The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tanapon125za, 2019-12-10 22:13:01

Software (1)

Software (1)

software เป็นชุดคาสั่งหรอื โปรแกรมซ่ึงใช้ประกอบกับคอมพิวเตอร์
โดยคาสั่งพวกนร้ี ้อยเรียงกันข้นึ มาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรบั การทางาน
ในข้ันพ้นื ฐานกเ็ ปน็ แค่การใช้ขอ้ มูลตัวเลขฐานสอง แทนข้อมลู ตวั เลข , ตัวอักษร
, รูปภาพ หรือ เป็นเสยี งพดู กย็ งั ได้ เพราะฉะนน้ั โปรแกรมท่ใี ช้ส่งั งาน
คอมพิวเตอร์ กค็ ือ software อันเป็นลาดบั ข้ันตอนของการทางานคอมพิวเตอร์
นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์หน่งึ เคร่ืองสามารถทางานแตกตา่ งกัน จากการใช้
software อนั แตกตา่ ง สรปุ แลว้ software จึงหมายถึงโปรแกรมทกุ ชนิดซึ่งทา
ให้คอมพิวเตอรท์ างานได้

ประเภทของซอฟตแ์ วร์ ชอฟต์แวรจ์ ะแบง่ ออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ประเภท คือ
ชอฟต์แวรร์ ะบบ (System Software) และชอฟต์แวรป์ ระยุกต์ (Application
Softwaer) ซงึ่ มีรายละเอยี ด ดังนี้
1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) คือ ชอฟตแ์ วรท์ ีช่ ่วยในการจดั กรระบบ
คอมพิวเตอร์ จดั การอปุ กรณร์ บั เข้าและ สง่ ออก การรบั ขอ้ มลู จากแผงแปน้ อกั ขระ
การแสดงผลบนจอภาพ การนาข้อมูลออกไปพิมพย์ งั เครอื่ งพมิ พ์ การจัดเกบ็ ข้อมูล
เปน็ แพม้ การเรียกค้นขอ้ มูล การสอ่ื สารขอ้ มูล ชอฟต์แวรร์ ะบบจึงหมายถงึ ชอฟตแ์ วรท์ ่ี
ดูแลจัดการอปุ กรณต์ า่ งๆ ที่ มอี ยใู่ นระบบ ชอฟต์แวรร์ ะบบทีร่ ู้จกั กนั ดี คอื
ระบบปฏิบัติการ (operating system) เชน่ เอ็มเอสคอส ยูนิกซ์ โอเอสทู วินโดวส์
ลนี กุ ช์ เป็นต้น

2.ซอฟต์แวรป์ ระยุกต์ (Application Software) คอื โปรแกรมทผี่ ้ชู ้
คอมพวิ เตอร์เปน็ ผูเ้ ขียนมาใช้งานเอง เพอื่ ส่ังให้ คอมพิวเตอร์ทางานอยา่ งใด
อยา่ งหนงึ่ ตามท่ีต้องการ ยกตัวอยา่ งเชน่ ชอฟตแ์ วรป์ ระมวลคา ซอฟตแ์ วร์
จัดเก็บภาษี ชอฟตแ์ วร์สนิ คา้ คงคลัง ชอฟต์แวร์ตารางทางาน ชอฟต์แวร์กราฟิก
ซอฟตแ์ วรจ์ ัดการฐานข้อมลู เปน็ ต้น

ซ่ึงในปัจจุบัน นน้ั ชอฟต์แวรป์ ระยุกตไ์ ดร้ บั ความนิยมใชง้ านอย่างแพร่หลายอย่าง
มากขดี ความสามารถของชอฟตแ์ วรป์ ระยุกต์ นั้นๆ เพราะชอฟต์แวรท์ ผ่ี ลิต
ออกจาหน่าย ตา่ งพยายามแขง่ ขันกนั หลายๆ ด้าน เชน่ เรยี นรแู้ ละใช้งานได้
ง่าย สนับสนนุ ให้ ใช้กับเครื่องพิมพไ์ ดด้ ี มคี ่มู อื การใช้ซอฟตแ์ วร์ท่ีอา่ นเข้าใจง่าย
ให้วิธีหรอื ขั้นตอนที่อธิบายไวอ้ ย่างชัดเจน และมรี ะบบโอน ยา้ ยข้อมูลเขา้ ออกกับ
ซอฟตแ์ วรอ์ ่ืนไดง้ า่ ย

