The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by นายชิดชนก โลกคำลือ, 2021-05-10 07:51:20

SAR

SAR

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านและผลการประเมนิ ตนเองรายบคุ คล
(Self Assessment Report: SAR)
ประจำปีการศึกษา 2563

ผรู้ ายงาน
นายชิดชนก โลกคำลอื
ตำแหน่ง ครผู ู้ชว่ ย

ตำแหน่ง ครผู ้ชู ว่ ย

โรงเรยี นราชประชานเุ คราะห์ ๒๔ จงั หวัดพะเยา

สำนักบริหารงานการศกึ ษาพเิ ศษ

สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พื้นฐาน กระทรวงศกึ ษาธิการแบบแสดงความคดิ เห็นรายงานการปฏิบัตงิ านและการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report: SAR)

ภาคเรียนท่ี 2 ประจำปกี ารศึกษา 2563
ของ นายชิดชนก โลกคำลอื

โรงเรยี นราชประชานเุ คราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา

ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะของงานประกันคณุ ภาพการศึกษา
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................

ลงชอ่ื ....................................หัวหนา้ งานประกนั คุณภาพการศึกษา
(นายนวพล คมบาง)

ความคดิ เหน็ และข้อเสนอแนะของรองผูอ้ ำนวยการ กล่มุ บริหารวิชาการ
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................ .......................................................................

ลงช่อื ....................................รองผู้อำนวยการ กลมุ่ บริหารวิชาการ
()

ความคดิ เหน็ และข้อเสนอแนะของผูอ้ ำนวยการโรงเรียน
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................

ลงช่ือ....................................ผอู้ ำนวยการโรงเรียน
(นางวลิ าวลั ย์ ปาลี)คำนำ

รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) เป็นการประเมนิ การปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545 รวมทั้งมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน ข้าพเจ้าได้จัดทำขึน้ เพื่อรายงานผลการจดั การเรยี นการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าพเจ้าตามฝ่าย/กลุ่มงานตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามระดับ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานนี้โรงเรียนสามารถนำผลการดำเนินงานไปจัดทำการประเมินคุณภาพภายในและสรปุ รายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายงานตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองนักเรียนชุมชนในสังคมได้ทราบผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในการประเมินตนเอง (SAR) ในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงข้ึน
ในทุก ๆ ด้านต่อไป

(นายชิดชนก โลกคำลือ)
ตำแหน่ง ครูผชู้ ว่ ย

1 / พฤษภาคม / 2564

สารบัญ ข

เรอื่ ง หน้า
ตอนที่ 1 ขอ้ มูลส่วนตัว

- ข้อมลู ทวั่ ไป ๒
- ขอ้ มลู การปฏิบัติหน้าท่ี ๓
- การจดั กิจกรรมการเรียนการสอน ๗
- ผลการปฏบิ ัตงิ าน ๙
- ผลการประเมินการสอนของครโู ดยนกั เรยี น ๑๒
- การประเมินตนเองของครู
ตอนท่ี 2 ผลการดำเนนิ งานตามมาตรฐานการศกึ ษา ๑๔
มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผเู้ รยี น ๑๕
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั การ ๑๖
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยี นการสอนท่เี น้นผเู้ รียนเป็นสำคญั ๑๘
ภาคผนวก

1

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ตอนท่ี 1 : ข้อมูลส่วนตัว

1.1 ข้อมูลท่ัวไป

ชือ่ นายชดิ ชนก นามสกุล โลกคำลือ

วฒุ กิ ารศกึ ษา

 ปริญญาตรี วชิ าเอกภาษาไทย

 ปรญิ ญาโท................ วิชาเอกจาก....................................

 อน่ื ๆ ระบุ................ วิชาเอกจาก...................................

ตำแหนง่ ครผู ้ชู ่วย อาย.ุ ....25.....ปี ปฏบิ ัตริ าชการ....6..... เดือน

เลขทีต่ ำแหน่ง..........54559...........เงนิ เดอื น........15,800........บาท เงินวทิ ยฐานะ........-........บาท

วัน / เดอื น / ปี เกดิ ......6 กนั ยายน 2539......

วัน / เดือน / ปี บรรจุเข้ารับราชการ.......29 กนั ยายน 2563.........

ปฏบิ ตั ิการสอนกลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาไทย

ปฏิบัตงิ านพเิ ศษ งานครูห้องสมดุ งานครูทป่ี รึกษารา้ นกาแฟ งานหอนอน สงั กัดฝา่ ยบรหิ ารวิชาการ

โรงเรยี นราชประชานเุ คราะห์ ๒๔ จงั หวดั พะเยา สังกดั สำนักบริหารงานการศกึ ษาพิเศษ

แสดงจำนวนวนั ลา ประจำปีการศกึ ษา 2563

วัน เดอื น ปี ลาปว่ ย ลากจิ ลาอุปสมบท ลาคลอด มาสาย
ทล่ี า ครัง้ วนั ครง้ั วนั คร้ัง วนั ครัง้ วนั ครั้ง วนั
- -- -- -- -- --

