The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แฟ้มสะสมผลงานอัญมณี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Anyamanee Sangsuk, 2021-03-16 04:01:56

แฟ้มสะสมผลงานอัญมณี

แฟ้มสะสมผลงานอัญมณี

กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น

จดั การเรยี นการสอนโดยการฝกปฏิบตั ิ ให้คําแนะนาํ แก่ผเู้ รยี นทัวถึง แก้ปญา มกี ารนเิ ทศการสอนโดบรองผอู้ ํานวยการ
และวดั ผลตามสภาพจรงิ นกั ศึกษาเรยี นไมท่ ันเพอื น มผี ลการเรยี น ฝายวชิ าการ ตามกระบวนการ PLC
ตํา

มกี ารสงั เกตการสอนในชนั เรยี นตาม การสอน ONLINE ชว่ งสถานการณ์โควทิ ห้องสง่ งานและติดต่อสอื สารกับผเู้ รยี น
กระบวนการกล่มุ PLC โดย ใช้ GOOGLE CALSSROOM

ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที ค รู ป รึ ก ษ า

เชค็ ชอื กิจกรรมหนา้ เสาธง เยยี มบา้ นนกั เรยี น เพอื สานสมั พนั ธค์ รูกับ เยยี มหอพกั นักศึกษา ดแู ลพฤติกรรมนักเรยี น
ผปู้ กครองในการรว่ มกันดแู ลผเู้ รยี น มใ่ ห้เกิดปญาหาการมวั สมุ และท้องกันวยั อัน
ควร

นเิ ทศนกั ศึกษาในถานประกอบการ เพอื สอนในรายวชิ าลกู เสอื วสิ ามญั จดั กิจกรรม ให้คําปรกึ ษาผเู้ รยี นในทกุ ๆด้าน
ติดตามพฤติกรรมในสถานประกอบการ พฒั นาผเู้ รยี นตามฐาน
การประยุุกต์วชิ าความรูท้ ีเรยี นมา

ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที ร อ ง หั ว ห น้ า ง า น แ น ะ แ น ว อ า ชี พ แ ล ะ จั ด ห า ง า น

ประชาสมั พนั ธข์ า่ วสาร ทนุ การศึกษาให้ผู้ ให้คําแนะนาํ การก้ยู มื เพอื การซกึ ษา (กยศ.) แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชพี แก่
ปกครองทราบในวนั ปฐมนเิ ทศนกั ศึกษา โรงเรยี นในเครอื ขา่ ย
ใหมแ่ ละตามโอกาสต่างๆ

ทําสญั ญากยศ.รว่ มกับผปู้ กครองและใน เขา้ รบั การพฒั นาด้านการจดั กิกจรรม ออกแบบกิจกรรมพฒั นาศักยภาพของ
ระบบ E-STUDENTLOAN พฒั นานกั เรยี นทนุ นวตั กรรมสายอาชพี รุน่ นกั เรยี นทนุ นวตั กรรมสายอาชพี รุน่ ที 1
ที 1 ประเภท 5 ปและ 2ป ประเภท 5 ปและ 2ป

ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที ผู้ ช่ ว ย ง า น ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์

จดั รายการวทิ ยุ สถานวทิ ยุเพอื การศึกษา พธิ กี รงานกระทงสายไหลประทีปพนั ดวง พธิ กี รพธิ เี ปดโครงงานวทิ ยาสาสตร์ ระดับ
และพฒั นาอาชพี R-RADIO NETWORK จงั หวดั ตาก ภาคเหนอื
FM.107.5 MHZ

พธิ กี รโครงงานวทิ ยาสาสตร์ ระดับภาค พธิ กี รการประชุมผปู้ กครองวทิ ยาลัย พธิ กี รพธิ รี บั ใบประกาศผสู้ าํ เรจ็ การศึกษา
เหนอื การแขง่ ขนั ยอ่ ย เทคนคิ ตาก

ผู้ ช่ ว ย ง า น ห ลั ก สู ต ร ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น

ตรวจรูปเล่มการดําเนนิ งานชุมชนการ จดั กิจกรรม SHOW & SHARE การดําเนนิ ประชุมการจดั ตารงสอนประจาํ ภาคเรยี น
เรยี นรู้ PLC งานชุมชนการเรยี นรู้ PLC

ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง รู ป แ บ บ อ อ น ไ ล น์

ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง รู ป แ บ บ อ อ น ไ ล น์

ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง รู ป แ บ บ อ อ น ไ ล น์

ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง รู ป แ บ บ อ อ น ไ ล น์

ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง ใ น ส า ย วิ ช า ชี พ
ค รู ส า ข า วิ ช า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ธุ ร กิ จ

ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที วิ ท ย า ก ร ใ ห้ ค ว า ม รู้

