The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kakpah62364, 2021-02-24 08:23:15

PSO BM

PSO BM 2021- 2023

PELAN PERANCANGAN STRATEGIK
ORGANISASI

PANITIA
BAHASA MELAYU

SK BEDONG

2021-2023

VISI SEKOLAH

PENDIDIKAN BERKUALITI, INSAN TERDIDIK, NEGARA SEJAHTERA

MISI SEKOLAH

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI

NEGARA.

VISI PANITIA BAHASA MELAYU

MENJADIKAN MURID SEKOLAH KEBANGSAAN BEDONG CEMERLANG
DALAM MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU

DAN MENINGKATKAN PENCAPAIAN “A” DALAM
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DAN UPSR

MISI PANITIA BAHASA MELAYU

 MEMBANGUNKAN KESEDARAN TERHADAP PERKEMBANGAN POTENSI MURID
SEPENUHNYA DALAM MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU

 MENYEDIAKAN MURID DENGAN KEPERLUAN YANG SECUKUPNYA
UNTUK MENGHADAPI PENTAKSIRAN BILIK DARJAH DAN UPSR

 MENENTUKAN PERKEMBANGAN SAHSIAH MURID SEJAJAR DENGAN
PERKEMBANGAN PRESTASI BAGI MENGHASILKAN KEJAYAAN YANG DIHARAPKAN.

 MELAHIRKAN GURU-GURU YANG BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKALIBAR
DALAM SEMUA ASPEK.

MATLAMAT

 Mempertingkatkan kualiti pencapaian Bahasa Melayu dalam semua
peringkat ujian.

 Mendidik murid agar lebih berdisiplin dan bertanggungjawab.

 Memastikan murid dapat menguasai dengan baik item-item dalam sistem bahasa.

 Melahirkan minat murid untuk mempelajari Bahasa Melayu
dengan lebih mendalam.

 Memantapkan murid-murid dengan kemahiran menjawab dalam semua
bentuk soalan yang dikemukakan.

 Menyediakan murid dengan kemahiran asas sistem bahasa agar dapat
diaplikasikan pada masa akan datang.

 Membimbing murid menguasai kemahiran bahasa dalam norma baharu .Analisis Persekitaran (TOWS< >SWOT/COWS< >SWOC Matriks)
UNIT : BAHASA MELAYU

Dalaman (S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:

Luaran S1 Guru yang mengajar adalah guru yang W1 Murid kurang berminat dan kurang
terlatih, berpengalaman dan bersungguh-sungguh dalam mata
berdedikasi pelajaran Bahasa Melayu

S2 Pemantauan kurikulum yang W2 Kedapatan sebilangan kecil pelajar yang
berterusan tidak menguasai 3M

S3 kursus dan seminar kerap di adakan W3 Murid kurang berdisiplin dan bermotivasi
yang dianjurkan PPD dan sekolah W4 Murid kurang bersedia dan tidak
untuk meningkatkan profesionalisme
menumpukan perhatian yang
S4 Kelas tambahan diadakan sepenuhnya
sewaktu Pengajaran dan
Pembelajaran-PdP
W5 Murid lemah dalam penguasaan
penulisan

(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO
O1 Hubungan baik pihak PPD dengan 1. Meningkatkan pencapaian BM dengan 3. Meningkatkan pencapaian semua A
melalui pengiktirafan dan insentif oleh
sekolah. kerjasama antara guru dan ibu bapa. PIBG
O2 Mendapat sokongan moral dan kewangan 2. Meningkatkan penggunaan ICT semasa
Strategi WC
daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru. P&P dengan sokongan PIBG 5. Menjalankan program yang menarik
O3 Jalinan hubungan yang baik dan
Strategi SC dengan kerjasama PIBG.
perkongsian ilmu dengan sekolah-sekolah 4. Memastikan P&P dijalankan dengan 6. Memantapkan lagi motivasi secara
berdekatan.
O4 Peruntukan yang mencukupi untuk berkesan melalui perkongsian kemahiran berterusan kepada murid – murid
Program Peningkatan Prestasi Pelajar. dan pengalaman dalam kalangan guru
O5 Sokongan kuat daripada PPD.
O6 Hubungan yang baik dengan masyarakat
tempatan,PIBG.
(C)CABARAN:
C1 Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke
arah kecemerlangan akademik.
C2. Terdapat banyak siber kafe dan pusat
permainan video yang berhampiran
C3 Pelajar menganggap remeh terhadap mata
pelajaran Bahasa Melayu
C4 Masalah disiplin pelajar yang mengganggu
semasa proses pengajaran dan
pembelajaranBIDANG KURIKULUM
PELAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU TAHUN 2021-2023

