The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นางสาววรพิชชา กิตวงค์ เลขที่14

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by woraphitcha2504, 2022-09-06 23:37:57

นางสาววรพิชชา กิตวงค์ เลขที่14

นางสาววรพิชชา กิตวงค์ เลขที่14

วชิ า การใชค้ อมพิวเตอร์ในงานบัญชี
จดั ทำโดย

นางสาววรพชิ ชา กติ วงค์

ชนั้ ปวช.2/3 เลขท่ี 14
แผนกวชิ าการบัญชี

รายงาน
คู่มือวชิ า การใช้คอมพวิ เตอร์ในงานบญั ชี

จัดทำโดย

นางสาววรพิชชา กิตวงค์
ประกาศนียบตั รวิชาชพี สาชาการบญั ชี 2/3

อาจารยท์ ป่ี รกั ษา
อาจารย์ ทพิ วรรณ ลาภยศ

วิทยาลยั อาชวี ศกึ ษาแพร่
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศกึ ษา กระทรวงศึกษาธกิ ารคำนำ

รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี รหัสวิชา
20201-2007 เพื่อใหไ้ ด้ศึกษาหาความรใู้ นเรือ่ งการใช้โปรแกรม RU Smartbiz Accounting และไดศ้ ึกษา
อยา่ งเข้าใจเพ่อื ประโยชนก์ ับการเรยี น

ผู้จัดทำหวังว่า รายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน หรือนักเรียน นักศึกษา ที่กำลัง หาข้อมูล
เรือ่ งน้ีอยู่ หากมขี ้อแนะนำหรือขอ้ ผดิ พลาดประการใด ผจู้ ดั ทำขอนอ้ มรับไว้และขออภยั มา ณ ที่นดี้ ว้ ย

จัดทำโดย
นางสาววรพชิ ชา กติ วงค์

สารบัญ ข

เรอ่ื ง หน้า

คำนำ ก
สารบัญ ข
เร่มิ สรา้ งบริษทั วรพชิ ชา กติ วงค์ จำกัด 1
ภาษีขายเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2
ภาษซี ื้อเดอื น พ.ย. - ธ.ค. 3
งบทดลอง 4
งบการเงิน 6
รายการวนั ท่ี พ.ย.2563 7
รายการเดือน ธ.ค.2563 16
สมุดคา่ เส่ือม 24
คา่ เสือ่ มอาคาร 25
ค่าเส่ือมเครือ่ งมือและอปุ กรณ์ 26
ค่าเสอื่ มอุปกรณส์ ำนกั งาน 27
ค่าเสื่อมยานพาหนะ 28
คา่ เสอื่ มอปุ กรณ์สำนักงาน 29

-๑-

เรมิ่ สรา้ งบรษิ ัท วรพิชชา กติ วงค์ จำกดั

เพม่ิ และแก้ไขผังบญั ชี

-2-

ภาษีขาย พ.ย.

ภาษขี าย ธ.ค

-3-

ภาษีซือ้ พ.ย.

ภาษีซ้ือ ธ.ค.

-4-

งบทดลอง

-5-

-6-

งบการเงนิ

-7-

2563
1 พ.ย.
รบั ชำระหนจี้ ากบรษิ ัท สามารถคอม จำกัด ซึง่ โอนเงินเขา้ บญั ชีเงนิ ฝากออมทรัพย์ธ.กรุงไทยตามใบส่งของ/
ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนเ้ี ลขท่ี AR002/015

1 พ.ย.
ออกใบเสรจ็ รับเงิน/ใบกำกับภาษี จากการขายสินค้าเป็นเงินสดให้กบั นายคมกรชิ ชนะโชค จำนวน 38,100
บาท

-8-

2 พ.ย.
นำเงนิ ท่ไี ด้จากการขายเมอื่ วันที่ 1 พฤศจกิ ายน 2563 ทั้งหมดฝากเขา้ บัญชเี งนิ ฝากออมทรพั ย์ ธ. กรุงไทย

4 พ.ย.
จา่ ยชาระหนีใ้ ห้บริษัท แอดไวซ์ จากดั ตามใบกากบั ภาษี/ใบสง่ ของเลขท่ี TAR00634 โดยสงั่ จา่ ยเช็ค ธ.ไทยพาณิชย์
เลขท่ี C033 5 ลงวนั ท่ีปัจจบุ นั ได้รับใบเสร็จรับเงนิ เลขที่ 0063148

