหวดั พิษณุโลก
แห่งที่ 4 โรงพยาบาลพระยุพราชนครไทย จังหวดั พิษณุโลก
แหง่ ที่ 5 โรงพยาบาลดอนตมู จังหวัดนครปฐม

รายวชิ า ทช33098 กญั ชาและกัญชงศกึ ษา เพอื่ ใชเ้ ปน็ ยา หนังสอื เรียนสาระทักษะการดาำ เนินชีวิต 53
อย่างชาญฉลาด | ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย

54

แห่งท่ี 6 โรงพยาบาลสวนผงึ จังหวดั ราชบรุ ี
แห่งท่ี 7 โรงพยาบาลศรปี ระจันต์ จังหวดั สพุ รรณบุรี
แห่งที่ 8 โรงพยาบาลเ ลิมพระเกยี รตสิ มเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดระยอง
แหง่ ท่ี 9 โรงพยาบาลพล จังหวดั ขอนแกน่
แหง่ ที่ 10 โรงพยาบาลพระอาจารย์ ัน อาจาโร จงั หวัดสกลนคร
แห่งที่ 11 โรงพยาบาลวานรนิวาส จงั หวัดสกลนคร
แห่งที่ 12 โรงพยาบาลสวา่ งแดนดนิ จงั หวัดสกลนคร
แห่งท่ี 13 โรงพยาบาลหว้ ยเกงิ จังหวดั อดุ รธานี
แหง่ ที่ 14 โรงพยาบาลหนองบวั ลาภู จงั หวัดหนองบัวลาภู
แหง่ ท่ี 15 โรงพยาบาลคเู มือง จงั หวัดบุรีรมั ย์
แห่งท่ี 16 โรงพยาบาลพนา จงั หวดั อานาจเจริญ
แห่งที่ 17 โรงพยาบาลพระยุพราชเดชอดุ ม จังหวัดอุบลราชธานี
แห่งท่ี 18 โรงพยาบาลท่า าง จงั หวัดสรุ าษฎร์ธานี
แหง่ ที่ 19 โรงพยาบาลป่าบอน จงั หวัดพัทลุง
แหง่ ที่ 20 โรงพยาบาลหนอง าง จงั หวัดอุทัยธานี
แห่งที่ 21 โรงพยาบาลตาก า จงั หวัดนครสวรรค์
แหง่ ท่ี 22 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทยผ์ สมผสาน ยศเส
กรงุ เทพมหานคร
นอกจากนี วันที่ 20 พฤศจิกายน พ ศ 2562 กระทรวงสาธารณสุขได้ขยายบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ ทังแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาทาง
การแพทย์อย่างปลอดภัย มีโรงพยาบาลที่ให้บริการทุกเขตสุขภาพแผนปัจจุบัน จานวน 110 แห่ง
สาหรับคลินิกกัญชาการแพทย์แผนไทยเปิดบริการแล้ว 24 แห่ง ให้บริการตารับยาศุขไสยาศน์
ในกลุ่มอาการนอนไม่หลับ และตารับทาลายพระสุเมรุในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต บรรเทาอาการเกร็ง
กล้ามเนือ แขนขาอ่อนแรง ชา ซึ่งขณะนไี ด้ผลิตเพม่ิ อีก 2 ตารับ ได้แก่ ตารบั แก้ลม แก้เส้น และตารับ
ริดสีดวงทวาร เปิดให้บริการที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลอรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว ซ่ึงผู้ป่วยสามารถติดตามข่าว ขอคาปรึกษาว่าผ่านเกณ ์การได้รับยากัญชาหรือไม่
ในเขตโรงพยาบาลใกล้เคียง

54 หนงั สือเรยี นสาระทกั ษะการดาำ เนินชวี ติ เพอื่ ใช้เป็นยา อย่างชาญฉลาด | ระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชา ทช33098 กัญชาและกญั ชงศึกษา

55

ภาพที่ 5 โรงพยาบาลเจา้ พระยาอภัยภเู บศร

ภาพที่ 6 ปายช่อื โรงพยาบาลเจา้ พระยาอภยั ภูเบศร

ภาพท่ี 7 ปายชื่อคลนิ ิกกญั ชาทางการแพทย์

รายวชิ า ทช33098 กญั ชาและกญั ชงศกึ ษา เพอ่ื ใชเ้ ปน็ ยา หนงั สือเรียนสาระทกั ษะการดาำ เนินชีวติ 55
อยา่ งชาญฉลาด | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

