The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Bombalai Poiwda, 2021-04-29 08:28:23

Buku Pengurusan SK Bombalai (M) Tawau 2021

Rujukan Pengurusan sekolah tahun 2021

Keywords: pengurusan,SK Bombalai 2021,Takwim SK Bombalai 2021

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

SK BOMBALAI (M)

PETI SURAT 62162,
91031, TAWAU SABAH.
Emel : [email protected]

1

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA HALAMAN

1 Sekapur Sirih 3
2 Profil Guru / AKP 2021 4
3 Rukun Negara 6
4 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 7
5 Tatasusila Profesian Keguruan 8
6 Teras Ingtegriti Perkhidmatan Awam 10
7 Ikrar Perkhidmatan Awam dan Ikrar 11
8 Fokus Pengurusan Pendidikan 12
9 Proses Pemikiran i-Think 13
10 Pembelajaran Abad ke-21 14
11 Aprisiasi Sistem Pendidikan / Murid 15
12 11 Anjakan PPPM 16
13 Program Transformasi Sekolah 2025 17

(TS25) 18
14 Akronim 20
15 7 Elemen KBAT 21
16 Surat Pekeliling Ikhtisas 22
17 Visi/Misi KPM
18 Visi / Misi Sekolah 25
19 Profil Peribadi 27
20 Kalendar 2021 29
21 Jadual Pembayaran Gaji 31
22 Penggal Persekolahan 32
23 Surat Pekeliling Ikhtisas 47
24 Organisasi Pengurusan 54
25 Senarai Pentadbir dan Tugas 56
26 Senarai Staf dan Tugas 61
27 Butir Peribadi Guru & AKP 63
28 Senarai Kelas & Guru Kelas 64
29 Panduan Pengurusan Sekolah 81
89
i. Unit Pentadbiran 92
ii. Unit Kurikulum 118
iii. Unit HEM 134
iv. Unit Ko-kurikulum 150
Pelan Strategik Sekolah 163
30 Takwim Sekolah
31 Takwim dan Catatan Peribadi

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 2

SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh

Buku Pengurusan Sekolah ini telah dirancang bagi memastikan segala urusan sama ada
dalam bidang pentadbiran, Kurikulum, Hal Eh-wal Murid dan Kokurikulum dapat diurus dengan
cekap. Semua ini adalah bagi memastikan segala perancangan dapat memberikan impak yang tinggi
dalam usaha melahirkan insan yang cemerlang dalam pencapaian akademik, pembentukan sahsiah
mahupun jati diri pelajar.

Adalah amat diharapkan agar semua pihak mengambil inisiatif yang berkesan bagi
meningkatkan lagi kemajuan pelajar-pelajar secara holistik agar menjadi pelajar-pelajar yang
cemerlang.

Dalam memenuhi hasrat kerajaan ke arah pendidikan bertaraf dunia seharusnya seluruh
warga sekolah dan komuniti dapat menghayati disamping berfikiran secara positif seterusnya
berusaha untuk mencapai hasrat tersebut. Kita patut membantu anak-anak didik kita supaya
tidak tercicir dari mengikuti arus perkembangan pendidikan semasa terutamanya dalam
meningkatkan pencapaian akademik dan disiplin yang tinggi dengan memberikan kemudahan serta
bantuan yang diperlukan kepada pelajar-pelajar agar mereka dapat mengikuti pengajaran dan
pembelajaran yang dijalankan seperti yang dirancangkan.

Akhir kata saya berharap semua guru, kakitangan bukan guru, ibu bapa dan ahli
masyarakat agar saling membantu dan berganding bahu untuk sama-sama memajukan sekolah ini.

Sekian, terima kasih.

……………………....…...
(BEDDU BIN DOLLAH )
Guru Besar
SK Bombalai (M),
Tawau.