ผ ล ง า น ที ภ า ค ภู มิ ใ จ

นาํ นกั เรยี นทนุ ในพระราชานเุ คราะห์สมเด็จพระเทพรตั นราชสดุ า ฯ สยามบรมราชกมุ ารี สมเด็จพระเทพรตั นราช
สดุ า ฯ สยามบรมราชกมุ ารี ณ โรงเรยี นท่านผหู้ ญงิ พรสม กลุ ฑลจนิ ดา อําเภอแมร่ ะมาด จงั หวดั ตาก

ผ ล ง า น ที ภ า ค ภู มิ ใ จ

ครูผคู้ วบคมุ และฝกสอน นาย ศราวุธ ฤทธอิ ้น ประกวดกล่าวสนุ ทรพจน์ภาษาไทย ได้รบั รางวลั ชมเชย
ระดับเหรยี ญทองแดง ในการประชุมทางวชิ าการองค์การวชิ าชพี ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
การแขง่ ขนั ทักษะวชิ าชพี การแขง่ ทักษะพนื ฐาน ระดับภาคเหนอื ครงั ที 27 ประจาํ ปการศึกษา 2558

ผ ล ง า น ที ภ า ค ภู มิ ใ จ
ปการศึกษา 2559 ได้รบั การคัดเลือกเปนครูดีเด่น ระดับอาชวี ศึกษาจงั หวดั ตาก

ผ ล ง า น ที ภ า ค ภู มิ ใ จ
ปการศึกษา 2559 ได้รบั การคัดเลือกเปนครูต้นแบบในการประเมนิ ผลโดยใชแ้ ฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนกิ ส์

ผ ล ง า น ที ภ า ค ภู มิ ใ จ
ปการศึกษา 2563 ได้รบั การคัดเลือกเปน "ครูดีศรอี าชวี ศึกษา" สาขาวชิ าคอมพวิ เตอรธ์ ุรกิจ

ผ ล ง า น ที ภ า ค ภู มิ ใ จ
ปการศึกษา 2564 ได้รบั การคัดเลือกเปน "ครูผสู้ อนดีเด่น" ในวนั ไหวค้ รู

ผ ล ง า น ที ภ า ค ภู มิ ใ จ ร ะ ดั บ ช า ติ

คณะดาํ เนนิ งานใหก้ ารจดั เตรยี มขอ้ มูลการประเมนิ สถานศึกษาพระราชทาน

กิ จ ก ร ร ม ช า ติ ศ า ส น า พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์

ก า ร ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม กั บ วิ ท ย า ลั ย

งานปฐมนเิ ทศนกั เรยี น นกั ศึกษาใหม่ อบรมการใชภ้ าษาอังกฤษในชวี ติ ประจาํ วนั โครงการสะพานเชอื มโยงการศึกษาขนั พนื
สาํ หรบั นกั ศึกษาอาชวี ศึกษาจงั หวดั ตาก ฐานกับการจดั การอาชวี ศึกษา

จดั โครงการวนิ ยั การออมให้กับนกั ศึกษาผู้ กิจกรรมเขา้ ค่ายลกู เสอื อบรมการใชภ้ าษาอังกฤษในชวี ติ ประจาํ วนั
ก้กู ยศ.

ก า ร ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม กั บ วิ ท ย า ลั ย

จดั นทิ รรศการงานตากสนิ มหาราชานสุ รณ์ รว่ มงานตักบาตรกับผวู้ า่ ราชการจงั หวดั นทิ รรศการทางวชิ าชพี
R TO THE FUTURE

รว่ มแสดงความยนิ ดีกับผสูู้ าํ เรจ็ การศึกษา จดั กิจกรรมพฒั นาภาษาอาเซยี นให้กับ อบรมการเขยี นหนงั สอื ราชการ
นกั เรยี นทนุ นวตั กรรมสายอาชพี ชนั สงู รุน่
ที 1

ก า ร ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม กั บ วิ ท ย า ลั ย

การมอบตัวนกั ศึกษาใหม่ ครูเวรหนา้ ประตู ศูนยซ์ อ่ มสรา้ งเพอื ชุมชน FIX IT CENTER

SHOW & SHARE ผลการดําเนนิ งาน ควบคมุ นกั ศึกษาตรวจสขุ ภาพประจาํ ป งานเลียงปใหมว่ ทิ ยาลัย
ชุมชนการเรยี นรู้ PLC

เทคโนโลยเี ปลียน
แต่ครตู ้องไมเ่ ปลียน
สอนอยา่ งเดยี วไมไ่ ด้

ต้องพฒั นาเดก็

และครตู ้องไมห่ ยุดพฒั นาตนเอง


Click to View FlipBook Version