รวม ------- ---
รวมทง้ั สิ้น จำนวน.......-.........ครั้ง จำนวน.......-.........วัน

2

1.2 ข้อมูลการปฏบิ ตั ิหน้าท่ี
1.2.1 ปฏิบัตกิ ารสอนตลอดปกี ารศกึ ษา 2562

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ชัน้ จำนวน จำนวน
หอ้ ง ชวั่ โมง /
สัปดาห์

ภาคเรยี นท่ี 2 ม.๕ ๓ ๖
๑ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทยพ้นื ฐาน ม.๕ ๑ ๒
๒ ท๓๒๒๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม ม.๔ ๑ ๒
๓ ท๓๑๒๐๗ ภาษาบาลีและภาษาสนั สกฤตในภาษาไทย ม.๒-๓ ๑ ๒
๔ ท๒๐๒๐๖ การตีความจากการอา่ นและการดูภาพยนตร์ ม.๒-๓ ๑ ๒
๕ ง๒๐๒๙๖ การผลิตสบนู่ ำ้ มนั รำขา้ ว ม.๒-๓ ๑ ๒
๖ ท๒๐๒๐๗ วรรณกรรมสำหรบั เดก็ ๑๖

รวม

1.2.2 กจิ กรรมพัฒนาผู้เรียนที่ปฏิบตั กิ ารพฒั นาผ้เู รยี นตลอดปกี ารศกึ ษา 2562

ท่ี กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน และชุมนมุ ชั้น /ห้อง จำนวน ผา่ น ไมผ่ ่าน
นกั เรียน -
1 กิจกรรมลูกเสือสามญั รุ่นใหญ่ ม.๑ ม.๑ ๑๓๔ ๑๓๔
2 กจิ กรรมชมุ นมุ ช่างภาพ ม.๑-๖ ๒๒
๒๒

1.2.3 ปฏบิ ัติหน้าทคี่ รทู ่ปี รึกษา จำนวนนกั เรียน รวมทั้งสนิ้ (คน)
ชาย(คน) หญงิ (คน) ๔๑
ช้ัน / ห้อง
มธั ยมศึกษาปีท่.ี ...๒/๒..... ๑๙ ๒๒

3

1.2.4 งานพเิ ศษ ในโรงเรียน ไดแ้ ก่

(1) บริหารงานวิชาการ ครูที่ปรกึ ษานักเรียนช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี ๒/๒
(3) งานด้านต่างๆ ครผู ู้สอนรายวชิ าภาษาองั กฤษช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1 ถงึ 6
ครทู ีป่ รกึ ษางานร้านกาแฟ
ครูห้องสมุดเฉลมิ พระเกียรติ
งานคัดเลือกหนงั สือแบบเรยี น
ครหู อนอน (ครูประจำหอนอน๗)
ปฏบิ ตั งิ านตามคำสง่ั โรงเรยี นราชประชานุเคราะห์ ๒๔

1.3 การจดั กจิ กรรมการเรียนการสอน

1.3.1 จัดทำแผนการจดั การเรยี นรู้ ดงั น้ี

ท่ี รหสั วิชา สาระการเรียนรู้/รายวิชา ระดับช้นั จำนวน/
แผน
๑ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทยพ้นื ฐาน ม.๕ ๘
๒ ท๓๒๒๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม ม.๕ ๘
๓ ท๓๑๒๐๗ ภาษาบาลีและภาษาสนั สกฤตในภาษาไทย ม.๔ ๘
๔ ท๒๐๒๐๖ การตคี วามจากการอา่ นและการดูภาพยนตร์ ม.๒-๓ ๘
๕ ง๒๐๒๙๖ การผลติ สบนู่ ำ้ มนั รำข้าว ม.๒-๓ ๘
๖ ท๒๐๒๐๗ วรรณกรรมสำหรับเด็ก ม.๒-๓ ๘

1.3.2 ผลติ สื่อ / นวตั กรรม ชนิ้ ไดแ้ ก่ จำนวน(ชน้ิ )
ที่ ช่ือสื่อ/นวัตกรรม ๑
1 ส่อื การสอน กลอนรักภาษาดอกไม้

4

1.3.3 จัดทำหน่วยการเรยี นรู้แบบบูรณาการ (สวนพฤกษศาสตร,์ เศรษฐกิจพอเพยี ง) ได้แก่

หนว่ ยที่ เรอ่ื ง จำนวนชว่ั โมง

แผนบูรณาการเรียนรู้ STEM EDUCATION เรือ่ ง ดอกไม้ในคำกลอน ๔

1.3.4 จดั ทำวิจัยในชน้ั เรียน จำนวนเรอื่ ง ไดแ้ ก่ ระดับชั้น
ม.๕
ที่ เรอื่ ง

1 ความคงทนในการจำศัพท์การใชเ้ กมพัฒนาทกั ษะการเขียนสะกดคำ
ภาษาไทย

1.3.5 การนำ/มอบหมายงาน นักเรียนไปศึกษาค้นควา้ /ใชแ้ หลง่ เรยี นรนู้ อกโรงเรยี นจำนวนครงั้ ดังนี้

