The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ตอนสุขเงิน สร้างได้

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ณัชชา เครือคํา, 2020-02-19 03:47:37

เงินทองต้องวางแผน

ตอนสุขเงิน สร้างได้

วิธีใช้
ใชเ้ ป็นคู่มือ
จัดการเงิน
ของตนเองและ
ครอบครัว

คุณเคยเจอ
“ปญั หาการเงินเหล่านหี้ รอื ไม่?”

รคไม่าคา่พรอยงอชไพี ใดสชูง้้ ใชจ้ า่ ย หเ ยน้ี สอิ นะ

เไดมือน่มชนเี เงดนิือน จ่ายแต่ดอกเบ้ีย

เหลอื เก็บ

ปัญหาการเงินแก้ได้ เริ่มต้นที่การวางแผน

12 3

ก�ำ หนดเป้าหมาย ส�ำ รวจตนเอง ลงมอื ทำ� สุขเงิน

อยากปลดหน้ี ฐานะ นิสยั หมดหนม้ี อี อม
อยากมีเงนิ ก้อน การเงนิ ใชเ้ งนิ ลงทนุ เพม่ิ คา่
อยากซื้อบา้ น วางแผนกอ่ นแก่

หมดหนม้ี ีออม ลงทุนเพ่มิ ค่า วางแผนก่อนแก่

ใช้จ่ายพอเพยี ง ออมเงนิ สมา่ํ เสมอ ทำ�ธุรกจิ ส่วนตวั สลากออมทรัพย์ มีหลักประกันชวี ิต เตรยี มแบง่ มรดก
จัดการหนส้ี ิน ซ้อื ทอง เก็บเงินไว้ใชต้ อนแก่

1 เงนิ ทองตอ้ งวางแผน วางแผนตงั้ แต่วันน้ี ตอนน้กี ด็ ี แก่ไปกม็ คี วามสุข
ตตออนนสสุขขุ เงเงนิ นิ สร้างได้

เปา้ หมาย ข้นั ตอนที่ 1
การเงิน
ของฉัน กำ�หนดเปา้ หมาย

ชือ่ – นามสกลุ : ……………………………….....................อายุ..............ปี

1 ฉนั จะเกบ็ เงินให้ได้ ..................บาท ภายในระยะเวลา..........ปี สรุปปีนี้
เพ่ือ.......................................................................
ฉนั จะเกบ็ เงนิ เพอ่ื
2 ฉนั จะเก็บเงนิ ให้ได้ ..................บาท ภายในระยะเวลา..........ปี เปา้ หมายทงั้ หมด
เพื่อ....................................................................... จำ�นวน....................บาท
เฉลีย่ เดือนละ.............บาท
3 ฉนั จะเกบ็ เงินให้ได้ ..................บาท ภายในระยะเวลา..........ปี หรือวนั ละ.................บาท
เพอื่ .......................................................................

รหู้ รือไม.่ .. ฉนั จะเก็บเงินให้ได้ 18,000 บาท
เปา้ หมาย เพื่อเป็นคา่ เทอมลูก
ทด่ี ีต้องมี โดยฉันจะฝากธนาคาร
หนา้ ตา เดอื นละ 1,500 บาท
อย่างไร? เปน็ เวลา 12 เดอื น

ชดั เจน วดั ผลได้ ท�ำ สำ�เร็จได้ เปน็ ไปได้ มีกรอบ
เวลาท่ีแนช่ ัด
รู้วา่ ตอ้ งการอะไร เปน็ ตัวเงินชดั เจน รวู้ า่ ตอ้ งทำ�อยา่ งไร สอดคลอ้ งกบั
และจะบรรลุ เห็นความกา้ วหนา้ และตงั้ ใจทำ�ตาม ความเปน็ จรงิ รู้ว่าตอ้ งใชร้ ะยะ
ว่าใกล้ถงึ เป้าหมาย แผนใหส้ ำ�เร็จ และการใช้ เวลาเทา่ ใดเพ่อื
เปา้ หมายตอนไหน ชวี ติ ของคุณ บรรลุเปา้ หมาย
หรอื ยงั

เงินทองต้องวางแผน 2
ตอน สุขเงนิ สรา้ งได้

ขน้ั ตอนที่ 2

ส�ำ รวจตนเอง

ทำ�งานมาทัง้ ชวี ติ คณุ มที รพั ย์สมบตั อิ ย่เู ทา่ ไหร่?