56

คลนิ ิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยทุกแห่งตอ้ งมี 4 องคป์ ระกอบ ดงั นี
องค์ประกอบท่ี 1 มีแพทย์แผนไทยที่สงั่ การรักษาผ่านการอบรมและไดร้ บั อนญุ าตจาก
สานกั งานคณะกรรมการอาหารและยา อย

ภาพที่ 8 แพทยผ์ ูเ้ ชย่ี วชาญ ภาพที่ 9 แพทยใ์ หค้ าปรกึ ษาคนไข้

ภาพที่ 10 คณะแพทยแ์ ละเภสัชกรผ้ใู ห้การรกั ษา ภาพที่ 11 ผปู้ ่วยทเี่ ข้ารบั การรกั ษา

56 หนังสอื เรียนสาระทักษะการดาำ เนินชีวิต เพ่อื ใช้เป็นยา อยา่ งชาญฉลาด | ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย
รายวชิ า ทช33098 กญั ชาและกญั ชงศกึ ษา

57
องคป์ ระกอบท่ี 2 สถานทไ่ี ดร้ ับอนุญาตตามกฎหมายจากสานกั งานคณะกรรมการอาหาร
และยา อย

ภาพผู้
ไดร้ บั อนญุ าต

ชือ่ ผูไ้ ด้รบั อนุญาต

ชอ่ื
ตาแหน่ง
ผู้อนญุ าต

ภาพท่ี 12 ตัวอยา่ งหนังสอื สาคญั ผลิต ซง่ึ ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

รายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพือ่ ใชเ้ ปน็ ยา หนังสือเรียนสาระทกั ษะการดาำ เนนิ ชวี ิต 57
อย่างชาญฉลาด | ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย

58

องค์ประกอบที่ 3 เวชภณั ไ์ ดร้ ับอนญุ าตผลติ ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)
– องคก์ ารเภสชั กรรม GMP) ผ่านการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพจากกรมวทิ ยาศาสตรก์ ารแพทย์ และ
ได้รับการอนุญาตจาหนา่ ยยาเสพตดิ ใหโ้ ทษประเภท 5

ภาพ
ผไู้ ดร้ บั
อนญุ าต

ช่ือผู้ไดร้ ับอนุญาต

ชื่อ

QR ตาแหนง่
code ผูอ้ นญุ าต

ภาพท่ี 13 ตัวอยา่ งหนงั สอื สาคัญ จาหน่ายซึ่งยาเสพตดิ ให้โทษในประเภท 5

58 หนงั สอื เรียนสาระทกั ษะการดาำ เนินชีวติ เพ่อื ใชเ้ ปน็ ยา อย่างชาญฉลาด | ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย
รายวชิ า ทช33098 กญั ชาและกญั ชงศึกษา

59

ภาพท่ี 14 ตารับยากัญชาแผนปัจจบุ ัน ยานามันหยดใตล้ ิน

ภาพที่ 15 ผลิตภัณ น์ ามันกัญชา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยั ภเู บศร

รายวิชา ทช33098 กัญชาและกญั ชงศกึ ษา เพ่ือใชเ้ ป็นยา หนงั สอื เรยี นสาระทักษะการดาำ เนนิ ชีวติ 59
อย่างชาญฉลาด | ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย

60

องค์ประกอบท่ี 4 มแี นวเวชป บิ ัติ CPG ตามเกณ ์การรักษาในคลินิกกญั ชาโดยการ
ให้บริการ จะมีการคัดกรองอยา่ งเป็นระบบ

