The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Zakaria Md Yusoff, 2018-12-26 00:06:06

PENGURUSAN SAS 2 2019

PENGURUSAN SAS 2 2019

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

SEKOLAH KEBANGSAAN (2)
SULTAN ALAM SHAH
JALAN BUKIT 11/2

46200 PETALING JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN

BBB 8313
TEL : 03-79568959
FAKS : 03-79601154
Email : [email protected]

BUKU
PENGURUSAN
DAN
TAKWIM
PERSEKOLAHAN
2019

#SK2SASTERBILANG

0

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT
2
PERKARA 3
Kata-kata Aluan Guru Besar 4
Falsafah Pendidikan Negara, Visi Dan Misi 5
Matlamat Sekolah 6
Piagam Pelanggan 7
Sejarah Sekolah 8
Lagu Sekolah 9
Lencana Sekolah 10
Pelan Sekolah 13
Senarai Tugas Dan Tanggungjawab Guru 19
Peraturan Am Untuk Guru Dan AKP 20
Panduan Dan Peraturan Keselamatan Murid-Murid Semasa Kecemasan 21
Ikrar Pegawai Perkhidmatan Awam 22
Ikrar Guru 23
Surat Pelantikan Jawatankuasa 2019 24
Senarai Nama Guru dan AKP 25
Cuti Persekolahan dan Cuti Am 2019 31
Pengurusan Pentadbiran 45
Pengurusan Kurikulum 52
Pengurusan Hal Ehwal Murid 67
Pengurusan Kokurikulum 76
Pengurusan PPKI
Takwim Sekolah 1

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

Kata-kata Aluan Guru Besar

Assallamuallaikum warahmatullahiwabarakatuh dan

Salam Sejahtera dan Salam SAS2 Terbilang….…

Syukur ke Hadrat Illahi dengan limpah kurniaNya, Buku Pengurusan dan
Takwim Persekolahan bagi tahun 2019 dapat dihasilkan. In bertujuan
memberi panduan kepada warga guru ubtuk melaksanakan tugas yang
diamanahkan dengan lebih bertanggungjawab, proaktif dan efisen.

Usaha kolaboratif setiap pihak, terutama warga sekolah ini yang sentiasa
berkesanggupan untuk menggembeleng tenaga mampu
menjayakan setiap aktiviti dan program yang dirancang
dalam memperkemaskan serta memantapkan lagi
pelaksanaan proses pembinaan modal insan secara
menyeluruh dan berterusan agar berupaya menghasilkan
pengeluaran yang memenuhi kehendak Jabatan Pendidikan
Negeri Selangor dan selaras dengan hasrat Kementerian

Pendidikan Malaysia.

Bagi mencapai matlamat tersebut, pemantauan, penilaian
dan penambahbaikan akan terus menjadi elemen yang akan
ditekankan dalam kitaran perancangan bagi tujuan
melonjakkan kecemerlangan SK (2) Sultan Alam Shah,
selaras dengan Visi dan Misi Kementerian Pendidkan
Malaysia.

Selamat bertugas. bersama-sama kita merialisasikan impian

kejayaan yang lebih menyerlah serta cemerlang.

ROZITA BINTI OTHMAN @ ALI
Guru Besar
SK 2 Sultan Alam Shah

2

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

“ Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan
yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini
adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan

Negara ”

VISI

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

3

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

MATLAMAT SEKOLAH
 Penguasaan 3M
 Peratus penguasaan akademik sekurang-kurangya 75 % dalam

keseluruhan mata pelajaran
 Nilai murni dan budaya penyayang menjadi amalan seharian
 Penglibatan 100% murid dalam aktiviti kokurikulum
 Pemantapan proses Pengajaran dan Pemudahcara (PdPc) yang

lebih berkualiti
 Persekitaran sekolah yang kondusif, bersih dan ceria
 Hubungan erat dan penglibatan pihak ibu bapa dan komuniti

setempat yang padu.

4

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga SK2SAS :
Kami berjanji dan berazam dengan penuh tekad dan iltizam untuk menumpukan
sepenuh usaha dan tenaga kami untuk :

MURID
 Memastikan semua murid menerima pendidikan yang berkualiti dan
selaras berasakan kurikulum kebangsaan.
 Memastikan murid-murid mematuhi peraturan dan tatacara persekolah.
 Memastikan setiap murid menyertai aktiviti sukan dan kokurikulum di
sekolah.
 Memastikan kebajikan murid diutamakan.
 Memastikan murid dapat belajar dalam suasana yang harmoni dan
kondusif.

IBUBAPA
 Segala aduan dan rayuan akan diproses dalam masa 3 hari bekerja.
 Memastikan ibubapa mendapat maklumat terkini berkaitan pencapaian
murid.
 Segala urusan berkaitan dengan boring/permohonan akan dilayan dengan
segera.

STAF
 Memastikan semua urusan perkhidmatan dan maklumat anggota lengkap
dan teratur.
 Memeastikan semua staf mendapat maklumat yang tepat dan cepat tentang
peluang-peluang peningkatan kerjaya.
 Memastikan semua staf menghadiri Latihan Dalam Perkhidmatan 7 hari
setahun.
 Memastikan staf dapat bekerja dalam suasana yang kondusif.

KOMUNITI
 Memberi kerjasama erat kepada semua aktiviti kemasyarakatan yang
diperlukan.

STAKEHOLDER
 Memberi maklumbalas kepada semua surat arahan daripada stakeholders
dengan segera.

5

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

.
SEJARAH SEKOLAH

Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1962, tetapi dipecah menjadi Sek.1 dan Sek.2
pada tahun 1967. Ia terletak di Jalan Bukit 11/2, 46200 Petaling Jaya.

Sekolah ini terletak di kawasan petempatan yang terawal di Petaling Jaya dan
amat strategik. Lokasinya terletak di antara Kuala Lumpur dan Subang Jaya.

Pada tahun 1971, sekolah ini dipilih untuk menempatkan Pendidikan Khas Cacat
Pendengaran (kini Kelas Khas Murid Bermasalah Pendengaran dan Pertuturan)
di samping murid normal yang lain. Murid-murid Kelas Khas ini diajar secara
berintegrasi dengan murid normal. Pada masa ini, sekolah ini merupakan sekolah
Pendidikan Khas yang terbesar di Selangor.

Bangunan sekolah ini terdiri dari dua blok tiga tingkat yang menempatkan 30
buah kelas, termasuk Pusat Sumber, Bilik Komputer, Bilik Muzik dan Bilik Guru
serta ruang Pejabat Pentadbiran.

Sekolah ini juga mempunyai padang permainan yang menempatkan sebuah
padang bola sepak/hoki dan sebuah gelanggang bola jaring. Tiga buah
gelanggang sepak takraw pula terletak berdekatan dengan kantin.

Pada tahun 1985, sebuah kompleks sukan yang mengandungi dua gelanggang
skuasy, dua gelanggang badminton, meja pingpong dan sebuah gelanggang tenis
telah dibina untuk kemudahan latihan murid.

Semenjak itu pelbagai pembangunan dan kemudahan baharu telah dibina
antaranya :

 Bilik Komputer – dibina tahun 2003 – peruntukan Kementerian Pelajaran
Malaysia

 Pondok MBMMBI – tahun 2004 – peruntukan PIBG
 Surau – tahun 2007 – Sumbangan Pusat Zakat Selangor, manakala laluan ke

surau berbumbung sumbangan bank Rakyat.
 Stor sukan di padang – tahun 2007- peruntakan JKR
 Tapak perhimpunan sekolah- tahun 2008- di bawah projek baik pulih

sekolah oleh Kementerian Pelajaran Malaysia

6

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

LAGU SEKOLAH

Sultan Alam Shah (2)
Institusi kita

Mendidik anak bangsa
Mencapai cita

Ilmu Pengetahuannya
Menjadi Bekalan Dunia
Oh Tuhan Yang Maha Kuasa
Agar Negara Bahagia

Ilmu Kita Perolehi
Berusaha Berbakti
Membina Bangsa Pertiwi
Alam Shah Kami
Sultan Alam Shah (2)

Institusi Kita
Mendidik Anak Bangsa

Mencapai Cita

7

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

LENCANA SEKOLAH

Warna Biru : Melambangkan muhibbah dan perpaduan di antara kaum
di sekolah ini
Warna Kuning : Melambangkan kedaulatan raja dan kesetiaan baginda
Melambangkan keberanian dan kecekapan semangat
Warna Merah : Kesucian rohani dan jasmani dalam berfikir dan
Bertindak.
Warna Putih : Lambang kejayaan yang cemerlang.
Lambang sumber pengetahuan bagi murid-murid
Obor : di sekolah ini.
Buku : Lambang cita-cita tinggi murid di mana sekolah ini
merupakan jalan untuk mencapai cita-cita tersebut.
Tangga : Lambang aktiviti ko-kurikulum

Gelung Rotan :

8

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

PELAN SEKOLAH

9

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU

 Merancang, menyedia dan menyemak kaedah-kaedah pengajaran dan program-
program tugasan.