SK BEDONG, BEDONG, KEDAH.

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)

ISU MATLAMAT/ OBJEKTIF INDIKATOR INISIATIF
STRATEGIK PENCAPAIAN
SASARAN

Tahap Meningkatkan 1.Mengekalkan Peningkatan TOV 2021 2022 2023 1) Mengadakan ujian
Pencapaian penguasaan murid peratus lulus 100% peratus murid 90 90 95 100 Bulanan
peratus lulus dalam mata dalam UPSR. yang mendapat 2) Mengadakan klinik
dalam pelajaran Bahasa sekurang- Bahasa Melayu bagi yang
peperiksaan akhir Melayu di 2.Meningkatkan kurangnya Gred D tidak dapat menguasai
tahun 2019 masih peringkat UPSR. bilangan murid yang dalam mata kemahiran.
rendah mendapat gred A. pelajaran Bahasa 3) Mengadakan minggu
berbanding Melayu. Bahasa Melayu.
keputusan UPSR 3. Meningkatkan
2019 yang telah pencapaian murid Peningkatan
mencapai 100%. (TP) 6
dalam PBS.
bilangan murid

yang mendapat

TP5&6 bagi mata

pelajaran Bahasa

Melayu.

Tahap 1.Meningkatkan 1.Memastikan Meningkatkan
Pencapaian kecemerlangan sekurang-kurangnya
akademik yang murid dengan 90% murid mencapai peratus murid 90 85 90 95 1) Memberi latih tubi
rendah. memastikan sekurang-kurangnya
mereka TP4. yang mendapat kepada murid setiap
memperolehi TP
yang lebih baik. 2. 10% orang murid TP4 dan ke atas minggu.
MTM.
dalam mata

pelajaran Bahasa 2) Mengadakan ujian

Melayu Bulanan.

Meningkatkan 3) Memberi penghargaan
peratus murid kepada murid yang
MTM sekurang- mencapai objektif.
kurangnya TP3

Tahap 1.Meningkatkan 1.Memastikan Meningkatkan
Pencapaian
akademik yang kecemerlangan sekurang-kurangnya peratus murid 85 90 95 100 1) Mengadakan ujian
rendah.
murid dengan 90% murid mencapai yang mendapat diagnostik untuk
Penguasaan
ejaan dalam memastikan sekurang-kurangnya TP4 dan ke atas mengesan kelemahan
membina ayat
mereka TP4. dalam mata murid.
Tahap
pencapaian memperolehi TP pelajaran Bahasa
akademik yang
rendah yang lebih baik. 2. 10% orang murid Melayu 2) Memperbanyakkan
MTM. latih tubi bacaan dan
tulisan.

Meningkatkan

peratus murid

MTM sekurang-

kurangnya TP3

dan ke atas.

Meningkatkan 1. Memastikan Peningkatan 70 80 85 90 1)Meningkatkan kualiti

tahap penguasaan sekurang- bilangan murid pengajaran guru.

murid dalam kurangnya 50 % yang mendapat

membina ayat murid mencapai TP 4 dalam mata 2) Mengadakan program
yang betul tanpa TP 3, 30% pelajaran bahasa ”Bijak Kosa Kata ” di

kesalahan ejaan mencapai TP 4 melayu dalam kelas.

dan 20 % orang

murid

memperolehi TP 5 Peningkatan

ke atas. bilangan murid

yang mahir

menguasai

kemahiran

membina ayat

yang betul.

