The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เอกสารแนะนำตัว น.ส.กุลทวดี เทพแสง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Patcharee Pantura, 2022-05-23 00:21:54

เอกสารแนะนำตัว น.ส.กุลทวดี เทพแสง

เอกสารแนะนำตัว น.ส.กุลทวดี เทพแสง

PORTFOLIO

แ ฟ้ม ส ะ ส ม ผ ล ง า น

น า ง ส า ว กุ ล ท ว ดี เ ท พ แ ส ง ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์
โรงเรียนขุขันธ์ ส า ข า พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต

แ ย ม กุ ล ท ว ดี yam_ktwd

Preface


คำนำ


แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ข้าพเจ้า
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวเเทนนำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวประวัติทางการศึกษา
ความสามารถทักษะและความสนใจพิเศษ
รวมทั้งเกียรติบัตรตลอดจนพัฒนาการด้าน
ต่างๆของข้าพเจ้า

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่
ครอบครัว คุณครูอาจารย์ เพื่อนๆ และผู้ที่มีส่วนร่วม
ในการให้ความสนับสนุนในการจัดทำแฟ้มสะสมผล
งานการเตรียมและรวบรวมเอกสาร และข้อเสนอเเนะ
ในด้านต่างๆเพื่อเป็นเเนวทางในการจัดทำเเฟ้มสะสม
ผลงานนี้ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสมผลงานเล่มนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อทุกทท่านสำหรับการสัมภาษณ์หรือ
ทำความรู้จักตัวตนข้าพเจ้าไม่มากก็น้อยหากมีข้อ
ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

PROFILE ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นางสาวกุลทวดี เทพแสง
ชื่อเล่น : แยม (YAM) อายุ 18 ปี
ว/ด/ป เกิด : 16 สิงหาคม พ.ศ.2546
สถานที่เกิด : โรงพยาบาลขุขันธ์
หมู่เลือด : B
เชื้อชาติ : ไทย สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุ ทธ
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 12 หมู่ 18 ต.โสน
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์
33140
ชื่อบิดา : นายสมเกียรติ เทพแสง
ชื่อมารดา : นางมารินทร์ พั นธุระ
วิชาที่ชอบ : คณิตศาสตร์
งานอดิเรก : ให้กำลังใจผู้ป่วยโควิด
ผ่านZOOMกับกลุ่มจิตอาสา จิตอาสาช่วย
พี่ พยาบาลตามอนามัยชุมชน ดูหนัง ฟัง
เพลง เล่นกับสัตว์เลี้ยงที่บ้าน (สุนัข
แมว)
ความสามารถพิ เศษ : สมารถสื่อสารผ่าน
การเขียนได้ดี ประกวดมารยาทไทย และใช้
โปรเเกรมCANVA ได้
อาหารที่ชอบ : ข้าวกระเพราหมูกรอบ

ช่องทางการติดต่อเพิ่ มเติม

0935729438 [email protected] 0935729438

EDUCAT
IONAL

ป ร ะ วั ติ ก า ร ศึ ก ษ า

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 1 - 6 มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 1 - 6
ปี พ . ศ . 2 5 5 3 - 2 5 5 8 ปี พ . ศ . 2 5 5 9 - 2 5 6 4
โ ร ง เ รี ย น บ้ า น โ ส น โ ร ง เ รี ย น ขุ ขั น ธ์

THE DESTINATION WILL NOTBE FAR AWAYIF WE DO IT อยากเข้าคณะพยาบาลศาสตร์ราชบัญทิต
สาขาพยาบาลศาสตร์

