The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Zakaria Md Yusoff, 2018-12-25 08:09:07

UNIT KO-KURIKULUM 2019

UNIT KO-KU SKTSA 2019

Keywords: SKTSA

UNIT

KOKURIKULUM

2019
SKTSa

1

AMANAH DAN TANGGUNGJAWAB

GPK KOKURIKULUM

· . Merancang aktiviti kokurikulum sekolah-rancangan jangka panjang/pendek
· . Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
· . Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.
· . Menentukan takwim dan jadual aktiviti.
· . Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh.
· . Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum

peringkat Daerah/Negeri/ Kebangsaan.
· . Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum.
· . Menentukan tarikh Temasya Sukan Sekolah, Merentas Desa, Hari

Kokurikulum dan kegiatan lain.
· . Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan.
· . Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan

di sekolah.

Sukan dan Permainan
· . Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan

yang akan digunakan.
· . Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang

telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing.
· . Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan

permainan di semua peringkat.
· . Membantu merancang takwim sukan dan permainan sekolah.
· . Menguruskan pemilihan peserta sukan untuk elit bagi mewakili sekolah.
· . Mengawal dan menilai setiap kegiatan sukan dan permainan supaya

mencapai matlamatnya.

Kelab / Persatuan

· . Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang

bercorak akademik.

· . Memastikan pelaksanaan program kelab/persatuan berjalan mengikut

jadual

2

Unit Beruniform
· . Merancang strategi penglibatan unit beruniform sekolah.
· . Menyelaras pelaksanaan program unit beruniform berjalan mengikut

. jadual.
· . Memastikan pelaksanaan program unit beruniform berjalan mengikut

jadual.

Pengurusan
· . Mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang kokurikulum.
· . Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum.
· . Menentukan langkah keselamatan dalam setiap aktiviti kokurikulum telah

diambil.
· . Membantu dan mengurus segala penerbitan majalah /artikel sekolah.
· . Menyelaras pembahagian pelajar dalam kumpulan/rumah dan meningkatkan

pencapaian prestasi aktiviti setiap rumah.
· . Mengurus dan menyelia peralatan dan kemudahan kokurikulum.
· . Memastikan rekod-rekod dan data kokurikulum diselenggara dengan baik.
· . Mengenalpasti guru/pelajar yang berpotensi untuk maju mengadakan

program khas untuk mereka.

SETIAUSAHA KOKURIKULUM

. Mengatur rancangan / jadual sekolah yang sesuai dengan rancangan PPD, JPN
dan KPM sepanjang tahun.

. Membahagikan murid mengikut KELAB dan PERSATUAN..
. Membantu Guru Besar dan GPK Ko-kurikulum menetapkan guru penasihat

kelab/persatuan serta membahagikan tugas kelab/persatuan kepada guru.
. Menyelaraskan kegiatan latihan dan pertandingan antara kelab/persatuan dan

sekolah supaya sesuai dengan hari, masa dan tempat.
. Menentukan tempat dan keperluan untuk acara-acara anjuran sekolah ,daerah

dan negeri.
. Mengatur rancangan lengkap untuk Program utama kelab dan persatuan

seperti Hari Kokurikulum, Perkemahan Unit Beruniform dan sebagainya.
. Membantu menyediakan anggaran perbelanjaan aktiviti kelab dan persatuan

untuk tahun berkenaan.
. Membantu dan menyelaras penyertaan sekolah dalam kegiatan-kegiatan

3

koakademik dan badan beruniform yang dianjurkan oleh sekolah yang lain.
. Mengawal dan menjaga alat kelab / persatuan/ badan beruniform dengan

keadaan yang baik.
. Mengemaskini buku stok kelab/persatuan/badan beruniform.
. Mengatur guru pengiring, pengangkutan dan kenaikan untuk pasukan sekolah

sekiranya perlu.
. Menyediakan langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi kelab / persatuan

/ badan beruniform sekolah.
. Membantu GPK Kokurikulum memantau perjalanan aktiviti kokurikulum

sekolah.
. Memastikan segala aktiviti kokurikulum direkod.
. Memastikan maklumat penyertaan murid dalam aktiviti anjuran sekolah,

daerah, negeri direkod.
. Mencadangkan peralatan-peralatan dan kemudahan-kemudahan yang patut

dibeli dan diperbaiki oleh sekolah mengikut keutamaan.
. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.
. Menjadi setiausaha bagi setiap mesyuarat berkaitan dengan kokurikulum .

SETIAUSAHA SUKAN

· . Menyelaras semua aktiviti sukan sekolah.
· . Menyediakan takwim dan jadual aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti

MSSD, MSSS, MSSM.
· . Membantu Pengetua mengagih tugas guru dalam olahraga dan permainan.
· . Menetapkan pelajar dalam rumah sukan
· . Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan.
· . Menyelaras penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah.
· . Mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan sukan sekolah.
· . Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan
· . Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan.
· . Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan sekolah dan

luar sekolah untuk edaran , rujukan dan rekod.
· . Sentiasa berbincang dengan Pengetua/Penolong Kanan/Penolong Kanan

HEM/Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah.
· . Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam

Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah.

