The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการฝึกงาน .

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zcn3044, 2021-03-14 06:39:10

รายงานการฝึกงาน .

รายงานการฝึกงาน .

รายงานกานฝึ กงาน
ระดบั ประกาศนียบตั รวชิ าชพี (ปวช.)

MAGIC ART

ผฝู้ ึ กงาน
นาย ภูวนยั ดยี อดยง่ิ เลขท่ี 12

ครนู ิเทศ
อาจารยเ์ อกชน โพธนิ าม

สาขาวชิ าคอมพวิ เตอรก์ ราฟิก ประเภทวชิ าศลิ ปกรรม
วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษานครปฐม ภาคเรยี นท่ี 2/2563

คานา

รายงานการฝึกประสบการณ์วชิ าชพี เล่มน้เี ป็นสว่ นหนง่ึ ของการฝึก
ประสบการณ์วชิ าชพี ในสถานประกอบการ Magic ART ของนกั ศกึ ษาระดบั
ประกาศนียบตั รวชิ าชพี แผนกวชิ าคอมพวิ เตอรก์ ราฟิก สาขาศลิ ปกรรม ในภาคเรยี นท่ี
๒ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

รายงานการฝึกประสบการณ์วชิ าชพี เล่มน้ีมจี ดุ มงุ่ หมาย เพอ่ื เป็นการ
รวบรวมขอ้ มลู ต่างๆทเ่ี กย่ี วกบั การฝึกประสบการณ์วชิ าชพี ในสถานประกอบการ
Magic ART ตลอดระยะเวลาการฝึกงานภายนอกสถานศกึ ษา โดยขา้ พเจา้ ไดเ้ รม่ิ ฝึก
ประสบการณ์วชิ าชพี ตงั้ แต่วนั ท่ี ๒ พฤษจกิ ายน ๒๕๖๔ ถงึ วนั ท่ี ๕ มนี าคม ๒๕๖๔
ดงั นนั้ ทางผจู้ ดั ทาหวงั เป็นอยา่ งยงิ่ ว่ารายงานการฝึกประสบการณ์วชิ าชพี เล่มน้คี งเป็น
ประโยชน์สาหรบั ผทู้ ส่ี นใจ ถา้ ในรายงานเล่มน้มี สี ว่ นผดิ พลาดประการใดทางผจู้ ดั ทาขอ
อภยั มา ณ ทน่ี ้ดี ว้ ย

z

ข้อมลู สถานประกอบการ MAGIC ART
ประวตั คิ วามเป็นมาของสถานทต่ี งั้ หน่วยงาน

บรษิ ทั เมจกิ อารต์ จากดั (องั กฤษ : Magic art) ก่อตงั้ ขน้ึ ในปี พ.ศ. 2559
โดยมหี น้าทใ่ี นการออกแบบป้ายสอ่ื โฆษณาในการประชาสมั พนั ธใ์ หค้ นขา้ งนอกไดร้ ู้
ทงั้ ออกแบบป้ายสอ่ื โฆษณา และ ตดิ ตงั้ ผลงานตามสถานทต่ี า่ งๆ บรษิ ทั เมจกิ อารต์
จากดั เป็นบรษิ ทั ท่ี ผถู้ อื หนุ้ หลายๆคน รว่ มกนั ก่อตงั้ บรษิ ทั ขน้ึ มา โดยทผ่ี ถู้ อื หนุ้
อยากใหบ้ รษิ ทั น้เี ป็นทร่ี จู้ กั กวา้ งขวาง ในเร่อื งการทาแผน่ ป้ายสอ่ื โฆษณา
ประชาสมั พนั ธท์ ม่ี คี ณุ ภาพและราคาถูก

ช่อื และทต่ี งั้ สถานทป่ี ระกอบการ
บรษิ ทั เมจกิ อารต์ จากดั 155 ถนนทรงพล ตาบลสนามจนั ทร์
อาเภอเมอื ง จงั หวดั นครปฐม 73000

ขอ้ มูลครฝู ึ กในสถานประกอบการ
คณุ โภคนิ กลั ยาพเิ ชฎฐ์
คุณสวุ พชั ร พจน์สุวรรณ

ภาระงานที่ได้รบั มอบหมาย

- ออกแบบสอ่ื สง่ิ พมิ พ์

การออกแบบของแต่ละชน้ิ งานจะตอ้ งคานึงถงึ หลกั การในการออกแบบดงั น้ี
1.รบั ขอ้ มลู ทช่ี ดั เจน วา่ ลกู คา้ ตอ้ งการงานในรปู แบบไหน

