The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ken__pongsapak, 2021-11-05 05:44:12

coKE PEPSI 45865165

coKE PEPSI 45865165

ข้อมูลรายละเอยี ดธุรกจิ ของ
แบรนดเ์ ราและคู่แข่ง

ประเภทของธุรกิจ Coke ประวตั คิ วามเป็นมาของ Coke
ประเภท : บรษิ ัทมหาชน เรม่ิ ท่ี อาซา จีแคนเ์ ลอร์ นกั ธุรกิจชาวเมืองแอตแลนตา้
อตุ สาหกรรม : เครอ่ื งด่มื
ท่ไี ดก้ วา้ นซือ้ หนุ้ ของ บรษิ ัทโคก้ ทงั้ หมด จากนายจอรน์ เอส
COKE เพมเบอรต์ นั จนกลายเป็นผคู้ รอบครองกิจการทงั้ หมด และ

ทายอดขายของ Coke มากกวา่ เดิมถงึ 10 เทา่ และได้
ก่อตงั้ บรษิ ัท Coca-Cola ในวนั ท่ี 31 มกราคม ค.ศ.
1893 พรอ้ มจดทะเบียนลขิ สทิ ธิ์เครอ่ื งหมายการคา้ อยา่ ง
เป็นทางการ

ในปี 1894 ซิปปี้ โจเซฟ ไดก้ ารรเิ ร่มิ บรรจุ Coca-
Cola ลงขวด และสง่ ไปขายตามไรใ่ หญ่ๆ หรอื ตาม
โรงงานผลิตไมแ้ ปรรูป ถือไดว้ า่ เป็นคนแรกท่นี า Coca-
Cola บรรจลุ งขวดเป็นคนแรก โรงงานบรรจเุ ครอ่ื ง
เครื่องด่มื Coca-Cola ลงขวด ถกู ตงั้ เป็นแห่งแรกท่เี มอื ง
ชตั ตานกู า้ รฐั เทนเนสซี ในปีถดั มาโรงงานแหง่ ท่ี 2 ก็ไดถ้ กู
ตงั้ ขนึ้ ท่เี มอื งแอตแลนตา้ ในอกี 20 ปีถดั มา จานวนโรงงาน
บรรจขุ วดเพ่ิมขนึ้ เป็นมากกวา่ 1,000 แหง่ ท่วั สหรฐั อเมรกิ า

ช่องทางการจาหน่าย

มีชอ่ งทางการจดั หน่ายอยา่ งมากสาหรบั ในประเทศไทย เพ่ือการเขา้ ถึงของผลติ ภณั ฑแ์ ละเพ่ือให้
ผบู้ รโิ ภคสามารถหาซือ้ ไดใ้ นทกุ พืน้ ท่ี โคก้ จงึ มกี ารวางจาหนา่ ยตามหา้ งสรรพสินคา้ ชนั้ นาของ
ประเทศ เช่น หา้ งตระกลู เซน็ ทรลั บกิ๊ ซี โลตสั และการจาหน่ายแบบสง่ อย่างหา้ งแมค็ โคร
รวมถงึ ยงั มกี ารจาหนา่ ยตามมนิ ิมารท์ เซเวน่ อีเลฟเวน่ และรา้ นขายของชาท่วั ไป เพ่ือสนองตอ่
ความตอ้ งการของผบู้ รโิ ภค

สินคา้ และผลิตภณั ฑข์ อง Coke กลุ่มธุรกิจ ในประเทศไทย

ไดแ้ ก่ โคคา-โคลา, โคก้ ซีโร,่ โคก้ ไลท,์ แฟนตา้ , สไปรท์ , ชเวปส,์ รูทเบียร์ เอ แอนด์ ดบั บลวิ ,
นา้ สม้ มนิ ิทเมด สแปลช, มนิ ิทเมด พลั พิ และนา้ ด่มื นา้ ทิพย์

การบรกิ าร

1."Coke" ไดท้ าการวางนา้ อดั ลมบรเิ วณดา้ นหนา้ ซปุ เปอรม์ าเก็ตเพ่ือดงึ ดดู ลกู คา้ และใหท้ าง
ซปุ เปอรม์ าเก็ตบรหิ ารการขนสง่ สนิ คา้ ไปท่ีหนา้ รา้ นรวมถึงปรมิ าณการเก็บสนิ คา้