กกกกกกก เกณ ท์ ่ีรบั ผ้ปู ว่ ยเข้ารบั การรักษาในคลินกิ กญั ชาในสถานบรกิ ารสุขภาพ
กกกกกกก ข้อ 1 เป็นผูป้ ่วยทม่ี อี าการหรอื เป็นโรคทเ่ี ขา้ เกณ ์ตามแนวเวชป บิ ัตใิ นการเข้ารบั การ
รักษาด้วยตารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
กกกกกกก ข้อ 2 ภาวะทแี่ พทย์ แพทยแ์ ผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ เห็นสมควรได้รบั การ
รกั ษาด้วยตารับยาแผนไทยที่มีกญั ชาปรงุ ผสมอยู่
กกกกกกก ข้อ 3 เพศชาย หรอื เพศหญิง มอี ายตุ ังแต่ 18 ปขึนไป
กกกกกกก ข้อ 4 ไดร้ ับการรกั ษาดว้ ยยาขนานแรกและวิธกี ารมาตรฐานทางการแพทย์แผนไทยแล้ว
อาการไมด่ ีขนึ
กกกกกกก ข้อ 5 ผปู้ ว่ ยมีสัญญาณชีพและอาการทางคลินกิ คงที่ Vital Signs Stable & Clinically
Stable)
กกกกกกก ข้อ 6 มกี ารรับรู้และสติสัมปชัญญะดี สามารถสือ่ ความหมายเขา้ ใจ

กกกกกกก เกณ ท์ ่ีไม่รับผู้ป่วยเขา้ รบั การรกั ษาในคลินิกกัญชาในสถานบริการสุขภาพ
กกกกกกก ข้อ 1 ผ้ปู ่วยทีม่ ีประวตั แิ พ้กัญชาและส่วนประกอบอน่ื ๆ ในตารับยาแผนไทยทีม่ ีกัญชา
ปรุงผสมอยู่
กกกกกกก ข้อ 2 ผปู้ ว่ ยท่ไี มไ่ ด้รบั การวนิ ิจ ยั ตรงตามอาการหรือโรคตามแนวเวชป ิบัตกิ ารใชต้ ารบั
ยาแผนไทยที่มีกญั ชาปรุงผสมอยู่ ในสถานบริการสขุ ภาพ
กกกกกกก ข้อ 3 ผู้ป่วยโรคเรือรังขนั รุนแรงหรือไม่สามารถคุมอาการได้ เชน่ โรคหัวใจ ยงั มอี าการ
กาเรบิ บอ่ ย ๆ โรคความดันโลหติ สูงท่ีคมุ ความดันไมไ่ ด้ เปน็ ตน้
กกกกกกก ข้อ 4 ผู้ปว่ ยทม่ี ีภาวะการทางานของตบั และไตผิดปกติ
กกกกกกก ข้อ 5 ผปู้ ว่ ยที่มีภาวะทางคลนิ กิ อื่น ๆ ซ่ึงแพทย์ใหค้ วามเหน็ ว่าจะเป็นอนั ตรายต่อผปู้ ่วย
กกกกกกก ข้อ 6 อยู่ในระหวา่ งการตงั ครรภ์ วางแผนการตังครรภ์ หรือให้นมบุตร
กกกกกกก ข้อ 7 ผปู้ ่วยโรคตดิ ต่อรา้ ยแรง หรือผู้ป่วยโรคติดเชอื ในระยะแพร่กระจาย
กกกกกกก ข้อ 8 ผปู้ ่วยท่ีเป็นโรคทางจิตเวช หรือมีอาการของโรคอารมณ์แปรปรวน หรือโรควิตกกังวล
กกกกกกก ข้อ 9 ผู้ป่วยท่ตี ิดสารเสพติด รวมถงึ นโิ คติน หรือเป็นผ้ดู ื่มสุราอย่างหนกั

60 หนังสือเรียนสาระทกั ษะการดาำ เนนิ ชวี ติ เพ่ือใชเ้ ปน็ ยา อย่างชาญฉลาด | ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชา ทช33098 กัญชาและกญั ชงศกึ ษา

61

ขันตอนการให้บริการคลินกิ กัญชา มี 2 ขนั ตอนสาคญั ขนั ตอนการใหบ้ ริการผู้ป่วยใหม่
และขนั ตอนการให้บรกิ ารผู้ป่วยเก่า ดงั ภาพ

