The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by peowjugkrit, 2022-09-01 22:43:16

เปรียว 6.2

เปรียว 6.2

บันทึกขอ้ ความ
สว่ นราชการ โรงเรียนชมุ ชนบา้ นนาเยีย สานกั งานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔
ท_ี่ ________________________วันท่ี ๑๘ เดอื น กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕
เรอ่ื ง รายงานการเย่ียมบ้านนกั เรยี นชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 6/2 ภาคเรยี นท่ี ๑ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๕
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรยี น ผ้อู ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบำ้ นนำเยีย

ข้ำพเจ้ำนำยจักรกฤษณ์ พิมพ์วงษ์ ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑ ได้รับมอบหมำยให้เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษำ
ปที ่ี 6/2 ตำมคำสั่งโรงเรียนชุมชนบ้ำนำเยีย ที่ ๒๘/๒๕๖๕ ซ่ึงมีนักเรียนจำนวน ๒4 คน ตำมท่ีงำนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้ำนำเยีย กำหนดให้มีกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน ตำม
โครงกำรระบบดูแลชว่ ยเหลอื นักเรยี น ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์และ
ควำมเข้ำใจที่ดี ระหว่ำงผู้ปกครอง กับครูและโรงเรียน รับทรำบข้อเท็จจริง สภำพควำมเป็นอยู่ของนักเรียน
สำรวจควำมพร้อมด้ำนกำรเรียน และติดตำมช่วยเหลอื ไดอ้ ย่ำงเหมำะสมต่อไป

บัดน้ีขำ้ พเจำ้ จึงขอรำยงำนกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 6/2 ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ
๒๕๖๕ พรอ้ มทั้งภำพหลักฐำนกำรเย่ียมบ้ำน ดังแนบ

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ

ลงชอื่ ....................................................
(นำยจักรกฤษณ์ พิมพว์ งษ์)

ครปู ระจำชน้ั ประถมศึกษำปีที่ 6/2
โรงเรยี นชมุ ชนบ้ำนนำเยีย

ความเหน็ ผอู้ านวยการโรงเรยี น
………………………………………………………...............…..............................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................

ลงช่ือ..........................................
ผู้อำนวยกำรโรงเรยี นชมุ ชนบำ้ นนำเยยี

(นำยสุบรรณ คับพวง)
........../................/.........

คานา

โรงเรยี นชุมชนบำ้ นำเยีย สำนักงำนเขตพน้ื ท่กี ำรศกึ ษำประถมศกึ ษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ ได้ดำเนินกำร
จัดใหม้ กี จิ กรรมกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน ภำคเรียนท่ี ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ ขึ้น ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่มีควำมสำคัญ
และจำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล รวมท้ังเป็นกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงบ้ำนกับ
โรงเรยี น ระหวำ่ งครแู ละผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือเป็นกำรหำแนวทำงร่วมกันในกำรส่งเสริม พัฒนำ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหำ โดยให้ตรงกับควำมต้องกำรของนักเรียนตำมกระบวนกำรของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
เพ่อื ให้กำรดำเนินงำนระบบดแู ลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งมีครูที่ปรึกษำเป็นบุคลำกรหลัก
ในกำรดำเนินงำนและกำรได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน รวมไปถึงหน่วยงำนภำยนอกท่ีมี
สว่ นเก่ยี วข้องกับกำรดแู ลชว่ ยเหลือนกั เรียน

กำรจัดทำรำยงำนผลกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน จึงเป็นกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรเย่ียมบ้ำนนักเรียน
ของครูที่ปรึกษำ เพ่ือเป็นกำรทำควำมรู้จักนักเรียน และนำข้อมูลพื้นฐำนท่ีได้จำกกำรเยี่ยมบ้ำนใช้สำหรับ
ช่วยเหลือนักเรียนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันท่ีจะนำไปสู่กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนระบบกำร
ดแู ลชว่ ยเหลือนกั เรยี นของในโรงเรียนต่อไป

ลงชอื่ .................................................
(นำยจกั รกฤษณ์ พิมพ์วงษ์)

ครปู ระจำชนั้ ประถมศึกษำปที ่ี 6/2

แบบบนั ทกึ ผลการเยี่ยมบ้านนกั เรยี น ระดบั ช้ันประถมศึกษาปที ่ี 6/2

ระหว่างวนั ท่ี ๗ กรกฎาคม ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เลขที่ ชื่อสกุล ผลกำรออกเย่ยี มบ้ำน วัน เดอื น ปี
ได้ ไม่ได้ ทีด่ ำเนนิ กำร