4

GURU PERMAINAN

· . Membentuk Jawatankuasa
· . Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat pelajar

dalam permainan.
· . Berusaha mendapatkan khidmat nasihat dari mereka yang pakar.
· . Memastikan undang-undang permainan dan perlawana dipatuhi.
· . Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim

kokurikulum sekolah.
· . Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Tingkatan/Sekolah.
· . Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar

sekolah.
· . Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang

disertai.
· . Mengurus surat kebenaran ibubapa/penjaga untuk pertandingan luar

sekolah.
· . Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang

disertai.
· . Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan.
· . Menyemai semangat kesukanan dikalangan pelajar.
· . Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan

baik, selamat dan mencukupi untuk digunakan.
· . Merancang aktiviti tahunan dengan Guru Rumah Sukan.
· . Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk

mempertingkatkannya.
· . Merekodkan nama-nama pemain dan pasukan yang cemerlang (Johan

Daerah/Negeri/Wakil Daerah/Wakil Negeri dan Negara.
· . Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa

PENYELARAS PERSATUAN/KELAB/UNIT
BERUNIFORM

· . Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/unit beruniform.
· . Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.
· . Menyelaras semua aktiviti.
· . Menyediakan borang kebenaran ibubapa/penjaga untuk pelajar memasuki

5

persatuan/kelab/unit beruniform.
· . Menentukan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan

dengan baik.
· . Memastikan Peraturan Perlembagaan dan Minit Mesyuarat Agung

direkodkan dan failkan
· . Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun

pada tarikh yang ditetapkan.

Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum:
. Mengagihkan Kad Kokurikulum kepada guru untuk diedarkan kepada

semua pelajar.
. Mengutip kembali dari guru pada akhir tahun untuk simpanan dan

rekod di Bilik Bimbingan dan Kauseling.

Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti:
. Borang memasuki persatuan
. Borang senarai AJK dan ahli
. Buku Laporan Kegiatan
. Fail-Fail yang diperlukan
. Mengumpulkan rancangan tahunan pada awal tahun untuk edaran, rujukan

dan rekod
. Mengumpulkan Laporan Tahunan dan Buku Kegiatan untuk edaran, rujukan

dan rekod
. Membuat Laporan Tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian
. Kokurikulum sekolah.

GURU PENASIHAT PERSATUAN/KELAB

· . Membentuk jawatankuasa persatuan/kelab
· . Memastikan aktiviti persatuan selaras dengan objektif sekolah
· . Memastikan adanya peraturan/perlembagaan
· . Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti yang dicatat dalam

perlembagaan
· . Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar dan menyerahkan

kepada Penyelaras untuk simpanan dan rekod.

6

· . Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan
· . Memastikan minit mesyuarat dan laporan kegiatan disediakan dan failkan.
· . Melaporkan kepada Penolong Kanan HEM/Penolong Kanan Kokurikulum

tentang perkembangan persatuan/kelab.
· . Bekerjasama dengan pihak untuk menjayakan aktiviti-aktiviti seperti Hari

Kokurikulum, Hari Sukan, Hari Upacara, Hari Guru dan lain-lain.
· . Menguruskan surat-menyurat dan segala keperluan untuk kegiatan luar

sekolah.
· . Menentukan papan kenyataan digunakan sepenuhnya.
· . Memastikan tidak ada unsur subvertif tersebar/disebarkan di kalangan

ahli.
· . Mencadangkan nama ahli-ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan

kepada Jawatankuasa Kokurikulum.

KETUA RUMAH SUKAN

· . Memastikan adanya senarai ahli Rumah Sukan yang lengkap (guru dan
pelajar)

· . Membuat pengagihan tugas kepada semua ahli rumah sukan.
· . Membentuk jawatankuasa rumah dikalangan pelajar yang meliputi olahraga

dan permainan.
· . Menjalankan Mesyuarat Agung rumah sukan dan permainan.
· . Menentukan guru rumah untuk menjadi pengadil dalam pertandingan

peringkat sekolah.
· . Sentiasa berbincang dengan Setiausaha Sukan/Penolong Kanan

HEM/Penolong Kanan Kokurikulum sekiranya menghadapi masalah.
· . Memastikan laporan aktiviti rumah sukan disediakan untuk edaran dan

rekod.
· . Merekodkan dan melaporkan pencapaian cemerlang pelajar kepada

. Setiausaha Sukan untuk dicalonkan sebagai wakil sekolah.

GURU RUMAH SUKAN

· . Mengurus latihan rumah sukan pada hari-hari yang ditetapkan.
· . Guru dan pelajar wajib hadir pada waktu latihan rumah

7

sukan. Kedatangan dicatat dalam buku kehadiran.
· . Memilih dan melatih pasukan olahraga dan permainan untuk pertandingan

antara rumah sukan.
· . Menghantar nama peserta yang berpotensi untuk pemilihan wakil sekolah.
· . Merekodkan kedatangan pelajar dan mengambil tindakan terhadap pelajar

yang tidak hadir.
· . Mengawasi keselamatan pelajar waktu latihan.
· . Menyemai semangat kesukanan dikalangan pelajar.
· . Sentiasa berbincang dengan Ketua Rumah Sukan untuk meningkatkan

prestasi rumah sukan.

JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH.

· . Menentukan objektif sukan sekolah tercapai.
· . Merancang aktiviti sukan sekolah jangka panjang / pendek.
· . Mengenalpasti T.O.V (take of Value) dan merancangkan aktiviti sukan.
· . Merancang strategi peningkatan dan penglibatan dalam sukan.
· . Menggunakan sepenuhnya kepakaran dalam bidang sukan yang ada di

sekolah.
· . Meningkatkan kemahiran guru melalui klinik sukan.
· . Menambah kepakaran untuk peningkatan sukan sekolah melalui kursus

dalaman / luaran.
· . Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sekolah bagi

menjamin keselamatan, kelancaran dan kelicinan pelaksanaan.

