The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หลักสูตรคณิตศาสตร์บ้านลองT

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by toedsakpag, 2022-09-10 23:27:50

หลักสูตรคณิตศาสตร์บ้านลองT

หลักสูตรคณิตศาสตร์บ้านลองTเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศกึ ษา
โรงเรยี นบา้ นลอง (ฟองจนั ทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)

พทุ ธศักราช 2564

ตามหลกั สตู รแกนกลางการศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน
พทุ ธศักราช 2551 (ฉบบั ปรับปรงุ พทุ ธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรียนร้คู ณิตศาสตร์

สำนักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการคำนำ

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลอง (ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) พุทธศักราช 2564 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยยึดตามหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ซึ่งมีรายเอียดของหลักสูตร คือ ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ เรียนรู้อะไรใน
คณิตศาสตร์ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คุณภาพผู้เรียน ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรแู้ กนกลาง โครงสร้างเวลาเรียน คำอธบิ ายรายวชิ า โครงสร้างรายวชิ า

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลอง (ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)น้ี มีรายละเอียดและเนื้อหา
สาระสำคัญเพียงพอทีส่ ามารถจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยเริ่มใชห้ ลักสูตรดังกล่าว
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2561 และในปีการศึกษา
2562 ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 ใช้หลักสูตรกับนักเรียนทุกระดับชั้นในปีการศึกษา
2563 ให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวชี้วดั ท่ีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติ ศาสตร์ ตามหลกั สูตร
แกนกลางการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน พทุ ธศักราช 2551 (ฉบบั ปรับปรงุ พุทธศักราช 2560) กำหนดไว้

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ ค

เรื่อง หนา้

คำนำ ก
สารบญั ข
ทำไมต้องเรียนคณติ ศาสตร์ 1
เรียนรอู้ ะไรในคณติ ศาสตร์ 1
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 2
ทกั ษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2
คุณภาพผ้เู รยี น 3
ตัวชวี้ ดั และสาระการเรยี นร้แู กนกลาง 4
4
สาระที่ 1 จำนวนและพชี คณิต 13
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณติ 21
สาระที่ 3 สถติ แิ ละความน่าจะเป็น 22
โครงสรา้ งเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา 30
คำอธบิ ายรายวชิ า 37
โครงสรา้ งรายวชิ า 43
อภิธานศัพท์ 51
ภาคผนวก

1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติ ศาสตร์

ทำไมตอ้ งเรียนคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์
ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา
หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี คณิตศาสตร์ ยัง
เป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของชำติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนำนำชำติ การศึกษา
คณิตศาสตร์ จงึ จำเป็นตอ้ งมีการพัฒนาอย่างตอ่ เนือ่ ง เพ่อื ให้ทันสมยั และสอดคลอ้ งกบั สภาพเศรษฐกจิ สังคม
และความรู้ทางวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยที ี่เจริญกา้ วหนา้ อยา่ งรวดเรว็ ในยคุ โลกาภิวตั น์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับน้ี จัดทำข้ึน
โดยคำนึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นสำคัญ นั่นคือ การ
เตรียมผู้เรียนให้มีทักษะด้นการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์
การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ของระบบ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ ทั้งนี้
การจัดการเรยี นรู้คณิตศาสตรท์ ่ีประสบความสำเรจ็ นัน้ จะตอ้ งเตรยี มผู้เรยี นให้มีความพรอ้ มทจ่ี ะเรยี นรสู้ ่งิ ต่าง
ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาควร
จัดการเรียนร้ใู หเ้ หมาะสมตามศักยภาพของผู้เรยี น

เรยี นรอู้ ะไรในคณติ ศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น 4 สาระ ได้แก่ จำนวนและพีชคณิต การวัด และ

เรขาคณติ สถิตแิ ละความนา่ จะเป็น แคลคูลัส
⚫ จำนวนและพชี คณติ ระบบจำนวนจริง สมบตั ิเกย่ี วกับจำนวนจริง อัตราส่วน ร้อยละ

การประมาณคา่ การแกป้ ัญหาเกี่ยวกบั จำนวน การใชจ้ ำนวนในชีวิตจริง แบบรูป ความสัมพนั ธ์ ฟงั กช์ ัน เซต
ตรรกศาสตร์ นิพจน์ เอกนาม พหนุ าม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน
เมทริกซ์ จำนวนเชิงซ้อน ลำดับและอนุกรม และการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนและพีชคณิต ไปใช้ใน
สถานการณ์ตา่ ง ๆ

⚫ การวัดและเรขาคณิต ความยาว ระยะทาง น้ำหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงิน
และเวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิต
และสมบัตขิ องรปู เรขาคณิต การนกึ ภาพ แบบจำลองทางเรขาคณติ ทฤษฎบี ททางเรขาคณติ การแปลงทาง

2

เรขาคณิตในเรื่องการเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน เรขาคณิตวิเคราะห์ เวกเตอร์ในสามมิติ และการ
นำความรูเ้ กี่ยวกับการวัดและเรขาคณติ ไปใชใ้ นสถานการณ์ตา่ ง ๆ

⚫ สถติ แิ ละความน่าจะเป็น การตงั้ คำถามทางสถติ ิ การเกบ็ รวบรวมข้อมลู การคำนวณค่าสถติ ิ
การนำเสนอและแปลผลสำหรบั ขอ้ มลู เชงิ คุณภาพและเชิงปรมิ าณ หลักการนบั เบ้อื งต้น ความน่าจะเปน็ การ
แจกแจงของตัวแปรสุ่ม การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และ
ช่วยในการตดั สนิ ใจ

⚫ แคลคลู สั ลิมติ และความตอ่ เน่อื งของฟังกช์ นั อนพุ ันธข์ องฟงั ก์ชนั พชี คณิต ปรพิ ันธ์ของฟงั ก์ชนั
พีชคณติ และการนำความรู้เกีย่ วกบั แคลคลู สั ไปใช้ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ

สาระมาตรฐานการเรียนรู้
สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณติ

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการ
ของจำนวน ผลทเี่ กิดข้ึนจากการดำเนนิ การ สมบัตขิ องการดำเนนิ การ และนำไปใช้

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม
และนำไปใช้

มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วย
แกป้ ัญหาที่กำหนดให้
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณติ

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
และนำไปใช้

มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะหร์ ูปเรขาคณิต สมบัตขิ องรปู เรขาคณติ ความสัมพนั ธร์ ะหว่างรูป
เรขาคณติ และทฤษฎีบททางเรขาคณติ และนำไปใช้

มาตรฐาน ค 2.3 เขา้ ใจเรขาคณติ วิเคราะห์ และนำไปใช้
มาตรฐาน ค 2.4 เขา้ ใจเวกเตอร์ การดำเนนิ การของเวกเตอร์ และนำไปใช้
สาระที่ 3 สถิตแิ ละความน่าจะเปน็
มาตรฐาน ค 3.1 เขา้ ใจกระบวนการทางสถิติ และใชค้ วามรทู้ างสถติ ใิ นการแกป้ ญั หา
มาตรฐาน ค 3.2 เข้าใจหลักการนบั เบือ้ งตน้ ความน่าจะเป็น และนำไปใช้

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถที่จะนำความรู้ไปประยุกตใ์ ช้ในการเรียนรู้

สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในที่น้ี เน้นที่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็น
และต้องการพัฒนาใหเ้ กิดขึ้นกบั ผู้เรียน ไดแ้ ก่ ความสามารถต่อไปนี้

3

1. การแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการทำความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา
และเลือกใช้วิธีการทีเ่ หมาะสม โดยคำนึงถงึ ความสมเหตุสมผลของคำตอบ พรอ้ มทัง้ ตรวจสอบความถกู ต้อง

2. การส่ือสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการใช้รูป ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตรใ์ นการสือ่ สาร ส่ือความหมาย สรุปผล และนำเสนอไดอ้ ยา่ งถกู ต้อง ชดั เจน

3. การเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
คณติ ศาสตรเ์ นอ้ื หาตา่ ง ๆ หรือศาสตร์อนื่ ๆ และนำไปใชใ้ นชีวติ จริง

4. การให้เหตุผล เป็นความสามารถในการให้เหตุผล รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุน หรือโต้แย้ง
เพ่ือนำไปสกู่ ารสรุป โดยมขี ้อเท็จจริงทางคณติ ศาสตร์รองรับ

5. การคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการขยายแนวคิดที่มอี ยูเ่ ดมิ หรือสร้างแนวคิดใหม่ เพื่อ
ปรับปรงุ พฒั นาองค์ความรู้

คุณภาพผ้เู รียน
จบชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 3

⚫ อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 มีความรู้สึกเชิงจำนวน
มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร และนำไปใช้ในสถานการณต์ า่ ง ๆ

⚫ มีความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับเศษส่วนที่ไม่เกิน 1 มีทักษะการบวก การลบ เศษส่วนที่ตัวส่วน
เทา่ กนั และนำไปใชใ้ นสถานการณต์ ่าง ๆ

⚫ คาดคะเนและวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตร ความจุ เลือกใช้เครื่องมือและหน่วยที่เหมาะสม
บอกเวลา บอกจำนวนเงนิ และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

⚫ จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม
ทรงกระบอกและกรวยเขียนรูปหลายเหลี่ยม วงกลมและวงรีโดยใช้แบบของรูป ระบุรูปเรขาคณิตที่มีแกน
สมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร และนำไปใชใ้ นสถานการณ์ตา่ ง ๆ

⚫ อา่ นและเขียนแผนภูมริ ปู ภาพ ตารางทางเดียว และนำไปใชใ้ นสถานการณ์ตา่ ง ๆ
จบชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ 6

⚫ อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง อัตราส่วน
และร้อยละ มีความรู้สึกเชิงจำนวน มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร ประมาณผลลัพธ์
และนำไปใชใ้ นสถานการณต์ า่ ง ๆ

⚫ อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิต หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปเรขาคณิต สร้าง
รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมและวงกลม หาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และนำไปใช้ ใน
สถานการณต์ ่าง ๆ

⚫ นำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปวงกลม ตารางสองทาง
และกราฟเส้นในการอธบิ ายเหตุการณ์ต่าง ๆ และตดั สนิ ใจ

4

ตัวช้ีวดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค 1.1 เขา้ ใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการ
ของจำนวนผลที่เกดิ ข้ึนจากการดำเนนิ การ สมบัตขิ องการดำเนินการ และนำไปใช้

ชัน้ ตัวช้ีวัด สาระการเรยี นรูแ้ กนกลาง

ป.1 จำนวนนับ 1 ถงึ 100 และ 0

1. บอกจำนวนของสงิ่ ตา่ ง ๆ แสดงส่งิ - การนับทีละ 1 และทีละ 10

ต่าง ๆ ตามจำนวนทก่ี ำหนด อา่ น - การอา่ นและการเขียนตวั เลขฮนิ ดูอารบิก

และเขียน ตวั เลขฮินดูอารบิก ตวั เลขไทย ตวั เลขไทยแสดงจำนวน

แสดงจำนวนนับไมเ่ กนิ 100 และ 0 - การแสดงจำนวนนับไมเ่ กนิ 20 ในรูป

2. เปรยี บเทียบจำนวนนับไมเ่ กิน 100 ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบสว่ นยอ่ ย – สว่ นรวม

และ 0 โดยใชเ้ ครอื่ งหมาย = > < (part – whole relationship)

3. เรยี งลำดับจำนวนนบั ไม่เกิน 100 - การบอกอนั ดับท่ี

และ 0 ตง้ั แต่ 3 ถึง 5 จำนวน - หลัก คา่ ของเลขโดดในแตล่ ะหลัก และการเขียน

ตัวเลขแสดงจำนวนในรปู กระจาย

- การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เคร่ืองหมาย

= ><

- การเรียงลำดับจำนวน

การบวก การลบ จำนวนนบั 1 ถงึ 100 และ 0

4. หาค่าของตวั ไม่ทราบค่าในประโยค - ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ

สญั ลักษณ์ แสดงการบวกและประโยค การหาผลบวก การหาผลลบ และความสัมพนั ธ์

สัญลักษณแ์ สดงการลบของจำนวนนบั ไม่ ของการบวกและการลบ

เกนิ 100 และ 0 - การแก้โจทยป์ ัญหาการบวก โจทยป์ ัญหาการลบ

5. แสดงวธิ ีหาคำตอบของโจทยป์ ัญหา และการสรา้ งโจทยป์ ัญหา พร้อมท้ังหาคำตอบ

การบวกและโจทย์ปัญหาการลบ

ของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

5

ชน้ั ตวั ช้วี ัด สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง

ป.2 1. บอกจำนวนของสิ่งตา่ ง ๆ แสดงส่งิ จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