1. Meningkatkan Memastikan Peningkatan 1) Kerjasama pihak
70 80 85 90 sekolah dan PIBG
kecemerlangan sekurang-kurangnya peratus murid

murid dengan 90 % murid mencapai yang mendapat 2) Mengadakan program
memastikan TP 4 dan 10 % orang TP4 dalam mata ”Bacaan Pagi ” di tapak
mereka murid memperolehi pelajaran bahasa
memperolehi TP 5 ke atas melayu perhimpunan.

TP yang lebih

baik.

Peningkatan

bilangan murid

yang

mendapat TP 5

ke atas bagi

matapelajaran
Bahasa MelayU

Tahap 2. Meningkatkan 2. Memastikan Peningkatan
kebolehbacaan
yang rendah tahap sekurang- peratus murid 75 80 85 90

kelancaran kurangnya 50 % yang dapat

murid murid dapat membaca dengan

membaca. membaca dengan lancar.

lancar, 30% murid

dapat membaca

ayat mudah, 15 %

murid dapat

membaca suku

kata, perkataan

dan frasa dengan

lancer.PELAN TAKTIKAL

PANITIA BAHASA MELAYU

TAHUN 2021

Bil Program Objektif Tanggung Tempoh Kos/ KPI TOV ETR Pelan
jawab Sumber Kotijensi

1 Kelas Meningkatkan peratus GPK P Jan - Dis RM 300 1.Peningkatan peratus
Tambahan murid lulus dan
Berfokus mendapat Ketua Panitia PCG murid mendapat
Gred A dalam UPSR
sehingga 100% Guru Bahasa Panitia. sekurang-kurangnya Bengkel UPSR
menjelang 2023. 90% 100%
Melayu PIBG Gred D.

2.Meningkatkan bilangan

murid yang mendapat

Gred A.

2 Program 1.Meningkatkan kualiti GPK P Jan - Dis RM300 Peratus lulus dalam Bimbingan

Gerak dan kuantiti kelulusan Ketua Panitia PCG Bahasa Melayu rakan sekelas.

Gempur murid dalam UPSR. Guru Bahasa Panitia. Pemahaman dan

UPSR Melayu PIBG Penulisan meningkat. 90% 100%

2.Meningkatkan bilangan

murid yang menguasai

TP6 .

3 Celik 1.Meningkatkan Guru Bahasa Jan - Dis RM 120 Peningkatan % murid

Penulisan penguasaan murid Melayu menguasai kemahiran

dalam penulisan menulis karangan.

karangan. 90% 100%

Meningkatkan bilangan

2.Meningkatkan bilangan murid yang menguasai

murid yang menguasai sekurang-kurangnya Program Gilap

TP4 TP4. Minda

4 Cakna 1.Meningkatkan Guru Bahasa Jan - Dis RM100 1Peningkatan % murid

Minda penguasaan murid Melayu menguasai kemahiran

dalam membina ulasan. membina ulasan

80% 90%

2.Meningkatkan bilangan 2Meningkatkan bilangan

murid yang menguasai murid

TP4 . yangmenguasaisekurang

kurangnya

5 Tangan 1.Meningkatkan Guru Bahasa Jan - Dis RM 100 Peningkatan % murid

Ajaib penguasaan murid Melayu menguasai kemahiran

dalam membina ayat membina ayat.

2.Meningkatkan bilangan Meningkatkan bilangan 90% 100%
murid yang murid yangmenguasai
menguasaiTP4 hingga sekurang-kurangnya TP4 Program
TP6 hingga TP Tangan Ajaib

6 Suluh Ilmu 1.Meningkatkan Guru Bahasa Jan - Dis RM110 1Peningkatan % murid
penguasaan murid Melayu menguasai kemahiran
dalam tatabahasa membina ayat.