8

NAIB SETIAUSAHA KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SAMUDRA SETIAUSAHA SUKAN
CIK NUR SYAHEELA BT ZAMRI CARTA ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM 2019 PN. JUMAIRUL AISHAH BT ABD MANAF

PENGERUSI
EN. TAUFEK BIN MOHAMED

GURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSI
EN. MOHAMAD ILHAM BIN HANIFAH
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA KOKURIKULUM
EN. MUHAMAD SAHARUDIN BIN ISAHAK

PENYELARAS UNIT BERUNIFORM PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN PENYELARAS HARI SUKAN NEGARA NAIB SETIAUSAHA SUKAN
EN ZAKARIA BIN MD YUSOFF EN.AHMAD AZAN BIN ABDUL RAZAK PN ZAIBIDAH BT DOLLAH EN. MUHAMMAD YAZID BIN SULAIMAN EN AHMAD AMRY BIN ABDUL WAHAB

KETUA PENYELARAS UNIT-UNIT KETUA PENYELARAS KELAB DAN KETUA PENYELARAS SUKAN DAN NAIB PENYELARAS RUMAH-RUMAH SUKAN
BERUNIFORM PERSATUAN PERMAINAN PN. JUMAIRUL AISHAH BT ABDUL WAHAB
BIRU
PENGAKAP PERSATUAN BAHASA MELAYU BOLA SEPAK SETIAUSAHA PN FARAH DILA BT ASAAD (K)
PN SITI AISYAH LEBONG BT ABDULLAH PN. AZLINA BT JAFLUS EN.AHMAD AZAN BIN ABDUL RAZAK CIK NUR SYAHEELA BINTI ZAMRI PN. FARAH BT AB MANAF

TKRS PERSATUAN BAHASA INGGERIS BOLA TAMPAR AJK HIJAU
EN.AMIR ASNAWI BIN AHMAD KHAIRUDDIN PN. ROSMAWATI BT JAAFAR EN. MUHAMMAD YAZID BIN SULAIMAN EN MUHAMAD SAHARUDIN BIN ISAHAK PN SITI ZUBAIDAH BT RAJAB (K)
EN AHMAD AMRY BIN ABD WAHAB
BSMM PERSATUAN AGAMA ISLAM BOLA JARING PN AZLINA BT JAFLUS
PN ZARIAH BT ZAKARIA PN. NURUL IZZATI BT MAT ZIN PN.FARAH BT AB. MANAF EN ZAKARIA BIN MD YUSOFF
EN AHMAD AZAN BIN ABDUL RAZAK MERAH
ST. JOHN AMBULANS KELAB DOKTOR MUDA BADMINTON PN SITI SAMSIAH BT HJ MANSOR (K)
PN. ROHIDAH BT CHE DAUD PN. NOR SARIZA BT SAMSUDDIN PN SHARMINI A/P RAMAKRISHNAN EN AIZAT BIN ISMAIL
PN. SYAHIRAH BT TAMIZI
PUTERI ISLAM KELAB KECERIAAN & LANDSKAP OLAHRAGA
PN. SITI HASLINAH BT MOHD SALLEH PN. UMI KHATIJAH BT SAMSUDDIN CIK KANAGA LETCHUMY A/P KRISNAN KUNING
PN ILI IZYAN BT OTHMAN (K)
TUNAS PUTERI CYBER KID CLUB PING PONG PN NOR SARIZA BT SAMSUDDIN
PN. RASIDAH BT RAZALI EN. AHMAD AMRY BIN ABD WAHAB CIK NUR SYAHEELA BT ZAMRI

KELAB RUKUN NEGARA SEPAK TAKRAW
PN. ZETY ZURAINI BT IDRIS EN.AIZAT BIN ISMAIL

KELAB INOVASI & REKACIPTA BOLA BALING
PN. PUVENESWARY A/P RAJENDRAN EN SAHRIL BIN YUSOF

KELAB KERJAYA
PN SITI SURAYA BT MOHD TASRIB

KELAB KEBUDAYAAN
PN. SITI MAHIRAH BT MASHHUDI

9

JADUAL AKTIVITI UNIT KOKURIKULUM
2019

SK TAMAN SAMUDRA

PERKARA : JADUAL AKTIVITI UNIT KOKURIKULUM
HARI : RABU

MASA : 1. SESI PERTAMA : 7.30 - 8.30 PAGI
2. SESI KEDUA : 1.30 - 2.30 PETANG

TAHUN : SEMUA MURID TAHUN 4, TAHUN 5 DAN TAHUN 6

JADUAL AKTIVITI

BIL TARIKH/HARI MASA AKTIVITI

1 RABU 7.30-8.30 1.30-2.30
09.01.2019
MESYUARAT AGUNG UNIT MESYUARAT AGUNG KELAB PERSATUAN
2 RABU BERUNIFORM
16.01.2019 MESYUARAT AGUNG RUMAH SUKAN
MESYUARAT AGUNG SUKAN
3 RABU PERMAINAN 2.30-3.30
23.01.2019 MERENTAS DESA
RAPTAI MERENTAS DESA UNIT BERUNIFORM 2
4 RABU
30.01.2019 LATIHAN RUMAH SUKAN 1