ซอฟตแ์ วร์และภาษาของคอมพิวเตอร์

เมือ่ มนษุ ยต์ ้องการใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ยในการทางาน มนษุ ย์จะต้องบอก
ข้นั ตอนวธิ กี ารใหค้ อมพิวเตอร์ทราบ การที่บอกสิ่งที่มนษุ ย์เข้าใจให้
คอมพวิ เตอรร์ ับรู้ และทางานไดอ้ ยา่ งถกู ต้อง จาเป็นต้องมสี อื่ กลาง ถา้
เปรยี บเทยี บกับชวี ิตประจาวนั แล้ว เรามีภาษาท่ีใชใ้ นการตดิ ต่อซ่ึงกนั และกัน
เชน่ เดียวกันถา้ มนษุ ยต์ อ้ งการจะถ่ายทอดความต้องการให้คอมพิวเตอร์รับรู้
และปฏบิ ตั ติ าม จะต้องมีส่ือกลางสาหรบั การตดิ ต่อเพ่อื ใหค้ อมพิวเตอร์รบั รู้
เราเรียกส่อื กลางนี้วา่ ภาษาคอมพิวเตอร์

เนอื่ งจากคอมพวิ เตอรท์ างานด้วยสัญญาณทางไฟฟ้า ใช้แทนดว้ ยตวั เลข 0 และ 1
ได้ ผอู้ อกแบบคอมพิวเตอรใ์ ช้ตัวเลข 0 และ 1 น้ีเปน็ รหสั แทนคาสั่งในการ
สั่งงานคอมพิวเตอร์ รหัสแทนขอ้ มูลและคาส่ังโดยใชร้ ะบบเลขฐานสองนี้
คอมพิวเตอร์สามารถเขา้ ใจได้ เราเรียกเลขฐานสองท่ีประกอบกันเป็นชุดคาสง่ั และ
ใชส้ ัง่ งานคอมพิวเตอร์วา่ ภาษาเครื่องการใชภ้ าษาเคร่ืองน้ถี งึ แม้คอมพิวเตอร์จะเข้าใจ
ไดท้ ันที แต่มนษุ ย์ผู้ใชจ้ ะมขี ้อยุง่ ยากมาก เพราะเข้าใจและจดจาไดย้ าก จงึ มีผูส้ ร้าง
ภาษาคอมพวิ เตอร์ในรูปแบบทเ่ี ปน็ ตัวอักษร เป็นประโยคข้อความ ภาษาในลักษณะ
ดังกล่าวนีเ้ รียกวา่ ภาษาคอมพิวเตอรร์ ะดับสูง ภาษาระดับสูงมอี ยมู่ ากมาย บาง
ภาษามีความเหมาะสมกบั การใชส้ ั่งงานการคานวณทางคณิตศาสตร์และ
วทิ ยาศาสตร์ บางภาษามีความเหมาะสมไว้ใชส้ ั่งงานทางดา้ นการจัดการขอ้ มลู

ในการทางานของคอมพวิ เตอร์ คอมพิวเตอรจ์ ะแปลภาษาระดบั สูงให้เปน็ ภาษาเครอ่ื ง
ดังนัน้ จงึ มผี ู้พฒั นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรบั แปลภาษาคอมพิวเตอรร์ ะดบั สงู ให้เปน็
ภาษาเคร่ือง โปรแกรมทีใ่ ช้แปลภาษาคอมพวิ เตอรร์ ะดบั สูงให้เปน็ ภาษาเคร่ืองเรยี กว่า
คอมไพเลอร์ (compiler) หรอื อนิ เทอรพ์ รเี ตอร์ (interpreter)คอมไพเลอร์จะทาการ
แปลโปรแกรมท่เี ขยี นเปน็ ภาษาระดับสูงทัง้ โปรแกรมให้เปน็ ภาษาเครื่องก่อน แล้วจงึ ให้
คอมพวิ เตอรท์ างานตามภาษาเครื่องน้ันส่วนอินเทอรพ์ รเี ตอร์จะทาการแปลทลี ะคาสั่ง
แลว้ ใหค้ อมพิวเตอร์ทาตามคาส่งั น้ัน เม่ือทาเสรจ็ แล้วจึงมาทาการแปลคาสงั่ ลาดับต่อไป
ขอ้ แตกต่างระหว่างคอมไพเลอร์กับอินเทอร์พรีเตอร์จึงอยทู่ ่ีการแปลทงั้ โปรแกรมหรือ
แปลทีละคาส่งั

ตวั อยา่ งโปรแกรม ท่ใี ชท้ างานสว่ นมาก เชน่ ..

จัดทาโดย
นาย ธนพนธ์ ทองภริ มณ์ ม.5/2 เลขที่ 3
นาย ธีรภทั ร เกลาเกล้ยี ง ม.5/2 เลขที่ 10
นาย ภคั พล พิละภาค ม.5/2 เลขที่ 11
นาย สามารถ อมิ่ สวุ รรณ ม.5/2 เลขท่ี 14


Click to View FlipBook Version