ท่ี ชือ่ แหล่งเรียนรู้ เร่ือง จำนวนครัง้

1 น้ำตกภูซาง จ.พะเยา กิจกรรมค่ายบูรณาการภาษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ ๑

1.3.6 เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความร้แู ก่นักเรยี น จำนวนครงั้ ได้แก่

ท่ี วัน /เดอื น / ปี ชอ่ื วิทยากร เร่อื ง / หัวขอ้

1 เดอื นกุมภาพันธ์ กลมุ่ ติวจฬุ าลงกรณฯ์ โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
๒๕๖๓ ภาษาองั กฤษนักเรยี นระดบั ช้ัน ม.๖

1.3.7 รูปแบบ/ วธิ ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีครใู ช้ คือ ขอ้ ใดบา้ ง (ตอบไดม้ ากกว่า 1 ข้อ)

 การอธิบาย  การสบื สวนสอบสวน

 การสาธติ / ทดลอง  กลุ่มสบื คน้ ความรู้

 การใช้เกมประกอบ  กลมุ่ สมั พนั ธ์

5

 สถานการณจ์ ำลอง  การเรียนรแู้ บบร่วมมือ

 กรณีตวั อย่าง  ความคดิ รวบยอด

 บทบาทสมมตุ ิ  อรยิ สัจ 4

 การแกไ้ ขสถานการณ์  การศกึ ษาค้นคว้าดว้ ยตนเอง

 โปรแกรมสำเรจ็ รูป  การทศั นะศึกษานอกสถานที่

 ศูนยก์ ารเรียน  การเรยี นรจู้ ากหอ้ งสมดุ

 ชุดการสอน  การพัฒนากระบวนการคิด

 คอมพิวเตอรช์ ว่ ยสอน  การใช้ภมู ปิ ัญญาท้องถนิ่

 โครงงาน  การอภิปรายกลมุ่ ย่อย

 การถามตอบ  การแก้ปัญหา

 อ่ืน ๆ ระบ.ุ ...........  อนื่ ๆ ระบุ……………………...…

สรปุ จำนวนรปู แบบ ✓ วธิ กี ารจดั กจิ กรรมการเรียนการสอนที่ครูใช.้ .....9.......วธิ ี

1.3.8 สภาพการปฏิบตั ิงานสอนเขยี นเครือ่ งหมาย ✓ ในช่องทต่ี รงกบั ความเปน็ จริงทีท่ ่านปฏิบัติอยู่
(ตอบได้มากกว่า 1)

ที่ รายการปฏิบัติ มาก มาก ปาน น้อย นอ้ ย
ท่ีสุด กลาง ที่สดุ

1 ตรงตามวุฒิ/สาขาวชิ าท่ีจบการศกึ ษา ✓

2 ตรงตามความถนัด ✓

3 ตรงตามประสบการณ์การสอน ✓

4 ตรงกับความรู้ความสามารถ ✓

5 ตรงกับความต้องการ/ความสนใจ ✓

6

1.3.9 การพัฒนาตนเอง (การเขา้ รว่ มกิจกรรมทางวชิ าการ / การเข้าร่วมอบรม /ประชมุ สัมมนา /ศกึ ษาดูงาน ฯลฯ)

ที่ วนั /เดือน/ ปี เรื่อง สถานท/่ี หน่วยงานทจ่ี ดั หลกั ฐาน

๑ ๑ ธนั วาคม การอบรมเชิงปฏบิ ตั ิการสารสนเทศ โรงเรียนราชประชานุ-เคราะห์ ๒๔ -เกยี รติบัตร
-รปู ภาพ
๒๕๖๓ เพื่อการบริหารและการบรหิ าร จังหวัดพะเยา
-เกียรตบิ ตั ร
จดั การคณุ ภาพการศึกษาด้วย -รูปภาพ

Google App for Education -เกยี รตบิ ัตร
-รปู ภาพ
๒ ๗ – ๘ การอบรมเชงิ ปฏบิ ัตกิ าร “การพัฒนา ห้องประชมุ Life Group Land -รูปภาพ

มกราคม บุคลากรดา้ นระบบดูแลช่วยเหลอื อำเภอจุน จงั หวัดพะเยา -รูปภาพ

๒๕๖๔ นักเรียนในโรงเรยี นประจำ และการ

ส่ือสารทางบวกของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห์ ๒๔ จังหวดั พะเยา

๓ ๕ กมุ ภาพันธ์ การอบรมเชงิ ปฏิบตั ิการพฒั นา โรงเรียนราชประชานุ-เคราะห์ ๒๔

๒๕๖๔ สมรรถนะครูให้มีความเชย่ี วชาญใน จังหวัดพะเยา

การทำวิจัยในชน้ั เรียน

๔ ๔ มีนาคม ศึกษาดูงานศนู ย์การเรียนรตู้ ามหลัก โรงเรียนศกึ ษาสงเคราะห์ จงั หวดั

๒๕๖๔ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชียงใหม่

โรงเรยี นศึกษาสงเคราะห์ จงั หวดั

เชียงใหม่

๕ ๕ มีนาคม ศึกษาดูงานศูนย์การเรยี นรตู้ ามหลกั โรงเรยี นราชประชานุ-เคราะห์ ๒๖

๒๕๖๔ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง จังหวดั ลำพนู

โรงเรยี นราชประชานุเคราะห์ ๒๖

จังหวัดลำพูน

สรุปการพัฒนาตนเอง จำนวน.....๕.....คร้ัง จำนวน......๖......วนั คดิ เป็น.....๓๖.....ชวั่ โมง นำมาขยายผล.....๑...คร้งั