-9-

6 พ.ย.
ยน่ื แบบ ภงด.1 เพื่อนำส่งภาษเี ดอื นตุลาคม 2563 ใหก้ รมสรรพากรเปน็ เงินสดได้รบั ใบเสรจ็ รับเงินเลขที่
453218 (สมุดรายวันจ่าย)

7 พ.ย.
จา่ ยเงินสดชำระค่าใชจ้ ่ายคา้ งจ่ายตามใบแจง้ หนเี้ ดือนตลุ าคม 2563 ดังน้ี
- ค่านำ้ ประปา (รวมภาษมี ลู ค่าเพ่มิ แล้ว) ไดร้ ับต้นฉบับใบเสรจ็ รบั เงิน/ใบกำกับภาษี

เลขท่ี 006309014
- ค่าไฟฟ้า (รวมภาษมี ูลคา่ เพ่ิมแลว้ ) ได้รับตน้ ฉบับใบเสร็จรับเงนิ /ใบกำกับภาษี
เลขท่ี 000113092563

-10-

9 พ.ย.
ขายสนิ คา้ เปน็ เงนิ เชื่อให้ บริษทั สามารถคอม จำกัด จำนวน 21 1,800 บาท ออกใบส่งของ/ใบกำกบั ภาษ/ี
ใบแจ้งหน้ี เลขท่ี AR002/021 เงื่อนไขการชำระเงนิ 2/10, n/30

9 พ.ย.
รบั ชำระหนจี้ าก บรษิ ัท เอม็ เอฟ อี ชี จำกดั โดยการโอนเงินเขา้ บญั ชี ธ.กรุงไทย อ้างถึง ใบกำกบั ภาษี/
ใบสง่ ของ/ใบแจ้งหนี้ เลขท่ี AR003/018

-11-

10 พ.ย.
รับคืนสินค้าทข่ี ายเม่อื วันท่ี 9 พฤศจกิ ายน 2563 จำนวน 10,200 บาท

13 พ.ย.
ให้บริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ให้แก่ หจก. เอสพีซี ตามใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2,000 บาท ถูก
หัก ณ ที่จ่าย 3% ได้รับหนังสือรับรองหัก ณ ที่ง่าย เลขที่ 13021 (Tax35729800022354 ที่อยู่ 51 ม.4 ต.
รอบเวยี ง อ.เมือง จ.เชยี งราย 57000)

-12-

14 พ.ย.
ยื่นแบบ และนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรอนำส่งของ เดือนตุลาคม เป็นเงินสดได้รับใบเสร็จรับเงินจาก
สำนักงานประกันสงั คม เลขท่ี 403512 (สมดุ รายวันจ่าย)

20 พ.ย.
จ่ายชำระหนี้บริษัท คลังคอมพิวเตอร์ จำกัด ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งของเลขที่ TAC010012 โดยสั่งจ่ายเช็ค
ผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ C0336 ลงวันที่ปัจจุบัน ได้รับใบเสร็จรับเงินเลขที่
6310202

-13-

26 พ.ย.
ได้รับใบแข็งหนี้คำน้ำประปา เลขที่ 0060349998 จำนวน 699.78 บาท และใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า เลขท่ี
000022098765 จำนวน 3,44 1 .16 บาท (ท้ังสองรายการรวมภาษมี ลู ค่าเพม่ิ แล้ว) (สมดุ รายวันทว่ั ไป)

26 พ.ย.
รับชำระหนี้จากบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด โดยได้รับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย อ้าง
ถงึ ใบกำกบั ภาษ/ี ใบสง่ ของ/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ี AR001/012

-14-

28 พ.ย.
จา่ ยชำระคา่ โทรศพั ท์รายเดอื นให้ บรษิ ทั ทรู คอร์ปอเรช่นั จำกดั เป็นเงินสด จำนวน 2,100 บาท
(ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพ่มิ ) ไดร้ บั ใบเสรจ็ รบั เงนิ /ใบกำกับภาษเี ลขท่ี 9547661 โดยหักภาษี ณ ท่จี ่ายตามท่ี
กฎหมายกำหนด และออกหนงั สอื รบั รองหกั ณ ทีจ่ ่าย (สมดุ รายวนั จา่ ย) (รหัส OP04 : Tax ID
:0105549034548 ทอี่ ยู่ อาคารทรทู าวเวอร์ 18 ถนนรชั ดาภิเษก เขตหว้ ยขวาง กทม. 10310)