2."Coke" ใหส้ ว่ นลดกลบั ไปยงั ผซู้ อื้ เช่นรา้ นเฟรนไชนข์ อง Burger King เช่ือวา่ ไดจ้ ่าย
คา่ หวั เชือ้ นา้ หวานใหก้ บั "Coke"

3.การลงทนุ ทางดา้ นโฆษณารวมทงั้ อปุ กรณส์ ง่ เสรมิ การขายของนา้ อดั ลม ณ.จดุ ขาย
4."Coke" หาลกู คา้ กลมุ่ อ่ืนๆ โดยใชช้ อ่ งทางจดั จาหน่ายใหม่ เชน่ รา้ น McDonald's และ

Burger King

5."Coke" บรหิ ารจดั การลกู คา้ เครอ่ื งกดนา้ โดยใช้ เฟรนไชนร์ ะดบั ชาติของตวั เอง ผซู้ ือ้ เฟรนไชนจ์ ะ
ทาการตอ่ รองและทาขอ้ ตกลงในเรอ่ื งสทิ ธิขายนา้ จากเครอ่ื งกดซง่ึ ในบางกรณีกบั รา้ นเครอื ขา่ ยขนาด

ใหญ่
6."Coke" ใชก้ ารจงู ใจโดยใหส้ ว่ นลดแก่บรษิ ัทบรรจขุ วดเพ่ือใหบ้ รษิ ัทเหลา่ นีท้ าการตดิ ตงั้ ตจู้ ่ายนา้
อตั โนมตั ิ เจา้ ของพืน้ ท่ีท่ีใหท้ าการวางตจู้ า่ ยนา้ อตั โนมตั ิปกติก็จะไดร้ บั คา่ คอมฯ
7."Coke" ใชก้ ลยทุ ธก์ ารบรหิ ารความสมั พนั ธก์ บั บรษิ ัทขายสง่ วตั ถดุ บิ ของบรษิ ัทท่ีมีกบั บรษิ ัทผลติ
กระป๋ อง "Coke" ชว่ ยบรษิ ัทบรรจขุ วดในการตอ่ รองกบั บรษิ ัทผลติ กระป๋ อง

ประเภทของ Pepsi ประวตั ิของและความเป็นมาของ Pepsi
ประเภท : สาธารณะ เป๊ บซ่เี ครอ่ื งด่มื อดั ลมท่ีผลิตโดยบรษิ ัทเป๊ ปซ่ี ซง่ึ เป็น
อตุ สาหกรรม : เครอ่ื งด่มื บรษิ ัทคแู่ ข่งรายสาคญั ของโคคา โคลา่ เป๊ ปซ่ี โคลา่
กาเนิดขนึ้ ครงั้ แรกโดยการคดิ คน้ ของเภสชั กรคาแรป็
การแปรรูปอาหาร แรดแฮมท่ีนิวเบริ น์ นอรท์ แคโรไลนา ในช่วงทศวรรษ
1800 - 1900 แรกเรม่ิ เครอ่ื งด่ืมชนิดนีต้ งั้ ช่ือวา่

"เครอ่ื งด่มื ของแบรด (Brad's drink)" โดยมี
เจตนาจะผลิตเครอ่ื งด่มื ชนิดนีข้ นึ้ เพ่ือช่วยรกั ษาอาการ
ปวดทอ้ ง ต่อมาแรดแฮมจงึ ตงั้ ช่ือเครอ่ื งด่ืมนีว้ า่ เป๊ ปซ่ี
จากอาการปวดทอ้ งท่ีเรยี กว่า " ไดเป๊ ปเซีย " ช่ือเป๊ ปซ่ี
นนั้ จดทะเบยี นเครอ่ื งหมายการคา้ เม่ือวนั ท่ี 16
มิถนุ ายน 1903 สว่ นผสมของเป๊ ปซ่ถี ือเป็นความลบั
ทางการคา้ เชน่ เดยี วกบั สตู รผสมของ โคก้ เคเอฟซี
และแมค็ โดนลั ด์

