The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

007 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by siryuzz, 2019-04-22 00:38:19

007 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

007 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Pendidikan Moral

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

TAHUN 3KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Pendidikan Moral

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tahun 3

Bahagian Pembangunan Kurikulum
APRIL 2017

Terbitan 2017
© Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

Rukun Negara....................................................................................................................................................................... v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan........................................................................................................................................ vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan............................................................................................................................................ vii
Kata Pengantar..................................................................................................................................................................... ix
Pendahuluan......................................................................................................................................................................... 1
Matlamat............................................................................................................................................................................... 2
Objektif.................................................................................................................................................................................. 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah................................................................................................................... 3
Fokus.................................................................................................................................................................................... 4
Kemahiran Abad Ke-21......................................................................................................................................................... 8
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi............................................................................................................................................. 10
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran............................................................................................................................... 11
Elemen Merentas Kurikulum................................................................................................................................................ 14
Pentaksiran Sekolah............................................................................................................................................................. 17
Organisasi Kandungan......................................................................................................................................................... 21

Tema: Saya Dan Sekolah..................................................................................................................................................... 25
Kepelbagaian Perayaan Warga Sekolah.......................................................................................................................... 26
Bantuan Kepada Warga Sekolah...................................................................................................................................... 27
Tanggungjawab Di Sekolah.............................................................................................................................................. 28
Amalan Berterima Kasih Terhadap Warga Sekolah......................................................................................................... 29
Bersopan Dan Berbudi Pekerti Mulia Terhadap Warga Sekolah...................................................................................... 30
Hormati Warga Sekolah Dan Pelawat............................................................................................................................... 31
Sayangi Sekolah Dan Warga Sekolah.............................................................................................................................. 32
Bersikap Adil Sesama Warga Sekolah............................................................................................................................. 33
Berani Menghadapi Cabaran Di Sekolah......................................................................................................................... 34
Jujur Terhadap Warga Sekolah........................................................................................................................................ 35
Bersikap Rajin Di Sekolah................................................................................................................................................. 36
Kerjasama Dengan Warga Sekolah.................................................................................................................................. 37
Kesederhanaan Di Sekolah.............................................................................................................................................. 38
Toleransi Sesama Warga Sekolah.................................................................................................................................... 39
41
Panel Penggubal ..................................................................................................................................................................

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral
yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]

viiKATA PENGANTAR hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 telah Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
disemak semula bagi memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan
dengan standard antarabangsa. Kurikulum berasaskan Kebangsaan.
standard yang menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan
dalam KSSR menerusi penggubalan Dokumen Standard Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan, Standard dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
Pembelajaran dan Standard Prestasi. Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek
supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen dalam abad ke-21.
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak
berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam yang terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat KSSR akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid. Kebangsaan.