30 พ.ย.
จา่ ยชำระหน้ีบริษัท เคพวี าย เทคโนโลยี จำกดั ตามใบกำกบั ภาษ/ี ใบสง่ ของเลขท่ี C001/004 โดยส่งั จา่ ยเชค็
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ C0337 ลงวันทปี่ จั จุบนั ไดร้ บั ใบเสร็จรับเงนิ เลขที่ C00-06309-30 (เช็คผ่านวนั นี้
เรียบร้อย)

-15-

30 พ.ย.
โอนเงินจากบญั ชเี งินฝากออมทรพั ย์ ธ.กรุงไทย เขา้ บญั ชีเงนิ ฝากธนาคารเพื่อจ่ายเงินเดือนใหพ้ นกั งาน จำนวน
93,000 บาท โดยหักภาษี ณ ท่จี ่าย 250 บาท และหักเงนิ ประกันสงั คม 5% ในสว่ นของลูกจ้าง จำนวน3,700
บาท และนายจ้างสมทบให้อีก 5% เทา่ กัน (สมดุ รายวันจ่าย)

30 พ.ย.
ปิดบัญชภี าษีซอ้ื ภาษขี าย ประจำเดือน พฤศจกิ ายน 2563

-16-

2563
1 ธ.ค.
ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์จาก บริษัท โฮมเฟอร์นิเจอร์เชียงราย จำกัด เพื่อใช้ในบริษัท 2 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท โดย
โอนผ่านเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย เลขที่ใบถอน 4012 ได้รับใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่
AC003-102 อตั ราคา่ เสอ่ื มราคา 20% ราคาซาก 1 บาท ประมาณอายกุ ารใช้งาน 5 ปี (สมุดรายวันจา่ ย)
(NA006 : อุปกรณ์สำนักงาน, Tax ID : 3520400343212)

3 พ.ย.
ซ้อื สินคา้ เป็นเงินเชื่อ จาก บริษัท เค พี วาย เทคโนโถยี จำกัด จำนวน 141,000 บาท ไดร้ บั ใบกำกับภาษี/ใบส่ง
ของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ C001/021 เงือ่ นไขการชเี งนิ n/45เงอ่ื นไข F.O.B. Shipping Point

-17-

5 ธ.ค.
รบั ชำระหน้จี าก บรษิ ทั สามารถคอม จำกดั โดยโอนเงินเขา้ บญั ชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ. กรุงไทย และออก
ใบเสร็จรับเงนิ

6 ธ.ค.
ออกใบกำกบั ภาษ/ี ใบสง่ ของ/ใบแจง้ หน้ี จากการขายให้บริษัท เอม็ เอฟ อซี ี จำกดั จำนวน 257,100 บาท
เง่ือนไข 2/10,n/30

-18-

6 ธ.ค.
บรษิ ทั จา่ ยค่าขนส่งท่ขี ายสนิ ค้าในวนั น้ีเป็นเงนิ สดให้ บรษิ ทั แฟลช เอก็ ซ์เพลส จำกดั จำนวน 1,500 บาท ได้รับ
ใบเสร็จรบั เงนิ เลขที่ 0098 หกั ภาษี ณ ทจี่ า่ ย 1%เงื่อนไข F.O.B. Shipping Point (สมดุ รายวันจา่ ยเงิน)
(บริษทั แฟลช เอ็กซ์เพลส จำกัด : เลขประจำตัวผ้เู สียภาษี 0579900041154 ที่อยู่ 351/2 ถ.อุตรกิจ
อ.เมอื ง จ.เชียงราย 57000)

7 ธ.ค.
ยื่นแบบ ภงด.1 และ ภงด.53 เพื่อนำส่งภาษี เดือนพฤศจิกายน 2563 ให้กรมสรรพากรเป็นเงินสด ได้รับ
ใบเสรจ็ รบั เงินเลขที่ 453398 (สมดุ รายวนั จ่าย)

