The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำวิจัย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

Unit 3

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำวิจัย

Keywords: จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำวิจัย

1

3 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทาวิจัย

เสนอ
รศ.ดร.สุเทพ อว่ มเจริญ

โดย
1. นางสาวจุฑาทิพย์ การวิจิตร์ รหัสนกั ศึกษา 6253200006
2. นางสาวนริษา วิชัยดิษฐ รหัสนกั ศกึ ษา 6253200015
3. นางสาวพวงมณี อไภราช รหสั นกั ศกึ ษา 6253200024
4. นายยทุ ธภูมิ สอนวิสัย รหัสนกั ศกึ ษา 6253200037
5. นางสาวจนั ทิรา จกุ หอม รหัสนกั ศึกษา 6053200038
6. นางสาวชมภู่ กาฬจนั ทร์ รหัสนกั ศกึ ษา 6253200040
7. นางสาวลกั ษณารีย์ รุ้งแกว้ รหัสนกั ศกึ ษา 6253210046

MCI201 Statistics and Computer for Educational Research
(สถิติและคอมพวิ เตอร์เพ่อื การวจิ ยั ทางการศึกษา)

Statistics and Computer for Educational Research (MCI 201)

2

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทาวจิ ยั

จริยธรรม หมายถงึ ธรรมที่เป็นขอ้ ประพฤติปฏบิ ตั ิ ศลี ธรรม กฎศลี ธรรม
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึง
คุณธรรมและจริยธรรมใน การประกอบอาชีพ ท่ีกลุ่มบุคคลแต่ละสาขาชีพ
ประมวลข้ึนไวเ้ ป็ นหลกั เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพน้ันๆ ยึดถือปฏิบตั ิเพ่ือ
รักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคณุ ของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของ
นักวิจัยทัว่ ไปเพื่อให้การ ดาเนินงานวิจัยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและ
หลกั วิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกนั มาตรฐาน ของการศึกษาคน้ ควา้ ให้
เป็นไปอยา่ งสามศกั ดิศรีและเกียรติภมู ิของนกั วจิ ยั

จรรยาบรรณของนักวจิ ยั มีดงั นี้

Statistics and Computer for Educational Research (MCI 201)

3

ข้อ 1 นักวิจยั ต้องซื่อสัตย์และมีคณุ ธรรมในทางวิชาการและการจัดการ

นักวิจยั ตอ้ งมีความซ่ือสัตยต์ ่อตนเองไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของ
ตนไม่ลอกเลียนงานของผูอ้ ื่น ตอ้ งให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มา
ของขอ้ มูลท่ีนามาใช้ในงานวิจัย ต้องซ่ือตรงต่อการแสวงหาทุน วิจยั และมี
ความเป็นธรรมเก่ียวกบั ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ ากการวิจยั

1.1 นกั วิจยั ต้องมคี วามซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน
1.1.1) นั ก วิ จั ย ต้ อ ง มี ค ว า ม ซ่ื อ สั ต ย์ใ น ทุ ก ข้ัน ต อ น ข อ ง

กระบวนการวิจยั ต้งั แต่การเลือกเรื่องท่ีจะทาวิจยั การเลือกผูเ้ ขา้ ร่วมทา
วิจยั การดาเนินการวจิ ยั ตลอดจนการนาผลงานวจิ ยั ไปใชป้ ระโยชน์

1.1.2) นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่นโดยการอ้างถึงบุคคลหรื อ
แหล่งที่มาของขอ้ มลู และความคิดเห็นทนี่ ามาใชใ้ นงานวจิ ยั
1.2 นักวิจยั ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวจิ ัย

1.2.1) นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิ ดเผยและ
ตรงไปตรงมาในการเสนอโครงการวิจยั เพอื่ ขอรับทุน

1.2.2) นักวิจยั ตอ้ งเสนอโครงการวิจยั ดว้ ยความซ่ือสัตยโ์ ดยไมข่ อ
ทุนซ้าซอ้ น
1.3 นักวจิ ัยต้องมีความเป็ นธรรมเก่ียวกบั ผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจยั

