The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mantanarat, 2021-11-02 04:24:58

แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก

แผนดำเนิน 65

สารบัญ หนา

เรือ่ ง ๑

สว นที๑่ 5
บทนำ 7
สว นที่ ๒ 8
บัญชโี ครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพฒั นาทอ งถิน่ กจิ กรรมและงบประมาณ
จำแนกรายงานกำกบั ติดตามและประเมินผลโครงการพฒั นาทองถิ่น กจิ กรรม
และงบประมาณตามแผนดำเนนิ การงาน ประจำปงบประมาณ 2565

สว นที่ ๑
บทนำ

แผนการดำเนนิ งาน ปงบประมาณ 2565 องคการบรหิ ารสว นตำบลแหลมสัก อำเภออาวลึก จงั หวัดกระบี่ ๑

สว นท่ี ๑

บทนำ

รฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 ซง่ึ เปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหค วามสำคัญกับการกระจาย
อ ำ น า จ ให แ ก อ งค ก ร ป ก ค ร อ งส ว น ท อ งถ่ิ น โด ย ก ำ ห น ด ก ร อ บ ค ว า ม เป น อิ ส ร ะ ใน ก า ร ก ำ ห น ด น โย บ า ย
การปกครองการบริหารการบริหารงานบุคคลการเงินและการคลังและมีอำนาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะนอกจากน้ี
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก ำ ห น ด แ ผ น แ ล ะ ขั้ น ต อ น ก า ร ก ร ะ จ า ย อ ำ น า จ ให แ ก อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจใหแกการปกครองสวนทองถ่ิน
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕42พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึง
จุดหมายดังกลาวจัดทำข้ึนเพื่อใหกระจายอำนาจเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมี
อำนาจกวางขวางขน้ึ ซ่งึ มใี ชมีหนาท่ีบรกิ ารสาธารณะพน้ื ฐานแกป ระชาชนในทองถ่นิ เทานัน้ แตรวมไปถงึ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถ่ิน และเปนองคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององคก ารบรหิ ารสว นตำบลมากขึ้น

องคการบริหารสวนตำบลแหลมสัก ไดจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นซ่ึงเปนแผนที่กำหนดยุทธศาสตรแนวทางการ
พั ฒ น า อ งค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ต ำ บ ล โด ย แ ส ด งถึ งวิ สั ย ทั ศ น พั น ธ กิ จ แ ล ะ จุ ด มุ ง ห ม า ย ใน ก า ร พั ฒ น า ใน
ชวง ๕ ป (๒๕61-๒๕6๕) และเช่ือมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดหางบประมาณประจำปเนื่องจากมีลักษณะเปนการกำหนด
รายละเอียด และโครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแตละปโดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2พ.ศ.
๒ ๕ ๕ 9 ป ร ะ ก อ บ กั บ ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ด ว น ที่ สุ ด ที่ ม ท ๐ ๘ 1 0 .3 / ว 0 6 0 0
ลงวันท่ี ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ องคการบริหารสวนตำบลแหลมสัก โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลแหลมสักและคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแหลมสักจึงไดจัดทำแผนดำเนินงานประจำป
พ.ศ. 2565ตามรูปแบบท่ีกำหนดตามหนังสือดังกลาวโดยปรับเปล่ียนจาก“ แนวทางการพัฒนา” เปน“แผนงาน”เพื่อใหสอง
คลองกันรูปแบบแผนพัฒนาทองถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่มท๐๘๑๐.๓/ว ๕79๗ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม
25๕9 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนที่
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององคการบริหารสวนตำบลแหลมสักขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของ
โครงการตาง ๆ ท่ีไดรับการอนุมัติใหดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการ
ประสานและบูรณาการการทำงานเก่ียวกับหนวยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/ โครงการใน
แผนการดำเนินงานเพอ่ื ใหก ารติดตามและประมวลผลเมื่อสน้ิ ปม คี วามสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแหลมสักมุงหวังวาแผนการ
ดำเนนิ งานฉบบั นจ้ี ะเปนประโยชนต อ การบริหารจัดการการตดิ ตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏบิ ตั ใิ หเปน อยา งดี

แผนการดำเนินงาน ปง บประมาณ 2565 องคการบรหิ ารสวนตำบลแหลมสัก อำเภออา วลกึ จังหวดั กระบี่ ๒