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 3

-P r o f i l G u r u / A K P 2021-

1. Nama Penuh Pegawai
2. KP ( Baru & Lama )
3. Jawatan hakiki terkini
4. No. Telefon Pejabat
5. No. Telefon Rumah/ HP
6. Alamat Pejabat
7. Alamat Rumah
8. Akademik Tertinggi
9. Universiti dan Tahun
10. Opsyen di Universiti
11. Maktab dan Tahun
12. Opsyen di Maktab
13. Kelayakan Iktisas
14. Panitia Mata Pelajaran
15. Bertugas di sekolah ini
16. Bil.Tahun Perkhidmatan
17. Fail KPM
18. Fail SPP
19. Fail JPN
20. Fail PPDT
21. Fail Sekolah
22. Status
23. Tarikh Lahir
24. Umur
25. Tarikh Lantikan Rasmi
26. Tarikh Sah Jawatan
27. Tarikh Perubahan Gred
28. Tarikh Penyiaran
29. Tarikh Naik Pangkat
30. Tarikh Laporan Harta
31. Tarikh Bersara Wajib
32. Tarikh Naik Gaji
33. Tangga Gaji
34. Gaji Pokok semasa
35. Nombor Gaji

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B

4

• RUKUN NEGARA
• FA L S A FA H P E N D I D I K A N

KEBANGSAAN

• TATA S U S I L A P R O F E S I A N
KEGURUAN

• S U R AT A K U J AN J I

• TERAS INTEGRITI
P E R K H I D M ATA N AW AM

• I K R AR P E R H I D M ATA N
AWAM DAN IKRAR
I N T E G R I T I P E R H I D M ATAN
AWAM

• FOKUS PENGURUSAN
PENDIDIKAN

• PROSES PEMIKIRAN I-
THINK

• PEMBELAJARAN ABAD KE-
21

• ASPIRASI SISTEM
PENDIDIKAN / MURID

• 11 AN J A K A N P P P M
• S U R AT P E K E L I L I N G

IKHTISAS
• VISI / MISI KPM
• VISI / MISI SEKOLAH

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 5

RUKUN

NEGARA

Maka kami rakya t Malaysia berikrar aka n
menum pukan seluruh ten aga dan usaha
kami untuk men capai cita -cita tersebut
berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

5 P R IN S IP RUK UN NE G ARA
K E P E R CAYA A N K E PA DA T U HA N
K E S E T IA A N K E PA DA RA J A DA N N E GA RA
KEL U H U RAN PER LEM BAG AAN
K E DA UL ATAN UNDA NG - UNDA NG
K E S O PA NA N DA N K E S U S I LA A N

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 6

FALSAFAH
PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

K E S E L U R U HA N FA LS A FA H P E R PA K S I K A N

KET U HAN AN

“ PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN KEARAH
MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU

UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI SEGI INTELEK,
ROHANI, EMOSI, DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN
KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG
BERILMU PENGETAHUAN, BERKETERAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB

DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJANTERAAN DIRI SERTA MEMBERIKAN
SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN
MASYARAKAT DAN NEGARA.”

WARGANEGARA MALAYSIA YANG BAIK UNSUR ROHANI DAN EMOSI

• Percaya dan patuh kepada Tuhan • Unsur-unsur rohani dan emosi merangkumi
• Berilmu pengetahuan aspek berikut :
• Berakhlak mulia
• Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat • Keyakinan terhadap Tuhan
• Kepercayaan beragama
dan negara • Kemantapan jiwa
• Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu • Penghayatan nilai -nilai murni dan norma

masyarakat
• Berbudi pekerti mulia
• Berbakti dan berkorban

UNSUR INTELEK UNSUR JASMANI

• Unsur intelek ini mengambilkira aspek berikut • Ciri-ciri unsur jasmani ialah :
• Hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa • Kecergasan fizikal dan kesihatan diri
• Dapat menggunakan anggota dan tenaga
kepada kebenaran
• Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif fizikal sendiri untuk berdikari dan hidup
• Daya pemikiran yang logik dan analisis bermasyarakat
• Ilmu yang bermanfaat
• Masyarakat memiliki sikap suka membaca

serta cintakan ilmu pengetahuan

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 7

Kami, guru- guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama TATATUSILA
pendidikan ialah berusaha menuju ke arah PROFESION
Pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat KEGURUAN
setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang
menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah
kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang,
dan yang percaya demokrasi, kebebasan perseorangan
dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara.

Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan

mereka, memperolehi pengetahuan yang telah terkumpul sejak berzaman, dan menyediakan

mereka untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan . Dengan menyedari betapa besarnya

tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuh -penuhnya, maka

dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami

menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi -tingginya

I. TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR

1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-
hal lain.

2. Bersikap adil kepada pelajar pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani,
mental, emosi, politik, ekonomi, keturunan atau agama.

3. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada
mereka yang berhak mengetahuinya .

4. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau
dalam mata pelajaran -mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa
sebarang bayaran.

5. Menunjukkan suatu cara berpakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang dapat
memberikan contoh yang baik kepada pelajar.

6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian,
penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan,
mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang
setinggi -tingginya .

II. TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA

1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka .
2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara

institusi pendidikan dengan rumah tangga .
3. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai

keadaan rumah tangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak
akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak
mengetahuinya .
4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak
mereka, dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa
secara teliti dan bijaksana .
5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial
dan ekonomi ibu bapa pelajar.
6. Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata -kata atau melakukan sesuatu yang
boleh menjejaskan sesuatu kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau
penjaga mereka

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 8

III. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA

1. Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh
merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara, ataupun yang
bertentangan dengan prinsip Rukun Negara.

2. Memupuk dalam diri setiap pelajar dengan sikap dan nilai yang boleh
membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang
taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghorm ati orang -orang
yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan,
keturunan dan agama.

3. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala
tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup
mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.

4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dan ibu
bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat.

5. Memberikan sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral,
kebudayaan dan kecendekiawan masyarakat.

6. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh
masyarakat dan menjalani kehidupan kami sehari -hari dengan baik.

IV. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION
PERGURUAN

1. Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh
mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa
atau membuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru.

2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami
sebagai guru.

3. Berusaha dengan sepenuh -penuhnya menunaikan tanggungjawab kami

dengan rajin dan bersungguh -sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan
kemajuan ikhtisas dan sosial .
4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang
baru dalam profesion perguruan .
5. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion
perguruan .
6. Akan menjadi ahli sebuah pertubuhan guru.

(Catatan) : Guru yang dimaksudkan dalam konteks Talasusila ini ialah orang
yang menyebarkan ilmu pengetahuan di sesebuah lnstitusi pendidikan
peringkat rendah, menengah dan tinggi, termasuk guru terlalih yang bertugas
dalam pentadbiran organisasi dan penyeliaan pendidikan.

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 9

TERAS
PERKHIDMATAN AWAM

1. Bekerja dengan penuh tanggungjawab.
2. Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri.
3. Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan.
4. Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara.
5. Berpegang teguh kepada ajaran agama.
6. Bekerjasama membanteras kelemahan dan musuh -musuh negara.

BUDAYA
KERJA SEKOLAH

1. Memahami dan menghayati :
1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan
2. Falsafah, Matlamat dan Objektif Sekolah

2. Memelihara dan mempertingkatkan imej Sekolah, Jabatan dan
Kementerian Pelajaran setiap masa.

3. Mementingkan mutu dan kesan pendidikan.
4. Menentukan Objektif ( setiap tugas ).
5. Mengamalkan kerja sepasukan secara bermesyuarat.
6. Sentiasa bekerja dengan bersih , cekap dan amanah.
7. Mengamalkan sikap jujur , ikhlas, amanah , seta adil.
8. Mengamalkan perkhidmatan penyayang.
9. Kepimpinan melalui teladan.
10. Sentiasa memimpin dan menilai diri sendiri.
11. Berusaha mempertingkatkan ilmu dan kemahiran.
12. Kerja adalah ibadah.