ต่าง ๆ ตามจำนวนท่ีกำหนด อ่าน - การนบั ทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 และทลี ะ 100

และเขยี นตัวเลข ฮินดอู ารบกิ ตวั เลขไทย - การอา่ นและการเขยี นตัวเลขฮินดูอารบิก

ตัวหนงั สือแสดง จำนวนนับไม่เกนิ 1,000 ตัวเลขไทย และตัวหนงั สอื แสดงจำนวน

และ 0 - จำนวนคู่ จำนวนคี่

2. เปรียบเทียบจำนวนนับไมเ่ กิน 1,000 - หลัก คา่ ของเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียน

และ 0 โดยใชเ้ ครื่องหมาย = > < ตัวเลขแสดงจำนวนในรปู กระจาย

3. เรียงลำดบั จำนวนนับไมเ่ กนิ 1,000 - การเปรียบเทยี บและเรยี งลำดับจำนวน

และ 0 ตงั้ แต่ 3 ถึง 5 จำนวนจาก

สถานการณต์ า่ ง ๆ

การบวก การลบ การคณู การหารจำนวนนับ

4. หาคา่ ของตวั ไม่ทราบคา่ ในประโยค ไมเ่ กิน 1,000 และ 0

สัญลักษณ์ แสดงการบวกและประโยค - การบวกและการลบ

สัญลักษณแ์ สดงการลบของจำนวนนับไม่ - ความหมายของการคณู ความหมายของการหาร

เกิน 1,000 และ 0 การหาผลคณู การหาผลหารและเศษ และ

5. หาคา่ ของตวั ไม่ทราบคา่ ในประโยค ความสมั พนั ธ์ของการคณู และการหาร

สัญลกั ษณ์ แสดงการคูณของจำนวน - การบวก ลบ คูณ หารระคน

1 หลกั กับจำนวนไม่เกนิ 2 หลัก - การแกโ้ จทยป์ ัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา

6. หาคา่ ของตวั ไม่ทราบค่าในประโยค พรอ้ มท้ังหาคำตอบ

สัญลักษณ์ แสดงการหารที่ตัวตง้ั ไม่เกนิ 2

หลัก ตวั หาร 1 หลัก โดยทีผ่ ลหารมี

1 หลักท้งั หารลงตวั และหารไม่ลงตวั

7. หาผลลพั ธก์ ารบวก ลบ คณู หารระคน

ของจำนวนนบั ไม่เกนิ 1,000 และ 0

8. แสดงวธิ หี าคำตอบของโจทย์ปญั หา 2

ขัน้ ตอน ของจำนวนนับไมเ่ กนิ 1,000

และ 0

6

ช้นั ตวั ชว้ี ัด สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง

ป.3 จำนวนนับไมเ่ กิน 100,000 และ 0

1. อา่ นและเขยี น ตวั เลขฮนิ ดอู ารบิก - การอา่ น การเขยี นตัวเลขฮินดอู ารบิก ตัวเลขไทย

ตัวเลขไทย และตัวหนังสอื แสดงจำนวนนับ และตวั หนังสือแสดงจำนวน

ไมเ่ กนิ 100,000 และ 0 - หลกั คา่ ของเลขโดดในแตล่ ะหลัก และการเขยี น

2. เปรียบเทียบและเรยี งลำดบั จำนวนนบั ตัวเลขแสดงจำนวนในรปู กระจาย

ไมเ่ กิน 100,000 จากสถานการณ์ต่าง ๆ - การเปรียบเทยี บและเรยี งลำดับจำนวน

เศษส่วน

3. บอก อ่านและเขียนเศษสว่ นแสดง - เศษสว่ นทตี่ วั เศษน้อยกวา่ หรอื เทา่ กับตวั สว่ น

ปรมิ าณ สง่ิ ตา่ ง ๆ และแสดงสิง่ ตา่ ง ๆ ตาม - การเปรยี บเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน

เศษสว่ น ท่ีกำหนด

4. เปรียบเทยี บเศษสว่ นทตี่ วั เศษเทา่ กนั

โดยทีต่ วั เศษนอ้ ยกว่า หรอื เทา่ กับตัวสว่ น

5. หาค่าของตวั ไมท่ ราบค่าในประโยค การบวก การลบ การคณู การหารจำนวนนบั
สญั ลกั ษณ์แสดงการบวกและประโยค ไมเ่ กนิ 100,000 และ 0
สญั ลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่ - การบวกและการลบ
เกิน 100,000 และ 0 - การคณู การหารยาวและการหารสนั้
6. หาค่าของตวั ไม่ทราบคา่ ในประโยค - การบวก ลบ คณู หารระคน
สญั ลักษณ์ แสดงการคูณของจำนวน - การแกโ้ จทยป์ ญั หาและการสรา้ งโจทยป์ ญั หา
1 หลกั กบั จำนวนไม่เกิน 4 หลกั พร้อมทง้ั หาคำตอบ
และจำนวน 2 หลกั กบั จำนวน 2 หลกั
7. หาค่าของตวั ไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์ แสดงการหารที่ตวั ตงั้ ไมเ่ กนิ 4
หลัก ตวั หาร 1 หลัก
8. หาผลลพั ธก์ ารบวก ลบ คณู หารระคน
ของจำนวนนบั ไมเ่ กิน 100,000 และ 0
9. แสดงวธิ หี าคำตอบของโจทย์ปญั หา 2
ขน้ั ตอน ของจำนวนนับไม่เกนิ 100,000
และ 0

7

ชน้ั ตวั ช้ีวัด สาระการเรยี นรู้แกนกลาง

การบวก การลบเศษส่วน

10. หาผลบวกของเศษสว่ นท่ีมีตัวสว่ น - การบวกและการลบเศษส่วน

เทา่ กนั และผลบวกไมเ่ กนิ 1 และหาผลลบ - การแก้โจทยป์ ญั หาการบวกและโจทย์ปญั หา

ของเศษส่วนทีม่ ตี ัวส่วนเทา่ กัน การลบเศษส่วน

11. แสดงวธิ หี าคำตอบของโจทย์ปญั หา

การบวกเศษส่วนที่มตี ัวสว่ นเทา่ กัน

และผลบวกไม่เกนิ 1 และโจทยป์ ญั หา

การลบเศษส่วนทม่ี ีตวั สว่ นเทา่ กนั

ป.4 1. อา่ นและเขยี นตัวเลขฮินดอู ารบิก จำนวนนับท่ีมากกวา่ 1000,000 และ 0

ตวั เลขไทย และตัวหนงั สอื แสดงจำนวนนบั - การอา่ น การเขียนตวั เลขฮินดูอารบกิ ตัวเลขไทย

ทม่ี ากกว่า 100,000 และตัวหนังสอื แสดงจำนวน

2. เปรยี บเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ - หลกั คา่ ประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละ

ที่มากกว่า 100,000 จากสถานการณ์ หลัก และการเขยี นตัวเลขแสดงจำนวนในรปู

ต่าง ๆ กระจาย

- การเปรียบเทยี บและเรียงลำดับจำนวน

- ค่าประมาณของจำนวนนับและการใช้

เคร่อื งหมาย 

3. บอก อ่านและเขียนเศษสว่ น จำนวน เศษส่วน
คละแสดงปรมิ าณสง่ิ ตา่ ง ๆ และแสดง - เศษส่วนแท้ เศษเกิน
สง่ิ ต่าง ๆ ตามเศษสว่ นจำนวนคละ - จำนวนคละ
ทก่ี ำหนด - ความสัมพันธ์ระหวา่ งจำนวนคละและเศษเกนิ
4. เปรียบเทยี บ เรียงลำดบั เศษสว่ น - เศษสว่ นทีเ่ ท่ากนั เศษสว่ นอยา่ งตำ่ และเศษสว่ น
และจำนวนคละที่ตัวสว่ นตวั หน่งึ เป็น ทเี่ ทา่ กับจำนวนนบั
พหุคูณของอกี ตัวหนง่ึ - การเปรียบเทียบ เรยี งลำดบั เศษส่วนและจำนวน
คละ
5. อา่ นและเขยี นทศนิยมไมเ่ กิน 3 ทศนิยม
ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ - การอา่ นและการเขียนทศนยิ มไมเ่ กนิ 3 ตำแหนง่
และแสดงส่ิงตา่ ง ๆ ตามทศนิยมทกี่ ำหนด ตามปรมิ าณท่กี ำหนด
6. เปรยี บเทยี บและเรยี งลำดับทศนยิ ม - หลัก คา่ ประจำหลกั คา่ ของเลขโดดในแตล่ ะหลกั
ไมเ่ กิน 3 ตำแหนง่ จากสถานการณต์ า่ ง ๆ ของทศนิยม และการเขยี นตัวเลขแสดงทศนิยมใน
รูปกระจาย

8

ชั้น ตัวชวี้ ัด สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง

- ทศนยิ มท่ีเทา่ กนั

- การเปรยี บเทียบและเรียงลำดบั ทศนิยม

7. ประมาณผลลพั ธ์ของการบวก การลบ การบวก การลบ การคณู การหารจำนวนนบั

การคูณ การหารจากสถานการณต์ ่าง ๆ ทม่ี ากกว่า 100,000 และ 0

อย่างสมเหตสุ มผล - การประมาณผลลัพธข์ องการบวก การลบ

8. หาคา่ ของตวั ไมท่ ราบคา่ ในประโยค การคณู การหาร

สัญลกั ษณ์ แสดงการบวกและประโยค - การบวกและการลบ

สญั ลกั ษณแ์ สดงการลบของจำนวนนับ - การคูณและการหาร

ทม่ี ากกว่า 100,000 และ 0 - การบวก ลบ คณู หารระคน

9. หาคา่ ของตวั ไม่ทราบค่าในประโยค - การแกโ้ จทยป์ ัญหาและการสรา้ งโจทยป์ ัญหา

สญั ลกั ษณ์ แสดงการคูณของจำนวน พร้อมทั้งหาคำตอบ

หลายหลกั 2 จำนวน ที่มผี ลคูณไมเ่ กิน

6 หลกั และประโยคสัญลกั ษณแ์ สดง

การหารท่ตี วั ต้ังไม่เกิน 6 หลกั ตัวหาร

ไมเ่ กิน 2 หลัก

10. หาผลลพั ธก์ ารบวก ลบ คณู หารระคน

ของจำนวนนบั และ 0

11. แสดงวธิ ีหาคำตอบของโจทย์ปญั หา

2 ขน้ั ตอน ของจำนวนนบั ท่มี ากกวา่

100,000 และ 0

12. สรา้ งโจทยป์ ัญหา 2 ขนั้ ตอนของ

จำนวนนับ และ 0 พรอ้ มทง้ั หาคำตอบ

13. หาผลบวก ผลลบของเศษสว่ น การบวก การลบเศษส่วน
และจำนวนคละท่ตี วั สว่ นตัวหนง่ึ - การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ
เป็นพหุคณู ของอีกตัวหน่ึง - การแกโ้ จทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา
14. แสดงวธิ ีหาคำตอบของโจทยป์ ัญหา การลบเศษส่วนและจำนวนคละ
การบวกและโจทยป์ ัญหาการลบเศษสว่ น
และจำนวนคละท่ีตวั สว่ นตัวหนึ่งเป็น การบวก การลบทศนยิ ม
พหุคูณของอกี ตวั หน่งึ

9

ชน้ั ตัวชีว้ ัด สาระการเรยี นร้แู กนกลาง

15. หาผลบวก ผลลบของทศนยิ มไม่เกนิ - การบวก การลบทศนยิ ม

3 ตำแหนง่ - การแก้โจทยป์ ญั หาการบวก การลบ ทศนยิ ม

16. แสดงวธิ ีหาคำตอบของโจทยป์ ัญหา ไมเ่ กนิ 2 ขนั้ ตอน

การบวก การลบ 2 ข้ันตอนของทศนยิ ม

ไม่เกิน 3 ตำแหน่ง

ป.5 ทศนยิ ม

1. เขียนเศษส่วนที่มตี ัวสว่ นเป็นตวั - ความสัมพันธร์ ะหวา่ งเศษสว่ นและทศนยิ ม

ประกอบ ของ 10 หรือ 100 หรือ 1,000 - คา่ ประมาณของทศนิยมไมเ่ กนิ 3 ตำแหนง่

ในรปู ทศนิยม ทเ่ี ปน็ จำนวนเต็ม ทศนยิ ม 1 ตำแหนง่ และ 2

ตำแหน่ง การใชเ้ ครอื่ งหมาย

จำนวนนับและ 0 การบวก การลบ การคูณ

2. แสดงวธิ ีหาคำตอบของโจทย์ปญั หาโดย และการหาร

ใช้บัญญตั ิไตรยางศ์ - การแกโ้ จทย์ปญั หาโดยใช้บัญญตั ไิ ตรยางศ์

3. หาผลบวก ผลลบของเศษส่วน เศษสว่ น และการบวก การลบ การคณู การหาร

และจำนวนคละ เศษส่วน

4. หาผลคณู ผลหารของเศษสว่ น - การเปรยี บเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ

และจำนวนคละ - การบวก การลบของเศษสว่ นและจำนวนคละ

5. แสดงวธิ หี าคำตอบของโจทยป์ ญั หา - การคูณ การหารของเศษสว่ นและจำนวนคละ

การบวก การลบ การคณู การหารเศษส่วน - การบวก ลบ คณู หารระคนของเศษสว่ นและ

2 ข้ันตอน จำนวนคละ

- การแกโ้ จทยป์ ัญหาเศษสว่ นและจำนวนคละ

10

ช้นั ตัวช้ีวดั สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง

การคณู การหารทศนยิ ม

6. หาผลคณู ของทศนิยมทผ่ี ลคูณเป็น - การประมาณผลลพั ธข์ องการบวก การลบ

ทศนิยม ไม่เกนิ ๓ ตำแหนง่ การคูณ การหารทศนิยม

7. หาผลหารท่ตี วั ต้ังเปน็ จำนวนนบั - การคณู ทศนยิ ม

หรอื ทศนยิ ม ไมเ่ กิน 3 ตำแหน่ง - การหารทศนิยม

และตวั หารเปน็ จำนวนนบั ผลหาร - การแกโ้ จทยป์ ญั หาเกี่ยวกบั ทศนิยม

เปน็ ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหนง่

8. แสดงวธิ หี าคำตอบของโจทย์ปญั หา

การบวก การลบ การคณู การหารทศนิยม

2 ข้ันตอน

ร้อยละ หรือเปอรเ์ ซน็ ต์

9. แสดงวธิ หี าคำตอบของโจทยป์ ัญหาร้อย - การอา่ นและการเขียนรอ้ ยละ หรอื เปอร์เซ็นต์

ละไม่เกิน 2 ขนั้ ตอน - การแกโ้ จทยป์ ัญหารอ้ ยละ

ป.6 เศษสว่ น

1. เปรียบเทยี บ เรยี งลำดบั เศษส่วน - การเปรยี บเทียบและเรียงลำดบั เศษสว่ น

และจำนวนคละ จากสถานการณ์ตา่ ง ๆ และจำนวนคละโดยใชค้ วามรเู้ รอื่ ง ค.ร.น.

อัตราส่วน

2. เขียนอตั ราสว่ นแสดงการเปรียบเทยี บ - อตั ราสว่ น อตั ราสว่ นทเ่ี ทา่ กัน และมาตราส่วน

ปริมาณ 2 ปรมิ าณ จากข้อความ

หรอื สถานการณ์ โดยท่ปี ริมาณ

แต่ละปรมิ าณเป็นจำนวนนบั

3. หาอตั ราสว่ นทเี่ ท่ากับอตั ราสว่ น

ทกี่ ำหนดให้

จำนวนนบั และ 0

4. หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไมเ่ กิน - ตวั ประกอบ จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ

3 จำนวน และการแยกตวั ประกอบ

5. หา ค.ร.น. ของจำนวนนบั ไม่เกนิ - ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

3 จำนวน - การแกโ้ จทยป์ ญั หาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

6. แสดงวธิ หี าคำตอบของโจทย์ปญั หา

โดยใชค้ วามรู้เกี่ยวกบั ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

11

ช้ัน ตวั ชีว้ ัด สาระการเรยี นรู้แกนกลาง

การบวก การลบ การคณู การหารเศษส่วน

7. หาผลลัพธข์ องการบวก ลบ คูณ หาร - การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ โดยใช้

ระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ ความรเู้ รอ่ื ง ค.ร.น.

8. แสดงวธิ ีหาคำตอบของโจทย์ปญั หา - การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสว่ น

เศษสว่ นและ จำนวนคละ 2 - 3 ขัน้ ตอน และ จำนวนคละ

- การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ

ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหาร

9. หาผลหารของทศนยิ มทต่ี ัวหาร - ความสมั พันธร์ ะหว่างเศษสว่ นและทศนิยม

และผลหาร เป็นทศนยิ มไม่เกิน - การหารทศนยิ ม

3 ตำแหนง่ - การแก้โจทยป์ ัญหาเกีย่ วกบั ทศนยิ ม

10. แสดงวธิ หี าคำตอบของโจทย์ปญั หา (รวมการแลกเงนิ ต่างประเทศ)

การบวก การลบ การคณู การหารทศนิยม

3 ขนั้ ตอน

อัตราส่วนและรอ้ ยละ

11. แสดงวธิ หี าคำตอบของโจทยป์ ัญหา - การแกโ้ จทย์ปัญหาอตั ราสว่ นและมาตราสว่ น

อตั ราสว่ น - การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ

12. แสดงวธิ หี าคำตอบของโจทยป์ ญั หา

รอ้ ยละ 2 - 3 ขน้ั ตอน

12

สาระที่ 1 จำนวนและพชี คณิต
มาตรฐาน ค 1.2 เขา้ ใจและวเิ คราะห์แบบรูป ความสัมพนั ธ์ ฟังกช์ นั ลำดบั และอนกุ รม และนำไปใช้

ชน้ั ตัวชวี้ ดั สาระการเรยี นร้แู กนกลาง

ป.1 แบบรูป

1. ระบุจำนวนท่หี ายไปในแบบรูปของ - แบบรปู ของจำนวนท่ีเพิ่มข้ึน หรอื ลดลง

จำนวนท่เี พ่ิมขึน้ หรือลดลงทลี ะ 1 และทีละ ทลี ะ 1 และทลี ะ 10

10 และระบรุ ปู ที่หายไปในแบบรปู ซ้ำของรปู - แบบรปู ซำ้ ของจำนวน รูปเรขาคณิต

เรขาคณิตและรูปอนื่ ๆ ทส่ี มาชกิ ในแต่ละชดุ และรูปอืน่ ๆ

ท่ีซำ้ มี 2 รปู

ป.2 - แบบรูป

- แบบรปู ของจำนวนที่เพ่ิมขึน้ หรือลดลง

ทีละ 2 ทีละ 5 และทีละ 100

- แบบรูปซำ้

ป.3 แบบรูป

1. ระบจุ ำนวนท่หี ายไปในแบบรูปของ - แบบรูปของจำนวนทเ่ี พิม่ ขึน้ หรือลดลง

จำนวนท่ีเพิม่ ข้ึนหรอื ลดลงทลี ะเทา่ ๆ กัน ทีละ เท่า ๆ กัน

ป.4 - -

ป.5 - -
ป.6 แบบรูป
- การแก้ปญั หาเกีย่ วกับแบบรูป
1. แสดงวธิ ีคิดและหาคำตอบของปญั หา
เกีย่ วกับแบบรปู

13

สาระที่ 2 การวดั และเรขาคณติ

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพน้ื ฐานเกี่ยวกับการวดั วดั และคาดคะเนขนาดของสงิ่ ท่ตี อ้ งการวัด

และนำไปใช้

ชนั้ ตัวชวี้ ดั สาระการเรยี นรู้แกนกลาง

ป.1 ความยาว

1. วดั และเปรยี บเทยี บความยาว - การวดั ความยาวโดยใชห้ นว่ ยทไ่ี ม่ใช่หน่วย

เป็นเซนตเิ มตร เปน็ เมตร มาตรฐาน

- การวดั ความยาวเป็นเซนตเิ มตร เปน็ เมตร

- การเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนตเิ มตร

เป็นเมตร

- การแก้โจทย์ปญั หาการบวก การลบ

เกี่ยวกับ ความยาวทีม่ ีหนว่ ยเป็นเซนตเิ มตร

เป็นเมตร

น้าหนัก

2. วดั และเปรียบเทียบน้ำหนักเปน็ กโิ ลกรมั - การวดั น้ำหนกั โดยใชห้ น่วยทีไ่ มใ่ ชห่ นว่ ย

เปน็ ขีด มาตรฐาน

- การวดั นำ้ หนักเป็นกโิ ลกรมั เป็นขดี

- การเปรียบเทยี บนำ้ หนักเป็นกิโลกรัม

เปน็ ขีด

- การแก้โจทยป์ ญั หาการบวก การลบ

เกีย่ วกับนำ้ หนกั ที่มหี นว่ ยเป็นกโิ ลกรมั

เป็นขีด

ป.2 เวลา

1. แสดงวธิ ีหาคำตอบของโจทย์ปญั หา - การบอกเวลาเป็นนาฬกิ าและนาที

เก่ียวกบั เวลา ทีม่ ีหนว่ ยเด่ยี วและเปน็ หนว่ ย (ช่วง 5 นาที)

เดยี วกัน - การบอกระยะเวลาเปน็ ชั่วโมง เป็นนาที

- การเปรยี บเทยี บระยะเวลาเป็นชว่ั โมง

เป็นนาที

- การอา่ นปฏิทิน

- การแก้โจทยป์ ัญหาเก่ียวกบั เวลา

ความยาว

2. วัดและเปรยี บเทยี บความยาวเป็นเมตร - การวดั ความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร

และเซนตเิ มตร - การคาดคะเนความยาวเปน็ เมตร

14

ช้นั ตัวชว้ี ัด สาระการเรยี นรู้แกนกลาง

3. แสดงวธิ ีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการ - การเปรยี บเทยี บความยาวโดยใช้

บวก การลบเก่ยี วกับความยาวทมี่ ีหนว่ ยเป็น ความสัมพันธร์ ะหวา่ งเมตรกับเซนตเิ มตร

เมตรและเซนติเมตร - การแกโ้ จทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว

ทม่ี หี น่วยเปน็ เมตรและเซนตเิ มตร

นำ้ หนกั

4. วัดและเปรยี บเทียบน้ำหนักเปน็ กโิ ลกรัม - การวดั นำ้ หนกั เปน็ กโิ ลกรัมและกรมั

และกรมั กิโลกรมั และขดี กิโลกรมั และขีด

5. แสดงวธิ หี าคำตอบของโจทย์ปญั หาการ - การคาดคะเนน้ำหนกั เปน็ กโิ ลกรมั

บวก การลบเกี่ยวกบั น้ำหนกั ท่มี หี นว่ ยเปน็ - การเปรยี บเทยี บน้ำหนักโดยใช้

กิโลกรมั และกรัม กโิ ลกรมั และขีด ความสัมพันธ์ระหวา่ งกโิ ลกรัมกับกรัม

กโิ ลกรัมกบั ขีด

- การแก้โจทย์ปญั หาเกย่ี วกบั นำ้ หนักทีม่ ี

หน่วยเปน็ กโิ ลกรัมและกรัม กโิ ลกรมั และขีด

ปรมิ าตรและความจุ

6. วัดและเปรยี บเทียบปริมาตรและความจุ - การวดั ปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วย

เปน็ ลิตร ทไ่ี มใ่ ช่หนว่ ยมาตรฐาน

- การวดั ปรมิ าตรและความจุเป็นชอ้ นชา

ช้อนโตะ๊ ถว้ ยตวง ลติ ร

- การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ

เปน็ ชอ้ นชา ช้อนโตะ๊ ถว้ ยตวง ลติ ร

- การแกโ้ จทยป์ ัญหาเกี่ยวกบั ปรมิ าตร

และความจุ ทม่ี หี น่วยเป็นชอ้ นชา ชอ้ นโตะ๊

ถว้ ยตวง ลติ ร

ป.3 เงนิ

1. แสดงวธิ หี าคำตอบของโจทยป์ ญั หา - การบอกจำนวนเงินและเขียนแสดงจำนวน

เกีย่ วกบั เงิน เงิน แบบใช้จุด

- การเปรยี บเทยี บจำนวนเงินและการแลก

เงิน

- การอา่ นและเขียนบันทึกรายรับรายจา่ ย

- การแกโ้ จทยป์ ัญหาเกยี่ วกบั เงนิ

เวลา

15

ช้ัน ตัวชวี้ ดั สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง

2. แสดงวธิ หี าคำตอบของโจทย์ปัญหา - การบอกเวลาเป็นนาฬกิ าและนาที

เกีย่ วกับเวลา และระยะเวลา - การเขยี นบอกเวลาโดยใชม้ หพั ภาค (.)