๑.๒ วัตถุประสงคของแผนการดำเนนิ งาน

1.2.1 แผนการดำเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒ นาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจำปงบประมาณนั้นเพื่อใหแนวทางใน
การดำเนินงานในปงบประมาณน้ันขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนลดความซ้ำซอนของ
โครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหนวยงานและจำแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงานโครงการในแผนการ
ดำเนินงาน

1.๒.2 แผนการดำเนินงานจะเปนเคร่ืองมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินเพ่ือควบคุมการ
ดำเนินงานใหเ ปน ไปอยา งเหมาะสมและมปี ระสิทธิภาพ

1.2.3 แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการในพื้นท่ี
ขององคก รปกครองสวนทอ งถน่ิ โดยโครงการ/กจิ กรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีท่มี าจาก

1) งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณรายจายเพิ่มเติมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(รวมทงั้ เงินอุดหนนุ ท่ีองคกรปกครองสว นทองถ่นิ อุดหนนุ ใหหนวยงานอืน่ ดำเนนิ การ)

๒) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่นท่ีเกิดจากการจายขาดเงนิ สะสมเงิน
อดุ หนุนเฉพาะกจิ หรอื งบประมาณรายจายอืน่ ๆ ทด่ี ำเนนิ การตามโครงการพฒั นาทอ งถ่นิ

๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ
(ถาม)ี

4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการสวนกลางสวนภูมิภาคหรือหนวยงานอื่น ๆ ท่ี
ดำเนนิ การในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (สำหรับองคการบรหิ ารสวนจงั หวัดใหร วบรวมขอมลู โครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาของหนวยราชการสวนกลางสวนภูมิภาคหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีหลายองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเก่ียวตอเน่ืองระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตาง
ๆ ทเี่ ก่ยี วขอ ง

๕) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาจะเกิด
ประโยชนในการประสานการดำเนนิ งานในพืน้ ที่

๑.๓ ขน้ั ตอนการจดั ทำแผนการดำเนนิ งาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดว ยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสว นทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ

๔ ไดกำหนดใหจ ัดทำแผนการดำเนินงานตามขอ ๒๖ และขอ ๒๗ วาการจดั ทำแผนการดำเนินงานใหดำเนินการตามระเบียบน้ี
โดยมีข้ันตอนดำเนนิ การดงั นี้

1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหนวยงานราชการสวนกลางสวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององคกร
ปกครองสว นทองถนิ่ แลวจดั ทำรางแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถนิ่

1.3.๒ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดำเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศ
เปนแผนการดำเนินงานทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดำเนนิ งานภายในสิบหาวนั นับ แตวันท่ีประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบโดยท่ัวกนั และตองปด ประกาศไวอ ยา งนอยสามสิบวนั

1.3.3 แผนการดำเนินงานใหจัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมงบประมาณจากเงินสะสมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยงานราชการ

แผนการดำเนินงาน ปง บประมาณ 2565 องคการบรหิ ารสวนตำบลแหลมสกั อำเภออาวลึก จงั หวัดกระบี่ ๓

สวนกลางสวนภมู ิภาครัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ท่ีตองดำเนินการในพน้ื ทอ่ี งคกรปกครองสว นทองถ่ินในปงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจดั ทำและการแกไ ขแผนการดำเนินงานเปน อำนาจของผบู รหิ ารทองถน่ิ
การจัดทำแผนการดำเนนิ งานเพ่มิ เตมิ

ภายหลังจากองคกรปกครองสว นทอ งถิ่น ไดจ ดั ทำแผนการดำเนนิ งานแลวหากองคกรปกครองสว นทองถ่นิ มีการ
จัดต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการสวนกลางสวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่น ๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณน้ันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วนั นับแตมกี ารจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/
โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการสวนกลางสวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ (โดยใหจัดทำเปนแผนการ
ดำเนนิ งานเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 1,2,3,4,...)

รางแผนการดำเนินงานใหพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอติคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่กำหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสอดคลองกับแผนพัฒนาหาปโดยมีเคา
โครงแผนการดำเนินงาน ๒ สวน

๑.๔ ประโยชนของแผนการดำเนินงาน
1.4.1 ทำใหก ารดำเนินงานแผนงาน/โครงการพฒั นาในปงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏบิ ัตมิ ากข้นึ
1.4.2 มคี วามสะดวกในการตดิ ตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัตมิ คี วามสะดวกและมีประสทิ ธภิ าพ
1.4.3 เพอ่ื ใหการใชจา ยงบประมาณในแตล ะปของหนวยงานเปนไปอยา งมปี ระสิทธิภาพ
1.๔.4 ทราบถึงจำนวนงบประมาณท่ีตองจา ยจริงในแตล ะป
1.4.5 สามารถบรหิ ารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทกุ สวนขององคก ารบริหารสว นตำบลแหลมสัก
1.4.6 สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการตาง ๆ ตาม

งบประมาณในปง บประมาณ พ.ศ.2565 ไดอยางถกู ตอ ง

แผนการดำเนินงาน ปง บประมาณ 2565 องคการบริหารสว นตำบลแหลมสัก อำเภออา วลกึ จังหวัดกระบี่ ๔

สวนที่ 2
บัญชโี ครงการ/กจิ กรรม

แผนการดำเนนิ งาน ปงบประมาณ 2565 องคการบริหารสวนตำบลแหลมสกั อำเภออา วลกึ จงั หวัดกระบี่ ๕

สวนท่ี 2
บญั ชโี ครงการ/กจิ กรรม

องคป ระกอบ ประกอบดว ย บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชโี ครงการ/กจิ กรรม/
งบประมาณ โดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)

แบบ ผด.01 เปนแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปประมาณ พ.ศ.
2565 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด ประกอบดวย
ยทุ ธศาสตร/แผนงาน จำนวนโครงการท่ีดำเนินการ คิดเปน รอ ยละของโครงการทัง้ หมด จำนวนงบประมาณ คิดเปน รอยละของ
งบประมาณท้งั หมด หนวยงานรับผดิ ชอบ

จดั ทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะตองลงรายการยุทธศาสตรแผนงาน ใหครบสมบูรณ ลงรายการ
ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเปนรอยละของโครงการท้ังหมด จำนวนงบประมาณ และคิดเปนรอยละของงบประมาณ
ทั้งหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบ และเม่ือลงแตละยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้ง และจะตอง
รวมผลในภาพรวมทั้งหมดดว ย

การลงยุทธศาสตรแ ละแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเปนรอยละของโครงการท้ังหมด และการคิด
เปนรอ ยละของบประมาณท้งั หมด จะตอ งเปน รอยละเสมอ

2.2 บัญชีโครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ (ผด.02)

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 2565
ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลำดบั ท่ี/โครงการ/รายละเอยี ดของกิจกรรมที่เกดิ ข้ึนจาก
โครงการ/งบประมาณ(บาท) /สถานท่ีดำเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดอื น โดยเริ่มจากเดือนตุลาคม
ของปห นึง่ ไปสิ้นสดุ เดอื นกันยายนอกี ปหนึ่ง

แผนการดำเนินงาน ปง บประมาณ 2565 องคการบรหิ ารสว นตำบลแหลมสกั อำเภออาวลกึ จงั หวดั กระบี่ ๖

ยุทธศาสตร บญั ชีสรุปจาํ นวนโครงการพัฒนาทอ
แผนงาน แผนการดําเนินงาน ประจาํ ป
องคการบรหิ ารสว น

จํานวนโครงกา
ทดี่ าํ เนนิ การ

1. ยุทธศาสตรก ารพัฒนาแหลง ทอ งเทย่ี วการทอ งเท่ยี วสีเขยี ว (Green Tourism) 1
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 6
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนั ทนาการ 1
1.3 แผนงานกาํ จดั ขยะมูลผอยและสงิ่ ปฏกิ ลู 1
1.3 แผนงานสรา งความเขมแข็งชุมชน 9
2. ยทุ ธศาสตรการพฒั นาเพิม่ มลู คา ผลผลิตทางการเกษตรพัฒนาศกั ยภาพ
เกษตรกรใหเขม แข็ง 1
2.1 แผนงานการเกษตร 1
3
รวม 6
3. ยทุ ธศาสตรการพฒั นาการยกระดบั คุณภาพชีวติ และสงั คมใหนา อยอู ยา งยั่งยนื 4
3.1 แผนงานบรหิ ารงานทัว่ ไป 8
3.2 แผนงานการศกึ ษา 4
3.3 แผนงานสาธารณสขุ 25
3.4 แผนงานสรางความเขมแขง็ ของชุมชน 35
3.7 แผนงานงบกลาง