2.วาดแบบตวั อยา่ ง ทาตวั อยา่ งชน้ิ งานเพอ่ื วางแผนในการออกแบบใหง้ านออกมาตาม
แบบทว่ี างไว้ เพอ่ื ความราบรน่ื และความสะดวกในการออกแบบงาน

3.คน้ หาขอ้ มลู ทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั งานทล่ี กู คา้ ตอ้ งการ เชน่
-โทนสี เลอื กใชโ้ ทนสที ค่ี วรใช้

-รปู ภาพทแ่ี สดงถงึ ตวั งานหรอื สนิ คา้

4.เรม่ิ ลงมอื ทา คานกึ ถงึ หลกั การและขอ้ มลู ทล่ี กู คา้ ตอ้ งการ เชน่

-การเลอื กใชโ้ ปรแกรมPhotoshopหรอื Illustrator ตอ้ งใชเ้ หมาะสมกบั งาน

-การตงั้ ค่าขนาดกระดาษ,หน่วยความยาว,Resolution และ Color Mode

-การจดั วางงานใหด้ เู หมาะสมและสวยงามกบั หน้ากระดาษ

5.เมอ่ื ทางานเสรจ็ เรยี บรอ้ ยแลว้ กต็ รวจทานงานใหเ้ รยี บรอ้ ยดว้ ย

- ผลติ งาน การผลติ งานจะมี 2 รปู แบบ แบบ indoor และ แบบ outdoor การใชง้ านจะ
แตกตา่ งกนั ดงั น้ี

1.แบบindoor จะเป็นงานทใ่ี ชใ้ นพน้ื ทร่ี ม่ กระดาษทใ่ี ชพ้ มิ พส์ ว่ นใหญ่จะเป็นสตกิ เกอร์
กระดาษโฟโต้ ไวนลิ

2.แบบoutdoor จะเป็นงานทใ่ี ชก้ ลางแจง้ มากกวา่ ซะสว่ นใหญ่ ผา้ ทใ่ี ชพ้ มิ พจ์ ะเป็น ผา้
ไวนิล

ผลงาน

ปัญหาและวิธีการแก้ไข

1)ปัญหา : ทร่ี า้ นไมม่ คี อมพวิ เตอรเ์ ตรยี มให้
การแกไ้ ข : เอาคอมพวิ เตอรห์ รอื Notebookมาเอง

2)ปัญหา : ลกู คา้ ใหข้ อ้ มลู มาไมช่ ดั เจน
การแกไ้ ข : ขอใหล้ กู คา้ สง่ ขอ้ มลู มาใหใ้ หมแ่ ละทาความเขา้ ใจกบั ลกู คา้

3)ปัญหา : กลน่ิ น้าหมกึ สเี วลาผลติ มกี ลน่ิ แรง
การแกไ้ ข : สวมหน้ากาก ปิดแอรเ์ ปิดเครอ่ื งดดู อากาศและเปิดประตเู พอ่ื ระบายอากาศ

4)ปัญหา : พมิ พง์ านแลว้ สไี มอ่ อก
การแกไ้ ข : หยดุ และกดป่มุ ไล่สที ุกสใี หมแ่ ละพมิ พง์ านต่อ

ขอ้ เสนอแนะ

ในการทางานตอ้ งมีความขยนั และมีสมาธิในการทางานเสมอ เวลา
พิมพป์ ้ายควรดูสีวา่ ออกหรือไมอ่ อก และในการทางานออกแบบ ควร
ต้งั ใจ และ นาความคิดสร้างสรรค์
มาใชใ้ นกราทางาน