COKE

ช่องทางการจาหน่าย

มีชอ่ งทางการจดั หนา่ ยอยา่ งมากสาหรบั ในประเทศไทย เพ่อื การเขา้ ถึงของผลติ ภณั ฑแ์ ละ
เพ่ือใหผ้ บู้ รโิ ภคสามารถหาซือ้ ไดใ้ นทกุ พืน้ ท่ี เป๊ บซ่จี งึ มีการวางจาหน่ายตามหา้ งสรรพสินคา้
ชนั้ นาของประเทศ เช่น หา้ งตระกลู เซน็ ทรลั บกิ๊ ซี โลตสั และการจาหนา่ ยแบบสง่ อยา่ งหา้ ง
แม็คโคร รวมถงึ ยงั มกี ารจาหน่ายตามมินมิ ารท์ เซเวน่ อีเลฟเวน่ และรา้ นขายของชาท่วั ไป
เพ่ือสนองตอ่ ความตอ้ งการของผบู้ รโิ ภค

สินคา้ และผลิตภณั ฑ์

เป๊ ปซ่ี, มิรนิ ดา้ , เซเวน่ อพั , ทีพลสั , ลปิ ตนั ไอซท์ ี

การบริการ

1.สรา้ งจดุ Touchpoint 360 องศา
2.นวตั กรรม Product และ Packaging
3.Activate แบรนดใ์ นทอ้ งถ่ิน
4.เป็นผสู้ นบั สนนุ ในงานดนตรแี ละกีฬา

กลุ่มลูกคา้ เป้าหมายของแบรนด์

Target: กลมุ่ ผบู้ รโิ ภคท่ีเป็นกลมุ่ เปา้ หมายหลกั ของ
Coca-Cola จะเป็นกลมุ่ วยั รุน่ จนถงึ วยั กลางคน ซง่ึ มี

อายุ 15-45 ปี ทงั้ เพศชายและเพศหญิง ฐานะทาง
การเงินตงั้ แตร่ ะดบั ลา่ งจนถึงระดบั กลางและมีลกั ษณะ
บคุ ลกิ ภาพท่ีตอ้ งการความสดช่ืนและมี Life Style ท่ี
ชอบกีฬาและดนตรเี ป็นหลกั พฤตกิ รรมสว่ นใหญ่จะซอื้
เพ่ือบรโิ ภคเอง มีความถ่ีในการบรโิ ภคมากพอสมควร
แตก่ ลมุ่ ผบู้ รโิ ภครา้ นคา้ สง่ ก็สามารถสรา้ งรายไดใ้ หก้ บั
Coca-Cola ไดใ้ กลเ้ คยี งกนั กบั ผบู้ รโิ ภครายย่อย

Target try: กลมุ่ คนทกุ เพศทกุ วยั ไมจ่ ากดั เร่อื งของ
อายุ ผทู้ ่ีช่ืนชอบในการด่มื เครอ่ื งด่มื ท่ีเป็นนา้ อดั ลม และ

คนท่ีไมช่ อบบรโิ ภคนา้ ตาลเพราะกลวั อว้ นโดย Coca
Cola ไดอ้ อกผลติ ภณั ฑ์ (Product) ท่ีใชส้ ารให้
ความหวานแทนนา้ ตาล ช่ือผลิตภณั ฑ์ Coke Zero
(ใหพ้ ลงั งาน 0 กิโลแคลเลอร)่ี และCoca Cola ยงั

ออกผลติ ภณั ฑม์ ากมายหลากหลายรสชาติ

FAB
ของแบรนดเ์ รา

Coke โค้กสูตรไม่มนี า้ ตาล นา้ อัดลม 500 มล.

F (Feature) = เป็นขวดพลาสตกิ มีฝาปิดขวดสีดา มีโลโกสญั ลกั ษณข์ องโคก้ เป็นไซส์
ขวดขนาดกลาง มีปรมิ าณ 500 มล.

A (Advantage) = ผ่านกระบวนการผลติ ท่ีไดม้ าตรฐาน สตู รไม่มีนา้ ตาล เป็นเคร่ืองดื่ม
สาหรบั ผทู้ ่ีตอ้ งการรสชาตขิ องCoke โดยไม่มีนา้ ตาล รสชาตอิ รอ่ ยเหมอื นกบั โคก้ ออรจิ ินลั
แตไ่ ม่มีนา้ ตาล มีหลากหลายขนาดและราคาท่ีแตกตา่ งกนั สามารถหาซือ้ ไดต้ ามรา้ นคา้
เซเวน่ หรอื หา้ งสรรพสนิ คา้ ท่วั ไป

B (Benefit) = ชว่ ยดบั กระหายคลายรอ้ น ช่วยใหร้ ูส้ กึ ดีสดช่ืน การด่มื ในปริมาณเลก็ นอ้ ย
จะช่วยลดอณุ หภมู ิภายในใหล้ ดลงได้

FAB
ของแบรนคแู่ ขง่

เป๊ ปซ่ี แมก็ ซ์ นา้ อดั ลม 550 มล.

