The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ticer nurul, 2021-06-05 00:24:56

B.ARAB-TAHUN 2

-

‫َع ِصْيـُر الُبـْرُتـَقا ِل‬ ‫َع ِصْيـُر الـ َمانْـ ُج ْو‬

‫َع ِصْيـُر الُّتـَّفا َحِة‬ ‫َع ِصْيـُر البِ ّطيْ ِخ‬

‫َع ِصْيـُر ال ِكيِْو ْي َحلِيْ ٌب‬

‫‪43‬‬

‫َهَيّا بِنَا َنـْقَرأْ‬

‫أَ ْشتَِري َع ِصْيـَر الْـ َمانْـ ُج ْو‬ ‫أُ ِح ُّب ال َّشا َي‬

‫أَ ْشَر ُب الـ َماَء الـ َمْع َدنـَِّي‬ ‫َع ِصْيـُر البِ ّطـيْ ِخ ُحْلٌو‬

‫أُ ِح ُّب الـ َحلِيْ َب‬ ‫َع ِصْيـُر الُبـْرُتـَقا ِل فِي الْ َكْأ ِس‬

‫‪44‬‬

‫َس ْل ثَُّم أَ ِج ْب‬

‫يَا أَنِـيْ ُس‪َ ،‬ماَذا تَ ْشَربِيْ َن؟‬
‫أَ ْشَر ُب َع ِصْيـَر البِ ِطيْ ِخ‪.‬‬
‫َماَذا تَ ْشَر ُب يَا َعلِ ُّي؟‬

‫أَ ْشَر ُب الْـ َحلِيْ َب‪.‬‬

‫يَا ُع َمُر‪َ ،‬ماَذا تَ ْشَر ُب؟‬
‫أَ ْشَر ُب َع ِصْيـَر الْـ َمانْـ ُج ْو‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫َهَيّا بِنَا نَ ْكتُ ْب‬

‫أَ ْك ِم ْل َك َما فِي الْـ ِمثَا ِل‪.‬‬
‫الـ ِمثَا ُل ‪ :‬أَنَا أُ ِح ُّب َع ِصْيـَر الُْبـْرُتـَقا ِل‬

‫ب أَنَا أُ ِح ُّب‬ ‫ا أَنَا أُ ِح ُّب‬

‫د أَنَا أُ ِح ُّب‬ ‫ج أَنَا أُ ِح ُّب‬

‫و أَنَا أُ ِح ُّب‬ ‫ه أَنَا أُ ِح ُّب‬

‫ح أَنَا أُ ِح ُّب‬ ‫ز أَنَا أُ ِح ُّب‬

‫‪46‬‬

‫الَنّ َشا ُط‬

‫َعيِ ْن أَ ْسـ َماَء الـ َم ْشُرْوبَا ِت الآتِيَِة‪.‬‬

‫ُتـَف ّض ُل ‪ :‬كامو (للاكي) لبيه سوک‬ ‫مـُْع َجٌم‬ ‫أُُحِحْل ٌُوّب‬
‫بَا َع ْت ‪ :‬دي (فرمفوان) مـنجوال‬ ‫‪ :‬مانيس‬
‫‪ :‬ساي سوک‬

‫‪47‬‬

‫تَأََّم ْل‬

‫(سورة الأعراف‪)31:‬‬ ‫مقصودث ‪:‬‬

‫واهاي انق‪ 2‬ادم ! فاكايله فاكاين كامو يغ اينده برهياس فد تياف‪ 2‬كالي‬
‫امتلاموفاموغ؛رجساسكونغضسومبههيثغال)َلّ‪،‬هدتايند مقاكنسلوهکسارتكانميانوومرلهغ‪،2‬‬ ‫كامو كتمفت عبادة (‬
‫دان جاغن فولا كامو‬
‫يغ ملمفاو ي باتس‪ .‬‬

‫َل ُتـبَّذ ْر فِ ْي َطَعاِم ُك ْم‪.‬‬ ‫اِْع َم ْل‬
‫اُْدُع الَلَّه َتـَعالَى َقـبْ َل َتـنَاُوِل ال َّطَعاِم‬

‫َوَبـْع َدُه‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫ال َّد ْر ُس ال َّسابُِع ‪ :‬الَفَواِكُه َوالثَّماُر‬

‫فِ ْي آ ِخِر ال َّد ْر ِس َيـتََم َّك ُن الّتـْل ِميْ ُذ ِم ْن‪ :‬‬

‫اِ ْستَِماِع أَ ْسـ َماِء الَفَواِكِه َوالثَّماِر اِ ْستَِما ًعا َجيًّدا‪.‬‬
‫نُ ْط ِق أَ ْسـ َماِء الَفَواِكِه َوالثَّماِر نُ ْطًقا َص ِحيْ ًحا‪.‬‬
‫قَِراَءِة أَ ْسـ َماِء الَفَواِكِه َوالثَّماِر قَِراَءًة َوا ِض َحًة‪.‬‬
‫ِكتَابَِة أَ ْسـ َماِء الَفَواِكِه َوالثَّماِر ِكتَابًَة َص ِحيْ َحًة‪.‬‬
‫ُمـ َماَرَسِة الْـ ِحَواِر مـَُماَرَسًة َص ِحيْ َحًة‪.‬‬