5 RABU LATIHAN RUMAH SUKAN 2 PERSATUAN 2
13.02.2019
LATIHAN RUMAH SUKAN 3 UNIT BERUNIFORM 3
6 RABU
20.02.2019 LATIHAN RUMAH SUKAN 4 PERSATUAN 3
LATIHAN SUKANEKA TAHAP 1
7 RABU 3.00-6.00
27.02.2019 - SUKANTARA TAHAP 2
UNIT BERUNIFORM 4
8 SELASA LATIHAN SUKAN 5
05.03.2019 LATIHAN SUKANEKA TAHAP 1 -

9 RABU 7.30-10.10 3.00-6.00
06.03.2019 SUKANEKA TAHAP 1 SARINGAN TAHAP 2

10 KHAMIS - PERSATUAN 4
07.03.2019
LATIHAN SUKAN 6
11 12.03.2019
SELASA - 3.00-6.00
SARINGAN TAHAP 2
12 RABU
13.03.2019 PERSIAPAN AKHIR FUN RUN 2019

13 KHAMIS
14.03.2019

14 JUMAAT
22.03.2019

10

15 AHAD ACARA FUN RUN 2019
24.03.2019 PADANG AWAM SURAU AL-IKHWAN TAMAN SAMUDRA

16 SELASA - 3.00-6.00
02.04.2019 ACARA AKHIR PADANG 1

17 KHAMIS - 3.00-6.00
04.04.2019 ACARA AKHIR PADANG 2
8.30-10.00
18 ISNIN RAPTAI SUKAN -
08.04.2019
7.30-10.00 -
19 SELASA RAPTAI SUKAN
09.04.2019 -
7.30 - 2.30
20 RABU SUKAN TAHUNAN SKTSa 2019 UNIT BERUNIFORM 5
10.04.2019
PERMAINAN 2
21 RABU
17.04.2019 PERMAINAN 3 PERSATUAN 5

22 RABU AKTIVITI PANITIA AGAMA/MORAL -
24.04.2019
PERMAINAN 4 UNIT BERUNIFORM 6
23 RABU
08.05.2019 PERMAINAN 5 PERSATUAN 6

24 RABU PERMAINAN 6 UNIT BERUNIFORM 7
12.06.2019
PERMAINAN 7 PERSATUAN 7
25 RABU
19.06.2019 PERMAINAN 8 UNIT BERUNIFORM 8

26 RABU PERKHEMAHAN PERDANA UNIT BERUNIFORM 2019
26.06.2019
PERKHEMAHAN PERDANA UNIT BERUNIFORM 2019
27 RABU
03.07.2019 PERKHEMAHAN PERDANA UNIT BERUNIFORM 2019

28 RABU PERMAINAN 9 PERSATUAN 8
10.07.2019
PERMAINAN 10 UNIT BERUNIFORM 9
29 JUMAAT
12.07.2019 PERMAINAN 11 PERSATUAN 9

30 SABTU PERMAINAN 12 UNIT BERUNIFORM 10
13.07.2019
UNIT BERUNIFORM 11 PERSATUAN 10
31 AHAD
14.07.2019 PERSATUAN 11 UNIT BERUNIFORM 12

32 RABU PERSATUAN 12 KEMASKINI DATA DAN MAKLUMAT
17.07.2019 KEHADIRAN MURID – PERMAINAN

33 RABU
24.07.2019

34 RABU
31.07.2019

35 RABU
07.08.2019

36 RABU
21.08.2019

37 RABU
28.08.2019

38 RABU
04.09.2019

11

39 RABU KEMASKINI DATA DAN MAKLUMAT KEMASKINI DATA DAN MAKLUMAT
11.09.2019 KEHADIRAN MURID – UNIT KEHADIRAN MURID – KELAB DAN
BERUNIFORM
PERSATUAN

40 RABU PENYERAHAN SIJIL MURID DAN PENYERAHAN SIJIL MURID DAN

18.09.2019 MENGHANTAR SEMUA BUKU LAPORAN MENGHANTAR SEMUA BUKU LAPORAN

DAN LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN - DAN LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN –

PERMAINAN UNIT BERUNIFORM

41 RABU PENYERAHAN SIJIL MURID DAN

02.10.2019 MENGHANTAR SEMUA BUKU LAPORAN -

DAN LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN –

KELAB DAN PERSATUAN

42 SABTU HARI SUKAN NEGARA 2019

12.10.2019

12

JAWATANKUASA PENILAIAN KOKURIKULUM
2019

SK TAMAN SAMUDRA

PENGERUSI : EN TAUFEK BIN MOHAMED
TIMBALAN PENGERUSI GURU BESAR SK TAMAN SAMUDRA
NAIB PENGERUSI
: EN MOHAMAD ILHAM BIN HANIFAH
SETIAUSAHA GURU KANAN KOKURIKULUM
NAIB SETIAUSAHA
AJK : PN HJH SALMAH BINTI HJ SUDIN
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

