The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 6.1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by peowjugkrit, 2022-09-01 22:50:34

รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 6.1

รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 6.1

บันทึกขอ้ ความ
สว่ นราชการ โรงเรียนชมุ ชนบา้ นนาเยยี สำนักงานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาอุบลราชธานี เขต ๔
ท_ี่ ________________________วันที่ ๓๐ เดอื น กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕
เรอื่ ง รายงานการเยยี่ มบา้ นนกั เรียนชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี ๖/๑ ภาคเรยี นท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชมุ ชนบา้ นนาเยีย

ข้าพเจ้านางยุวฉัตร หลุมทอง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนำญกำรพิเศษ ได้รับมอบหมายให้เป็นครู
ประจำช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๑ ตามคำสั่งโรงเรียนชุมชนบ้านาเยีย ที่ ๒๘/๒๕๖๕ ซ่ึงมีนักเรียนจำนวน ๒๓
คน ตามทงี่ านระบบดูแลช่วยเหลอื นักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรยี น โรงเรียนชมุ ชนบา้ นาเยีย กำหนดใหม้ ีการ
เยีย่ มบ้านนกั เรียน ตามโครงการระบบดูแลชว่ ยเหลือนักเรยี น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมจี ุดมงุ่ หมายเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดี ระหว่างผปู้ กครอง กบั ครูและโรงเรยี น รบั ทราบข้อเท็จจริง สภาพความ
เปน็ อยขู่ องนกั เรียน สำรวจความพร้อมดา้ นการเรียน และตดิ ตามชว่ ยเหลือ ไดอ้ ย่างเหมาะสมตอ่ ไป

บดั น้ีขา้ พเจ้าจงึ ขอรายงานการเยยี่ มบา้ นนักเรยี นช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๑ ภาคเรียนท่ี ๑ ปกี ารศึกษา
๒๕๖๕ พร้อมทั้งภาพหลักฐานการเยี่ยมบ้าน ดงั แนบ

จงึ เรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิ ารณา

ลงช่ือ....................................................
(นางยวุ ฉัตร หลุมทอง)

ครปู ระจำช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
โรงเรยี นชุมชนบา้ นนาเยีย

ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรยี น
………………………………………………………...............…................................................................................

............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................... ..........................................................

ลงชอ่ื ..........................................
ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นชุมชนบ้านนาเยยี

(นายสุบรรณ คับพวง)
31/.ก.ค./65

คำนำ

โรงเรยี นชุมชนบ้านาเยีย สำนกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาอุบลราชธานี เขต ๔ ได้ดำเนนิ การ
จดั ให้มีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรยี นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ข้ึน ซ่ึงเป็นเครอ่ื งมอื ที่มีความสำคัญ
และจำเป็นอย่างยิ่งในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล รวมท้ังเป็นการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน ระหว่างครูและผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือเปน็ การหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา โดยให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนตามกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
เพ่ือให้การดำเนินงานระบบดูแลชว่ ยเหลือนักเรียนมีประสทิ ธภิ าพมากยง่ิ ขึ้น ซึ่งมีครทู ี่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลัก
ในการดำเนินงานและการได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในโรงเรียน รวมไปถึงหน่วยงานภายนอกที่มี
ส่วนเกีย่ วข้องกับการดูแลชว่ ยเหลอื นกั เรียน

การจัดทำรายงานผลการเย่ียมบ้านนักเรียน จึงเป็นการรายงานผลการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ของครูท่ีปรึกษา เพื่อเป็นการทำความรู้จักนักเรียน และนำข้อมูลพ้ืนฐานท่ีได้จากการเย่ียมบ้านใช้สำหรับ
ช่วยเหลือนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันท่ีจะนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลอื นักเรียนของในโรงเรยี นตอ่ ไป

ลงชือ่ .................................................
(นางยุวฉตั ร หลุมทอง)