บญั ชที รัพยส์ นิ และหน้สี นิ
ณ วันที่

คณุ มที รัพยส์ นิ อะไรบ้าง? จ�ำ นวนเงิน คุณมีหน้ีสินอะไรบ้าง? จ�ำ นวนเงนิ
(มูลคา่ (ราคา) ปัจจบุ ัน) (บาท) (ยอดคา้ งจา่ ยปัจจบุ ัน) (บาท)
ทรัพย์สนิ สภาพคลอ่ ง หนส้ี นิ ระยะสน้ั (ไมเ่ กนิ 1 ป)ี
“ยง่ิ ดอกเบย้ี สงู
เงินสด เงนิ กู้นอกระบบ ยง่ิ เปน็ เนอ้ื รา้ ย
เงินก้จู ากบัตรเครดิต / บัตรกดเงินสด
“ตู้กดเงนิ เงินฝากธนาคาร เช่น ออิ อน เฟริ ์สชอ้ ยส์ ท�ำ ลาย
ใช้จา่ ยและ เงินกู้เพ่ือซ้อื สนิ ค้า เช่น ทีวี ตเู้ ย็น มอื ถอื ความรวย”
เผื่อฉุกเฉนิ ” ทรพั ย์สินสภาพคลอ่ งรวม
เงนิ กู้ธนาคาร (โปรดระบุ) .................. “ย่งิ ผอ่ นนาน
ทรพั ยส์ นิ ลงทุน ยิง่ เปน็ ตัวถว่ ง
หนี้สนิ ระยะสั้นรวม
กองทุนการออมแหง่ ชาติ หนส้ี ินระยะยาว (1 ปขี น้ึ ไป) ความรวย”

“ตูป้ มั๊ เงิน สลากออมสิน / สลาก ธ.ก.ส. เงินกเู้ พือ่ การศึกษา (กยศ.)
อตั โนมตั ิ มูลคา่ เงินสดกรมธรรม์ประกนั ชีวิต
สรา้ งรายได้ (เบ้ยี ประกันทีส่ ง่ ) เงนิ กู้ซอื้ รถยนต์ / รถจักรยานยนต์
และดอกผล” บา้ น / ท่ดี ิน (เพ่ือขายหรอื ให้เชา่ )
เงินกู้ซ้อื บ้าน / ทดี่ นิ
อ่นื ๆ (โปรดระบุ)..........................
เงินกู้ธนาคาร (โปรดระบุ) ..................
ทรัพย์สินลงทุนรวม
ทรัพยส์ ินใช้สว่ นตวั หนส้ี นิ ระยะยาวรวม
หนส้ี ินรวม (2)
บา้ น / ทด่ี ิน (เพอื่ อยอู่ าศัย)

“ตเู้ ซฟ เพ่ิม รถยนต์ / รถจกั รยานยนต์ สรุปคุณมที รพั ยส์ มบตั ิ จ�ำ นวนเงนิ
ความสะดวก ทองค�ำ / เครือ่ งประดับ / ของสะสม จริงๆ เท่าไหร?่ (บาท)
สบายอนุ่ ใจ” ของใช้ในบา้ น
ทรพั ยส์ ินรวม (1) - หนส้ี ินรวม (2)
ทรัพยส์ ินใชส้ ว่ นตัวรวม
ทรพั ยส์ นิ รวม (1)

ถา้ อย่างนน้ั ...เ มื่ อ ไ ห ร่ จ ะ ร ว ย ?
เร่งสะสม “ทรัพย์สินเยอะๆ” และมี “หนสี้ นิ นอ้ ยๆ” คณุ กจ็ ะ “ร่�ำ รวย” แนน่ อน

3 เงินทองต้องวางแผน
ตอน สขุ เงนิ สรา้ งได้

ทุกวนั น้ี
คณุ มนี สิ ัยใชจ้ า่ ยเงินอยา่ งไร?

บญั ชีรายรบั -รายจ่าย
ประจำ�เดอื น

คุณมรี ายรบั จากไหนบ้าง? จำ�นวนเงนิ (บาท) ทรคพั ณุ ย์สใชนิ ้จสา่ ภยาไพปกคบัล่องะไรรวบมา้ ง? จ�ำ นวนเงนิ (บาท)
รายจา่ ยเพอื่ การออม / ลงทนุ
รายรบั จากการท�ำ งาน

รายรบั จากอาชพี หลกั เชน่ เงนิ เดอื น / เงนิ ฝากธนาคาร
เงนิ รายวนั / เงนิ รายสปั ดาห์ / คา่ ลว่ งเวลา (OT)

