The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by erwinmayyanda05, 2022-09-04 23:16:57

LK 0.1 ERWIN - bahasa Jawa - kelas A

LK 0.1 ERWIN - bahasa Jawa - kelas A

LK 0.1 Lembar Kerja Belajar Mandiri
PROFESIONAL

Judul Modul PARAMASASTRA

Judul Kegiatan Belajar (KB) 1. Widya Swara
2. Widya Tembung
3. Widya Ukara
4. Widya Makna

No Butir Refleksi Respon/Jawaban

1 Garis besar materi yang 1. Widya swara minangka materi babagan

dipelajari tatanan basa kang ngrembug proses
metune swara, piranti sarana metune

swara, lan sambung rapete pamicara
marang mitra wicara.

2. Widya tembung minangka perangan
tatanan basa kang ngrembug bab

tembung, dumadine tembung, sarta

owah-owahaning sawijining tembung
dadi tembung liya. Owah-owahan

tembung ana monomorfem dadi tembung
liya kang asipat polimorfem kaaran

proses morfologis. Proses morfologis bisa

kabedakake dadi telu: (1) afiksasi, (2)
Reduplikasi, (3) komposisi. Tembung basa

Jawa adhedhasar jinise bisa kabedakake
dadi sepuluh, yaiku: (1) nomina, (2)

verba, (3) adjektiva, (4) adverbia, (5)

pronomina, (6) numeralia, (7) konjungsi,
(8) preposisi, (9) kata sandang, (10)

interjeksi.
3. Widya ukara minangka babagan tatanan

basa kang lingkupe tembung karo

tembung dadi frase nganti dadi klausa
lan pungkasane dadi ukara. Frase iku

tataran widya ukara sing paling ngisor.
Gayute frase, klausa lan ukara padha

kuwate. Mula klausa bisa disinau wiwit
tegese nganti jinise klausa saka sipat

hubungane, kategori, struktur internal lan
surasane. Ana ing ukara ngrembug

babagan fungsi rerangkening ukara (jejer,

wasesa, lesan, lan katrangan), jinis ukara
miturut sipat hubungane, jumlah

wasesane, kategori wasesa, lan
surasaning ukara.

4. Widya makna minangka babagan tatanan
basa kang ngrembug tegese makna, jinis-

jinis makna, owah-owahan makna, lan

gayute makna. Aspek-aspek makna ana
papat, yaiku (1) tegese, (2) nilai rasa, (3)

nada,lan (4) maksud. Jinising makna ana
maneka warna. Kayata makna leksikal,

makna gramatikal, makna konseptual,

makna asosiatif, makna spesifik, makna
afektif, makna stilistika, lan liya-liyane.

Jinis owah-owahing makna yaiku (1)
owah-owahane teges luwih, (2) makna

spesialisasi, (3) amelioratif, lan (4)
peyorasi. Gayute makna ana wolu, yaiku

(1) sinonim, (2) antonim, (3) homonim, (4)
hiponim, (5) polisemi, (5) ambiguitas, (6)

lan redudansi.

2 Daftar materi yang sulit 1. Fonologi

dipahami di modul ini 2. Morfologi

3 Daftar materi yang sering 1. Fonetis lan fonem

mengalami miskonsepsi 2. Proses morfologis lan konsep gramatikal
saha leksikal.

Judul Modul UNGGAH-UNGGUH BASA JAWA

Judul Kegiatan Belajar (KB) 1. Basa Ngoko
No Butir Refleksi 2. Ngoko Alus
3. Krama Lugu
4. Krama Alus

Respon/Jawaban

1 Garis besar materi yang 1. Basa Jawa duweni unggah-ungguh basa

dipelajari lan ana panganggone dhewe-dhewe.
Miturut para pakar ana kang sinebut

ngoko, krama, krama madya, krama

inggil, krama ndesa, krama kedhaton,
lan werna-werna. Ana sasmita kanggo

nengeri tembung ngoko saben leksikon
kang duweni afiks.

2. Panganggone basa ngoko ana dhewe-
dhewe lan uga bisa kaowah dadi ngoko

alus, nalikane kacampuran tembung
krama madya lan utawa krama inggil.

3. Panganggone krama lugu utawa

kramantara,uga sajroning panganggone
krama ing morfologine lan uga proses

padhapuking tembung.
4. Krama alus awujud ukara kang kabeh

tetembungane kawangun saka tembung
krama lan ditambahi tetembungan

krama alus utawa bisa uga krama

andhap. Pandhapuke basa krama alus
bisa kaowahi saka tembung, ater-ater,

panambang, lan rimbag
camboran.Panganggone krama alus(a)

anak marang wong tuwa, (b) murid
marang gurune, (c)kenalan anyar, (d)

wong liya kang luwih tuwa utawa
dihurmati, lan (e) kanggo micara

(pidhato) ing pahargyan utawa ing

pasamuwan-pasamuwan, (f) pangarsa

(pimpinan) marang andhahan, lan (g)
donga.

2 Daftar materi yang sulit 1. Paugeran panganggone basa.

dipahami di modul ini 2. Milah tembung ngoko utawa krama.

3 Daftar materi yang sering 1. Krama ndesa, krama kedhaton, lan

mengalami miskonsepsi krama inggil uga krama alus.

Judul Modul AKSARA JAWA

Judul Kegiatan Belajar (KB) 1. Aksara Jawa
No Butir Refleksi 2. Aksara Murdha, Rekan, lan

Angka
3. Maca Aksara Jawa Cithak
4. Aksara Jawa Tulisan Tangan

Respon/Jawaban

1 Garis besar materi yang 1. Aksara Jawa utawa carakan cacahe ana
20 sinebut legena kang awujud wanda
dipelajari utawa suku kata lan cara macane saka

kiwa manengen. Sandhangan ana swara,

sigeg, wyanjana, lan pangku.

2. Aksara Murda cacahe ana 8. Aksara
murda gunane kanggo menehi

pakurmatan. Aksara Murda dinggo nulis
jeneng, jejuluk, jeneng papan, lan

lembaga. Aksara swara yaiku aksara kang
dinggo nulis unine swara vokal /a/, /i/,

/u/, /e/, /o/. Aksara swara cacahe ana

5. Aksara swara ora kena dadi pasangan.
Aksara swara ora kena ditrapi

sandhangan swara. Aksara swara ora
dinggo kanggo menehi pakurmatan.

Aksara rekan cacahe ana 5 yaiku (kha,
gha, fa/va, dza, za). Aksara rekan dinggo

nulis tembung manca kang dicethakake,
utamane tembung kang saka basa Arab.

Menawa aksara rekan karaketake karo

sandhangan pepet, cecake telu
dumunung ing sajrone pepet. Menawa

aksara rekan karaketake karo
sandhangan wulu, layar, utawa cecak,

cecake telu dumunung ing sisih kiwa,
sandhangan wulu, layar, utawa cecak ing

sisih tengen. Aksara rekan ora kena dadi
pasangan, kejaba aksara kang wujud

pasangane. Menawa aksara rekan

dumunung ing saburine wanda sigeg,
sigeging wanda iku kudu dipangku.