7

องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.01
ปง บประมาณ พ.ศ. 2565
นตําบลแหลมสัก

าร คดิ เปนรอยละ จํานวน คดิ เปน รอ ยละ หนว ยงาน
ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผดิ ชอบหลัก
ท้ังหมด
ท้ังหมด สํานักปลดั
2.86 20,000 0.33 กองการศกึ ษา
17.14 390,000 6.36 สาํ นักปลดั
2.86 10,000 0.16 สํานักปลดั
2.86 50,000 0.82
25.71 470,000 7.67

2.86 40,000 0.65 สํานักปลดั
2.86 40,000 0.65 สาํ นกั ปลดั กองคลงั
8.57 2.45
17.14 150,000 11.97 กองการศึกษา
11.43 733,300 2.61 สํานักปลัด
22.86 160,000 5.79 สาํ นกั ปลดั
11.43 355,000 68.86 สาํ นกั ปลดั
71.43 4,220,400 91.68
100.00 5,618,700 100.00
6,128,700

7

บัญชจี าํ นวนโครงการพฒั นาทอ
แผนการดาํ เนินงาน ประจําป
องคก ารบริหารสว

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทอ งเทย่ี วการทอ งเทีย่ วสีเขียว (Green Tourism)
1.1 แผนงานรกั ษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ รายละเอยี ดของกิจกรรม งบประมาณ สถานทด่ี ําเนนิ ก
ทเี่ กดิ ข้นึ จากโครงการ (บาท) อบต.แหลมสกั
1 โครงการฝกอบรมเตรยี มความ ดาํ เนนิ การตามโครงการ 20,000
พรอมเพอ่ื จดั การปญหาไฟปา ฝกอบรมเตรยี มความพรอม
และหมอกควัน เพื่อจัดการปญหาไฟปา

และหมอกควนั

8

องถ่นิ กจิ กรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
ปง บประมาณ พ.ศ. 2565
วนตําบลแหลมสกั

การ หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รบั ผดิ ชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก สาํ นักปลดั

8

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนั ทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอยี ดของกจิ กรรม งบประมาณ สถานทีด่ ําเนนิ ก
ท่ีเกิดขน้ึ จากโครงการ (บาท) อบต.แหลมสกั
2 โครงการจดั งานประเพณี ดําเนินการตามโครงการ 10,000
ลอยกระทง จัดงานประเพณีลอยกระทง

3 โครงการจดั งานประเพณี ดําเนินการตามโครงการ 10,000 อบต.แหลมสกั
สงกรานตร ดนํ้าขอพรผูสูงอายุ จัดงานประเพณสี งกรานต
รดนา้ํ ขอพรผูสูงอายุ

4 โครงการจัดซมุ นิทรรศการ ดาํ เนนิ การตามโครงการ 120,000 ที่วา การอาํ เภออา
ในงานรักอาวลึก จัดซมุ นทิ รรศการใน
งานรกั อา วลึก

5 โครงการจัดการแขง กฬี า อบต. จดั กิจกรรมการแขง กฬี า อบต. 200,000 อบต.แหลมสกั
แหลมสักเกมส ตา นภยั ยาเสพ แหลมสกั เกมส ตา นภัยยาเสพ 10,000 อบต.แหลมสัก
ติด ติด

6 โครงการฝกอบรมใหค วามรูแก จดั ฝก อบรมใหความรแู ก
แกประชาชนในพื้นทีส่ งเสรมิ ให ประชาชนในพื้นทส่ี ง เสรมิ ใหเปน
เปนแหลง ทองเทีย่ วเชิงอนุรักษ แหลงทองเทย่ี งเชิงอนุรกั ษ

9

การ หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รบั ผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก กองการศึกษา

ก กองการศึกษา

าวลึก กองการศึกษา

ก กองการศึกษาฯ
ก กองการศกึ ษาฯ

9

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานทด่ี าํ เนินก
ทเ่ี กิดขน้ึ จากโครงการ (บาท) อบต.แหลมสัก
7 โครงการฝกอบรมคณุ ธรรม ฝกอบรมคณุ ธรรมสําหรบั 30,000
สําหรับเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน

10

การ หนว ยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รับผดิ ชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก กองการศึกษาฯ