ภาพที่ 16 ขันตอนการใหบ้ ริการคลนิ กิ กัญชา

กลา่ วโดยสรปุ ประเทศไทยเริ่มให้บรกิ ารคลินิกกัญชาครงั แรก เมือ่ วันท่ี 24 มถิ ุนายน พ ศ
2562 ท่ีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาวันท่ี 17 สิงหาคม พ ศ 2562
เปิดท่โี รงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จงั หวัดนครราชสีมา และวันที่ 2 กันยายน พ ศ 2562 ได้เปิด
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลศูนย์ จานวน 14 แห่ง ตลอดจนภายในป
พ ศ 2562 ได้มีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยเพ่ิมเติมในโรงพยาบาลชุมชน
จานวน 12 แห่ง รวมทังเปิดคลินิกวิจัยนามันกัญชาตารับหมอเดชา จานวน 22 แห่งอีกด้วย
นอกจากนวี ันที่ 20 พฤศจกิ ายน พ ศ 2562 กระทรวงสาธารณสุขเปิดคลินกิ กัญชาทางการแพทย์แผน

รายวชิ า ทช33098 กญั ชาและกญั ชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยา หนงั สือเรยี นสาระทกั ษะการดาำ เนนิ ชีวิต 61
อย่างชาญฉลาด | ระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย

62

ปจั จุบนั 110 แห่ง และคลินกิ กัญชาทางการแพทย์แผนไทย 24 แหง่ เพอื่ เพม่ิ การเข้าถงึ ยากญั ชาอย่าง
ปลอดภัยของผปู้ ว่ ย

เมื่อสภาพการณ์เปลย่ี นแปลงไปผู้ป่วย ผู้รับบริการ หรอื ผู้เรยี น ตอ้ งปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การจัดกระบวนการเรียนรู้ Learning Process ในศตวรรษท่ี 21 ใหม่ เน่ืองจากความรู้ Knowledge)
มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความรู้ไม่คงที่ ความรู้วันนีอาจไม่ใช่ความรู้วันพรุ่งนีอีกต่อไป
กระบวนการเรยี นรู้จงึ เปน็ ไปตามวั จกั รของการสร้างปญั ญา Wisdom) อยา่ งไมส่ ินสดุ ดงั ตอ่ ไปนี

เรียน เรียนรู้ ไมย่ ึดตดิ เรียน มุมมองใหม่ ไม่ยดึ ติด

สิ่งจาเป็นและเร่งด่วนในตอนนี คือ เราต้องเรียนรู้ท่ีจะ Learn Unlearn และ Relearn
ในความเป็นจริง การเรียนรู้นันไม่ใช่เพียงแค่การใส่ข้อมูลความรู้เข้าไปเพียงอย่างเดียว หากแต่การ
เรียนรู้ท่ีถูกต้องประกอบไปด้วย การเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ Learn การไม่ยึดติดกับสิ่งท่ีเคยเรียนรู้มา หรือ
กล้าลบสิ่งเดิม ๆ ทิงไป Unlearn และการเรียนรู้ส่ิงท่ีเคยรู้ด้วยมุมมองใหม่ ๆ Relearn ทังนี
ขนั ตอน Unlearn และ Relearn มักจะเกิดขึนพรอ้ ม ๆ กัน เพราะการเรียนรู้ที่จะมีประสิทธิภาพมาก
ทส่ี ดุ คือ การเต็มใจและยินดีทจ่ี ะยอมละทงิ ส่ิงที่เคยเรียนรมู้ า แล้วลองค้นหาวิธกี ารใหม่ ๆ มาทดแทน
แม้ว่าวิธีการนนั จะเคยนามาซึ่งผลลัพธ์ทีด่ ีกต็ าม

อ ิบาย การทดลอง ประสบการ แลกเปลยี่ น อ ิบาย

62 หนงั สือเรียนสาระทกั ษะการดาำ เนนิ ชวี ิต เพอื่ ใชเ้ ปน็ ยา อยา่ งชาญฉลาด | ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
รายวชิ า ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา

63

กจิ กกรจิ รกมรทรา้ มยทบ้�ทยบท

1 กจิ กรรมท่ี 1
คาชีแจง : โปรดเลือกตวั อักษรหน้าข้อท่ีผูเ้ รยี นคิดวา่ ข้อนนั เป็นคาตอบท่ีถูกตอ้ งท่ีสดุ

เพียงข้อเดียว แลว้ เขยี นคาตอบลงในกระดาษของผ้เู รียน
ขอ้ 1 ปัจจุบันมีข่าวการจับกุมผู้ลักลอบผลิต และผู้ขายนามันกัญชาออกตามส่ือต่าง ๆ