 Mengajar dan memastikan disiplin serta keselamatan murid semasa bertugas.
 Menyedia, memeriksa dan merekod kerja murid.
 Memajukan (promote) kemajuan dan kebajikan murid dalam kelas dan memberikan

bimbingan dalam perkara pelajaran, sosial dan kerjaya.
 Menilai dan merekod keperluan-keperluan persendirian dan sosial murid, kemajuan

dan pencapaian dan memberikan penilaian lisan dan bertulis.
 Menyumbang kepada dan mengambil bahagian dalam perbincangan formal tentang

kaedah penilaian prestasi dan penyemakan dan latihan dalam perkhidmatan.
 Menasihat dan bekerjasama dengan guru-guru lain dalam menggubal program-program

pengajaran dan kaedah-kaedah yang berkaitan.
 Bekerjasama dengan agensi-agensi dan badan-badan luar.
 Memastikan keselamatan dan kelakuan murid melalui berkongsi tugas penyeliaan

murid-murid yang datang atau pulang dari sekolah dan bila-bila masa mereka
diarahkan berada dalam kawasan sekolah, kecuali pada waktu rehat.
 Membincang dan menghubungi ibu bapa dan menghadiri mesyuarat-mesyuarat yang
dirancangkan.
 Mengambil bahagian dalam mesyuarat dan aktiviti staf.
 Berkongsi tanggungjawab untuk menanggung tugas guru yang bercuti.
 Berkongsi mengelola dan mentadbir urusan yang diwujudkan akibat tugas-tugas
pengajaran yang baharu.
 Mengambil bahagian dalam penyeliaan murid-murid untuk peperiksaan.
 Menyumbang dalam urusan perlantikan dan kemajuan profesionalisme dan penilaian
guru-guru baharu.
 Saling bekerjasama dengan rakan guru.
 Menyeliakan staf sokongan.
 Memesan dan mengagihkan peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan.

 Melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang berkaitan yang diarahkan oleh Guru
Besar dari semasa ke semasa

10

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

PRINSIP ETIKA KERJA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Etika Kerja Kementerian Pendidikan Malaysia yang perlu dilaksanakan dan dihayati
berdasarkan prinsip-prinsip berikut :

 Niat yang betul
 Perlakuan yang baik
 Penggerak kea rah kebaikan
 Memperkotakan apa yang dikatakan
 Disiplin dan beradab
 Menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil organisasi

TERAS PERKHIDMATAN CEMERLANG

 Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan.
 Bekerja dengan penuh tanggungjawab.
 Berusaha mengikis sikap pentingkan diri sendiri.
 Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan mesra.
 Bekerja kearah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara.
 Berpegang teguh kepada ajaran agama.

INDEKS KEJAYAAN SEKOLAH

 Peningkatan prestasi akademik
 Tahap kecemerlangan disiplin
 Perkembangan sahsiah pelajar
 Pencapaian kokurikulum dan sukan
 Kebersihan, keceriaan dan keselamatan sekolah
 Pengurusan sumber manusia
 Penglibatan Komuniti
 Tiada/kurang masalah yang wujud

11

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

INDEKS PRESTASI GURU

 Berjaya menyelesaikan semua tugasan mengikut KPI
 Peningkatan prestasi murid yang diajar
 Menjalankan tugas pengurusan kurikulum dengan berkesan
 Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran
 Pengurusan Panitia Mata Pelajaran
 Menjalankan tugas HEM dengan berkesan
 Pengurusan Bilik Darjah
 Pengurusan sahsiah dan disiplin murid
 Pengurusan data dan maklumat murid
 Pengurusan Jawatankuasa kecil HEM
 Menjalankan tugas kokurikulum dengan berkesan
 Pengurusan Kokurikulum
 Pencapaian murid dalam kokurikulum dan sukan
 Menjalankan pengurusan sekolah dengan berkesan
 Pengurusan JK Khas
 Perkembangan diri
 Dari aspek pengetahuan dan kemahiran
 Sahsiah dan disiplin
 Bertanggungjawab
 Kreatif dan proaktif
 Tugasan luar sekolah
 Aktif dan berkesan
 Membawa dan menaikkan imej sekolah
 Tanggungjawab Komuniti
 Perhubunganyang baik dan berkesan dengan pelanggan
 Bertanggungjawab kepada komuniti setempat

DOMAIN PROFESIONAL KEGURUAN

 Pelihara imej & integriti profesion perguruan.
 Menjadi suri teladan kepada murid.
 Memupuk semangat bekerja berpasukan.
 Bersikap proaktif dalam melaksanakan tugas.
 Beramanah, berjiwa kreatif dan penuh komited.
 Bermotivasi dalam kerjaya (guru).
 Berupaya merangsang minat murid.
 Pengurusan masa yang cekap.

12

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

PERATURAN AM UNTUK GURU DAN AKP

Waktu Hadir Bekerja Ke Sekolah
 Kehadiran guru ke sekolah
a. sesi pagi : 7.20 pagi hingga 1.30 petang

 Terus berjumpa Guru Besar atau Penolong Kanan untuk maklumkan sebab, BUKAN
alasan sekiranya lewat.

 Guru/staf akan diberi Nota Teguran I dan Teguran II, sebelum tindakan selanjutnya
sekiranya kehadiran sentiasa lewat.

 Daftar kehadiran dengan segera sebaik tiba di sekolah, ‘touch in‘ lakukan sendiri.

Waktu Pulang Dari Sekolah
 Digalakkan balik selepas 30 minit loceng terakhir berbunyi.
 Biar pelajar pulang dahulu untuk elakkan kesesakan.
 Guru / staf perlu tunjukkan teladan yang baik.
 Masa yang ada boleh digunakan untuk melakukan kerja-kerja menyemak latihan murid.

 Pastikan ‘touch out‘ sebelum pulang, lakukan sendiri.

Buku Rekod Mengajar
 Hendaklah dikemaskini pada setiap hari dan dihantar kepada pentadbir pada hari
Jumaat atau pada hari akhir minggu persekolahan melalui emel atau VLE.
 Lengkapkan semua butiran maklumat dalam s-RPH seperti butiran peribadi, takwim
sekolah, jadual waktu peribadi dan kelas, nama buku teks dan buku rujukan.
 Rancangan Tahunan / DSK mengikut format terkini dan markah-markah ujian /
peperiksaan.
 Penyediaan s-RPH hendaklah terang dan memberi gambaran yang nyata mengenai
pelajaran yang dirancang dan akan diajar dalam kelas.
 s-RPH hendaklah dibawa oleh guru bersama RPT / DSK / DSKP setiap kali masuk
mengajar di dalam kelas.
 Guru Besar / Penolong Kanan juga boleh meminta s-RPH untuk semakannya pada bila-
bila masa yang difikirkan perlu.
 s-RPH akan dimasukkan ke dalam ‘hard disc’ khas sekolah pada setiap hari Jumaat
untuk simpanan dan semakan pihak yang berkeperluan.

Pemantauan PdPc
 Setiap guru akan dipantau sekurang-kurangnya dua kali setahun iaitu selepas bulan
Mac dan Jun.
 Guru digalakkan menggunakan alat bantu mengajar supaya PdP lebih berkesan. Semua
peralatan yang dibeli atau dibekalkan oleh KPM hendaklah digunakan semaksima
mungkin.
 Guru-guru tidak digalakkan duduk sepanjang masa di dalam kelas sewaktu mengajar.
Apabila berada di dalam kelas guru hendaklah mengawal kelakuan murid-murid.

13

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

Cuti Rehat Khas
 Guru diperuntukkan sepuluh (10) hari cuti rehat dalam setahun.
 Layak dipohon dan kelulusan atas budi bicara Guru Besar.
 Mesti dipohon daripada Guru Besar dengan berjumpa secara peribadi BUKAN isi borang
dan tinggalkan kepada Pembantu Tadbir.
 Isi borang setelah mendapat kebenaran.
 Pertimbangan meluluskan permohonan dengan syarat tidak menjejaskan tugas dan
perjalanan sekolah.
 Permohonan hendaklah dibuat lebih awal (sekurang-kurangnya tiga hari sebelum
kecuali kes-kes kecemasan seperti kemalangan, kematian atau musibah yang tidak
dijangka dan perlu dimaklumkan melalui telefon-perkara bilangan 4 adalah berkaitan).
 Seandainya permohonan banyak pada sesuatu masa pertimbangan akan dibuat
mengikut kewajaran.
 CUTI BUKAN ALASAN UNTUK MELEPASKAN TANGGUNGJAWAB. GURU BESAR atau
PENOLONG KANAN BERHAK MEMBATALKAN CUTI YANG TELAH DILULUSKAN,
ATAU MEMANGGIL GURU KEMBALI BERTUGAS SEKIRANYA PERLU.

Cuti Tanpa Rekod
 Berjumpa sendiri dengan Guru Besar / Penolong Kanan untuk dapatkan kebenaran.
 Jumpa dengan Pembantu Tadbir untuk dapatkan borang dan isi.
 Sokong atau tidak adalah budi bicara Guru Besar. Permohonan akan dipanjangkan ke
JPN.
 Tunggu surat kelulusan sebelum bercuti.

Cuti Bersalin
 Dibenarkan untuk lima kali kelahiran
 Kelahiran ke 6 dan seterusnya adalah cuti tanpa gaji.
 Jumlah cuti adalah Sembilan puluh hari (90) bagi setiap kelahiran.
 Suami mendapat cuti tujuh (7) hari dari tarikh kelahiran berterusan tanpa mengira hari
Sabtu, Ahad atau cuti umum.Perlu isi borang cuti tanpa rekod dengan lampiran surat
beranak.
 Untuk tujuan mendapatkan guru ganti, suami atau waris diminta menyerahkan sijil,
kunci, buku resit, fail-fail berkaitan dan semua yang berkaitan dengan tugas isteri di
sekolah.

Cuti Haji / Umrah
 Sekali dalam perkhidmatan.
 Dapatkan pengesahan daripada Tabung Haji.
 Isikan borang cuti haji, cuti dibenarkan empat puluh hari (40) hari dan sepuluh (10)
hari untuk Umrah
 Hantar awal untuk dipanjangkan ke JPN bagi mendapatkan kelulusan, sertakan bersama
borang kebenaran keluar negeri.

14

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

Kewajipan Guru Bertugas Mingguan
 Berada di sekolah 15 mini lebih awal sebelum loceng pertama.
 Berada di tempat-tempat berikut semasa pagi, waktu rehat dan selepas loceng akhir
berbunyi :
 Pintu pagar sekolah.
 Tapak perhimpunan.
 Kantin
 Menguruskan perhimpunan mingguan dan harian dengan bantuan pengawas.
 Perhimpunan rasmi sekolah akan diadakan pada setiap hari Isnin.
 Merekodkan perjalanan perhimpunan dan perkara yang disampaikan semasa
perhimpunan.
 Mengambil tindakan sewajarnya sekiranya terdapat perkara atau peristiwa yang
memerlukan tindakan segera.
 Memastikan keadaan sekolah terkawal.
 Menyampaikan pengumuman (sekiranya ada).
 Pulang mengikut arahan Guru Besar selepas muird-murid bersurai.