1.3.1) นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผูร้ ่วมวิจยั
อยา่ งยตุ ิธรรม

1.3.2) นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นา
ผลงานของผอู้ ื่นมาอา้ งว่าเป็นของตน

Statistics and Computer for Educational Research (MCI 201)

4

ข้อ 2 นกั วจิ ยั ต้องตระหนักถงึ พนั ธกรณใี นการทาวจิ ัย ตามข้อตกลงท่ีทาไว้
กบั หน่วยงานท่ีสนบั สนุน การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด

นักวิจัยตอ้ งปฏิบตั ิตามพนั ธกรณีและขอ้ ตกลงการวิจยั ท่ีผูเ้ ก่ียวขอ้ งทุก
ฝ่ ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาทางานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็ นไปตาม
กาหนดเวลา มีความรบั ผิดชอบไมล่ ะทิ้งงานระหว่างดาเนินการ

2.1 นักวจิ ัยต้องตระหนกั ถึงพนั ธกรณีในการทาวิจยั
2.1.1) นกั วิจยั ตอ้ งศกึ ษาเง่ือนไขและกฎเกณฑข์ องเจา้ ของทุนอยา่ ง

ละเอียดรอบคอบเพอื่ ป้องกนั ความขดั แยง้ ทจี่ ะเกิดข้นึ ในภายหลงั
2.1.2) นักวิจยั ตอ้ งปฏิบตั ิตามเง่ือนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตาม

ขอ้ ตกลงอยา่ งครบถว้ น
2.2 นกั วจิ ยั ต้องอุทิศเวลาทางานวจิ ยั

2.2.1) นกั วิจยั ตอ้ งทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กบั การ
ทางานวจิ ยั เพอ่ื ใหไ้ ดม้ าซ่ึงผลงานวจิ ยั ที่มคี ณุ ภาพและเป็นประโยชน์
2.3 นกั วิจัยต้องมคี วามรับผิดชอบในการทาวจิ ยั

2.3.1) นักวิจยั ตอ้ งมีความรับผิดชอบไม่ละท้ิงงานโดยไม่มเี หตผุ ล
อัน ค ว ร แ ล ะ ส่ ง ง า น ต า ม ก า ห น ด เ ว ล า ไ ม่ ท า ผิ ด สั ญ ญ า ข้อ ต ก ล ง จ น
กอ่ ให้เกิดความเสียหาย

2.3.2) นักวิจยั ตอ้ งมีความรับผิดชอบในการจดั ทารายงานการวิจยั
ฉบับสมบูรณ์เพื่อให้ผลอนั เกิดจากการวิจัยได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์
ต่อไป

Statistics and Computer for Educational Research (MCI 201)

5

ข้อ 3 นกั วจิ ัยต้องมีพนื้ ฐานความรู้ในสาขาวชิ าการทีท่ าวจิ ยั
นกั วจิ ยั ตอ้ งมีพ้นื ฐานความรู้ในสาขาวชิ าการทีท่ าวิจยั อยา่ งเพียงพอและมี
ความรู้ความชานาญหรือ มีประสบการณเ์ ก่ียวเนื่องกบั เรื่องทที่ าวจิ ยั เพอ่ื นาไปสู่
งานวิจยั ท่ีมีคุณภาพและเพื่อป้ องกนั ปัญหาการ วิเคราะห์ การตีความ หรือการ
สรุปท่ีผดิ พลาด อนั อาจก่อใหเ้ กิดความเสียหายตอ่ งานวิจยั
3.1 นกั วจิ ยั ตอ้ งมีพ้ืนฐานความรู้ ความชานาญหรือประสบการณเ์ ก่ียวกบั
เร่ืองทีท่ าวิจยั อยา่ งเพยี งพอเพ่ือ นาไปสู่งานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ
3.2 นกั วิจยั ตอ้ งรักษามาตรฐานและคณุ ภาพของงานวิจยั ในสาขาวิชาการ
น้นั ๆเพอ่ื ป้ องกนั ความเสียหายตอ่ วงการวิชาการ