7

1.3.10 การไดร้ ับรางวัล/ ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดเี ด่น / เกียรตปิ ระวัติทปี่ รากฏตอ่ สาธารณชนดา้ น

สถานศกึ ษา / ครู / นกั เรียน

ท่ี วนั /เดอื น/ปี รางวลั /เกียรตคิ ณุ หน่วยงานที่มอบ หลกั ฐาน

1.3.11 การได้รบั เชญิ เปน็ วิทยากร/กรรมการตดั สินภายในและภายนอกสถานศกึ ษา

ท่ี วนั / เดือน / ปี รายการ / เรื่อง หนว่ ยงานที่เชญิ

1.4 ผลการปฏิบตั ิงาน

1.4.1การปฏบิ ัติหนา้ ท่ีจัดกจิ กรรมการเรียนการสอนประจำปีการศกึ ษา ปรากฏผลดังนี้

ที่ รายวชิ า ชั้น จำนวน ผลการเรียน (คน) 4 รวม
ผเู้ รยี น ร มส. 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5

ภาคเรยี นท่ี 2

๑ ภาษาไทยพ้นื ฐาน ม.๕ ๑๐๘ - - - - - - ๑ ๑๒ ๑๔ ๘๑ ๑๐๘

๒ ภาษาและวฒั นธรรม ม.๕ ๓๔ - - - - - - ๒ ๓ ๕ ๒๔ ๓๔

๓ ภาษาบาลแี ละภาษา ม.๔ ๓๖ - - - - - - - ๕ ๑๑ ๒๐ ๓๖
สันสกฤตในภาษาไทย

๔ การตคี วามจากการอ่านและ ม.๒-๓ ๒๖ - - - - - -๑ ๙ ๘ ๘ ๒๖
การดภู าพยนตร์

๕ การผลติ สบู่น้ำมันรำขา้ ว ม.๒-๓ ๒๔ - - - - - - - ๙ ๔ ๑๑ ๒๔

๖ วรรณกรรมสำหรับเดก็ ม.๒-๓ ๒๒ - - - - - - - ๒ ๑๓ ๗ ๒๒

รวม ๒๕๐ - - - - - - ๔ ๔๐ ๕๕ ๑๕๑ ๒๕๐

ร้อยละ ๑๐๐ - - - - - - ๑.๖๐
๑๖.๐๐
๒๒.๐๐
๖๐.๔๐
๑๐๐

ร้อยละของนักเรยี นที่ได้รับผลการเรยี น 3 ขึ้นไป ๙๘.๔
รอ้ ยละของนักเรยี นทไ่ี ด้รบั ผลการเรยี น 2 ขนึ้ ไป ๑.๖

สรปุ ไดว้ า่ ผลการเรยี น ✓ บรรลตุ ามคา่ เปา้ หมายทส่ี ถานศกึ ษาต้งั ไว้
 ไม่บรรลตุ ามค่าเปา้ หมายท่ีสถานศึกษาต้งั ไว้

8

วิชาทีไ่ ม่บรรลุตามคา่ เปา้ หมายมดี ังน้ี
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..

1.4.2 การปฏิบตั ิงานหนา้ ท่ีพเิ ศษปรากฏผลดงั นี้ (หลกั ฐานปรากฏในภาคผนวก)
1) ฝ่ายวิชาการ

1. ปฏิบัติหนา้ ทห่ี ัวหน้ากลมุ่ สาระการเรียนร.ู้ ............-.....................................

2. ปฏบิ ัตหิ นา้ ทกี่ ารสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

3. ปฏิบัติหน้าทึ่ครหู ้องสมดุ

4. ปฏิบัตหิ นา้ ที่งานคัดเลือกหนังสือแบบเรยี น

สรปุ ได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  ดี  พอใช้  ปรับปรงุ

2) ฝ่ายกจิ การนกั เรียน

1. ปฏบิ ัตหิ น้าท่ีครเู วรประจำวนั ชุดท่ี ๑๔

2. ปฏิบัติหนา้ ที่ครเู วรอบรมคุณธรรมจรยิ ธรรม

3. ปฏิบัตหิ นา้ ท่ีครเู วรพฒั นาโรงเรยี นวันเสารก์ ลุ่มบริหารบคุ คล

4. รว่ มการประชมุ ผู้ปกครองนักเรียน.....๑.....คร้งั

สรุปได้วา่ ระดับคุณภาพการปฏบิ ตั งิ าน  ดี  พอใช้  ปรับปรงุ

3) ฝ่ายบรหิ ารงานท่ัวไป
1. ปฏบิ ัตหิ น้าที่ ครหู อนอน …๗.. คนท่ี …๑….

