The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by puanwanmariniizayu, 2019-12-06 00:47:52

MQS Booklet

Draft

ELEMEN 1 : BUDAYA KORPORAT

Isi Kandungan

1. Maklumat Korporat
1.1 Carta organisasi bahagian/pusat, misi, visi, objektif, piagam
pelanggan, laman sesawang, informasi korporat, pengukuhan
integriti & pencegahan rasuah

2. Dokumentasi Organisasi
2.1 Manual Prosedur Kerja
2.2 My Portfolio
2.3 Sasaran Kerja Tahunan dikemaskini 2 kali setahun
2.4 Sistem fail yang teratur

3. Galakan, Penghargaan dan Pengiktirafan
3.1 Anugerah Anggota Kerja Terbaik Bulanan
3.2 Pengiktirafan di peringkat MARA/Organisasi dan di dalam negeri atau
luar negara
3.3 Anugerah, penghargaan dan pengiktirafan kepada warga kerja

4. Lobi/Pintu Masuk Utama
4.1 Pelan lokasi, bahan promosi, notis umum/peringatan/tanda larangan

5. Kaunter Khidmat Pelanggan
5.1 Petugas mengamalkan perkhidmatan mesra pelanggan
5.2 Kemudahan peralatan dan maklumat yang lengkap
5.3 Borang aduan dan peti cadangan disediakan
5.4 Buku daftar maklumat pelanggan
5.5 Ruang khas untuk pelawat

6. Ruang Gunasaama / Bilik Mesyuarat / Bilik Latihan / Bilik Bincang
6.1 Senarai inventori yang lengkap (Borang PA 7)
6.2 Peralatan dan kemudahan dalam keadaan baik dan mempunyai SOP
6.3 Persekitaran tempat kerja yang selamat

1. Maklumat Korporat
Facebook Rasmi KPMB
Laman sesawang KPMB

Visi, Misi, Objektif MARA

2. Dokumentasi Organisasi

Sistem fail yang teratur/sistematik
3. Galakan, Penghargaan & Pengiktirafan

Anugerah pekerja cemerlang bulanan

Menerima pengiktirafan daripada pihak luar
Anugerah, penghargaan dan pengiktirafan kepada warga kerja

4. Lobi/Pintu Masuk Utama

Pelan Lokasi

Bahan Promosi
Tanda Larangan

5. Kaunter Khidmat Pelanggan
Amalan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)
Kemudahan dan peralatan lengkap dan berfungsi

Borang aduan / peti cadangan (atas talian
dan luar talian)

Buku daftar maklumat pelangan

Ruang khas untuk pelawat

6. Ruang Gunasama / Bilik Mesyuarat / Bilik Latihan / Bilik Bincang
Senarai inventori (Borang PA 7)

SOP bagi peralatan di bilik guna sama

Persekitaran yang selamat

ELEMEN 2 : PERSEKITARAN KONDUSIF

KOMPONEN 1 : KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (KKP)

Isi Kandungan

1. Komitmen Pengurusan
1.1 Dasar Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan
1.2 Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Pusat (JKKP)
1.3 Jadual mesyuarat JKKP
1.4 Floor warden (memo lantikan dan senarai nama)
1.5 Senarai Semak Keselamatan Persekitaran & Tempat Kerja
1.6 Kursus dan latihan berkaitan keselamatan (MERT, HIRARC, Kursus
asas kebakaran, ujian kecergasan) (Makluman kursus, senarai
kehadiran)
1.7 Prosedur Pengungsian Bangunan

2. Keselamatan Umum
2.1 Aktiviti pengungsian bangunan (Laporan dan senarai kehadiran)
2.2 Tempat berkumpul
2.3 Sistem Pencegahan Kebakaran
2.4 Alat pemadam api di ketinggian yang sesuai
2.5 Bilik fail lengkap dengan alat pemadam api
2.6 Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan
2.7 Laporan penyiasatan kemalangan, kejadian berbahaya dan penyakit
pekerjaan (Borang KKP 1)
2.8 Permit / Pas Kerja kontraktor
2.9 Jadual penyelenggaraan bagi tangki air, loji kumbahan dan rumah
pam (surat daripada SPAN)
2.10 Pemeriksaan kesihatan warga kerja yang terdedah kepada risiko
(surat pengecualian)
2.11 Peti pertolongan cemas (senarai ubat)
2.12 Susun atur perabot dan barangan pejabat tidak menghalang laluan
keluar/kecemasan
2.13 Maklumat talian kecemasan
2.14 Tanda arah keluar jelas
2.15 Tingkap pejabat dalam keadaan baik
2.16 Tangga kecemasan bersih dan tiada halangan
2.17 Longkang tidak tersumbat / bertutup

3. Keselamatan Makmal / Bengkel IPMA
3.1 Jadual Penyelenggaraan bagi alatan makmal / ladang
3.2 Sijil Perakuan Kelayakan (TB)
3.3 Nombor pendaftaran mesin / jentera / alatan (TB)
3.4 SOP bagi alatan / mesin
3.5 Pelaksanaan HIRARC (dokumen HIRARC)
3.6 Alatan PPE cukup dan lulus spesifikasi DOSH
3.7 Papan tanda mandatori keselamatan
3.8 Pendaftaran, penyimpanan, penggunaan dan pelupusan alatan /
bahan kimia mengikut ketetapan DOSH (CDMS)

3.9 Stor penyimpanan bahan kimia yang selamat
3.10 Kebuk wasap (TB)

1. Komitmen Pengurusan
Dasar Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan

Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Pusat (JKKP)