ครปู ระจำช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๑

แบบบนั ทึกผลการเย่ียมบ้านนกั เรยี น ระดับชนั้ ประถมศึกษาปที ี่ ๖/๑

ระหว่างวันที่ ๗ กรกฎาคม ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เลขท่ี ชื่อสกลุ ผลการออกเย่ยี มบา้ น วัน เดอื น ปี
ได้ ไมไ่ ด้ ที่ดำเนินการ
๘ ก.ค. ๖๕
1. เด็กชำยพรชยั ก่ิงคำ ✓ ๘ ก.ค. ๖๕
๘ ก.ค. ๖๕
2. เด็กชำยรัชชำนนท์ รักษำศรี ✓ ๙ ก.ค. ๖๕
๑๒ ก.ค. ๖๕
3. เดก็ ชำยวิรำวุธ สำยทอง ✓ ๘ ก.ค. ๖๕
๘ ก.ค. ๖๕
4. เดก็ ชำยธนกฤต บุญขนั ธ์ ✓ ๘ ก.ค. ๖๕
๘ ก.ค. ๖๕
5. เด็กชำยธนวฒั น์ กลุ บตุ ร ✓ ๘ ก.ค. ๖๕
๘ ก.ค. ๖๕
6. เด็กชำยภมู ิธนพฒั น์ ริดไหม ✓ ๘ ก.ค. ๖๕
๘ ก.ค. ๖๕
7. เด็กชำยเจตนิพทั ธ์ ศรีวชิ ำ ✓ ๘ ก.ค. ๖๕
๘ ก.ค. ๖๕
8. เดก็ ชำยพีระพฒั น์ พลเมือง ✓ ๘ ก.ค. ๖๕
๘ ก.ค. ๖๕
9. เดก็ ชำยกฤษดำ คำสุข ✓ ๑๒ ก.ค. ๖๕
๘ ก.ค. ๖๕
๑๐. เดก็ ชายเกษมศานต์ แกว้ เหนอื ✓ ๘ ก.ค. ๖๕
11. เดก็ ชำยพีรพฒั น์ วรรณโคตร ✓ ๘ ก.ค. ๖๕
๘ ก.ค. ๖๕
12. เด็กหญิงธำรำทิพย์ ดอกพฒุ ✓ ๙ ก.ค. ๖๕

13. เด็กหญิงนนั ธิตำ ขนั ทอง ✓

14. เดก็ หญิงตรีทิพยนิภำ เทำออ่ น ✓

15. เด็กหญิง กวินทิพย์ โสเพง็ ✓

16. เด็กหญิง ณฐั ณิชำ แสงขำว ✓

17. เด็กหญิงศุภทั รชำ พลิ ำสันต์ ✓

18. เด็กหญิงกรรณิกำ บุง้ ทอง ✓

19. เดก็ หญิงสุนิษำ สมบรู ณ์ ✓

20. เดก็ หญิงพชิ ญำภคั เจริญเชำว์ ✓

21. เดก็ หญิงชญั ญำนุช มำระพนั ธ์ ✓

22. เดก็ หญิงลิปิ กำร์ ถอดศรี ✓

๒๓ เด็กหญิงเก็จมณี นริกุล ✓

นักเรยี นระดับประถมศึกษาปีท่ี ๖/๑ ปีการศึกษา 256๕

นักเรยี นทัง้ หมด จำนวน ๒๓ คน
๑๑ คน
นักเรยี นชาย จำนวน ๑๒ คน
๒๓ คน
นกั เรยี นหญิง จำนวน

ดำเนนิ การเยยี่ มบ้าน จำนวน คิดเปน็ ร้อยละ ๑๐๐

ไมไ่ ด้รบั การออกเยี่ยมบา้ น จำนวน - คน คดิ เป็นร้อยละ -

ลงช่อื .........................................
(นางยุวฉัตร หลุมทอง)

ครูประจำชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี ๖/๑

แบบสรปุ การเย่ียมบ้านนักเรียน โรงเรยี นชุมชนบา้ นนาเยีย

ภาคเรียนท่ี ๑ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๕

ข้อท่ี รายการ รวม (คน) รอ้ ยละ

1. นกั เรียนทีอ่ อกเยยี่ มบ้าน 2๓ 100

1.1 ชาย 1๑ ๔๘

1.2 หญงิ 12 ๕๒

2. ลกั ษณะบา้ น

2.1 บา้ นตนเอง ๒๓ ๑๐๐

2.2 อาศัยอยูก่ ับผ้อู น่ื --

2.3 บา้ นชน้ั เดยี ว --

2.4 บ้านสองชัน้ --

2.5 อนื่ ๆ................................................................ - -

3. สภาพแวดล้อม

3.1 ดี ๑๖ ๗๐

3.2 พอใช้ ๗ ๓๐

3.3 ไม่ดี - -
3.4 ควรปรบั ปรงุ - -
4. อาชีพผปู้ กครอง
4.1 เกษตรกร ๑๑ ๔๘
4.2 คา้ ขาย ๔ ๑๗
4.3 รับราชการ ๑ ๔
4.4 รับจา้ ง ๗ ๓๐
4.5 อนื่ ๆ................................................................... - -
5. รายได้รวมในครอบครวั เฉลย่ี ตอ่ เดอื น
5.1 ตำ่ กวา่ 5,000 บาทตอ่ เดือน ๑๑ ๔๘
5.2 5,001-10,000 บาทตอ่ เดือน ๖ ๒๖
5.3 10,001-20,000 บาทตอ่ เดอื น ๒ ๙
5.4 20,001-30,000 บาทต่อเดอื น ๓ ๑๓
๑ ๔
5.5 30,001 บาทขึ้นไป
6. สถานทท่ี ำงานของบดิ ามารดา ๑๑ ๔๘
๕ ๒๒
6.1 อยใู่ นอำเภอเดียวกัน ๗ ๓๐
6.2 อยู่ต่างอำเภอ แต่อยใู่ นจังหวัดเดียวกัน
6.3 อยตู่ า่ งจงั หวดั ๗ ๓๐
7. โรคประจำตวั ของนักเรียน ๑๖ ๗๐
7.1 มีโรคประจำตัว
7.2 ไม่มีโรคประจำตวั

ข้อท่ี รายการ รวม (คน) ร้อยละ
8. ความสมั พันธข์ องสมาชกิ ในครอบครวั
๒๓ ๑๐๐
8.1 ดี - -
8.2 เฉยๆ - -
8.3 ไม่ดี - -
8.4 อื่นๆ...................................................................
9. ความรู้สึกของผูป้ กครองทีม่ ีต่อนักเรียน ๒๓ ๑๐๐
9.1 พอใจ - -
9.2 เฉยๆ - -
9.3 ไมพ่ อใจ - -
9.4 อ่ืนๆ...................................................................
10. วธิ ีการที่ผู้ปกครองอบรมเลีย้ งดนู ักเรยี น - -
10.1 เข้มงวดกวดขนั ๑ ๔
10.2 ตามใจ ๒๒ ๙๖
10.3 ใชเ้ หตุผล - -
10.4 ปล่อยปละละเลย - -
10.5 อน่ื ๆ.................................................................
11. การปฏิบัติตนของนกั เรยี นขณะทอี่ ยูบ่ ้าน ๓ ๑๓
11.1 อา่ นหนังสือทำการบา้ น ๑๒ ๕๒
11.2 ชว่ ยงานผปู้ กครอง ๘ ๓๕
11.3 ทำงานบ้าน - -
11.4 ไม่ชว่ ยงานเลย - -
11.5 อ่ืนๆ.................................................................
12. ระยะทางระหว่างบา้ นกับโรงเรยี น ๑๘ ๗๙
12.1 ระยะ 1-5 กิโลเมตร ๔ ๑๗
12.2 ระยะ 6-10 กโิ ลเมตร ๑ ๔
12.3 ระยะ 11-15 กโิ ลเมตร - -
12.4 ระยะ 16-20 กิโลเมตร - -
12.5 ระยะ 20 กโิ ลเมตรขนึ้ ไป
13. สภาพความเปน็ อยู่ของครอบครัว ๑๓ ๕๗
4.1บดิ ามารดาอยู่ด้วยกนั ๗ ๓๐
4.2 หย่าร้างกัน ๓ ๑๓
4.3 บิดา/มารดาถึงแก่กรรม
- -
4.4 อนื่ ๆ...................................................................

ลงช่อื .................................................... ครปู ระจำชน้ั

(นางยุวฉัตร หลุมทอง)
วันที่ ๓๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ภาคผนวก

- คำสง่ั เย่ยี มบา้ น
- แบบบนั ทกึ การเย่ียมบา้ นนักเรียน
- รปู ภาพ

คำสง่ั โรงเรยี นชมุ ชนบา้ นนาเยีย ที่ / ๒๕๖๕

เรื่อง แตง่ ต้ังให้ครูประจำชน้ั ดำเนินการออกเยี่ยมบา้ นนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๕

--------------------------------------------------------------------------------------

ดว้ ยโรงเรียนชุมชนบา้ นนาเยีย ไดเ้ ลง็ เหน็ ความสำคญั เรือ่ งการดูแลช่วยเหลือนกั เรียนอย่างเปน็ ระบบ

ตดิ ตาม นักเรยี นเป็นรายกรณีไดอ้ ย่างใกล้ชิดและตอ่ เนื่อง ทั้งด้านวชิ าการ ความประพฤติ ครจู ำเปน็ ตอ้ งดูแล

นักเรียน ทั้งกลมุ่ ปกติท่ี ต้องส่งเสริมเพิ่มเติม และกลุ่มที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ เพือ่ ให้นักเรยี นมีผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาตนเอง ตลอดจนติดตามงานแต่ ละฝ่ายที่เกยี่ วข้องกับนกั เรียนใหไ้ ดผ้ ลสมบรู ณท์ ่สี ุด และมปี ระสิทธิภาพ

สูงสุด จึงแต่งต้งั ให้ครูประจำช้ันทุกท่าน ไดด้ ำเนินการออกเยีย่ มบ้านนกั เรยี น ภาคเรยี นที่ ๑ ปกี ารศึกษา