Guru Ganti ( Relief )
 Tanggungjawab bersama dan terimalah dengan RELA HATI. Jalankan dengan penuh
rasa setiakawan di bawah slogan “TOGETHER WE STRIVE FOR EXCELLENCE”.
 MESTI MASUK KE KELAS dan adakan aktiviti, bukan sekadar kawal sahaja.
 Catat dalam RPH

Tidak Hadir Bertugas
 WAJIB maklumkan kepada Guru Besar / Penolong Kanan / PK Petang pada awal pagi /
petang untuk tujuan penyediaan “relief” melalui aplikasi ‘watsap’ rasmi SEMERBAK.
 Serahkan sijil cuti sakit (MC) kepada Guru Besar / Penolong Kanan / PK Petang
keesokannya untuk dicatatkan dalam rekod.
 MC swasta lebih daripada 2 hari perlu dapatkan pengesahan doktor kerajaan.
 Setiap MC yang diambil akan menjejaskan kiraan ganjaran apabila pencen nanti.

Keluar Dari Kawasan Sekolah
 Guru / staf TIDAK BOLEH keluar / meninggalkan kawasan sekolah untuk urusan peribadi
contohnya urusan bank, sekolah anak atau sebagainya.
 Kebenaran perlu diperolehi dan dibenarkan untuk kes-kes kecemasan seperti menziarahi
jenazah keluarga terdekat dan menghadiri mesyuarat, kursus atau sepertinya.
 Kebenaran hanya oleh Guru Besar/Penolong Kanan.
 Rekodkan dalam buku yang disediakan.
 TIDAK BOLEH KELUAR SESUKA HATI WALAUPUN HANYA SEKETIKA untuk apa-apa urusan
TANPA KEBENARAN.

15

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

Etika Pemakaian Penjawat Awam

 Mengikut arahan perkhidmatan awam dan pekeliling yang dikeluarkan.
 Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian sukan yang

sesuai.
 Guru-guru hendaklah berpakaian kemas dan sesuai, sebaik-baiknya bertali leher

semasa mengajar (bagi guru lelaki) dan berpakaian kemas serta tidak menjolok mata
(bagi guru perempuan). Semua guru dikehendaki sentiasa memakai tanda nama.
 Guru hendaklah berpakaian rasmi semasa menghadiri mesyuarat/kursus/majlis
sekolah.
 Pemakaian baju batik Malaysia pada setiap hari Khamis adalah diwajibkan (rujuk
pekeliling).
 Guru lelaki beragama Islam digalakkan memakai baju Melayu sepasang lengkap dengan
samping dan bersongkok pada hari Jumaat.Pemakaian kopiah adalah tidak dibenarkan.

Waktu Tidak Mengajar (Free Period)
 Bukan “free” mutlak.
 1Gunakan untuk membuat perancangan, menyemak kerja pelajar, sediakan BBM, buat
rujukan di PSS atau menulis persediaan mengajar.
 Berbincang secara professional dengan rakan sejawat tentang masalah pelajar, PdP,
peningkatan akademik, aktiviti panitia, unit uniform, kelab dan persatuan.
 MAKAN sekadar menghilangkan lapar dan tidak memudaratkan kesihatan.
 Jangan membudayakan “Budaya Kedai Kopi”.

Menghadiri Mesyuarat, Kursus, Seminar, Bengkel
 Wajib HADIR sama ada untuk sendiri atau mewakili Guru Besar.
 Tumpukan sepenuh perhatian untuk tujuan laporan kepada Guru Besar / Ketua Panitia.
 Sediakan minit CURAI untuk tujuan di atas.
 Adakan “in-house training” kepada guru-guru yang lain mengikut keperluan.
 Bawa bersama dokumen yang diperlukan seperti fail pengurusan & perancangan serta
pekeliling semasa menghadirinya.
 Jika timbul masalah berbincang dengan Guru Besar.

Tugas Mengawas Peperiksaan PBS /UPSR
 Diwajibkan untuk semua guru.
 Tidak boleh ditolak kecuali sarat mengandung, sakit yang serius atau berkursus.
 Jika dilantik, tidak dibenarkan bercuti.
 Laksanakan pengawasan sepenuhnya. Dilarang melakukan aktiviti lain seperti
memeriksa kertas jawapan pelajar, membaca akhbar atau berbual dengan rakan
sejawat.

16

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

Surat/Pekeliling/Borang Untuk Tindakan
 Bertindak segera apabila diminta untuk tindakan.
 Berbincang dengan pegawai lebih atas dari segi tanggungjawab untuk mendapatkan
maklumat lengkap.
 Semua borang dan surat perlu ditaip (komputer), sebelum dihantar perlu sediakan
surat \ iringan.
 Tindakan perlu selesai empat (4) hari sebelum tarikh akhir dan elakkan menerima
peringatan daripada pihak berkenaan.

Pengesahan Dalam Jawatan/Kemasukan Ke Jawatan Berpencen
 Diuruskan oleh pihak sekolah.
 Boleh pilih PENCEN atau KWSP.
 Pengesahan boleh dicadangkan selepas lulus kursus induksi dalam tempoh 1-3 tahun.
 Ingatkan pihak pentadbiran sekolah dan semak rekod supaya tidak tercicir.
 Menandatangani borang pengesahan jawatan perlu dibuat di hadapan Guru Besar.

Mewujudkan Budaya Sihat SK2SAS
 Sentiasa mengutamakan kepentingan sekolah lebih daripada kepentingan peribadi.
 Sentiasa mengamalkan kemesraan dan keseronokan bekerja.
 Sentiasa mementingkan pelanggan dan masa.
 Sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni.
 Sentiasa prihatin terhadap kebersihan sekitar dan keceriaan sekolah.
 Sentiasa mengamalkan budaya ilmu.
 Sentiasa bermuafakat dan bekerja secara berpasukan.
 Sentiasa bekerja dan melaksanakan idea-idea baru dan sedia berubah untuk kebaikan.

Gaji
 Persediaan gaji dibuat dua (2) bulan lebih awal.
 Potongan yang diuruskan melibatkan hal seperti cukai pendapatan, pinjaman
perumahan, KWSP dan Tabung Haji.
 Potongan pinjaman bank/koperasi atau lain-lain melalui ANGKASA dibuat terus ke
Akauntan Negara.Jika ada masalah hubungi terus pihak yang berkenaan.
 Bagi guru yang baru bertukar masuk, gaji akan diproses apabila sekolah menerima Sijil
Gaji Akhir (LPC) daripada sekolah asal.Kew 8 diluluskan.Selagi belum lulus, gaji diurus
oleh sekolah asal.
 Sebarang masalah bincangkan dengan pihak sekolah dahulu sebelum ke pihak lain.

Urusan Dengan PPD, Jabatan Pelajaran Negeri/KPM
 Dapatkan kebenaran Guru Besar/Penolong Kanan.
 Sentiasa berpakaian kemas, sopan dan jaga imej guru dan sekolah.
 Sebaiknya semua masalah dibincangkan di peringkat sekolah terlebih dahulu.

17

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

Pinjaman Perumahan/Komputer
 Urusan dibuat di sekolah, dapatkan boring urus dengan Ketua Pembantu Tadbir.
 Sediakan dokumen yang relevan dan perlu hantar permohonan melalui sekolah.

Hubungan Dengan Murid, Ibu Bapa Dan Masyarakat
 Sebagai pendidik, guru perlu mempunyai hubungan yang rapat dengan murid dan cuba
memahami dan mengetahui masalah yang dihadapi olehnya.
 Guru-guru dinasihatkan tidak melayan ibu bapa/penjaga yang berjumpa tetapi tidak
mendapat kebenaran dari Guru Besar/Penolong Kanan.
 Guru yang ingin berbincang mengenai masalah murid kepada ibu bapa/penjaga boleh
berbuat demikian di pejabat sekolah atau di bilik guru.
 Guru-guru dinasihatkan supaya tidak bertengkar dengan ibu bapa/penjaga di hadapan
murid-murid sekiranya timbul perkara-perkara yang tidak dipersetujui oleh kedua-dua
pihak, sila rujuk Guru Besar / Penolong Kanan.

Perkara-perkara Am
 Guru-guru dibenarkan menyertai Persatuan Bukan Kerajaan (NGO) dengan mendapat
kebenaran Kementerian Pendidikan.
 Semua guru mestilah bertanggungjawab melaksanakan tugas yang telah diamanahkan
dengan sebaik mungkin.Surat tunjuk sebab mestilah disertakan sekiranya tidak dapat
hadir serta dimaklumkan kepada pentadbir.
 24.3 Semua guru adalah guru disiplin dan hendaklah mengawas perbuatan yang
bertentangan dengan tatatertib yang dikuatkuasakan.

18

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

PANDUAN DAN PERATURAN KESELAMATAN
MURID-MURID SEMASA KECEMASAN

 Apabila loceng atau siren dibunyikan berterusan (tanpa henti), ini menandakan ada
kecemasan sedang berlaku di kawasan sekolah.

 Pihak sekolah atau guru bertugas hendaklah menghubungi pihak berkenaan seperti
bomba atau sebagainya dengan segera untuk mendapatkan bantuan.

 Guru yang berada di dalam kelas hendaklah menyuruh murid-muridnya supaya
mengosongkan kelas, bergerak pantas menuju ke tempat-tempat yang telah dikhaskan
(rujuk pelan pergerakan murid ketika kecemasan).