PN MIZAN BINTI BAKAR
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

: EN MUHAMMAD SAHARUDIN ISAHAK
SETIAUSAHA KOKURIKULUM

: CIK NUR SYAHEELA BT ZAMRI
NAIB SETIAUSAHA SUKAN

1 PN JUMAIRUL AISHAH BT ABD MANAF
SETIAUSAHA SUKAN

2 EN ZAKARIA BIN MD YUSOFF
PENYELARAS UNIT BADAN BERUNIFORM

3 EN AHMAD AZAN BIN ABDUL RAZAK
PENYELARAS PERSATUAN DAN KELAB

4 EN AIZAT BIN ISMAIL
PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN

5 GURU PENYELARAS TAHUN 4, TAHUN 5 DAN TAHUN 6

13

AHLI JAWATANKUASA KERJA UNIT KOKURIKULUM
2019

SK TAMAN SAMUDRA

BADAN BERUNIFORM

PENYELARAS – ENCIK ZAKARIA BIN MD YUSOFf

PENGAKAP BSMM

KETUA PN SITI AISHAH LEBONG BINTI ABDULLAH KETUA PN ZARIAH BT ZAKARIA
S/U PN UMI KHATIJAH BT SAMSUDDIN S/U CIK PUVENESWARY A/P RAJENDARAN
AJK EN AHMAD AMRY B ABD WAHAB AJK EN MUHAMAD YAZID B SULAIMAN
EN AHMAD AZAN B ABDUL RAZAK PN SITI HAIRANI BT SAMSUDDIN
PN NURUL IZZATI BT MAT ZAIN PN ROSNANI BT MOHAMED
EN MUHAMMAD ALIF HAIKAL B SHUKRI PN JUMAIRUL AISHAH BT ABD MANAF
PN SHAHRIAH BINTI ABDULLAH PN AZLINA BT JAFLUS

TKRS TUNAS PUTERI

KETUA EN AMIR ASNAWI B AHMAD KHAIRUDDIN KETUA PN RASIDAH BT RAZALI
S/U PN SITI ZUBAIDAH BT RAJAB S/U CIK KANAGA LETCHUMY A/P KRISNAN
AJK EN AIZAT B ISMAIL AJK PN SITI MAHIRAH BT MASSHUDI
PN NOR ASNIHA BT SHAFIE PN RAHIMAH BT HASHIM
PN NOR SARIZA BT SAMSUDDIN PN ROSMAWATI BT JAAFAR
PN ILI IZYAN BT OTHMAN PN NOOR HARIRA BT ISMAIL
PN FARAH BT AB MANAF PN ZETY ZURAINI BT IDRIS
EN MOHD SAHRIL BIN YUSOF

PUTERI ISLAM ST JOHN AMBULANS

MALAYSIA

KETUA PN SITI HASLINAH BT MOHD SALLEH KETUA PN ROHIDAH BT CHE DAUD
S/U PN SITI NOOR BAHIYAAH BT M. NOOR ZALY S/U PN SITI SURAYA BT MOHD TASRIB
AJK PN ZAIBIDAH BT DOLLAH AJK EN HAIZANALDI BIN MISBAH
PN SITI SAMSIAH BT HJ MANSOR PN FARAH DILA BT ASAAD
PN ROSLIZAWATI BT RAZALI PN SHARMINI A/P RAMAKRISNAN
PN SYAHIRAH BT TARMIZI PN SITI FATIMAH BT SAHUD
CIK NUR SYAHEELA BT ZAMRI CIK YUSNIZA BT ABD RAZAK

14

AHLI JAWATANKUASA KERJA UNIT KOKURIKULUM
2019

SK TAMAN SAMUDRA

KELAB DAN PERSATUAN

PENYELARAS – ENCIK AHMAD AZAN BIN ABDUL RAZAK

PERSATUAN BAHASA MELAYU KELAB KECERIAAN DAN LANDSKAP

KETUA PN AZLINA BT JAFLUS KETUA PN UMI KHATIJAH BT SAMSUDDIN
S/U PN FARAH BT MANAF S/U PN NOR ASNIHA BT SHAFIE
AJK EN HAIZANALDI BIN MISBAH AJK PN SITI AISYAH LEBONG BT ABDULLAH
PN ROSNANI BT MOHAMED PN SITI ZUBAIDAH BT RAJAB
EN SAHRIL BIN YUSOF

PERSATUAN BAHASA INGGERIS KETUA CYBER KID CLUB
S/U
KETUA PN ROSWAMATI BT JAAFAR AJK EN AHMAD AMRY B ABDUL WAHAB
S/U PN ROHIDAH BT CHE DAUD CIK YUSNIZA BT ABDUL RAZAK
AJK PN SHARMINI A/P RAMAKRISNAN PN SITI HAIRANI BT SAMSUDDIN
CIK NURSYAHEELA BT ZAMRI EN AIZAT BT ISMAIL

PERSATUAN AGAMA ISLAM KELAB INOVASI / REKA CIPTA

KETUA PN NURUL IZZATI BT MAT ZIN KETUA CIK PUVANESWARY A/P RAJENDRAN
S/U PN ILI IZYAN BT OTHMAN S/U PN NOOR HARIRA BINTI ISMAIL
AJK PN SITI HASLINAH BT MOHD SALLEH AJK EN ZAKARIA BT MD YUSSOF
PN SITI SAMSIAH BT HJ MANSUR PN SHAHRIAH BT ABDULLAH

KETUA KELAB DOKTOR MUDA KETUA KELAB KERJAYA
S/U S/U
AJK PN NOR SARIZA BT SAMSUDDIN AJK PN SITI SURAYA BT MOHD TASRIB
PN ZABIDAH BT DOLLAH PN SITI NOOR BAHIYAAH BT M. NOOR ZALY
PN SITI FATIMAH BT SAHUD EN MUHAMMAD ALIF HAIKAL B SHUKRI
PN JUMAIRUL AISHAH BT ABD MANAF PN ZARIAH BT ZAKARIA
PN RAHIMAH BT HASHIM