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

ixPENDAHULUAN KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Mata pelajaran Pendidikan Moral bertujuan untuk mendidik penekanan kepada pemahaman, penghayatan dan amalan nilai
murid supaya menjadi insan yang bermoral dan berakhlak mulia universal yang terdapat dalam agama, tradisi dan adat resam
dengan menekankan aspek perkembangan penaakulan moral, pelbagai kaum. Kurikulum ini juga turut menyediakan satu
emosi moral dan perlakuan moral. Mata pelajaran ini diharap panduan hidup kepada murid untuk membuat keputusan dan
dapat menghasilkan murid yang berpengetahuan, tindakan yang membolehkan mereka melaksanakan
berperwatakan mulia, dan mengutamakan perpaduan serta tanggungjawab moral dan sosial terhadap keluarga, sekolah,
bersemangat patriotik ke arah menyumbang secara produktif jiran, masyarakat dan negara.
terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara.
DSKP ini juga menekankan pemikiran aras tinggi dan
Kurikulum mata pelajaran ini direalisasikan melalui Dokumen kemahiran lain yang perlu dikuasai oleh murid bagi
Standard Kurikulum Pentaksiran (DSKP) yang merupakan menyediakan mereka menghadapi cabaran dalam abad ke-21.
dokumen wajib yang perlu dirujuk oleh guru untuk merancang Penguasaan pemikiran aras tinggi dan kemahiran lain ini akan
dan mentaksir pengajaran dan pembelajaran (PdP). Guru perlu membantu murid membina daya tahan diri dengan
merancang bagi menterjemahkan DSKP ini dengan bijak berkeyakinan dan bertanggungjawab dalam kehidupan
supaya PdP lebih berkesan dan menarik. Di samping itu, guru seharian. Manakala pelbagai strategi PdP turut disarankan
perlu memahami tahap penguasaan yang digariskan dalam kepada guru bagi memastikan murid menguasai kurikulum
DSKP ini dan sentiasa memastikan tahap-tahap penguasaan ini Pendidikan Moral lebih bermakna. DSKP Pendidikan Moral ini
dikuasai oleh murid. juga menekankan pemahaman tentang nilai perpaduan dan
hubungan baik sesama insan demi melahirkan warganegara
Kurikulum ini juga memberi tumpuan kepada usaha memupuk yang sejahtera dan harmonis.
kerohanian dan moraliti murid. Kurikulum ini memberi

1

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

MATLAMAT OBJEKTIF

Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk insan KSSR Pendidikan Moral bertujuan untuk membolehkan murid
berakhlak mulia dan berintegriti yang berpegang kepada nilai mencapai objektif berikut:
universal berasaskan prinsip moral dan menyumbang ke arah
perpaduan dan kesejahteraan negara serta masyarakat global. 1. Mengetahui dan memahami nilai universal.
2. Menghayati dan mengamalkan budi pekerti mulia dalam

kehidupan seharian.
3. Melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial bagi

mengekalkan kesejahteraan diri, keluarga, sekolah, jiran,
masyarakat dan negara.
4. Mengembangkan kemahiran penaakulan moral, emosi
moral dan perlakuan moral dalam membuat pertimbangan
dan keputusan yang berpegang kepada peraturan
masyarakat dan nilai universal yang berasaskan prinsip
moral.
5. Mengeratkan hubungan yang baik dengan masyarakat ke
arah memperkukuh perpaduan negara.
6. Bertindak dengan integriti terhadap diri, keluarga, sekolah,
jiran, masyarakat, negara dan masyarakat global.

2

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

KSSR dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; menghayati nilai murni berteraskan keagamaan,
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam
menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan Rajah 1. Kurikulum Pendidikan Moral digubal berdasarkan
pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. enam tunjang Kerangka KSSR.

Rajah 1: Kerangka KSSR

3

FOKUS KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Fokus KSSR Pendidikan Moral adalah untuk membentuk insan Rajah 2 berikut menunjukkan hubungan antara penaakulan moral,
yang berakhlak mulia. Pembentukan insan yang berakhlak mulia emosi moral dan perlakuan moral yang boleh membentuk insan
ini dapat direalisasikan dengan menerapkan tiga domain moral yang berakhlak mulia.
iaitu penaakulan moral, emosi moral dan perlakuan moral dalam
kalangan murid. Rajah 2: Hubungan antara Penaakulan Moral, Emosi Moral dan
Perlakuan Moral
Domain penaakulan moral membolehkan murid berfikir sebelum
bertindak. Emosi moral pula akan memotivasikan murid untuk
membuat perlakuan moral. Dengan ini, perlakuan moral seorang
murid akan menjurus ke arah insan yang berakhlak mulia.

Domain moral ini juga akan mendorong seorang murid membuat
pertimbangan moral (moral judgement) yang sesuai, tepat dan
konsisten. Pertimbangan moral merupakan aspek utama dalam
pembentukan moral yang membolehkan murid mengambil
sesuatu tindakan berasaskan kepada peraturan atau nilai
universal.

