The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เอกสารระบบคัดกรองนักเรียน ปี2562 ชั้นป4

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by usjzech, 2020-01-14 08:21:34

เอกสารระบบคัดกรองนักเรียน ปี2562 ชั้นป4

เอกสารระบบคัดกรองนักเรียน ปี2562 ชั้นป4

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า (ลำชะล่าประชาสรรค์)
ที่ ................................... / พิเศษ วันที่..............................
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า (ลำชะล่าประชาสรรค์)

ตามที่ข้าพเจ้านายทวีรัตน์ คล้านุ่ม ตำแหน่งครูคศ.๑ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ได้ดำเนินการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำชั้น เพื่อดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนประจำชั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้า
จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาพร้อม ดังนี้
๑. แบบบันทึกสรุปรายงานผลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล SDQ จำนวน……๒๑……. ฉบับ
๒. ภาคผนวกประกอบรายงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ ..........................................
(นายทวีรัตน์ คล้ายนุ่ม)
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑

- อนุมัติ
- เห็นชอบ

ลงชื่อ ..........................................

(นางสาวเบ็ญจมาศ เจริญปาละ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า (ลำชะล่าประชาสรรค์)

คำนำ ก

เอกสารรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า (ลำชะล่าประชาสรรค์) ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๒ ในด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งการปฏิบัติงานของครูประจำชั้น จะมีประโยชน์
ในการหาวิธีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะการแก้ปัญหาให้ตรงกับปัญหา
ของนักเรียนมากยิ่งขึ้นและมีความรวดเร็ว อีกทั้งเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาสาเหตุข้อ
บกพร่อง เพื่อนำไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปีต่อไป
      งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการและคณะครูที่ให้คำ
แนะนำและความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการปฏิบัติงานของสำนักงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒
 
 
 
  ทวีรัตน์ คล้ายนุ่ม
 
 

สารบัญ ข

คำนำ หน้า
สารบัญ ก
แบบบันทึกสรุปรายงานผลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล SDQ ข
ภาคผนวก ๑ - ๒๑

- ภาพประกอบกิจกรรมการคัดกรองนักเรียน SDQ ๒๒ - ๒๖


Click to View FlipBook Version