The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

4 รู้...สู่มั่นคงยามเกษียณ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ณัชชา เครือคํา, 2020-02-19 04:02:39

เงินทองต้องวางแผน

4 รู้...สู่มั่นคงยามเกษียณ

เตง้องินวาทงแอผงน
ตอน 4 รู้...สคู่ วามมนั่ คงยามเกษยี ณ
BB

?? รหู้ รอื ไม.่ ..ชวี ิตอสิ ระในวันน้ี อาจทำ�ให้ไรอ้ ิสรภาพในอนาคต?

หากวันนีย้ งั ใช้จ่ายเดือนชนเดือนและไม่ได้วางแผนการเงิน...
แลว้ อกี 240 เดือนในบัน้ ปลายชวี ติ จะทำ�อยา่ งไร?

ทำ�เรง่มิ าน ระยะเวลาทำ�งานหาเงิน เกอษาียยณุ ระยะเวลาใชเ้ งนิ ในวัยเกษียณ
22 ปี 60 ปี
38 ปี 20 ปี
หรอื 240 เดือน
หรอื 456 เดือน 80 ปี

ทม่ี า: หนังสือ “โสดแสนสุข ชวี ติ อิสระสู่อิสรภาพการเงิน”

เงนิ เท่าไร... พอใช้หลงั เกษียณ? ลองคิดงา่ ยๆ วา่ หากคุณตอ้ งการใชเ้ งิน
วันละ 500 บาท (15,000 บาท/เดอื น)
60 ปี
คณุ กค็ วรมีเงนิ อย่างน้อย 4,071,965 บาท*

เพอื่ ใช้หลังเกษยี ณไปอีก 20 ปี

แลว้ คณุ จะเตรียมพร้อมรบั มือ
ค่าใชจ้ า่ ยหลงั เกษยี ณอยา่ งไร?

เงนิ ฝากไดด้ อกเบ้ยี น้อย
เงนิ ฝาก ผลตอบแทนย่งิ ตำ�่ ย่ิงใชเ้ วลาออมนาน

30 ปขี า้ งหนา้ เงินเฟ้อกดั กินค่าเงนิ
เงนิ ออมเท่าเดมิ ซือ้ ของได้นอ้ ยลง
30 ปที ่ีแลว้ ปนี ี้ จะดกี วา่ มั้ย...ถา้ ต้งั ใจออมเงินมากข้นึ
5 บาท
?? บาท จะได้ใชช้ วี ติ แสนสขุ ยามเกษยี ณตามทฝ่ี ันไว้
35 บาท

เงนิ เฟ้อ

เห็นมย้ั ว่า...ราคาก๋วยเตี๋ยวเพิม่ ขึ้นถึง 7 เทา่
ในเวลาไม่ถึง 30 ปี แลว้ คณุ คดิ ว่า

เงนิ 500 บาทในอนาคตจะซอ้ื อะไรได้บา้ ง?

คณุ พร้อมหรอื ยัง?...กับคำ�ว่า “เกษยี ณสขุ ”
มีฐานะมน่ั คง ไม่ต้องเปน็ ภาระใคร ไม่ต้องกังวลเร่อื งเงินอีกต่อไป

*คำ�นวณผลตอบแทนทบตน้ ทุกปี และปรบั ด้วยอัตราผลตอบแทนขน้ั ต่ำ�รวมอตั ราเงนิ เฟ้อ 3% ต่อปีแล้ว

ส�ำ รวจตัวเอง…ชวี ติ เกษียณแบบไหนที่ใจตอ้ งการ

คุณเตรียมเงินทตี่ ้องใช้
ครอบคลุมเปา้ หมายเกษยี ณสุข
เหล่านแี้ ลว้ หรือยงั ?

บรจิ าคเงินให้สงั คม
มมี รดกให้ลกู หลาน

ได้ท่องเทย่ี วตามทตี่ อ้ งการ
ไมก่ งั วลเรื่องค่ารักษาพยาบาล

มเี งนิ ใช้จา่ ยเพอ่ื ด�ำ รงชวี ติ

รู้หรือไม.่ .. เปา้ หมายทีด่ ตี อ้ งมีหน้าตาอย่างไร? ??