 Murid-murid tidak perlu membawa apa-apa ketika meninggalkan kelas.
 Murid-murid hendaklah diarah berbaris dan berhimpun mengikut kelas masing-masing.
 Buku Jadual Kedatangan akan dibawa oleh Pembantu Pejabat ke tempat perhimpunan.

Guru kelas hendaklah segera menyemak dan mengenal pasti jumlah murid yang hadir
pada hari tersebut serta jumlah semua murid yang ada bersamanya di tempat
perhimpunan. Jika sekiranya ada murid yang terperangkap, guru berkenaan hendaklah
segera memberitahu guru bertugas, guru besar atau pihak bomba untuk tindakan lanjut.
 Guru-guru hendaklah memastikan murid-murid berkumpul di tempat yang ditetapkan
dan tidak berkeliaran atau kembali ke kelas untuk mengambil barang-barang yang
mereka anggap penting. Disiplin dan keselamatan murid adalah menjadi tanggungjawab
guru berkenaan sehingga segala-galanya terkawal dan mendapat bantuan yang
sewajarnya.
 Pergerakan murid perlu dikawal dengan rapi oleh guru agar tidak berebut-rebut dan
merempuh kawan-kawan di hadapan untuk mendahului ke tempat yang selamat.
 Ingatlah, sewaktu kecemasan, ketenangan akan lebih menjamin keselamatan kita
semua.

- PASTIKAN SEKOLAH SENTIASA SELAMAT -

19

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

IKRAR PERKHIDMATAN AWAM

Kami yang telah berkhidmat dengan kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini bahawa
semasa dan selagi kami berkhidmat dengan Kerajaan, kami akan patuh dengan
mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas.
Ke arah ini kami :
Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan;
Bekerja dengan penuh tanggungjawab ;
Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri ;
Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan ;
Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara ;
Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara dan
Berpegang teguh kepada ajaran agama.

Saya yang menurut perintah,

…………………………….
NAMA :
NO. KP :
TARIKH :

20

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

IKRAR GURU

Bahawasanya kami guru-guru Negara Malaysia dengan ini berikrar mendukung terus cita-cita kami
terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami pada cita-cita murni pekerjaan kami.Kami
akan berbakti kepada masyarakat dan negara kami.Kami sentiasa menjunjung perlembagaan
Negara.Kami mengamalkan prinsip-prinsip Rukunegara pada setiap masa.

SURAT AKU JANJI

Saya…………………………………………….No.Kad Pengenalan……………………………….

Beralamat di ……………………………………………………………………………………………

Dengan sesungguhnya berjanji bahawa saya mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib ) 1993, Perintah-Perintah Am, pekeliling dan surat pekeliling serta
peraturan dan arahan lain yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari semasa ke
semasa sepanjang perkhidmatan saya dengan Kerajaan. Maka dengan itu saya berjanji
sebagaimana yang dikehendaki di bawah Peraturan 4, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (
Kelakuan dan tatatertib ) 1993 bahawa saya :

(i) Akan sentiasa taat kepada Yang Dipertuan Agong, Negara dan Kerajaan;
(ii) Akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat,bersungguh- sungguh, cekap, jujur,

amanah dan bertanggungjawab;
(iii) Tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya;
(iv) Tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi

bercanggah dengan tugas rasmi sehingga menjejaskan kegunaan saya sebagai
pegawai awam;
(v) Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah
bahawa saya telah membiarkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas
rasmi sehingga menjejaskan kegunaan saya sebagai penjawat awam;
(vi) Tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri saya
sendiri;
(vii) Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan dan mencemarkan
nama perkhidmatan awam;
(viii) Tidak akan membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong
atau memajukan tuntutan saya atau pegawai lain berhubung dengan perkhidmatan
awam; dan
(ix) Tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai
ingkar perintah.

Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji ini,
saya boleh dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib ) 1993.

…………………………….. …………………….....
( Tandatangan Pegawai ) ( Jawatan Pegawai )

Di hadapan

……………………………….
( Tandatangan Ketua Jabatan )

21

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

SURAT PELANTIKAN JAWATANKUASA 2019

SEKOLAH KEBANGSAAN (2) SULTAN ALAM SHAH
JALAN BUKIT 11/2,

46200 PETALING JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN

TEL : 03-79568589 FAKS : 03-79601154 EMAIL : [email protected]

Ruj Kami : SK2SAS 100-1/9/1
Tarikh : Disember 2018

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera,
Semua warga guru SK 2 Sultan Alam Shah

Tuan,

PELANTIKAN JAWATANKUASA PENGURUSAN SK 2 SULTAN ALAM SHAH 2019

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan adalah dengan ini dilantik dan
dipertanggungjawabkanuntuk memegang jawatan yang diamanahkan seperti dicatat dalam Buku
Pengurusan dan Takwim Persekolahan bagi Tahun 2019

3. Jawatan, amanah dan tanggungjawab yang terkandung di dalam Buku Pengurusan dan
Takwim Persekolahann SK 2 SULTAN ALAM SHAH ini juga boleh diubah, dikurang atau ditambah
oleh pihak pentadbiran dari semasa ke semasa.

4. Pihak pentadbiran sekolah amat berbesar hati atas kesudian tuan menerima pelantikan ini.
Semoga tuan dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan cemerlang dan penuh dedikasi. Segala
kerjasama dan keprihatinan tuan, amat disanjung tinggi dan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian..

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”
“ AKHLAK TERBILANG PRESTASI CEMERLANG”

Saya yang menjalankan amanah,

……………………………………
( ROZITA BINTI OTHMAN @ ALI )
Guru Besar,
SK 2 SULTAN ALAM SHAH

22

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

SENARAI NAMA GURU SK 2 SULTAN ALAM SHAH 2019

BIL NAMA JAWATAN
1 PN. ROZITA BINTI OTHMAN @ ALI GURU BESAR
2 PK PENTADBIRAN
3 PN. SITI NOR BINTI RAZAK
4 EN. MUHAMAD FUAD BIN ABD AZIZ PK HEM
5 PN. ZAIHARAH BT NGOJAR PK KOKURIKULUM
6 PN. SUHAINA BINTI MUHAMAD
7 CIK NUR UMAIRAA BINTI OMAR PK PPKI
8 CIK NAZATUL ALEENA BINTI MOHD SAFFEE GURU MEDIA
9 EN ZHARIF AZFAR BIN KHOZALI
10 EN. MEOR MUHAMMAD AFIQ TAHUN 1
11 PN. KALDEEP KAUR A/P GIAN SINGH TAHUN 2
12 CIK SITI NURLELA BINTI TERMIZI TAHUN 3
13 PN. NOR AZWA BINTI ABDUL HAMID TAHUN 4
14 PN. NOR HAYATI BINTI ZULKIFLI TAHUN 5
15 PN. ROHANIZAN BINTI JAAFAR TAHUN 6
16 PN. IZYAN DIYANA BINTI NEEMAT
17 PN. NUR SUHAILAH BINTI SHAHRIL GPI
18 EN. ZUL AKMAL AHNAF B. MD NAPIAH BA
19 EN. MUHAMMAD NUR BIN MAT AKHIR KK 1
20 PN. NUR AISYAH BINTI NORDIN KK 2
21 PN. MARDIHA BINTI MOHAMED NOR KK 3
22 EN. MUHAMMAD FAHMI BIN HASSIM KK 4
23 PN. NORHANIM BINTI ZAINUDIN KK 5
24 EN. MUHAMAD FARID BIN MD NADZIR KK6
25 EN. KHAIRUL AZMAN BIN HASHIM MT
26 EN. MOHD SYAIFUL BIN MOHD RAZALI PPKI
27 EN. AZLAN BIN SHAARI SN
MT
PEMBANTU TADBIR
PPM
PO

23

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

PENGGAL PERSEKOLAHAN DAN CUTI AM 2019

PENGGAL CUTI PERTENGAHAN PENGGAL MULA AKHIR
1 HARI PERSEKOLAHAN 02.01.2019 22.03.2019
23.03.2019 31.03.2019
2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 01.04.2019 24.05.2019
HARI PERSEKOLAHAN 25.05.2019 09.06.2019
10.06.209 09.08.2019
CUTI PENGGAL 1 10.08.2019 18.08.2019
HARI PERSEKOLAHAN
19.08.2019 22.08.2019
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
23.11.2019 31.012.2019
HARI PERSEKOLAHAN

CUTI AKHIR TAHUN

TAHUN BARU 01 JANUARI
HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W ( ISNIN )
HARI THAIPUSAM
TAHUN BARU CINA 09 NOVEMBER
HARI PEKERJA ( SABTU )
HARI WESAK 21 JANUARI
HARI KEPUTERAAB SPB YG DIPERTUAN AGONG ( ISNIN )
HARI NUZUL QURAN
HARI RAYA PUASA 05 & 06 FEBRUARI
HARI KEBANGSAAN ( SELAS & RABU )
HARI PENUBUHAN MALAYSIA
HARI RAYA HAJI 01 MEI
DEEPAVALI ( RABU )
MAAL HIJRAH / AWAL MUHARRAM 19 MEI
HARI KEPUTERAAN DYYM SULTAN SELANGOR ( AHAD )
HARI KRISMAS 09 SEPTEMBER
( ISNIN )
22 MEI
( RABU )
05 & 06 JUN
( RABU & KHAMIS )
31 OGOS
( SABTU )
16 SEPTEMBER
( ISNIN )
11 OGOS
( AHAD )
27 OKTOBER
( AHAD )
02 SEPTEMBER
( ISNIN )
11 DISEMBER
( RABU )
25 DISEMBER
( RABU )

24

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

PENGURUSAN
PENTADBIRAN

25

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

CARTA ORGANISASI PEMBANGUNAN KECEMERLANGAN SEKOLAH

PENGERUSI
PUAN ROZITA BINTI OTHMAN @ ALI

(GURU BESAR)

NAIB PENGERUSI
(PK PENTADBIRAN)

TIMBALAN PENGERUSI
ENCIK MUHAMAD FUAD BIN A. AZIZ

(PK KO-KURIKULUM)