Angka Jawa yaiku peranganing aksara
Jawa kang gunane kanggo mratelakake

wilangan, angka, dawa, abot, tanggal,
wektu, cacah, kaca, lan pecahan. Angka

Jawa cacahe ana 10. Nulis angka Jawa

diwiwiti lan dipungkasi pada pangkat,
kejaba ukara kang wis dipungkasi pada
lingsa utawa pada lungsi.
3. Naskah benda konkret kang wujude
bahan dene teks minangka perangan
utawa isining naskah. Naskah kang
tinulis nganggo aksara Jawa ana loro,
yaiku naskah manuscript utawa tulis
tangan lan naskah kang nganggo aksara
Jawa cithak.
4. Urutane sinau aksara Jawa tulisan
tangan, yakuwi wiwit saka deskripsi fisik
lan teks sarta transliterasi. Deskripsi fisik
iku tugase ngukur amba, dawa, lan
kandele naskah. deskripsi teks iku
gunane kanggo menehi informasi
tumrape para maca supayane ngerti apa
isine tulisan kuwi mau. Dene bageyan
transiterasi tulisan tangan aksara Jawa
bisa tumrap karya sastra gancaran utawa
tembang. Transliterasi yaiku alih aksara
kanthi ancas utamane yakuwi ngganti
sistem tulisan siji neng sistem tulisan
liyane, kaya dene ing pasinaon iki alih
aksarane saka aksara Jawa tumuju
aksara Latin supaya luwih nggampangake
anggone maca teks naskah.

2 Daftar materi yang sulit -

dipahami di modul ini

3 Daftar materi yang sering -

mengalami miskonsepsi

Judul Modul SASTRA KLASIK & MODERN

Judul Kegiatan Belajar (KB) 1. Geguritan lan Tembang
No Butir Refleksi Macapat

2. Lagon Dolanan
3. Gancaran
4. Tembang Macapat

Respon/Jawaban

1 Garis besar materi yang 1. Jinising sastra Jawa kaperang dadi telu,
yaiku drama Jawa, prosa Jawa lan puisi
dipelajari Jawa. Guritan tradisional nduweni

paugeran tartamtu. Unsur-unsur kang

ndhapuk geguritan yaiku perangan basa,
sastra, retorika, lan tipografi. Nulis

geguritan kudu nggatekake tema, topik,
irah-irahan, basa rinengga, ruh lan pesen

ing sajroning geguritan.

2. Tembang dolanan duweni filosofi lan
makna saben ukarane uga ngandhut

tuntunan sajroning panganggone ing
dolanan.

3. Gancaran minangka salah sawijining
wujud sastra kang wujude bebas yaiku

ora kaiket dening guru lagu, guru
wilangan, lan guru gatra kaya ing

tembang. Jinise gancaran ana loro, yaiku

klasik lan modern. Crita rakyat yaiku
crita kang ngrembaka ana ing masarakat

tartamtu. Cerkak yaiku salah sawijining
wujud gancaran kang tinulis amung

cekak, cacahe tembung winates, lan
mung ngemot saperkara. Ana uga

gancaran kang aran Novel.

4. Macapat rinipta dening Walisangan abad
15 akhir. Cacahe ana 11. Ana paugeran
sajroning nulis macapat antarane guru

lagu, gatra, lan wilangan.

2 Daftar materi yang sulit 1. Cara nglagokake macapat

dipahami di modul ini

3 Daftar materi yang sering 1. Teks sastra dan non sastra
mengalami miskonsepsi

Judul Modul SASTRA KLASIK & MODERN

Judul Kegiatan Belajar (KB) 1. Wirausaha Budaya Jawa

2. Sesorah

3. Busana Jawa
4. Gendhing lan Campursari

No Butir Refleksi Respon/Jawaban

1 Garis besar materi yang 1. Upacara adat kang gayutane karo pati
dipelajari uripe manungsa ana telu yaiku metu,
manten, lan mati. Kabeh mau ana
ubarampe, tatacara, lan paugeran
ngleksanani.

2. Ngrembug rong ketrampilan yaiku
ketrampilan praktek sesorah lan

pranatacara. Bab kang kawedhar ing
modul yaiku (1) tegese sesosah, (2)
metode sesorah, (3) cengkorongan
sesorah, (4) ancase sesorah, (5) apa
wae kang kudu disiyapake nalika arep
sesorah, (6) bab kang kudu disingkiri,
(7) cara maca sesorah, (8) teknik
sesorah kang bisa dinggo. Ing
pranatacara kawedhar ancase
pranatacara, lan sanguning
pranatacara.

2 Daftar materi yang sulit 3. Busana Jawa maneka warna. Ana
dipahami di modul ini gaya ngayogyakarta lan surakarta.
Kabeh mau ana paugeran saben
3 Daftar materi yang sering panganggone busana.
mengalami miskonsepsi
4. Gendhing Jawa akeh jinise. Piranti
gendhing kang utama yaiku gamelan
lan swara laras. Ana laras pelog lan
slendro. Gandhing duweni swasana
dhewe-dhewe bisa nyengkuyung
kahanan sedhih, gumbira, sigrak,
duka, lan sapanunggalane.

1. Nglagokake gendhing.

1. Sesorah, pambyawara, pranatacara.
2. Laras slendro lan pelog.

Judul Modul SENI PENTAS JAWA

Judul Kegiatan Belajar (KB) 1. Kesenian Rakyat
No Butir Refleksi 2. Cerita Wayang Ramayana
3. Cerita Wayang

Mahabharata
4. Sandiwara, Kethoprak, Lan

Sineprak

Respon/Jawaban

1 Garis besar materi yang 1. Sakabehing bentuk kesenian rakyat Jawa

dipelajari kang awujud seni pertunjukan iku,
sejatine minangka wujud kasugihaning

budaya Jawa kang asipat adi luhung.

Wujud iku uga minangka asil pamikiran
dalah panemune masyarakat Jawa kang

bisa dadi pratandha alusing budi dalah
dhuwuring nalar manungsa. Sakabehing

seni rakyat Jawa iku duwe pranatan
tumrap paraga lan panyengkuyung sarta

urut-urutan lakuning pagelaran kanthi

tinata lan runtut. Kayata ing pagelaran
Ludruk, reyog, jathilan lan angguk.

Maneka werna seni pertunjukan iku
satemene ngandhut wiji lan filosofi kang

becik tumrap tata panguripan urip
manungsa. Mula para dwija basa Jawa

kudu bisa ngerti sakabehing wujud
budaya iku, murih bisa lestari lan

ngrembaka, dene nora kagiles dening

jantraning jaman, minangka titikan khas
sarta jati dhirine bebrayan Jawa.

2. Wayang kulit purwa yaiku wayang kang
asal critane saka crita Ramayana lan

Mahabarata. Tembung wayang iku saka
tembung wod “yang” kang nduweni teges

layang, dhoyong, puyeng, reyong, kang

nduweni teges: tansah obah, ora tetep,
samar-samar lan sayup-sayup. Suwe-
suwe tembung wayang nduweni teges
tontonan wayang lan sabanjure dadi seni
pentas wewayangan utawa wayang. Asal-
usul utawa mula bukane wayang yaiku
saka tanah Jawa utawa asli saka tanah
Jawa, kang durung cetha yaiku kapan
wayang kuwi dipentasake dening
dhalang, kapan wiwitane ngganggo
gamelan pelog utawa slendro, kapan
nduweni sumber crita saka Ramayana
lan Mahabarata. Sabanjure crita wayang
purwa, kajaba minangka tontonan uga
ngemot tuntunan, tatanan, lan makna-
makna filosofis kang nggambarake
uriping manungsa saka purwa-madya-
wasana.
3. Crita Mahabarata diripta dening Empu
Wiyasa. Crita-crita iku kaperang dadi
wolulas kang sabanjure diarani asta dasa
parwa, yaiku: adi parwa, saba warna,
wana parwa, wirata parwa, udyoga parwa,
bisma parma, drona parwa, karna parwa,
salya parwa, sauptika parwa, stri parwa,
santi parwa, anusana parwa, aswamedika
parwa, asramawasana parwa, mausala
parwa, mahaprastanika parwa,
swargarohana parwa. Lakon bima
bungkus iku kalebu perangan crita ana
ing Mahabarata. Nyritakake lampahaning
Bima nalikaning lair kang awujud
bungkus. Bungkus wusanane isa dipecah
dening gajah sena.
4. Sandiwara kuwi sinusun saka tembung
sandi lan warah. Tembung sandi ngemu
teges “rahasia/wewadi”, dene warah
ngemu teges “wewarah utawa ajaran”.
Menawa digabungake tembung sandiwara
ngemu teges wewarah kang diajarake
kanti cara sesidheman. Sandiwara lan
ketoprak kasusun saka maneka warna
unsur kang kasebut struktur. Sing
kalebu struktur drama lan ketoprak
antarane; plot, paraga, dialog
(pacelathon), setting/landhesan,
amanat/piweling lan petunjuk teknis.
Struktur sandiwara lan ketoprak neng
panggung beda karo struktur naskah
drama. Struktur drama panggung yaiku
perangan-perangan kang dibutuhake
drama nalika dipentasake ana ing
dhuwur panggung. Sing kalebu struktur

