The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

มกราคม 2563

มกราคม 2563

ข่าว สอต.3

สถาบนั การอาชวี ศกึ ษาภาคใต้ 3

Institute of Vocational Education Southern Region 3

www.ives3.ac.th

เรี ย น รู้ ก ฎ ห ม า ย ส า ห รั บ
ข้ าราช ก ารแล ะบุ ค ล าก รท าง ก าร
ศึกษากับฝ่ายนิติการ สถาบันการ
อาชีวศึก ษ าภ าค ใต้ 3 วัน น้ีเสน อ
เก่ียวกับ "โทษทางวินัยข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
อะไรบ้าง??” ท้ังนี้ สามารถเรียนรู้
ก ฎ ห ม าย อื่ น ๆ จ าก ฝ่ าย นิ ติ ก าร
สอต.3 ในทุกๆวนั จันทร์

สนับสนุนของขวัญเนือ่ งในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ร่วมสนับสนุนของขวัญเน่ืองในโอกาส
วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563 โดยจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียน และกระปุกออม
สินส่งมอบให้กับ จังหวัดสงขลา เพ่ื อเป็นของขวัญ รางวัล ในการเข้าร่วม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยในปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
มอบคาขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ไว้ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี
รหู้ น้าทีพ่ ลเมอื งไทย”

เลขท่ี 7 ถนนกาญจนวนิช ตาบลคอหงส์ โทรศัพท์ Facebook หน้า : 1
อาเภอหาดใหญ่ จังหวดั สงขลา 90110
074-212515 สถาบันการอาชวี ศึกษาภาคใต้3 , PR-ives3

ข่าว สอต.3

สถาบนั การอาชวี ศกึ ษาภาคใต้ 3

Institute of Vocational Education Southern Region 3

www.ives3.ac.th

เรีย น รู้ก ฎ ห ม าย ส าหรับ ข้ าราช ก ารแ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษากับฝ่ายนิติการ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 วันนี้เสนอเก่ียวกับ
"ทอดทิ้ง:ละทิ้ง แตกต่างกันอย่างไร และมา
ปฏิบัติ ราชการ แต่ ไม่ลงเวลาปฏิบัติงาน จะ
ส่งผลอย่างไร” ท้ังน้ี สามารถเรียนรู้กฎหมาย
อ่ืน ๆ จากฝ่ายนิติการ สอต.3 ในทุกๆวันจันทร์

Update : วันที่ 6 มกราคม 2563

13 มกราคม 2563 : นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นายประเสริฐ มณี ท่ีปรึกษาด้านการบริหารงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ให้การต้อนรับนิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการขอเข้าฝึกปฏิบัติทางการ
บริหารการศกึ ษา ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2560

ท้ังน้ีเพ่ือเป็นไปตามแผนการฝึกปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา โดยนายประเสริฐ มณี ที่ปรึกษาด้านการบริหารงาน
สถาบนั การอาชีวศกึ ษาภาคใต้ 3 ให้ขอ้ มูลการบรหิ ารจัดการเรยี นการสอนของสถาบันการอาชวี ศกึ ษาภาคใต้ 3

เลขที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตาบลคอหงส์ โทรศพั ท์ Facebook หนา้ : 2
อาเภอหาดใหญ่ จงั หวัดสงขลา 90110
074-212515 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 , PR-ives3

ข่าว สอต.3

สถาบนั การอาชวี ศกึ ษาภาคใต้ 3

Institute of Vocational Education Southern Region 3

www.ives3.ac.th

เรีย น รู้ก ฎ ห ม าย ส าหรับ ข้ าราช ก ารแ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษากับฝ่ายนิติการ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 วันนี้เสนอเก่ียวกับ
"ก า ร นั บ วั น ล ะ ทิ้ ง ห น้ า ท่ี ร า ช ก า ร ต้ อ ง นั บ
วันหยุดราชการระหว่างวันท่ีขาดราชการ รวมไป
ดว้ ยหรือไม่” ท้ังน้ี สามารถเรยี นรู้กฎหมายอ่นื ๆ
จ า ก ฝ่ า ย นิ ติ ก า ร ส อ ต .3 ใน ทุ ก ๆ วั น จั น ท ร์

