The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คำสั่งกิจกรรมปฐมนิเทศ2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Paphawit Ponjareansuk, 2021-04-08 05:38:42

คำสั่งกิจกรรมปฐมนิเทศ2564

คำสั่งกิจกรรมปฐมนิเทศ2564

คำส่ังโรงเรียนมธั ยมสงั คีตวทิ ยำ กรงุ เทพมหำนคร

ท่ี 077/๒๕๖4
เรื่อง แตง่ ต้ังคณะกรรมกำรจัดกจิ กรรมปฐมนิเทศ ปีกำรศึกษำ 2564

เน่ืองด้วยโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร กาหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ช้ัน ม.๑
และ ม.๔ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น.-17.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การแนะนาโรงเรียน ชี้แจงแนวปฏิบัติของการเป็นนักเรียนในโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียน ปลูกฝังการทาความดีมีจิตสาธารณะต่อสังคม เพ่ือให้การดาเนินการ
เป็นไปด้วยความเรยี บร้อย

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึ ษา พ.ศ.๒๕๔๗ แตง่ ต้งั ขา้ ราชการครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมสงั คีตวิทยา กรงุ เทพมหานคร ดงั น้ี

๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร

๑.1 นางสุมาลี รามฤทธ์ิ ประธานกรรมการ

1.2 นางสาวณฏั ฐพชั ร์ เพ่ิมกสกิ รรม รองประธานกรรมการ

๑.3 นางกสุ มุ า คงสืบชาติ กรรมการ

๑.4 นางกรรณิการ์ คุรุองั กรู กรรมการ

1.5 นายอนกุ ลู แว่นประโคน กรรมการ

๑.6 นายนิรันดร รฐั วร กรรมการและเลขานุการ

หนำ้ ที่ ๑. ใหค้ าปรกึ ษา คาแนะนา แกค่ ณะกรรมการฝา่ ยตา่ ง ๆ ให้ดาเนนิ งานไปด้วยความเรียบรอ้ ย

๒. พจิ ารณาแก้ไขปญั หาตา่ ง ๆ ท่อี าจจะเกดิ ขนึ้

๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน

๒.๑ นายนริ ันดร รฐั วร ประธานกรรมการ

2.2 นางชลธิชา คงสินชัย รองประธานกรรมการ

2.3 นางวริ าพทั ธ์ ชเู ชิด กรรมการ

2.4 นางสาวเขมนจิ รตั นเดชาภวิ ฒั น์ กรรมการ

2.5 นายธงชยั ตาพาลี กรรมการ

2.6 นายวรชน รตั นมาลี กรรมการ

2.7 นายธวชั ชยั บุราณ กรรมการ

2.8 นางสาวบษุ ยพรรณ รัตนมาลี กรรมการ

2.9 นางสาวเจนจริ า กวงขนุ ทด กรรมการ

2.10 นายพชิ านน โกฎแสง กรรมการและเลขานุการ

หน้ำท่ี ๑. ประชุม วางแผนพธิ ีการ กิจกรรม และกาหนดลาดบั ข้ันตอนต่าง ๆ

๒. กากับดแู ลใหค้ ณะกรรมการฝา่ ยต่าง ๆ ดาเนินการเป็นไปตามความเรียบร้อยและมปี ระสิทธภิ าพ

3. งานอนื่ ๆ ที่ไดร้ ับมอบหมาย

/3. คณะกรรมการฝ่าย...๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร

3.๑ นางสาวเขมนจิ รัตนเดชาภิวฒั น์ ประธานกรรมการ

3.2 นายพชิ านน โกฎแสง รองประธานกรรมการ

3.3 นางสาวบุษยพรรณ รัตนสหี า กรรมการ

3.4 นายธวชั ชยั บรุ าณ กรรมการและเลขานกุ าร

หน้ำที่ ๑. จัดทาลาดบั กิจกรรมและเปน็ พธิ ีกรในพธิ ีเปิด

๒. ประสานงานกบั ฝ่ายต่าง ๆ ให้พธิ ีการบนเวทเี ป็นไปด้วยความเรยี บรอ้ ย

๓. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยกจิ กรรมและควบคุมนักเรียน