F (Feature) = เป็นขวดพลาสตกิ มีฝาปิดขวดสขี าว มีโลโกสญั ลกั ษณข์ องแป๊ ปซ่ี เป็นไซสข์ วด
ขนาดกลาง มีปรมิ าณ 550 มล.

A (Advantage) = ผา่ นกระบวนการผลติ ท่ีไดม้ าตรฐาน โดยปราศจากนา้ ตาล เหมาะสาหรบั ทกุ
เพศทกุ วยั มีหลากหลายขนาดและราคาท่ีแตกตา่ งกนั สามารถหาซือ้ ไดต้ ามรา้ นคา้ เซเวน่ หรอื
หา้ งสรรพสินคา้ ท่วั ไป

B (Benefit) = ช่วยใหส้ ดช่ืน รสชาตซิ าบซา่ โดยปราศจากนา้ ตาล ช่วยดบั กระหายทกุ ครงั้ เม่ือด่ืม

กลยุทธ์ของ Coca-Cola

1.Franchise Model ในการช่วยใหโ้ คก้ สามารถกระจายสินคา้ ไดใ้ นทุกที่ทว่ั โลก
2.มีการจดั แคมเปญหลากหลายแคมเปญ เช่น Taste the Feeling’ Campaign เป็นแคมเปญในช่วง

ปี 2016 กระตุน้ ใหผ้ บู้ ริโภคแบ่งปันความรู้สึกต่างๆ ในโซเชียลมีเดียภายใตแ้ ฮชแทก็
#TasteTheFeeling
3.การตลาดแบบ Localize เป็นการสร้างปฏิสมั พนั ธ์ระหวา่ งกนั ใหก้ บั ลูกคา้ และเป็นการเขา้ ใจ
วฒั นธรรมของผคู้ นในแต่ละประเทศ เช่น การออกแคมเปญที่เรียกวา่ “Share A Coke” ใน

ประเทศต่าง ๆ ทวั่ โลก โดยในประเทศไทยท่ีรู้จกั กนั ดีการพิมพช์ ื่อคนอยบู่ นกระป๋ อง และขวด
พลาสติกของโคก้ หรือจะเป็นขอ้ ความแชร์ความรู้สึกเพอ่ื มอบใหก้ บั คนสาคญั ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
4.หวั ใจของแบรนดไ์ ม่ใช่การขายสินคา้ โดยหวั ใจสาคญั ของการตลาด คือการสร้างความสุข ความ

สนุกสนาน และความยนิ ดี ใหก้ บั ลูกคา้

5.ออกรสชาติใหม่อยเู่ สมอ ออกสินคา้ รสชาติใหม่ ๆ ออกมาวางจาหน่ายในตลาดอยเู่ สมอ ไม่วา่ จะ
เป็น “โคก้ รสชาติกาแฟ” ท่ีพร้อมวางจาหน่ายทว่ั สหรัฐฯ เจาะกลุ่มวยั รุ่น หรือจะเป็นท่ีญ่ีป่ ุนมีการ
เปิ ดตวั Coca-Cola Strawberry
6.การตลาดรักษโ์ ลก การนาเทคโนโลยที ่ีเรียกวา่ KeelClip เพ่อื ยกเลิกการใชห้ ่อพลาสติก
ท้งั หมดออกจากเครื่องดื่มชนิดกระป๋ องในตลาดสหภาพยโุ รป หรือประกาศเปิ ดตวั ขวดแบบใหม่
เป็นคร้ังแรกในรอบทศวรรษ โดยมีความโดดเด่นอยทู่ ่ีทามาจากวสั ดุพลาสติกรีไซเคิลแบบ 100%
7.ใชโ้ ซเชียลมีเดียแบบสร้างสรรค์ เป็นหน่ึงในแบรนดท์ ี่มีความเคล่ือนไหวบนแพลตฟอร์ม