Update : วันท่ี 13 มกราคม 2563

14 มกราคม 2563 : นายจุลพงษ์ จานงทอง ประธานกรรมการ ประธานในท่ีประชุมพิ จารณาร่างข้อบังคับฯ
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวิจัยและบริการทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์
นายอาทิตย์ เก็บไว้ นายโกเคศ รตั นะ คณะอนุกรรมการ (เฉพาะกจิ ) จัดทา ร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศฯ สถาบนั การ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และนายประเสริฐ มณี ท่ีปรึกษาด้านการบริหารงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นายวีรบัตร
เคล้าดี พนักงานราชการด้านกฎหมาย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ (เฉพาะกิจ) จัดทา ร่างข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศฯ สถาบันการอาชวี ศึกษาภาคใต้ 3 ครง้ั ที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 1 ช้นั 2 สถาบนั การอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
เพื่ อพิ จารณา ร่างขอ้ บังคบั ฯ คณะกรรมการขบั เคล่อื นโครงการวิจยั และบริการทางวชิ าการ และพิจารณาร่างคาสั่ง
แต่งตัง้ คณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการวจิ ัยและบรกิ ารทางวชิ าการ สถาบนั การอาชวี ศกึ ษาภาคใต้ 3

เลขท่ี 7 ถนนกาญจนวนิช ตาบลคอหงส์ โทรศัพท์ Facebook หนา้ : 3
อาเภอหาดใหญ่ จงั หวัดสงขลา 90110
074-212515 สถาบันการอาชวี ศึกษาภาคใต้3 , PR-ives3

ข่าว สอต.3

สถาบนั การอาชวี ศกึ ษาภาคใต้ 3

Institute of Vocational Education Southern Region 3

www.ives3.ac.th

14 มกราคม 2563 : นายมนัสฌาน์ ชเู ชิด
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประธานในที่
ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร
ก ารเงิ น แล ะท รัพ ย์ สิ น ป ระก อ บ ด้ ว ย
ด ร.สิ ท ธิพ ง ศ์ น ก แอ น หม าน (ผู้ แท น
ผู้ อ าน ว ย ก าร ส่ ว น ร าช ก าร), ร ศ .ด ร .
สมเกียรติ สายธนู (ผู้แทนกรรมการสภา
สถาบัน มาตรา 23 (3), นายสุธา บัวดา
(ผแู้ ทนกรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (4)
นายอาทิตย์ เก็บไว้ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย), นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3, นางสาธิตา ทันตเวช (ผู้แทนผู้อานวยการส่วน
ราชการ)โดยมอบหมายให้นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าประชุมแทน,
นายประเสริฐ มณี ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3, นางสาววริศรา ศรีวิลัย พนักงาน
ราชการด้านพั สดุ และนายวีรบุตร เคล้าดี พนักงานราชการด้านกฎหมาย ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรพั ยส์ ิน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศกึ ษาภาคใต้ 3

นายมนัสฌาน์ ชเู ชดิ

รกั ษาราชการทน
ผอู้ านวยการสถาบันการอาชวี ศึกษาภาคใต้ 3

เลขที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตาบลคอหงส์ โทรศัพท์ Facebook หน้า : 4
อาเภอหาดใหญ่ จงั หวดั สงขลา 90110
074-212515 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 , PR-ives3