KETUA KELAB RUKUN NEGARA KETUA KELAB KEBUDAYAAN
S/U S/U
AJK PN ZETY ZURAINI BT IDRIS AJK PN SITI MAHIRAH BT MASSHUDI
PN ROSLIZAWATI BT RAZALI EN AMIR ASNAWI B AHMAD KHAIRUDDIN
PN RASIDAH BT RAZALI EN MUHAMMAD YAZID B SULAIMAN
PN FARAH DILA BT ASAAD CIK KANAGA LETCHUMY A/P KRISNAN
PN SYAHIRAH BT TARMIZI

15

AHLI JAWATANKUASA KERJA UNIT KOKURIKULUM
2019

SK TAMAN SAMUDRA

SUKAN DAN PERMAINAN

PENYELARAS – PN ZAIBIDAH BT DOLLAH

BOLA SEPAK BOLA BALING

KETUA EN AHMAD AZAN B ABDUL RAZAK KETUA MOHD SAHRIL BIN YUSOF
S/U PN RAHIMAH BT HASHIM S/U PN SITI SAMSIAH BT HJ MANSOR
AJK CIK PUVENESWARY A/P RAJENDARAN AJK EN ZAKARIA B MD YUSOFF
PN NURUL IZZATI BT MAT ZIN PN ILI IZYAN BT OTHMAN
PN AZLINA BT JAFLUS PN RASIDAH BT RAZALI
EN MUHAMMAD SAHARUDIN B ISAHAK PN ROSLIZAWATI BT RAZALI

BOLA JARING BADMINTON

KETUA FARAH BT ABD MANAF KETUA PN SHARMINI A/P RAMAKRISHNAN
S/U PN ZETY ZURAINI BT IDRIS S/U PN ROSNANI BT MOHAMED
AJK PN SITI MAHIRAH BT MASSHUDI AJK PN SITI SURAYA BT MOHD TASRIB
PN SITI HASLINAH BT MOHD SALLEH PN ROHIDAH BT CHE DAUD
PN ASNIHA BT SHAFIE CIK YUSNIZA BT ABD RAZAK
PN SITI NOOR BAHIYAH BT M.NOOR ZALY

OLAHRAGA / MERENTAS DESA BOLA TAMPAR

KETUA CIK KANAGA LETCHUMY A/P KRISNAN KETUA EN MUHAMMAD YAZID B SULAIMAN
S/U PN SITI AISYHAH LEBONG BT ABDULLAH S/U EN HAIZANALDI BIN MISBAH
AJK PN SHAHRIAH BT ABDULLAH AJK EN AMIR ASNAWI B AHMAD KHAIRUDDIN
PN FARAHDILA BT ASAAD PN SITI FATIMAH BT SAHUD
PN JUMAIRUL AISHAH BT ABD MANAF PN ZUBAIDAH BT RAJAB

PINGPONG SEPAK TAKRAW

KETUA CIK NUR SYAHEELA BT ZAMRI KETUA EN AIZAT B ISMAIL
S/U AHMAD AMRY B ABD WAHAB S/U PN SITI HAIRANI BT SAMSUDDIN
AJK PN NOR SARIZA BT SAMSUDDIN AJK PN ZARIAH BT ZAKARIA
PN ROSMAWATI BT JAAFAR PN UMI KHATIJAH BT SHAMSUDDIN
PN SYAHIRAH BT TARMIZI EN MUHAMMAD ALIF HAIKAL B SHUKRI
PN NOOR HARIRA BINTI ISMAIL

16

AHLI JAWATANKUASA KERJA UNIT KOKURIKULUM
2019

SK TAMAN SAMUDRA

PASUKAN ELIT SEKOLAH

PENYELARAS – ENCIK MUHAMAD SAHARUDIN B ISAHAK

SILAT TAE KWAN DO

KETUA EN SAHRIL BIN YUSOF KETUA EN MUHAMMAD YAZID BIN SULAIMAN
S/U EN AMRY BIN ABD WAHAB S/U EN MUHAMMAD ALIF HAIKAL B SHUKRI
AJK PN ROHIDAH BT CHE DAUD AJK PN SHARMINI A/P RAMAKRISHNAN

MEMANAH

KETUA EN HAIZANALDI BIN MISBAH
S/U EN ZAKARIA BT MD YUSSOF
AJK PN SITI SAMSIAH BT HJ MANSUR

17

TEMPAT AKTIVITI UNIT KOKURIKULUM
2019

SK TAMAN SAMUDRA

BADAN BERUNIFORM TEMPAT
UNIT
DEWAN SEMINAR
PENGAKAP KELAS 1 IK
PANDU PUTERI BILIK J-QAF
PUTERI ISLAM KELAS 1 IB
KELAS 1 IM
TKRS KELAS 1 IS
BSMM
ST JOHN AMBULANS

PERSATUAN/KELAB TEMPAT
UNIT
DEWAN SEMINAR
PERSATUAN BAHASA MELAYU PSS
PERSATUAN BAHASA INGGERIS
BILIK J-QAF
PERSATUAN AGAMA ISLAM BILIK RAWATAN
KELAB DOKTOR MUDA BILIK KAUNSELING
KELAB KERJAYA
KELAB KEBUDAYAAN BILIK MUZIK
KELAB RUKUN NEGARA BILIK MORAL

KELAB INOVASI DAN REKACIPTA BILIK RBT
KELAB KECERIAAN DAN LANDSKAP BILIK SENI
BILIK TMK
CYBER KID CLUB

SUKAN DAN PERMAINAN TEMPAT
UNIT
PADANG SEKOLAH
BOLA SEPAK PADANG SEKOLAH
BOLA JARING PADANG SEKOLAH
BOLA BALING GELANGGANG A
BOLA TAMPAR TAPAK PERHIMPUNAN
BADMINTON
OLAHRAGA BALAPAN
PINGPONG GARAJ LAMA
SEPAK TAKRAW GELANGGANG B