NAIB PENGERUSI
PUAN SITI NOR BIN RAZAK

(PK HEM)
ZAIHARAH BINTI NGOJAR
(PK PENDIDIKAN KHAS)

PERANCANGAN SEKOLAH KEWANGAN SEKOLAH PENILAIAN
& SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU PEGAWAI

SKPMg2 SEKOLAH KUALITI PERKHIDMATAN
PENDIDIKAN
PROGRAM (PBPPP)
KECEMERLANGAN
PENGURUSAN
SEKOLAH PENYELARAS TAHUN

PENYELARAS
BILIK-BILIK KHAS

26

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

AHLI JAWATANKUASA PERANCANGAN SEKOLAH & SKPMg2

Pengerusi Pn. Rozita binti Othman @ Ali Guru Besar
Naib Pengerusi PK Pentadbiran
Pn. Siti Nor binti Razak PK HEM
Setiausaha En. Muhamad Fuad bin Abdul Aziz PK KOKU
Ahli Jawatankuasa Pn. Zaiharah binti Ngojar PK PPKI
Pn. Kaldeep a/p Gian Singh
Cik Umaira binti Omar Penyelaras PPKI
Cik Nurlela binti Mohd Fauzi Guru Media
Pn. Nur Aisyah binti Nordin Guru Data
Pn. Suhaina binti Muhamad Setiausaha UPSR
En. Meor Muhammad Afiq Setiausaha LADAP
Cik Nazatul Aleena binti Mohd Saffee Setiausaha Sukan
Cik Nur Umairaa binti Omar Guru Pengawas
En. Muhamad Nur bin Mat Akhir Guru Disiplin
En. Muhammad Fahmi bin Hassim Penyelaras Tahun 6
En. Muhammad Farid bin Md Nadzir Penyelaras Tahun 5
Cik Siti Nurlela binti Mohd Termizi Penyelaras Tahun 4
Pn. Kaldeep Kaur a/p Gian Singh Penyelaras Tahun 3
En. Meor Muhamamad Afiq Penyelaras Tahun 2
En. Zharif Azfar bin Khozali Penyelaras Tahun 1
Cik Nazatul Aleena bt M. Saffee
Cik Nur Umairaa binti Omar

SENARAI TUGAS AHLI JAWATANKUASA PERANCANGAN SEKOLAH & SKPMg2
 Merupakan badan tertinggi sekolah.
 Merancang pembangunan fizikal sekolah, pembangunan rohani serta sahsiah guru dan murid
 Merancang takwim sekolah, penilai pencapaian akademik

AHLI JAWATANKUASA
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

Pengerusi Pn. Rozita binti Othman @ Ali Guru Besar
Setiausaha PK Pentadbiran
Ahli Jawatankuasa Pn. Siti Nor binti Razak PK HEM
En. Muhamad Fuad bin Abdul Aziz PK KOKU
Pn. Zaiharah binti Ngojar PK PPKI
En. Khairul Azman bin Hashim Pembantu Tadbir

27

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

AHLI JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi Pn. Rozita binti Othman @ Ali Guru Besar
Naib Pengerusi PK Pentadbiran
Pn. Siti Nor binti Razak PK HEM
Setiausaha En. Muhamad Fuad bin Abdul Aziz PK KOKU
Ahli Jawatankuasa Pn. Zaiharah binti Ngojar PK PPKI
En. Khairul Azman bin Hashim Pem Tadbir
Pn. Nur Aisyah binti Nordin Penyelaras PPKI
Cik Nurlela binti Mohd Termizi KP Bahasa Melayu
Pn. Kaldeep a/p Gian Singh KP Bahasa Inggeris
En. Muhammad Farid bin Md Nadzir KP Matematik
Pn. Norhanim bin Zainudin KP Sains
Pn. Nor Azwa binti Abd Hamid KP Pendidikan Islam
En. Muhammad Nur bin Mat Akhir KP Pendidikan Moral
Pn. Nur Suhailah binti Shahril KP PSV
Pn. Nur Aisyah binti Nordin KP RBT/TMK
En. Zharif Azfar bin Khozali KP PJ/PK
En. Zul Akhmal Ahnaf bin M.Napiah KP Muzik
Pn. Moer Muhammad Afiq KP Sejarah
Pn. Nor Hayati binti Zulkifli KP Bahasa Arab
Cik Siti Nurlela binti Mohd Termizi Penyelaras Tahun 6
Pn. Kaldeep Kaur a/p Gian Singh Penyelaras Tahun 5
En. Meor Muhamamad Afiq Penyelaras Tahun 4
En. Zharif Azfar bin Khozali Penyelaras Tahun 3
Cik Nazatul Aleena bt M. Saffee Penyelaras Tahun 2
Cik Nur Umairaa binti Omar Penyelaras Tahun 1

SENARAI TUGAS AHLI JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

 Membaca dan memahami pekeliling/surat yang berkaitan dengan pengurusan kewangan dan
perakaunan sekolah yang diedarkan dari masa ke semasa.

 Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran kepada Penolong Kanan, Penyelaras Kelas, Guru
Kelas dan kerani.

 Memesan dan mendaftar buku resit untuk tujuan pungutan.

 Mengagihkan buku resit kepada guru kelas dan penyelaras tahun.

 Memastikan semua terimaan telah dimasukkan ke dalam bank.
 Memastikan semua pembelian/pembayaran dibuat mengikut peraturan kewangan, pesanan

kewangan, invois, bil, baucer dan cek.

 Menyediakan buku tunai kerajaan/SUWA/panjar wang runcit.
 Menyemak dan menandatangani penyata kewangan dalam buku tunai kerajaan/SUWA/panjar

wang runcit

28

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN KUALITI SPSK

Pengerusi Pn. Rozita binti Othman @ Ali Guru Besar
Naib Pengerusi PK Pentadbiran
Pn. Siti Nor binti Razak PK HEM
Ahli Jawatankuasa En. Muhamad Fuad bin Abdul Aziz PK KOKU
Pn. Zaiharah binti Ngojar PK PPKI
Pn. Suhaila binti Shahril Kawalan Dokumen
Pn. Norhanim binti Zainudin Pengurusan Penyelanggaran
En. Khairul Azman bin Hashim Peng Sumber Kewangan
En. Meor Muhammad Afiq Kawalan Rekod
En. Muhammad Farid bin Md Nadzir Pengurusan Teknikal
Cik Siti Nurlela binti Mohd Termizi Aduan & Maklum Balas Pelanggan
En. Muhamad Saiful Audit Dalaman
Pn. Suhaina binti Mohamed Pengurusan Perolehan
Cik Nur Umairaa binti Omar Pengurusan Sumber Manusia
En. Zul Akmal Ahnaf bin Md Napiah Tugas-tugas Khas

AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET & INVENTORI

Pengerusi Pn. Rozita binti Othman @ Ali Guru Besar
Naib Pengerusi PK Pentadbiran
Pn. Siti Nor binti Razak PK HEM
Setiausaha En. Muhamad Fuad bin Abdul Aziz PK KOKU
Pegawai Aset Pn. Zaiharah binti Ngojar PK PPKI
Pegawai Stok En. Khairul Azman bin Hashim
Pg Pmeriksa Stok Harta Modal Pn. Suhaina binti Mohamed
Pg Verifikasi Stor En. Khairul Azman bin Hashim
Pg Pnerima Stok Cik Nur Umairaa binti Omar
Pg Inventori En Muhammad Fuad bin Aziz
Pg Pmeriksa Stor En Khairul Azman bin Hashim
Pn. Norhanim bin Zainudin
En. Zul Akmal Ahnaf bin Md Napiah
Pn. Izyan Diyana binti Neemat

29

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

JADUAL PENCERAPAN PdPc

BIL NAMA JAWATAN 01.02.2019 - 01.07.2019 -
31.04.2019 30.09.2019
1 PN. ROZITA BINTI OTHMAN @ ALI GURU BESAR
2 PK PKP PKP

3 PN. SITI NOR BINTI RAZAK PENTADBIRAN GURU BESAR GURU BESAR
PK HEM
4 EN. MUHAMAD FUAD BIN ABD AZIZ PK GURU BESAR GURU BESAR
5 PN. ZAIHARAH BT NGOJAR
6 PN. SUHAINA BINTI MUHAMAD KOKURIKULUM GURU BESAR GURU BESAR
7 CIK UMAIRAA BINTI OMAR PK PPKI
8 CIK NAZATUL ALEENA BINTI MOHD SAFFEE GURU BESAR GURU BESAR
9 EN. ZHARIF AZFAR BIN KHOZALI GURU MEDIA PKHEM PKP
10 EN. MEOR MUHAMMAD AFIQ TAHUN 1 PKP
11 PN. KALDEEP KAUR A/P GIAN SINGH PKKOKU PKKOKU
12 CIK SITI NURLELA BINTI TERMIZI TAHUN 2 PKP PKHEM
13 PN. NOR AZWA BINTI ABDUL HAMID TAHUN 3 PKKOKU PKHEM
14 PN. NOR HAYATI BINTI ZULKIFLI TAHUN 4 PKHEM PKHEM
15 PN. ROHANIZAN BINTI JAAFAR TAHUN 5 PKP
16 PN. IZYAN DIYANA BINTI NEEMAT TAHUN 6 PKKOKU PKP
17 PN. NUR SUHAILAH BINTI SHAHRIL PKHEM PKHEM
18 EN. ZUL AKMAL AHNAF BIN MD NAPIAH GPI PKPPKI PKPPKI
19 EN. MUHAMMAD NUR BIN MAT AKHIR BA PKPPKI PKPPKI
20 PN. NUR AISYAH BIN NORDIN KK 1 PKPPKI PKKOKU
21 EN. ZHARIF AZFAR BIN KHOZALI KK 2 PKKOKU
22 EN. MUHAMMAD FAHMI BI HASSIM KK 3 GURU BESAR
23 PN. NORHANIM BINTI ZAINUDIN KK 4 PKPPKI PKP
24 EN. MUHAMAD FARID BIN MD NADZIR KK 5 PKKOKU PKPPKI
MT PKP PKKOKU
BI PKPPKI PKHEM
PKHEM PK HEM
BI PKP
SN PKP
MT PKKOKU