ประสบการณ์ความร้ใู หม่

ระบบสี CMYK เป็นระบบสที ใ่ี ชก้ บั เคร่อื งพมิ พ์ CMYK ยอ่ มาจาก cyan (ฟ้า
อมเขยี ว) magenta (แดงอมมว่ ง) yellow (เหลอื ง) key (ดา) ซง่ึ เป็นชอ่ื สที น่ี ามาใช้ การ
ผสมสที งั้ สน่ี ้ี จะทาใหเ้ กดิ สไี ดอ้ กี หลายรอ้ ยสี นามาใชใ้ นการพมิ พส์ ตี ่าง ๆ ซง่ึ ปกตกิ าร
เลอื กใชส้ นี นั้ จะมดี ว้ ยกนั อยู่ 2 แบบคอื CMYK และ RGB สามารถแบง่ แยกประเภท
การใชง้ านไดง้ า่ ยๆ นนั้ กค็ อื ถา้ เป็นสที ต่ี อ้ งพมิ พอ์ อกมา ไมว่ า่ จะพมิ พใ์ นรปู แบบใดก็
ตาม จะตอ้ งใชค้ า่ สขี อง CMYK แต่ถา้ ตอ้ งการสที แ่ี สดงผลออกทางหน้าจอ กจ็ ะเลอื กใช้
RGB เทา่ นนั้ ซง่ึ หลกั การดงั กล่าว ในปัจจบุ นั ยงั มผี มู้ คี วามเขา้ ใจในสว่ นน้ีน้อยมาก
เน่อื งจากวา่ มอื ใหม่ เวลาตอ้ งการจะทางานประเภทสง่ิ พมิ พ์ กม็ กั ตงั้ คา่ สเี ป็น RGB
เพราะว่าค่าสดี งั กล่าวสสี ดกว่า แตเ่ มอ่ื สงั่ พมิ พแ์ ลว้ ทาใหค้ า่ สที อ่ี อกมาผดิ เพย้ี น มาก
หรอื น้อย กข็ น้ึ อยกู่ บั สที เ่ี ลอื ก

ประสบการณ์ความรใู้ หม่
การใชR้ esolution
-ถา้ เป็นงานผา้ ไวนิล จะตอ้ งตงั้ ค่า Resolution ใหเ้ ป็น100 เพอ่ื ไมใ่ หเ้ ครอ่ื งพมิ พท์ างาน
หนกั มากเกนิ ไป

-ถา้ เป็นงานสตกิ เกอร์ จะตอ้ งตงั้ คา่ Resolution ใหเ้ ป็น300 เพอ่ื ใหภ้ าพคมชดั

คาขอบคุณ

การฝึกงานครงั้ น้ี เป็นการฝึกประสบการณ์วชิ าชพี ในระดบั ประกาศนียบตั รวชิ าชพี
โดยเรม่ิ ฝึกประสบการณ์วชิ าชพี ตงั้ แต่วนั ท่ี ๒ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓ ถงึ วนั ท่ี ๕ มนี าคม
๒๕๖๔ ผลจากการฝึกงานทาให้ ขา้ พเจา้ ไดเ้ รยี นรจู้ ากการปฏบิ ตั จิ รงิ และรบั ความรู้
ทกั ษะใหมๆ่ ในการทางาน ขอขอบพระคุณ คณุ สถติ ลฬี หรตั นรกั ษ์ คุณโภคนิ กลั ป์
ยาพเิ ชฎฐ์ และ คุณสวุ พั ชร พจน์สวุ รรณ ผจู้ ดั การรา้ นและ ครฝู ึก รา้ นMagic ART ทใ่ี ห้
ความกรณุ าใหข้ า้ พเจา้ ไดฝ้ ึกงานในสถานประกอบการทม่ี คี วามพรอ้ มในหลาย ๆดา้ น
ทาใหข้ า้ พเจา้ ไดร้ บั ความรใู้ นการฝึกงานอยา่ งเตม็ ท่ี ไดใ้ ชศ้ กั ยภาพทต่ี นเองมอี ยอู่ ยา่ ง
เตม็ ความสามารถ ขอขอบคุณ คุณบุคลากร พๆ่ี ทกุ ท่านภายในสถานประกอบการ ท่ี
ไดใ้ หค้ วามเป็นกนั เองและใหค้ าแนะนาในหลายๆดา้ นในการทางาน การฝึกการทางาน
ในการปฏบิ ตั จิ รงิ ใหก้ บั ขา้ พเจา้ อยา่ งเตม็ ท่ี ผลจากการฝึกงานในครงั้ น้ี ขา้ พเจา้ จะได้
พฒั นาขดี ความสามารถในวชิ าชพี ของตนเอง ขา้ พเจา้ จะนาไปใชป้ ระโยชน์ไดจ้ รงิ ใน
การประกอบอาชพี ในโอกาสต่อไป ขา้ พเจา้ จะนาความรแู้ ละประสบการณ์จรงิ ทไ่ี ดร้ บั
ในการฝึกงาน นาไปแนะนาถา่ ยทอดสนู่ กั เรยี นนกั ศกึ ษารนุ่ น้องตอ่ ไปครบั


Click to View FlipBook Version