2.Meningkatkan bilangan 2.Meningkatkan bilangan 80% 90%

murid yang menguasai murid yang menguasai

TP4 hingg TP 6 sekurang-kurangnya TP4

hingga TP 6

7 Jom kita 1. Meningkatkan Guru Bahasa Januari - Peningkatan dalam
mengeja. bilangan murid yang peratusan murid
Melayu –

menguasai TP 4 dalam Oktober menguasai TP 4 dalam

kemahiran membina kemahiran membina

ayat kepada 50 %. ayat.

80% 90% Program Ejaan
secara maya
2.Meningkatkan bilangan Peningkatan dalam
dengan
murid yang menguasai peratusan murid menggunakan
platfom delima
TP 5 dalam kemahiran menguasai TP 5 dalam

membina ayat kepada kemahiran membina yat.

30% Guru Bahasa Januari - Penglibatan murid –murid
8 Bulan 1.Meningkatkan

Bahasa penglibatan serta Melayu Oktober sekurang-

Jurutera kemahiran murid dalam kurang 70 % bagi tahap 1 60% 80%

Pantun mereka pantun.

9 Bacaan 1.Meningkatkan Guru Bahasa Januari RM Peningkatan dalam
pagi, peratus murid yang
Melayu – 100.00 peratusan murid

Program menguasai TP 3 kepada Oktober menguasai TP 3 dalam

NILAM, 90 %. kemahiran membaca. 90%

bacaan 80% Penyampaian
pdp melalui
Rakan 2. Meningkatkan video bacaan

Sebaya. bilangan murid yang Peningkatan bilangan 80%

menguasai TP 5 dengan Rakan Sebaya murid yang mendapat TP

bantuan rakan sebaya. 4 dan 5

10 Permainan 1.Meningkatkan Guru Bahasa Januari - RM Penglibatan murid –murid
Bahasa penglibatan serta Melayu Oktober 100.00 sekurang-
I.teka menguatkan tahap kurang 70% bagi setiap
kelas tahun 2. 70%
silang kata pemahaman murid
ii. teka teki dalam memahami isi
iii.menangg kandungan pelajaran

a kata

11 Program 1.Meningkatkan Guru Bahasa Januari Peningkatan dalam
Bacalah peratus murid yang Melayu – peratusan murid
Sayang boleh membaca dengan
lancar Oktober menguasai kemahiran
membaca dengan lancar
12 Kami Si 1.Meningkatkan minat 75% 80%
Ulat Buku dan penglibatan murid 80%
dalam aktiviti membaca Guru Bahasa Januari Minat dan penglibatan 75% Pdp melalui
bersama rakan sebaya Melayu – murid dalam aktiviti video bacaan
dan rakan
sebaya Oktober membaca meningkat..PELAN OPERASI (1)

NAMA PROGRAM : Kelas Tambahan Berfokus

OBJEKTIF : Meningkatkan peratus murid lulus dan mendapat Gred A dalam UPSR sehingga 100% menjelang 2023.

Tempoh : Januari hingga Oktober 2021

Kumpulan Sasaran : Semua murid tahun 6

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
Guru mata pelajaran Bahasa Melayu 1 jam
1 Taklimat Pelaksanaan kelas tambahan.
1.1 Penerangan tentang pelaksanaan kelas tambahan.

2 Kenalpasti kumpulan sasaran Guru mata pelajaran Bahasa Melayu Jan - Feb
1.2 Semua murid tahun 6.

3 Berbincang dengan Ketua Panitia dan guru Bahasa Melayu Guru mata pelajaran Bahasa Melayu Sepanjang tahun
tahap 2 dalam melaksanakan program aktiviti pengajaran dan
pembelajaran.

4 Melanggan Akhbar Didik sebagai latih tubi di dalam kelas. Guru mata pelajaran Bahasa Melayu Sepanjang tahun.
4.1 Penerangan tentang format peperiksaan Bahasa Melayu
Pemahaman dan Penulisan.
4.2 Penyediaan modul latihan tatabahasa dan pemahaman.
4.3 Penyediaan modul latihan penulisan.