18

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH
2019

SK TAMAN SAMUDRA

PENAUNG : TUAN HAJI MOHD SALLEH BIN MOHD KASSIM
PENGARAH PELAJARAN NEGERI SELANGOR

PENASIHAT : EN SAJOLI BIN MASDOR
PEGAWAI PELAJARAN DAERAH GOMBAK

PENGERUSI : EN TAUFEK BIN MOHAMED
GURU BESAR SK TAMAN SAMUDRA

AJK : 1. PEMBANGUNAN FIZIKAL SUKAN SEKOLAH
PN MIZAN BT BAKAR
GURU KANAN HAL EHWAL MURID

2. PENGGALAK SUKAN
EN MOHAMAD ILHAM BIN HANIFAH
GURU KANAN KOKURIKULUM

3. SUMBER MANUSIA
PN HJH SALMAH BINTI HJ SUDIN
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

4. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
PN JUMAIRUL AISHAH BT ABD MANAF
SETIAUSAHA SUKAN

5. PENINGKATAN PROFESIONALISME
PN FARAH BT AB MANAF
KETUA PANITIA BAHASA MELAYU

6. KEWANGAN
(AJK PIBG)

7. TEKNIKAL
(AJK PIBG)

19

JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH
2019

SK TAMAN SAMUDRA

PENGERUSI : EN TAUFEK BIN MOHAMED

GURU BESAR SK TAMAN SAMUDRA

TIMBALAN PENGERUSI : EN MOHAMAD ILHAM BIN HANIFAH

GURU KANAN KOKURIKULUM

NAIB PENGERUSI : PN HJH SALMAH BINTI HJ SUDIN

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

PN MIZAN BINTI BAKAR

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

SETIAUSAHA SUKAN : PN JUMAIRUL AISHAH BT ABD MANAF

NAIB SETIAUSAHA SUKAN : EN AHMAD AMRY BIN ABD WAHAB

AHLI JAWATANKUASA : RUMAH BIRU
1. PN FARAH DILA BINTI ASAAD – KETUA
2. PN FARAH BT MANAF – PENOLONG KETUA

RUMAH HJAU
1. PN SITI ZUBAIDAH BT RAJAB – KETUA
2. PN AZLINA BINTI JAFLUS – PENOLONG KETUA

RUMAH KUNING
1. PN ILI IZYAN BINTI OTHMAN – KETUA
2. PN SARIZA BINTI SAMSUDDIN – PENOLONG KETUA

RUMAH MERAH
1. PN SITI SAMSIAH BINTI HJ MANSOR – KETUA
2. PN SYAHIRAH BINTI TAMIZI - PENOLONG KETUA

20

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM
RUMAH SUKAN
2019

SK TAMAN SAMUDRA
PENGERUSI
EN TAUFEK BIN MOHAMED

GURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSI

EN MOHAMAD ILHAM BIN HANIFAH
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA SUKAN

PN JUMAIRUL AISHAH BINTI ABD MANAF

PENOLONG SETIAUSAHA SUKAN

EN AHMAD AMRY BIN ABD WAHAB

21

RUMAH BIRU RUMAH HIJAU

KETUA PN FARAHDILA BINTI ASAAD KETUA PN SITI ZUBAIDAH BINTI RAJAB
P-S/U PN FARAH BT AB MANAF P-S/U PN AZLINA BINTI JAFLUS
AJK CIK YUSNIZA BINTI ABD RAZAK AJK EN HAIZANALDI BIN MISBAH
PN SITI MAHIRAH BINTI MASHHUDI PN ROSNANI BINTI MOHAMED
PN ZAIBIDAH BINTI DOLLAH PN UMI KHATIJAH BINTI SHAMSUDDIN
PN SITI HASLINAH BINTI MOHD SALLEH PN RASIDAH BINTI RAZALI
PN RAHIMAH BINTI HASHIM PN SITI NOOR BAHIYAAH BT M NOOR ZALY
EN AMIR ASNAWI BIN AHMAD KHAIRUDDIN EN AIZAT BIN ISMAIL
PN NOOR HARIRA BT ISMAIL CIK KANAGA LETCHUMY A/P KRISHNAN
CIK NUR SYAHEELA BINTI ZAMRI EN MUHAMMAD ALIF HAIKAL B SHUKRI

RUMAH KUNING RUMAH MERAH

KETUA PN ILI IZYAN BINTI OTHMAN KETUA PN SITI SAMSIAH BINTI HJ MANSOR
P-S/U PN NOR SARIZA BINTI SAMSUDIN P-S/U PN SYAHIRAH BINTI TAMIZI
AJK CIK PUVENESWARY A/P RAJENDRAN AJK PN SHAHRIAH BINTI ABDULLAH
PN NOR ASNIHA BINTI SHAFIE PN SITI AISYAH LEBONG BT ABDULLAH
PN SITI FATIMAH BINTI SAHUD PN ROSLIZAWATI BINTI RAZALI
PN ZARIAH BINTI ZAKARIA PN ROSMAWATI BT JAAFAR
PN ZETY ZURAINI BINTI IDRIS PN SITI HAIRANI BINTI SAMSUDDIN
PN NURUL IZZATI BINTI MAT ZAIN PN SHARMINI A/P RAMAKRISHNAN
EN MUHAMMAD YAZID BIN SULAIMAN PN SITI SURAYA BT MOHD TASRIB
PN ROHIDAH BINTI CHE DAUD EN AHMAD AZAN BIN ABDUL RAZAK
EN MOHD SAHRIL BIN YUSOF EN ZAKARIA BIN MD YUSOFF