10

IKRAR
PERKHIDMATAN AWAM

Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia membuat ikrar di
sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan Kerajaan, kami akan
patuh dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan
tugas. Ke arah ini kami :

Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan ;
Bekerja dengan penuh tanggungjawab ;
Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri;
Berkhidm at dengan penuh muhibah dan kemesraan ;
Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan
negara;
Bekerjasa m a dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh
negara; dan
Berpegang teguh kepada ajaran agama.

IKRAR INTEGRITI
PERKHIDMATAN AWAM

Kami, pegawai awam Malaysia, dengan sepenuh dan rela hati berikrar
mempertahankan dan memperkukuhkan integrity perkhidmatan awam
dengan mencegah dan membenteras segala bentuk rasuah, salah guna
kuasa dan penyelewengan melalui tindakan yang berikut :

Pe rta m a : Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai
Kedua membenci rasuah;
Ke tig a
Keempat : Menutup semua ruang dan peluang yang
Kelima memdedahkan kepada amalan rasuah;
Ke e n a m
: Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar
undang -undang, pera turan dan etika jaba tan;

: Bekerjasama sepenuhnya dengan mana- mana pihak
untuk memerangi sebarang perlakuan jenayah rasuah;

: Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba menggugat
integriti dan imej pegawai awa m ; dan

: Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan
menga malkan nilai-nilai murni yang berteraskan ajaran
aga ma dala m melaksanakan tugas.

11

FOKUS PENGURUSAN

PENDIDIKAN

01 PENGETUA DAN GURU BESAR
YA N G B E R K E S A N

02 S E K O LA H YA N G B E R K E S A N

03 G U R U YA N G P R O F E S I O N A L

04 K U R I K U LU M YAN G R E LE VAN

05 S IS TE M P E N ILA IA N DA N
PEPERIKSAAN

06 PEMBINAAN INFRASTRUKTUR
SOKONGAN PENGAJARAN DAN

P E MB E LA JA RA N

07 PEMBINAAN INSTITUSI
PERA NCA NG AN DA N

PENYELIDIKAN

08 PEMBINAAN SISTEM INSTITUSI
PER LAKSAN AAN DAN

P E MA N TA UA N YAN G B E R K E S A N

S I S T E M P E N TA D B I R A N

09 P E M B A N G U NA N S TA F YA N G

KOMPREHENSIF

10 P E MB I N AAN H U B U N GAN LU AR

DA N MA S YA RA K AT

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 12

LAPAN PROSES PEMIKIRAN

Lapan Proses Pemikiran dibangunkan melalui alat berfikir visual, iaitu Peta
Pemikiran yang memudahkan murid -murid dalam memahami konsep,
menganalisis masalah dan mencari penyelesaian .

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 13

PEMBELAJARAN
ABAD KE-21

KEMAHIRAN-KEMAHIRAN YANG PERLU
DITERAPKAN OLEH GURU ABAD KE-21

PEMI K I R AN KREAT I F PEMI K I R AN KRI T I S

Pemikiran kreatif adalah kecekapan menggunakan Pemikiran kritis adalah sebahagian daripada
minda untuk menghasilkan idea yang baru, asli, luar kem ahiran berfikir yang dapat m em bantu manusia
biasa, pelbagai, dan bernilai. Komponen pemikiran menyelesaikan sesuatu masalah dengan berkesan
kreatif juga termasuk kebolehan seseorang berfikir dan menyesuaikan diri dengan persekitaran .
secara kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan
masalah. Manusia mempunyai kecenderungan untuk

menggunakan proses kognitif apabila berhadapan

dengan sesuatu keaadaan atau masalah, tetapi

tidak atau kurang mempunyai kemahiran untuk

mengaplikasikan kecenderungan tersebut

KOMUNI KASI KO LABO RAS I

Kemahiran Komunikasi adalah penting dalam proses Kolaborasi adalahsatu proses yang melibatkan
Penyampaian maklumat, perkongsian pendapat dan kerjasama oleh beberapa individu dalam satu
interaksi antara dua pihak . Dengan adanya kemahiran kumpulan atau pasukan untuk mencapai hasil
Komunikasi yang berkesan, perkongsian maklumat yang diiginkan dan sekaligus melahirkan
menjadi lebih mudah dan afektif kepercayaan antara ahli-ahli yang terlibat .