5 Pelaksanan aktiviti Guru mata pelajaran Bahasa Melayu Sepanjang tahun.
5.1 Penglibatan daripada semua murid tahun 6.
5.2 Guru sebagai fasilitator semasa aktiviti berlangsung.
5.3 Murid akan dibimbing secara lebih berfokus mengikut
kekuatan dan kelemahan masing-masing.
5.4 Penilaian akan dibuat selepas aktiviti dilaksanakan bagi
mengenalpasti keberkesanan penggunaan modul tersebut
mengikut tahap pencapaian murid..

PELAN OPERASI ( 2 )

NAMA PROGRAM : Program Gerak Gempur UPSR

OBJEKTIF : Meningkatkan kualiti dan kuantiti kelulusan murid dalam UPSR.

Tempoh : Ogos hingga Oktober 2021

Kumpulan Sasaran : Semua murid tahun 6

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
1 jam
1 Taklimat Pelaksanaan Program Gerak Gempur UPSR. Guru mata pelajaran Bahasa Melayu

1.3 Penerangan tentang pelaksanaan program Orientasi UPSR.

2 Memberi taklimat kepada murid tahun 6 berkaitan program. Guru mata pelajaran Bahasa Melayu 1 jam

3 Pelaksanaan aktiviti Guru mata pelajaran Bahasa Melayu Ogos – Oktober.

3.1 Mengikut kelas masing-masing.

3.2 Mengumpul kertas soalan percubaan dari setiap negeri.

3.3 Penyediaan modul mengikut tahap pencapaian murid.

3.2 Guru membimbing murid menambah pengetahuan dan

kemahiran menjawab soalan peperiksaan.

3.3 Murid dapat meningkatkan kecekapan mereka dalam aspek

kepelbagaian bahasa.

3.4 Menyediakan intensif dan galakan kepada penglibatan dan

pencapaian murid.

PELAN OPERASI ( 3 )

NAMA PROGRAM : Celik Penulisan

OBJEKTIF : Memastikan sekurang-kurangnya 90% murid mencapai sekurang-kurangnya TP4.

Tempoh : Januari hingga November 2021

Kumpulan Sasaran : Semua murid tahun 5

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH

1 Taklimat Program Celik Penulisan Guru mata pelajaran Bahasa Melayu 1 jam
1.4 Penerangan tentang Celik Penulisan

2 Kenalpasti kumpulan sasaran Guru mata pelajaran Bahasa Melayu Jan - Feb
1.5 Semua murid tahun 5

3 Berbincang dengan Ketua Panitia dan guru Bahasa Melayu Guru mata pelajaran Bahasa Melayu Sepanjung tahun

tahap 2 dalam melaksanakan program aktiviti pengajaran dan

pembelajaran.

4 Setiap 2 minggu seorang murid dipilih secara rawak untuk Guru mata pelajaran Bahasa Melayu Setiap hari

membentang dan membaca karangan yang dihasilkan semasa Khamis minggu

pdp. ke-2 dan ke-4

5 Pelaksaan aktiviti Guru mata pelajaran Bahasa Melayu Sepanjang tahun.

5.1 Semua murid tahun 5 terlibat secara langsung.

5.2 Guru sebagai fasilitator semasa aktiviti berlangsung.

5.3 Penilaian dijalankan dalam bentuk kemahiran lisan dan

tulisan.

5.4 Penulisan yang berkualiti akan ditampal di sudut Panitia

Bahasa Melayu.

PELAN OPERASI ( 4 )

NAMA PROGRAM : Cakna Minda

OBJEKTIF : Meningkatkan sekurang-kurangnya 80% penguasaan murid dalam membina ulasan.

Tempoh : Januari hingga November 2021

Kumpulan Sasaran : Semua murid tahun 5

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
Guru mata pelajaran Bahasa Melayu 1 jam
1 Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dengan semua guru
tahap dua.

2 Memberi taklimat kepada semua murid tahun 5 berkaitan Guru mata pelajaran Bahasa Melayu 1 jam

program.