0

1.3 แผนงานกําจัดขยะมลู ฝอยและสงิ่ ปฏิกูล

ท่ี โครงการ รายละเอยี ดของกิจกรรม งบประมาณ สถานทด่ี าํ เนนิ ก
(บาท) อบต.แหลมสัก
ทเ่ี กิดขน้ึ จากโครงการ 10,000

8 โครงการฝก อบรมและใหความรู จัดกจิ กรรมฝกอบรมและให

ในการกาํ จดั ขยะที่ถกู วิธใี หก ับ ความรูในการกาํ จดั ขยะทีถ่ กู

ชมุ ชน วิธใี หก บั ชุมชน

11

การ หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รับผดิ ชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก สํานักปลัด

1

1.4 แผนสรางความเขมแขง็ ของชมุ ชน

ท่ี โครงการ รายละเอยี ดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินก
(บาท) อบต.แหลมสัก
ทีเ่ กดิ ขึ้นจากโครงการ 50,000

9 โครงการแหลงทองเท่ียวและ ดาํ เนนิ การกอสรา ง/จดั ใหม ี

พกั ผอ นหยอนใจตาํ บลแหลมสกั แหลงทอ งเทีย่ วและพักผอน

หยอ นใจภายในพื้นที่ตําบล

แหลมสัก

12

การ หนว ยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รบั ผดิ ชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก กองชา ง

2

บัญชีจาํ นวนโครงการพฒั นาทอ
แผนการดําเนนิ งาน ประจาํ ป
องคก ารบริหารสว

2. ยุทธศาสตรก ารพัฒนาเพิม่ มูลคาผลผลิตทางการเกษตรพฒั นาศักยภาพเกษตรกรใหเ ขม แข็ง
2.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานทดี่ ําเนินก
ทเี่ กิดขนึ้ จากโครงการ (บาท)
1 โครงการเพม่ิ ประสิทธิภาพการ ดําเนินการสง เสริมและ 40,000 ศูนยถ า ยทอด
ใหบริการงานสง เสริมการเกษตร สนับสนุนศนู ยถ า ยทอด เทคโนโลยีการเก
เทคโนโลยีการเกษตร
ตาํ บลแหลมส
ประจําตาํ บล

13

องถน่ิ กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
วนตาํ บลแหลมสกั

การ หนว ยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด สํานกั ปลดั
กษตร
สัก

3

บญั ชีจาํ นวนโครงการพัฒนาทอง
แผนการดาํ เนนิ งาน ประจาํ ปง
องคการบริหารสวน

3. ยทุ ธศาสตรการพัฒนาการยกระดบั คุณภาพชีวติ และสงั คมใหน าอยูอ ยา งยง่ั ยืน
3.1 แผนงานบริหารงานทว่ั ไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดาํ เนินกา
ท่เี กดิ ข้ึนจากโครงการ (บาท)
1 โครงการการจัดบรกิ ารสาธารณะ ดาํ เนนิ ตามโครงการจัดบรกิ าร 10,000 อบต.แหลมสัก
และบรกิ ารประชาชนเพอ่ื ใหเ กิด สาธารณะใหก ับประชาชน
ความพงึ พอใจและประชาชนโดย โดยไมเ ลือกปฏิบัติ
ทดั เทยี มโดยไมเลอื กปฏิบตั ิ

2 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ จัดเวทีประชาคมหมูบา น 10,000 อบต.แหลมสัก
จัดทําและประสานแผนพฒั นา ทกุ หมบู า น
ทองถน่ิ

3 โครงการสงเสริมมาตรการ ดาํ เนนิ ตามโครงการสง เสรมิ 30,000 อบต.แหลมสัก
ยกระดบั คุณภาพการใหบ รกิ าร มาตรการยกระดับคุณภาพ
ประชาชน การใหบ รกิ ารประชาชน

14

งถน่ิ กจิ กรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
งบประมาณ พ.ศ. 2565
นตําบลแหลมสกั

าร หนว ยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก สํานักปลัด

ก สาํ นักปลัด
ก สํานักปลัด

4

ที่ โครงการ รายละเอียดของกจิ กรรม งบประมาณ สถานท่ดี ําเนินกา
ท่เี กดิ ข้นึ จากโครงการ (บาท)
4 โครงการปรบั ปรุงแผนทภ่ี าษีและ ปรบั ปรงุ แผนท่ภี าษแี ละ
ทะเบยี นทรพั ยสิน ทะเบยี นทรัพยสนิ 100,000 อบต.แหลมสกั

