The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แรงและชนิดของแรง
แรง (force) คืออำนาจภายนอกที่สามารถกระทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางลักษณะรูปร่าง ตำแหน่งทิศทาง และการเคลื่อนที่ เป็นปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างวัตถุต่อวัตถุด้วยกันเอง หรือระหว่างวัตถุต่อสิ่งภายนอก
แรงในชีวิตประจำวัน
1. แรงดึง ทำให้วัตถุยืดออกหรือแยกจากกัน
2. แรงอัดหรือแรงกด ทำให้วัตถุถูกบีบตัวอาจมีขนาดเล็กลงจนมองไม่เห็น
3. แรงบิด ทำให้วัตถุบิดเป็นเกลียว
4. แรงเฉือน ทำให้วัตถุขาดขนานกับแรงกระทำ
ชนิดของแรง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะการเกิด คือ
1. แรงในธรรมชาติ หมายถึง แรงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ จะแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆได้ 4 แรง คือ แรงโน้มถ่วงของโลก แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงนิวเคลียร์
2. แรงที่เกิดจากการกระทำของสิ่งต่างๆ คือ แรงที่เกิดจากการกระทำของสิ่งต่างๆ ที่ไปกระทำต่อวัตถุมีอยู่มากหลายชนิดแต่ละแรงที่เกิดขึ้นจะเป็นผลจากสิ่งที่ไปกระทำต่อวัตถุแตกต่างกัน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Thidarat Homniam, 2022-03-25 05:06:31

แรงและชนิดของแรง

แรงและชนิดของแรง
แรง (force) คืออำนาจภายนอกที่สามารถกระทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางลักษณะรูปร่าง ตำแหน่งทิศทาง และการเคลื่อนที่ เป็นปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างวัตถุต่อวัตถุด้วยกันเอง หรือระหว่างวัตถุต่อสิ่งภายนอก
แรงในชีวิตประจำวัน
1. แรงดึง ทำให้วัตถุยืดออกหรือแยกจากกัน
2. แรงอัดหรือแรงกด ทำให้วัตถุถูกบีบตัวอาจมีขนาดเล็กลงจนมองไม่เห็น
3. แรงบิด ทำให้วัตถุบิดเป็นเกลียว
4. แรงเฉือน ทำให้วัตถุขาดขนานกับแรงกระทำ
ชนิดของแรง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะการเกิด คือ
1. แรงในธรรมชาติ หมายถึง แรงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ จะแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆได้ 4 แรง คือ แรงโน้มถ่วงของโลก แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงนิวเคลียร์
2. แรงที่เกิดจากการกระทำของสิ่งต่างๆ คือ แรงที่เกิดจากการกระทำของสิ่งต่างๆ ที่ไปกระทำต่อวัตถุมีอยู่มากหลายชนิดแต่ละแรงที่เกิดขึ้นจะเป็นผลจากสิ่งที่ไปกระทำต่อวัตถุแตกต่างกัน

Keywords: แรงและชนิดของแรง

แรง (Force)

แรง (Force) คือ สิ่งอานาจภายนอกท่ีสามารถกระทาให้

วัตถุเกิดการเปล่ียนแปลง ทั้งทางลักษณะรูปร่าง ตาแหน่งทิศทาง และ
การเคลอ่ื นท่ี เป็นปฏสิ มั พนั ธร์ ะหว่างวตั ถตุ ่อวัตถุดว้ ยกนั เอง หรือระหว่าง
วัตถุต่อสิ่งภายนอก โดยแรงอาจจะสัมผัสกับวัตถุหรือไม่สัมผัสกับวัตถุก็
ได้

แรงเปน็ ปรมิ าณเวกเตอร์ ที่มีท้ังขนาดและทิศทาง การรวมหรือ
หักล้างกันของแรงจึงต้องเป็นไปตามแบบเวกเตอร์ หน่วยของแรงใน
ระบบเอสไอ คือ นิวตัน (N)

แรงในชวี ติ ประจาวนั

ผลของแรงเมือ่ กระทาตอ่ วัตถุ ทาให้วตั ถเุ ปลยี่ นจากสภาพนิ่งเคลอ่ื นท่ีได้และมีความเร็ว หรือจากกาลงั เคล่อื นท่ีเป็นเปลีย่ น
ทิศทาง เปล่ยี นอัตราเรว็ และเปลยี่ นสภาพรูปรา่ ง

แรงดึง คอื แรงทพ่ี ยายามทาใหว้ ตั ถุยดื ออกหรือแยกจากกัน

แรงอัด/แรงกด คอื แรงทพี่ ยายามทาให้วตั ถยุ บุ ตวั ลงหรอื ส้ันลง

แรงบดิ คือ แรงท่พี ยายามทาให้วตั ถบุ ดิ เปน็ เกลยี ว (โดยที่อาจจะสังเกตหรือไม่
ก็ตาม)

