The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sisaket3, 2022-07-10 21:46:27

เมษายน 65

เมษายน 65

ฉบบั ท่ี 100 ประจาํ เดือน เมษายน 2565

การประชุมพิจารณาการเลอื่ นเงนิ เดือนให้กับขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา
Highlight...

วันที่ 1 เมษายน 2565

วันศกุ ร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00–15.30 น ดร.รตั ติกร ทองเนตร ผู้อํานวยการสาํ นักงานเขตพื้นทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
เป็นประธานในการประชมุ พิจารณาการเลือ่ นเงนิ เดือนให้กบั ข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา สายงานบริหารการศึกษา สายงานนิเทศการศกึ ษา
สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานการสอน และบุคลากรทางการศกึ ษาอนื่ ตามมาตรา 38 ค.(2) ครงั้ ที่ 1 (1เมษายน 2565) และพิจารณากลัน่ กรอง
การเลือ่ นขัน้ ค่าจ้างลกู จา้ งประจาํ ครัง้ ที่ 1 (1เมษายน 2565) ณ ห้องประชมุ พระแก้วเนรมติ

ฉบับท่ี 101 ประจาํ เดอื น เมษายน 2565

พิธีปิดการแข่งขนั กีฬาคนพิการแหง่ ชาติ ครัง้ ที่ 37 นครลําดวนเกมส์

Highlight... ณ สนามกีฬากลางจังหวดั ศรีสะเกษ

วันที่ 3 เมษายน 2565

วนั ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. ดร.รตั ติกร ทองเนตร ผู้อาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
รว่ มพิธีปิดการแข่งขันกฬี าคนพิการแห่งชาติ ครัง้ ที่ 37 "นครลําดวนเกมส์" ณ สนามกฬี าจงั หวัดศรสี ะเกษ ( สนาม กกท.จงั หวัดศรสี ะเกษ)

ฉบับท่ี 102 ประจําเดอื น เมษายน 2565

การอบรมเชงิ ปฏิบัตกิ ารการใชน้ วัตกรรมในโรงเรียนเครือข่ายการใชน้ วัตกรรม

Project Approach และ Project Integartion Learning

Highlight...

วันที่ 4 เมษายน 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.รตั ติกร ทองเนตร ผ้อู ํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 3
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชน้ วตั กรรมในโรงเรียนเครือข่ายการใช้นวัตกรรม Project Approach และ Project Integartion
Learning โดยความรว่ มมือระหว่างโรงเรยี นสาธติ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ศรสี ะเกษและโรงเรียนขขุ นั ธว์ ทิ ยา โรงเรียนบ้านเหลก็ โรงเรียนบา้ นหว้ ยตามอญ
ณ ห้องประชมุ จตุรมติ ร สาํ นักงานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 3

ฉบบั ที่ 103 ประจําเดือน เมษายน 2565

Highlight...

วันท่ี 5 เมษายน 2565

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 06.00 - 09.00 น. ดร.รัตตกิ ร ทองเนตร ผูอ้ าํ นวยการสํานกั งานเขตพื้นทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาศรสี ะเกษ เขต 3 ร่วมพิธีทอดผา้ ปา่ สมทบกองทนุ พัฒนาเด็กชนบท ในพระ
ราชปู ถมั ภ์สมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี ประจาํ ปี 2565 เพื่อเป็นกองทนุ ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวยั เรียนอายุตัง้ แตแ่ รกเกิดถงึ หกปี
ทคี่ รอบครัวมีฐานะยากจนและดอ้ ยโอกาสในชนบท โดยวันนีไ้ ดม้ อบทุนแก่เด็กทีไ่ ดร้ บั ทุนจากอําเภอเมอื งศรสี ะเกษ จาํ นวน 7 ราย มผี ูม้ จี ติ ศรทั ธาร่วมกองผา้ ปา่ เป็นจาํ นวนเบือ้ งตน้ 330,201.25 บาท