3 Pelaksaan aktiviti Guru mata pelajaran Bahasa Melayu Sepanjang tahun

3.1 Semua murid tahun 5 terlibat secara langsung.

3.2 Guru sebagai fasilitator semasa aktiviti berlangsung.

3.3 Penilaian dijalankan dalam bentuk kemahiran lisan dan

tulisan.

3.4 Penulisan yang berkualiti akan ditampal di sudut Bahasa di

dalam kelas.

PELAN OPERASI ( 5 )

NAMA PROGRAM : Tangan Ajaib

OBJEKTIF : Memastikan sekurang-kurangnya 90% murid mencapai sekurang-kurangnya TP4.

Tempoh : Januari hingga November 2021

Kumpulan Sasaran : Semua murid tahun 4

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
1 jam
1 Mesyuarat kerja Guru mata pelajaran Bahasa Melayu
Taklimat program Semua murid tahun 4 Jan - Feb
Agihan tugas
Sepanjung tahun
2 Kenalpasti kumpulan sasaran Guru mata pelajaran Bahasa Melayu Setiap hari
1.6 Semua murid tahun 4 Khamis minggu
ke-2 dan ke-4
3 Menetap dan menyediakan jadual program Guru mata pelajaran Bahasa Melayu Sepanjang tahun.

4 Setiap 2 minggu seorang murid dipilih secara rawak untuk Guru mata pelajaran Bahasa Melayu

membentang dan membaca karangan yang dihasilkan semasa

pdp.

5 Pelaksanaan aktiviti Guru mata pelajaran Bahasa Melayu

5.1 Guru sebagai fasilatator

5.2 Sesi perbincangan jawapan.

5.3 Hasil kerja yang berkualiti akan dipamerkan di sudut Panitia

Bahasa Melayu.

PELAN OPERASI ( 6 )

NAMA PROGRAM : Suluh Ilmu

OBJEKTIF : Meningkatkan sekurang-kurangnya 80% penguasaan murid dalam tatabahasa.

Tempoh : Januari hingga November 2021

Kumpulan Sasaran : Semua murid tahun 4

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
Guru mata pelajaran Bahasa Melayu 1 jam
1 Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dengan semua guru
tahap dua.

2 Memberi taklimat kepada semua murid tahun 4 berkaitan Guru mata pelajaran Bahasa Melayu 1 jam

program.

Menyediakan pelbagai bahan dalam bentuk modul.

3 Pelaksaan aktiviti Guru mata pelajaran Bahasa Melayu Sepanjang tahun

3.1 Semua murid tahun 4 terlibat secara langsung.

3.2 Guru sebagai fasilitator semasa aktiviti berlangsung.

3.3 Penilaian dijalankan dalam bentuk kemahiran menulis.

3.4 Penulisan yang berkualiti akan ditampal di sudut Bahasa di

dalam kelas.

Nama Program : PELAN OPERASI ( 7 )
Objektif :
Jom Kita Eja
Tempoh : 1) Meningkatkan bilangan murid yang menguasai TP 4 dalam kemahiran membina ayat kepada 50 %.
2) Meningkatkan bilangan murid yang menguasai TP 5 dalam kemahiran membina ayat kepada 30%
Kumpulan Sasaran : Januari hingga Oktober 2020
Semua murid Tahun 3

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
1
2 Taklimat Jom Kita Eja Guru mata pelajaran Bahasa Melayu 1 jam
3 1.1 Penerangan tentang program Jom Kita Eja Guru mata pelajaran Bahasa Melayu 1 Bulan

4 Kenal pasti kumpulan sasaran
5 2.1 Semua murid Tahun 3

Perbincangan bersama Ketua Panitia dan rakan untuk Guru Bahasa Melayu 1 jam
melaksanakan program Jom Kita Eja dalam aktiviti Guru Bahasa Melayu
pembelajaran . Program ini dilaksanakan pada setiap 5 Sepanjang tahun
minit sebelum waktu pembelajaran. Guru Bahasa Melayu, setiap hari Khamis

Murid mencatat perkataan yang disebut oleh guru kedalam Sepanjang tahun
buku tulis. Seorang murid di pilih secara rawak untuk
mengeja perkataan yang di tulis.