รายรับจากอาชพี เสรมิ (โปรดระบ)ุ ............ เงินฝากสหกรณ์

รายรบั จากการทำ�งานรวม กองทนุ การออมแห่งชาติ

รายรบั จากทรพั ยส์ ิน รายจา่ ยเพอื่ การออม / ลงทุนรวม

ดอกเบ้ีย / เงนิ ปันผล / ค่าเช่า รายจ่ายคงท่ี

ขกา�ำ ยไรทจอางกการขายทรัพยส์ นิ เชน่ ขายบา้ น เงนิ ประกันสงั คม

รายรับจากทรพั ย์สินรวม คา่ ผ่อนบา้ น / ค่าเช่าบา้ น

รายรับรวม (1)

ค่าผ่อนรถยนต์ / รถจักรยานยนต์

เงินไม่พอใช้ คา่ ผอ่ นเพอ่ื ซอ้ื สนิ คา้ เชน่ ทวี ี ตเู้ ยน็ มอื ถอื
จะท�ำ อย่างไรด?ี คเช่าน่ ผอ่ออิ นอบนตั รเฟเคริ ร์สดชติอ้ ย/สบ์ ตั รกดเงินสด

“ลดรายจา่ ยคณุ”คหวรรอืหา“วธิเพี ่ิมรายรับ” เบีย้ ประกัน (ชีวิต / สุขภาพ / บา้ น / รถยนต์)

เพือ่ ให้มีเงนิ เหลือใชม้ ากขน้ึ รายจา่ ยคงที่รวม

หยุดคิดสกั นิด...รูร่ัวไหนบ้างท่คี ุณตัดได้? รายจา่ ยผนั แปร
เพอ่ื ให้เงินพอใชแ้ ละเหลือออม
ค่าอาหาร
รายรับหลกั รายรบั เสรมิ ค่านํ้า / คา่ ไฟ
คา่ โทรศพั ท์ / คา่ อินเทอร์เนต็
หวย / ลอตเตอร่ี ตุม่ ชวี ิต ดอกเบ้ยี คา่ รถ / คา่ น้าํ มนั
คา่ น้ำ� / ค่าไฟ เส้อื ผ้า ของใช้ในบ้าน
เหลา้ / บหุ ร่ี ค่าเส้อื ผา้ / เคร่ืองสำ�อาง
คา่ รกั ษาพยาบาล
คณุ สามารถ เงนิ ให้พอ่ และแม่ / ให้ลกู
เครื่องด่ืมชกู ำ�ลงั / นา้ํ ปน่ั / กาแฟ
ค่าหวย / ลอตเตอร่ี
คา่ ใสซ่ องงานศพ / งานแตง่ งาน / ท�ำ บญุ ฯลฯ

รายจ่ายผันแปรรวม
รายจ่ายรวม (2)

จมะีเงเอินาเหเงลนิ ือ คณุ มีเงินสดเหลอื หรือไม่? จำ�นวนเงิน (บาท)

“ปลดหน้ี” “ออม / ลงทุน รายรบั รวม (1) - รายจา่ ยรวม (2)
เพมิ่ ทรัพยส์ ิน”
ไปทำ�อะไรดี? เพอ่ื ใหช้ ีวิต “สขุ เงิน” ตลอดไป เงนิ ทองต้องวางแผน 4
ตอน สุขเงิน สร้างได้

เทคนคิ ควบคุม จด จด
การใชจ้ า่ ย
จด
1. จดบัญชีรบั จ่ายให้ไดท้ ุกวนั
เดือนๆ หนงึ่ ...เงนิ ของคณุ
หายไปไหนหมด?

รายรบั รายจา่ ย

วัน/เดอื น/ปี จากการ จาก อ่นื ๆ รวมรายรบั รายจา่ ยเพ่ือการออมและลงทุน รายจ่ายคงท่ี
1 ม.ค. XX ทำ�งาน ทรพั ยส์ ิน ต่อวัน

เงินเดือน / คา่ เชา่ / กำ�ไร รายรับจาก เงนิ ฝาก หุน้ แหลง่ เงินประกัน คา่ ผอ่ นบา้ น / คา่ ผอ่ นรถ เบยี้ ประกัน คา่ ผ่อน คา่ ผ่อนเพือ่ รายจา่ ยคงท่ี
เงินรายวัน คา้ ขาย ฯลฯ ครอบครวั ธนาคาร สหกรณ์ เงินออมอน่ื ๆ สงั คม เชา่ บา้ น บัตรเครดิต / ซอื้ สนิ คา้ อื่นๆ
บตั รกดเงินสด