22

JAWATANKUASA HARI SUKAN NEGARA

12 OKTOBER 2019

SK TAMAN SAMUDRA

PENGERUSI : EN TAUFEK BIN MOHAMED
TIMBALAN PENGERUSI GURU BESAR SK TAMAN SAMUDRA
NAIB PENGERUSI
: EN MOHAMAD ILHAM BIN HANIFAH
PENYELARAS PROGRAM GURU KANAN KOKURIKULUM
NAIB PENYELARAS
: PN HJH SALMAH BINTI HJ SUDIN
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

PN MIZAN BINTI BAKAR
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

: EN MUHAMMAD YAZID B SULAIMAN

: PN JUMAIRUL AISHAH BT ABD MANAF
SETIAUSAHA SUKAN

SETIAUSAHA : CIK NUR SYAHEELA BT ZAMRI

AJK KERJA

1. EN MUHAMAD SAHARUDIN ISAHAK

2. EN AHMAD AMRY BIN ABD WAHAB

3. EN ZAKARIA BIN MD YUSOFF

4. EN AHMAD AZAN BIN ABDUL RAZAK

5. EN AIZAT BIN ISMAIL

6. PENYELARAS TAHUN 4

7. PENYELARAS TAHUN 5

8. PENYELARAS TAHUN 6

23

JAWATANKUASA PAJSK DAN SEGAK
SK TAMAN SAMUDRA
2019

Pengerusi : En Taufek bin Mohamad
Guru Besar

Timbalan Pengerusi : En Mohamad Ilham bin Hanifah
Penolong Kanan Kurikulum

Naib Pengerusi : Pn Hjh Salmah bt Hj Sudin
Penolong Kanan Pentadbiran

: Pn Mizan bt Abu Bakar
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Penyelaras 1 : En Ahmad Azan bin Abdul Razak

Penyelaras 2 : En Muhamad Saharudin b Isahak

Pen Penyelaras : Pn Jumairul Aishah bt Abd Manaf

Ahli Jawatankuasa : 1. Semua Guru Kelas Tahun 4
2. Semua Guru Kelas Tahun 5
3. Semua Guru Kelas Tahun 6
4. Semua Guru PJ Tahun 4, 5 dan 6
5. Penyelaras Unit Beruniform
6. Penyelaras Kelab dan Persatuan
7. Penyelaras Sukan dan Permainan

PANDUAN PAJSK
http://jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/6396/PAJSK%204.%20PANDUAN%20PENTAKSIRAN
%20KOKURIKULUM%20SEKOLAH%20RENDAH%202018.pdf

PANDUAN SEGAK
Ujian SEGAK telah dilaksanakan oleh Guru Pendidikan Jasmani kepada murid Tahun 4 hingga Tahun 6.
Ujian SEGAK dilaksanakan secara standard seluruh negara pada bulan Mac dan Ogos. Terdapat lima
instrumen dalam bateri Ujian SEGAK, iaitu:

a. Pengiraan Indeks Jisim Badan
b. Ujian Naik Turun Bangku selama 3 minit
c. Ujian Tekan Tubi atau Tekan Tubi Ubah Suai
d. Ujian Ringkuk Tubi Separa
e. Ujian Jangkauan Melunjur

24

PELAKSANAAN PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM

SK TAMAN SAMUDRA
(MINGGU KE-3 SETIAP BULAN)

2019

BIL UNIT BERUNIFORM TARIKH GURU PENYELARAS PERHIMPUNAN

1 PENGAKAP 14.01.2019 PN SITI AISYAH LEBONG BIN
ABDULLAH
2 PERSATUAN BULAN SABIT 11.02.2019
MERAH (PBSM) PN ZARIAH BT ZAKARIA

3 TUNAS KADET REMAJA 11.03.2019 EN AMIR ASNAWI B AHMAD
SEKOLAH (TKRS) KHAIRUDDIN

4 ST JOHN AMBULANS 15.04.2019 PN ROHIDAH BT CHE DAUD
SITI HASLINAH BT MOHD SALLEH
5 PUTERI ISLAM 13.05.2019
PN RASIDAH BT RAZALI
6 TUNAS PUTERI 17.06.2019 PN SITI AISYAH LEBONG BIN

7 PENGAKAP 15.07.2019 ABDULLAH
PN ROHIDAH BT CHE DAUD
8 ST JOHN AMBULANS 19.08.2019
PN ZARIAH BT ZAKARIA
9 PERSATUAN BULAN SABIT 23.09.2019
MERAH (PBSM) EN AMIR ASNAWI B AHMAD
KHAIRUDDIN
10 TUNAS KADET REMAJA 14.10.2019
SEKOLAH (TKRS) PN RASIDAH BT RAZALI

11 TUNAS PUTERI 18.11.2019

• Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 8/2007
Garis panduan pemakaian pakaian kokurikulum di hari persekolahan dan perhimpunan bulan kokurikulum.

• Semua guru diwajibkan memakai pakaian unit beruniform
-

BEKERJABERSAMASAYA - ISTIQOMAH

steadfastness

25


Click to View FlipBook Version