หรอื ทวภิ าค (:) และการอา่ น

- การบอกระยะเวลาเปน็ ชว่ั โมงและนาที

- การเปรียบเทยี บระยะเวลาโดยใช้

ความสมั พันธ์ระหวา่ งช่วั โมงกับนาที

- การอา่ นและการเขียนบันทึกกจิ กรรม

ทร่ี ะบุเวลา

- การแกโ้ จทยป์ ัญหาเก่ยี วกับเวลา

และระยะเวลา

ความยาว

3. เลือกใช้เครอ่ื งวดั ความยาวท่เี หมาะสม - การวดั ความยาวเปน็ เซนติเมตรและ

วัดและบอก ความยาวของสง่ิ ต่าง ๆ มลิ ลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตร

เปน็ เซนตเิ มตรและมลิ ลิเมตร เมตร และเมตร

และเซนติเมตร - การเลอื กเครอ่ื งวัดความยาวทีเ่ หมาะสม

4. คาดคะเนความยาวเปน็ เมตร - การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร

และเป็นเซนตเิ มตร และเป็นเซนตเิ มตร

5. เปรียบเทยี บความยาวระหว่างเซนติเมตร - การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้

กบั มลิ ลเิ มตร เมตรกบั เซนตเิ มตร กิโลเมตร ความสมั พนั ธ์ระหวา่ งหนว่ ยความยาว

กับเมตร จากสถานการณ์ตา่ ง ๆ - การแก้โจทย์ปัญหาเกยี่ วกับความยาว

6. แสดงวธิ ีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

เกี่ยวกบั ความยาว ท่มี หี นว่ ยเปน็ เซนตเิ มตร

และมิลลเิ มตร เมตรและเซนตเิ มตร

กโิ ลเมตรและเมตร

น้ำหนัก

7. เลือกใชเ้ คร่ืองช่ังท่ีเหมาะสม วดั และบอก - การเลอื กเคร่อื งชัง่ ท่เี หมาะสม

นำ้ หนกั เป็นกโิ ลกรมั และขดี กิโลกรัมและ - การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกโิ ลกรมั

กรมั และเป็นขีด

8. คาดคะเนนำ้ หนกั เปน็ กิโลกรมั และเปน็ ขีด - การเปรยี บเทียบนำ้ หนักโดยใช้

9. เปรยี บเทียบนำ้ หนกั ระหว่างกโิ ลกรัมกบั ความสมั พันธ์ระหวา่ งกโิ ลกรมั กับกรัม

กรัม เมตรกิ ตนั กับกิโลกรมั จากสถานการณ์ เมตริกตนั กับกิโลกรมั

ต่าง ๆ - การแก้โจทย์ปญั หาเกีย่ วกับน้ำหนกั

16

ชั้น ตวั ช้วี ัด สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง
10. แสดงวธิ ีหาคำตอบของโจทยป์ ญั หา
เกยี่ วกับนำ้ หนัก ที่มีหนว่ ยเปน็ กโิ ลกรมั
กับกรมั เมตรกิ ตนั กบั กิโลกรมั

11. เลอื กใชเ้ คร่อื งตวงทเี่ หมาะสม วดั ปรมิ าตรและความจุ
และเปรยี บเทยี บปริมาตร ความจเุ ปน็ ลิตร - การวดั ปรมิ าตรและความจเุ ปน็ ลิตร
และมิลลิลิตร และมิลลิลิตร
12. คาดคะเนปริมาตรและความจุเปน็ ลติ ร - การเลอื กเครอ่ื งตวงท่เี หมาะสม
13. แสดงวธิ หี าคำตอบของโจทยป์ ัญหา - การคาดคะเนปริมาตรและความจเุ ปน็ ลติ ร
เกีย่ วกับปริมาตรและความจทุ ่มี หี น่วย - การเปรยี บเทียบปริมาตรและความจุโดย
เป็นลิตรและมลิ ลิลติ ร ใชค้ วามสมั พันธร์ ะหวา่ งลติ รกบั มลิ ลิลิตร
ชอ้ นชา ชอ้ นโตะ๊ ถว้ ยตวงกบั มิลลิลิตร
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปรมิ าตร
และความจทุ ม่ี ีหน่วยเปน็ ลติ รและมลิ ลิลติ ร

ป.4 เวลา

1. แสดงวธิ หี าคำตอบของโจทยป์ ญั หา - การบอกระยะเวลาเปน็ วินาที นาที ชว่ั โมง

เก่ียวกบั เวลา วัน สปั ดาห์ เดอื น ปี

- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้

ความสัมพันธร์ ะหวา่ งหนว่ ยเวลา

- การอา่ นตารางเวลา

- การแกโ้ จทย์ปญั หาเก่ียวกับเวลา

การวดั และสร้างมมุ

2. วัดและสรา้ งมุม โดยใชโ้ พรแทรกเตอร์ - การวดั ขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์

- การสรา้ งมมุ เม่ือกำหนดขนาดของมมุ

รปู ส่เี หล่ียมมุมฉาก

3. แสดงวธิ ีหาคำตอบของโจทย์ปญั หา - ความยาวรอบรปู ของรปู ส่ีเหลยี่ มมมุ ฉาก

เก่ยี วกับ ความยาวรอบรปู และพื้นที่ของรูป - พืน้ ทข่ี องรปู สเี่ หล่ียมมมุ ฉาก

สเี่ หลี่ยมมมุ ฉาก - การแกโ้ จทยป์ ัญหาเก่ียวกับความยาวรอบ

รูป และพน้ื ที่ของรูปส่เี หลี่ยมมุมฉาก

ป.5 ความยาว

1. แสดงวธิ หี าคำตอบของโจทยป์ ญั หา - ความสัมพนั ธ์ระหวา่ งหน่วยความยาว

17

ช้ัน ตัวช้วี ดั สาระการเรยี นรู้แกนกลาง

เกี่ยวกับความยาวทมี่ ีการเปล่ียนหน่วยและ เซนตเิ มตรกับมิลลเิ มตร เมตรกับเซนติเมตร

เขยี นในรูปทศนยิ ม กิโลเมตรกับเมตร โดยใชค้ วามรู้เรอ่ื งทศนยิ ม

- การแกโ้ จทยป์ ญั หาเกยี่ วกับความยาว

โดยใชค้ วามรู้ เรอ่ื งการเปลยี่ นหน่วย

และทศนยิ ม

นำ้ หนกั

2. แสดงวธิ หี าคำตอบของโจทย์ปัญหา - ความสัมพันธร์ ะหว่างหน่วยนำ้ หนกั

เกี่ยวกบั นำ้ หนกั ทม่ี ีการเปลี่ยนหนว่ ยและ กิโลกรมั กบั กรัม โดยใชค้ วามรูเ้ ร่อื งทศนยิ ม

เขยี นในรปู ทศนิยม - การแกโ้ จทย์ปญั หาเก่ยี วกบั น้ำหนกั โดยใช้

ความรูเ้ รอื่ งการเปล่ยี นหน่วยและทศนิยม

ปริมาตรและความจุ

3. แสดงวธิ หี าคำตอบของโจทยป์ ญั หา - ปรมิ าตรของทรงสเี่ หลย่ี มมมุ ฉาก

เกย่ี วกับปริมาตรของทรงสเี่ หลีย่ มมมุ ฉาก และความจุ ของภาชนะทรงสเี่ หล่ียมมมุ ฉาก

และความจุของภาชนะทรงสเ่ี หลีย่ มมุมฉาก - ความสัมพันธร์ ะหวา่ ง มลิ ลิลติ ร ลิตร

ลูกบาศกเ์ ซนตเิ มตร และลูกบาศกเ์ มตร

4. แสดงวธิ หี าคำตอบของโจทยป์ ญั หา - การแกโ้ จทย์ปญั หาเกย่ี วกบั ปริมาตรของ
เก่ยี วกับความยาวรอบรปู ของรูปสี่เหลย่ี ม ทรงสี่เหลย่ี มมุมฉากและความจุของภาชนะ
และพืน้ ท่ีของรูปส่เี หลี่ยมด้านขนาน ทรงส่ีเหล่ยี มมมุ ฉาก
และรูปสเ่ี หลยี่ มขนมเปยี กปูน รปู เรขาคณติ สองมิติ
- ความยาวรอบรูปของรปู สี่เหลีย่ ม
- พ้นื ทขี่ องรูปส่ีเหลี่ยมดา้ นขนาน และรปู
สี่เหลย่ี มขนมเปียกปูน
- การแก้โจทย์ปญั หาเกี่ยวกบั ความยาวรอบ
รูปของรูปส่ีเหลยี่ มและพืน้ ทีข่ องรูปสีเ่ หลีย่ ม
ด้านขนานและรปู สเี่ หล่ียมขนมเปียกปนู

18

ช้นั ตัวช้ีวัด สาระการเรยี นรู้แกนกลาง

ป.6 ปรมิ าตรและความจุ

1. แสดงวธิ ีหาคำตอบของโจทยป์ ัญหา - ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมติ ิ

เกย่ี วกับปริมาตรของรูปเรขาคณติ สามมติ ิท่ี ที่ประกอบดว้ ย ทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก

ประกอบดว้ ย ทรงสเ่ี หลยี่ มมุมฉาก - การแกโ้ จทยป์ ญั หาเก่ยี วกับปรมิ าตร

ของรูปเรขาคณติ สามมติ ทิ ่ีประกอบด้วย

ทรงสีเ่ หล่ยี มมุมฉาก

รูปเรขาคณิตสองมติ ิ

2. แสดงวธิ ีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา - ความยาวรอบรูปและพนื้ ที่ของรปู

เกี่ยวกบั ความยาวรอบรปู และพ้ืนท่ขี องรปู สามเหลี่ยม

หลายเหลี่ยม - มมุ ภายในของรปู หลายเหล่ยี ม

3. แสดงวธิ ีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา - ความยาวรอบรปู และพนื้ ทข่ี องรูป

เกย่ี วกบั ความยาวรอบรปู และพื้นที่ หลายเหล่ยี ม

ของวงกลม - การแก้โจทย์ปัญหาเกีย่ วกับความยาวรอบ

รูป และพนื้ ท่ีของรูปหลายเหล่ยี ม

- ความยาวรอบรปู และพน้ื ทข่ี องวงกลม

- การแก้โจทยป์ ญั หาเกี่ยวกับความยาวรอบ

รปู และพนื้ ทีข่ องวงกลม

19

สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค 2.2 เขา้ ใจและวเิ คราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพนั ธร์ ะหว่างรปู
เรขาคณิต และทฤษฎบี ททางเรขาคณิต และนาไปใช้

ชนั้ ตัวชวี้ ัด สาระการเรยี นร้แู กนกลาง
ป.1 รปู เรขาคณิตสองมิตแิ ละรปู เรขาคณิตสามมติ ิ
ป.2 1. จำแนกรูปสามเหลีย่ ม รูปส่ีเหล่ยี ม วงกลม - ลกั ษณะของทรงสเี่ หลยี่ มมมุ ฉาก ทรงกลม
ป.3 วงรี ทรงสีเ่ หลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย
ป.4 ทรงกระบอก และกรวย - ลักษณะของรูปสามเหลย่ี ม รปู สเ่ี หลีย่ ม
วงกลม และวงรี
ป.5 1. จำแนกและบอกลักษณะของรปู หลาย รูปเรขาคณิตสองมติ ิ
เหล่ียมและวงกลม - ลักษณะของรูปหลายเหลีย่ ม วงกลม
และวงรี และการเขียนรปู เรขาคณติ สองมติ ิ
1. ระบรุ ปู เรขาคณติ สองมิตทิ ่มี แี กนสมมาตร โดยใช้แบบของรปู
และจำนวนแกนสมมาตร รปู เรขาคณิตสองมิติ
- รูปทมี่ ีแกนสมมาตร
1. จำแนกชนดิ ของมุม บอกชื่อมมุ
สว่ นประกอบของมมุ และเขยี นสญั ลกั ษณ์ รปู เรขาคณติ
แสดงมมุ - ระนาบ จดุ เส้นตรง รังสี สว่ นของเสน้ ตรง
2. สรา้ งรปู สเี่ หลย่ี มมุมฉากเมอ่ื กำหนด และสญั ลกั ษณ์แสดงเสน้ ตรง รังสี สว่ นของ
ความยาวของด้าน เส้นตรง
- มุม
1. สรา้ งเสน้ ตรง หรอื ส่วนของเส้นตรงให้ o สว่ นประกอบของมมุ
ขนานกับเสน้ ตรงหรอื สว่ นของเส้นตรงที่ o การเรยี กช่อื มุม
กำหนดให้ o สญั ลกั ษณ์แสดงมมุ
o ชนดิ ของมุม
- ชนิดและสมบัติของรปู สเี่ หลีย่ มมุมฉาก
- การสรา้ งรปู สเ่ี หลี่ยมมุมฉาก
รปู เรขาคณิต
- เสน้ ต้งั ฉากและสัญลักษณแ์ สดงการตง้ั ฉาก
- เสน้ ขนานและสญั ลกั ษณแ์ สดงการขนาน
- การสร้างเสน้ ขนาน
- มมุ แยง้ มุมภายในและมมุ ภายนอกทีอ่ ยู่บน