ร่วมกจิ กรรมจติ อาสา “1 เมษา วนั ข้าราชการไทย รว่ มใจเพื่อประชาชน” เนือ่ งในวนั ขา้ ราชการพลเรือน รว่ มปลอ่ ยพันธส์ุ ัตว์น้าํ จํานวน 100,000 ตัว ประกอบดว้ ยพันธุป์ ลาตะเพียน 50,000 ตัว และพันธ์ุปลาไน
50,000 ตัว โดยมีวตั ถปุ ระสงคเ์ พื่อให้ประชาชนทัว่ ไป เกษตรกร ชาวประมง ภาคเอกชน รวมถงึ ทกุ ภาคสว่ นได้รบั รแู้ ละเข้าใจในบทบาทและหน้าทีข่ องข้าราชการไทย และเพื่อสร้างความอดุ มสมบูรณ์ของทรัพยากรสตั ว์
น้าํ ในแหลง่ น้าํ ธรรมชาติ สรา้ งความมนั่ คงทางด้านอาหารสรา้ งรายไดเ้ พิ่มให้แกป่ ระชาชน ตลอดจนสร้างการรบั รู้ และจิตสํานึกในการร่วมอนุรักษส์ งิ่ แวดลอ้ มฟ้ นื ฟูอนรุ ักษ์ทรัพยากรสัตวน์ ้ําอยา่ งยัง่ ยทน

ตอ่ เนอื่ งดว้ ยกิจกรรม "ศรีสะเกษพร้อมใจ นงุ่ ผา้ ไทยใส่บาตร ทําความดี วถิ ีพอเพียง" ตามโครงการรณรงค์แต่งกายดว้ ยผ้าไทยและผ้าพื้นเมอื ง ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรตพิ ระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยูห่ ัว
เฉลมิ พระชนมพรรษา 80 พรรษา เกาะห้วยน้ําคาํ ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จงั หวัดศรีสะเกษ

ฉบบั ที่ 104 ประจาํ เดอื น เมษายน 2565

การประชมุ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึ ษา ท่วั ประเทศ ครัง้ ที่ 3/2565

Highlight...

วันท่ี 5 เมษายน 2565

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ดร.รตั ติกร ทองเนตร ผู้อาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาศรสี ะเกษ เขต 3
พร้อมดว้ ย รองผู้อาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต 3 และผ้อู ํานวยการกลมุ่ เขา้ รว่ มประชุมผู้อํานวยการสาํ นกั งานเขตพื้นที่
การศึกษาทวั่ ประเทศ ครงั้ ที่ 3/2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ หอ้ งประชมุ พระแก้วเนรมิต สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต 3

ฉบบั ท่ี 105 ประจําเดือน เมษายน 2565

ประชุมผบู้ ริหารสถานศึกษา คร้ังที่ 3/2565

Highlight...

วนั ที่ 11 เมษายน 2565

วันจันทร์ท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. สาํ นักงานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต 3
ประชุมผบู้ ริหารสถานศึกษา ครง้ั ท่ี 3/2565 ณ ห้องประชุมจตรุ มิตร สํานักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต 3

ฉบับที่ 106 ประจําเดือน เมษายน 2565

ประชมุ การเกลี่ยอตั รากําลงั ลกู จา้ งช่ัวคราว
ในสถานศึกษา, เกลีย่ พนกั งานราชการในสถานศึกษา และบริหารอตั รากาํ ลังระดับเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษา

Highlight...