๒๕๖๕ ระหวา่ งวนั ท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพอ่ื นำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นเคร่ืองมือใน

การร้จู กั นักเรียนเป็นรายบคุ คล รวมทัง้ เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดรี ะหว่างบ้านกบั โรงเรยี น ระหว่างครูและ

ผปู้ กครองนักเรียน เป็นการหาแนวทางรว่ มกนั ในการสง่ เสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยใหต้ รงกับ

ความต้องการของนักเรียนตามกระบวนการของระบบดแู ลช่วยเหลอื นกั เรียน

เพือ่ ให้กจิ กรรมในครง้ั นี้ดำเนินไปดว้ ยความเรยี บร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่ง

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตงั้ คณะกรรมการดงั นี้

ชั้นอนุบาลปที ี 1 นางสาวอรทัย บรุ าไกร , นางสาวสุนารี สอดศรี

ชนั้ อนุบาลปที ่ี 2 นางสาวสุชาดา จันทร์ผอง

ชน้ั อนุบาลปที ี่ 3/1 นางสาวพัชราภรณ์ มุ่งสิน

ชน้ั อนุบาลปีท่ี 3/2 นางสาววิภาดา สุกใส

ครปู ระจำชนั้ ประถมศึกษาปที ี่ 1/1 นางสาววไิ ล ดวงเบ้า

ครูประจำชน้ั ประถมศึกษาปที ่ี 1/2 นางสำรวย สนั ตวิ งศกร

ครปู ระจำชั้นประถมศึกษาปที ี่ 1/3 นางอทุ ัย แสงสวา่ ง ครูประจำชนั้ ประถมศึกษา

ปที ่ี 1/4 นางนารี ปะนิทานัง , นางสาววารุณี จนั ทร์ดี

ครปู ระจำชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ 2/1 นางสาวนิระนนั ท์ บษุ บรรณ์

ครปู ระจำชนั้ ประถมศึกษาปที ่ี 2/2 นางสาวเพยี งนภา ปญั ญาวิชัย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 นางสาววิมลนันท์ ศรสี พุ รรณ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปที ่ี 2/4 นางสาวชนญั ชติ า พิลาล้ำ

ครปู ระจำช้ันประถมศึกษาปที ่ี 3/1 นางสาววนิดา ปรางศรี

ครปู ระจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 นางสาวสพุ รรณี พมิ พ์หล่อ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปที ี่ 3/3 นางกฤษฎาพร สมพงษ์

ครปู ระจำชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 3/4 นางสาวเจนจิรา ไชยสอน

ครูประจำชน้ั ประถมศึกษาปที ่ี 4/1 นางสาวนิลเนตร ปญั ญายงค์

ครปู ระจำชั้นประถมศึกษาปที ี่ 4/2 นายจักรี นาชยั ดี

ครูประจำชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ 4/3 นางสาวปยิ ะนชุ แกน่ มน่ั

ครูประจำชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 5/1 นางมณรี ัตน์ ศรีโคตร

ครปู ระจำชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 5/2 นางวิลาสนิ ี เตชะพิสุทธิกุล

ครปู ระจำชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 5/3 นายตุลา สขุ ขี

ครปู ระจำชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 5/4 นายคเณศ สาระปัญญา

ครปู ระจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 นางยวุ ฉตั ร หลุมทอง

ครูประจำช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 6/2 นางสาวชยาภรณ์ การินทร์

ครปู ระจำช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/3 นายจักรกฤษณ์ พิมพว์ งษ์

ท้ังนี้ ให้คณะครูที่ได้รบั การแต่งต้ังดงั กลา่ ว ดำเนนิ การออกเย่ยี มบา้ นนักเรียนตามที่ได้รับมอบหมายใหแ้ ล้ว

เสรจ็ ตามวันเวลาทีก่ ำหนด หากมปี ญั หาใหป้ ระสานกบั งานระบบดูแลช่วยเหลือนกั เรียน และเร่งดำเนนิ การ

แก้ไขใหล้ ุล่วงบรรลุตามวัตถปุ ระสงค์ ตลอดจนดำเนนิ การจัดทำรายงานผลการออกเยยี่ มบา้ นให้ผูบ้ งั คับบญั ชา

รบั ทราบในลำดับต่อไป ทงั้ น้ี ตงั้ แตบ่ ดั น้เี ปน็ ต้นไป

ส่ัง ณ วนั ท่ี ๗ กรกฎาคม 2565

(นายสุบรรณ คับพวง)
ผู้อำนวยการโรงเรยี นชมุ ชนบ้านนาเยีย


Click to View FlipBook Version