GB

30

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

PENGURUSAN
KURIKULUM

31

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

ASPIRASI KURIKULUM
SK (2) SULTAN ALAM SHAH

Untuk merealisasikan aspirasi kurikulum pada tahap prestasi terbilang pada tahun 2019,
warga sekolah akan berusaha melaksanakan amanah dan tanggungjawab berikut ;
 Memastikan pencapaian akademik sentiasa cemerlang.
 Berusaha ke arah pencapaian 100% lulus dalam semua mata pelajaran
 Melahirkan kemenjadian murid ke arah sahsiah dan disiplin yang cemerlang melalui

„ Guru Mengajar, Murid Belajar ‟.
 Melaksanakan sistem pengurusan dan pentadbiran kurikulum yang berintegriti.
 Berusaha ke arah Sifar LINUS 2.0
 Memastikan sasaran PKSR tercapai TOV, OT1 dan ETR.
 Pengurusan panitia yang berkesan..
 Pengurusan Pusat Sumber Sekolah yang cemerlang.
 Mengaplikasikan ICT dalam Pengajaran dan Pemudahcara secara menyeluruh.
 Pengurusan Fail Rekod Mengajar yang kemaskini.
 Pengurusan bahan bantu mengajar yang efektif.
 Pengurusan Pentaksiran Bilik Darjah yang mantap.
 Pemantauan dan penyeliaan PdPc yang berkualiti.
 Membudayakan semangat kerja sepasukan yang tinggi.
 Pengurusan perkembangan staf yang baik..
 Pengurusan perkembangan staf yang kompetitif.
 Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif.

32

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

CARTA ORGANISASI KURIKULUM 2019

PENGERUSI
ROZITA BINTI OTHMAN @ ALI

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI
PK PENTADBIRAN

NAIN PENGERUSI 3 NAIN PENGERUSI 4
PN SITI NOR BINTI RAZAK EN. MUHAMMAD FUAD BIN AZIZ

PK HEM PK KOKU

NAIB PENGERUSI 2
PN ZAIHARH BINTI NGOJAR

PK PPKI

SETIAUSAHA
NORHAYATI BINTI ZULKIFLI

GURU PENYELARAS MEDIA K. PANITIA B.MELAYU
SUHAINA MOHAMED SITI NURLELA M.TERMIZI

GURU DATA K.PANITIA B,INGGERIS K.PANITIA MATEMATIK
MEOR MUHAMMAD AFIQ KALDEEP KAUR MUHAMMAD FARID

PEMULIHAN K,PANITIA SAINS K.PANITIA P.ISLAM
MARDIHA MOHAMED SUHAINA MOHAMED NOR AZWA ABD HAMID

JADUAL WAKTU K.PANITIA P.MORAL K.PANITIA PJ/PK
NORHANIM ZAINUDIN MUHD NUR MAT AKHIR ZHARIF AZFAR KHOZALI

SU PEPERIKSAAN K.PANITIA MUZIK/KESENIAAN K.PANITIA PSV
NAZATUL ALEENA M.SAFFEE ZUL AKMAL AHNAF SUHAILA SHAHRIL

PBD K.PANITIA TMK / RBT K.PANITIA SEJARAH
ROHANIZAN JAAFAR NOR AISYAH MOER MUHAMMAD AFIQ

PENYELARAS ICT K.PANITIA BAHASA ARAB
NORHANIM ZAINUDIN NOR HAYATI ZULKIFLI

33

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

AHLI JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH

Pengerusi Pn. Rozita binti Othman @ Ali Guru Besar
Naib Pengerusi 1 PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn, Zaiharah binti Ngojar PK PPKI
Setiausaha Pn. Kaldeep Kaur a/p Gian Singh
Ahli Jawatankuasa En. Muhammad Farid bin Md Nazir GBK
Pn. Suhaina binti Muhamad Guru Perpustakaan & Media
Cik Nazatul Aleena binti Saffee Setiausaha UPSR
Pn. Rohanizan binti Jaafar SU PBD
En. Meor Muhammad Afiq bin Meor Shaharuddin Guru Data & Maklumat
Cik Siti Nurlela binti Mohd Termizi KP Bahasa Melayu
Pn. Kaldeep Kaur a/p Gian Singh KP Bahasa Inggeris
En. Muhammad Farid bin Md Nadzir KP Matematik
Pn. Norhanim binti Zainuddin KP Sains
Pn. Nor Azwa binti Abdul Hamid KP Pendidikan Islam
En. Muhammad Nur bin Mat AKhir KP Pendidikan Moral
Pn Nur Aisyah binti Nordin KP RBT /TMK
En. Zharif Azhar bin Khozali KP PJ/ PK
En. Zul Akmal Ahnaf bin Mohamed Napiah KP Muzik
En. Meor Muhammad Afiq bin Meor Shaharuddin KP Sejarah
Pn. Nor Hayati binti Zulkifli KP Bahasa Arab
Pn. Mardiha binti Mohames Pemulihan
Pn. Norhanim binti Zainuddin Penyelaras ICT/ VLE FROG

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH
1 Menyelaras segala dasar kurikulum sekolah
2 Menyediakan mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.
3 Menetapkan kursus/pengajian di sekolah.
4 Menetapkan kaedah penyediaan rancangan pelajaran tahunan dan harian.

Merancang program pemantauan, memantau pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan
5

panitia matapelajaran dan pelaksanaan aktiviti rancangan tahunan.
6 Menyediakan laporan pemantauan dan mengambil tidakan susulan.
7 Menetapkan jadual waktu persekolahan.
8 Menetapkan sistem pengurusan peperiksaan dan penilaian sekolah.
9 Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan untuk menjayakan pelaksanaan kurikulum sekolah.
10 Menentukan panitia mata pelajaran berfungsi dengan berkesan.
11 Memastikan pusat sumber sekolah diurus dengan sempurna dan dapat membantu program peningkatan

akademik.
12 Berusaha memperbanyakkan dan mempelbagaikan alat bantu belajar dan bahan bantu mengajar.
13 Merancang, melaksana dan menilai aktiviti program peningkatan akademik.

34

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU Cik Siti Nurlela binti Mohd Termizi
BAHASA INGGERIS Pn. Kaldeep Kaur a/p Gian Singh
MATEMATIK En. Muhammad Farid bin Md Nadzir
SAINS Pn. Norhanim binti Zainuddin
PENDIDIKAN ISLAM Pn. Nor Azwa binti Abdul Hamid
PENDIDIKAN MORAL En. Muhammad Nur bin Mat AKhir
RBT / TMK Pn Nur Aisyah binti Nordin
PEND JASMANI/KESIHATAN En. Zharif Azhar bin Khozali
MUZIK / KESENIAN En. Zul Akmal Ahnaf bin Mohamed Napiah
SEJARAH En. Meor Muhammad Afiq bin Meor Shaharuddin
BAHASA ARAB Pn. Nor Hayati binti Zulkifli
PEMULIHAN Pn. Mardiha binti Mohames
PPKI Pn. Nur Aisyah binti Nordin

SENARAI TUGAS KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

1 Menjadi Ketua atau Pengerusi Panita Mata Pelajaran dengan mengadakan mesyuarat 2 bulan sekali atau 4
kali setahun dan mengadakan perjumpaan-perjumpaan ”ad-hoc” di mana perlu.

2 Membantu PK 1 menyelaras kerja-kerja akademik guru-guru mata pelajaran
3 Membantu PK 1 memperolehi sukatan pelajaran yang kemas kini untuk kegunaan guru-guru.

4 Membantu menyediakan rancangan mengajar untuk kedua-dua semester dalam tahun dalam tahun
persekolahan yang diselaraskan di antara guru-guru di dalam satu aliran darjah.
Membantu dan mencadangkan kepada pentadbir sekolah, buku teks atau buku kerja tambahan untuk

5 digunakan oleh murid-murid berdasarkan kepada kesesuaian buku tersebut dari segi kehendak sukatan
pelajaran dan tahap kebolehan murid.

6 Membantu memilih dan mencadangkan buku-buku rujukan atau bahan-bahan bacaan tambahan yang
sesuai dengan keperluan pembelajaran murid dan kegunaan guru dibekalkan di Pusat Sumber.

7 Membantu menyelaras soalan-soalan dan pemarkahan bagi semua jenis penilaian, ujian dan peperiksaan
serta membantu menubuhkan bank soalan-soalan bagi semua aliran darjah.

8 Mengkaji dan menganalisis keputusan-keputusan penilaian, khususnya PKBS dan UPSR serta memberi
rumusan cara-cara mengatasi kelemahan pengajaran dan pembelajaran

9 Bekerjasama dengan lain-lain panitia dalam usaha ke arah memajukan murid-murid yang lemah.
10 Menyemak buku latihan murid jika diarahkan oleh GPK 1.

11 Menyelenggara fail-fail panitia yang berkenaan dengan semua minit mesyuarat atau laporan mesyuarat,
surat-menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan.