วันท่ี 11 เมษายน 2565

วันจนั ทรท์ ี่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.รัตตกิ ร ทองเนตร ผอ.สพป.ศรสี ะเกษ เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการเกล่ียอัตรากาํ ลงั ลูกจา้ งช่ัวคราว
ใน สถานศึกษา, เกลีย่ พนกั งานราชการในสถานศึกษา และบริหารอัตรากาํ ลงั ระดับเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษา ณ หอ้ งประชมุ พระแก้วเนรมติ สพป.ศรสี ะเกษ เขต 3
ทปี่ ระชุมได้พิจารณาการดําเนนิ การตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏบิ ตั ทิ ี่ ก.ค.ศ. และสาํ นักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐานกําหนด

ฉบบั ที่ 107 ประจาํ เดือน เมษายน 2565
"ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผา้ ไทยใสบ่ าตร ทาํ ความดี วิถีพอเพียง"

พิธที ําบุญใส่บาตร ตามโครงการรณรงคแ์ ตง่ กายด้วยผ้าไทยและผา้ พื้นเมือง จังหวดั ศรสี ะเกษ ประจาํ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Highlight...

วันท่ี 12 เมษายน 2565

วนั ที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 06.30 น. ดร.รัตตกิ ร ทองเนตร ผูอ้ ํานวยการสาํ นกั งานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต 3 รว่ มพิธีทําบญุ ใส่บาตร
ตามโครงการรณรงคแ์ ต่งกายดว้ ยผา้ ไทยและผา้ พื้นเมือง จังหวัดศรสี ะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "ศรสี ะเกษพร้อมใจ นุง่ ผา้ ไทยใส่บาตร ทําความดี วิถี
พอเพียง" ณ บรเิ วณลานโคปุระ สวนเฉลมิ พระเกียรติพระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอย่หู วั เฉลมิ พระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้าํ คํา) อาํ เภอเมอื งศรสี ะเกษ

ฉบับที่ 108 ประจําเดือน เมษายน 2565

การตดิ ตามนโยบายเร่งดว่ นของรฐั มนตรีว่าการกระทรวงศกึ ษาธิการ
Highlight...

วนั ที่ 12 เมษายน 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 ดร.รัตตกิ ร ทองเนตร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 พร้อมดว้ ย นางกฤติยา โพธ์เิ สนา รอง ผอ.สพป.ศรสี ะเกษ เขต 3 และเจ้าหนา้ ที่กล่มุ
นโยบายและแผน รว่ มรบั การตรวจราชการของ ดร.วรทั พฤกษาทวกี ุล หวั หนา้ ผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธกิ าร ในเขตพื้นทตี่ รวจราชการท่ี 14
เพ่ือติดตามนโยบายเรง่ ด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 5 โครงการ ได้แก่ (1)โครงการพานอ้ งกลบั มาเรยี น/โครงการ กศน.ปักหมดุ (2) โครงการโรงเรียน
คุณภาพ (3) โครงการอาชีวะอยูป่ ระจาํ เรียนฟรี มีอาชพี (4) โครงการ MOE Safety center (5) โครงการแก้ปัญหาหนี้สินครู ณ โรงเรียนหว้ ยทับทนั
วิทยาคม อาํ เภอหว้ ยทบั ทนั จังหวัดศรีสะเกษ

ฉบบั ท่ี 109 ประจาํ เดอื น เมษายน 2565
"ศรสี ะเกษพร้อมใจ น่งุ ผ้าไทยใสบ่ าตร ทาํ ความดี วิถีพอเพียง"

พิธีทาํ บญุ ใส่บาตร ตามโครงการรณรงค์แตง่ กายด้วยผา้ ไทยและผ้าพื้นเมอื ง จงั หวดั ศรสี ะเกษ ประจาํ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Highlight...

วันที่ 19 เมษายน 2565

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 06.30 น. ดร.รัตตกิ ร ทองเนตร ผู้อาํ นวยการสํานกั งานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต 3
รว่ มพิธีทําบุญใส่บาตร ตามโครงการรณรงค์แตง่ กายด้วยผา้ ไทยและผา้ พื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจาํ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "ศรีสะเกษพร้อมใจ น่งุ ผา้ ไทย
ใสบ่ าตร ทาํ ความดี วิถพี อเพียง" ณ บริเวณลานโคปรุ ะ สวนเฉลิมพระเกยี รตพิ ระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อย่หู วั เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ําคํา)
อาํ เภอเมืองศรสี ะเกษ จงั หวัดศรสี ะเกษ

ฉบบั ท่ี 110 ประจาํ เดือน เมษายน 2565

พิธรี ับพระราชทานเครือ่ งราชอิสรยิ าภรณ์ ชน้ั สายสะพาย ประจาํ ปี 2564
Highlight...