9,000 9,000 1,500 432

2 ม.ค. XX 6,000 6,000 2,500

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

31 ม.ค. XX 0

รวมต่อเดอื น 9,000 6,000 0 1,500 0 0 432 2,500 0 0 0 0 0

รวมรายรับต่อเดือน รวมรายจ่ายเพือ่ การออมและ รวมรายจ่ายคงที่ต่อเดือน
...15,000…บาท ลงทุนตอ่ เดือน...1,500...บาท ...2,932...บาท

รับ-จา่ ยเงินวนั ไหน มรี ายรบั หลายทาง “จดแยกชอ่ งไว”้ มรี ายจ่ายเยอะแยะ “ลองจดั หมวดหมู”่
“จดไว้ทุกวัน” จะได้รวู้ า่ งานไหนได้เงินมากกว่า จะได้เลือกปรับลดและควบคมุ
จะได้ไมห่ ลงลมื และสม�่ำ เสมอกว่า รายจา่ ยในเดอื นถัดไป

2. กาํ หนดงบประมาณครอบครวั ให้เหมาะสม “เดือนตอ่ ๆ ไป ฉันจะออมก่อนใช้
วธิ ีทำ� 1,500 บาท และจะชอ้ ปปิ้ง
ไมเ่ กิน 500 บาท...”

12 3

ประเมินรายรับ จดั ทำ�งบประมาณรายจา่ ย ใชจ้ า่ ยตามงบท่ีต้ังไว้ และจดบัญชรี ับจา่ ย
ควบคูก่ นั
ที่จะได้ในอนาคต • แบ่งเปน็ “เงินออมและเงินลงทุน”
เพอื่ เป้าหมายตา่ งๆ ก่อน • ถ้า “เงินขาด” จากการใช้เงนิ เกนิ ตวั หรอื มเี หตฉุ กุ เฉนิ
• แบ่งเงินทีเ่ หลอื เปน็ สว่ นๆ ควรจะ…
จดั สรรว่า “จะใช้จ่ายอะไร ลดรายจ่ายท่ีไมจ่ ำ�เปน็
ไม่เกนิ กี่บาท” นำ�เงินออมท่ีมอี ยมู่ าชดเชยสว่ นขาด
ทำ�งานเสริมเพิ่มรายรับ
51 เงนิ ทองตอ้ งวางแผน • ถา้ “ตั้งงบผิดพลาด” ควรปรับปรงุ ให้ตรงตาม
ตตออนนสสุขุขเเงงนิ ินสรา้ งได้ ความเป็นจริงมากข้นึ

ก่อนใช้จ่าย “ จ�ำ เ ป็ น ” NEED
ลองถามใจตัวเองว่า...
ห รื อ แ ค่ &

“ อ ย า ก ไ ด้ ” WANT

รายจา่ ย

รายจ่ายผันแปร รวมรายจ่าย เงินสดคงเหลือ
ต่อวนั

ค่าอาหาร คา่ เครอ่ื งดม่ื ค่านำ้ � / คา่ โทรศัพท์ / ค่าเดินทาง ของใช้ในบ้าน คา่ เสือ้ ผา้ / คา่ ค่ารกั ษา เงินให้พ่อแม่ / ค่าหวย / รายจา่ ย
คา่ ไฟ อินเทอรเ์ นต็ เครอื่ งสำ�อาง พกั ผอ่ น พยาบาล เงนิ ให้ลูก ล๊อตเตอรี่ ผันแปรอน่ื ๆ

150 10 300 80 2,472 6,528

200 15 20 10 200 100 3,105 9,423

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

150 20 20 10 200 150 250 100 80 150 1,130 -932
สรุปเดือนนค้ี ุณมี
6,000 300 700 400 540 500 700 800 90 1,000 320 150 เงนิ เหลือ...0...บาท

รวมรายจ่ายผันแปรต่อเดือน (...เอาไปฝากเพิ่ม / ใชห้ น้ีเพมิ่ ...)
...11,500...บาท เงินขาด…932...บาท
(...ลดรายจ่ายผนั แปร...)