4

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Pembentukan insan yang berakhlak mulia seperti yang Perlakuan Moral
diharapkan dalam matlamat kurikulum Pendidikan Moral boleh
dicapai dengan mengintegrasikan ketiga-tiga domain berikut: Perlakuan moral adalah tindakan moral berkaitan antara
penaakulan moral dan emosi moral. Ia dilakukan secara rela hati
Penaakulan Moral dengan rasa bertanggungjawab, akauntabiliti dan berintegriti
moral.
Keupayaan mental untuk menaakul dalam situasi yang kabur atau
berkonflik nilai demi mengenal pasti perlakuan baik atau benar Ketiga-tiga domain tersebut perlu dikembangkan bersama dengan
dan perlakuan jahat atau salah. Kemampuan berfikir mengenai penerapan nilai universal untuk membantu murid membuat
kesan dan akibat dalam penyelesaian masalah atau isu moral keputusan yang rasional dalam menyelesaikan permasalahan
sebaik mungkin secara autonomi, rasional dan objektif moral. Sehubungan itu, ketiga-tiga domain tersebut perlu
berdasarkan kepada prinsip moral. diaplikasikan bersama dengan 14 nilai universal yang menjadi
wahana bagi menghasilkan insan yang berakhlak mulia. Nilai
Emosi Moral universal tersebut merupakan nilai murni yang diterima oleh
masyarakat Malaysia dan menepati anutan agama atau
Kesedaran emosi moral melahirkan kepedulian dan hati nurani kepercayaan masyarakat Malaysia.
yang menyebabkan insan berasa gembira apabila membuat
sesuatu yang betul dan rasa bersalah jika melakukan sesuatu Guru Pendidikan Moral perlu menjalankan PdP yang dapat
yang tidak betul. Emosi moral melahirkan motivasi moral dan niat memupuk dan menyemai nilai tersebut dalam kalangan murid
untuk bertindak berdasarkan empati dan simpati terhadap diri dan sekolah rendah. Dengan itu, murid yang mempelajari Pendidikan
orang lain. Emosi moral ini boleh diekspresikan dalam bentuk Moral dapat mengamalkan nilai tersebut dalam kehidupan
luahan perasaan, fikiran, gerak geri dan sebagainya. seharian. Nilai tersebut adalah seperti yang terkandung dalam
Jadual 1.

5

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Jadual 1: Nilai Universal bagi Mata Pelajaran KSSR Pendidikan
Moral

NILAI MAKSUD NILAI NILAI MAKSUD NILAI

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai Keadilan Tindakan dan keputusan yang tidak berat
pencipta alam dan mematuhi segala sebelah.
Kepercayaan ajaran berlandaskan pegangan agama
kepada Tuhan atau kepercayaan masing-masing selaras Kesanggupan untuk menghadapi cabaran
dengan prinsip Rukun Negara. dengan yakin dan tabah.
Keberanian

Kepekaan terhadap keperluan dan Kejujuran Bercakap benar, bersikap amanah dan
kebajikan diri, dan orang lain dengan ikhlas dalam setiap perlakuan.
Baik Hati memberi bantuan serta sokongan moral
secara ikhlas.
Usaha yang berterusan, bersungguh-
Kerajinan sungguh dan berdedikasi dalam melakukan
sesuatu.
Kesanggupan diri seseorang untuk
Bertanggungjawab memikul dan melaksanakan tugas serta Kerjasama Melakukan sesuatu bersama-sama untuk
kebaikan semua.
kewajipan dengan sempurna.

Berterima Kasih Perasaan dan perlakuan untuk Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat
menunjukkan pengiktirafan dan pertimbangan atau perlakuan tanpa
penghargaan. Kesederhanaan mengabaikan kepentingan diri dan orang
lain.
Hemah Tinggi Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia.

Hormat Menghargai dan memuliakan seseorang Toleransi Bertolak ansur, sabar dan mengawal diri
serta menghormati peraturan institusi demi kesejahteraan hidup diri dan orang
sosial. lain.