15

าร หนว ยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รบั ผดิ ชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก สํานักปลัด

5

3.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกจิ กรรม งบประมาณ สถานท่ดี าํ เนินกา
5 โครงการวนั เดก็ แหงชาติ ท่เี กิดขึน้ จากโครงการ (บาท)
จดั กิจกรรมตามโครงการ 20,000 อบต.แหลมสัก
วนั เดก็ แหง ชาติ

6 โครงการสนับสนุนคา ใชจาย สนบั สนุนคา ใชจ า ย 144,060 อบต.แหลมสัก
การบริหารสถานศกึ ษา ตามโครงการ 47,600 อบต.แหลมสกั
(คา อาหารกลางวัน) ใหกบั
ศพด.มสั ยิดเรารอ ตุลอิสลาม สนบั สนุนคาใชจา ย 31,640 อบต.แหลมสัก
ตามโครงการ
7 โครงการสนับสนนุ คาใชจ า ย
การบริหารสถานศึกษา เพอื่ จาย สนบั สนุนคาใชจา ย
เปน คาจัดการเรยี นการสอนให ตามโครงการ
ศนู ยพ ฒั นาเดก็ เล็กมัสยดิ เรา รอ
ตุลอสิ ลาม เปน คาสือ่ การเรยี น
การสอน

8 โครงการสนับสนนุ คา ใชจาย
การบรหิ ารสถานศึกษา
(คาใชจ า ยในการจัดการศกึ ษา
สาํ หรับ ศพด.มสั ยดิ เรารอตลุ
อิสลาม

16

าร หนว ยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รับผดิ ชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก กองการศึกษา

ก กองการศกึ ษา

ก กองการศึกษา

ก กองการศกึ ษา

6

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ดี าํ เนินกา
(บาท)
ทเี่ กดิ ขน้ึ จากโครงการ
490,000 อบต.แหลมสัก
9 โครงการหองเรียนอจั ฉรยิ ะสาํ หรับ คาใชจา ยดาํ เนนิ โครงการ

เดก็ ปฐมวยั ศูนยพ ฒั นาเด็กเลก็ หอ งเรียนอจั ฉริยะสําหรับเด็ก

มัสยดิ เรา รอ ตลุ อสิ ลาม ปฐมวยั ศพด.เรา รอตุลอิสลาม

17

าร หนว ยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รับผดิ ชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก กองการศกึ ษา

7

3.3 แผนงานการสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกจิ กรรม งบประมาณ สถานทด่ี าํ เนินกา
10 โครงการตําบลสะอาด ที่เกิดขน้ึ จากโครงการ (บาท)
จัดกจิ กรรมตามโครงการ 30,000 อบต.แหลมสกั
ตาํ บลสะอาด

11 โครงการปองกนั และระงบั โรค คา ใชจายตามโครงการปองกัน 100,000 อบต.แหลมสัก
ตดิ ตอ และระงับโรคตดิ ตอ

12 โครงการสง เสริมสุขาภิบาล จัดกิจกรรมตามโครงการ 10,000 อบต.แหลมสัก
และอนามัยส่งิ แวดลอม สง เสริมสขุ าภบิ าลและ 20,000 อบต.แหลมสกั
อนามยั สงิ่ แวดลอม

13 โครงการสตั วปลอดโรค จดั กิจกรรมตามโครงการ
คนปลอดภัยจากโรคพิษสนุ ัขบา สตั วป ลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา

18

าร หนว ยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รับผดิ ชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก สาํ นกั ปลดั

ก สํานักปลัด

ก สํานักปลัด

ก สาํ นักปลัด

8

3.4 แผนงานสรา งความเขมแขง็ ของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอยี ดของกจิ กรรม งบประมาณ สถานทดี่ าํ เนนิ กา
อบต.แหลมสัก
14 โครงการนอมนําปรัชญา ทเี่ กิดขน้ึ จากโครงการ (บาท)
เศรษฐกจิ พอเพียงเพอื่ การพัฒนา
ที่ยั่งยนื จัดกจิ กรรมโครงการนอ มปรชั ญา 20,000

เศรษฐกิจพอเพียงเพอ่ื การพฒั นา

ท่ียงั่ ยนื

15 โครงการสง เสริมการปรองดอง จัดกจิ กรรมโครงการสง เสรมิ 10,000 อบต.แหลมสัก
สมานฉนั ทใหเ กดิ สันตสิ ุข การปรองดองสมานฉันทใ หเ กดิ 10,000 อบต.แหลมสัก