สรปุ ไดว้ ่า ระดับคณุ ภาพการปฏบิ ัตงิ าน  ดี  พอใช้  ปรับปรุง

4) ฝา่ ยงบประมาณและแผน
1. ปฏบิ ัตงิ านหน้าท่ี …………-……………..
2. อื่น ๆ……………………………………………………………………………

สรุปไดว้ า่ ระดบั คุณภาพการปฏบิ ัติงาน  ดี  พอใช้  ปรบั ปรงุ

9

5) ฝา่ ยยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.รายงานผลการประเมนิ ตนเอง (SAR) ประจำปีการศกึ ษา 2562
2. อน่ื ๆ……………………………………………………………………………

สรุปไดว้ า่ ระดับคณุ ภาพการปฏบิ ตั งิ าน  ดี  พอใช้  ปรบั ปรงุ

1.5 ผลการประเมินการสอนของครโู ดยนักเรียน (หลกั ฐานแสดงความพึงพอใจต่อการเรยี นการสอน)

ตารางแสดงร้อยละของระดับการประเมินการสอนของครโู ดยนกั เรยี น

ระดับการประเมนิ

กจิ กรรม มาก มาก ปาน นอ้ ย น้อย
กลาง ท่สี ดุ
ที่สดุ

1. ครแู จง้ ผลการเรียนรู้ให้นกั เรียนทราบอย่างชัดเจน ✓
2. ครจู ัดกิจกรรมการเรยี นร้สู นุกและนา่ สนใจ

3. เนอ้ื หาทสี่ อนทนั สมัยเสมอ ✓

4. ครูใชส้ ือ่ ประกอบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและหลากหลาย ✓

5. ครูใชค้ ำถามซักถามนกั เรยี นบอ่ ย ๆ

6. ครปู ระยุกตส์ าระท่สี อนเข้ากับเหตุการณ์ปจั จบุ ัน/สภาพแวดล้อม ✓

7. ครูส่งเสริมนักเรยี นได้ฝึกปฏิบตั ิจริง มกี ารจดั การ และ

การแกป้ ัญหา ✓

8. ครูให้นกั เรยี นฝึกกระบวนการคิด คิดวเิ คราะห์ คิดสร้างสรรค์ ✓

9. ครสู ่งเสรมิ ให้นักเรยี นทำงานรว่ มกันทง้ั เป็นกลุ่มและรายบุคคล ✓

10. ครูให้นักเรยี นแสวงหาความรู้จากแหลง่ เรียนรู้ต่าง ๆ ✓

11. ครมู กี ารเสรมิ แรงให้นักเรียนท่ีรว่ มกจิ กรรมการเรยี นการสอน ✓

12. ครเู ปดิ โอกาสใหน้ ักเรยี นซกั ถามปัญหา

13. ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนต่นื ตวั ในการเรียนเสมอ

14. ครสู อดแทรกคุณธรรมและค่านิยม 12 ประการในวิชาท่ีสอน

15. ครูยอมรับความคิดเหน็ ของนักเรียนท่ตี ่างไปจากครู

16. นักเรยี นมีส่วนรว่ มในการวัดและประเมินผลการเรียน

17. ครูมกี ารประเมินผลการเรยี นด้วยวิธกี ารทหี่ ลากหมายและ

ยุตธิ รรม

10

ระดบั การประเมนิ

กิจกรรม มาก มาก ปาน นอ้ ย นอ้ ย
ท่สี ดุ กลาง ทส่ี ุด
18. ครูมคี วามตงั้ ใจในการจัดกิจกรรมการเรยี นการสอน
19. บุคลกิ ภาพ การแต่งกายและการพูดจาของครเู หมาะสม ✓
20. ครเู ขา้ สอนและออกชนั้ เรยี นตรงตามเวลา
จากผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน พบว่าอยูใ่ นระดับ
 มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  นอ้ ยทีส่ ดุ

1.6 การประเมนิ ตนเองเกี่ยวกบั การจัดทำแผนการจัดการเรยี นรทู้ ี่เนน้ ผู้เรียนเปน็ สำคญั
(เขยี นเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องระดับคณุ ภาพ โดยพจิ ารณาจากเกณฑ์การประเมินด้านขวามือ)

ดัชนชี ้ีวัด ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน
4321
1. มกี ารระบุตัวช้วี ัด/ผลการเรยี นรู้
1. การวเิ คราะห์ มาตรฐานฯ 2. มกี ารวเิ คราะห์ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้
แยกออกเป็น3 ด้านคอื ความรู้ เจตคติ ทกั ษะ (KPA)
และ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ✓ 3. มีความเหมาะสมสอดคลอ้ งกบั กจิ กรรมการเรยี นรู้
4. สอดคลอ้ งกับผลการเรียนรทู้ คี่ าดหวัง
(ระดบั 4 มี 5 ข้อ 5. ครอบคลมุ มาตรฐานการศึกษา
1. การออกแบบกจิ กรรมการเรยี นรู้เป็นขั้นตอน
ระดบั 3 มี 4 ขอ้ 2. แผนการจดั กิจกรรมการเรียนร้มู ี