“จด จด จด!” สะกดรอยตามเงนิ อย่างน้อย 4 สัปดาห์ “สรปุ ยอดรวม” ครอบครวั
ของรายรับกับรายจ่าย “ม่งั มีศรสี ุข”
คุณจะเหน็ “รรู ว่ั ” ของกระเป๋าสตางคอ์ ยา่ งชัดเจน
ในแต่ละเดือน
ชือ่ ครอบครัว...…ม่งั มีศรสี ุข...… จะชว่ ยย้ำ�เตือนวา่ …

สมาชกิ ในครอบครวั ...4...คน​ “คณุ บรหิ ารเงิน
เปน็ หรอื ไม”่

รายการ​ เดอื นที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนท่ี 3
รายรบั ครอบครัว (1): 15,000 เพิม่ 16,000 …
เพิ่ม 2,000
เงนิ ออมเผ่อื ฉกุ เฉิน (2):​ 1,500 …
เงนิ คงเหลือเพื่อใช้จา่ ย (3) = (1) - (2)​ 13,500 14,000 …

รายจา่ ยครอบครวั (4):​ 2,500 2,500 … “จด เจอ จดั การ!”
… ใชจ้ ่ายให้ได้ตาม
• ค่าเช่าบ้าน 6,000 6,000 …
700 ลด 600 … งบประมาณ
• ค่าอาหาร​ 550 ลด 500 … แค่น้ี...ก็มเี งินพอใช้

• คา่ นา้ํ / ค่าไฟ​ 2,800 2,800 … และเหลอื ออม
800 ลด 600 …
• คา่ เดินทาง​ เพือ่ เป้าหมายตา่ งๆ แลว้
150 150
• ค่าเลย้ี งดูลูก เงนิ ทองตอ้ งวางแผน 6
0 850 ตอน สุขเงนิ สร้างได้
• คา่ พักผอ่ น​

• เบด็ เตล็ด

เงินเหลอื หรือ เงินขาด (5) = (3) - (4)​

ชีวติ น้ีไมม่ อี ด

ด้วยบญั ชเี งนิ ออม 4 เปา้ หมาย

12

อย่างนอ้ ย 3 - 6 เทา่ ของรายจา่ ยต่อเดือน สำ�หรับสรา้ งความม่นั คงในชวี ติ
เพราะเหตกุ ารณ์ไม่คาดคิด เชน่ เกษียณ ซื้อบา้ น ซือ้ รถ

เกดิ ขน้ึ ได้เสมอ เชน่ เจ็บปว่ ย อบุ ตั เิ หตุ 4

3 กองทนุ รวม
กองทุนรวม

สำ�หรับใช้จา่ ยตามความตอ้ งการ สำ�หรับสรา้ งผลตอบแทน
เช่น ทอ่ งเทย่ี ว ซือ้ ของขวญั ให้ตัวเอง ใหช้ ีวติ มั่งค่ัง เชน่ สลากออมทรพั ย์ ทองคำ�
ห้นุ สหกรณ์ออมทรัพย์ และกองทุนรวม

อยากมีชีวิตมนั่ คง ร้หู รอื ไม.่ ..
ประกันชีวิต ช่วยแบ่งเบาภาระ
อย่าลมื …สร้างเกราะคมุ้ ครองให้ชวี ติ ด้วย ทางการเงินของครอบครวั
เมอ่ื เกดิ เหตุการณ์ไม่คาดฝนั ได้
แบบ คุ้มครองชวี ติ
ชั่วระยะเวลา หรอื คุ้มครองหน้สี ิน ประกนั อุบัตเิ หตุ
ภายในระยะเวลาท่กี ำ�หนด
1 เลอื ก 2 อาจซื้อ คุ้มครองความสูญเสยี ทางรา่ งกาย
แบบ คุ้มครองชวี ิตตลอดชพี (บาดเจบ็ สูญเสียอวัยวะ
สัญญาหลกั ตลอดชีพ หรอื จนกว่าอายุ 99 ปี สัญญาเพ่ิมเตมิ พิการ เสยี ชวี ติ )
ของประกันชวี ิต เหมาะกบั ผู้ทีเ่ ป็นเสาหลกั เพ่ิมความ
ของครอบครัว คุ้มครอง ในกรณีท่ีเกดิ จากอบุ ตั เิ หตเุ ท่านัน้

แบบ ลกู ผสมระหวา่ งการคมุ้ ครอง ประกนั สุขภาพ
ชีวิตและการออมเงนิ
สะสมทรพั ย์ จ่ายเงนิ เมื่อเสยี ชวี ิต คุ้มครองคา่ รักษาพยาบาล
หรือครบสัญญา คา่ เบีย้ ฯ จะขน้ึ อย่กู ับวงเงนิ ประกนั

แบบ คมุ้ ครองรายได้ อาชพี อายุ เพศ
บ�ำ นาญ หลังเกษียณอายุ สุขภาพ หรือโรคประจำ�ตัว
จา่ ยเงนิ ใหเ้ ปน็ งวดๆ
จนกวา่ จะเสียชีวิต