Pendek kata, kolaborasi merupakan satu bentuk
kerjasam a yang melibatkan dua atau
sekelompok individu dalam melengkapkan
sesuatu aktiviti atau menyelesaikan sesuatu
permasalahan

P ERWATAKAN

Watak adalah satu corak tingkah laku, fikiran dan
perasaan berdasarkan prinsip -prinsip kekuatan moral
dan integriti. Perwatakan yang baik adalah perkara
yang paling berharga yang boleh dimiliki oleh
seseorang kerana ia mencermin jati diri dan sahsiah
peribadi

14

ASPIRASI
SISTEM PENDIDIKAN

as pir asi s is t e m pe ndidikan

◦ AKSES
◦100% enrolmen merentas semua peringkat Pendidikan
daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang

tahun 2020

◦ KUALITI
◦Negara dalam kelompok sepertiga teratas dengan
pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam

tempoh 15 tahun

◦ EKUITI

◦50% pengurangan dalam jurang pencapaian

◦(bandar– luar bandar, sosioekonomi, gender) menjelang

tahun 2020

◦ PERPADUAN
◦Sistem Pendidikan yang menawarkan perkongsian
pengalaman dan nil ai kepada kanak-kanak dengan

menghargai kepelbagaian

◦ KECEKAPAN
◦ Sistem yang memaksimumkan murid mengikuti peruntukan sedia ada.

Pengetahuan As pir a s i mu r i d • Kemahir
an
•Etika dan •Ke m ahiran Berfikir
Kerohanian memimpin
•Ke m ahiran
•Identiti Dwibahasa
Nasional

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 15

11 ANJAKAN PPPM

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 16

PROGRAM TRANSFORMASI
SEKOLA H 2O 25 ( TS25 )

Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25)
merupakan seba hagia n daripada usaha
Kementerian Pendidikan Malaysia ke Arah
meningkatkan kemenjadian murid dan
sekolah berkualiti.

Mengaplikasikan a mala n terbaik dalam
pelaksa naan pengurusan dan kepimpinan
serta pedagogi dalam pembelajaran dan
pengajaran (Pdp) selari dengan hasrat yang
terkandung dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013- 2025. TS25
adalah satu usaha kearah melahirkan
modal insan unggul melalui :-

Disokong Komitmen komuniti
yang padu
kepimpinan yang
berkualiti /

Persekitaran berwawasan

pembelajaran yang Guru yang

menyeronokkan kompeten dan

beraspirasi tinggi

Latar Belakang dan Objektif OBJEKTIF

Program Transformasi • Mengaplikasi konsep dan amalan PdP
S ekolah terbaik;

LATAR • Membangunkan kepakaran dalaman
BELAKANG melalui latihan yang komprehensif dan
berstruktur kepada pembimbing
• Mesyuarat Majlis Ekonomi Bil. 2/ 2015 pedagogi serta pembimbing
yang dipengerusikan oleh YAB kepimpinan; dan
Perdana Menteri pada 19 Januari
2015, telah meluluskan cadangan • Membangunkan persekitaran
pelaksanaan TS25 KPM. pembelajaran yang berkesan dengan
mengutamakan kemenjadian murid.