ข่าว สอต.3

สถาบนั การอาชวี ศกึ ษาภาคใต้ 3

Institute of Vocational Education Southern Region 3

www.ives3.ac.th

การประชมุ ผู้บรหิ ารส่วนราชการในสงั กดั

สถาบนั การอาชีวศึกษาภาคใต้

15 มกราคม 2563 : นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รักษาราชการแทน ผู้อานวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประธานในท่ีประชุม พร้อมด้วยนายประเสริฐ มณี ที่ปรึกษาด้านการบริหารงาน สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 , นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปฏิบั ติหน้าที่รอง
ผ้อู านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 , นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ปฏิบัติ
หน้าท่ี ผู้ชว่ ยผอู้ านวยการสถาบนั การอาชวี ศึกษาภาคใต้ 3 และคณะผู้บรหิ ารวทิ ยาลยั ในสังกัดสถาบันการอาชีวศกึ ษาภาคใต้ 3
ร่วมการประชุมผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในวันพุ ธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมนพเก้า ชัน้ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

15 มกราคม 2563 : ธนาคารแห่งประเทศไทย
เข้าเย่ียมคารวะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
เนื่ อ ง ใน โ อ ก า ส วั น ดิ ถี ขึ้ น ปี ให ม่ 2 5 6 3 โ ด ย มี
นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สงขลา รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และนายประเสริฐ มณี ที่ปรึกษา
ด้านการบริหารงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ให้การต้อนรับพร้อมกันนี้ผู้อานวยการมนัสฌาน์ ชูเชิด
มอบของที่ระลึกจากสถาบันฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์และ
ผลผลิตจากนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปั ต ต านี ม อ บ ให้ กั บ ท าง ธน าค ารแ ห่ ง ป ระเท ศ ไท ย
เพื่อแสดงความขอบคณุ และสวัสดปี ใี หม่ 2563

เลขท่ี 7 ถนนกาญจนวนิช ตาบลคอหงส์ โทรศัพท์ Facebook หน้า : 5
อาเภอหาดใหญ่ จังหวดั สงขลา 90110
074-212515 สถาบันการอาชวี ศึกษาภาคใต้3 , PR-ives3

ข่าว สอต.3

สถาบนั การอาชวี ศกึ ษาภาคใต้ 3

Institute of Vocational Education Southern Region 3

www.ives3.ac.th

๑๖ มกราคม ของทกุ ปี คอื “วันครแู หง่ ชาติ”

วันครู มีข้ึนเพ่ื อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของ
ครูบาอาจารย์ ท่ีทาหน้าที่อบรม สั่งสอน ให้ความรู้
อีกท้ัง “ครู” ยังเป็นอาชีพที่เสียสละเพ่ื อส่วนรวม
ดว้ ย

“วันครูแห่งชาติ” มีข้ึนครั้งแรกในปี พ.ศ.2500 โดย
กาหนดให้ตรงกับวนั ท่ี 16 ม.ค. ของทุกปี ซึง่ ตรงกับ
วันที่ประเทศไทยประกาศพระราชบัญญัติครูข้ึนมาใน
ราชกิจจานุเบกษาสาหรับคาว่า ครู มาจากคาว่า "คุรุ"
ในภาษาสนั สกฤต และคาวา่ "คร"ุ , "ครุ "ุ ในภาษาบาลี

นอกจากนี้ในทุก ๆ ปี นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2522 ก็จะมี
คาขวัญวันครูประกาศออกมาทุกปี โดยปีน้ี พลเอก
ประยทุ ธ์ จันทรโ์ อชา นายกรฐั มนตรี ได้ให้คาขวญั วัน

ครูประจาปี พ.ศ. 2563 ไว้ว่า ”ครูไทย รักศิษย์
คดิ พั ฒนา"

สถาบันการอาชวี ศึกษา
ภาคใต้ 3

เลขที่ 7 ถนนกาญจนวนชิ
ตาบลหาดใหญ่ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวดั สงขลา
90110

โทรศพั ท์

074-212515
074-212517

www.ives3.ac.th

เลขท่ี 7 ถนนกาญจนวนิช ตาบลคอหงส์ โทรศพั ท์ Facebook หน้า : 6
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
074-212515 สถาบันการอาชวี ศึกษาภาคใต้3 , PR-ives3