Kasih Sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang lahir
daripada hati yang ikhlas.

6

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Di samping itu, elemen perpaduan turut diterjemahkan secara
eksplisit dalam kurikulum Pendidikan Moral. Ia dijelmakan melalui
tiga konstruk utama perpaduan iaitu menerima, menghormati dan
mengurus kepelbagaian. Setiap konstruk utama pula mempunyai
subkonstruk masing-masing yang sebenarnya merupakan elemen
perpaduan yang perlu dipupuk dalam kalangan murid.

Subkonstruk menerima kepelbagaian merujuk kepada murid yang
boleh bersikap terbuka, bertoleransi, percaya dan sanggup
bekerjasama walaupun berbeza agama, bangsa, budaya dan
bahasa. Manakala subkonstruk menghormati kepelbagaian
merujuk kepada murid yang boleh mengamalkan sikap atau
tingkah laku yang berhemah tinggi, menghargai dan prihatin
walaupun berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa.
Seterusnya subkonstruk mengurus kepelbagaian pula merujuk
kepada murid yang boleh mengamalkan sikap atau tingkah laku
yang amanah, adil dan rasional walaupun berbeza agama,
bangsa, budaya dan bahasa.

Guru yang mengajar mata pelajaran ini hendaklah menyesuaikan
elemen ini dengan nilai atau tajuk yang berkaitan dengan
perpaduan tanpa mengubah disiplin ilmu dan kandungan moral
mata pelajaran ini.

7

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

KEMAHIRAN ABAD KE-21 PROFIL MURID PENERANGAN

Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
yang mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi inovatif; mampu untuk menangani
fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan masalah yang kompleks dan membuat
kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad keputusan yang beretika. Mereka berfikir
Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai tentang pembelajaran dan diri mereka
ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam sebagai murid. Mereka menjana soalan
Jadual 2 supaya berupaya bersaing di peringkat global. dan bersifat terbuka kepada perspektif,
Penguasaan Standard Kandungan (SK) dan Standard nilai dan tradisi individu dan masyarakat
Pembelajaran (SP) dalam kurikulum Pendidikan Moral lain. Mereka berkeyakinan dan kreatif
menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 dalam menangani bidang pembelajaran
dalam kalangan murid. yang baru.

Kerja Mereka boleh bekerjasama secara
Sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang lain.
Mereka menggalas tanggungjawab
Jadual 2 : Profil Murid bersama serta menghormati dan
menghargai sumbangan yang diberikan
PROFIL MURID PENERANGAN oleh setiap ahli pasukan. Mereka
memperoleh kemahiran interpersonal
melalui aktiviti kolaboratif, dan ini
menjadikan mereka pemimpin dan ahli
pasukan yang lebih baik.

Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan Mereka membangunkan rasa ingin tahu
mengatasi kesukaran, mengatasi cabaran semula jadi untuk meneroka strategi dan
dengan kebijaksanaan, keyakinan, Bersifat Ingin idea baharu. Mereka mempelajari
toleransi, dan empati. Tahu kemahiran yang diperlukan untuk
menjalankan inkuiri dan penyelidikan,
Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan serta menunjukkan sifat berdikari dalam
Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin pembelajaran. Mereka menikmati
dan kreatif secara lisan dan bertulis, pengalaman pembelajaran sepanjang
menggunakan pelbagai media dan hayat secara berterusan.
teknologi.

8

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

PROFIL MURID PENERANGAN

Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur,
kesamarataan, adil dan menghormati
maruah individu, kumpulan dan komuniti.
Mereka bertanggungjawab atas tindakan,
akibat tindakan serta keputusan mereka.

Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan
membentuk pemahaman yang luas dan
seimbang merentasi pelbagai disiplin
pengetahuan. Mereka meneroka
pengetahuan dengan cekap dan berkesan
dalam konteks isu tempatan dan global.
Mereka memahami isu-isu etika atau
undang-undang berkaitan maklumat yang
diperoleh.

Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas
Prihatin kasihan dan rasa hormat terhadap
keperluan dan perasaan orang lain.
Mereka komited untuk berkhidmat kepada
masyarakat dan memastikan kelestarian
alam sekitar.

Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
sokongan dan rasa hormat terhadap
negara.

9

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
dalam PdP bagi merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus berfikir kritis, kreatif dan menaakul serta strategi berfikir.
dalam kalangan murid. Penerangan KBAT adalah berfokus
kepada empat tahap pemikiran seperti dalam Jadual 3. Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
Jadual 3: Tahap Pemikiran dalam KBAT pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti
yang munasabah.
TAHAP PENERANGAN Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
PEMIKIRAN menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran tidak mengikut kelaziman.
dan nilai dalam situasi berlainan untuk Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
melaksanakan sesuatu perkara. pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian berfokus untuk menyelesaikan masalah.
kecil untuk memahami dengan lebih
mendalam serta hubung kait antara KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti
bahagian berkenaan. berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah
dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir
Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi
menggunakan pengetahuan, pengalaman, untuk menggalakkan murid berfikir.
kemahiran dan nilai serta memberi
justifikasi.

Mencipta Menghasilkan idea, produk atau kaedah
yang kreatif dan inovatif.

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi

10

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

KSSR Pendidikan Moral menggalakkan murid menyertai secara hands-on dan minds-on. Melalui pembelajaran ini, murid akan
aktif dan interaktif dalam proses PdP. Penyertaan murid secara diberi peluang untuk mengembangkan kemahiran dan nilai
aktif dan interaktif dalam PdP adalah usaha untuk membentuk ke arah melahirkan modal insan secara menyeluruh.
insan yang menyeluruh. Ini akan memberi peluang kepada murid
untuk menyoal, berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama Terdapat pelbagai aktiviti Pembelajaran Aktif yang boleh
lain sewaktu memberi pendapat atau berkongsi idea. Seterusnya, digunakan dalam PdP Pendidikan Moral seperti perbincangan
membolehkan murid memahami, mengkaji peranan serta atau kerja kumpulan kecil, sumbang saran, main peranan,
tanggungjawab mereka sebagai warganegara Malaysia dan simulasi, debat dan forum.
global.
Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Antara strategi PdP yang dicadangkan dalam KSSR Pendidikan
Moral adalah seperti Pembelajaran Aktif, Pembelajaran Dalam era globalisasi pada abad ke-21 ini, perubahan dan
Penyelesaian Masalah, Pembelajaran Khidmat Masyarakat dan kompleksiti sentiasa berlaku dalam komuniti tempatan,
Pembelajaran Berasaskan Projek. kebangsaan dan global. Murid Pendidikan Moral akan
menghadapi pelbagai cabaran untuk menyelesaikan masalah
Pembelajaran Aktif sama ada secara peribadi atau sosial. Pembelajaran ini penting
bagi membimbing murid Pendidikan Moral dalam kemahiran
Pembelajaran Aktif dalam Pendidikan Moral akan membolehkan penyelesaian masalah, sama ada kepada diri sendiri atau
murid memahami peranan dan tanggungjawabnya sebagai persekitarannya. Ini adalah kerana masalah moral yang akan
seorang ahli yang berkesan dalam pelbagai kumpulan sosial dikaji dan keputusan yang akan diambil lebih bermakna serta
seperti keluarga, sekolah, rakan, komuniti tempatan, agama, relevan dan boleh diaplikasikan dalam kehidupannya. Secara
negara dan global. Ini adalah kerana Pembelajaran Aktif amnya, Pembelajaran Penyelesaian Masalah dalam Pendidikan
melibatkan penyertaan murid dalam proses pembelajaran Moral akan melibatkan murid mencari jawapan kepada sesuatu