12 Menjalankan tugas-tugas yang diarah oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

35

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

AHLI JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS

Ketua Cik Nazatul Aleena binti Saffee Ketua Pn. Kaldeep Kaur a/p Gian Singh
Setiausaha Pn Rohanizan binti Jaafar Setiausaha En. Muhammad Fahmi bin Hassim
AJK Semua guru yang mengajar BM AJK Semua guru yang mengajar BI

MATEMATIK SAINS

Ketua En. Muhammad Farid bin Md Nadzir Ketua Pn. Norhanim binti Zainuddin
Setiausaha Pn. Izyan Diyana binti Neemat Setiausaha Pn Nur Aisyah binti Nordin
AJK Semua guru yang mengajar Matematik AJK Semua guru yang mengajar Sains

SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM
Ketua
Setiausaha En. Meor Muhammad Afiq Ketua Pn. Nor Azwa binti Abdul Hamid
AJK Semua guru yang mengajar Sejarah
Setiausaha Pn. Norhayati binti Alias

AJK Semua guru yang mengajar PI

PENDIDIKAN JASMANI /KESIHATAN REKA BENTUK TEKNOLOGI / TMK

Ketua En, Zharif Azhar bin Khozali Ketua Pn Nur Aisyah binti Nordin
Setiausaha Semua guru yang mengajar PK Setiausaha Semua guru yang mengajar RBT
AJK AJK

PENDIDIKAN MUZIK/KESENIAN BAHASA ARAB

Ketua En. Zul AKmal Ahnaf bin Md Napiah Ketua Pn. Nor Hayati binti Zulkifli
Setiausaha Setiausaha Semua guru yang mengajar BA
AJK AJK

PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN SENI VISUAL

Ketua En. Muhammad Nur bin Mat Akhir Ketua Pn. Nur Suhailah binti Shahril
Setiausaha Semua guru yang mengajar P.Moral Setiausaha Semua guru yang mengajar PSV
AJK AJK

36

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

SENARAI TUGAS AHLI JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN
1 Memperoleh sukatan dan huraian sukatan pelajaran yang terkini
2. Menyedia dan menyelaraskan rancangan pelajaran.

Memilih dan mencadangkan buku teks dan buku kerja jika perlu kepada pihak jawatankuasa
3.

kurikulum.
Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan untuk kegunaan panitia mata pelajaran dan
4. pusat
sumber sekolah.
5. Mengadakan mesyuarat panitia mata pelajaran.
6. Merancang dan melaksanakan program peningkatan prestasi akademik.
Menyelaras soalan ujian dan peperiksaan, menganalisis keputusan peperiksaan dan menyusun
7. strategi mengatasi kelemahan murid.
Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia mata pelajaran yang berkaitan dengan
8. proses
pengajaran dan pembelajaran.
9 Menyedia dan memperoleh bahan bantu mengajar.
10 Merancang program khas murid bermasalah 3M.
11 Menyedia dan memastikan prosedur keselamatan dipatuhi.
12 Memastikan bilik khas berada dalam keadaan kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran.
13 Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk pelaksanaan kurikulum.
14 Mengurus perolehan mengikut tatacara kewangan.
15 Mengurus dan menyemak stok.
16 Memastikan fail-fail panitia berada dalam keadaan kemas kini.

37

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

AHLI JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Pengerusi Pn. Rozita binti Othman @ Ali Guru Besar
PK Pentadbiran
Naib Pengerusi PK HEM
PK KOKU
Pn. Siti Nor binti Razak PK PPKI

En. Muhamad Fuad bin Abdul Aziz Penyelaras Tahun 6
Penyelaras Tahun 5
Setiausaha Pn. Zaiharah binti Ngojar Penyelaras Tahun 4
Ahli Jawatankuasa Penyelaras Tahun 3
Pn. Norhanim binti Zainudin Penyelaras Tahun 2
Cik Siti Nurlela binti Mohd Termizi Penyelaras Tahun 1
Pn. Kaldeep Kaur a/p Gian Singh
En. Meor Muhamamad Afiq
En. Zharif Azfar bin Khozali
Cik Nazatul Aleena bt M. Saffee
Cik Nur Umairaa binti Omar

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA JADUAL WAKTU
1 Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru
2 Menyediakan peruntukan waktu mengajar mengikut mata pelajaran.
3 Pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai.
4 Menentukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran tertentu.
5 Menentukan penggunaan makmal dan bengkel.
6 Menentukan corak jadual waktu yang digunakan seperti jadual waktu anjal dan jadual waktu blok.
7 Menentukan guru kelas berdasarkan kelas yang diajar.
8 Memastikan jadual waktu induk dan persendirian disediakan pada waktu yang ditetapkan.
9 Membuat pindaan jadual waktu jika perlu.
10 Memastikan salinan jadual waktu dihantar kepada Guru Besar dan dipaparkan untuk makluman

semua.

38

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

AHLI JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Pengerusi Pn. Rozita binti Othman @ Ali Guru Besar

Naib Pengerusi 1 PK Pentadbiran

Naib Pengerusi 2 Pn, Zaiharah binti Ngojar PK PPKI
Setiausaha
Pn. Kaldeep Kaur a/p Gian Singh GBK
Ahli Jawatankuasa En. Muhammad Farid bin Md Nazir Guru Perpustakaan & Media
Pn. Suhaina binti Muhamad Setiausaha UPSR
Cik Nazatul Aleena binti Saffee SU PBD
Pn. Rohanizan binti Jaafar Guru Data & Maklumat
En. Meor Muhammad Afiq Pemulihan
Pn. Mardiha binti Mohames KP Bahasa Melayu
Cik Siti Nurlela binti Mohd Termizi KP Bahasa Inggeris
Pn. Kaldeep Kaur a/p Gian Singh KP Matematik
En. Muhammad Farid bin Md Nadzir KP Sains
Pn. Norhanim binti Zainuddin KP Pendidikan Islam
Pn. Nor Azwa binti Abdul Hamid KP Pendidikan Moral
En. Muhammad Nur bin Mat AKhir KP RBT /TMK
Pn Nur Aisyah binti Nordin KP PJ / PK
En. Zharif Azhar bin Khozali KP Muzik
En. Zul Akmal Ahnaf bin Mohamed Napiah KP Sejarah
En. Meor Muhammad Afiq KP Bahasa Arab
Pn. Nor Hayati binti Zulkifli Pemulihan
Pn. Mardiha binti Mohames

SENARAI TUGAS SETIAUSAHA UPSR

1 Memastikan semua murid yang akan menduduki peperiksaan UPSR telah didaftarkan dengan
Lembaga Peperiksaan Malaysia.

2 Memastikan semua butir-butir diri calon yang hendak didaftarkan adalah betul.

3 Memastikan calon-calon yang telah didaftarkan mendapat angka giliran masing-masing.

4 Menguruskan urusan perpindahan pusat calon(calon berpindah masuk dan berpindah keluar)

5 Mengenalpasti dan menyediakan dewan peperiksaan dan peralatan yang diperlukan.
6 Membuat analisis dan graf selepas keputusan UPSR diumumkan.

39

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

SENARAI TUGAS SETIAUSAHA PBS

1 Menyediakan jadual waktu penilaian peringkat sekolah.
2 Menyediakan jadual pembinaan soalan.
3 Menguruskan percetakan, pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan.

4 Memastikan keselamatan kertas soalan.

5 Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum penilaian
dijalankan.

6 Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubalan soalan.

7 Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan.

8 Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan.

9 Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincangkan kemajuan pelajar.

10 Memastikan data-data pentaksiran setiap murid disimpan dengan selamat dan mudah diperolehi apabila
diminta.

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

1 Merancang dan melaksanakan pentaksiran atau penilaian di peringkat sekolah :
 Jadual Waktu
 Pentaksiran / Penilaian
 Kumpulan Sasaran
 Menentukan kesahan dan kebolehpercayaan ujian
 Memastikan Jadual Penentu Ujian (JPU)
 Pengawasan
 Menganalisis keputusan peperiksaan
 Memberi maklum balas kepada jawatankuasa kurikulum
 Menyediakan bank soalan di peringkat sekolah

2 Membantu PK 1 menyelaras kerja-kerja pentaksiran di dalam kelas bagi mata pelajaran yang berkaitan
3 Membantu PK 1 memperolehi data pentaksiran yang kemaskini
4 Membantu dan membimbing guru-guru lain menjalankan pentaksiran di dalam kelas
5 Berkerjasama dengan panitia dalam usaha memajukan murid-murid yang lemah
6 Menyelenggara fail-fail pentaksiran yang berkenaan
7 Menjalankan tugas-tugas yang diarah oleh Guru Besar dari semasa ke semasa

40

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

AHLI JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

Pengerusi Pn. Rozita binti Othman @ Ali Guru Besar
Naib Pengerusi PK Pentadbiran
Pn, Siti Nor binti Razak PK HEM
Setiausaha En. Muhammad Fuad bin Abdul Aziz PK KoKurikulum
Pen SU Pn. Zaiharah binti Ngojar PK PPKI
Ahli Jawatankuasa Cik Nor Umairaa binti Omar
En. Zul Akmal Ahnaf bin Mohamed Napiah KP Muzik
Pn. Suhaina binti Muhamad Guru Perpustakaan & Media
Cik Nazatul Aleena binti Saffee Setiausaha UPSR
Pn. Rohanizan binti Jaafar SU PBD
En. Meor Muhammad Afiq Guru Data & Maklumat
Pn. Mardiha binti Mohames LINUS 2.0
Cik Siti Nurlela binti Mohd Termizi KP Bahasa Melayu
Pn. Kaldeep Kaur a/p Gian Singh KP Bahasa Inggeris
En. Muhammad Farid bin Md Nadzir KP Matematik
Pn. Norhanim binti Zainuddin KP Sains
Pn. Nor Azwa binti Abdul Hamid KP Pendidikan Islam
En. Muhammad Nur bin Mat AKhir KP Pendidikan Moral
Pn Nur Aisyah binti Nordin KP RBT /TMK
En. Zharif Azhar bin Khozali KP PJ/ PK
En. Meor Muhammad Afiq KP Sejarah
Pn. Nor Hayati binti Zulkifli KP Bahasa Arab
Pn. Mardiha binti Mohames Pemulihan
Pn. Norhanim binti Zainuddin Penyelaras ICT/ VLE FROG
En. Khairul Azman bin Hashim Pembantu Tadbir

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED

1 Membentuk jawatankuasa LDP peringkat sekolah.
2 Menjalankan kajian keperluan pada bulan September / Oktober.
3 Menyediakan Perancangan Tahunan LDP peringkat sekolah.
4 Menyediakan fail untuk dokumentasi.
5 Menyediakan Kertas Kerja LDP.
6 Memohon kelulusan daripada PPD/Guru Besar sebelum LDP dijalankan.
7 Menjalankan kursus dan membuat pemantauan.