2 Daftar materi yang sulit drama panggung yaiku; sutradara,
dipahami di modul ini paraga, penata panggung, penata lampu,
penata busana, penata rias lan penata
3 Daftar materi yang sering musik. Kanggo nyamektakake
mengalami miskonsepsi pamentasan sandiwara utawa ketoprak
diperlokne tim produksi lan tim
panggung. Tim produksi nduwe tanggung
jawab ing babagan perijinan, surat-
menyurat, publikasi, prabeya
(pendanaan) lan liya-liyane. Tim
panggung nduweni tanggung jawab
nyiapake pamentasan ing nduwur
panggung. Tim panggung lan tim
produksi kudu bisa kerja bebarengan
supaya bisa ngasilake pamentasan sing
becik. Sineprak yaiku wujude crita
ketoprak kang direkam (disyuting) lan
sakbanjure ditontonke lewat bioskop
utawa tivi. Nggawe sineprak ora bisa
sekali jadi, kudu dibolan-baleni supaya
entuk hasil kang maksimal. Proses
ketoprak lan sineprak ana bedane.
Ketoprak biasane dipentaske “live” neng
nduwur panggung. Ewadene sineprak
ngliwati proses syuting lan direkam.

1. Lakon lan paraga cerita wayang
Ramayana & Mahabharata

1. Ramayana lan Mahabharata
2. Kethoprak lan Ludruk
3. Drama basa Jawa lan sandiwara

LK 0.1 Lembar Kerja Belajar Mandiri
PEDAGOGI

Judul Modul KONSEP DASAR ILMU

PENDIDIKAN

Judul Kegiatan Belajar (KB) 1. Konsep dasar, rasional, dan
No Butir Refleksi landasan ilmu pendidikan.

2. Karakteristik peserta didik.
3. Teori belajar dan implikasinya

dalam pembelajaran.
4. Kurikulum pendidikan di

Indonesia.

Respon/Jawaban

1 Garis besar materi yang 1. Landasan pendidikan merupakan

dipelajari seperangkat asumsi yang dijadikan titik
tolak dalam praktik pendidikan. Melalui

studi pendidikan diperoleh pemahaman
tentang landasan pendidikan yang akan

dijadikan sebagai titik tolak dalam
praktik pendidikan yang akan

dilaksanakan. Hal tersebut dimulai
dengan memahami hakekat manusia

sebagai pelakunya. Hakekat manusia

dapat dilihat dalam beberapa aspek
yaitu berdasarkan asal-usulnya

manusia sebagai makhluk Tuhan,
struktur metafisiknya manusia sebagai

kesatuan jasmani dan rohani, serta
karakteristik dan makna eksistensinya

di dunia yang bisa dilihat sebagai
makhluk individu, makhluk sosial,

makhluk berbudaya, makhluk susila,

dan makhluk beragama. Manusia
memiliki tanggung jawab untuk

membina masyarakat, memelihara alam
lingkungan, membina kerukunan hidup

bersama, dan memelihara martabat
kemanusiaannya (human dignity),

sehingga sepatutnya manusia perlu

memiliki kompetensi pedagogik terlebih
lagi bagi seorang pendidik. Melalui

kompetensi ini pendidik dituntut untuk
memiliki kemampuan dan trampil dalam

melihat karakteristik peserta didik dari
berbagai aspek kehidupan, baik itu

moral, emosional maupun
intelektualnya. Landasan pendidikan

sebagai pijakan dalam praktik

pendidikan diantaranya yaitu landasan
filosofis dan epistemologi, landasan

yuridis, landasan empiris, dan landasan
religius. Landasan filosofis pendidikan

adalah pandangan-pandangan yang

bersumber dari filsafat pendidikan
mengenai hakikat manusia, hakikat
ilmu, nilai serta perilaku yang dinilai
baik dan dijalankan setiap lembaga
pendidikan. Pendidikan nasional adalah
pendidikan yang berdasarkan Pancasila
dan Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Landasan epistimologi pendidikan
adalah pandangan-pandangan yang
bersumber dari cabang filsafat
epistimologi yang disebut juga teori
mengetahui dan pengetahuan. Landasan
empiris terdiri dari landasan psikologis,
historis, dan sosiologis. Landasan
psikologi dalam pendidikan adalah
asumsi-asumsi yang bersumber dari
studi ilmiah tentang kehidupan manusia
pada umumnya serta gejala-gejala yang
berkaitan dengan aspek pribadi
manusia pada setiap tahapan usia
perkembangan tertentu untuk
mengenali dan menyikapi manusia yang
bertujuan untuk memudahkan proses
pendidikan. Landasan historis
pendidikan nasional di Indonesa tidak
terlepas dari sejarah bangsa indonesia
yang memiliki enam fase. Landasan
sosiologis bersumber pada norma
kehidupan masyarakat yang dianut oleh
suatu bangsa sehingga tercipta nilai-
nilai sosial yang dalam
perkembangannya menjadi norma-
norma sosial yang mengikat kehidupan
bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh
masing-masing anggota masyarakat.
Sedangkan landasan religius adalah
asumsi-asumsi yang bersumber dari
religi atau agama yang menjadi titik
tolak dalam rangka praktik pendidikan
dan atau studi pendidikan.
2. Peserta didik dalam suatu kelas atau
sekolah memiliki karakteristik yang
berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan
yang ada perlu dikelola secara baik.
Namun jika perbedaan tersebut tidak
dikelola secara baik, maka akan
menimbulkan permasalahan-
permasalahan dalam pembelajaran.
Karakteristik peserta didik banyak
ragam yaitu: etnik, kultural, status
sosial, minat, perkembangan kognitif,
kemampuan awal, gaya belajar,

motivasi, perkembangan emosi,
perkembangan sosial dan
perkembangan moral dan spiritual, dan
perkembangan motorik.
3. Adapun teori belajar dan implikasinya
sebagai berikut:

 Teori belajar behavioristik Teori
belajar behavioristik menyatakan
bahwa belajar adalah perubahan
tingkah laku. Seseorang dianggap
belajar jika ia telah mampu
menunjukkan perubahan tingkah
laku. Pentingnya masukan atau
input yang berupa stimulus dan
keluaran atau output yang
berupa respons. Stimulus adalah
sesuatu apa saja yang diberikan
oleh guru kepada peserta didik,
dan respon berupa rekasi atau
tanggapan yang dihasilkan oleh
peserta didik terhadap stimulus
yang diberikan oleh guru.
Penguatan (reinforcement) adalah
faktor penting dalam belajar.
Penguatan adalah apa saja yang
dapar memperkuat timbulnya
respons. Bila penguatan
ditambahkan (positive
reinforcement) maka respons akan
semakin kuat. Demikian juga jika
penguatan dikurangi (negative
reinforcement) maka respons juga
akan menguat. Aplikasi teori ini
dalam pembelajaran, bahwa
kegiatan belajar ditekankan
sebagai aktifitas “mimetic” yang
menuntut peserta didik untuk
mengungkapkan kembali
pengetahuan yang sudah
dipelajari. Penyajian materi
pelajaran mengikuti urutan dari
bagian-bagian ke keseluruhan.
Pembelajaran dan evaluasi
menekankan pada hasil, dan
evaluasi menuntut satu jawaban
benar. Jawaban yang benar
menunjukkan bahwa peserta
didik telah menyelesaikan tugas
belajarnya.