11

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

permasalahan moral mengenai peranan dan tanggungjawab diri  Penyoalan  Perundingan meja bulat

melalui proses inkuiri yang berikut:  Main peranan

 Mengenal pasti dan menghuraikan sesuatu masalah. Pembelajaran Khidmat Masyarakat
 Menentukan pelbagai alternatif untuk menyelesaikan

masalah dengan mengambil kira fakta, pandangan dan Pembelajaran Khidmat Masyarakat akan menggalakkan murid
perasaan watak yang terlibat. menyertai secara aktif dalam sesuatu projek komuniti. Melalui
 Memilih strategi yang sesuai untuk menyelesaikan pembelajaran ini, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
masalah seperti Theory of Constraints (TOC), peta minda, kemahiran dan nilai dalam menyelesaikan masalah sosial yang
sebab dan akibat; dan konflik resolusi. berlaku di sekolah, komuniti, negara dan global.
 Menguji keputusan tentatif yang dipilih dengan mengumpul

dan menilai maklumat yang relevan dengan masalah. Melalui Pembelajaran Khidmat Masyarakat ini, murid akan

 Membuat keputusan muktamad atau mengubahsuai menjalankan tanggungjawab dan kepemimpinan semasa aktiviti

langkah atau strategi yang telah diambil. bersama masyarakat. Mereka juga akan mengamalkan nilai moral

Pembelajaran Penyelesaian Masalah secara aktif dalam dan kemahiran sosial dalam memberikan sumbangan kepada
Pendidikan Moral akan menjadikan asas kepada murid untuk masyarakat. Melalui Pembelajaran Khidmat Masyarakat, murid
memahami dan menangani perubahan yang berlaku di dalam akan mempelajari secara aktif dan interaktif bagaimana menjadi
kehidupan dan persekitarannya dengan bertanggungjawab dan seorang individu yang bertanggungjawab dan menyumbang
berkesan. Terdapat pelbagai aktiviti Pembelajaran Penyelesaian ke arah kesejahteraan masyarakat.

Masalah yang boleh digunakan dalam PdP Pendidikan Moral Pembelajaran Khidmat Masyarakat memerlukan sokongan dan

seperti: penglibatan ibu bapa serta komuniti tempatan. Oleh itu, guru

 Debat  Perbincangan berkumpulan Pendidikan Moral perlu mewujudkan jalinan partnership atau

 Panel juri  Peta minda atau penyusunan grafik kolaborasi dengan agensi-agensi komuniti tempatan supaya

memudahkan penyertaan murid dalam aktiviti kemasyarakatan.

Terdapat pelbagai aktiviti Pembelajaran Khidmat Masyarakat

12

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

yang boleh digunakan dalam PdP Pendidikan Moral seperti menjadikan PdP Pendidikan Moral menjadi lebih berkesan tetapi

berikut: juga menarik dan menyeronokkan.

 Memberi perkhidmatan secara langsung seperti Dalam melaksanakan Pembelajaran Berasaskan Projek ini, murid
melakukan gotong-royong di kawasan tempat tinggal, diberi tugasan tertentu sama ada secara individu atau kumpulan
membantu warga sekolah membersihkan taman sekolah dan mengikut tahap kebolehan mereka. Murid perlu mendapatkan
atau membantu penghuni di rumah orang tua. maklumat daripada pelbagai sumber untuk menyiapkan projek
yang diberi oleh guru. Semasa proses menyiapkan tugasan, guru
 Memberi perkhidmatan secara tidak langsung seperti hendaklah sentiasa membimbing dan memberi konsultasi kepada
membantu sesebuah organisasi yang bertanggungjawab murid.
dalam perkhidmatan seperti mengutip derma bagi mangsa
bencana alam.