ระดับ 2 มี 3 ขอ้ องคป์ ระกอบครบ 4 ดา้ น (แลกเปลย่ี น
ประสบการณ์ การสรา้ งองค์ความรู้
ระดับ 1 มี 1-2 ข้อ) นำเสนอความรู้ ปฏิบัติ / ประยกุ ต์ใช)้
3. มีความเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรยี นรู้
2. การออกแบบกจิ กรรม 4. มีความสอดคล้องกับจุดประสงคก์ ารเรยี นรู้
ท้งั 3 ดา้ น(ความรู้ เจตคติ ทักษะ)
การเรียนรู้ ✓ 5. สามารถปฏิบัติได้จริง

(ระดับ 4 มี 5 ขอ้

ระดับ 3 มี 4 ข้อ

ระดบั 2 มี 3 ขอ้

ระดับ 1 มี 1-2 ขอ้ )

11

ดัชนชี ้ีวดั ระดบั คุณภาพ เกณฑก์ ารประเมนิ
4321

3. การออกแบบปฏิสัมพนั ธ์ 1. มกี ารจดั กจิ กรรมการเรยี นรโู้ ดยใชก้ ระบวนการกลุ่ม

(ระดับ 4 มี 5 ขอ้ ✓ 2. มีความหลากหลายในการมีสว่ นรว่ มของผ้เู รยี น

ระดบั 3 มี 4 ข้อ 3. มกี ารกำหนดบทบาทและกจิ กรรมอย่างชัดเจน

ระดับ 2 มี 3 ขอ้ 4. ปฏบิ ัตจิ รงิ

ระดบั 1 มี 1-2 ข้อ) 5. ผู้เรียนสนกุ สนาน เกิดการเรียนรู้

4. การออกแบบประเมินผล 1. มีการประเมนิ ผลการเรยี นในแตล่ ะแผน

(ระดบั 4 มี 5 ขอ้ 2. มีการกำหนดวธิ ีการประเมนิ ผลหลากหลาย

ระดบั 3 มี 4 ขอ้ 3. วิธกี ารประเมินผลสอดคล้องกับจดุ ประสงค์

ระดบั 2 มี 3 ข้อ การเรียนรู้

ระดับ 1 มี 1-2 ข้อ) 4. ปฏิบัติจรงิ

5. นำผลการประเมินมาพัฒนาการเรยี นรู้

5. การใช้สื่ออปุ กรณ์ 1. มีการใช้สือ่ อปุ กรณห์ รอื แหลง่ เรียนรู้

การเรียนรู้ ✓ 2. มกี ารกำหนดข้นั ตอนหรือวธิ ีการใช้สื่อ

(ระดบั 4 มี 5 ข้อ หรอื แหลง่ เรยี นรู้

ระดบั 3 มี 4 ข้อ 3. มีการใชส้ ื่อ อปุ กรณห์ รอื แหลง่ การเรียนรู้

ระดับ 2 มี 3 ข้อ เหมาะสมกบั กิจกรรมการเรียนรู้

ระดับ 1 มี 1-2 ข้อ) 4. มสี อ่ื อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้

5. มีการพัฒนาสือ่ อปุ กรณ์ แหลง่ เรียนรู้

สรปุ : การจดั ทำแผนการจัดการเรยี นรู้น้ี อยใู่ นระดบั คุณภาพ 3 ระดับดี หรือพอใจมาก

เกณฑก์ ารตัดสิน
4 หมายถงึ มกี ารปฏิบตั ิอยู่ในระดบั ดมี าก หรอื พอใจมากทส่ี ดุ

3 หมายถึง มกี ารปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับดี หรอื พอใจมาก
2 หมายถึง มกี ารปฏบิ ตั ิอยู่ในระดบั ปานกลาง หรือพอใจพอใช้

1 หมายถึง มีการปฏบิ ัติอยูใ่ นระดบั ปรบั ปรงุ หรือไม่พอใจ

12

1.7 ผลการประเมินผู้เรียน
ผลการประเมนิ สมรรถนะสำคญั ของผู้เรียน

วิชา ชนั้ จำนวน ผลการประเมนิ (คน) ไมผ่ า่ น
นักเรยี น(คน) ดีเยี่ยม ดี ผ่าน -
๑๐๖ ๒ ๑๐๘ -
ภาษาไทยพืน้ ฐาน ม.๕ ๑๐๘ ๓๒ ๒ ๓๔ -
ภาษาและวฒั นธรรม ม.๕ ๓๔
ม.๔ ๓๖ - ๓๖ -
ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ๓๖
ในภาษาไทย ม.๒-๓ ๒๕ ๑ ๒๖ -
การตคี วามจากการอา่ นและ ๒๖ -
การดภู าพยนตร์ ม.๒-๓ ๒๔ - ๒๔ -
การผลิตสบนู่ ้ำมันรำขา้ ว ม.๒-๓ ๒๔ ๒๒ - ๒๒ -
๒๒ ๒๔๕ ๕ ๒๕๐
วรรณกรรมสำหรับเดก็ ๒๕๐ ๙๘.๐๐ ๒.๐๐ ๑๐๐
๑๐๐
รวม