8 Menyediakan pelaporan kursus selepas setiap kali kursus.

41

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

AHLI JAWATANKUASA ICT / VLE FROG / i-THINK

Pengerusi Pn. Rozita binti Othman @ ALi Guru Besar
Naib Pengerusi 1 PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 En. Muhammad Fuad bin Abdul Aziz Pk Kokurikulum
Pn. Siti Nor binti Razak PK Hem
Penyelaras Pn. Zaiharah binti Ngojar PK PPKI
Setiausaha Pn. Norhanim bin Zainudin Adminn 1 Vlefrog
Ahli Jawatankuasa Pn. Izyan Diyana binti Neemat
En. Meor Muhammad Afiq Admin 2 Vlefrog
Pn. Suhaina binti Muhammad Guru Penyelaras Media
Semua Guru

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA ICT / VLE FROG / i-THINK
1 Merancang ICT sekolah
2 Mengurus kemudahan ICT
3 Menyediakan kemahiran ICT / Vle Frog / i-Think guru dan murid.
4 Membudayakan ICT dan i-THINK di sekolah.
5 Bertanggungjawab terhadap semua peralatan ICT di sekolah.

6 Memastikan makmal komputer sentiasa kemas dan ceria.

42

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

AHLI JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pengerusi Pn. Rozita binti Othman @ Ali Guru Besar
Naib Pengerusi PK Pentadbiran
Pn, Siti Nor binti Razak PK HEM
Guru Penyelaras En. Muhammad Fuad bin Abdul Aziz PK KoKurikulum
Media Pn. Zaiharah binti Ngojar PK PPKI
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa Pn. Suhaina binti Muhamad Guru Perpustakaan & Media

En. Muhammad Fahmi bin Hassim Setiausaha UPSR
Cik Nazatul Aleena binti Saffee SU PBD
Pn. Rohanizan binti Jaafar Guru Data & Maklumat
En. Meor Muhammad Afiq LINUS 2.0
Pn. Mardiha binti Mohames KP Bahasa Melayu
Cik Siti Nurlela binti Mohd Termizi KP Bahasa Inggeris
Pn. Kaldeep Kaur a/p Gian Singh KP Matematik
En. Muhammad Farid bin Md Nadzir KP Sains
Pn. Norhanim binti Zainuddin KP Pendidikan Islam
Pn. Nor Azwa binti Abdul Hamid KP Pendidikan Moral
En. Muhammad Nur bin Mat AKhir KP RBT /TMK
Pn Nur Aisyah binti Nordin KP PJ/ PK
En. Zharif Azhar bin Khozali KP Sejarah
En. Meor Muhammad Afiq KP Bahasa Arab
Pn. Nor Hayati binti Zulkifli Pemulihan
Pn. Mardiha binti Mohames Penyelaras ICT/ VLE FROG
Pn. Norhanim binti Zainuddin KP Muzik
En. Zul Akmal Ahnaf bin Mohamed Napiah

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH
1 Merancang dan melaksanakan program peningkatan akademik.
2 Mengelas, mengkatalog dan mengurus bahan bantu mengajar.
3 Menyediakan bahan dan sumber pendidikan.
4 Menjalankan aktiviti kemajuan staf berkaitan PSS dan PdPc
5 Menilai keberkesanan PSS.

43

BILIK KOMPUTER MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019
PUSAT SUMBER
STOR SUKAN PENYELARAS BILIK KHAS
SPBT
PPKI Pn. Norhanim Binti Zainuddin
SURAU Pn. Suhaina Binti Mohamed
En Zharif Azhar Bin Khozali
Pn Rohanizan Binti Jaafar
En Muhammad Fahmi Bin Hassim
Pn Nor Azwa Binti Abdul Hamid

TUGAS PENYELARAS BILIK-BILIK KHAS

1 Menjaga kebersihan, keceriaan dan keselamatan
2 Menyediakan rekod penggunaan bilik
3 Memastikan keadaan bilik khas terjamin
4 Memastikan murid dan guru mematuhi peraturan penggunaan bilik khas.

44

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

PENGURUSAN
HAL

EHWAL
MURID

45

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

ASPIRASI UNIT HAL EHWAL MURID
SK (2) SULTAN ALAM SHAH

 Memantapkan pengurusan serta perancangan bagi menjayakan
program HEM secara berkesan

 Peningkatan akademik dan sahsiah murid sekaras dengan 6 ASPIRASI
MURID

 Murid memiliki, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni
 KPI Kehadiran murid mencapai 92 %
 Membantu , memupuk serta melahirkan murid yang berfikikran positif

dan berketrampilan
 Memantapkan Keberhasilan Murid seperti yang terkandung dalam

Falsafah Pendidikan Negara
 Menyertai sekurang-kurangnya satu pertandingan pengurusan Unit

HEM

46

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID 2019

PENGERUSI
ROZITA BINTI OTHMAN @ ALI

GURU BESAR

NAIN PENGERUSI 3
PN SITI NOR BINTI RAZAK

PK HEM

NAIB PENGERUSI NAIN PENGERUSI 4
PK PENTADBIRAN EN. MUHAMMAD FUAD BIN AZIZ

PK KOKU

NAIB PENGERUSI 2
PN ZAIHARAH BINTI NGOJAR

PK PPKI

SETIAUSAHA
NUR SUHAILAH BINTI SHAHRIL

DATA RMT AEDES DENGGI
MEOR MUHAMMAD AFIQ IZYAN DIYANA BT NEEMAT NOR AZWA ABDUL HALIM

DATA SPBT KESELAMATAN /KEBAKARAN
MEOR MUHAMMAD AFIQ ROHANIZAN BINTI JAAFAR MUHAMMAD NUR

BIMBINGAN DAN KAUNSELING PROGRAM 3K KESIHATAN
MUHAMMAD FARID NAZATUL ALEENA MARDIHA MOHAMED NUR

KEBAJIKAN PPDa PROGRAM PENYAYANG
ZUL AKMAL AHNAF NUR HAYATI ZULKIFLI KALDEEP KAUR

RIMUP SARANA
ZHARIF AZFAR BIN KHOZALI NORHANIM ZAINUDIN

47

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID TAHUN 2019

LEMBAGA DISIPLIN DAN PENGAWAS

Pengerusi PN. ROZITA BINTI OTHMAN @ ALI Guru Besar
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2 PN. SITI NOR BT RAZAK PK HEM
Naib Pengerusi 3
Naib Pengerusi 4 PK PENTADBIRAN
Setiausaha Hal Ehwal Murid
Ketua Disiplin / Penyelaras EN. MUHAMAD FUAD BIN A. AZIZ PK KOKU
SSDM
Lembaga Pengawas PN. ZAIHARAH BT NGOJAR PK PPKI
AJK
PN.SUHAILAH BT SHAHRIL

EN. MUHAMMAD FARID BIN MD NADZIR

EN. MUHAMMAD FAHMI BIN HASSIM
1 PN. SUHAINA BT MUHAMAD
2 PN. NORHANIM BT ZAINUDIN
3 EN. ZUL AKMAL AHNAF BIN MOHAMED NAPIAH
4 PN. KALDEEP KAUR A/P GIAN SINGH
5 EN. ZHARIF AZFAR BIN KHOZALI
6 CIK SITI NURLELA BT MOHD TERMIZI

JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Pengerusi PN. ROZITA BINTI OTHMAN @ ALI Guru Besar
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2 PN. SITI NOT BT RAZAK PK HEM
Penyelaras
PN. ZAIHARAH BT NGOJAR PK PPKI
AJK
EN.MUHAMMAD FARID BIN MD

NAZIR

1 EN. MUHAMMAD FAHMI BIN HASSIM

2 PN. NOR HANIM BT ZAINUDDIN

3 PN. NUR AISYAH BT NORDIN

4 PN. KALDEEP KAUR A/P GIAN SINGH

5 CIK NUR UMAIRAA BT OMAR

6 EN. MEOR MUHAMMAD AFIQ

48

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM PERSEKOLAHAN SK2SAS 2019

JAWATANKUASA KEBAJIKAN MURID/KWAPM/EMK/INSURANS

Pengerusi PN. ROZITA BINTI OTHMAN @ ALI Guru Besar
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2 PN. SITI NOR BT RAZAK PK HEM
Setiausaha
PN. ZAIHARAH BT NGOJAR PK PPKI

EN. ZUL AKMAL AHNAF BIN MUHAMED NAPIAH

JAWATANKUASA MAKLUMAT MURID & APDM

Pengerusi PN. ROZITA BINTI OTHMAN @ ALI Guru Besar
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2 PN. SITI NOR BT RAZAK PK HEM
Setiausaha
AJK PN. ZAIHARAH BT NGOJAR PK PPKI

EN. MEOR MUHAMMAD AFIQ BIN MEOR SHAHARUDDIN

1 EN.KHAIRUL AZMAN BIN HASHIM

Pembantu Tadbir

2 CIK NAZATUL ALEENA BT SAFFEE

SEMUA GURU KELAS

jAWATANKUASA RIMUP

Pengerusi PN. ROZITA BINTI OTHMAN @ ALI Guru Besar
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2 PN. SITI NOR BT RAZAK PK HEM
Setiausaha
AJK PN. ZAIHARAH BT. NGOJAR PK PPKI

EN.ZHARIF AZFAR BIN KHOZALI

1 EN.ZUL AKMAL AHNAF BIN MUHAMED NAPIAH

2 CIK NAZATUL ALEENA BT SAFFEE

3 PN MARDIHA BT MOHAMED NOR

4 EN MEOR MOHAMMAD AFIQ BIN MEOR SHAHARUDDIN

49


Click to View FlipBook Version