16 โครงการกจิ กรรมศูนยพ ัฒนา สนั ติสุข
ครอบครวั จัดกิจกรรมโครงการกจิ กรรม

ศูนยพัฒนาครอบครัว

17 โครงการปรบั ปรุงภมู ทิ ัศน จัดโครงการปรบั ปรุงภมู ทิ ัศน 45,000 อบต.แหลมสกั

18 โครงการปอ งกันและแกปญหา จัดกจิ กรรมโครงการปอ งกันและ 10,000 อบต.แหลมสกั

ยาเสพติด แกป ญหายาเสพติด

19 โครงการฝก อบรมและศึกษาดงู าน จัดกิจกรรมฝกอบรมและศกึ ษา 30,000 อบต.แหลมสัก
ตามแนวโครงการพระราชดําริ ดงู านตามแนวโครงการพระราช
ดาํ ริ

19

าร หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รบั ผดิ ชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก สาํ นกั ปลดั

ก สาํ นกั ปลดั
ก สํานกั ปลัด
ก สํานกั ปลัด
ก สํานักปลัด
ก สาํ นกั ปลดั

9

ที่ โครงการ รายละเอยี ดของกจิ กรรม งบประมาณ สถานทดี่ าํ เนินกา
ทีเ่ กิดข้ึนจากโครงการ (บาท) อบต.แหลมสกั
20 โครงการสง เสรมิ และพัฒนา จัดกิจกรรมโครงการสงเสรมิ
ศักยภาพการประกอบอาชพี และพฒั นาการประกอบอาชีพ 200,000

21 โครงการสานสมั พันธครอบครวั จัดกจิ กรรมโครงการสาน 30,000 อบต.แหลมสัก
อบอนุ สมั พันธค รอบครัวอบอุน

20

าร หนว ยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รบั ผดิ ชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก สํานกั ปลัด

ก สํานักปลดั

0

3.5 แผนงานงบกลาง รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนนิ กา
อบต.แหลมสกั
ท่ี โครงการ ทเ่ี กิดขึน้ จากโครงการ (บาท)
22 เบ้ยี ยังชีพผสู งู อายุ อบต.แหลมสัก
จายเบี้ยยังชีพใหกบั ผสู ูงอายุ 3,115,200
23 เบีย้ ยงั ชพี ผพู ิการ อบต.แหลมสกั
ตามประกาศผมู ีรายช่ือในบญั ชี
24 เบย้ี ยงั ชพี ผปู วยเอดส
ผูมสี ทิ ธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผสู งู อายุ

จายเบี้ยยังชีพใหก ับผูพกิ าร 787,200

ตามประกาศผมู ีรายชือ่ ในบัญชี

ผูมสี ิทธริ ับเงนิ เบี้ยยงั ชพี

ผพู ิการ

จายเบี้ยยงั ชพี ใหก ับผูปวยเอดส 18,000

25 สํารองจาย เพ่ือจา ยเปนคา ใชจ ายในกรณี 300,000 อบต.แหลมสกั
ฉกุ เฉนิ หรอื จําเปน เพ่อื บรรเทา
ความเดอื ดรอนของประชาชน

กรณีเรงดว น

21

าร หนว ยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รับผดิ ชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก สาํ นกั ปลดั

ก สํานักปลัด

ก สํานักปลัด

ก สาํ นักปลัด

1

บัญชีจาํ นวนครภุ ณั ฑสาํ หรับทไ่ี มไ ดดําเนนิ กา
แผนการดาํ เนนิ งาน ประจาํ ปง บปร
องคการบรหิ ารสวนตาํ บ

1. ประเภทครุภัณฑ รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวย
1.3 แผนงานการพาณิชย ของครภุ ณั ฑ (บาท) ดําเนินการ รบั ผดิ ชอ
เครอ่ื งสบู น้ําบาดาล 85,500 อบต.แหลมสกั
ท่ี ครุภัณฑ (Submersible Pump) กองช

1 ครุภณั ฑการเกษตร

22

ารตามโครงการพัฒนาทองถ่นิ แบบ ผด.02/2
ระมาณ พ.ศ. 2565
บลแหลมสัก

ยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
อบหลัก
ชาง ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2


Click to View FlipBook Version