ร้อยละ

ผลการประเมนิ การอา่ นคิด วิเคราะห์และเขียน

วชิ า ช้ัน จำนวน ผลการประเมนิ (คน)
นักเรยี น (คน) ดีเยีย่ ม ดี ผ่าน ไมผ่ ่าน
ภาษาไทยพ้นื ฐาน
ภาษาและวัฒนธรรม ม.๕ ๑๐๘ ๑๐๔ ๔ ๑๐๘ -
ภาษาบาลแี ละภาษาสันสกฤต
ในภาษาไทย ม.๕ ๓๔ ๓๒ ๒ ๓๔ -
การตคี วามจากการอ่านและ
การดภู าพยนตร์ ม.๔ ๓๖ ๓๖ - ๓๖ -
การผลิตสบนู่ ้ำมนั รำข้าว
วรรณกรรมสำหรบั เด็ก ม.๒-๓ ๒๖ ๒๕ ๑ ๒๖ -

รวม ม.๒-๓ ๒๔ ๒๔ - ๒๔ -
ร้อยละ
ม.๒-๓ ๒๒ ๒๒ - ๒๒ -

๒๕๐ ๒๔๓ ๗ ๒๕๐ -

๑๐๐ ๙๗.๒๐ ๒.๘๐ ๑๐๐ -

13

ผลการประเมนิ คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์

วิชา ชัน้ จำนวน ผลการประเมิน(คน)

นักเรยี น (คน) ดเี ย่ียม ดี ผ่าน ไมผ่ า่ น

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.๕ ๑๐๘ ๑๐๘ - ๑๐๘ -

ภาษาและวฒั นธรรม ม.๕ ๓๔ ๓๔ - ๓๔ -

ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตใน ม.๔ ๓๖ ๓๖ - ๓๖ -
ภาษาไทย

การตีความจากการอ่านและการดู ม.๒-๓ ๒๖ ๒๖ - ๒๖ -
ภาพยนตร์

การผลิตสบู่น้ำมนั รำข้าว ม.๒-๓ ๒๔ ๒๔ - ๒๔ -

วรรณกรรมสำหรับเด็ก ม.๒-๓ ๒๒ ๒๒ - ๒๒ -

รวม ๒๕๐ ๒๕๐ - ๒๕๐ -

รอ้ ยละ ๑๐๐ ๑๐๐ - ๑๐๐ -

ตอนที่ 2

ผลการดำเนนิ งานตามมาตรฐานการศกึ ษา
คำช้ีแจง

1. ศกึ ษาเกณฑม์ าตรฐานคณุ ภาพการศกึ ษาของโรงเรียนราชประชานเุ คราะห์ ๒๔ จงหวัดพะเยา
มาตรฐานที่ 1-3

2. มาตรฐานที่ 1-3 ประเมนิ ผลแลว้ จะไดผ้ ลระดบั คณุ ภาพตวั บง่ ชี/้ มาตรฐาน
แล้วทำเคร่อื งหมาย  ลงในช่องระดบั คุณภาพ

3.เกณฑ์การตดั สิน
5 หมายถงึ มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับยอดเย่ียม
4 หมายถงึ มีผลการปฏบิ ตั ิอยู่ในระดบั ดีเลศิ
3 หมายถงึ มีผลการปฏบิ ตั ิอยใู่ นระดับดี
2 หมายถึง มผี ลการปฏบิ ัติอย่ใู นระดบั ปานกลาง
1 หมายถงึ มีผลการปฏิบตั อิ ยู่ในระดบั กำลังพัฒนา

14

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน

ระดับคุณภาพตวั บง่ ชี้/
ตวั บ่งช้ี มาตรฐาน

5 432 1

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิ าการของผูเ้ รียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขยี น การสื่อสารและการคดิ คำนวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิ อยา่ งมวี ิจารณญาณ อภปิ ราย 
แลกเปลย่ี นความคิดเห็น และแกป้ ัญหา
3) มีความสามารถในการสรา้ งนวัตกรรม 
4) มคี วามสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร 
5) มผี ลสัมฤทธิท์ างการเรยี นตามหลักสตู รสถานศึกษา 
6) มคี วามรู้ทกั ษะพน้ื ฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชพี 
7) มที ักษะการดำเนินชวี ิตสำหรบั โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 8 ประการ 
1.2 คุณลกั ษณะที่พึงประสงคข์ องผ้เู รียน
1) การมีคณุ ลักษณะและค่านิยมทีด่ ีตามท่สี ถานศกึ ษากำหนดโดยไมข่ ดั กบั 
กฎหมายและวฒั นธรรมอนั ดีของสงั คม
2) ความภมู ใิ จในทอ้ งถน่ิ และความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยูร่ ว่ มกนั บนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจติ สังคม 
44
คะแนนรวม 44/11
สรปุ ผลการประเมนิ มาตรฐานท่ี 1 =4

(คะแนนรวมท้งั หมด/11)
ระดับคุณภาพ

กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานรอ่ งรอยที่ดำเนนิ การ ผลการดำเนนิ งาน
- -