20

ขา้ งเดียวกนั ของเส้นตัดขวาง (Transversal)
รปู เรขาคณติ สองมิติ
2. จำแนกรูปส่เี หลยี่ มโดยพิจารณาจากสมบตั ิ - ชนดิ และสมบตั ขิ องรูปสีเ่ หล่ียม
ของรปู - การสร้างรูปสี่เหลยี่ ม

ชน้ั ตวั ช้วี ัด สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง

3. สรา้ งรปู สเ่ี หล่ยี มชนดิ ตา่ ง ๆ เม่ือกำหนด

ความยาวของดา้ นและขนาดของมุม หรือเมอื่

กำหนด ความยาวของเสน้ ทแยงมมุ

รูปเรขาคณิตสามมติ ิ

4. บอกลักษณะของปริซมึ - ลักษณะและสว่ นตา่ ง ๆ ของปรซิ มึ

ป.6 รปู เรขาคณติ สองมติ ิ

1. จำแนกรูปสามเหลีย่ มโดยพิจารณา - ชนิดและสมบัตขิ องรูปสามเหลี่ยม

จากสมบตั ขิ องรปู - การสร้างรปู สามเหล่ียม

2. สร้างรูปสามเหลย่ี มเม่ือกำหนดความยาว - สว่ นต่าง ๆ ของวงกลม

ของด้านและขนาดของมุม - การสร้างวงกลม

รปู เรขาคณิตสามมติ ิ

3. บอกลกั ษณะของรูปเรขาคณติ สามมติ ชิ นิด - ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พรี ะมิด

ตา่ ง ๆ - รปู คลีข่ องทรงกระบอก กรวย ปรซิ ึม

4. ระบุรูปเรขาคณิตสามมติ ทิ ป่ี ระกอบจากรปู พรี ะมิด

คลี่ และระบรุ ูปคล่ขี องรปู เรขาคณิตสามมิติ

21

สาระท่ี 3 สถติ แิ ละความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใชค้ วามร้ทู างสถติ ใิ นการแกป้ ัญหา

ชน้ั ตัวชว้ี ดั สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง

ป.1 1. ใช้ข้อมูลจากแผนภมู ิรปู ภาพในการหา การนำเสนอขอ้ มูล

คำตอบ ของโจทยป์ ญั หา เมอ่ื กำหนดรูป 1 รปู - การอา่ นแผนภูมิรูปภาพ

แทน 1 หนว่ ย

ป.2 1. ใช้ขอ้ มลู จากแผนภูมิรปู ภาพในการหา การนำเสนอขอ้ มูล

คำตอบ ของโจทย์ปญั หาเมอ่ื กำหนดรปู 1 รปู - การอา่ นแผนภูมริ ปู ภาพ

แทน 2 หนว่ ย 5 หนว่ ย หรอื 10 หน่วย

ป.3 1. เขียนแผนภูมิรปู ภาพ และใชข้ อ้ มลู จาก การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล

แผนภูมริ ปู ภาพในการหาคำตอบของโจทย์ - การเก็บรวบรวมข้อมลู และจำแนกขอ้ มูล

ปญั หา - การอา่ นและการเขยี นแผนภูมริ ูปภาพ

2. เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลทเ่ี ป็น - การอา่ นและการเขียนตารางทางเดยี ว

จำนวนนับ และใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียว (one-way table)

ในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

ป.4 1. ใช้ข้อมูลจากแผนภมู แิ ทง่ ตารางสองทาง การนำเสนอข้อมลู

ในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา - การอา่ นและการเขยี นแผนภูมิแทง่

(ไม่รวมการย่นระยะ)

- การอา่ นตารางสองทาง (two-way table)

ป.5 1. ใชข้ ้อมลู จากกราฟเสน้ ในการหาคำตอบของ การนำเสนอข้อมลู

โจทยป์ ญั หา - การอา่ นและการเขยี นแผนภมู แิ ท่ง

2. เขียนแผนภูมแิ ท่งจากขอ้ มลู ทีเ่ ปน็ - การอา่ นกราฟเสน้

จำนวนนบั

ป.6 1. ใช้ข้อมลู จากแผนภูมิรปู วงกลมในการหา การนำเสนอข้อมลู

คำตอบของโจทยป์ ัญหา - การอา่ นแผนภมู ิรปู วงกลม

22

โครงสรา้ งเวลาเรยี น ระดบั ประถมศึกษา
หลักสตู รสถานศกึ ษาโรงเรียนบา้ นลอง (ฟองจนั ทรร์ าษฎร์อปุ ถมั ภ)์ พทุ ธศกั ราช 2564

ตามหลกั สตู รแกนกลางการศึกษาข้นั พน้ื ฐาน พทุ ธศักราช 2551
(ฉบบั ปรบั ปรงุ พทุ ธศักราช 2560)

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ เวลาเรยี น

/กิจกรรม ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6

 กลุม่ สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160

วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 120 120 120

สังคมศึกษา ฯ 40 40 40 80 80 80

ประวัตศิ าสตร์ 40 40 40 40 40 40

สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 40 40 40 80 80 80

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80

การงานอาชพี 40 40 40 40 40 40

ภาษาตา่ งประเทศ 160 160 160 80 80 80

รวมเวลาเรียน (พืน้ ฐาน) 840 840 840 840 840 840

 รายวชิ าเพิม่ เติม

ภาษาองั กฤษ 40 40 40 40 40 40

การปอ้ งกันการทจุ รติ 40 40 40 40 40 40

รวมเวลาเรียน (เพ่มิ เตมิ ) 80 80 80 80 80 80

 กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี น 120 120 120 120 120 120

1. แนะแนว 40 40 40 40 40 40

2. ลกู เสือ – เนตรนารี 40 40 40 40 40 40

3. ชุมนมุ 30 30 30 30 30 30

4. กจิ กรรมเพอื่ สังคม

และสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10

รวมเวลาเรียนทัง้ หมด 1,040 ช่วั โมง/ปี

23

โครงสร้างเวลาเรียน ระดบั ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 1

ชัน้ ประถมศกึ ษาปีที่ 1

รายวชิ า/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี)
รายวิชาพน้ื ฐาน 840

ท11101 ภาษาไทย 200
200
ค11101 คณติ ศาสตร์ 80
40
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40
40
ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม 40
40
ส11102 ประวัตศิ าสตร์ 160
80
พ11101 สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 40
40
ศ11101 ศลิ ปะ 120
40
ง11101 การงานอาชพี
40
อ11101 ภาษาองั กฤษ 30
10
รายวิชาเพม่ิ เตมิ 1,040

อ11201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1

ส11201 การปอ้ งกนั การทุจรติ 1

กจิ กรรมพฒั นาผูเ้ รียน

▪ กิจกรรมแนะแนว

▪ กิจกรรมนักเรียน

ลกู เสอื /เนตรนารี

ชมุ นุม

*กจิ กรรมเพอ่ื สังคมและสาธารณประโยชน์

รวมเวลาเรียนทง้ั หมด

24

โครงสร้างเวลาเรียน ระดบั ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 2

ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2

รายวชิ า/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี)
รายวิชาพน้ื ฐาน 840

ท12101 ภาษาไทย 200
200
ค12101 คณติ ศาสตร์ 80
40
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40
40
ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40
40
ส12102 ประวัตศิ าสตร์ 160
80
พ12101 สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 40
40
ศ12101 ศลิ ปะ 120
40
ง12101 การงานอาชพี
40
อ12101 ภาษาองั กฤษ 30
10
รายวิชาเพม่ิ เตมิ 1,040

อ12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2

ส12201 การปอ้ งกนั การทุจรติ 2

กจิ กรรมพฒั นาผูเ้ รียน

▪ กิจกรรมแนะแนว

▪ กิจกรรมนักเรียน

ลกู เสอื /เนตรนารี

ชุมนุม

*กจิ กรรมเพอ่ื สังคมและสาธารณประโยชน์

รวมเวลาเรียนทง้ั หมด

25

โครงสรา้ งเวลาเรียน ระดบั ชนั้ ประถมศกึ ษาปีที่ 3

ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี)
รายวชิ าพื้นฐาน 840

ท13101 ภาษาไทย 200
200
ค13101 คณิตศาสตร์ 80
40
ว13101 วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40
40
ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40
40
ส13102 ประวตั ศิ าสตร์ 60
80
พ13101 สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา 40
40
ศ13101 ศิลปะ 120
40
ง13101 การงานอาชพี
40
อ13101 ภาษาองั กฤษ 30
10
รายวชิ าเพิม่ เติม 1,040

อ13201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3

ส13201 การป้องกันการทุจริต 3

กิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น

▪ กิจกรรมแนะแนว

▪ กจิ กรรมนกั เรยี น

ลูกเสือ/เนตรนารี

ชมุ นมุ

*กจิ กรรมเพ่ือสงั คมและสาธารณประโยชน์

รวมเวลาเรยี นท้งั หมด

26

โครงสรา้ งเวลาเรียน ระดับชนั้ ประถมศึกษาปที ี่ 4

ช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี 4

รายวิชา/กจิ กรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี)
รายวิชาพ้นื ฐาน 840

ท14101 ภาษาไทย 160
160
ค14101 คณิตศาสตร์ 120
80
ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40
80
ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม 80
40
ส14102 ประวัติศาสตร์ 80
80
พ14101 สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 40
40
ศ14101 ศิลปะ 120
40
ง14101 การงานอาชพี
40
อ14101 ภาษาองั กฤษ 30
10
รายวชิ าเพ่ิมเติม 1,040

อ14201 ภาษาองั กฤษเพือ่ การสอ่ื สาร 4

ส14201 การปอ้ งกันการทจุ ริต 4

กิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น

▪ กจิ กรรมแนะแนว

▪ กิจกรรมนักเรยี น

ลกู เสอื /เนตรนารี

ชมุ นมุ

*กิจกรรมเพอื่ สงั คมและสาธารณประโยชน์

รวมเวลาเรยี นท้งั หมด

27

โครงสรา้ งเวลาเรียน ระดบั ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5

ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 5

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี)
รายวิชาพนื้ ฐาน 840

ท15101 ภาษาไทย 160
160
ค15101 คณติ ศาสตร์ 120
80
ว15101 วิทยาศาสตร์ 40
80
ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80
40
ส15102 ประวัติศาสตร์ 80
80
พ15101 สุขศึกษาและพลศกึ ษา 40
40
ศ15101 ศลิ ปะ 120
40
ง15101 การงานอาชพี
40
อ15101 ภาษาองั กฤษ 30
10
รายวิชาเพ่ิมเติม 1,040

อ15201 ภาษาอังกฤษเพอ่ื การส่อื สาร 5

ส15201 การป้องกนั การทุจรติ 5

กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี น

▪ กจิ กรรมแนะแนว

▪ กจิ กรรมนักเรยี น

ลกู เสอื /เนตรนารี

ชมุ นมุ

*กจิ กรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณประโยชน์

รวมเวลาเรียนทงั้ หมด

28

โครงสรา้ งเวลาเรยี น ระดบั ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 6

ช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 6

รายวชิ า / กจิ กรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี)
รายวิชาพ้นื ฐาน 840

ท16101 ภาษาไทย 160
160
ค16101 คณติ ศาสตร์ 120
80
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40
80
ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม 80
40
ส16102 ประวัตศิ าสตร์ 80
80
พ16101 สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 40
40
ศ16101 ศลิ ปะ 120
40
ง16101 การงานอาชพี
40
อ16101 ภาษาอังกฤษ 30
10
รายวชิ าเพ่ิมเติม 1,040

อ16201 ภาษาองั กฤษเพื่อการสือ่ สาร 6

ส16201 การปอ้ งกนั การทุจรติ 6

กิจกรรมพฒั นาผู้เรียน

▪ กจิ กรรมแนะแนว

▪ กิจกรรมนักเรยี น

ลกู เสอื /เนตรนารี

ชมุ นมุ

*กิจกรรมเพอื่ สงั คมและสาธารณประโยชน์

รวมเวลาเรยี นท้งั หมด

29

รายวิชาพื้นฐาน กลมุ่ สาระการเรยี นรู้คณิตศาสตร์
ระดับช้ันประถมศกึ ษา

รายวิชาพ้นื ฐาน คณิตศาสตร์ จำนวน 200 ชว่ั โมง
ค11101 คณติ ศาสตร์ จำนวน 200 ช่วั โมง
ค12101 คณติ ศาสตร์ จำนวน 200 ชั่วโมง
ค13101 คณิตศาสตร์ จำนวน 160 ชัว่ โมง
ค14101 คณิตศาสตร์ จำนวน 160 ชั่วโมง
ค15101 คณิตศาสตร์ จำนวน 160 ช่วั โมง
ค16101

30

คำอธิบายรายวิชาพนื้ ฐาน

ค11101 คณติ ศาสตร์ กลุ่มสาระการเรยี นรู้คณติ ศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 200 ช่ัวโมง

.............................................................................................................................................................