 Teori Belajar kognitif
Teori belajar kognitif adalah
perubahan persepsi dan
pemahaman, yang tidak selalu

berbentuk tingkah laku yang
dapat diamati dan dapat diukur.
Asumsi teori ini adalah bahwa
setiap orang memiliki
pengetahuan dan pengalaman
yang telah tertata dalam bentuk
struktur kognitif yang
dimilikinya. Proses belajar akan
berjalan dengan baik jika materi
pelajaran atau informasi baru
beradaptasi dengan struktur
kognitif yang telah dimiliki
seseorang. Menurut teori kognitif,
ilmu pengetahuan dibangun
dalam diri seseorang melalui
proses interaksi yang
berkesinambungan dengan
lingkungan. Proses ini tidak
terpatah-pata, terpisah-pisah,
tapi melalui proses yang
mengalir, bersambung-sambung,
dan menyeluruh. Selama kegiatan
pembelajaran berlangsung,
keterlibatan peserta didik secara
aktif amat dipentingkan. Untuk
menarik minat dan meningkatkan
retensi belajar perlu mengkaitkan
pengetahuan baru dengan
setruktur kognitif yang telah
dimiliki peserta didik. Materi
pelajaran disusun dengan
menggunakan pola atau logika
tertentu, dari sederhana ke
kompleks. Perbedaan individual
pada diri peserta didik perlu
diperhatikan, karena faktor ini
sangat mempengaruhi
keberhasilan belajar peserta
didik.

 Teori Belajar Konstruktivistik
Pandangan konstruktivistik yang
mengemukakan bahwa belajar
merupakan usaha pemberian
makna oleh peserta didik kepada
pengalamannya melalui asimilasi
dan akomodasi yang menuju
pada pembentukan struktur
kognitifnya, memungkinkan
mengarah kepada tujuan
tersebut. Oleh karena itu
pembelajaran diusahakan agar
dapat memberikan kondisi
terjadinya proses pembentukan

tersebut secara optimal pada diri
peserta didik. Peserta didik
diberikan kesempatan untuk
mengembangkan ide-idenya
secara luas. Sementara peranan
guru dalam belajar
konstruktivistik adalah
membantu agar proses
pengkonstruksian pengetahuan
oleh peserta didik berjalan lancar.
Guru tidak mentransfer
pengetahuan yang telah
dimilikinya, melainkan
membantu peserta didik untuk
membentuk pengetahuannya
sendiri dan dituntut untuk lebih
memahami jalan pikiran atau
cara pandang peserta didik dalam
belajar.

 Teori Belajar Humanistik
Menurut teori humanistik tujuan
belajar adalah untuk
memanusiakan manusia. Proses
belajar dianggap berhasil jika
siswa telah memahmai
lingkungan dan dirinya sendiri.
Teori humanistik bersifat eleksitk,
maksudnya toeri ini dapat
memanfaatkan teori apa saja asal
tujuannya tercapai. Aplikasi teori
humanistik dalam kegiatan
pembelajaran cenderung
mendorong siswa untuk berpikir
induktif. Teori ini juga amat
mementingkan faktor pengalaman
dan keterlibatan siswa secara
aktif dalam belajar. Semua
komponen pendidikan termasuk
tujuan pendidikan diarahkan
pada terbentuknya manusia yang
ideal, manusia yang dicita-
citakan, yaitu manusia yang
mampu mencapai aktualisasi diri.
Untuk itu, sangat perlu
diperhatikan bagaimana
perkembangan peserta didik
dalam mengaktualisasikan
dirinya, pemahaman terhadap
dirinya, serta realisasi diri.

4. Konsep kurikulum menurut pandangan
para ahli dapat dipandang dari tiga
konteks, yaitu kurikulum sebagai mata
pelajaran, kurikulum sebagai kegiatan

pengalaman dan kurikulum sebagai
perencanaan.
Perkembangan kurikulum yang terjadi
di Indonesia setelah Indonesia merdeka
pada tahun 1945, setidaknya kita telah
mengalami sepuluh kali perubahan
kurikulum. Mulai dari kurikulum 1947,
1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994,
kurikulum berbasis kompetensi 2004,
KTSP 2006 dan kurikulum 2013.
Indonesia telah banyak belajar dari
kurikulum-kurikulum tersebut.
Dari kesepuluh kurikulum tersebut jika
dilihat dari jenisnya terbagi menjadi 3
yaitu : 1) kurikulum sebagai rencana
pelajaran (kurikulum 1947 – 1968), 2)
kurikulum berbasis pada pencapaian
tujuan (kurikulum 1975 – 1994) dan 3)
kurikulum berbasis kompetensi
(kurikulum 2004 – 2013).
Peran utama dari kurikulum yang
dinilai sangat penting, yaitu peran
konservatif, kreatif dan kritis
evaluatif. Peran kurikulum harus
berjalan seimbang dan harmonis, agar
dapat sesuai dan memenuhi tuntutan
keadaan. Jika tidak maka dalam
implementasinya akan terjadi
ketimpangan atau ketidaksesuaian yang
berdampak pada kegagalan dari suatu
implementasi yang tidak membekalkan
secara tepat kepada siswa terkait apa
yang di pelajari, bagaimana mempelajari
dan mengapa dipelajari. Menyelaraskan
ketiga peranan tersebut menjadi
tanggung jawab semua pihak dalam
proses pendidikan termasuk guru
sebagai ujung tombak pelaksana
kurikulum.
Kurikulum pada dasarnya merupakan
suatu sistem. Artinya,kurikulum
merupakan suatu kesatuan yang terdiri
dari komponen-komponen yang saling
berkaitan antara satu dengan yang lain.
Karena antar komponen saling
berhubungan dan saling mempengaruhi
dalam rangka pencapaian tujuan.
Komponen-komponen kurikulum
diistilahkan sebagai anatomi kurikulum
yang terdiri dari komponen tujuan, isi,
aktivitas belajar dan evaluasi yang
digambarkan sebagai suatu
keterpaduan.

2 Daftar materi yang sulit Tantangan kurikulum yang harus
dipahami di modul ini dihadapi di era masa depan adalah
bonus demografi, teknologi di ruang
3 Daftar materi yang sering kelas, globalisasi dan perubahan
mengalami miskonsepsi kebijakan pendidikan, pendidikan abad
21.
1. Landasan Yuridis
2. Teori Belajar

1. Free Discovery Learning dan Teori
Kognitif

2. Kokonstruktivistik masih
bersinggungan dengan Kognitif

Judul Modul PERAN GURU DALAM

PEMBELAJARAN ABAD 21

Judul Kegiatan Belajar (KB) 1. Karakteristik pembelajaran
No Butir Refleksi abad 21.