จุดทคี่ วรพัฒนา
-

15

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ

ระดบั คณุ ภาพตัวบ่งช้/ี
ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน

5 4 3 21

2.1 มเี ป้าหมายวสิ ัยทศั นแ์ ละพนั ธกิจท่สี ถานศกึ ษากำหนดชัดเจน 

2.2 มรี ะบบบริหารจดั การคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ดำเนนิ งานพฒั นาวชิ าการท่เี นน้ คณุ ภาพผูเ้ รยี นรอบด้านตามหลกั สูตร 
สถานศกึ ษา และทกุ กลุม่ เป้าหมาย 
2.4 พฒั นาครแู ละบุคลากรให้มคี วามเช่ยี วชาญทางวชิ าชีพ

2.5 จดั สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงั คมทเ่ี ออื้ ต่อการจดั การเรยี นรู้ 
อย่างมีคณุ ภาพ 
2.6 จดั ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อสนบั สนุนการบริหารจดั การและ
การจดั การเรียนรู้

2.7 การบรหิ ารจดั การเชงิ บวก 

คะแนนรวม 5 24
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี2 29/7
=4.14
(คะแนนรวมทัง้ หมด/7) 4
ระดบั คุณภาพ

กจิ กรรม/โครงการ/หลักฐานร่องรอยทด่ี ำเนินการ ผลการดำเนินงาน
จุดท่ีควรพฒั นา

16

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยี นเปน็ สำคญั

ระดบั คุณภาพตวั บง่ ชี้/
ตวั บ่งช้ี มาตรฐาน

5 4 3 21

3.1 จัดการเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการคิดและปฏบิ ัติจริง และสามารถนำ 
ไปประยุกต์ใช้ในชวี ิตได้

3.2 ใชส้ อ่ื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่ เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรยี นรู้ 

3.3 มีการบริหารจดั การชั้นเรยี นเชงิ บวก

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยี นอย่างเปน็ ระบบ และนำผลมา
พฒั นาผูเ้ รียน 20
3.5 มกี ารแลกเปลี่ยนเรยี นรู้และใหข้ ้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 20/5
ปรบั ปรุงการจดั การเรียนรู้ =4

คะแนนรวม 4
สรปุ ผลการประเมนิ มาตรฐานท่ี 3

(คะแนนรวมทง้ั หมด/5)
ระดบั คณุ ภาพ

กจิ กรรม/โครงการ/หลักฐานร่องรอยท่ดี ำเนนิ การ ผลการดำเนินงาน
-- จดุ ท่คี วรพฒั นา

-

17

การรบั รองรายงานการประเมนิ ตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR)

ลงช่อื .......................................... ผู้รายงาน
(นายชดิ ชนก โลกคำลือ)

ลงชือ่ .......................................... ผ้รู บั รองรายงาน
(นางสาวดาราวรรณ ธนันฐติ ิวชั ร์)
หวั หน้ากลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย

ลงช่อื .......................................... ผู้รบั รองรายงาน
()
หวั หนา้ กลมุ่ บรหิ ารวิชาการ

ลงชอ่ื .......................................... ผู้รับรองรายงาน
(นางวลิ าวัลย์ ปาลี)

ผ้อู ำนวยการโรงเรยี นราชประชานเุ คราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา

18

ภาคผนวก

- สำเนาคำส่งั
- สำเนาเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร วฒุ ิบัตร
- สำเนาโลร่ างวัล
- สำเนารูปภาพกิจกรรม
- สำเนาผลการเรยี นนกั เรียน
- สำเนาผลการประเมนิ สมรรถนะสำคัญของผ้เู รยี น/คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์/การ

อา่ นคิด วเิ คราะหแ์ ละเขยี น
- อ่ืน ๆ ทีเ่ กย่ี วข้อง

19

การอบรมเชิงปฏบิ ตั กิ ารสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบรหิ ารจัดการคุณภาพการศึกษา
ดว้ ย Google App for Education วนั ท่ี ๑ ธนั วาคม ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวดั พะเยา

การอบรมเชงิ ปฏิบตั ิการ “การพฒั นาบคุ ลากรดา้ นระบบดูแลช่วยเหลอื นักเรียนในโรงเรียน
ประจำ และการสื่อสารทางบวกของครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา
วันท่ี ๗ – ๘ มกราคม ๒๕๖๔
ณ หอ้ งประชมุ Life Group Land อำเภอจนุ จังหวดั พะเยา

20

การอบรมเชงิ ปฏิบัตกิ ารพฒั นาสมรรถนะครูให้มคี วามเช่ยี วชาญในการทำวิจยั ในชั้นเรียน
วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

โรงเรียนราชประชานเุ คราะห์ ๒๔ จังหวดั พะเยา

ศกึ ษาดงู านศูนยก์ ารเรียนรูต้ ามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียงโรงเรยี นศึกษาสงเคราะห์
จงั หวดั เชยี งใหม่

วนั ท่ี ๔ มนี าคม ๒๕๖๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จังหวดั เชยี งใหม่

21

กิจกรรมคา่ ยบรู ณาการภาษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓
ณ นำ้ ตกภูซาง จังหวดั พะเยา


Click to View FlipBook Version