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 17

M AT L A M AT
( TS25 )

Mem antapkan kepim pinan sekolah
Memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi
peningkatan kualiti pembelajaran dan pengajaran
Mengukuhkan pelibatan ibubapa, komuniti dan
pihak berkepentingan demi kejayaan murid

18

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 19

TUJUH ELEMEN
KBAT

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 20

SURAT
PEKELILING

IKHTISAS

S U R AT P E K E L I L I N G

I K HT I SAS B I L. 2 / 1981

S U R AT P E K E L I L I N G

I K HT I SAS B I L. 3 / 1981

SCAN QR S U R AT P E K E L I L I N G
DIBAWAH
I K HT I SAS B I L. 6 / 1985

S U R AT P E K E L I L I N G

I K HT I SAS B I L. 4 / 1986

S U R AT P E K E L I L I N G

I K HT I SAS B I L. 3 / 1987

S U R AT P E K E L I L I N G

I K HT I SAS B I L. 3 / 1999

S U R AT P E K E L I L I N G

I K HT I SAS B I L. 7 / 2001

S U R AT P E K E L I L I N G

I K H T I SAS B I L. 8 / 2016

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 21

VISI

PENDIDIKAN
BERKUALITI, INSAN
TERDIDIK, NEGARA

SEJAHTERA.

MISI

M E LE S TA R I K A N S I S T E M
P E N D I D I K AN YA N G
BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN

POTENSI INDIVIDU BAGI
MEMENUHI ASPIRASI
NEGARA.

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 22

VISI / MISI
SEKOLAH

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan

Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

LENCANA SEKOLAH

LENCANA SEKOLAH

Berani menghadapi cabaran
Melambangkan perpaduan dikalangan murid-murid yang
berbagai kaum dan latar belakang
Kedudukan sekolah di kawasan perladangan dan latar belakang
muridnya
Melambangkan rukun negara adalah amalan pengurusan dan
pelaksanaan pentadbiran sekolah
Keterangan tentang warna lencana sekolah.

COGANKATA SEKOLAH

BERUSAHAA BERBAKTI

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 23

PROFIL
PERIBADI

24

NAMA

_______________ ____ ____ __

MA K LU MAT P E R I B A D I

HUBUNGI NO. K/P :
JAWATAN :
[email protected] JANTINA :
0168202847 AGAMA :
TEMPAT LAHIR :
TB 2011, KAMPUNG MUHIBBAH BAL 3, TARIKH LAHIR :
PETI SURAT 1095,
91007 TAWAU. OPSYEN

KEMAHIRAN

MS WORD

MS POWER POINT 1.
MS PUBLISHER 2.
MS EXCEL 3

BAHASA KELULUSAN AKADEMIK

B.MELAYU 1.
ENGLISH 2.

ARAB NOMBOR RUJUKAN

NO. FAIL :
:
NO.RUJUKAN SPP :
: 205230
NO. RUJUKAN JPN :
: SG
NO. GAJI
:
NO. KWSP :

NO. CUKAI
PENDAPATA
N
PENGISYTIHAR
AN HARTA

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 25

MA K LU MAT P E R LA N T I K A N

TARIKH PERLANTIKAN
TARIKH PENGESAHAN JAWATAN
TARIKH MASUK KE JAWATAN BERPENCEN

TARIKH PENCEN

K U R S U S YAN G T E LAH D I H AD I R I TAH U N S E MASA

TARIKH
TARIKH
TARIKH
TARIKH
TARIKH
TARIKH

TUGAS – TUGAS KOKURIKULUM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MA K LU MAT P E R K A H W INA N

TARAF PERKHAHWINAN KAHWIN / BUJANG / DUDA

NAMA SUAMI /ISTERI

PEKERJAAN SUAMI /ISTERI

ALAMAT MAJIKAN
ISTERI/SUAMI

MA K LU MAT WA R I S

NAMA IBU/BAPA/DLL 26
HUBUNGAN WARIS
NOMBOR TELEFON
ALAMAT

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B

KALENDAR
2021

27

KALENDAR 2021

06

10 11 11

SUMBER RUJUKAN :
TAKWIM KPM & KABINET JPM

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 28

JADUAL
PEMBAYARAN

GAJI

29

JADUAL PEMBAYARAN
GAJI 2021

01 J A N U A R I 02 F E B R U A R I 03 M A C

25 9 18

ISNIN SELASA KHAMIS

04 A P R I L 05 M E I 06 J U N

22 6 14

KHAMIS KHAMIS ISNIN

07 J U L A I 08 O G O S 09 S E P T E M B E
R
14 19
23
RABU KHAMIS
KHAMIS

10 O K T O B E R 11 N O V E M B E R 11 D I S E M B E R

25 25 20

ISNIN KHAMIS ISNIN

SUMBER RUJUKAN : JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA SPANM BIL. 5/2020