ข่าว สอต.3

สถาบนั การอาชวี ศกึ ษาภาคใต้ 3

Institute of Vocational Education Southern Region 3

www.ives3.ac.th

เรีย น รู้ก ฎ ห ม าย ส าหรับ ข้ าราช ก ารแ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษากับฝ่ายนิติการ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 วันน้ีเสนอเกี่ยวกับ
"จะเกิดอะไร หากหน่วยงานของรัฐไม่จัดให้มี
รถยนต์ราชการ และพนักงานขับรถยนต์ประจา
หน่วยงาน” ท้ังน้ี สามารถเรียนรู้กฎหมายอื่น ๆ
จ า ก ฝ่ า ย นิ ติ ก า ร ส อ ต .3 ใน ทุ ก ๆ วั น จั น ท ร์

Update : วันท่ี 20 มกราคม 2563

การประชุมอนกุ รรมการประกนั คณุ ภาพ

20 มกราคม 2563 : นายเจริญ บางเสน กรรมการ
สภาสถาบัน ประธานคณ ะอนุกรรมการประกันคุณ ภาพ
ประธานในท่ีประชุม พร้อมด้วย นางประกายแก้ว ศุภอักษร
รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปฏิบัติหน้าท่ี
ร อ ง ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ภ า ค ใต้ 3
น าง อ ม รรั ต น์ จั น วั ฒ น ะ รอ ง ผู้ อ าน ว ย ก ารวิ ท ย าลั ย
อาชีวศึกษาสงขลา ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และคณ ะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพ ร่วมประชุมหารือเพ่ื อพิ จารณาเตรียมความพร้อม
และช้ีแจงเกณ ฑ์การประเมิน คุณ ภ าพ การจัดการเรียน
การสอน ระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมนพเก้า (ช้ัน2)
สถาบนั การอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

นายเจริญ บางเสน
ประธานคณะอนุกรรมการประกันคณุ ภาพ

เลขท่ี 7 ถนนกาญจนวนิช ตาบลคอหงส์ โทรศพั ท์ Facebook หน้า : 7
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
074-212515 สถาบันการอาชวี ศึกษาภาคใต้3 , PR-ives3

ข่าว สอต.3

สถาบนั การอาชวี ศกึ ษาภาคใต้ 3

Institute of Vocational Education Southern Region 3

www.ives3.ac.th

ทา่ นประเสรฐิ แกว้ เพ็ ชร

นายกสภา สถาบนั การอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประชมุ สภาสถาบัน ครง้ั ท่ี 1/2563

21 มกราคม 2563 : ท่านประเสริฐ แก้วเพ็ ชร นายกสภา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประธานในท่ีประชุม พร้อมด้วย

กรรมการสภาสถาบัน คณะผูบ้ ริหารวิทยาลัยในสังกดั สถาบนั การอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าร่วมการประชมุ สภาสถาบนั คร้งั ที่ 1/2563

ณ หอ้ งประชุมนา่ นเจา้ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวดั สงขลา

เพ่ื อพิ จารณา

• พิจารณาผู้รักษาราชการแทน ผ้อู านวยการสถาบนั การอาชวี ศกึ ษาภาคภาคใต้

• พิจารณาเลขานุการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และผู้ชว่ ยเลขานุการสภาสถาบนั การอาชีวศกึ ษาภาคใต้ 3

• และพิ จารณ าเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เร่ืองการเก็บเงินบารุงการศึกษา

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ปกี ารศึกษา 2563

และโอกาสน้ี ท่านประเสริฐ แก้วเพ็ ชร นายก

ส ภ า ส ถ าบั น ก าร อ าชี ว ศึ ก ษ าภ าค ใต้ 3

ได้ประดับอินทรธนูเชี่ยวชาญให้กบั นายสุธา บัวดา

ครู วิ ทยาลั ยเทคนิ คสตู ล กรรมการสภ า

สถาบัน เนอ่ื งในโอกาสทไ่ี ด้เล่อื นวทิ ยะฐานะเป็น

“ครูเช่ยี วชาญ”