ข้อ 4 นักวิจยั ต้องมีความรับผดิ ชอบต่อสิ่งทีศ่ ึกษาวิจัยไม่ว่า
เป็ นส่ิงทม่ี ชี ีวิตหรือไม่มีชีวิต

นักวิจัยตอ้ งดาเนินการด้วยความรอบคอบระมดั ระวงั และเท่ียงตรงใน
การทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ ม มีจิตสานึกและปณิธานท่ีจะอนุรักษ์ ศิลปวฒั นธรรม ทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้ ม

4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็ นตัวอย่างทดลอง ต้องทาในกรณีท่ีไม่มี
ทางเลอื กอน่ื เทา่ น้นั

4.2 นกั วิจยั ตอ้ งดาเนินการวจิ ยั โดยมีจิตสานึกทีจ่ ะไม่กอ่ ความเสียหายต่อ
คน สตั ว์ พชื ศิลปวฒั นธรรม ทรพั ยากรและส่ิงแวดลอ้ ม

4.3 นกั วจิ ยั ตอ้ งมีความรบั ผิดชอบตอ่ ผลท่ีจะเกิดแกต่ นเอง กลมุ่ ตวั อยา่ งท่ี
ใชใ้ นการศกึ ษาและสงั คม

Statistics and Computer for Educational Research (MCI 201)

6

ข้อ 5 นกั วิจยั ต้องเคารพศักดศิ รีและสิทธขิ องมนุษย์
ท่ใี ช้เป็ นตัวอย่างในการวจิ ยั

นักวิจัยต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความ
เคารพในศกั ดิศรีของเพ่ือน์ มนุษยต์ อ้ งถือเป็นภาระหนา้ ท่ีท่ีจะอธิบายจุดมุ่งหมาย
ของการวิจยั แก่บุคคลท่ีเป็นกลุ่มตวั อยา่ งโดยไม่ หลอกลวงหรือบีบบงั คบั และไม่
ละเมดิ สิทธส่วนบคุ คล

5.1 นักวิจยั ตอ้ งมคี วามเคารพในสิทธิของมนุษยท์ ี่ใชใ้ นการทดลองโดยตอ้ ง
ไดร้ บั ความยนิ ยอมก่อนทาการวจิ ยั

5.2 นกั วจิ ยั ตอ้ งปฏบิ ตั ติ ่อมนุษยแ์ ละสัตวท์ ใ่ี ชใ้ นการทดลองดว้ ยความเมตตา
ไม่คานึงถึงแต่ผลประโยชนท์ างวชิ าการจนเกิดความเสียหายท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดั แยง้

5.3 นักวิจัยตอ้ งดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่ม
ตวั อยา่ งทใี่ ชใ้ นการทดลอง

ข้อ 6 นักวจิ ัยต้องมีอิสระทางความคดิ โดยปราศจากอคติ
ในทกุ ข้นั ตอนของการทาวจิ ยั

นักวิจยั ต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรือความ
ลาเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนขอ้ มูลและขอ้ คน้ พบทางวิชาการ
อนั เป็นเหตุใหเ้ กิดผลเสียหายต่องานวิจยั

6.1 นกั วิจยั ตอ้ งมีอสิ ระทางความคดิ ไม่ทางานวิจยั ดว้ ยความเกรงใจ
6.2 นักวิจยั ตอ้ งปฏิบตั ิงานวิจยั โดยใช้หลกั วิชาการเป็นเกณฑแ์ ละไม่มีอคติ
มาเก่ียวขอ้ ง
6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็ นจริงไม่จงใจเบี่ยงเบน
ผลการวิจยั โดยหวงั ผลประโยชนส์ ่วน ตน หรือตอ้ งการสร้างความเสียหายแกผ่ ูอ้ ่นื

Statistics and Computer for Educational Research (MCI 201)