อยูเ่ ป็นประจาทา่ นคิดวา่ เกดิ จากสาเหตใุ ด
ก ผลติ ภณั น์ ามนั กญั ชาใช้รกั ษาโรครา้ ยแรงได้
ข การนาเขา้ นามันกญั ชาจากต่างประเทศมรี าคาสงู
ค กฎหมายเปิดเสรีให้สามารถใชน้ ามนั กัญชาในการรักษาโรคได้
ง เกดิ จากความต้องการใชน้ ามันกัญชาของประชาชนในการรักษาโรค

ข้อ 2 ผู้ป่วยในข้อใดไม่สามารถเข้ารับการบริการจากคลินิกกัญชา โดยมีแพทย์ หรือ
เภสัชกรท่ีไดร้ ับใบอนุญาตให้รกั ษาโรคด้วยนามันกัญชาเป็นผู้ดูแล

ก ชมพู เป็นโรคอัลไซเมอร์
ข ส้มโอ เป็นโรคพาร์กนิ สัน
ค มะนาว เปน็ โรคพิษสรุ าเรอื รงั
ง องนุ่ เป็นโรคปลอกประสาทเสอื่ มแขง็
ข้อ 3 ถ้านักศึกษาจาเป็นต้องใช้นามันกัญชาเพื่อใช้ในการบรรเทาอาการปวดของโรคท่ี
ตนเองเป็นอยู่ ควรป บิ ัติอย่างไร
ก พบแพทย์ หรอื เภสชั กรขอยานามันกญั ชามาหยอดใตล้ ิน
ข พบแพทย์ หรอื เภสชั กรเพอ่ื ขอใบอนญุ าตซือยานามนั กัญชาเองได้
ค พบแพทย์ หรือเภสชั กรทไี่ ด้รับอนญุ าตใหร้ ักษาโรคด้วยนามันกัญชา เพ่ือทา

การรกั ษาตามอาการ
ง พบแพทย์ หรอื เภสชั กรที่ได้รบั อนญุ าตให้รกั ษาโรคด้วยนามนั กัญชา

ออกใบอนุญาตเพื่อซอื ยานามันกัญชาเองได้
ข้อ 4 ข้อใดตอ่ ไปนี มภี ูมคิ มุ้ กนั ในการคน้ หาข้อมูลผา่ นส่ือสังคมออนไลน์ทถ่ี กู ต้องทสี่ ดุ

ก นาย ก คน้ หาข้อมลู จากส่ือออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้
ข นาย ข ค้นหาขอ้ มูลจากสื่อออนไลน์ เพ่ือสง่ ต่อใหเ้ พ่อื น
ค นาย ค คน้ หาข้อมลู จากสื่อออนไลน์ เพอ่ื รวบรวม และเผยแพร่ความรู้
ง นาย ง คน้ หาข้อมลู จากส่ือออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์ความนา่ เชื่อถือของ

ข้อมูล

รายวชิ า ทช33098 กัญชาและกัญชงศกึ ษา เพือ่ ใชเ้ ป็นยา หนงั สอื เรียนสาระทกั ษะการดาำ เนนิ ชวี ติ 63
อยา่ งชาญฉลาด | ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย

64

ข้อ 5 นาย ก เป็นคนมีความวิตกกังวล หลงลืม นอนไม่หลับ ญาติจึงแนะนาให้เข้ารับ

การรกั ษาท่ีคลินกิ กัญชาทางการแพทย์แผนไทย นาย ก จะสามารถเข้ารับการรกั ษาทค่ี ลินิกกัญชาทาง

การแพทยแ์ ผนไทยได้หรือไม่ เพราะเหตใุ ด

ก ไม่ได้ เพราะคลนิ ิกกญั ชาทางการแพทย์แผนไทยรักษาโรคทว่ั ไปเทา่ นนั

ข ได้ เพราะคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยสามารถรักษาโรคทางจติ ได้