2. Profil dan kompetensi guru
abad 21.

3. Tugas pokok dan fungsi
guru abad 21.

4. Strategi pengembangan
dan keberlanjutan.

Respon/Jawaban

1 Garis besar materi yang 1. Perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi membawa banyak
dipelajari konsekwensi bagi dunia pendidikan,

salah satunya perubahan paradigma

guru. Perubahan karakteristik peserta
didik, format materi pembelajaran, pola

interaksi pembelajaran, dan orientasi

baru abad 21 memerlukan ruang-ruang
kelas lebih interaktif. Kelas-kelas akan

semakin banyak yang terkoneksi jaringan
internet berkecepatan tinggi yang mudah

mengakses “big data”. Berkembangnya
massive open online course (MOOC)

memungkinkan orang belajar tanpa batas

dan dapat diakses melalui perangkat
pribadi seperti handphone, tablet, laptop,

PDA, maupun perangkat bergerak
lainnya. Tanda-tanda era disrupsi sudah

nyata yang dicirikan; (1) belajar tidak lagi
terbatas pada paket-paket pengetahuan,

(2) pola belajar lebih informal, (3)

orientasi belajar mandiri (self motivated
learning) dan (4) banyak cara untuk

belajar dengan banyak sumber. SDM
dengan daya inovasi, daya belajar dan

kreatifitas tinggi menjadi incaran banyak
organisasi. Jenis keterampilan yang

dibutuhkan adalah terwadahi dalam 4C
(Creativity, Collaboration, Critical
Thingking, dan Communication). Pada sisi
peserta didik terjadi pergeseran
karakteristik. Generasi z menghendaki
kebebasan belajar, menyukai hal baru
yang praktis, selalu terkoneksi internet,

lebih menyukai visual daripada verbal,
rentang perhatian pendek, suka
berinteraksi dengan banyak media, suka
berkolaborasi dan berbagi namun tetap
terjaga privasinya. Guru harus merubah
paradigma yang tidak hanya berfokus
kepada konten namun berfokus pula
pada pengembangan kreatifitas dan
keterampilan belajar mandiri. Peran guru
lebih sebagai mentor, fasilitator,
kolaborator sumber daya dan mitra
belajar. Guru harus menjemput
penerapan model-model pembelajaran
yang sesuai seperti belajar penemuan
(discovery learning), pembelajaran
berbasis proyek, pembelajaran berbasis
masalah dan penyelidikan, belajar
berdasarkan pengalaman sendiri,
pembelajaran kontekstual, bermain peran
dan simulasi, pembelajaran kooperatif,
pembelajaran kolaboratif, maupun
diskusi kelompok kecil. Peserta didik
harus dikembalikan haknya sebagai
subyek pembelajaran yang aktif. Guru
harus mau memulai untuk dapat
mengintegrasikan teknologi dengan
kerangka integrasi yang melibatkan
pengetahuan pedagogi.
2. Pada abad 21, perkembangan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK)
menyebabkan arus informasi semakin
cepat dan aksesibilitas informasi semakin
mudah. Abad 21 benar-benar
membutuhkan guru yang profilnya
efektif, professional dan memesona yang
cocok untuk menghadapi tantangan abad
21. Kompetensi guru yang sudah
dirumuskan pemerintah meliputi
kompetensi kepribadian, kompetensi
profesional, kompetensi sosial, dan
kompetensi pedagogik perlu
dikontekstualisasikan dan dilakukan
penyesuaian sehingga mampu
mempersiapkan dan memprediksi
kebutuhan belajar peserta didik abad 21
dna tuntutan masyarakat abad 21.

Kompetensi pedagogik merupakan
kemampuan guru yang berkenaan
dengan pemahaman terhadap peserta
didik dan pengelolaan pembeajaran mulai
dari merencanakan, melaksanakan
sampai dengan mengevaluasi.
Kompetensi kepribadian merupakan
personal yang mencerminkan kepribadian
yang mantap, stabil, dewasa, arif,
canggih, humoris namun tegas, dan
berwibawa selalu memesona bagi peserta
didik. Kompetensi sosial berkenaan
dengan kemampuan pendidik sebagai
bagian dari masyarakat untuk
berkomunikasi dan bergaul secara efektif
dengan peserta didik, sesama pendidik,
tenaga kependidian, orang tua peserta
didik, dan masyarakat sekitar.
Kompetensi profesional merupakan
kemampuan yang berkenaan dengan
penguasaan materi pembelajaran secara
luas dan mendalam yang mencakup
penguasaan substansi isi materi
pembelajaran, dan substansi keilmuan
yang menaungi materi dalam kurikulum,
serta menambah wawasan keilmuan.
3. Tugas pokok dan fungsi guru semakin
mendapatkan tantangan penyesuaian
dalam menghadapi tantangan abad 21.
Menurut UUGD No 14 tahun 2015 tugas
utama guru adalah mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih,
menilai, dan mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah. Tugas pokok guru
adalah ; (1) merencanakan pembelajaran
atau pembimbingan; (2) melaksanakan
pembelajaran atau pembimbingan; (3)
menilai hasil pembelajaran atau
pembimbingan; (4) membimbing dan
melatih peserta didik; dan (5)
melaksanakan tugas tambahan yang
melekat pada pelaksanaan kegiatan
pokok sesuai dengan Beban Kerja Guru.
Guru selama melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya harus menyesuaikan
tuntutan perkembangan ipteks,
masyarakat dan kebutuhan peserta didik.
Guru perlu kreatif dan inovatif di dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
bahkan dituntut mampu memprediksi

perkembangan tugas pokok dan
fungsinya.
4. Salah satu ciri seorang profesional adalah
terus mengembangkan diri secara aktif
dan berkelanjutan, menghargai
pengalaman dan memiliki sifat reflektif.
Paradigma guru dari professional teaching
berubah menjadi professional learning,
artinya guru bukan sekedar mengajar
namun juga belajar yang berkelanjutan
(continuous professional learning). Guru
adalah praktisi yang reflektif merupakan
bagian kunci dalam evaluasi kinerja guru
di banyak negara. Refleksi dimulai dari
mendekripsikan pengalaman, memahami
dan merasakan situasi, mengevaluasi dan
menganalisis, sampai kepada kesimpulan
dan menyusun rencana aksi. Guru harus
mampu mengenali kesenjangan
kompetensi dirinya sebagai bahan
menyusun rencana pengembangan diri
dan melakukan belajar mandiri. Belajar
mandiri merupakan kegiatan belajar
aktif, didorong motivasi untuk menguasai
kompetensi dan dibangun dengan bekal
pengetahuan yang dimiliki. Belajar
mandiri memiliki 3 dimensi yaitu dimensi
sosial, dimensi pedagogis, dan dimensi
psikologis. Belajar mandiri dilakukan
dengan cara; (1) tekun, terus menerus
dan tidak berhenti, (2) konsisten, ajeg,
disiplin dan tidak bermalasan, (3)
terencana dan berorientasi pada
kompetensi, (4) fokus kepada pencapaian
tujuan, (5) inovatif atau menggunakan
cara-cara baru, (6) ada tindaklanjut yang
jelas, dan (8) dilakukan sepanjang hidup.
Keterampilan dalam belajar mandiri
memuat tiga konsep utama yaitu; (a)
belajar bebas (independent learning), (b)
ketidakbergantungan, dan (c) kontrol
psikologis. Belajar mandiri dapat
mentransformasi kultur diri seorang
guru, dan menjadi bagian dari
pengembangan profesi berkelanjutan
(PKB). PKB yang dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan, bertahap dan
berkelanjutan dalam mengembangkan
kompetensi guru. PKB meliputi meliputi 3
hal yaitu; (1) Pengembangan diri dapat
dilakukan melalui diklat fungsional
maupun diklat teknis, (2) Publikasi ilmiah
dikatagorikan menjadi 3 kelompok

kegiatan yaitu; (a) presentasi pada forum
ilmiah, (b) publikasi hasil penelitian atau

gagasan inovatif pada bidang pendidikan
formal, dan (c) publikasi buku teks

pelajaran, buku pengayaan, pedoman
guru dan buku bidang pendidikan. (3).