Perlaksanaan aktiviti
5.1 Semua murid tahun 3 terlibat secara langsung
5.2 Guru menjadi fasilitator semasa aktiviti berlangsung.
5.2 Penilaian dijalankan dalam bentuk tulisan.
5.3 Setiap minggu murid yang berjaya mengeja dengan
betul akan diberi hadiah.

PELAN OPERASI ( 8 )

Nama Program : Juretera Pantun

Objektif: Meningkatkan penglibatan serta kemahiran murid dalam mereka pantun.

Tempoh: Januari hingga Oktober 2020

Kumpulan Sasaran: Semua murid Tahun 3

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
1 1 Hari
2 Perbincangan dengan Ketua Panitia tentang Program Semua Guru Bahasa Melayu
3 Jurutera Pantun Bulan Bahasa

4 1.1 Penerangan tentang program. 1 Bulan
5
Kenal pasti kumpulan sasaran Guru mata pelajaran Bahasa Melayu Sepanjang bulan
2.1 Semua murid Tahap 1 Bahasa

Perbincangan sesama guru B.M tahap 1. Semua guru Ketua panitia. Guru Bahasa Melayu,
terlibat akan melaksanakan program dalam pengajaran dan
pembelajaran harian berdasarkan kelas dan tahap murid-
murid.

Program ini dijalankan sekurang – kurangnya 1 kali Guru mata pelajaran B.M
setahun

Perlaksanaan aktiviti Ketua panitia. Guru Bahasa Melayu

5.1 Guru akan menerangkan dan menunjukan contoh Sepanjang bulan
pantun. Bahasa

5.2 Penilaian dijalankan dalam bentuk persembahan murid.

Nama Program PELAN OPERASI ( 9 )
Objektif
: Bijak Baca
Tempoh : Meningkatkan peratus murid yang menguasai TP 3 daripada 80 % kepada 90%.
Kumpulan Sasaran
Menambah bilangan murid mendapat TP 4 dan ke atas dalam kemahiran membaca.
: Januari hingga Oktober 2023
: Semua murid Tahun 2

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
1
2 Taklimat Bijak Baca Guru mata pelajaran Bahasa Melayu 1 jam
3 1.2 Penerangan tentang program Bijak Baca Guru mata pelajaran Bahasa Melayu 1 Bulan

4 Kenal pasti kumpulan sasaran Guru Bahasa Melayu
2.1 Semua murid Tahun 2 Naim
5 Setiap hari Isnin
Perbincangan bersama Ketua Panitia dan rakan untuk
melaksanakan program Bijak Baca dalam aktiviti Guru Bahasa Melayu Sepanjang tahun
pembelajaran . Program ini dilaksanakan pada setiap 10 setiap hari Isnin
minit sebelum waktu pembelajaran.
Guru Bahasa Melayu, Sepanjang tahun
Murid membaca bahan bacaan Bahasa Melayu sahaja. Setiap hari Isnin
Setiap murid dibekalkan dengan sebuah buku/ kad bacaan.
Seorang murid dipilih secara rawak untuk membaca di
hadapan.

Perlaksanaan aktiviti
5.1 Semua murid tahun 2 Naim terlibat secara langsung
5.2 Guru menjadi fasilitator semasa aktiviti berlangsung.
5.2 Penilaian dijalankan dalam bentuk bacaan lisan

PELAN OPERASI ( 10 )

Nama Program : Permainan Bahasa
Objektif : Murid boleh menguasai kemahiran berbahasa seperti kemahiran menulis.
Tempoh : Januari hingga Oktober 2023
Kumpulan Sasaran : Semua murid Tahun 2