1. เด็กชายทัตเทพ ขนั ถม  8 ก.ค. ๖๕

2. เดก็ ชายนพดล วงษ์ศรี  ๘ ก.ค. ๖๕

3. เด็กชายธรี ภัทร บันเทงิ  ๘ ก.ค. ๖๕

4. เดก็ ชายนติ ิธร ทันธมิ า  ๘ ก.ค. ๖๕

5. เด็กชายณัฐนนท์ รูปเลขา  8 ก.ค. ๖๕

6. เด็กชายสทิ ธิพงษ์ ยอดสิงห์  ๘ ก.ค. ๖๕

7. เด็กชายปวรศิ ร์ ดอกพฒุ ธนะพงศ์  ๘ ก.ค. ๖๕

8. เด็กชายพีรภาท บัวบาล  ๘ ก.ค. ๖๕

9. เด็กหญิงณัฐณิชา ชมภูพน้ื  ๘ ก.ค. ๖๕

10. เดก็ หญิงธญั ลักษณ์ บญุ เกิด  ๘ ก.ค. ๖๕

11. เด็กหญงิ พัชราพร นรี ะมนต์  ๘ ก.ค. ๖๕

12. เดก็ หญงิ นภัสสร สง่ เสรมิ  8 ก.ค. ๖๕

13. เด็กหญิงณัฐชา กลุ บุตร  8 ก.ค. ๖๕

14. เด็กหญิงกิตติญา โพธข์ิ าว  8 ก.ค. ๖๕

15. เด็กหญงิ กิ่งกมล ศรีโคตร  8 ก.ค. ๖๕

16. เด็กหญิงอิสรยิ าภรณ์ ชมผล  ๘ ก.ค. ๖๕

17. เดก็ หญงิ อัจฉราพร โสภาภาค  ๘ ก.ค. ๖๕

18. เดก็ ชายธีวสุ หารขนุ ทด  ๗ ก.ค. ๖๕

19. เด็กชายวชั รากร โมกศกั ดิ์  ๘ ก.ค. ๖๕

20. เด็กหญิงฐิติมา สีแสด  ๘ ก.ค. ๖๕

21. เดก็ หญิงจริ าพร พินากัน  ๘ ก.ค. ๖๕

22. เดก็ หญงิ กนกพร โคตรธนู  8 ก.ค. ๖๕

23 เด็กหญิงไอรดา บตุ รแก้ว  8 ก.ค. ๖๕

24 เด็กหญงิ ณฏั ฐธิดำ นีระมนต์  8 ก.ค. ๖๕

นกั เรียนระดับประถมศกึ ษำปีที่ 6/2 ปกี ำรศกึ ษำ 2565

นกั เรยี นทงั้ หมด จำนวน ๒4 คน

นกั เรียนชำย จำนวน ๑๐ คน

นกั เรียนหญิง จำนวน ๑4 คน

ดำเนินกำรเยย่ี มบ้ำน จำนวน ๒4 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ ๑๐๐

ไม่ไดร้ บั กำรออกเยี่ยมบ้ำน จำนวน - คน คิดเปน็ ร้อยละ -

ลงชื่อ.................................................

(นำยจักรกฤษณ์ พิมพ์วงษ์)
ครปู ระจำชน้ั ประถมศึกษำปีที่ 6/2

แบบสรุปการเยีย่ มบ้านนกั เรยี น โรงเรยี นชุมชนบา้ นนาเยีย

ภาคเรียนท่ี ๑ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๕

ข้อที่ รำยกำร รวม (คน) ร้อยละ

1. นกั เรยี นทอี่ อกเย่ยี มบำ้ น 24 100

1.1 ชำย 10 41.67

1.2 หญิง 14 58.34

2. ลักษณะบำ้ น

2.1 บ้ำนตนเอง 24 100

2.2 อำศัยอยกู่ ับผูอ้ ืน่ --

2.3 บำ้ นชน้ั เดียว --

2.4 บ้ำนสองช้นั --

2.5 อ่ืนๆ................................................................ - -

3. สภำพแวดล้อม

3.1 ดี ๑7 70.84

3.2 พอใช้ ๗ 29.17

3.3 ไม่ดี --

3.4 ควรปรบั ปรงุ --

4. อำชีพผปู้ กครอง

4.1 เกษตรกร 11 ๔5.84

4.2 คำ้ ขำย ๔ 16.67

4.3 รบั รำชกำร ๒ 8.34

4.4 รบั จ้ำง ๗ 29.17

4.5 อืน่ ๆ................................................................... - -