Karya inovatif dikatagorikan menjadi 2
yaitu (a) teknologi tepat guna (karya

sains/teknologi) dan (b)

menemukan/menciptakan karya seni.

2 Daftar materi yang sulit 1. Pengintegrasian TIK ke dalam TPACK.
2. Tipe guru abad 21
dipahami di modul ini 3. Kompetensi guru abad 21

3 Daftar materi yang sering 1. TIK sebagai integrasi bukan sebagai
matapelajaran.
mengalami miskonsepsi 2. Silabus dan Rencana Pembelajaran.

3. Pengayaan dan remedial.

Judul Modul PEMBELAJARAN INOVATIF

Judul Kegiatan Belajar (KB) 1. Pembelajaran STEAM
2. Pembelajaran berbasis

Neorosains
3. Pembelajaran Digital
4. Pembelajaran Blended

Learning

No Butir Refleksi Respon/Jawaban

1 Garis besar materi yang 1. STEAM merupakan suatu pendekatan
pembelajaran interdisipliner yang inovatif
dipelajari dimana IPA, teknologi, teknik, dan

matematika diintegrasikan dengan fokus

pada proses pembelajaran pemecahan

masalah dalam kehidupan nyata. Tujuan
pembelajaran STEAM dapat mengasah

tingkat literasi STEAM pada peserta didik.
Literasi STEAM menjadi tujuan yang

dapat dicapai oleh peserta didik maupun
pendidik. Bagi peserta didik, literasi

STEAM akan berguna dalam
perkembangan kehidupannya dan bagi

pendidik literasi STEAM bermanfaat

menunjang kinerja mendidik generasi
yang kompetitif dan kolaboratif. Prinsip-

prinsip pembelajaran STEAM meliputi
prnsip perhatian dan motivasi, keaktifan,

keterlibatan langsung, pengulangan,
tantangan, balikan dan penguatan,

perbedaan individual. Problem Based

Learning atau pembelajaran berbasis
masalah merupakan model pembelajaran

yang menantang peserta didik untuk
belajar bagaimana belajar, dan bekerja

secara berkelompok untuk mencari solusi

dari permasalahan dunia nyata.
Pembelajaran STEAM yang berpusat pada
proyek didasarkan pada masalah dunia
nyata. Proyek-proyek ini mengharuskan
peserta didik untuk meneliti,
mengusulkan dan memilih solusi, dan
membuat desain. Setelah prototipe atau
model dibuat, peserta didik menguji dan
mempresentasikan temuan mereka, dan
jika waktu memungkinkan, mereka
mendesain ulang proyek dan melakukan
perbaikan.
2. Otak manusia memiliki potensi
kecerdasan yang luar biasa besar,
dimana jumlah koneksi sel neuron pada
otak kita diestimasi sekitar seratus triliun
(Jensen, 2008). Otak kita memiliki dua
macam sel, yaitu sel neuron dan sel glial
(Jensen, 2008). Setiap sel neuron
memiliki satu badan sel yang di dalamnya
terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari
badan sel keluar dua macam serabut
saraf yang disebut dendrit dan axon.
Dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke
badan sel syaraf, dan akson berfungsi
mengirimkan impuls dari badan sel ke
jaringan neuron lain melalui sinapsis.
Kedua, sel glial atau “lem”. Peran sel glial
diantaranya ialah memproduksi dan
membungkus axon dengan zat lemak
yang disebut myeilin, pendukung
struktural bagi penghalang darah otak,
transportasi nutrien, dan pengaturan
sistem imun. Keberadaan myeilin pada
axon berfungsi mengatur seberapa cepat
axon menyampaikan informasi (Rakhmat,
2005). Meylin yang menyelimuti axon
pada suatu neuron akan semakin
menebal ketika seseorang melakukan
pengulangan pada informasi pengetahuan
yang pernah dipelajarinya. Artinya, otak
akan menyimpan dengan baik informasi
pengetahuan yang pernah dipelajarinya,
jika informasi tersebut sering
digunakannya. Kecerdasan peserta didik
sangat ditentukan oleh banyak sedikitnya
sambungan (sinapsis) antar sel neuron di
dalam otaknya. Untuk meningkatkan dan
menguatkan jumlah koneksi (sinapsis)
antar sel neuron pada otak dapat
dilakukan dengan cara memfasilitasinya
dengan lingkungan yang kaya akan
rangsangan belajar. Bagi teori

neurosains, belajar adalah proses
membangun dan mengubah koneksi-
koneksi dan jaringan-jaringan saraf
(sinaptik). Belajar terjadi ketika sebuah
axon (yang merupakan perluasan yang
lebih kecil dan menyerupai kaki) bertemu
dengan sebuah dendrit dari sel yang ada
di sekitarnya. Ada beberapa prinsip
pembelajaran berbasis neurosain yang
perlu diperhatikan agar pembelajaran
mampu mengoptimalkan potensi
kecerdasan otak peserta didik,
diantaranya yaitu; (a) pembelajaran
terkait penyerapan informasi paling baik
dilakukan di pagi hari, sedangkan waktu
terbaik untuk pengulangan, pengolahan
dan refleksi informasi paling baik
dilakukan di waktu sore hari; (b)
Pembelajaran akan membantu otak
untuk tetap mempertahankan
perhatiannya jika peserta didik setiap
sembilan puluh menit diberi kesempatan
untuk melakukan gerakan peregangan
otot atau relaksasi tubuh dengan tenang
sekitar sepuluh menit; (c) Belahan otak
kanan dan kiri kita mengalami siklus
efisiensi secara bergantian setiap
sembilan puluh sampai seratus menit,
dari spasial tinggi-verbal rendah-verbal
tinggi-spasial rendah. Untuk itu
pembelajaran sebaiknya menggunakan
bentuk aktivitas yang bervariasi dan
setiap anak diberikan kesempatan
memilih bentuk aktivitas tersebut sesuai
siklus bio-kognitif dan gaya belajar
mereka; (d) Pembelajaran akan lebih
optimal apabila mampu mengembangkan
belahan otak kanan dan kiri secara
seimbang; (e) Pembelajaran akan
mencapai hasil terbaik apabila
difokuskan pada pembahasan materi,
dipecah, dan difokuskan kembali pada
pembahasan materi; (f) Pembelajaran
akan menarik perhatian otak, jika
memperhatikan perubahan gerakan,
cahaya, kekontrasan, dan warna; (g)
Proses pembelajaran agar optimal perlu
memperhatikan beberapa faktor
lingkungan seperti suhu ruangan, pilihan
warna kelas, desain warna tampilan
media, pengaturan ruang kelas,
pencahayaan, tanaman, musik, aroma,
ketersediaan air minum, dan media