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
1
Perbincangan dengan Ketua Panitia tentang Permainan Semua Guru Bahasa Melayu 1 Hari
2 Bahasa
3
1.2 Penerangan tentang program.
4
5 Kenal pasti kumpulan sasaran Guru mata pelajaran Bahasa Melayu Waktu PdP
2.1 Semua murid Tahun 2 tahun 2

Perbincangan sesama guru BM Tahun 2. Semua guru Ketua panitia. Guru Bahasa Melayu,
terlibat akan melaksanakan program dalam pengajaran dan
pembelajaran harian berdasarkan kelas dan tahap murid- 1 Hari
murid.
Sepanjang tahun
Program ini dijalankan sekurang – kurangnya 2 kali Guru mata pelajaran BM Setiap dua minggu
sebulan

Perlaksanaan aktiviti Ketua panitia. Guru Bahasa Melayu
5.1 Murid diberi set teka silang kata dua minggu sekali.
Sepanjang tahun
Dua kali sebulan

5.2 Murid diberi set menangga kata setiap dua minggu.
5.3 Penilaian dijalankan dalam bentuk penghargaan

apabila murid menjawab semua soalan dengan betul.

Nama Program PELAN OPERASI ( 11 )
Objektif
Tempoh : Program Bacalah Sayang
Kumpulan Sasaran : Meningkatkan peratus murid yang boleh membaca dengan lancar.
: Januari hingga Oktober 2021
: Semua murid Tahun 1

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
1 Guru mata pelajaran Bahasa Melayu 1 jam
2 Taklimat Program Bacalah Sayang Guru mata pelajaran Bahasa Melayu 1 Bulan
3 1.3 Penerangan tentang program Program Bacalah Guru Bahasa Melayu
1 jam
4 Sayang
5 Kenal pasti kumpulan sasaran Guru Bahasa Melayu Sepanjang tahun
2.1 Semua murid Tahun 1 Guru Bahasa Melayu, setiap hari Ahad.

Perbincangan bersama Ketua Panitia dan rakan untuk Sepanjang tahun
melaksanakan Program Bacalah Sayang dalam aktiviti
pembelajaran . Program ini dilaksanakan sekali seminggu
pada waktu pembelajaran.

Murid membaca bahan bacaan yang dibekalkan oleh guru.
Guru membimbing murid sepanjang aktiviti dijalankan.

Perlaksanaan aktiviti
5.1 Semua murid Tahun 1 terlibat secara langsung
5.2 Guru menjadi fasilitator semasa aktiviti berlangsung.
5.2 Penilaian dijalankan dalam bentuk bacaan lisan

Nama Program PELAN OPERASI ( 12 )
Objektif
Tempoh : Kami Si Ulat Buku
Kumpulan Sasaran : Meningkatkan minat dan penglibatan murid dalam aktiviti membaca bersama rakan sebaya.
: Januari hingga Oktober 2021
: Semua murid Tahun 1

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
1 Semua Guru Bahasa Melayu 1 Hari
Perbincangan dengan Ketua Panitia tentang Program
2 Kami Si Ulat Buku Guru mata pelajaran Bahasa Melayu Waktu pdp
3 Tahun 1 1 Hari
1.1 Penerangan tentang program.
4 Ketua panitia. Guru Bahasa Melayu,
5 Kenal pasti kumpulan sasaran
2.1 Semua murid Tahun 1 Guru mata pelajaran Bahasa Melayu Sepanjang tahun

Perbincangan sesama guru Bahasa Melayu Tahun 1. Guru Bahasa Melayu
Semua guru terlibat akan melaksanakan program dalam
pengajaran dan pembelajaran harian dan pada waktu Sepanjang tahun
senggang murid-murid. pada waktu pdp
dan waktu
Program ini dijalankan sepanjang tahun senggang

Perlaksanaan aktiviti

5.1 Guru membekalkan bahan bacaan dalam setiap kelas.
5.2 Murid akan membaca buku bersama-sama rakan .
5.2 Penilaian dijalankan dalam bentuk lisan dan

pemerhatian.


Click to View FlipBook Version