71 เงินทองตอ้ งวางแผน
ตตออนนสสุขขุ เงเงินินสรา้ งได้

ลองเปลยี่ นความเคยชิน ดาว ์น ้บาน ซอื้ สลากออมทรัพย์ ใหซเ้ งอ้ื นิ4ข,พอ5ง0อ่ ใ03หแมเต้ ดบห่ วัอืารเทนอือง
เป็นเงนิ ออมกันเถอะ 180,000 บา 1,500 บาท

10 ีป ท 1 เดือน

ออม
50 บาท/วนั

ใหม้ บีออำำ 6นม0าก0ญบั บใกาชทอ้ตชอ.นแก่ 1 ปี 6 เด9,000 ือน โปะหน้ี
1 เดือน 18,00ซ0้ือประกั บาท เงินออมเผ มี3เ6งิ0น, ้ก00อ0นใบ ้ชาตอนแ ื่อฉุกเฉินบาท
นชวี ติ ก่ 3,000 บาท เกบ็ เง9นิ ,ค00า่ 03เทเอดบมอืาทนลูก
ออม ซอ้ื ปร1ะ,8ก0นั 03อเบุดบตัอืาเิทนหตุ 10 ีป ท 1 เดือน
ดาว ์น ้บาน บาท 20 บาท/วนั
ออม
72,000 100 บาท/วนั
10 ีป

1 ปี ือน 1 ปี ือน
7ฝ,2า0ก0เงเพินหื่อรอนาคตอื ลงทบนุ าท ื่อฉุกเฉินบาท 36ท,0ำำ0ธ0ุรกิจส่ว บาท บาท
6 เด3,600 นตวั เลก็ ๆ ฉุกเฉิน
เงินออมเผ 6 เด
18เ,ง0ิน0อ0 อมเผ่ือ

ขน้ั ตอนท่ี 3 หยดุ คิดสกั นิด...ทำ�อย่างไร?
ถึงจะหลดุ พ้นภาระหนส้ี ิน
ลงมอื ท�ำ

หมดหนม้ี อี อม หนี้ ลดรายจ่าย
ที่ไมจ่ ำ�เป็น
1 หยดุ สรา้ งหนี้เพิม่ 3 รบี ชำ�ระหนีใ้ ห้หมดเร็วทสี่ ดุ จา่ ยหนี้ทคี่ ดิ ดอกเบ้ียสูงๆ
2 เจรจาต่อรองกบั เจ้าหน้ี 4 หาทป่ี รกึ ษา ไมเ่ กบ็ ปญั หาไวค้ นเดยี ว ให้หมดเรว็ ทส่ี ดุ
ปดิ หนท้ี ่ยี อดเหลอื น้อย
ร้หู รือไม.่ .. หนบี้ ัตรเครดติ ไมค่ วรเกนิ เพื่อลดจำ�นวนเจา้ หนี้
หนส้ี นิ เช่ือสว่ นบคุ คล 10 – 20% ขายทรัพยส์ นิ ออกไป
ในแตล่ ะเดือนควรจ่ายหน้ี หนีผ้ ่อนสนิ คา้ ฯลฯ ของรายรบั เพอ่ื ชำ�ระหน้ี
เทา่ ไหร่ จะไม่หนกั เกนิ ไป ก้เู งินกอ้ นใหมม่ าปิด
ไมค่ วรเกิน หนีก้ อ้ นเกา่ หรือ “รีไฟแนนซ”์
หน้ผี อ่ นรถ 20% ของรายรบั โดยตอ้ งได้รบั ขอ้ เสนอท่ีดีกวา่

หนี้ผอ่ นบ้าน ไม่ควรเกิน
30% ของรายรับ

หน้สี ินรวม ไมค่ วรเกิน เงินทองตอ้ งวางแผน 8
ไมว่ ่าหน้ี 50% ตอน สขุ เงินสสรรา้ า้ งงไไดด้ ้
สายพนั ธุ์ไหน ของรายรับ

ออมและลงทุนเพิม่ คา่

รู้หรือไม่ คุณสามารถเพ่ิมค่าเงินออมจาก “การออมอย่างสมํา่ เสมอ” ด้วย “3 พลังมหศั จรรย”์

จ�ำ นวนเงนิ ออม ระยะเวลา อตั ราผลตอบแทน
ในแตล่ ะงวด ที่สามารถออมตอ่ เน่ือง เฉลยี่ ตอ่ งวดท่ีไดร้ ับ
ยง่ิ เยอะยง่ิ ดี
ยง่ิ นานยิง่ ดี ยิ่งมากย่งิ ดี

ทางเลือกการออมและลงทนุ สมา่ํ เสมอ

รู้หรือไม.่ ..ผลตอบแทนทีจ่ ะท�ำ ใหบ้ รรลุเปา้ หมายหาจากไหนด?ี
อตั ราผลตอบแทนเฉลย่ี ตอ่ ปี