“ฉนั จะเก็บเงินให้ได้ 4,000,000 บาท เพ่ือใชจ้ ่ายในวัยเกษยี ณไปอีก 20 ปี
โดยฉันจะเก็บเงนิ เดือนละ 5,000 บาท และนำ�ไปออมหรือลงทนุ
ให้ได้ผลตอบแทนเฉลีย่ 5% ต่อปี เป็นเวลา 30 ปี (360 เดอื น)”

Specific Measurable Achievable Realistic Time bound

ชดั เจน วดั ผลได้ ท�ำ ส�ำ เร็จได้ เป็นไปได้ มีกรอบเวลา
ทแี่ นช่ ัด
ไม่คลุมเครอื เป็นตวั เลขหรือตัวเงนิ รู้ว่าต้องท�ำ อย่างไร สมเหตุสมผล
ร้วู ่าต้องการอะไร อยา่ งชดั เจน เหน็ ความ และตั้งใจท�ำ สอดคลอ้ งกับ รวู้ า่ ต้องใช้ระยะเวลา
ก้าวหน้าวา่ ใกล้ถึง ความเป็นจรงิ และ เท่าใดเพอื่ บรรลุ
และจะบรรลุ ตามแผนให้ส�ำ เรจ็ วิถชี ีวติ ของคุณ เปา้ หมาย
เปา้ หมายตอนไหน เป้าหมายหรือยงั

หยดุ คดิ สักนดิ …คณุ พรอ้ มเริ่มต้ังเป้าหมายสรา้ งความมั่งคัง่ แล้วหรอื ยงั ?

4B
รู้ สคู่ วามมั่นคงยามเกษยี ณ

หาเงินเพิม่ เสรมิ รายได้ เกษียณสุข

รู้หา “การหารายได”้ คอื การใช้ความสามารถของคุณในการทำ�งาน
ซึ่งหลายคนมีรายไดจ้ ากเงนิ เดอื นเพียงช่องทางเดียว แต่คณุ รู้หรือไม่วา่
ยังมชี ่องทางในการหารายได้เพิ่มเติมจากงานอดิเรกหรืออาชีพเสรมิ อนื่ ๆ
เช่น ครูสอนพิเศษ การขายของออนไลน์ ตวั แทนขายประกัน เป็นตน้

เงินเดือน รายได้เสรมิ รายได้เพิ่ม

รายไดเ้ สรมิ รายไดจ้ ากธรุ กิจส่วนตัว รายไดจ้ ากงานประจ�ำ รายไดจ้ ากการลงทุน

หาเงินเพิ่มอยา่ งไร...ใหส้ ขุ ใจกว่าเดมิ ใน 4 ขน้ั ตอน

ข้นั ที่ 1 เลือกสรา้ งสรรค์สินค้าจากงานอดเิ รกทีช่ อบ
ขน้ั ท่ี 2 หาช่องทางการขายที่ไม่รบกวนงานประจำ�
ขัน้ ท่ี 3 วางแผนบรหิ ารจดั การให้มีรายไดอ้ ย่างตอ่ เนือ่ ง
ขน้ั ที่ 4 น�ำ รายได้ไปตอ่ ยอดลงทุน

ถ้าวางแผนได้ดี งานอดิเรกกจ็ ะชว่ ยสรา้ งรายได้เสรมิ และเพม่ิ ความสุขใหค้ ณุ ไดแ้ นน่ อน

หยุดคดิ สักนิด...จะดกี ว่าไหม? ถ้าคณุ มีรายได้อ่นื นอกเหนือจากงานประจ�ำ

ร้เู ก็บ เก็บออมกอ่ นใช้จา่ ย

“การออมเงนิ ” มีความส�ำ คัญต่อการดำ�รงชีวิตในอนาคต

แต่คนส่วนใหญ่มกั จะใชจ้ ่ายจนพอใจแล้ว จึงนำ�เงินส่วนทเ่ี หลอื ไปออม
ในรปู แบบต่างๆ ทำ�ใหห้ ลายคนมเี งินออมไม่มากพอ วิธีแก้กง็ ่ายๆ
เพียงแคป่ รับพฤตกิ รรมของตัวเอง ด้วย “สมการการออม”

รายได้ เงนิ ออม รายจา่ ย

ทุกครงั้ ท่คี ุณมเี งินได้ ให้แบง่ เงนิ ออมอย่างนอ้ ย 10%
หรอื มากกว่านั้นก็ยิง่ ดี แลว้ คอ่ ยนำ�เงนิ ส่วนทเ่ี หลอื ไปใชจ้ ่ายตามท่ตี อ้ งการ

ชวี ิตนี้ไม่มีอด ด้วยเงินออม 4 เปา้ หมาย

จากน้.ี .. การออมจะไม่เปน็ ปญั หา B
ตอ่ การด�ำ เนินชีวิตของคุณอกี ตอ่ ไป
ด้วย “บญั ชเี งินออม 4 เปา้ หมาย” ดังนี้