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกแก้ปัญหา จำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 บอกและแสดง
จำนวนสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย การบอกอันดับ
ที่หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100
และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > < เรียงลำดับจำนวนตั้งแต่ 3 ถึง 5 จำนวน และหาค่าของ
ตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก การลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
ของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 ความยาวและน้ำหนัก สร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งแสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาการบวก การลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูป
ของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1 ทีละ 10 รูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ
ทีส่ มาชิกในแตล่ ะชุดทีซ่ ำ้ มี 2 รูป

วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนตเิ มตร เป็นเมตร น้ำหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีดและใช้หน่วย ที่
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม
ทรงกระบอก และกรวย ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อกำหนดรูป
1 รูป แทน 1 หนว่ ย

ในการจัดการเรียนรู้ได้กำหนดสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ
โดยการปฏิบัติจริง สรุปเนื้อหา มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
ทักษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ของผูเ้ รียน และนำไปใช้ในชวี ติ ประจำวันได้

รหสั ตวั ช้ีวดั
ค 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5
ค 1.2 ป.1/1
ค 2.1 ป.1/1, ป.1/2
ค 2.2 ป.1/1
ค 3.1 ป.1/1
รวมทั้งหมด 10 ตัวชวี้ ดั

31

คำอธบิ ายรายวชิ าพื้นฐาน

ค12101 คณิตศาสตร์ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้คณิตศาสตร์

ชนั้ ประถมศกึ ษาปีที่ 2 เวลา 200 ชั่วโมง

.............................................................................................................................................................

ศึกษา ฝกึ ทกั ษะการคิดคำนวณและฝกึ แกป้ ัญหา จำนวนนับ 1 ถงึ 1,000 และ 0 บอก

และแสดงจำนวนสงิ่ ตา่ ง ๆ ตามจำนวนท่กี ำหนด อา่ นและเขยี นตัวเลขฮินดอู ารบิก ตวั เลขไทย การ

บอกอันดับที่หลัก คา่ ของเลขโดดในแต่ละหลัก และเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย เปรียบเทยี บจำนวนนับ

ไม่เกิน 1,000 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > < เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ

0 ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จำนวน และหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก การลบ การแก้

โจทย์ปญั หาการบวก การลบของจำนวนนบั ไมเ่ กิน 1,000 และ 0 หาคา่ ของตวั ไมท่ ราบคา่ ใน

ประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวน 1 หลักกับจำนวนไม่เกิน 2 หลัก และประโยคสัญลักษณ์แสดง

การหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 2 หลัก ตัวหาร 1 หลัก โดยที่ผลหารมี 1 หลัก ทั้งหารลงตัวและหารไม่ลงตัว หา

ผลลพั ธก์ ารบวก ลบ คณู หารระคนของจำนวนนับไม่เกนิ 1,000 และ 0 แสดงวิธหี าคำตอบของโจทย์ปัญหา

2 ข้ันตอนของจำนวนนบั ไม่เกนิ 1,000 และ 0 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยป์ ญั หาเกี่ยวกับเวลา ที่

มีหน่วยเดี่ยวและเป็นหน่วยเดียว วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร พร้อมท้ัง

แสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร

วัดและเปรียบเทียบน้ำหนัก เป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด พร้อมทั้งแสดงวิธีการหาคำตอบ

ของโจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด

วดั และเปรยี บเทยี บปรมิ าตรและความจุเป็นลติ ร จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหล่ียมและวงกลม ใช้

ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อกำหนดรูป 1 รูป แทน 2 หน่วย

5 หน่วย หรอื 10 หน่วย

ในการจัดการเรยี นร้ไู ดก้ ำหนดสถานการณเ์ พื่อให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษา ค้นคว้า ฝึกทกั ษะ โดย

การปฏิบัติจริง สรุปเนื้อหา มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา

ทักษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตรข์ องผู้เรียน และนำไปใช้ในชีวติ ประจำวันได้

รหัสตวั ช้ีวัด
ค 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8
ค 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6
ค 2.2 ป.2/1
ค 3.1 ป.2/1
รวมทง้ั หมด 16 ตวั ช้วี ัด

32

คำอธบิ ายรายวชิ าพ้ืนฐาน

ค13101 คณติ ศาสตร์ กลุม่ สาระการเรียนร้คู ณติ ศาสตร์

ชัน้ ประถมศกึ ษาปีที่ 3 เวลา 200 ช่ัวโมง

.............................................................................................................................................................

อ่านและเขียน ตวั เลขฮนิ ดอู ารบกิ ตวั เลขไทย และตวั หนังสือแสดงจำนวนนับไมเ่ กนิ 100,000,000

และ 0 เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 จากสถานการณ์ ต่าง ๆ

บอก อา่ นและเขยี นเศษสว่ นทีแ่ สดงปริมาณสิ่งตา่ ง ๆ และแสดงสิง่ ต่าง ๆ ตามเศษสว่ นทก่ี ำหนด เปรียบเทียบ

เศษสว่ นท่ตี วั เศษเทา่ กนั โดยทีต่ ัวเศษนอ้ ยกว่าหรอื เทา่ กับตวั ส่วน

หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและการลบของจำนวนนับไม่เกิน

100,000 และ 0 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวน 1 หลัก

กับจำนวนไมเ่ กิน 4 หลัก และจำนวน 2 หลกั กบั จำนวน 2 หลกั หาค่าของตัวไม่ทราบคา่ ในประโยคสัญลักษณ์

แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1 หลัก และหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน และ

แสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 หา

ผลบวกและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน และผลบวก

ไม่เกิน 1 และหาผลลบพร้อมท้งั แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยป์ ญั หาการลบของเศษสว่ นทมี่ ีตัวสว่ นเทา่ กนั

ระบุจำนวนทห่ี ายไปในแบบรปู ของจำนวนทีเ่ พ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเทา่ ๆ กัน แสดงวิธหี าคำตอบของ

โจทย์ปญั หาเก่ียวกับเงิน เวลา และระยะเวลา เลอื กใชเ้ คร่ืองมอื ความยาวที่เหมาะสม วดั และบอกความยาว

ของสิ่งต่าง ๆ เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็น

เซนติเมตร เปรียบเทียบความยาวและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระหว่างเซนติเมตรกับ

มิลลิเมตร เมตรกับเซนตเิ มตร กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณ์ ต่าง ๆ เลือกใช้ เครื่อง

ชั่งที่เหมาะสม วัด และบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม คาดคะเนน้ำหนัก

เป็นกิโลกรัมและเป็นขีด เปรียบเทียบน้ำหนักและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก

ที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม จากสถานการณ์ต่าง ๆ เลือกใช้เครื่องตวงที่เหมาะสม

วัดและเปรยี บเทียบปรมิ าตร ความจเุ ปน็ ลิตรและมิลลิลติ ร คาดคะเนและแสดงวิธหี าคำตอบของโจทย์ปัญหา

เก่ยี วกบั ปรมิ าตรและความจุเปน็ ลติ รและมิลลเิ มตร

ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร เขียนแผนภูมิรูปภาพ

และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูล

ท่ีเป็นจำนวนนับ และใช้ขอ้ มลู จากตารางทางเดยี วในการหาคำตอบของโจทยป์ ัญหา

ในการจดั การเรยี นรู้ไดก้ ำหนดสถานการณเ์ พือ่ ให้ผเู้ รียนไดศ้ ึกษา คน้ ควา้ ฝึกทกั ษะ โดย

การปฏิบัติจริง สรุปเนื้อหา มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา

ทกั ษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตรข์ องผ้เู รยี น และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

33

รหสั ตัวช้วี ัด
ค 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10,

ป.3/11
ค 1.2 ป.3/1
ค 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10,

ป.3/11, ป.3/12, ป.3/13
ค 2.2 ป.3/1
ค 3.1 ป.3/1, ป.3/2
รวมทง้ั หมด 28 ตวั ชวี้ ดั

34

คำอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน

ค14101 คณติ ศาสตร์ กลมุ่ สาระการเรยี นร้คู ณติ ศาสตร์

ชน้ั ประถมศึกษาปที ่ี 4 เวลา 160 ช่ัวโมง

.............................................................................................................................................................

ศึกษา ฝึกทักษะการอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับท่ี

มากกว่า 100,000 พร้อมทั้งเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 จากสถานการณ์ต่าง

ๆ บอก อ่านและเขียนเศษส่วน จำนวนคละแสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วน

จำนวนคละที่กำหนด เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวสว่ นตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของ อีก

ตัวหนึ่ง อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ตามทศนิยมที่กำหนด

เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง และประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคณู

การหาร จากสถานการณ์ตา่ ง ๆ อยา่ งสมเหตุสมผล หาคา่ ของตัวไม่ทราบคา่ ในประโยคสญั ลักษณ์ แสดงการ

บวก การลบของจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0 แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก 2 จำนวน ที่มี

ผลคูณไม่เกิน 6 หลัก และแสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 6 หลัก ตัวหารไม่เกิน 2 หลัก หาผลลัพธ์

การบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ และ 0 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน

ของจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0 สร้างโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนับ และ 0 พร้อมทั้ง หา

คำตอบ หาคำตอบและแสดงวิธหี าคำตอบของโจทยป์ ญั หาการบวก การลบของเศษส่วนและจำนวนคละท่ตี ัว

ส่วนตัวหนึ่งเปน็ พหคู ณู ของอกี ตวั หน่ึง หาผลบวก ผลลบของทศนยิ มไม่เกิน 3 ตำแหนง่ และ

แสดงวิธหี าคำตอบของโจทยป์ ญั หาการบวก การลบ 2 ขั้นตอนของทศนยิ มไมเ่ กิน 3 ตำแหนง่

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกบั เวลา วัดและสรา้ งมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ แสดงวิธีหา

คำตอบของโจทยป์ ัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรปู และพื้นท่ีของรูปส่ีเหลย่ี มมุมฉาก จำแนกชนิดของมุม บอก

ชื่อมุม ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนด

ความยาวของด้าน และใชข้ ้อมูลจากแผนภูมิแทง่ ตารางสองทางในการหาคำตอบของโจทยป์ ญั หา

ในการจัดการเรยี นร้ไู ดก้ ำหนดสถานการณเ์ พอื่ ให้ผเู้ รยี นได้ศกึ ษา คน้ ควา้ ฝกึ ทักษะ โดย

การปฏิบัติจริง สรุปเนื้อหา มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา

ทกั ษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรยี น และนำไปใช้ในชีวิตประจำวนั ได้

รหสั ตวั ชว้ี ัด

ค 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9, ป.4/10,

ป.4/11, ป.4/12, ป.4/13, ป.4/14, ป.4/15, ป.4/16

ค 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3

ค 2.2 ป.4/1, ป.4/2

ค 3.1 ป.4/1

รวมทั้งหมด 22 ตวั ช้วี ดั

35

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน

ค15101 คณติ ศาสตร์ กลุม่ สาระการเรียนรู้คณติ ศาสตร์

ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี 5 เวลา 160 ช่ัวโมง

.............................................................................................................................................................