Twitter บ่อยมาก ทาใหม้ ีผตู้ ิดตามกวา่ 3.3 ลา้ นคน และมีจานวนทวตี กวา่ 3 ลา้ นขอ้ ความ มี
ทีมงาน Coca-Cola พดู คุยกบั ผตู้ ิดตามผา่ น @mentions อยเู่ สมอ
8.การใหส้ ปอนเซอร์ เช่น สปอนเซอร์รายการโทรทศั นช์ ื่อดงั อยา่ ง American Idol ยาวนาน
ถึง 13 ปี และสปอนเซอร์ กีฬาโอลิมปิ ก ต้งั แต่ช่วงปี 1928 จนถึงปัจจุบนั

กลยุทธ์ของ Pepsi

1.Marketing Activation โดยนาเร่ืองของไลฟ์ สไตลเ์ ขา้ มาเป็นแกนหลกั ในการ
ขบั เคล่ือน

2.Music Marketing ที่มีการใชด้ นตรีแนว EDM ซ่ึงเป็นแนวดนตรีของคนรุ่นใหม่เขา้ มา
ใชใ้ นการทามิวสิก มาร์เกต็ ติ้ง
3.สร้างจุด Touchpoint 360 องศา Pepsi ตอ้ งการที่จะใหม้ ีจุดที่สามารถเขา้ ถึงกบั ลูกคา้ ให้
ไดม้ ากที่สุด ไม่วา่ จะเป็นวางขายในร้านขายของชา ร้านสะดวกซ้ือ หรือแมแ้ ต่ขอ้ ความบนป้าย
Billboard ในสนามกีฬา

4.นวตั กรรม Product และ Packaging อยา่ งเช่น ในช่วงฟตุ บอลโลก Pepsi กย็ งั มีการ
ออกแบบผลิตภณั ฑใ์ หเ้ ขา้ กบั ฤดูกาลน้นั ดว้ ยการนารูปฟุตบอลหรือรูปของนกั เตะมาไวบ้ นบรรจุ
ภณั ฑ์ การทาใหม้ ีขนาดท่ีหลากหลายของบรรจุภณั ฑก์ ท็ าให้ Pepsi ตอบโจทยผ์ บู้ ริโภคได้
5.เป็นผสู้ นบั สนุนในงานดนตรีและกีฬา Pepsi มกั จะสร้างแคมเปญในงานดนตรีและกีฬา เพราะ
ท้งั สองส่ิงมกั ใชไ้ ลฟ์ สไตลข์ องคนรุ่นใหม่เขา้ มาขบั เคลื่อนเป็นหลกั เพื่อใหส้ ื่อถึงรสชาติความซ่า
ของเครื่องด่ืม

6.การออกรสชาติใหม่ๆ เช่นรสราสเบอร์ร่ี และรสไลม์

ปัญหา การท่ี Coke จะเสนอผลติ ภณั ฑใ์ หมๆ่ นนั้ ยอ่ มเป็นไปไดย้ าก
ทพี่ บ เน่ืองจาก Coke เป็นท่ีรูจ้ กั ของ ผบู้ รโิ ภคในดา้ นนา้ ด่ืมโคลา่ ซง่ึ การท่ี
จะขยายไปในดา้ นอ่ืนนนั้ เป็นเร่อื งท่ียากท่ีผบู้ รโิ ภคจะใหค้ วามสนใจ
และเช่ือถือ ซง่ึ ถา้ ขยายความกวา้ งของผลติ ภณั ฑม์ ากไปจะทาให้

สนิ คา้ โคลา่ นีอ้ อ่ นกาลงั ไปดว้ ย โคก้ มกั ถกู มองวา่ ไมม่ ี Innovation
จะเหน็ ไดจ้ าก Line สินคา้ ท่ีมีใหเ้ ลือกไมม่ ากนกั และยงั ถือวา่ นอ้ ย
กวา่ คแู่ ข่ง ซง่ึ อาจทาใหผ้ บู้ รโิ ภคหนั ไปทดลองสนิ คา้ อ่ืนท่ีมีความแปลก
ใหมไ่ ดง้ ่าย ความสามารถในการขยายผลิตภณั ฑม์ ีคอ่ นขา้ งจากดั