‫لاَ ِح ْظ ال ُّص ْوَرَة الآتِيََة‬

‫الَفَواِكُه َوالثَّماُر أَ ْطِع َمٌة ص ّحَيٌّة‬

‫‪49‬‬

‫اِ ْستَِم ْع ثَُّم انْ ِط ْق‬

‫َم ْوٌز َجَّوافٌَة‬

‫فَاِكَهُة الَنّ ْج َمِة بِ ّطيْ ٌخ‬

‫َراْمُبـ ْوتَا ٌن‬ ‫َمانْـ ُج ْو‬

‫‪50‬‬

‫ُد ْوِريَا ٌن أَنَانَا ٌس‬

‫بَابَايَا ُبـْرُتـَقا ٌل‬

‫ُتـَّفا َحٌة ِعنَ ٌب‬

‫‪51‬‬

‫َهَيّا بِنَا َنـْقَرأْ‬

‫الـ َجَّوافَُة َكبِـْيـَرةٌ‬ ‫الِعنَ ُب لَِذيٌْذ‬

‫الَفَرا ْولَُة َحاِم َضٌة‬ ‫الـ َم ْوُز ُحْلٌو‬

‫‪52‬‬

‫لِالَِفصََواّحِكِةُهالُمِِفجيَْْسدةٌِم‬ ‫تَ ْشتَِري اْلُُّم ال َم ْوَز‬

‫أَ ْصنَُع َع ِصـْيـَر اْلَنَانَا ِس‬ ‫ال ُّد ْوِريَا ُن َرائِ َحتُُه َشِهَيٌّة‬

‫‪53‬‬

‫الَنّ َشا َطا ُت‬

‫‪ .١‬اُْر ُس ْم ثَُّم لَِّو ْن ُصَوَر الَفَواِكِه الآتِيََة‪:‬‬
‫‪ .٢‬تَ َكَلّ ْم ُم ْستَِعيْناً بِال ُّصَوِر‪.‬‬

‫‪ :‬باءوث‬ ‫َراِئِص ََّححتُُةُه‬ ‫مـُْع َجٌم‬ ‫أََحْاصنَِمُعَضٌة‬
‫‪ :‬كصيحتن‬ ‫‪ :‬ماسـم‬
‫بادن‬ ‫توبوه‬ ‫الْـ ِج ْس ِم‬ ‫‪ :‬ساي مـمبوات‬

‫‪54‬‬

‫تَأََّم ْل‬

‫(سورة الأنعام ‪)١٤١:‬‬
‫مداقنصدويدالثه‪(:‬الَلّه) يغ منجاديكن (اونتوق كامو) كبون‪ 2‬يغ منجالر (تانمنث)‪،‬‬
‫دان يغ تيدق منجالر‪ ،‬دان فوهون‪ 2‬تـمر (كورما) دان تانمن‪ 2‬يغ برلاءينن‬
‫(بنتوق‪ ،‬روفا دان راساث) دان بواه زيتون دان دليمـا‪ ،‬يغ برساماءن (ورناث‬
‫دان دا ونث) دان تيدق برساما ن (راساث)‪ .‬ماكنله درفد بواهث كتيک‬
‫اي بربواه‪ ،‬دان كلواركنله حقث (زكاتث) فد هاري مـمتيق اتاو منوايث‪،‬‬
‫جوا يغ كامو ماكن اتاو‬ ‫(فد اف‪2‬‬ ‫بدلاننجاكجانغ)ن‪،‬لهسكساومغوضوملهمثفاالوَلّه‪-‬لتميفداوق‬
‫اورغ‪ 2‬يغ ملمفاو‪-‬لمفاو‪.‬‬ ‫سوک كفد‬

‫ُك ْل الَفَواِكَه َقـبْ َل َتـنَاُوِل ال َّطَعاِم‪.‬‬ ‫اِْع َم ْل‬
‫ُك ْل الَفَواِكَه ال ّص ّحَيَّة ال ُمِفيْ َدَة‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫فهرس المصادر والمراجع‬

‫القرءان‬

‫شيخ عبد الله بن محمد باسميح ‪ .2010‬تفسير فيمفينن الرحمن كفد‬
‫ فغرتين القرءان (‪ 30‬جزء)‪ .‬كوالا لمفور‪ :‬دار ال فكر‪ .‬‬

‫علي الجارم ومصطفى أمين ‪ .2011‬النحو الواضح في قواعد اللغة العربية‬
‫ للمدارس الابتدائية‪.‬كراتشي‪ :‬مكتبة البشرى ‪.‬‬

‫علي الجارم ومصطفى أمين ‪ .2011‬النحو الواضح في قواعد اللغة العربية‬
‫ للمدارس الثانوية‪.‬كراتشي‪ :‬مكتبة البشرى‪ .‬‬

‫ف‪ .‬عبدالرحيم ‪ .2004‬دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (ثلاثة أجزاء)‪.‬‬ ‫ ‬
‫خناي‪. Islamic Foundation Trust :‬‬

‫محمد بن محمد داود الصنهاجي أبو عبد الله والقاسم بن علي الحريري‬
‫البصري أبو محمد ‪ .1997‬متن الأجرومية ويليه ملحة الإعراب‪.‬‬
‫الرياض‪ :‬دار الصميعي ‪.‬‬

‫‪56‬‬


Click to View FlipBook Version
Previous Book
6. มัทธิว 4: 1-11
Next Book
7. มัทธิว 5:3-16