ค ไม่ได้ เพราะคลนิ ิกกญั ชาทางการแพทยแ์ ผนไทยรักษาเ พาะโรคร้ายแรง

เท่านนั

ง ได้ เพราะคลนิ กิ กญั ชาทางการแพทยแ์ ผนไทยสามารถรกั ษาอาการ

หลงลืมได้

กจิ กรรมที่

คาชแี จง : โปรดจับคขู่ ้อมลู ท่ีอยูห่ ลังตวั อกั ษรทต่ี รงกับตวั เลขของขอ้ นัน ๆ หรอื มี

ความสัมพันธต์ รงกับหวั ขอ้ เลขนนั ๆ ใหถ้ กู ต้อง แล้วนาตัวอกั ษรของหนา้ ข้อมลู มาใส่หนา้ ตัวเลข

ตรงกบั ข้อนนั ๆ

. 1. คลินิกกญั ชาการแพทยแ์ ผนไทยในโรงพยาบาลศูนย์ ก ประเทศไทย

2. คลนิ ิกกญั ชาทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย ข ประเทศแมก็ ซิโก

3. ประเทศที่ 2 ทอ่ี นุญาตให้ประชาชนใชก้ ญั ชาได้อย่างเสรี ค ประเทศแคนาดา

4. อนุญาตใหป้ ระชาชนใช้กัญชาไดอ้ ย่างเสรี ในป พ ศ 2556 ง ประเทศอรุ ุกวัย

5. ประเทศแรกในภูมิภาคอาเซยี นทอ่ี นญุ าตใหใ้ ชก้ ัญชาเพอ่ื จ ประเทศมาเลเซยี

ประโยชนท์ างการแพทย์และการวจิ ัย โรงพยาบาลพล

ช โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสมี า

ซ โรงพยาบาลเจา้ พระยา

อภัยภูเบศร

กิจกรรมที่

คาชีแจง : โปรดทาเครื่องหมายถูก () หรือเคร่ืองหมายผดิ () ลงหน้าข้อตัวเลขที่

ผู้เรยี นอ่านข้อมูลแลว้ คดิ วา่ คาตอบนีถูก ใหท้ าเคร่อื งหมาย ( ถ้าคิดวา่ ข้อมูลทอ่ี า่ นเป็นคาตอบทีผ่ ดิ

ให้ทาเคร่ืองหมายผดิ ()

1. ประเทศอุรกุ วยั เป็นประเทศแรกทเี่ ปดิ ให้ใชก้ ัญชาไดอ้ ย่างกว้างขวางขึน และใน

เดือนสงิ หาคม ค ศ พ ศ อนญุ าตให้ประชาชนปลูกกญั ชาท่บี า้ นได้

บ้านละ ตน้

64 หนงั สอื เรยี นสาระทักษะการดาำ เนนิ ชวี ิต เพื่อใชเ้ ปน็ ยา อยา่ งชาญฉลาด | ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชา ทช33098 กัญชาและกญั ชงศกึ ษา

65

........... 2. หมอยาพนื บา้ นภาคใต้มีความเชือ่ ว่า นาใบกญั ชาตาละเอียดผสมนาต้มสกุ
และพอกหนงั ศีรษะประมาณครึ่งชวั่ โมงแก้อาการผมรว่ ง คนั หนังศีรษะได้

........... 3. ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศแรกในภมู ิภาคอาเซยี น ทอี่ นุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทยแ์ ละการวจิ ัย

........... 4. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยั ภเู บศร ได้เปดิ คลินิกกญั ชาทางการแพทย์ เพ่ือให้การ
รกั ษาพยาบาล ผู้ปว่ ยโรคลมชกั และพาร์กินสัน โดยแพทย์และเภสชั กร ท่ผี า่ นการ
กอบรม และยงั เป็นคลินกิ เพื่อรักษาทางการแพทย์ แหง่ แรกของประเทศไทย

........... 5. เกณ ใ์ นการรับผู้ป่วยเข้ารบั การรักษาในคลนิ ิกกญั ชาในสถานบริการสขุ ภาพ มีอายุ
ตงั แต่ 20 ปขนึ ไป

รายวิชา ทช33098 กัญชาและกญั ชงศึกษา เพอื่ ใช้เปน็ ยา หนงั สอื เรียนสาระทักษะการดาำ เนนิ ชวี ติ 65
อย่างชาญฉลาด | ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย
Click to View FlipBook Version