วนั ท่ี 19 เมษายน 2565

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 นางรัตตกิ ร ทองเนตร ผอ.สพป.ศรสี ะเกษ เขต 3 รว่ มเป็นเกียรตใิ นพิธีรับพระราชทานเครือ่ งราชอิสรยิ าภรณ์
ชนั้ สายสะพาย ประจําปี 2564 เบอื้ งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจา้ อยหู่ ัว โดยนายวัฒนา พุฒชิ าติ ผวู้ า่ ราชการจงั หวดั ศรสี ะเกษ เป็นประธานใน
พิธี ณ หอประชมุ โรงเรียนอนบุ าลศรีสะเกษ อาํ เภอเมอื งศรสี ะเกษ จังหวัดศรสี ะเกษ

ฉบบั ท่ี 111 ประจําเดือน เมษายน 2565
"ศรสี ะเกษพรอ้ มใจ นงุ่ ผ้าไทยใสบ่ าตร ทาํ ความดี วิถีพอเพียง"

พิธที าํ บญุ ใส่บาตร ตามโครงการรณรงคแ์ ตง่ กายดว้ ยผ้าไทยและผา้ พื้นเมอื ง จงั หวดั ศรสี ะเกษ ประจาํ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Highlight...

วันท่ี 26 เมษายน 2565

วนั ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 06.30 น. ดร.รัตตกิ ร ทองเนตร ผอู้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต 3
รว่ มพิธีทาํ บุญใสบ่ าตร ตามโครงการรณรงค์แตง่ กายดว้ ยผา้ ไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวดั ศรีสะเกษ ประจาํ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "ศรสี ะเกษพรอ้ มใจ นุ่งผา้ ไทย
ใสบ่ าตร ทําความดี วถิ พี อเพียง" ณ บริเวณลานโคปรุ ะ สวนเฉลิมพระเกยี รตพิ ระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยหู่ วั เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ําคํา)
อาํ เภอเมอื งศรีสะเกษ จงั หวดั ศรีสะเกษ

ฉบบั ที่ 112 ประจําเดอื น เมษายน 2565
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลตามนโยบายของรัฐมนตรวี ่าการกระทรวงศกึ ษาธิการ
และนโยบายสาํ นกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Highlight...

วันที่ 26 เมษายน 2565

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอ้ งประชมุ จตรุ มิตร สพป.ศรสี ะเกษ เขต 3 ท่านวรัญญภรณ์ ชาลีรกั ษ์ ผ้เู ชยี่ วชาญ สพฐ. และคณะ ได้ดําเนินการ
ติดตามเชงิ ประจกั ษ์ การติดตาม ตรวจสอบและประเมนิ ผลตามนโยบายของรัฐมนตรวี ่าการกระทรวงศกึ ษาธกิ ารและนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศกึ ษา
ขัน้ พื้นฐาน ประจาํ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมดี ร.รตั ตกิ ร ทองเนตร ผอ.สพป.ศรสี ะเกษ เขต 3 รองทวี สอนคําเสน รองศักดิ์ ภกั เกลยี้ ง ผอ.กลมุ่ /หนว่ ย
เจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ผิดชอบนโยบาย จดุ เนน้ ศธ.และสพฐ. บคุ ลากรและเจา้ หนา้ ทีท่ ุกคนให้การตอ้ นรับและรายงานความกา้ วหนา้ ของการดาํ เนนิ การตามนโยบาย
จุดเนน้ ดังกล่าว

ฉบบั ท่ี 113 ประจําเดือน เมษายน 2565
ประชุมคณะทาํ งานการขบั เคลอื่ นวาระจงั หวดั ศรีสะเกษประเดน็ วาระ นวตั กรรมการศึกษา ครัง้ ที่ 1/2565
ผา่ นระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

Highlight...