แรงเฉอื น คือ แรงทพ่ี ยายามทาให้วตั ถุขาดออกจากกนั โดยขนานกับ
แนวแรงกระทา

ชนิดของแรง

แรงในธรรมชาติ หมายถึง แรงท่ีเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เราไม่สามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใด
จึงเกิดแรงเหล่าน้ีขึ้น แต่เรารู้ว่ามีแรงเกิดข้ึนเพราะสามารถทดลองให้เห็นจริงได้ จะแบ่งออกเป็นชนิด
ต่างๆ ได้ 4 แรง

1. แรงโน้มถ่วงของโลก (Gravitation Force) เป็น 2. แรงแม่เหล็ก (magnetic force) แม่เหล็กมี 2 ข้ัว
แรงท่ีกระทาระหว่างมวล แรงซ่ึงดึงดูดวัตถุรอบข้าง คอื ข้วั เหนอื และข้วั ใต้ ข้วั แม่เหลก็ เหมือนกันจะออก
เข้าสู่จุดศูนย์กลางของตัวเอง และในจักรวาลแห่งนี้ แรงผลักกัน ข้ัวต่างกันจะออกแรงดึงดูดกัน บริเวณ
ทกุ วตั ถมุ ีมวล ส่งผลใหท้ ุกวตั ถมุ ีแรงดงึ ดูดหรือแรง รอบๆ แท่งแมเ่ หล็กจะมีสนามแมเ่ หล็กเกดิ ขนึ้ มที ิศจาก
โน้มถ่วงของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นดวงดาวขนาดใหญ่ ขว้ั เหนือไปสู่ข้ัวใต้
ในกาแล็กซีหรือร่างกายของเรา

ชนิดของแรง

แรงไฟฟ้าสถิต (electrostatic force) อะตอมซึ่ง แรงนิวเคลยี ร์ (nuclear force) การทอ่ี นุภาค
ประกอบด้วยอนุภาคมูลฐาน 3 ชนิด คือ โปรตอน โปรตอนซ่ึงมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกเหมือนกัน
นิวตรอน และอิเล็กตรอน ปกติอะตอมเป็นกลาง มารวมอยู่ด้วยกันในนิวเคลียสจะเกิดแรง
ทางไฟฟ้าเนื่องจากมีจานวนโปรตอน (+) เท่ากับ ผลักกันมหาศาล แต่ท่ีโปรตอนอยู่ด้วยกัน
อิเล็กตรอน (-) ถ้าอะตอมเสียอิเล็กตรอนจะเกิด ได้แสดงว่า ต้องมีแรงท่ีทาให้โปรตอนกับ
เป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าบวก ในทางตรงกันข้าม โปรตอนยึดติดกันได้ แรงดังกล่าวเรียกว่า
ถา้ อะตอมรับอเิ ล็กตรอนจะเกิดเป็นอนุภาคที่มีประจุ แรงนิวเคลียร์
ไฟฟา้ ลบ

แรงท่ีเกิดจากการกระทาของส่ิงต่างๆ คือ แรงท่ีเกิดจากการกระทาของสิ่งต่างๆ ที่ไป
กระทาต่อวัตถุมีอยู่มากหลายชนิดแต่ละแรงท่ีเกิดข้ึนจะเป็นผลจากสิ่งท่ีไปกระทาต่อวัตถุ
แตกตา่ งกนั

แรงตึงเชือก คือแรงท่ีเกิดจากการเกร็งตัวเพ่ือต้านแรงกระทา
ของวตั ถุ เชน่ เสน้ ลวดหรือเสน้ เชอื ก

แรงเสียดทาน คือ แรงที่เกิดระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ เป็นแรง
ตา้ นการเคล่ือนที่ของวัตถุ มที ิศตรงขา้ มกบั ทศิ การเคล่อื นที่เสมอ

แรงหนศี นู ยก์ ลาง คือ แรงที่กระทาต่อวัตถุในขณะที่วัตถุนั้นเคลื่อนที่
เป็นทางวงกลม แรงน้ีมีแนวทิศออกจากจุดศูนย์กลางทางวงกลมน้ัน
และมีขนานเท่ากับแรงสู่ศูนย์กลาง เช่น การโคจรของดาวเคราะห์ ทาง
โค้ง เครือ่ งเล่นตา่ งๆ

แรงจากสปริง คือแรงท่ีเกิดจากการยืดหรือหดของสปริง เช่น
โชครถ ระบบกลไกของปนื ตาช่งั เตยี งสปรงิ รม่


Click to View FlipBook Version
Previous Book
CUBLOOD
Next Book
RBL KK Menu