Jadual Mesyuarat JKKP
Floor Warden

Senarai Semak Keselamatan Persekitaran & Tempat Kerja
Senarai kursus dan latihan berkaitan keselamatan
Prosedur Pengungsian Bangunan

2. Keselamatan Umum
Aktiviti Pengungsian Bangunan
Tempat berkumpul
Sistem Pencegahan Kebakaran

Alat pemadam api di ketinggian yang sesuai
Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan

Peti pertolongan cemas

Susun atur perabot dan barangan pejabat tidak menghalang laluan
Maklumat talian kecemasan

Tanda arah KELUAR yang jelas

Tiada halangan pada tangga
Longkang tidak tersumbat

3. Keselamatan Makmal / Bengkel IPMA
Jadual penyelenggaraan bagi alatan makmal
SOP bagi alatan makmal

Personal Protective Equipment (PPE)

Pendaftaran, penyimpanan, penggunaan alatan

ELEMEN 2 : PERSEKITARAN KONDUSIF

KOMPONEN 2 : KESELAMATAN PERLINDUNGAN

Isi Kandungan

1. Komitmen Pengurusan
1.1 Buku Arahan Keselamatan
1.2 Manual Pengurusan Keselamatan
1.3 Senarai pegawai keselamatan
1.4 Sistem Pegawai Bertugas dilaksanakan

2. Kawalan akses
2.1 Pintu masuk utama dan kawasan berpagar baik
2.2 Pencahayaan mencukupi
2.3 Peralatan keselamatan yang cukup dan baik (CCTV)
2.4 Kad pelawat yang mencukupi
2.5 Pengawal keselamatan yang mencukupi
2.6 Semua pintu utama lengkap dengan kunci keselamatan

3. Kunci Keselamatan
3.1 Anak-anak kunci pejabat dan pendua disimpan dengan sempurna
3.2 Buku daftar kunci pejabat
3.3 Buku pergerakan kunci

4. Keselamatan Dokumen
4.1 Lantikan Pegawai Pengelas
4.2 Buku Am 492, Am492A dan Am492B, juga Am10
4.3 Dokumen rahsia rasmi jabatan terperingkat disimpan berasingan
4.4 Sistem 2 lapis sampul surat dan Borang Jadual
4.5 Pelupusan dokumen terperingkat (TB)

5. Data Rahsia Rasmi / Pusat Data / Bilik Server
5.1 Maklumat terperingkat di back-up
5.2 Kata laluan bagi setiap komputer
5.3 Kawalan akses Server rack dihadkan dan ada rekod senggaraan
5.4 Lokasi Server Rack yang selamat (ada sistem pencegahan kebakaran
/ mempunyai sistem pendingin hawa)

6. Keselamatan Peribadi
6.1 Tapisan keselamatan dibuat (E-Vetting)
6.2 Senarai JKB dikemukakan kepada KPKK
6.3 Lampiran F yang ditandatangani oleh pihak kontraktor setelah kerja
selesai

1. Komitmen Pengurusan
Buku Arahan Keselamatan

Manual Pengurusan Keselamatan
Sistem Pegawai Keselamatan

2. Kawalan akses
Pintu masuk utama
Pencahayaan mencukupi

CCTV
Kad pelawat yang mencukupi
Pengawal keselamatan

Pintu utama lengkap dengan kunci keselamatan

3. Kunci Keselamatan

Anak-anak kunci disimpan dengan
sempurna

Buku daftar dan buku pergerakan
kunci

4. Keselamatan Dokumen
Buku Am 492, Am492A, Am492B

5. Data Rahsia Rasmi / Pusat Data / Bilik Server
Maklumat di back-up

Kata laluan pada
komputer

Kawalan akses server rack

6. Keselamatan Peribadi

JKB yang dikemukakan
kepada KPKK

ELEMEN 3 : KREATIVITI DAN INOVASI

Isi Kandungan

1. Pembudayaan
1.1 Penglibatan dan kerjasama dengan agensi luar bagi tujuan inovasi
(MAGIC, pertandingan anjuran MARATEX, MYPEC dll)
1.2 Pelaksanaan program kreativiti dan inovasi bagi tujuan penjimatan
(hebahan melalui emel)
1.3 Pelaksanaan program inovasi / amalan baik bagi meningkatkan
prestasi dan kualiti kerja
1.4 Persatuan / Kelab Kreaviti dan Inovasi diwujudkan (memo lantikan,
memo panggilan mesyuarat, minit mesyuarat, senarai kehadiran)

2. Galakan dan Sokongan
2.1 Sokongan dan kerjasama pengurusan
2.2 Promosi dijalankan bagi tujuan pembudayaan kreativiti dan inovasi
(emel dll)
2.3 Kumpulan Inovasi dan Kreativiti diwujudkan (memo lantikan,
panggilan mesyuarat, minit mesyuarat dan senarai kehadiran)

3. Impak
3.1 Produk inovasi dihasilkan (sistem iPilih, TEAMS, AIMS)
3.2 Program penjimatan dilaksanakan (promosi yang dibuat melalui
hebahan emel)
3.3 Impak inovasi (pusat pentadbiran MARA / Organisasi / Bahagian)

1. Pembudayaan

Penglibatan dan kerjasama dengan
agensi luar

Program kreativiti & inovasi

Antara amalan baik ‘best-practice’
Kelab Inovasi & Kreativiti diwujudkan

2. Impak

AIMS I-PILIH VFIX IT

Academic UNDIAN MPP LAPORAN
Intervanti KEROSAKAN
on
Managem

INTERVENSI
PELAJAR

Penghasilan produk inovasi


Click to View FlipBook Version