วันที่ 26 เมษายน 2565

วนั ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. นางรัตตกิ ร ทองเนตร ผอู้ ํานวยการ สพป.ศรสี ะเกษ เขต 3 ร่วมประชมุ คณะทํางานการขบั เคลอื่ นวาระจังหวัดศรสี ะเกษประเดน็ วาระ นวัตกรรมการศึกษา ครงั้ ที่
1/2565 และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยทปี่ ระชุมได้รายงานผลการดําเนนิ งานและพิจารณาประเดน็ สําคัญ ประกอบดว้ ย 1. รายงานการตดิ ตามและประเมนิ ผล โครงการขบั เคลือ่ นพื้นทนี่ วัต
กรรมการศกึ ษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564 2. รายงานการพัฒนากลไกการขบั เคลือ่ นพื้นทีน่ วตั กรรมการศกึ ษาจังหวดั ศรสี ะเกษ 3. รบั ทราบการอนุมตั หิ ลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนนาํ ร่องพื้นทนี่ วัต
กรรมการศกึ ษาจังหวัดศรีสะเกษ 4. การจดั พิมพ์กรอบหลักสูตรจงั หวัดศรสี ะเกษ 5. การรบั สมคั ร การคดั เลอื ก และการเตรียมการบรหิ ารจัดการโรงเรียนนาํ ร่อง รุน่ ที่ 3 6. การเตรยี มงานมหกรรม 10 Agenda
วาระนวัตกรรมการศึกษา 7. การเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นทนี่ วตั กรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

โดยมี นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศกึ ษาธิการจงั หวดั ศรีสะเกษ รองนายก อบจ. ผแู้ ทนหัวหนา้ ส่วนราชการจงั หวดั ศกึ ษานิเทศก์ ผบู้ ริหารการศึกษา ผ้บู รหิ ารสถานศึกษา ผทู้ รงคุณวฒุ ิ อุปนายกสมาคมกฬี าแห่ง
จังหวดั นางรตั นา กิตตกิ ร ผู้จดั การมูลนธิ สิ ยามกัมมาจล นายพงศ์ทัศ วนชิ านันท์ ผแู้ ทนสถาบันวจิ ัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย คณะทํางานฯ และหนว่ ยงานทีเ่ กีย่ วขอ้ งเขา้ รว่ มประชุม ณ หอ้ งประชมุ สระกําแพงใหญ่
ชัน้ 4 ศาลากลางจงั หวัดศรีสะเกษ

ฉบับท่ี 114 ประจําเดือน เมษายน 2565

โครงการฝึกอบรมพนกั งานเจา้ หนา้ ทสี่ ่งเสริมความประพฤตนิ กั เรยี นและนักศึกษา
Highlight...

วันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 นายทวี สอนคาํ เสน รองผูอ้ ํานวยการสาํ นกั งานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาศรสี ะเกษ เขต 3 เป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการ
ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหนา้ ทสี่ ่งเสรมิ ความประพฤตินักเรยี นและนกั ศึกษา กาํ หนดการอบรมระหวา่ งวนั ที่ 25-27 เมษายน 2565 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชมุ โรงเรยี นอนุบาลศรปี ระชานุกลู โดยมีนายทองพูล จันทบรู ณ์ ผอ.กลุม่ สง่ เสริมและพัฒนาศกั ยภาพนกั เรียนและนกั ศึกษา สํานักการลกู เสอื
ยุวกาชาดและกิจการนกั เรยี น สป.ศธ. เป็นวทิ ยากร กล่มุ เปา้ หมายเป็นครูและบคุ ลากรทางการศึกษา รวม 60 คน


Click to View FlipBook Version