0.125% – 0.75% ออมเพ่อื ส�ำ รองใชจ้ า่ ยประจ�ำ วนั 0.75% – 1.75% ออมเพอ่ื เปน็ หลกั ประกัน
เงนิ ฝาก เงินตน้ ไม่หาย สภาพคลอ่ งสงู เงนิ ฝาก และเงินส�ำ รองในอนาคต
ออมทรัพย์ เพราะฝาก-ถอนได้ทุกวัน ประจ�ำ 1 ปี พร้อมรอรบั ดอกเบ้ียตามที่กำ�หนด

0.4% – 1.5% 4% – 6%

สลาก ฝากครบก�ำ หนดได้เงินตน้ คนื หุ้น สมคั รสมาชกิ เพ่อื ออมเงนิ
ออมทรพั ย์ พร้อมดอกเบย้ี สหกรณ์ เปน็ ค่าหุน้ ทกุ เดอื น และรอรับ
และมสี ิทธลิ์ ุ้นรางวลั ทุกเดอื น เงนิ ปันผลตามสดั สว่ นหุ้นท่ีถือ

1.4 – 3.5% กองทนุ 2% - 10%
การออม
แห่งชาติ ออมไดต้ ั้งแต่ 50 - 13,200 บาท/ปี กองทนุ ลงทุนผา่ นมอื อาชีพ เร่ิมตน้ งา่ ยๆ
(กอช.) พรอ้ มรับเงนิ สมทบฟรีจากรฐั รวม แคเ่ ปิดบญั ชลี งทนุ แบบอตั โนมัติ
และมีสทิ ธิ์ได้บำ�นาญตอนแก่ ด้วยจ�ำ นวนเงนิ เท่าๆ กนั ทุกเดอื น

คณุ ควรศึกษาทางเลอื กการออม หมายเหตุ:
และการลงทุนตา่ งๆ เพื่อเปน็ “ตัวเรง่ ” 1) ผลตอบแทนเฉลยี่ ตอ่ ปีของเงินฝาก กองทุนรวม
ช่วยให้แผนการออมของคุณสำ�เรจ็ ได้ “เรว็ ขน้ึ ” และห้นุ สหกรณ์ เป็นการประมาณการจากขอ้ มูล
ในอดตี และยงั ไม่ไดป้ รับค่าดว้ ยอตั ราภาษีทตี่ ้องจ่าย
91 เงนิ ทองตอ้ งวางแผน 2) ผลตอบแทนเฉล่ยี ต่อปีของสลาก ธ.ก.ส. และ
ตตออนนสสุขขุ เงเงินินสร้างได้ สลากออมสิน ขึน้ อยกู่ ับชุดสลากที่ออกขายในแต่ละปี
3) กอช. คุ้มครองเงนิ ต้นและค�ำ้ ประกันผลตอบแทนการลงทนุ
ส�ำ หรบั สมาชกิ ทีอ่ อมจนครบอายุ 60 ปบี รบิ ูรณ์ ในอัตรา
ไมน่ อ้ ยกว่าดอกเบย้ี เงินฝากประจ�ำ 12 เดือน (เฉล่ยี 7 ธนาคาร)

วางแผนก่อนแก่

รู้หรือไม…่ ถ้าอยากใชช้ ีวิตตอนแก่อย่างสุขกาย สบายใจ
และสบายกระเป๋าสตางค์ คุณต้องคน้ หา

“เงิน 3 ก้อน”

1 เงนิ ทต่ี อ้ งใช้ 2 เงินออม 3 เงินทต่ี อ้ ง
ตอนแก่ ทม่ี ีอยู่ หาเพิ่ม

• กำ�ไรจาก • เงินฝาก • เบยี้ ยงั ชพี
การค้าขาย • เงินบำ�นาญ • คา่ เลย้ี งดู
• ค่าจ้าง จากลูก
กอช.