บญั ชีที่ 1 เงนิ ออมเพื่อใช้ในยามฉุกเฉนิ อยา่ งน้อย 3 - 6 เท่าของคา่ ใช้จา่ ยต่อเดือน
บญั ชีที่ 2 เพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดข้นึ ไดเ้ สมอ เชน่ เจบ็ ปว่ ย อุบัติเหตุ

เงินออมเพื่อเกษียณ เปน็ เงนิ ออมเพ่ือสรา้ งคณุ ภาพชีวิตดๆี
หลังเกษยี ณ เชน่ เงินซอ้ื บ้าน เงินใช้จ่ายในชวี ติ ประจ�ำ วนั

บญั ชีที่ 3 เงนิ ออมเพอ่ื ความสขุ เช่น การทอ่ งเที่ยว การซอื้ ของขวัญใหต้ วั เอง

บญั ชีท่ี 4 เงนิ ออมเพอ่ื ลงทนุ เพ่ิมรายได้ เร่มิ ตน้ ดว้ ยการศกึ ษา
เรอื่ งชอ่ งทางการลงทนุ เพ่อื สรา้ งผลตอบแทนใหง้ อกเงยข้ึน

หยดุ คดิ สกั นดิ ...คุณละ่ ลองแบ่งเงินออมตามเป้าหมายแลว้ หรอื ยงั ?

ใชเ้ งินอย่างฉลาด สร้างโอกาสเพ่มิ เงนิ ออม รู้ใช้

“การใช้จ่าย” เพ่ือตอบสนองความต้องการโดยไม่ยั้งคดิ

อาจท�ำ ให้มปี ัญหาทางการเงินตามมา แต่ถ้ายึดตาม
“กฎเหล็ก 5 ประการ” คุณกจ็ ะใชจ้ า่ ยเงินไดอ้ ยา่ งคมุ้ คา่ มากขึน้

กฎที่ 1 กฎท่ี 2

ตัง้ งบกอ่ นใช้ เปรยี บเทียบกอ่ นซ้อื
เพ่ือบังคบั ตวั เองให้ ถอื คติว่า

“คดิ กอ่ นซือ้ ” “ของดี ราคาเหมาะสม”

กฎท่ี 3 กฎที่ 4 กฎท่ี 5

สรุปใช้สม�ำ่ เสมอ ใชน้ ้อยกวา่ หาได้ ไมใ่ ชก้ ็ไมซ่ ้ือ
ฝึกให้เป็นนิสยั จะไดเ้ ห็น อย่าใชจ้ า่ ยเกนิ ตวั ถงึ จะโปรโมชน่ั ดี มขี องแถม
พฤติกรรมการใชเ้ งิน ควรใชจ้ า่ ยใหน้ ้อยกว่า หรือลดราคาครัง้ ใหญ่
เงนิ ท่หี าไดเ้ สมอ
ของตัวเอง ถ้ายงั ไงก็ไม่ได้ใช้

นสิ ัยใช้เงิน...บอกทางเดนิ ชวี ิต

หาได้ 100 ใช้ 120 แลว้ ยังหยบิ ยมื ชาวบ้าน ล้มละลายแนน่ อน
หาได้ 100 ใช้ 120 เป็นหนตี้ ลอดชีวติ
หาได้ 100 ใช้ 100 ไม่มีเก็บ จน ไมม่ น่ั คง แต่ไมเ่ ปน็ หน้ี
หาได้ 100 ใช้ 90 อีก 10 เป็นเงินออม
หาได้ 100 ใช้ 80 อกี 20 เปน็ เงนิ ออม ชนชน้ั กลาง
หาได้ 100 ใช้ 50 อกี 50 เป็นเงนิ ออม รวย มคี วามมั่นคง
และเงนิ ลงทุน
เศรษฐเี งนิ ล้าน

หยดุ คิดสกั นิด...คณุ ล่ะ อยากมที างเดินชีวติ แบบไหน?