เลขที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตาบลคอหงส์ โทรศพั ท์ Facebook หนา้ : 8
อาเภอหาดใหญ่ จงั หวดั สงขลา 90110
074-212515 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 , PR-ives3

ข่าว สอต.3

สถาบนั การอาชวี ศกึ ษาภาคใต้ 3

Institute of Vocational Education Southern Region 3

www.ives3.ac.th

น าง ส า ธิ ต า ทั น ต เว ช ผู้ อ า น ว ย ก าร วิ ท ย า ลั ย ทา่ นประเสริฐ แก้วเพ็ ชร นายกสภาสถาบันการอาชวี ศึกษาภาคใต้ 3 มอบกระเช้าแทนคา
อาชวี ศกึ ษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อานวยการ เข้า ข อบ คุ ณ แ ด่ น าย ม นั ส ฌ าน์ ชูเชิด ผู้ อ าน ว ย ก ารวิท ย าลั ย อ าชี ว ศึ ก ษ าสง ข ล า
คารวะทา่ นประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการ นางประกายแก้ว ศุภอักษ ร รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึ กษาปัตตานี และ
อาชวี ศึกษาภาคใต้ 3 เน่ืองในวนั ดิถีขนึ้ ปใี หม่ 2563 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เพื่ อแทนคา
ขอบคุณที่ผู้บริหารทั้ง 3 ท่านได้มาช่วยปฏิบัติราชการ ณ สถาบันการอาชีวศึกษา
เลขท่ี 7 ถนนกาญจนวนิช ตาบลคอหงส์ ภาคใต้ 3
อาเภอหาดใหญ่ จังหวดั สงขลา 90110
โทรศพั ท์ Facebook หนา้ : 9

074-212515 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 , PR-ives3

ข่าว สอต.3

สถาบนั การอาชวี ศกึ ษาภาคใต้ 3

Institute of Vocational Education Southern Region 3

www.ives3.ac.th

การประชุมคณะกรรมการทป่ี รึกษาและกลน่ั กรองงานวจิ ัยฯ

22 มกราคม 2563 : นายปรีชา เวชศาสตร์ ผอู้ านวยการเช่ียวชาญ วทิ ยาลยั เทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและกล่ันกรอง
งานวิจัยจัดทาชุดความรู้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่ อส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและทรัพยากร
มนุษย์ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐในพื้ นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ครั้งท่ี 1/2563 ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก ปราการ ชลยุทธ
ผูแ้ ทนพิเศษของรัฐบาลฯ เปน็ ประธานการประชุม

“สวัสดี” เป็นคาทักทายของคนไทย โดยจะใช้เม่ือแรกพบกัน หรือ เมื่อต้องการบอกลา โดย

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคาว่า "สวัสดี (สวัสด์ิ) " ว่าหมายถึง
ความดี ความงาม ความเจรญิ รุ่งเรอื ง และความปลอดภยั

ผู้ที่ริเริ่มใช้คาว่า "สวัสดี" คือ พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) โดยพิ จารณามาจากศัพท์
"โสตฺถิ" ในภาษาบาลี หรือ "สวัสติ" ในภาษาสันสกฤต โดยได้เร่ิมใช้เป็นครั้งแรก ณ คณะอักษร
ศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะท่ีพระยาอุปกิตศิลปสาร (น่ิม กาญจนาชีวะ) เป็นอาจารย์อยู่
ที่นั่น หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2486 จอมพล ป.พิ บูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเห็นชอบให้
ใชค้ าวา่ "สวัสด"ี เปน็ คาทักทายอย่างเป็นทางการตั้งแตว่ ันที่ 22 มกราคม เป็นต้นมา

เลขท่ี 7 ถนนกาญจนวนิช ตาบลคอหงส์ โทรศพั ท์ Facebook หนา้ : 10
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
074-212515 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 , PR-ives3