-19-

9 ธ.ค.
ง่ายเงนิ สดชำระค่าใชจ้ ่ายค้างจา่ ยตามใบแจง้ หน้ี เดือนพฤศจิกายน 2563 ดงั นี้
- คา่ น้ำประปา (รวมภาษีมูลค่าเพม่ิ แล้ว) ได้รับต้นฉบบั ใบเสรจ็ รบั เงิน/ใบกำกับภาษี

เลขท่ี 0060349998
- คา่ ไฟฟ้า (รวมภาษมี ลู คา่ เพ่ิมแลว้ ) ไดร้ บั ต้นฉบับใบเสร็จรบั เงิน/ใบกำกบั ภาษี

เลขท่ี 000022098765

-20-

10 ธ.ค.
ยนื่ แบบและนำสง่ เงินสมทบประกนั สงั คมรอนำส่งของ เดือนพฤศจกิ ายน เป็นเงนิ สดได้รับใบเสรจ็ สำนกั งาน
ประกนั สงั คม เลขท่ี 403967 (สมดุ รายวันจ่าย)

20 ธ.ค.
ขายสินค้าจำนวน 29,000 บาท ให้ นายพุทธา วงวน ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินให้ส่วนลดการค้า 2%
และได้รับเช็คธนาคารออมสิน เลขที่ 63548 ลงวันที่ปัจจุบันโดยนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธ.ไทย
พาณิชย์ ในวันนี้และผ่านเช็คเรียบร้อย (นายพุทธา วงวน ) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี1579900022235 ที่อยู่ 43
หมู่ 5 ต.สนั กลาง อ.พาน จ.เชยี งราย 57120)

-21-

23 ธ.ค.
เบิกชดเชยเงนิ สดย่อย โดยถอนเงนิ จากบญั ชอี อมทรัพย์ ธ.กรุงไทย เลขท่ใี บถอน 4015เป็นค่าใช้จา่ ยดงั นี้
- ค่ารบั รอง 3,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายเบด็ เตล็ด 800 บาท

25 ธ.ค.
ขายสินค้าให้ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 102,600 บาท ออกใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/
ใบเสรจ็ รบั เงิน และไดร้ บั เช็คธนาคารกรงุ เทพ เลขที่ 1234567 ลงวันที่ปจั จุบัน โดยนำฝากเข้าบญั ชเี งนิ ฝากออม
ทรัพย์ ธ.กรงุ ไทย ในวันนแี้ ละผา่ นเช็คเรยี บรอ้ ย

-22-

26 ธ.ค.
จา่ ยชำระหนบี้ รษิ ทั แอดไวซ์ จำกัด ตามใบกำกับภาษี/ใบสง่ ของเลขท่ี TAR006162โดยส่งั จ่ายเช็ค ธ.ไทย
พาณชิ ย์ เลขท่ี C134 ลงวนั ทป่ี ัจจุบนั ได้รับใบเสร็จรับเงินเลขท่ี C00-06309-89 (เชค็ ผ่านวันนี้เรียบรอ้ ย)

28 ธ.ค.
จา่ ยชำระค่าโทรศัพทร์ ายเดือนใหบ้ ริษัท ทรู คอรป์ อเรชน่ั จำกดั เป็นเงนิ สดจำนวน 2,100 บาท
(ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเลขที่ 9547781 โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% และออก
หนังสอื รบั รองหัก ณ ท่ีจา่ ยตามกฎหมาย (สมุดรายวนั จา่ ย)

-23-

30 ธ.ค.
โอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน จำนวน
93,000 บาท โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 250 บาท และหักเงินประกันสังคม 5% ในส่วนของลูกจ้าง จำนวน3,700
บาท และนายจ้างสมทบใหอ้ ีก 5% เท่ากนั (สมุดรายวนั จา่ ย)

30 ธ.ค.
ปิดบัญชภี าษีซอ้ื ภาษขี าย ประจำเดือน ธนั วาคม 2563

-24-

สมดุ คา่ เสอ่ื ม

-25-

ค่าเส่อื มอาคาร

-26-

คา่ เสอื่ มเครอ่ื งมอื และอปุ กรณ์

-27-

ค่าเสอื่ มอปุ กรณส์ ำนกั งาน

-28-

ค่าเส่ือมยานพาหนะ

-29-

ค่าเสอื่ มอปุ กรณส์ ำนกั งาน


Click to View FlipBook Version