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 30

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B s u mb e r r u j u k a n : l a ma n s e s a wa n a g k p PENGGAL
m PERSEKOLAHAN 2021

k u mpu l a n B

S E K O LAH - S E K O LAHD I N E G E R I P E R LI S , P U LAU P I N AN G ,P E
PAHAN G ,
RAK, S E LAN G O R, N E GE RI SE MB I LAN , M E LAKA,
LUMPUR,
SABAH ,

SARAW AK , W I LAYAH PE R S E KUTUAN K U ALA

L A B U A N & P U TR A J A Y A

31

SURAT PEKELILING
IKHTISAS

32

SURAT
PEKELILING

IKHTISAS

S U R AT P E K E L I L I N G

I K HT I SAS B I L. 2 / 1981

S U R AT P E K E L I L I N G

I K HT I SAS B I L. 3 / 1981

SCAN QR S U R AT P E K E L I L I N G
DIBAWAH
I K HT I SAS B I L. 6 / 1985

S U R AT P E K E L I L I N G

I K HT I SAS B I L. 4 / 1986

S U R AT P E K E L I L I N G

I K HT I SAS B I L. 3 / 1987

S U R AT P E K E L I L I N G

I K HT I SAS B I L. 3 / 1999

S U R AT P E K E L I L I N G

I K HT I SAS B I L. 7 / 2001

S U R AT P E K E L I L I N G

I K H T I SAS B I L. 8 / 2016

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 33

PER I N TAH - PER I N TAH AM BAB C (C U T I )

BAH AG I AN D U A- KEL AS B

PEGAWAI-PEGAWAI DALAM PERKHIDMATAN PELAJARAN YANG
MENJALANKAN TUGAS-TUGAS DI SEKOLAH

Cuti Yang Diberi Kerana Perkhidmatan

49. Guru- guru tidak berkelayakan mendapat cuti rehat seperti yang Tiada cuti rehat (56)
dibekalkan di bawah perintah Am 7 hingga Perintah AM 12.
Cuti pengggal sekolah
50. a) Sebagai ganti cuti rehat, guru adalah berkelayakan mendapat boleh dipanggil bertugas
cuti penggal sekolah dengan syarat Pengetua boleh memanggil (56)
guru- guru untuk menjalankan tugas- tugas selain daripada tugas- Cuti separuh gaji (57)
tugas mengajar biasa semasa percutian penggal sekolah bagi
masa yang tidak melebihi separuh atau satu pertiga daripada Cuti tanpa gaji
jumlah cuti penggal sekolah dalam satu-satu tahun itu.

b) Semua tempoh percutian penggal sekolah yang bergaji penuh
akan diambil kira sebagai perkhidmatan yang melayakkan di
bawah tafsiran Perintah AM

51. a) Kuasa tertentu boleh meluluskan cuti separuh gaji kepada guru-
guru bagi perkhidamatan yang melayakkan atas kadar 30 hari
bagi setiap -tiap satu tahun tetapi melebihi 180 hari. Cuti separuh
gaji hanya boleh diberi atas sebab –sebab yang berikut sahaja.

i. Sebab -sebab kesihatan guru itu sen diri den gan perakuan
sebuah Lembaga Perubatan (Bab) F.

ii. Sebab -sebab kesihatan anak saudara yang rapat kepada guru
itu; dan

iii. Kerana membuat lawatan sambil belajar di seberang laut yang
telah diluluskan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran.

b) Cuti separuh gaji di bawah (a) (iii) tidak boleh diberi melebihi
had satu- satu penggal sekolah itu yang jatuh sejurus sebelum
atau selepas cuti separuh gaji demikian boleh digunakan untuk
menyambung cuti separuh gaji tertakluk kepada kepentingan
perkhidmatan .