เพราะด้วยที่คุณแม่มีโรคประจำตัวได้ไปโรงบาลกับคุณแม่ตอนเด็กๆอยู่บ่อยๆ
และได้เห็นสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลด้วยและอีกทั้งได้มีโอกาสเข้าไปฝึกงานที่
ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยเหนือและรู้สึกชอบเเละอยากที่จะทำในอาชีพนี้มากๆเลยค่ะ
และอีกทั้งอาชีพนี้มีความมั่นคงในสายอาชีพ เป็นอาชีพเเห่งการได้ให้กับผู้คน
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ตาม ทำด้วยใจรักเเม้ผลตอบเเทน
จะมากหรือน้อยเเค่ไหนก็รู้สึกว่าคุ้มค่าที่ได้ให้ เพี ยงเเค่ได้เห็นใบหน้าที่เปื้ อนยิ้ม
ของคนไข้ ได้เห็นว่าเขาหายดี เเค่นี้ก็มีความสุขแล้ว มีเเรงสู้ต่อคิดว่าจะอยู่กับ
อาชีพนี้ได้นานเลยทีเดียวละค่ะถึงเเม้จะเหนื่อย อดหลับอดนอนหรือลำบากเเค่
ไหนก็ตามเเต่เรามีกำลังใจที่ยิ่งใหญ่เพื่ อเป็นแรงสู้ต่อไป ถ้าได้เข้าศึกษาต่อที่มหา
ลัยเเห่งนี้หนูจะตั้งใจเเละมุ่งมั่นพยามทำให้ดีทึ่สุดเท่าที่คนๆหนึ่งจะทำได้เลยค่ะ
ความฝันจะไม่เป็นเพี ยงฝันอีกต่อไปหากเราลงมือทำมันอย่างเต็มที่ในเเบบของ
เราเอง และจะนำความรู้ที่ได้ไปพั ฒนาให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค่ะ

กิจกรรมที่เข้าร่วม

ฝึกงานการเป็นพยาบาล ณ โรงพยาบาลศูนย์สุขภาพตำบลห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์
จ.ศรีสะเกษ

ติววิชาการในวันหยุด ณ หอ กีฬาสีประจำ เป็นพี่ สตาฟรับน้องนอก
ประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียน สถานที่ภูจองนายอย
โรงเรียนขุขันธ์

ฝึกประถม แสดงละคร นอก เดินป่า ศึกษาพันธ์ุพืช
พยาบาลเบื้องต้น สถานที่ภูจองนายอย ต่างๆที่พบได้ยาก

ดู ง า น ที่ ค ณ ะ เ เ พ ท ย์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศึ ก ษ า ดู ง า น กั บ รุ่ น พี่ ค ณ ะ ทั น ต

ข อ น เ เ ก่ น ก ร ร ม ม ห า วิ ท ย า ลั ย อุ บ ล ร า ช ธ า นี

ท ด ล อ ง ไ ฟ ฟ้า ส ถิ ต ใ ห้ กำ ลั ง ใ จ ที ม เ เ พ ท ย์ ที่ ช่ ว ย รั ก ษ า
โ ร ค โ ค วิ ด ผ่ า น ท า ง
อ อ น ไ ล น์ ( Z O O M )

ศึ ก ษ า แ ล ะ เ รีย น รู้ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ส่ อ ง ก ล้ อ ง จุ ล ทั ศ น์ ดู พื ช
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น เ เ ก่ น ห ล า ก ห ล า ย ส า ย พั น ธ์ุ

เข้าค่ายดูดาวที่อุทยานเเห่ง
ชาติเขาพระวิหาร

ได้ทำกิจกรรมหลากลายอย่างที่คณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชมพิ พิ ธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
อพ.สธ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

ศึกษา DNA ของผลไม้ต่างๆ และเพาะพันธ์ุ
เพื่ อปลูกกล้วยไม้เเคระในขวดโหลเล็ก

ทำแลปผ่าจิ้งจก เพื่อศึกษาดู ไทเทรต กรด - เบส ที่มหาลัยอุบลราชธานี
กายวิภาคศาสตร์ของจิ้งจก

การเเข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ประจำปี 2561 ระดับโซนวัดบ้านโสน รุ่น

มัธยมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนห้องเรียนพิ เศษวิทยาศาสตร์

ตั้งเเต่วันที่30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2562
เป็น STAFFโครงการหนึ่ง ZOOM ล้านกำลังใจครั้งที่ 2 ออนไลน์ผ่าน

APPLICATION ZOOM
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 20:00-21:30น.

THANK YOU


Click to View FlipBook Version