รู้ขยาย ลงทุนถูกที่ ความมง่ั มงี อกงาม
ดอกผล
“การลงทุน” เปรียบเสมอื นการเดินทางสูค่ วามม่ังคัง่

เพราะเป็นการนำ�เงนิ ออมไปลงทุนในทางเลอื กตา่ งๆ
เพ่ือสรา้ งผลตอบแทนทส่ี ูงข้ึน เช่น หุ้น หุ้นกู้ ทองคำ� พนั ธบตั ร
กองทนุ รวม หรืออสังหาริมทรัพย์ โดยเลอื กทเ่ี หมาะกบั
ความเสี่ยงทค่ี ณุ ยอมรับได้

การลงทุน…ทางลดั สู่ความม่งั คั่ง

เงนิ ฝาก 1.82%* ถ้าเก็บเงินเดอื นละ 1,000 บาท ตอ้ งเกบ็ กปี่ ถี งึ จะมีเงนิ ล้าน
พันธบตั ร 5.36%**
ห้นุ 12.88%*** 52 ปี

30 ปี

19 ปี

ค�ำ นวณผลตอบแทนแบบอตั ราเตบิ โตเฉลย่ี ตอ่ ปี (CAGR) ตง้ั แตป่ ี 2549-2559 เห็นม้ัยวา่ ...การลงทนุ ช่วยใหเ้ ราสานฝนั ไดเ้ ร็ว
*อตั ราผลตอบแทนจากเงนิ ฝากประจ�ำ 1 ปี (เฉลย่ี 5 ธนาคารใหญ)่ กวา่ แคห่ ยอดกระปกุ ไวเ้ ฉยๆ
**อตั ราผลตอบแทนจากดชั นพี นั ธบตั รรฐั บาล
***อตั ราผลตอบแทนจากดชั นผี ลตอบแทนรวม (SET TRI)

การออมต่อเนื่อง...พลังมหศั จรรย์ของเงนิ ก้อนเลก็

รหู้ รือไม่... คุณสามารถเพ่ิมค่าเงินออมจาก “การออมอยา่ งสม่�ำ เสมอ”
ด้วย “3 พลงั มหัศจรรย์”

อัตรา
เงินต้น ระยะเวลา ผลตอบแทน

จำ�นวนเงินออมในแต่ละงวด ระยะเวลาทส่ี ามารถออมต่อเนอ่ื ง อัตราเฉลี่ยตอ่ งวดที่ไดร้ ับ
ยิ่งเยอะย่งิ ดี ยง่ิ นานย่ิงดี ยิง่ มากยิ่งดี

หยุดคดิ สกั นิด...ถึงเวลาออกสตารท์ ส่คู วามม่งั คั่งดว้ ยตัวคณุ เองแลว้ หรือยัง?

ออมร้อย ออมพนั มน่ั คงยามเกษยี ณ

อยากมเี งินออม ออมเดอื นละ ออมเดือนละ ออมเดอื นละ ออมเดือนละ
4 ลา้ นบาทตอนเกษียณ 1,000 บาท 1,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท
ควรออมเงินอย่างไร? ได้ผลตอบแทนเฉล่ีย 2% ได้ผลตอบแทนเฉลยี่ 5% ไดผ้ ลตอบแทนเฉล่ีย 5% ได้ผลตอบแทนเฉลย่ี 10%

เมอ่ื เกษียณจะมเี งินออมรวม (บาท)*

นมอีเ้ วงลอ าออมอมอา4ย0ุ 20 ปี 724,824 1,449,597 7,247,986 26,555,553
ปี

พมเี่กีวลร ะาปอุกอมอา3ย0ุ 3ป0ี ปี 486,817 797,266 3,986,331 9,869,641

มลุงเี วสลม าบอัตอิมอา1ย0ุ 50 ปี 131,397 150,935 754,674 956,245
ปี

*ค�ำ นวณผลตอบแทนแบบทบตน้ ทกุ ปี

ย่งิ ผนึก 3 พลงั มหัศจรรย์ กย็ ่งิ สรา้ งเงินลา้ นไว้ใช้ยามเกษียณได้ง่ายข้ึน

...เพ่มิ เงนิ ท่ีตอ้ งออมตอ่ เดอื นตามรายไดท้ เ่ี พิม่ ขึน้ ...
...เริ่มออมตอ่ เน่อื งต้งั แต่อายุนอ้ ย...

...สร้างผลตอบแทนจากการลงทนุ ใหม้ ากข้ึน...

คณุ ละ่ ...พร้อมเร่ง 3 พลงั มหศั จรรยส์ ร้างเงินออม
ก้อนโตให้ตัวเองแลว้ หรอื ยัง?

เตง้องินวาทงแอผงน

ตอน 4 ร.ู้ ..สู่ความม่นั คงยามเกษียณ
www.set.or.th/education

สแกน QR CODE
เพอื่ ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่อื่นๆ
ลขิ สิทธิ์ของตลาดหลักทรพั ย์แห่งประเทศไทย
สงวนสทิ ธิ์ หา้ มลอกเลยี นแบบ ไมว่ ่าสว่ นใดส่วนหน่ึงของเอกสาร นอกจากไดร้ ับอนุญาต


Click to View FlipBook Version