pembelajaran; dan (h) Proses
pembelajaran akan lebih optimal jika
peserta didik memperoleh asupan gizi
dan nutrisi yang cukup, sehingga anak
memiliki hemoglobin dalam darah (HB)
yang tinggi; (i) Tingkatkan kondisi
emosional positif peserta didik dengan
kegiatan-kegiatan yang menyenangkan,
permainan, humor, dan perhatian
personal. Menurut Jensen (2008)
pembelajaran berbasis neurosains dapat
dilaksanakan menggunakan lima tahap
pembelajaran yaitu: (1) tahap persiapan,
merupakan tahap pemberian kerangka
kerja bagi pembelajaran baru dan
mempersiapkan otak peserta didik
dengan koneksi-koneksi yang
memungkinkan. Kegiatan persiapan
belajar dapat dilakukan dengan beberapa
strategi diantaranya yaitu; membuat
peserta didik tertarik dan senang dengan
proses kegiatan belajar yang akan
dilakukan, melakukan presentasi visual
garis besar keseluruhan materi pelajaran
69 yang akan dipelajari, dan menjelaskan
kaitan topik materi yang akan dipelajari
dengan kehidupan sehari-hari, serta
menjelaskan manfaat dan pentingnya
topik yang dipelajari.; (2) tahap akuisisi
adalah, tahap penciptaan koneksi dimana
neuron-neuron dapat saling
berkomunikasi satu sama lain. Koneksi
antar neuron akan terbentuk ketika
pengalaman belajar yang dialami peserta
didik bersifat baru dan koheren
(berhubungan) dengan materi yang
pernah dipelajari. Kegiatan Akuisisi dapat
dilakukan melalui kegiatan pembelajaran
yang bervariasi diantaranya melalui
kegiatan diskusi, pembelajaran dengan
memanfaatkan media visual, stimulasi
lingkungan, pengalaman praktis seperti
percobaan-eksperimen atau simulasi,
kegiatan manipulatif, video refleksi,
proyek-proyek kelompok, dan aktivitas
berpasangan. (3) tahap elaborasi (tahap
koreksi kesalahan & pendalaman),
merupakan tahap untuk memastikan
apakah materi yang dikuasai peserta
didik adalah ilmu yang benar dan akurat.
Beberapa kegiatan belajar yang dapat
dilaksanakan pada tahap ini diantaranya
yaitu; tanya jawab terbuka tentang

kegiatan simulasi yang telah dilakukan,
presentasi dan diskusi kelas hasil
eksperimen peserta didik, pemberian
umpan balik, pemberian koreksi terhadap
hasil diskusi kelas jika terjadi
miskonsepsi, dan penegasan pemahaman
peserta didik melalui presentasi visual
yang menarik atau pemutaran video, dan
lain sebagainya, yang dilanjutkan dengan
meminta peserta didik untuk membuat
peta konsep (peta pikiran) atau
menyusun soal pertanyaan terkait materi
yang telah dipelajari. (4) tahap formasi
memori, merupakan tahap merekatkan
ikatan koneksi antar neuron agar lebih
kuat, diantara dapat dilakukan dengan
cara menyediakan waktu khusus untuk
peserta didik melakukan perenungan
terkait materi yang baru selesai dipelajari,
menyediakan area untuk peserta didik
mendengarkan musik, serta mengajak
peserta didik untuk melakukan
peregangan dan latihan relaksasi. (5)
tahap integrasi fungsional (penggunaan
yang diperluas). Tahap ini dapat
dilakukan dengan menerapkan metode
pembelajaran secara bervariasi,
diantaranya dengan; (a) mengkondisikan
peserta didik untuk bisa menyampaikan
apa yang telah dipelajari kepada
temannya, misalnya mempresentasikan
peta konsep yang telah mereka buat pada
tahap sebelumnya; (b) mengkondisikan
agar peserta didik saling bertanya dan
mengevaluasi satu sama 70 lain; dan (c)
meminta peserta didik untuk
mempublikasikan apa yang telah
dipelajarinya dalam bentuk essay atau
artikel. Otak akan mampu bekerja secara
lebih optimal dalam kondisi pembelajaran
yang menyenangkan dan penuh
penghargaan. Untuk itu, tutuplah semua
tahapan pembelajaran di atas dengan
sebuah perayaan kelas.
3. Pembelajaran digital adalah praktik
pembelajaran yang menggunakan
teknologi secara efektif untuk
memperkuat pengalaman belajar peserta
didik yang menekankan instruksi
berkualitas tinggi dan menyediakan akses
ke konten yang menantang dan menarik,
umpan balik melalui penilaian formatif,
peluang untuk belajar kapan saja dan di

mana saja, dan instruksi individual
untuk memastikan semua peserta didik
mencapai potensi penuh mereka. Pada
dasarnya, pembelajaran digital
diterapkan dengan menggunakan
beberapa prinsip, yakni; personalisasi,
partisipasi aktif peserta didik,
aksesibilitas, dan penilaian. Dalam hal
pemanfaatan pembelajaran digital,
setidaknya ada 3 potensi atau fungsi
pembelajaran digital yang dapat
dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-
hari, yaitu sebagai alat komunikasi, alat
mengakses informasi, dan alat
pendidikan atau pembelajaran. Terkait
dengan ragam pemanfaatan Pembelajaran
Digital, ada beberapa aplikasi yang dapat
diintegrasikan dan dimanfaatkan dalam
kelas digital, diantaranya adalah
penggunaan mobile learning atau m-
learning, pemanfaatan media sosial
seperti Facebook, Instagram, Youtube,
Snapchat, Twitter, Whatsapp, Line, dan
sebagainya; pemanfaatan pembelajaran
berbasis permainan, serta pemanfaatan
Cloud Computing.
4. Staker & Horn (2012) mendefinisikan
blended learning sebagai model
pembelajaran yang mengkombinasikan
antara pembelajaran online dengan
pembelajaran konvensional (tatap muka).
Pada pembelajaran model ini, peserta
didik difasilitasi untuk dapat belajar dan
mengulang materi secara mandiri secara
online serta melakukan satu bagian sesi
pembelajaran lainnya dilakukan secara
tatap muka di dalam ruangan kelas.
Adapun karakteristik dari pembelajaran
yang menggunakan model blended
learning (Prayitno, 2015) diantaranya
yaitu: (a) Model blended learning
menggabungkan berbagai cara
penyampaian, model pendidikan, gaya
pembelajaran, dan menggunakan
berbagai media berbasis teknologi; (b)
Model blended learning
mengkombinasikan pola pembelajaran
langsung (tatap muka), belajar mandiri,
dan pembelajaran menggunakan sistem
online; (c) Guru dan orangtua memiliki
peran yang sama penting, dimana guru
berperan sebagai fasilitator dan orangtua
berperan sebagai pendukung. Beberapa

2 Daftar materi yang sulit model pembelajaran blended learning
dipahami di modul ini yang cukup sering digunakan dalam
pembelajaran menurut Clayton
3 Daftar materi yang sering Christensen Institute meliputi: (a) Model
mengalami miskonsepsi Rotasi (Rotation Model): Model kelas
Station Rotation, model kelas Lab/Whole
Group Rotation, model kelas Flipped
(Flipped Clasroom), model rotasi individu
(Individual Rotation); (b) Model Kelas
Flex; (c) Model Kelas Self-Blend; (d)
Model Enriched-Virtual. Proses
penyusunan kegiatan belajar disesuaikan
dengan model blended learning yang
dipilih serta beberapa karakteristik
seperti fasilitas belajar, ketersediaan
akses terhadap teknologi, usia dan
kemampuan peserta didik, serta durasi
jam pelajaran. Selain itu, dalam
menyusun dan mengkombinasikan
kegiatan pembelajaran tatap muka dan
online, guru perlu menguasai
kemampuan-kemampuan seperti
pemanfaatan data karakteristik peserta
didik, teknik mengajar dan memfasilitasi
pembelajaran secara individual dan
kelompok, mengembangkan interaksi
secara online, serta dapat
mengaplikasikan kombinasi ketiga
kemampuan tersebut kedalam praktek
pembelajaran model blended learning.
Ada tiga komponen penting harus
diperhatikan dalam merancang dan
mengembangkan aktifitas pembelajaran
dengan model blended learning yaitu: (a)
Standar capaian dan tujuan
pembelajaran; (b) Penilaian; (c) Kegiatan
pembelajaran. Beberapa aplikasi atau
platform yang dapat dimanfaatkan untuk
model pembelajaran blended learning
yaitu: (a) Moodle; (b) Edmodo; (c) Google
Group. Sebagai evaluasi selama kegiatan
belajar berlangsung, alangkah baiknya
jika guru membuat catatan mengenai hal-
hal penting yang terjadi dan perlu
diperbaiki untuk kegiatan selanjutnya.