ข่าว สอต.3

สถาบนั การอาชวี ศกึ ษาภาคใต้ 3

Institute of Vocational Education Southern Region 3

www.ives3.ac.th

24 มกราคม 2563 : นายปรีชา เวช
ศาสตร์ ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัย
เท ค โน โ ล ยี ก า ร เก ษ ต ร แ ล ะป ร ะม ง ปั ต ต า นี
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถาบันการ
อาชีวศึ ก ษ าภ าค ใต้ 3 ป ระธาน ท่ี ป ระชุม
พร้อมด้วย นายประเสริฐ มณี ที่ปรึกษา
ดา้ นการบริหารงาน สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 3 นางประกายแก้ว ศุภอักษร รอง
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อานวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด
ผอู้ านวยการวิทยาลัยอาชวี ศึกษาสงขลา

นายมหิศร ปัตนราษฎร์ ผอู้ านวยการวทิ ยาลัยเทคนคิ ปตั ตานี นายเอกชัย เลาหะสราญ คณะกรรมการบรหิ ารการบรกิ ารทาง
วชิ าการฯ และนายวรี บตุ ร เคล้าดี พนักงานราชการ สถาบนั การอาชวี ศกึ ษาภาคใต้ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการ
บริการวชิ าการท่กี ่อให้เกดิ รายได้ ครงั้ ท่ี 1/2563 ณ หอ้ งประชุมนพเกา้ (ชน้ั 2) สถาบันการอาชวี ศกึ ษาภาคใต้ 3 อาเภอหาดใหญ่
จังหวดั สงขลา

โดยพิ จารณา
• (รา่ ง) คาสงั่ แตง่ ตงั้ คณะอนุกรรมการขบั เคลื่อนโครงการวิจยั และบรกิ ารทางวชิ าการสถาบันการอาชวี ศกึ ษาภาคใต้ 3
• และพิจารณา (รา่ ง) ประกาศคณะกรรมการบรหิ ารการบรกิ ารทางวชิ าการทก่ี ่อใหเ้ กดิ รายได้ เรอื่ งอตั ราคา่ ตอบแทน

บคุ ลากรในโครงการ ค่าใชส้ อย และคา่ เดนิ ทางโครงการบริการทางวิชาการทก่ี อ่ ให้เกิดรายได้

นางประกายแก้ว ศุภอกั ษร รองผู้อานวยการวทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษา
ปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
มอบกระเช้าเนื่องวันตรุษจีน แด่ นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อานวยการ
เชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี รักษา
ราชการแทน ผู้อานวยการสถาบนั การอาชวี ศึกษาภาคใต้ 3

เลขที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตาบลคอหงส์ โทรศพั ท์ Facebook หนา้ : 11
อาเภอหาดใหญ่ จังหวดั สงขลา 90110
074-212515 สถาบันการอาชวี ศึกษาภาคใต้3 , PR-ives3

ข่าว สอต.3

สถาบนั การอาชวี ศกึ ษาภาคใต้ 3

Institute of Vocational Education Southern Region 3

www.ives3.ac.th

เรียนรกู้ ฎหมายสาหรบั ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศกึ ษากบั ฝา่ ยนติ กิ าร สถาบนั
การอาชีวศกึ ษาภาคใต้ 3 วนั นี้เสนอเกยี่ วกบั
"หนว่ ยงานของรฐั ปฏิเสธการขอดกู ระดาษ
ขอ้ สอบพร้อมเฉลย ไดห้ รือไม่ ??” ทั้งนี้
สามารถเรียนรู้กฎหมายอ่ืน ๆ จากฝา่ ยนติ กิ าร
สอต.3 ในทกุ ๆวนั จนั ทร์

Update : วันที่ 28 มกราคม 2563

เลขที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตาบลคอหงส์ โทรศัพท์ Facebook หนา้ : 12
อาเภอหาดใหญ่ จังหวดั สงขลา 90110
074-212515 สถาบันการอาชวี ศึกษาภาคใต้3 , PR-ives3


Click to View FlipBook Version