c) Cuti separuh gaji diberi di bawah (a) (i) dan (ii) yang meliputi
kedua -dua tempoh penggal sekolah dan cuti penggal sekolah
hendaklah dikira sebagai cuti separuh gaji yang bersambungan .

d) W alau apapun perbekalan di (a), Ketua Jabatan boleh
meluluskan cuti separuh gai di bawah (a)(ii) tidak melebihi 14
hari dala m satu- satu tahun .

49. Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti tanpa gaji mengikut
perbekalan dalam Perintah Am 14 dengan syarat bahawa sebarang
cuti tanpa gaji yang jatuh pada cuti penggal sekolah akan terus
dianggap sebagai cuti tanpa gaji.

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 34

S U R AT P E K E L I L I N G

I KHT ISAS BI L. 2 / 1981

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 35

S U R AT P E K E L I L I N G
I KHTI SAS B I L. 3 / 1981

Ruj. Fail. KP.8591/(80)

14hb. September, 1981

Pengarah Pelajaran,
Semua Negeri.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1981 PENGGUNAAN WAKTU TIDAK
MENGAJAR / WAKTU LUANG (FREE PERIODS) OLEH GURU-GURU.

Guru-guru di sekolah biasanya mempunyai waktu-waktu tidak mengajar/waktu luang (free periods) seperti
yang ditetapkan perlu bekerja. Anggapan ini adalah salah dan perlu dibetulkan.

2. Oleh itu Tuan/Puan diminta memberitahu semua Guru Besar supaya:

1.Mengingatkan semua guru bahawa waktu tidak mengajar / waktu luang (free
periods) itu adalah masa bekerja.

2. Guru Besar boleh mengarahkan guru-guru menggunakan masa itu antara lain untuk:
1. Menggantikan guru yang tidak hadir mengajar di sesebuah darjah.
2.Membuat persediaan-persediaan untuk mengajar seperti membaca buku-buku tambahan, membuat nota
mengajar, menyediakan alat-alat mengajar dan sebagainya.
3. Memeriksa buku-buku latihan murid.
4. Mengadakan pertemuan khas dengan murid bermasalah mengenai

pelajaran yang diajar.
5. Penyediaan aktiviti-aktiviti gerakerja Kokurikulum.
6. Lain-lain tugas yang difikirkan perlu atau diarahkan oleh Guru Besar.

Tegasnya, waktu tidak mengajar itu mestilah diisi dengan kerja-kerja yang memberi faedah kepada murid-
murid, khasnya dan sekolah, amnya.

3. Harap dapat Surat Pekeliling ini disampaikan kepada semua Guru Besar Sekolah Menengah dan
Rendah untuk panduan dan tindakan mereka.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA“
Saya yang menurut Perintah,

(DATO’ HJ. IDRIS BIN TAIN)
b.p. Ketua Setiausaha,
Kementerian Pelajaran Malaysia.

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 36

S U R AT P E K E L I L I N G

I KHTI SAS BI L. 6 / 1985

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 37

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 38

S U R AT P E K E L I L I N G
I K H T I SAS B I L. 4 / 1986

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 39

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 40

S U R AT P E K E L I L I N G
I KHTI SAS BI L. 3 / 1987

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 41

S U R AT P E K E L I L I N G
I KHTI SAS BI L. 3 / 1999

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 42

S U R AT P E K E L I L I N G
I KHTI SAS BI L. 7 / 2001

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 43

S U R AT P E K E L I L I N G
I KHTI SAS B I L. 8 / 2016

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 44

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 45

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B 46

ORGANISASI

PENGURUSAN

47

48CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B

49CARTA ORGANISASI KURIKULUM

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B

CARTA ORGANISASI HEM

50

BOSS@Bombalai Stand Steady – Peneraju Kecemerlangan – SK(M)B


Click to View FlipBook Version