1. Prinsip pembelajaran STEAM
2. Integrasi pembeljaran online dengan

tatap muka

1. Proyek STEAM diawali dengan sains.
2. Neurosains bersinggungan dengan

psikologi peserta didik.

3. Teknis pembelajaran digital
cenderung pembelajaran daring atau
virtual.

4. Emliched virtual dengan fliped

Judul Modul PERANCANGAN

PEMBELAJARAN INOVATIF

Judul Kegiatan Belajar (KB) 1. Merancang pembelajaran
inovatif.

2. Merancang pembelajaran
STEAM.

3. Merancang Blended
Learning.

4. Merancang Project Based
Learning.

No Butir Refleksi Respon/Jawaban

1 Garis besar materi yang 1. Rancangan pembelajaran adalah suatu
prosedur sistematis yang terdiri dari
dipelajari beberapa komponen menjadi satu

kesatuan yang saling terkait dan
mempengaruhi untuk mencapai tujuan

pembelajaran tertentu secara konsisten
dan teruji. Rancangan pembelajaran

inovatif dapat dimaknai sebagai aktivitas
persiapan pelaksanaan pembelajaran

yang menerapkan unsur-unsur
pembelajaran terbaru di abad 21 dan

terintegrasi dalam komponen maupun

tahapan pembelajaran yang akan
dilaksanakan untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Unsur-unsur
pembelajaran terbaru yang dimaksud,

antara lain; TPACK (technological,
pedagogical, content knowledge) sebagai

kerangka dasar integrasi teknologi

dalam proses pembelajaran,
pembelajaran berbasis Neuroscience,

pendekatan pembelajaran STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts,

and Mathematics), dan unsur-unsur lain

yang terintegrasi di dalam komponen
dan tahapan pembelajarannya.

Karakteristik rancangan pembelajaran
inovatif ditandai dengan penerapan

unsur-unsur baru pembelajaran abad
21, antara lain: kolaborasi peserta didik-

guru, berorientasi pada HOTS,

mengintegrasikan ICT, berorientasi pada
keterampilan belajar, mengembangkan

keterampilan Abad 21 (4C) dan 6 literasi,
serta penguatan pendidikan karakter

peserta didik. Karakter lainnya yaitu

adanya penerapan konsep TPACK,
Neuorscience, Model pembelajaran
STEAM maupun Digital Learning.
Penerapan atau integrasi karakterisitik
pembelajaran inovatif abad 21 dalam
RPP ada pada komponen Indikator
Pencapaian Kompetensi (IPK), Rumusan
Tujuan Pembelajaran, Langkah-langkah
Aktivitas Pembelajaran, Model dan
Metode pembelajaran, Media dan
Sumber Belajar, serta Penilaian.
2. Rancangan pembelajaran STEAM yaitu
segala kegiatan persiapan pelaksanaan
pembelajaran yang menerapkan unsur-
unsur pendekatan STEAM baik secara
tertanam (embedded) maupun terpadu
(integrated) dalam komponen maupun
tahapan rencana pembelajaran yang
akan dilaksanakan guna mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-
langkah menyusun RPP dengan
pendekatan STEAM dapat dimulai
dengan menyusun rumusan Tujuan
Pembelajaran, mengeksplorasi Materi
Pembelajaran, menentukan Model dan
Metode Pembelajaran, dan menentukan
Media, Alat dan Sumber Belajar,
Menyusun Kegiatan Pembelajaran,
menyusun Penilaian Pembelajaran, dan
menyusun Kegiatan Tindak Lanjut.
3. Ada beberapa langkah yang perlu
dilakukan, ketika hendak menyusun
perencanaan pembelajaran inovatif
“blended learning”, diantaranya yaitu; 1)
menentukan model “blended learning”
yang sesuai dengan karakteristik
peserta didik, fasilitas belajar,
ketersediaan akses terhadap teknologi,
durasi jam pelajaran, dan penguasaan
aplikasi teknologi e-learning oleh guru;
2) menyusun rencana pembelajaran
inovatif “blended learning” yang
mencakup kegiatan: (a) menentukan
tema pembelajaran, menuliskan
kembali: identitas RPP, kompetensi inti,
dan kompetensi dasar dari RPP
konvensional ke dalam RPP “blended
learning”; (b) menganalisis rumusan
tujuan pembelajaran yang ada pada RPP
konvensional sebelum dituangkan ke
dalam RPP “blended learning”; (c)
menentukan metode penilaian dan
kegiatan pembelajaran “blended

learning” untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan; (d) menganalisis
kegiatan pelaksanaan pembelajaran
pada RPP (konvensional) yang telah
Anda buat sebelumnya dan menyusun
Rencana Kegiatan Pembelajaran
“Blended Learning”; serta 3) menyiapkan
bahan, alat/media, dan sumber belajar
tatap muka dan daring. Ada beberapa
aplikasi teknologi e-learning yang
tersedia gratis di enternet yang bisa
dipakai guru untuk melaksanakan
pembelajaran “blended learning” di
sekolah, diantaranya yaitu: Cisco
Webex, SEVIMA EdLink, Google
Classroom, Zoom Cloud Meeting,
Edmodo, Moodle, dan Schoology. Setiap
aplikasi dapat dimanfaatkan dengan
mempertimbangkan kelebihan dan
kelemahan masing-masing.
4. PjBL merupakan pendekatan inovatif
yang mengajarkan beragam strategi
untuk mencapai kesuksesan abad 21
(Bell, 2010), membantu peserta didik

mengembangkan keterampilan abad 21
(Ravitz et.al, 2011), meningkatkan
tanggungjawab (Johann et.al, 2006),
melatih pemecahan masalah, self
direction, komunikasi, dan kreativitas
(Wurdinger & Qureshi, 2015). Satu hal
PjBL luwes diterapkan untuk berbagai
jenjang pendidikan. Gregory & Chapman
(2007) menyatakan PjBL bisa
dikatagorikan; (a) proyek terstruktur
(structured project), (b) proyek sesuai
topik (topic related project), (c) proyek
terbuka tertutup (open ended project).
Pembelajaran berbasis proyek intinya
meletakkan pebelajar sebagai subyek
belajar yang aktif, mendorong
munculnya inisiatif dan proses
eksplorasi, memberikan kesempatan
menerapkan apa yang dipelajari,
kesempatan untuk mempresentasikan
atau mengkomunikasikan dan
mengevaluasi kinerjanya. PjBL
menganut teori belajar konstruktivistik.
Driscoll (2000) menyatakan prinsip-
prinsip pembelajaran kontruktivistik
adalah; (1) melibatkan pebelajar dalam
aktivitas nyata, (2) negosiasi sosial
dalam proses belajar, (3) kolaboratif dan
pengkajian multiperspektif, (4)

2 Daftar materi yang sulit dukungan menentukan tujuan dan
dipahami di modul ini mengatur proses belajar, dan (5)
dorongan merefleksikan apa dan
3 Daftar materi yang sering bagaimana sesuatu dipelajari. Langkah-
mengalami miskonsepsi langkah merancang pembelajaran
Project Based Learning dilakukan
melalui tahapan sebagai berikut:
Menelaah KI dan KD, mana yang cocok,
menulis Identitas, Menuliskan Indikator,
Menuliskan Tujuan pembelajaran,
Menentukan Metode Pembelajaran,
Menuliskan Sumber Belajar,
Menentukan Langkah-langkah
Pembelajaran, dan Menilai Hasil
Pembelajaran.
1. Hubungan level kognitif
2. Orientasi HOTS dalam capaian belajar

1. Persepsi teknis pembelajaran Digital
dan TPACK.

2. Antara model dan metode
pembelajaran.


Click to View FlipBook Version