เขียนเศษส่วนท่ีมตี ัวส่วนเป็นตวั ประกอบของ 10 หรือ 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนยิ ม แสดงวิธี หา
คำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของเศษส่วน
และจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
2 ขั้นตอน หาผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง หาผลหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวนนับ
หรือทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง และตัวหารเป็นจำนวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง แสดงวิธี
หาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน และแสดงวิธี
หาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน 2 ขัน้ ตอน

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก ที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียน
ในรูปทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุ
ของภาชนะทรงส่ีเหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สร้างเส้นตรงหรอื ส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรอื ส่วนของเส้นตรง ท่ี
กำหนดให้ จำแนกรปู สี่เหลย่ี มโดยพิจารณาจากสมบัตขิ องรูป สร้างรูปสเี่ หลีย่ มชนดิ ต่าง ๆ เมอ่ื กำหนดความ
ยาวของดา้ นและขนาดของมุมหรือเม่อื กำหนดความยาวของเส้นทแยงมมุ และบอกลักษณะของปริซมึ

ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา และเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูล
ท่เี ปน็ จำนวนนับ

ในการจัดการเรียนรู้ได้กำหนดสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ
โดยการปฏิบัติจริง สรุปเนื้อหา มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
ทกั ษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตรข์ องผ้เู รยี น และนำไปใช้ในชวี ิตประจำวันได้

รหสั ตวั ชีว้ ดั
ค 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9
ค 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4
ค 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4
ค 3.1 ป.5/1, ป.5/2,
รวมทัง้ หมด 19 ตวั ชว้ี ดั

36

คำอธบิ ายรายวิชาพืน้ ฐาน

ค16101 คณติ ศาสตร์ กล่มุ สาระการเรยี นร้คู ณิตศาสตร์

ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 160 ชว่ั โมง

.............................................................................................................................................................

เปรียบเทียบ เรียงลำดับ เศษส่วนและจำนวนคละจากสถานการณ์ต่าง ๆ เขียนอัตราส่วนแสดง

การเปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณจากข้อความหรือสถานการณ์ โดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับ

หาอัตราสว่ นที่เทา่ กบั อัตราส่วนทก่ี ำหนดให้ หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน ๓ จำนวน แสดงวิธี

หาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หาร

ระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ แสดงวิธหี าคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ ๒

– ๓ ขั้นตอน หาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบ

ของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๓ ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

อัตราส่วน ปัญหาร้อยละ ๒ – ๓ ขั้นตอน แสดงวิธีคิดและหาคำตอบของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป แสดงวิธีหา

คำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และ

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยป์ ญั หาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้นื ทีข่ องรูปหลายเหลี่ยม ความ

ยาวรอบรูปและพื้นท่ขี องวงกลม จำแนกรปู สามเหลยี่ มโดยพจิ ารณาจากสมบตั ิของรูป สร้างรปู สามเหล่ียมเม่ือ

กำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติ ชนิดต่าง

ๆ ระบุรปู เรขาคณติ สามมติ ิท่ปี ระกอบจากรูปคลีแ่ ละระบรุ ูปคล่ขี องรูปเรขาคณติ สามมิติ ใชข้ อ้ มูลจากแผนภูมิ

รูปวงกลมในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้กำหนดสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา

คน้ ควา้ ฝึกทักษะโดยการปฏบิ ตั จิ ริง สรุปเนอ้ื หา มเี จตคตทิ ีด่ ีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน และนำไปใช้ ใน

ชวี ิตประจำวันได้

รหสั ตัวช้ีวดั
ค 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9, ป.6/10,

ป.6/11
ค 1.2 ป.6/1
ค 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3
ค 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4
ค 3.1 ป.6/1
รวมทงั้ หมด 20 ตวั ช้ีวดั

37

โครงสรา้ งรายวชิ าคณติ ศาสตร์
ชอ่ื รายวิชา ค11101 คณิตศาสตรพ์ ืน้ ฐาน
ระดับช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี 1 เวลารวม 200 ชว่ั โมง

ลำดบั ที่ ชือ่ หนว่ ยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวั ชี้วัด เวลา นำ้ หนัก
(ชัว่ โมง) คะแนน

1 จำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 ค 1.1 ป.1/1 – 3 20 10
30 10
การบวก การลบ จำนวนนับ 20 10

2 1 ถึง 100 และ 0 ค 1.1 ป.1/4 – 5

รูปเรขาคณิตสองมิติ ค 2.2 ป.1/1
3 และรปู เรขาคณติ สามมติ ิ

4 การนำเสนอข้อมลู ค 3.1 ป.1/1 20 10

5 แบบรูป ค 1.2 ป.1/1 20 10

6 ความยาว ค 2.1 ป.1/1 25 15

7 นำ้ หนัก ค 2.1 ป.1/2 25 15

8 โจทย์ปัญหาระคน ค 1.2 ป.1/1 ,ป.2/2 40 20
200 100
รวมตลอดปี

38

โครงสรา้ งรายวิชาคณิตศาสตร์
ชือ่ รายวชิ า ค12101 คณิตศาสตรพ์ นื้ ฐาน
ระดบั ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 2 เวลารวม 200 ช่ัวโมง

ลำดับที่ ช่อื หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรยี น รู้ / ตวั ชว้ี ัด เวลา นำ้ หนกั
คะแนน
1 จำนวนนบั ไมเ่ กิน 1,000 และ 0 ค 1.1 ป.2/1 – 3 (ชว่ั โมง)
10
20

การบวก การลบ จำนวนนับ ค 1.1 ป.2/4 – 8 30 10
2 ไมเ่ กิน 1,000 และ 0 20 10
20 10
3 รูปเรขาคณิตสองมติ ิ และแบบรูป ค 2.2 ป.2/1 20 10
25 10
4 การนำเสนอข้อมลู ค 3.1 ป.2/1 25 10
20 10
5 เวลา ค 2.1 ป.2/1 40 20
200 100
6 ความยาว ค 2.1 ป.2/2 – 3

7 นำ้ หนัก ค 2.1 ป.2/4 – 5

8 ปริมาตรและความจุ ค 2.1 ป.2/6

9 โจทย์ปญั หาระคน ค 1.2 ป.2/1 ,ป.2/2

รวมตลอดปี

39

โครงสรา้ งรายวชิ าคณติ ศาสตร์
ช่อื รายวชิ า ค13101 คณติ ศาสตร์พ้นื ฐาน
ระดับช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 3 เวลารวม 200 ชว่ั โมง

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรยี น รู้ / ตัวชีว้ ดั เวลา นำ้ หนกั
(ช่ัวโมง) คะแนน
1 จำนวนนบั ไมเ่ กนิ 100,000 และ 0 ค 1.1 ป.3/1 – 2
10 5
2 การบวก การลบ การคณู จำนวน
นับ ไม่เกิน 100,000 และ 0 ค 1.1 ป.2/4 – 8 20 10

3 รปู เรขาคณติ สองมิติ ค 2.2 ป.3/1 15 5
15 5
4 แบบรปู ค 1.2 ป.3/1 10 5
5 การนำเสนอขอ้ มูล ค 3.1 ป.3/1 – 2 10 5
20 10
6 เศษส่วน ค 1.1 ป.3/4 – 5 10 5
7 การบวกการลบ เศษส่วน ค 1.1 ป.3/10 – 11 20 10
15 10
8 เงิน ค 2.1 ป.3/1 15 10
10 10
9 เวลา ค 2.1 ป.3/2 30 10
10 ความยาว ค 2.1 ป.3/3 – 6 200 100

11 นำ้ หนัก ค 2.1 ป.3/7 – 10
12 ปรมิ าตรและความจุ ค 2.1 ป.3/11 – 13

13 โจทย์ปัญหาระคน ค 1.1 ป.2/1, ป.2/2

รวมตลอดปี

40

โครงสร้างรายวิชาคณติ ศาสตร์
ชือ่ รายวิชา ค14101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ระดบั ชั้นประถมศึกษาปที ี่ 4 เวลารวม 160 ช่ัวโมง

ลำดบั ท่ี ช่อื หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรยี น รู้ / ตัวชวี้ ดั เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000 ค 1.1 ป.4/1 – 2 5 5
และ 0
10
การบวก การลบ การคณู

2 การหาร จำนวนนบั ทม่ี ากกว่า

100,000 และ 0 ค 1.1 ป.4/7 – 12 20

3 เศษสว่ น ค 1.1 ป.4/3 – 4 10 5

4 การบวก การลบ เศษส่วน ค 1.1 ป.4/13 – 14 20 10
30 15
ทศนยิ มและการบวก การลบ

5 ทศนิยม ค 1.1 ป.4/15 – 16

6 เงนิ ค 2.1 ป.3/1 10 5

7 เวลา ค 2.1 ป.4/1 20 10

8 รูปเรขาคณติ สองมิติ ค 2.2 ป.4/1 – 2 15 5
9 การวดั และสรา้ งมมุ 15 5
10 รปู ส่ีเหล่ยี มมุมฉาก ค 2.1 ป.4/2 15 10
ค 2.1 ป.4/2

11 การนำเสนอข้อมูล ค 3.1 ป.4/1 10 5

12 ทบทวนโจทย์ปัญหาระคน ค 1.1 ป.4/1 – 16 40 15
รวมตลอดปี 200 100

41

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์
ช่ือรายวิชา ค15101 คณิตศาสตร์พืน้ ฐาน
ระดับชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 5 เวลารวม 160 ช่ัวโมง

ลำดับท่ี ชอ่ื หนว่ ยการเรยี นรู้ มาตรฐานการเรยี น รู้ / ตัวชีว้ ัด เวลา น้ำหนัก
ค 1.1 ป.5/2 (ชว่ั โมง) คะแนน
1 จำนวนนบั และ 0 การบวก ค.1.1 ป.5/3 – 5
2 การลบ การคูณ การหาร ค 1.1 ป.5/1, ป.5/6 – 8 20 10
3 การบวก การลบ การคณู
การหารเศษส่วน 20 10
ทศนยิ ม และการบวก การลบ
การคณู การหารทศนยิ ม 20 10

4 รอ้ ยละหรือเปอร์เซ็นต์ ค 1.1 ป.4/7 – 12 30 10

5 ความยาว ค 2.1 ป.5/1 15 10

6 นำ้ หนกั ค 2.1 ป.5/2 15 10

7 ปรมิ าตรและความจุ ค 2.1 ป.5/3 15 10

8 รปู เรขาคณติ ค 2.2 ป.5/1 – 4 20 10

9 การนำเสนอขอ้ มลู ค 3.1 ป.5/1 – 2 15 10

10 ทบทวนโจทยป์ ญั หาระคน ค 1.1 ป.4/1 – 16 30 10
รวมตลอดปี 200 100

42

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์
ช่ือรายวิชา ค16101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ระดับชัน้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 6 เวลารวม 160 ชวั่ โมง

ลำดบั ท่ี ช่อื หนว่ ยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียน รู้ / ตวั ชี้วดั เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

1 แบบรูป ค 1.2 ป.6/1 15 10

2 ห.ร.ม.และ ค.ร.น ค 1.1 ป.6/4 – 6 25 10

3 อตั ราสว่ น ค 1.1 ป.6/2 – 3 20 10

4 เศษสว่ น ค 1.1 ป.6/1 5 10
25 10
การบวก การลบ การคณู ค.1.3 ป.6/7 – 8 30 10
5 การหารเศษสว่ น

ทศนยิ มและการบวก การลบ

6 การคณู การหาร ค 1.1 ป.6/9 – 10

7 รอ้ ยละ ค 2.1 ป.6/11 – 12 25 10

ค 2.1 ป.6/2 – 3

8 รปู เรขาคณติ ค 2.2 ป.6/1 – 4 20 10
15 10
9 ปริมาตรและความจุ ค 2.1 ป.6/1 20 10
200 100
10 การนำเสนอ ค 3.1 ป.6/1

รวมตลอดปี

43

อภธิ านศพั ท์

การแจกแจงของความน่าจะเป็น (probability distribution)

การอธิบายลักษณะของตัวแปรสุ่มโดยการแสดงค่าที่เป็นไปได้ และความน่าจะเป็นของการเกิดค่า

ตา่ ง ๆ ของตวั แปรสุ่มน้ัน

การประมาณ (approximation)

การประมาณเป็นการหาค่าซึ่งไม่ใช่ค่าที่แท้จริง แต่เป็นการหาค่าที่มีความละเอียดเพียงพอ

ที่จะนำไปใช้ เชน่ ประมาณ 25.20 เป็น 25 หรอื ประมาณ 178 เปน็ 180 หรอื ประมาณ 18.45 เป็น 20

เพื่อสะดวก ในการคำนวณ คา่ ท่ีได้จากการประมาณ เรียกว่า ค่าประมาณ

การประมาณค่า (estimation)

การประมาณค่าเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์โดยประมาณ ด้วยการประมาณแต่ละจำนวน