๔.๑ นายนิรันดร รัฐวร ประธานกรรมการ

๔.๒ นางชลธชิ า คงสินชัย รองประธานกรรมการ

๔.3 นางวริ าพทั ธ์ ชูเชิด กรรมการ

๔.4 นายธงชยั ตาพาลี กรรมการ

4.5 นายพิชานน โกฎแสง กรรมการ

๔.6 นายวรชน รตั นมาลี กรรมการ

๔.7 นางสาวบุษยพรรณ รตั นสีหา กรรมการ

4.8 นางสาวเจนจริ า กวงขนุ ทด กรรมการ

๔.9 ครทู ่ปี รึกษา ม.๑ และ ม.๔ ทกุ ท่าน กรรมการ

๔.10 คณะกรรมการนักเรยี น กรรมการ

๔.11 นางสาวเขมนิจ รตั นเดชาภวิ ฒั น์ กรรมการและเลขานกุ าร

4.12 นายธวัชชยั บุราณ กรรมการและผชู้ ่วยเลขานุการ

หนำ้ ท่ี ๑. กาหนดรปู แบบการทากิจกรรมฐานตา่ ง ๆ

2. ดาเนินกิจกรรมตามตารางทก่ี าหนด

3. ควบคุมนักเรยี นใหด้ าเนนิ กจิ กรรมเปน็ ไปด้วยความเรยี บร้อย

4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ี

5.๑ นางกรรณกิ าร์ ครุ ุองั กูร ประธานกรรมการ

5.๒ นายสุดเขต หมายชยั รองประธานกรรมการ

5.3 นายเอนก ปลอ่ ยพมุ่ กรรมการ

5.4 นางอุ่นเรอื น คงเพิ่มพูน กรรมการ

5.5 นางศศธิ ร คงเพ่มิ พูน กรรมการ

5.6 นายอภินิหาร มีชยั เจรญิ ทรัพย์ กรรมการ

5.7 นางสวาท ขวัญสมั ฤทธ์ิ กรรมการ

5.8 นายธงชยั ตาพาลี กรรมการและเลขานุการ

หนำ้ ท่ี ๑. จัดเตรยี มหอ้ งประชมุ ดอกแก้ว 1 เพือ่ ประกอบกิจกรรมปฐมนเิ ทศ

๒. ตดิ ปา้ ยไวนลิ บนเวทีห้องประชมุ ดอกแก้ว 1 “กิจกรรมวันปฐมนเิ ทศ ประจำปกี ำรศกึ ษำ ๒๕๖4”

๓. งานอื่น ๆ ทไ่ี ด้รบั มอบหมาย

/6. คณะกรรมการฝา่ ย...๖. คณะกรรมกำรฝำ่ ยโสตทัศนปู กรณ์

6.1 นายกติ ตน์ิ ิพิฐ กรวรรณ์ดี ประธานกรรมการ

6.2 นายธงชยั ตาพาลี รองประธานกรรมการ

6.3 นายธวัชชยั บรุ าณ กรรมการ

6.4 นายต่อศักด์ิ กฤษดาโอภาศ กรรมการ

6.5 นายธราพงศ์ พรหมแจง้ กรรมการและเลขานกุ าร

หนำ้ ท่ี ๑. จดั เตรยี มเคร่อื งเสียง อปุ กรณต์ ่าง ๆ บริเวณโถงอาคาร และ หอ้ งประชุมดอกแก้ว 1

ใหพ้ ร้อมสาหรับใชง้ าน และควบคุมการใชต้ ลอดงาน

2. บันทกึ ภาพการดาเนินกิจกรรมประชมุ ผู้ปกครองตามความเหมาะสม นาสง่ ฝา่ ยประเมินผล

3. จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ให้เรยี บร้อยมิให้สูญหาย

4. งานอื่น ๆ ทไ่ี ด้รับมอบหมาย

๗. คณะกรรมกำรฝำ่ ยลงทะเบยี น

๗.๑ นายธงชยั ตาพาลี ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวบุษยพรรณ รัตนสหี า รองประธานกรรมการ

๗.3 นายวรชน รตั นมาลี กรรมการ

7.4 นายธวัชชยั บุราณ กรรมการ

๗.5 นางสาวเจนจริ า กวงขุนทด กรรมการและเลขานกุ าร

หนำ้ ที่ ๑. ตงั้ โตะ๊ รับลงทะเบียน และรับลงทะเบียนนักเรยี นมธั ยมศึกษาปีที่ ๑ และมธั ยมศึกษาปีที่ ๔

หน้าห้องประชมุ ดอกแก้ว 1

๒. งานอน่ื ๆ ท่ไี ดร้ ับมอบหมาย

๘. คณะกรรมกำรฝำ่ ยสวัสดกิ ำร

๘.๑ นางชลธชิ า คงสินชัย ประธานกรรมการ

๘.๒ นางเยาวลกั ษณ์ สรรพสาร รองประธานกรรมการ

8.3 นางกรรณกิ าร์ คุรุอังกูร กรรมการ

8.4 นายพิชานน โกฎแสง กรรมการ

8.5 นายวรชน รตั นมาลี กรรมการ

8.6 นายธวชั ชยั บุราณ กรรมการ

8.7 นางสาวบุษยพรรณ รตั นสหี า กรรมการ

8.8 นางสาวเจนจิรา กวงขุนทด กรรมการ

๘.9 นางวริ าพทั ธ์ ชูเชดิ กรรมการและเลขานกุ าร

หน้ำท่ี ๑. จัดอาหารว่าง – เครือ่ งด่ืม สาหรบั ประธานในพธิ ี และคณะท่มี ารว่ มกิจกรรมปฐมนิเทศ

๒. จัดอาหารกลางวัน อาหารว่าง สาหรับนกั เรยี นชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔

และคณะครู บคุ ลากรทางการศกึ ษา

๓. งานอนื่ ๆ ทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงนิ และพัสดุ

9.๑ นางกุสมุ า คงสืบชาติ ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
9.๒ นางสาวพัชรินทร์ นวดขา้ ว กรรมการ
กรรมการ
9.3 นางสาวณัฐกานต์ ทองสุวรรณ
/9.5 นางสาวสริ วิ รรณ ธนพฒั นพ์ ัลลภ...
9.4 นางสาวมณฑา วันชัย9.5 นางสาวสริ ิวรรณ ธนพัฒน์พลั ลภ กรรมการ

9.6 นางสาวสุรยิ าวดี นกึ รักษ์ กรรมการ

9.7 นางสาวสุภาพร ยืนยั่ง กรรมการ

9.8 นางสาวอาภาพร ฝา่ ยสกุล กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่ ๑. เบิก-จา่ ยเงนิ ค่าดาเนนิ การให้คณะกรรมการฝ่ายตา่ ง ๆ

๒. จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ให้กบั คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามความจาเป็น

๓. งานอื่น ๆ ท่ไี ด้รบั มอบหมาย

๑๐. คณะกรรมกำรฝำ่ ยประเมินผล

๑๐.๑ นายพชิ านน โกฎแสง ประธานกรรมการ

๑๐.๒ นายธงชยั ตาพาลี รองประธานกรรมการ

๑๐.๓ นางสาวเจนจิรา กวงขนุ ทด กรรมการ

๑๐.๔ นางสาวบุษยพรรณ รัตนสีหา กรรมการและเลขานุการ

หนำ้ ที่ ๑. ทาแบบประเมินและประเมนิ ผลการจัดกจิ กรรม

๒. สรุปผลการจดั กิจกรรมเปน็ รปู เลม่ จานวน 2 เลม่ เพื่อนาเสนอผูอ้ านวยการ

๓. งานอน่ื ๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการที่ไดร้ บั การแตง่ ต้งั ปฏบิ ตั ิหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ใหเ้ ปน็ ไปด้วยความเรยี บร้อย
สาเรจ็ ตามวตั ถุประสงคท์ ก่ี าหนดไว้ และเกดิ ประโยชน์สูงสดุ ต่อทางราชการ

สัง่ ณ วันท่ี 5 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4

(นางสมุ าลี รามฤทธิ์)
ผอู้ านวยการโรงเรยี นมัธยมสงั คีตวิทยา กรุงเทพมหานครกำหนดกำรปฐมนิเทศ ประจำปีกำรศกึ ษำ 2564
โรงเรียนมธั ยมสงั คีตวทิ ยา กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดที ่ี 13 พฤษภาคม 2564

เวลำ กิจกรรม ผู้ดำเนนิ กำร

ภำคเชำ้ กจิ การนกั เรียน/กรรมการนกั เรยี น
กรรมการนักเรยี น
๐8.00 น.-๐๘.20 น. นักเรยี นเขา้ แถวเคารพธงชาติ กรรมการนักเรียน
กจิ การนกั เรียน/ฝ่ายพธิ ีการ
08.20 น.-09.00 น. นักเรียนลงทะเบียนทบ่ี ริเวณโถงอาคาร รองผู้อานวยการ 4 ฝ่าย

09.00 น.-09.30 น. นักเรียนสักการะสง่ิ ศักดสิ์ ิทธป์ิ ระจาโรงเรียน ครูทป่ี รกึ ษา

09.30 น.-09.45 น. ผอู้ านวยการกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ ครเู ขมนิจ รตั นเดชาภิวัฒน์
นักเรียน คณะกรรมการนกั เรียน

09.45 น.-10.20 น. พบรองผู้อานวยการ 4 ฝ่าย คณะกรรมการนกั เรยี น
คณะกรรมการนกั เรยี น
10.20 น.-10.30 น. พกั รบั ประทานอาหารวา่ ง

10.30 น.-12.00 น. พิธีมอบตวั เป็นศิษยส์ ังคตี / ผูกขอ้ มอื รับขวัญ

12.00 น.-13.00 น. พกั รับประทานอาหารกลางวัน

ภำคบำ่ ย

๑๓.๐๐ น.-๑4.3๐ น. กิจกรรมฐาน

ฐานท่ี ๑ ฝึกรอ้ งเพลงมาร์ชโรงเรียน

ฐานท่ี ๒ กิจกรรมกลุม่ สมั พนั ธ์

14.30 น.-14.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ ง

๑4.45 น.-๑6.3๐ น. กิจกรรมฐาน

ฐานท่ี ๓ ละลายพฤตกิ รรม

ฐานท่ี ๔ สร้างความสามคั คี พีร่ กั น้อง น้องรกั พี่

16.30 น. นักเรยี นกลบั บา้ น

หมำยเหตุ 1. เวลาและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. เรยี นเชญิ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทกุ ท่านเข้ารว่ มกิจกรรมในชว่ งพิธีเปดิ
3. ครแู ละบุคลากรแต่งกายด้วยชดุ สุภาพ นักเรยี นแต่งกายชดุ นกั เรยี นท่ถี กู ตอ้ งตามระเบียบของโรงเรียน


Click to View FlipBook Version