7

ข้อ 7 นักวิจัยพงึ นาผลงานวจิ ัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ชี อบ
นักวิจยั พึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่
ขยายผลขอ้ คน้ พบจนเกิดความเป็นจริงและไมใ่ ชผ้ ลงานวจิ ยั ไปในทางมิชอบ
7.1 นกั วจิ ยั พึงมีความรบั ผดิ ชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวจิ ยั
7.2 นกั วจิ ยั พึงเผยแพร่ผลงานวิจยั โดยคานึงถึงประโยชน์ทางวชิ าการและ
สังคมไม่เผยแพร่ผลงานวิจยั เกิน ความเป็ นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
เป็นท่ตี ้งั
7.3 นักวิจยั พึงเสนอผลงานวิจยั ตามความเป็ นจริงไม่ขยายผลขอ้ ค้นพบ
โดยปราศจากการตรวจสอบ ยนื ยนั ในทางวิชาการ

ข้อ 8 นกั วิจยั พึงเคารพความคดิ เหน็ ทางวิชาการของผู้อ่ืน
นกั วจิ ยั พงึ มีใจกวา้ ง พร้อมที่จะเปิ ดเผยขอ้ มูลและข้นั ตอนการวจิ ยั ยอมรบั
ฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผอู้ ่ืนและพร้อมที่จะปรบั ปรุงแก้ไข
งานวจิ ยั ของตนใหถ้ ูกตอ้ ง
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพนั ธ์ท่ีดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
สร้างความเขา้ ใจในงานวิจยั กบั เพ่ือนร่วมงานและนกั วิชาการอืน่ ๆ
8.2 นักวิจยั พึงยอมรับฟังแกไ้ ขการทาวิจยั และการเสนอผลงานวิจยั ตาม
ข้อแนะนาที่ดีเพื่อสร้างความรู้ท่ี ถูกต้องและสามารถนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้

Statistics and Computer for Educational Research (MCI 201)

8

ข้อ 9 นกั วจิ ัยพึงมีความรับผดิ ชอบต่อสังคมทกุ ระดบั
นักวิจัยมีจิตสานึ กท่ีจะอุทิศกาลังสติปั ญญาในการทาวิจัยเพื่อ
ความกา้ วหนา้ ทางวชิ าการเพ่อื ความเจริญและประโยชนส์ ุขของสงั คมและมวล
มนุษยชาติ
9.1 นักวิจยั พึงไตร่ตรองหาหัวขอ้ การวิจยั ดว้ ยความรอบคอบและทาการ
วิจยั ดว้ ยจิตสานึกท่ีจะอุทิศกาลงั ปัญญาของตนเพ่ือความกา้ วหนา้ ทางวิชาการ
เพ่ือความเจริญของสถาบนั และประโยชนส์ ุขต่อสังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพ่ือความ
เจริญของสังคมไม่ทาการวิจัยที่ขัดกับ กฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและ
ศลี ธรรมอนั ดีของประชาชน
9.3 นักวิจัยพึงพฒั นาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ย่ิงข้ึนและอุทิศ
เวลา น้าใจ กระทาการส่งเสริมพฒั น ความรู้จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจยั รุ่น
ใหมใ่ ห้มสี ่วนสร้างสรรคค์ วามรู้แก่สังคมสืบไป

เอกสารอ้างองิ

จิตราภา กุณฑลบุตร. (2550). การวจิ ยั สาหรบั นกั วจิ ยั รุ่นใหม.่ กรุงเทพฯ : โรงพมิ พส์ หธรรมกิ .
สานกั งานคณะกรรมการวจิ ยั แห่งชาต.ิ จรรยาบรรณนกั วจิ ยั และแนวทางปฏิบตั ิ. (เขา้ ถงึ เมื่อ 2 ธ.ค. 2562).

เขา้ ถึงไดจ้ าก: http://www.riclib.nrct.go.th/ebook/Researcher%20Ethics%20Thai
สานกั งานพฒั นาวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยแี ห่งชาติ. จรรยาบรรณนกั วิจยั และแนวทางปฏบิ ตั ิ. (เขา้ ถึงเมอื่

2 ธ.ค. 2562). เขา้ ถงึ ไดจ้ าก: https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/2781-researcher-ethics
University of Minnesota, Center for Bioethics. A guide to research ethics. (cited 2019 December 6).

Available from: http://www.ahc.umn.edu/img/assets/26104/Research_Ethics.pdf

Statistics and Computer for Educational Research (MCI 201)


Click to View FlipBook Version