5. รำยไดร้ วมในครอบครัวเฉล่ยี ตอ่ เดอื น

5.1 ต่ำกวำ่ 5,000 บำทตอ่ เดือน ๑4 ๕8.34

5.2 5,001-10,000 บำทตอ่ เดือน 4 16.67

5.3 10,001-20,000 บำทต่อเดือน ๓ 12.50

5.4 20,001-30,000 บำทต่อเดือน ๓ 12.50

5.5 30,001 บำทข้ึนไป --

6. สถำนทท่ี ำงำนของบดิ ำมำรดำ

6.1 อยูใ่ นอำเภอเดยี วกนั ๑2 ๕๐

6.2 อยู่ต่ำงอำเภอ แตอ่ ยูใ่ นจงั หวดั เดยี วกนั 6 25

6.3 อยู่ต่ำงจังหวัด ๖ ๒5

7. โรคประจำตวั ของนกั เรียน

7.1 มโี รคประจำตวั 2 8.34

7.2 ไม่มีโรคประจำตัว 22 96.67

ข้อท่ี รำยกำร รวม (คน) ร้อยละ
8. ควำมสัมพันธ์ของสมำชกิ ในครอบครวั
๒4 ๑๐๐
8.1 ดี - -
8.2 เฉยๆ - -
8.3 ไมด่ ี - -
8.4 อืน่ ๆ...................................................................
9. ควำมรู้สกึ ของผู้ปกครองทม่ี ีต่อนักเรียน ๒4 ๑๐๐
9.1 พอใจ - -
9.2 เฉยๆ - -
9.3 ไมพ่ อใจ - -
9.4 อื่นๆ...................................................................
10. วธิ กี ำรท่ผี ู้ปกครองอบรมเล้ยี งดนู ักเรียน - -
10.1 เข้มงวดกวดขัน - -
10.2 ตำมใจ ๒4 ๑๐๐
10.3 ใชเ้ หตผุ ล - -
10.4 ปลอ่ ยปละละเลย - -
10.5 อน่ื ๆ.................................................................
11. กำรปฏิบตั ิตนของนักเรียนขณะทีอ่ ยูบ่ ำ้ น ๓ ๑2.50
11.1 อ่ำนหนังสอื ทำกำรบำ้ น ๑๒ ๕0
11.2 ชว่ ยงำนผู้ปกครอง 9
11.3 ทำงำนบำ้ น - ๓7.50
11.4 ไมช่ ว่ ยงำนเลย - -
11.5 อน่ื ๆ................................................................. -
12. ระยะทำงระหวำ่ งบ้ำนกับโรงเรยี น 21
12.1 ระยะ 1-5 กิโลเมตร 3 ๘7.50
12.2 ระยะ 6-10 กโิ ลเมตร - 12.50
12.3 ระยะ 11-15 กิโลเมตร -
12.4 ระยะ 16-20 กิโลเมตร - -
12.5 ระยะ 20 กโิ ลเมตรขึน้ ไป -
13. สภำพควำมเปน็ อยูข่ องครอบครัว ๑2 -
4.1บิดำมำรดำอยดู่ ้วยกัน ๑2
4.2 หยำ่ รำ้ งกนั - ๕๐
4.3 บดิ ำ/มำรดำถงึ แกก่ รรม ๕๐
4.4 อื่นๆ................................................................... -

ลงชอ่ื ........................................................ ครปู ระจำชน้ั

(นำยจักรกฤษณ์ พมิ พ์วงษ์)
วันที่ ๑๘ เดือนกรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๕

ภาคผนวก

- คำสง่ั เย่ยี มบำ้ น
- แบบบนั ทกึ กำรเย่ียมบำ้ นนักเรียน
- รปู ภำพ

ภาพประกอบการเย่ยี มบา้ นนกั เรียน ปกี ารศกึ ษา 2565

ภาพประกอบการเย่ยี มบา้ นนกั เรียน ปกี ารศกึ ษา 2565

ภาพประกอบการเย่ยี มบา้ นนกั เรียน ปกี ารศกึ ษา 2565

ภาพประกอบการเย่ยี มบา้ นนกั เรียน ปกี ารศกึ ษา 2565

ภาพประกอบการเย่ยี มบา้ นนกั เรียน ปกี ารศกึ ษา 2565

ภาพประกอบการเย่ยี มบา้ นนกั เรียน ปกี ารศกึ ษา 2565

ภาพประกอบการเย่ยี มบา้ นนกั เรียน ปกี ารศกึ ษา 2565

ภาพประกอบการเย่ยี มบา้ นนกั เรียน ปกี ารศกึ ษา 2565

ภาพประกอบการเย่ยี มบา้ นนกั เรียน ปกี ารศกึ ษา 2565

ภาพประกอบการเย่ยี มบา้ นนกั เรียน ปกี ารศกึ ษา 2565


Click to View FlipBook Version