The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เด็ก สตรีและครอบครัว คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nida-2555-, 2022-05-26 12:10:29

คู่มือแนวทางการช่วยเหลือ

เด็ก สตรีและครอบครัว คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม

เงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม คู่มือ


แนวทางการช่วยเหลือ
ตามประเพณี การซ่อม/สร้างที่อยู่อาศัยตามความเหมาะสม เด็ก สตรีและครอบครัว

ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมไม่ม
ีที่อยู่อาศัยหรือมีแต่สภาพ คนพิการ ผู้สูงอายุ
- มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่มั่นคง และผู้ประสบปัญหาทางสังคม
- มีสัญชาติไทย
- ผู้สูงอายุมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือถ้าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นครอบครัวที่ยากจน ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอ

ให้ผู้อำนวยการเขต กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับรอง ต่อค่าใช้จ่าย
- ยืนขอรับการช่วยเหลือภายในกำหนด 6 เดือน

นับแต่วันที่ออกใบมรณบัตรพร้อมเอกสาร 3,000 บาท/ครอบครัว และเงินปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ครั้งละไม่เกิน 20,000.- บาทเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหา
3,000 บาท/ศพ ทางสังคมกรณีฉุกเฉิน


ปรับสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ ให้เหมาะ ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน
ต้องได้รับการแก้ไขโดยฉับพลันทันท่วงที เป็นการช่วยเหลือ
สมปลอดภัย เบื้องต้น


ไม่เกิน 3,000 บ
าท/ครอบครัว
ผู้สูงอายุมีอายุ 60 ปีบบริบูรณ์ ขึ้นไป และสัญชาติไทย
เป็นผู้สูงอายุที่ยากจน ไม่มีลูกหลานเลี้ยงดู หรือผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก
ที่อาศัยอยู่ร่วมกับลูกหลานครอบครัวที่ยากจน ส่งกลับภูมิลำเนา
ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงหรือเหมาะสมแต่ไม่ปลอดภัยหลังละไม่เกิน 20,000.- บาท บุคคลผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
เนื่องประสบปัญหาความยากจน ชรา พิการ ไร้ที่พึ่ง ไร้อาชีพ


กองทุนผู้สูงอายุ ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น
มีความประสงค์ขอความช่วยเหลือส่งกลับภูมิลำเนาเดิม
กู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ
ผู้สูงอายุที่สามารถประกอบอาชีพได้รายบุคคลและรายกลุ่ม - ค่าเดินทางเท่าที่จ่ายจริง/ค่าอาหาร/ค่าพักแรม
- ค่าอาหารระหว่างรอรับการช่วยเหลือและเดินทางกลับ
- รายบุคคล รายละไม่เกิน 30,000 บาท ให้เหมาจ่ายในอัตราวันละไม่เกิน 100 บาทต่อคน
- รายกลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน/กลุ่มละไม่เกิน 100,000
บาท เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ ง
- ต้องชำระเงินคืนเป็นรายงวดทุกเดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี
โดยไม่มีดอกเบี้ย
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

การจัดกิจกรรม/โครงการขององค์กรผู้สูงอายุ เนื่องจากหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ทอดทิ้ง จำคุก
หรือเจ็บป่วยร้ายแรงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เป็นต้น
- ขนาดเล็กไม่เกิน 50,000 บาท

- ขนาดกลาง 50,000 – 300,000 บาท ไม่เกิน 3,000 บาท/คน/ครั้งติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี
- ขนาดใหญ่ 300,000 บาทขึ้นไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เด็ก
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
สำหรับคนพิ การ

เงินอุดหนุนเพื่ อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์

- คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ
ผู้ปกครองมีสัญชาติไทย


ช่วยเหลือครอบครัวที่เลี้ยงดูเด็กกำพร้า ถูกทอดทิ้ง
สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี - อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
เด็กเกิดตั้งแต่ปี 2556-2561 รับต่อเนื่องถึงอายุ 6 ปี อายุไม่เกิน 18 ปี ยกเว้นกรณีการย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ภายหลังเกิดความพิการ
เด็กเกิดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 มีสิทธิรับตั้งแต่ปี 2562 - ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงหรือไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ
ถึงอายุ 6 ปี รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 2,000 บาท/ครอบครัว/เด็ก 1 คน - มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ
เด็กเกิดตั้งแต่ปี 2562 รับสิทธิถึงอายุ 6 ปี ถ้ามากกว่า 1 คน รับเงินได้ไม่เกิน 4,000 บาท/ครอบครัว - ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น
ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
สตรีและครอบครัว หลังละไม่เกิน 40,000 บาท แล
ะมีหนังสือยืนยันให้ดำเนินการ

รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 600 บาท


การให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริม
เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์พั ฒนาครอบครัว
ในชุมชน และพั ฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ การ
เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
ครอบครัวยากจนขาดแคลน ประสบปัญหาความเดือดร้อน เงินอุดหนุนตามขนาดกิจกรรม SML
คนพิการ
S ตั้งแต่ 0-50,000 บาท

รับเงินช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท/เด็ก 1 คน - เป็นคนพิการที่มีบัตรคนพิการและกู้เพื่อประกอบอาชีพ
และไม่เกิน 3,000 บาท สำหรับครอบครัว
M ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท - บรรลุนิติภาวะและต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในท้องที่

ที่มีเด็กเกินกว่า 1 คน
L ตั้งแต่ 100,001 เป็นต้นไป ผู้ดูแลคนพิการ

กองทุนคุ้มครองเด็ก - มีความจำเป็นและสามารถประกอบอาชีพได้


- บรรลุนิติภาวะและมีชื่อในทะเบียนบ้าน
เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี เงินสงเคราะห์ประกอบอาชีพ - ได้รับการรับรองจากผู้แทนองค์กรด้านคนพิการ กำนัน
เด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม เช่น เด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้า ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการระดับ 3 ขึ้นไป ในพื้นที่ เป็นผู้รับรอง
เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เด็กพิการ เป็นต้น สตรีที่ต้องการประกอบอาชีพ ผู้ดูแลคนพิการ
ครอบครัวประสบความเดือดร้อน หัวหน้าครอบครัว

- เงินค่าเลี้ยงดูค่าพาหนะครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท เสียชีวิต เจ็บป่วยร้ายแรง พิการ ไม่มีรายได้ ไม่สามารถ รายละไม่เกิน 60,000 บาท และกำหนดใช้คืนไม่เกิน 5 ปี
ประกอบอาชีพได้ โดยไม่คิดดอกเบี้ย
- ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและอุปกรณ์สำหรับเด็ก
ระดับประถมศึกษา ไม่เกินคนละ 2,000 บาท/ครั้ง รับเงินช่วยเหลือ ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท /ครอบครัว/ครั้ง โครงการตามแผนพั ฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ การ
ระดับมัธยมศึกษา ไม่เกินคนละ 3,000 บาท/ครั้ง และจ่ายไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี
ระดับอาชีวศึกษา ไม่เกินคนละ 4,000 บาท/ครั้ง หน่วยงาน/องค์กร ขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรม
- ค่ากายอุปกรณ์แก่เด็กพิการและทุพพลภาพ คนพิการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ไม่เกิน 15,000 บาท/ประเภทอุปกรณ์ เงินสงเคราะห์และฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ งบประมาณขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโครงการ
- ทุนประกอบอาชีพ/ค่ารักษาพยาบาล
เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับความเดือดร้อน ผู้สูงอายุ

ไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง

เนื่องจากอยู่ตามลำพังไม่มีผู้อุปการะ ครอบครัวประสบปัญหา เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

ความเดือดร้อน เช่น หัวหน้าครอบครัวเจ็บป่วย พิการ ตกงาน ผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทย อาย
ุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ไม่มีรายได้ ไม่อาชีพ ทำให้มีผลกระทบต่อการเลี้ยงดูพิการ
ที่มีความเดือดร้อนด้านต่าง ๆ เช่น ฐานะยากจน ไม่มีรายได้
3,000 บาท/ครอบครัว แต่ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี
ถูกทอดทิ้ง ฯลฯ


ไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท/ครั้ง/คน โดยช่วยได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/คน/ปี


Click to View FlipBook Version