ที่เกี่ยวข้องก่อนแล้วจึงนำมาคำนวณหาผลลัพธ์ การประมาณแต่ละจำนวนที่จะนำมาคำนวณอาจใชห้ ลักการ

ปดั เศษ หรอื ไมใ่ ชก้ ไ็ ด้ ขน้ึ อยกู่ ับความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)

การแปลงทางเรขาคณิตในที่นี้เน้นทั้งการแปลงที่ทำให้ได้ภาพที่เกิดจากการแปลงมีขนาด

และรูปร่างเหมือนกับรูปต้นแบบ ซึ่งเป็นผลจากการเลื่อนขนาน (translation) การสะท้อน (reflection)

และการหมุน (rotation) รวมทง้ั การแปลงท่ีทำให้ไดภ้ าพท่ีเกิดจากการแปลงมรี ูปรา่ งคล้ายกับรูปตน้ แบบ แต่

มขี นาดแตกต่างจากรปู ต้นแบบ ซึ่งเป็นผลมาจากการย่อ/ ขยาย (dilation)

การสบื เสาะ การสำรวจ และการสรา้ งข้อความคาดการณ์เกย่ี วกบั สมบัตทิ างเรขาคณติ

การสืบเสาะ การสำรวจ และการสร้างข้อความคาดการณ์เปน็ กระบวนการเรียนรู้ทส่ี ่งเสริมใหผ้ ้เู รียน

สร้างองค์ความรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง ในที่นี้ใช้สมบัติทางเรขาคณิตเป็นสื่อในการเรียนรู้ ผู้สอนควรกำหนด

กิจกรรมทางเรขาคณติ ทผี่ เู้ รียนสามารถใชค้ วามรพู้ นื้ ฐานเดมิ ท่ีเคยเรยี นมาเป็นฐานในการตอ่ ยอดความรู้ ด้วย

การสืบเสาะ สำรวจ สังเกตหาแบบรูป และสร้างข้อความคาดการณ์ที่อาจเป็นไปได้ อย่างไร ก็

ตามผูส้ อน ต้องใหผ้ เู้ รยี นตรวจสอบว่าขอ้ ความคาดการณน์ ้นั ถกู ตอ้ งหรอื ไม่ โดยอาจคน้ คว้าหาความรเู้ พม่ิ เตมิ

ว่าข้อความคาดการณ์นั้นสอดคล้องกับสมบัติทางเรขาคณิต หรือทฤษฎีบททางเรขาคณิตใดหรือไม่ ในการ

ประเมินผลสามารถพิจารณาไดจ้ ากการทำกจิ กรรมของผ้เู รยี น

การแสดงวธิ ีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เป็นการแสดงแนวคิด วิธีการ หรือขั้นตอนของการหา

คำตอบของโจทย์ปัญหา โดยอาจใชก้ ารวาดภาพประกอบ เขียนเป็นข้อความด้วยภาษาง่าย ๆ หรืออาจเขียน

แสดงวิธีทำอยา่ งเปน็ ข้นั ตอน

การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคน

การหาผลลัพธข์ องการบวก ลบ คณู หารระคน เปน็ การหาคำตอบของโจทยก์ ารบวก ลบ คูณ หารที่

มเี ครอื่ งหมาย + - × ÷ มากกวา่ หนึง่ เครื่องหมายทแี่ ตกตา่ งกนั เช่น

44

(4 + 7) – 3 = 
(18 ÷ 2) + 9 = 
(4 × 25) – (3 × 20) = 
ตัวอย่างตอ่ ไปนี้ ไม่เปน็ โจทยก์ ารบวก ลบ คณู หารระคน
(4 + 7) + 3 = เป็นโจทยก์ ารบวก 2 ขน้ั ตอน
(4 × 15) × (5 × 20) = เป็นโจทยก์ ารคณู 3 ข้นั ตอน
การให้เหตุผลเกีย่ วกบั ปรภิ มู ิ (spatial reasoning)
การให้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิในที่นี้เป็นการใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติต่าง ๆ ของรูป
เรขาคณิตและความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต มาให้เหตุผล หรืออธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหา
ทางเรขาคณิต
ขอ้ มูล (data)
ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงของเรื่องที่สนใจ ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวม
อาจเป็นได้ท้งั ข้อความและตวั เลข
ความรสู้ ึกเชิงจำนวน (number sense)
ความรู้สึกเชิงจำนวนเป็นสามัญสำนึกและความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนที่อาจพิจารณาในด้านต่าง ๆ
เชน่
• เข้าใจความหมายของจำนวนที่ใช้บอกปริมาณ (เช่น ดินสอ 5 แท่ง) และใช้บอกอันดับที่
(เชน่ เตว้ ิง่ เข้าเสน้ ชัยเป็นคนท่ี 5)
• เข้าใจความสัมพันธ์ที่หลากหลายของจำนวนใด ๆ กับจำนวนอื่น ๆ เช่น 8 มากกว่า 7 อยู่ 1
แต่น้อยกว่า 10 อยู่ 2
• เข้าใจเกี่ยวกับขนาด หรือค่าของจำนวนใด ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนอื่น เช่น 8 มีค่าใกล้เคียง
กับ 4 แต่ 8 มคี า่ นอ้ ยกวา่ 100 มาก
• เข้าใจผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวน เช่น ผลบวกของ 65 + 42 ควรมากกว่า 100
เพราะว่า 65 > 60 42 > 40 และ 60 + 40 = 100
• ใช้เกณฑ์จากประสบการณ์ในการเทียบเคียงเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของจำนวน เช่น
การรายงานว่า ผเู้ รยี นช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 1 คนหนึ่งสูง 250 เซนติเมตรนน้ั ไม่นา่ จะเป็นไปได้

ความสัมพนั ธแ์ บบส่วนย่อย – ส่วนรวม (part – whole relationship)
ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย – ส่วนรวมของจำนวน เป็นการเขียนแสดงจำนวนในรูปของจำนวน 2

จำนวนขึ้นไป โดยที่ผลบวกของจำนวนเหล่ำนั้นเท่ากับจำนวนเดิม เช่น 8 อาจเขียนเป็น 2 กับ 6 หรือ 3
กบั 5 หรือ 0 กับ 8 หรือ 1 กับ 2 กบั 5 ซึ่งอาจเขยี นแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้

45

จำนวน (number)
จำนวนเป็นคำที่ไม่มีคำจำกัดความ (คำอนิยาม) จำนวนแสดงถึงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ จำนวน

มีหลายชนดิ เชน่ จำนวนนับ จำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม

จำนวนทหี่ ายไป หรอื รูปทหี่ ายไป

จำนวนทหี่ ายไป หรือรูปท่หี ายไปเป็นจำนวน หรือรูปทเ่ี มอื่ นำมาเติมส่วนที่ว่างในแบบรูป แล้วทำให้

ความสัมพันธ์ในแบบรปู น้ันไมเ่ ปล่ียนแปลง

เชน่

1 3 5 7 9 ....... จำนวนที่หายไปคอื 11

•Δ•Δ ........ • Δ รูปท่ีหายไปคอื 

ตัวไม่ทราบค่า

ตัวไม่ทราบค่าเปน็ สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนจำนวนท่ียังไม่ทราบค่าในประโยคสญั ลักษณ์ ซึ่งตัวไม่ทราบค่า

จะอยู่ส่วนใดของประโยคสัญลักษณ์ก็ได้ ในระดับประถมศึกษา การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าอาจหาได้โดยใช้

ความสัมพันธข์ องการบวกและการลบ หรอื การคณู และการหาร เช่น

+ 333 = 999 18 × ก = 54

120 = A ÷ 9 789 - 156 =

ตวั เลข (numeral)
ตวั เลขเปน็ สญั ลกั ษณท์ ใ่ี ช้แสดงจำนวน
ตัวอยา่ ง

เขียนตัวเลข แสดงจำนวนมงั คดุ ได้หลายแบบ เช่น
ตัวเลขไทย : ๗
ตวั เลขฮินดอู ารบกิ : 7
ตวั เลขโรมนั : VII
ตวั เลขทั้งหมดแสดงจำนวนเดยี วกัน แมว้ ่าสญั ลกั ษณท์ ใี่ ช้จะแตกต่างกนั

ตารางทางเดยี ว (one-way table)
ตารางทางเดยี วเป็นตารางท่ีมีการจำแนกรายการตามหัวเรอื่ งเพียงลักษณะเดียวเท่านน้ั เช่น จำนวน

นักเรยี นของโรงเรียนแหง่ หนงึ่ จำแนกตามช้นั ปี

จำนวนนกั เรยี นของโรงเรียนแหง่ หน่ึงจำแนกตามช้นั ปี

46

ช้ัน จำนวน(คน)
ประถมศึกษาปที ่ี 1 65
ประถมศกึ ษาปีท่ี 2 70
ประถมศกึ ษาปีที่ 3 69
ประถมศกึ ษาปที ี่ 4 62
ประถมศึกษาปีท่ี 5 72
ประถมศึกษาปที ่ี 6 60
398
รวม

ตารางสองทาง (two-way table)
ตารางสองทางเป็นตารางที่มีการจำแนกรายการตามหัวเรื่องสองลักษณะ เช่น จำนวนนักเรียนของ

โรงเรยี นแห่งหนึ่งจำแนกตามชน้ั ปี และเพศ

จำนวนนกั เรียนของโรงเรยี นแห่งหน่งึ จำแนกตามช้ันปี และเพศ

ชน้ั เพศ รวม (คน)

ประถมศึกษาปที ่ี 1 ชาย (คน) หญิง (คน) 65
ประถมศึกษาปีที่ 2 70
ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 38 27 69
ประถมศึกษาปที ี่ 4 62
ประถมศกึ ษาปีท่ี 5 33 37 72
ประถมศกึ ษาปีท่ี 6 60
32 37 398
รวม
28 34

32 40

25 35

188 210

แถวลำดบั (array)
แถวลำดับเป็นการจัดเรียงจำนวน หรือสิ่งต่าง ๆ ในรูปแถวและสดมภ์ อาจใช้แถวลำดับเพื่ออธิบาย

เกย่ี วกับการคูณและการหาร เช่น

47

การคณู การหาร
2 × 5 = 10 10 ÷ 2 = 5
5 × 2 = 10 10 ÷ 5 = 2

ทศนยิ มซ้ำ
ซ้ำเป็นจำนวนท่ีมีตัวเลข หรือกลุ่มของตวั เลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมซำ้ กนั ไปเรือ่ ย ๆ ไม่มีทีส่ ้ินสุด เช่น

0.3333… 0.41666... 23.02181818... 0.243243243…
สำหรับทศนิยม เช่น 0.25 ถือว่าเป็นทศนิยมซ้ำเช่นเดียวกัน เรียกว่า ทศนิยมซ้ำศูนย์

เพราะ 0.25. = 0.25000... ในการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมซ้ำ อาจเขียนได้โดยการเติม • ไว้เหนือตัวเลข

ทซ่ี ้ำกนั เชน่

0.3333… เขยี นเป็น 0.3. อา่ นว่า ศูนย์จุดสาม สามซ้ำ
0.41666... เขยี นเปน็ 0.416. อ่านว่า ศนู ย์จุดสหี่ นง่ึ หก หกซ้ำ
หรอื เติม • ไวเ้ หนือกลมุ่ ตัวเลขที่ซ้ำกัน ในตำแหน่งแรกและตำแหนง่ สดุ ท้าย เช่น

23.02181818... เขียนเป็น 23.021.8. อ่านว่า ย่ีสบิ สามจุดศนู ยส์ องหน่งึ แปด หนึ่งแปดซ้ำ

0.243243243… เขียนเปน็ 0.2.43. อา่ นว่า ศูนยจ์ ดุ สองส่ีสาม สองสี่สามซ้ำ

ทักษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

ในการเรยี นรู้สง่ิ ต่าง ๆ เพ่อื ใหไ้ ดม้ าซ่ึงความรู้และประยกุ ตใ์ ชใ้ นชวี ิตประจำวนั ได้อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ
การแกป้ ญั หา
การแก้ปัญหา เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนควรจะเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดทักษะข้ึน

ในตนเอง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการคิดที่หลากหลาย รู้จักประยุกต์
และปรับเปลี่ยน วิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสม รู้จักตรวจสอบและสะท้อนกระบวนการแก้ปัญหา
มีนิสัยกระตือรือร้น ไม่ย่อท้อ รวมถึงมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน นอกจากน้ี การแก้ปัญหา ยังเป็นทักษะพื้นฐานที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล ควรใช้สถานการณ์ หรือปัญหา


Click to View FlipBook Version