เงนิ ท่ีต้องใช้ จ�ำ นวนเงนิ ส�ำ หรับ เงนิ ออมก้อนที่ 2 ยงิ่ มาก เร่มิ เลย...วางแผนออมสม่ำ�เสมอ
ต่อเดอื น (บาท)* ใช้ชีวิต 20 ปี (บาท)** แผนการออมยงิ่ งา่ ยขึ้น เพ่อื ชวี ติ มน่ั คงตอนแก่

5,000 1,331,411 อยากรมู้ ้ยั ? ออมวนั ละ 16 บาท ออมวันละ 16 บาท ออมวันละ 60 บาท
8,000 2,130,258 ถ้าออมเดอื นละ (เดอื นละ 500 บาท) (เดอื นละ 500 บาท) (เดอื นละ 1,800 บาท)
10,000 2,662,822 เทา่ น้ี ตอนอายุ 60 ปี ได้ผลตอบแทน
ไดผ้ ลตอบแทน ไดผ้ ลตอบแทน
คุณจะมีเงิน เฉล่ยี 5% ต่อปี
เท่าไหร่? เฉลีย่ 2% ตอ่ ปี เฉล่ีย 5% ตอ่ ปี

น้องออม เมื่ออายุ 60 ปจี ะมเี งนิ ออมรวม (บาท)***

ควรประเมนิ จากเปา้ หมาย อายุ 20 ปี 362,412 724,799 2,609,275
และวถิ ชี วี ิตทอ่ี อกแบบไว้ มเี วลาออม 40 ปี
243,408 398,633 1,435,079
• รายจ่ายเพือ่ ดำ�รงชีวิต พกี่ ระปุก 65,698 75,467 271,682
• คา่ รักษาพยาบาล
• รายจ่ายเพ่อื ความสขุ อายุ 30 ปี
• มรดกให้ลูกหลาน มีเวลาออม 30 ปี
• การบรจิ าคใหส้ ังคม
ลงุ สมบตั ิ

อายุ 50 ปี
มีเวลาออม 10 ปี

ย่งิ ใช้ “3 พลงั มหัศจรรย์” พรอ้ มกนั หมายเหต:ุ
* รายจา่ ยตอ่ เดือนทใี่ ช้ตอนแกอ่ าจเพิม่ สูงขน้ึ จากเงนิ เฟอ้
ก็ย่งิ สร้างเงนิ กอ้ นโตไว้ใชต้ อนแก่ไดง้ ่ายข้ึน ** จำ�นวนเงนิ ส�ำ หรบั ชีวติ ตอนแก่ 20 ปี กำ�หนดใหม้ ีการถอน
มาใชท้ กุ ตน้ ปี โดยคำ�นวณผลตอบแทนแบบทบต้นตอ่ ปี
และปรบั ดว้ ยอตั ราผลตอบแทนเงนิ ฝากประจำ� 1 ปี 1.90%
หลงั หักอัตราเงนิ เฟ้อ 3% แล้ว
*** เงนิ ออมท่ีจะมตี อนอายุ 60 ปี ค�ำ นวณผลตอบแทน
แบบทบต้นต่อปี

10เงนิ ทองต้องวางแผน

ตอน สขุ เงิน สรา้ งได้

Happy Money... รู้หา

สรา้ งง่ายๆ ได้อย่างไร หาเงินเพม่ิ เสรมิ รายรบั
รายรับหลกั + รายรับเสรมิ = รายรบั เพมิ่

รู้เกบ็

เกบ็ ออมก่อนใช้จ่าย
เงินได้ - เงินออม = เงนิ ใช้

รู้ใช้

ใชเ้ งนิ อยา่ งฉลาด สรา้ งโอกาสเพม่ิ เงนิ ออม
กฎเหลก็ 5 ขอ้ กอ่ นใชจ้ า่ ย : ตงั้ งบกอ่ นใช้
เปรยี บเทียบก่อนซ้ือ สรุปใช้สมำ�่ เสมอ
ใชน้ ้อยกวา่ หาได้ และไมใ่ ช้ก็ไม่ซือ้

รขู้ ยายดอกผล

ลงทุนถกู ที่ ความมั่งมงี อกงาม
รจู้ กั ตนเอง รู้จกั เครื่องมือ รจู้ กั จงั หวะลงทุน

“สขุ เงนิ ” ไมจ่ ำ�เป็นต้องมีเงนิ มากมาย
เพยี งแคก่ นิ อยู่อยา่ งพอดี มีเงินใช้ตามฐานะ ไม่ประมาทใช้ชวี ิต

ไม่ยดึ ติดสะสมหน้ี มเี งนิ ออมดังทีฝ่ ัน

ตเง้องินวาทงแอผงน

ตอน สุขเงิน สร้างได้

www.set.or.th/education
ลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์แหง่ ประเทศไทย
สงวนสิทธิ์ หา้ มลอกเลียนแบบ ไมว่ า่ ส่วนใดสว่ นหน่งึ ของเอกสาร นอกจากไดร้ ับอนญุ าต

สแกน QR CODE
เพ่อื ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพรอ่ ่นื ๆ


Click to View FlipBook Version