เน่ืองจากการปรบั ปรุงผลิตภณั ฑใ์ หเ้ หมาะสมกบั line สินคา้ เดมิ เป็น
เรอ่ื งท่ียาก และอาจทาใหภ้ าพ ความ Classic ออ่ นลง การแขง่ ขนั ท่ี
รุนแรง ทงั้ ตลาดเดมิ และเคร่อื งด่ืมใหมๆ่ ท่ีพยายามเขา้ มาเรอ่ื ยๆ ทาให้
การจะครองสว่ นแบง่ ตลาดจานวนมากนนั้ ยากขนึ้

การแก้ 1.การออกผลติ ภณั ฑใ์ หมๆ่ แตย่ งั คงความเป็น coke อยู่ เป็นการ
ปัญหา
50%รว่ มมือกบั บรษิ ัทอ่ืนๆ ไดท้ งั้ connection และผลติ ภณั ฑใ์ หมๆ่ ให้

กลมุ่ ลกู คา้ ไดล้ อง และไมท่ าลายความclassicของโคก้ เพราะยงั ใช้
รสชาติเดิมของโคก้ แตเ่ ป็นในรูปแบบผลติ ภณั ฑใ์ หมไ่ ปช่วยตอบโจทย์
ในเร่อื งความแปลกใหม่จากเดมิ
2. จบั มือกบั บรษิ ัทเจเล่ ทาใหไ้ ดผ้ ลติ ภณั ฑใ์ หมเ่ ป็นเจเลโ่ คก้ ท่ีใช้
รสชาติคลาสสคิ ก็เลอื กท่ีจะสรา้ งความตา่ งเจาะกลมุ่ วยั เด็กและวยั
ทางานวยั กลางคน ดว้ ยการเปิดตวั ของโคก้ ขณะเดียวกนั แพกเกจท่ี
พกพาไดง้ า่ ย ด่ืมไดท้ กุ ท่ีและทกุ เวลา

การแก้ สอดรบั กบั ไลฟ์ สไตลท์ ่ีเรง่ รบี เยลล่พี รอ้ มด่ืม รสชาติ โคก้ โดยมีสว่ นผสม
ปัญหา
ของทงั้ วิตามิน C 200% และคอลลาเจน สาหรบั ตวั เลอื กของคนท่ีรกั
สขุ ภาพและอยากทานโคก้ ในรูปแบบ เยลล่พี รอ้ มด่ืม ท่ีไดท้ งั้ ประ
โยชยนแ์ ละสว่ นผสมของวติ ามินถงึ 9 ชนิด เรยี กวา่ เอาใจลกู คา้
หลากหลาย ตลาดเยลล่พี รอ้ มด่ืม พฤติกรรมผบู้ รโิ ภคสว่ นใหญ่กินเพ่ือ

ตอ้ งการดแู ลรูปรา่ ง ควบคมุ นา้ หนกั เป็นหลกั แต่ Benefit ดา้ น
Beauty & Healthy ถือวา่ เป็นเรอ่ื งรองและเร่อื งแพกเกจสอดรบั
กบั ไลฟ์ สไตลท์ ่ีเรง่ รบี ถือกินไดท้ กุ ท่ีและทกุ เวลา

การแก้ ดว้ ยซองเพาช์ หรอื บรรจภุ ณั ฑอ์ าหารชนิดออ่ นตวั หรอื ยืดหยนุ่ ได้
ปัญหา
พฤติกรรมของคนเปล่ยี นสวู่ ิถีชีวติ ใหม่ New Normal มีความ
ตอ้ งการผลติ ภณั ฑเ์ พ่ือสขุ ภาพ เพ่ือปอ้ งกนั มากกวา่ จะรอใหต้ วั เอง
ป่วยและรกั ษา จงึ ยอมจา่ ยเงินเพ่ือซือ้ สินคา้ เพ่ือสขุ ภาพ และ การ
แขง่ ขนั ตลาดของผปู้ ระกอบการ แข่งกนั ชจู ดุ ขายการเคลมวติ ามนิ
และ การเติมแต่งสารท่ีมีคณุ คา่ ทางโภชนาการ แคลอร่ที ่ีต่า และ
รสชาตติ อ้ งโดนใจมากพอ สดุ ทา้ ยอยทู่ ่ีคอนเซ็ปตข์ องสนิ คา้ ท่ีดดู ดงึ ใจ
ผบู้ รโิ ภคไดด้ ีกวา่ กนั

Thank you all for

listening, it was a

pleasure being here
today.


Click to View FlipBook Version