 Mengambil tindakan secara bersama dengan komuniti Dalam Pembelajaran Berasaskan Projek ini juga, guru perlu
seperti menulis surat atau aduan kepada pihak tertentu memantau proses penyediaan projek murid secara berterusan.
supaya menyediakan kemudahan awam yang sesuai Proses Pembelajaran Berasaskan Projek dalam Pendidikan Moral
untuk golongan kurang bernasib baik. melibatkan empat tahap iaitu mengumpul maklumat, memproses

Pembelajaran Berasaskan Projek maklumat, melaporkan hasil projek dan refleksi kendiri. Guru
Pendidikan Moral hendaklah memastikan mereka mudah

PdP Pendidikan Moral adalah berpusatkan murid dan dihubungi oleh murid pada setiap masa bagi membantu murid

ia memerlukan perlakuan moral dipupuk secara implisit dengan menyiapkan projek tersebut.

pelbagai kaedah pembelajaran. Pembelajaran Berasaskan Projek Guru haruslah memastikan bahawa projek atau tugasan yang
dalam Pendidikan Moral merupakan satu proses pembelajaran diberikan kepada murid boleh memupuk tiga domain Pendidikan
yang berfokuskan tugasan amali secara sistematik atau terancang Moral iaitu penaakulan moral, emosi moral dan perlakuan moral.
dalam jangka masa yang tertentu. Ia biasanya melibatkan kutipan Bagi tujuan tersebut, guru digalakkan untuk menggunakan
serta analisis data dan persediaan satu laporan yang lengkap. cadangan aktiviti yang terkandung dalam DSKP Pendidikan
Pembelajaran Berasaskan Projek bukan sahaja mampu Moral.

13

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang 3. Nilai Murni
diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam SK.  Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
Elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan supaya murid sedar akan kepentingan dan
keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat mengamalkannya.
menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen di  Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan
dalam EMK adalah seperti berikut: dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam
kehidupan harian.
1. Bahasa
 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu 4. Sains dan Teknologi
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu kalangan murid.
diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu
dan berkomunikasi secara berkesan. serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih
cekap dan berkesan.
2. Kelestarian Alam Sekitar  Pengintegrasian sains dan teknologi dalam PdP
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar merangkumi empat perkara iaitu:
dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata (i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,
pelajaran. konsep yang berkaitan dengan sains dan
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam teknologi);
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai (ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan
alam. kemahiran manipulatif tertentu);

14

(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3
keselamatan); dan
7. Keusahawanan
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk
ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu
5. Patriotisme budaya dalam kalangan murid.
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran.
sebagai rakyat Malaysia.
8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
6. Kreativiti dan Inovasi  Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk (TMK) dalam PdP memastikan murid dapat mengaplikasi
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau TMK yang dipelajari.
gabungan idea yang ada.  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran.
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk  TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang
memastikan pembangunan modal insan yang mampu hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan
menghadapi cabaran abad ke-21. lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam pelajaran.
PdP.

15

9. Kelestarian Global KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan
murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif secara eksplisit seperti pengiraan faedah mudah dan
terhadap persekitaran dalam kehidupan harian dengan faedah kompaun. Penerapan secara sisipan pula
mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain merentas
diperolehi melalui elemen Penggunaan dan kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan
Pengeluaran Lestari, Kewarganegaraan Global dan kewangan dalam kehidupan sebenar adalah penting
Perpaduan. bagi menyediakan murid dengan pengetahuan,
 Elemen Kelestarian Global penting dalam kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara
menyediakan murid bagi menghadapi cabaran dan isu berkesan dan bermakna.
semasa di peringkat tempatan, negara dan global.
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
dalam mata pelajaran yang berkaitan.

10. Pendidikan Kewangan
 Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
membentuk generasi masa hadapan yang
berkeupayaan membuat keputusan kewangan yang
bijak, mengamalkan pengurusan kewangan yang
beretika serta berkemahiran menguruskan hal ehwal
kewangan secara bertanggungjawab.
 Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan
dalam PdP secara langsung ataupun secara sisipan.
Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk
seperti Wang yang mengandungi elemen kewangan

16

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

PENTAKSIRAN SEKOLAH

Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada Hasil pentaksiran terhadap murid membolehkan guru mengambil
pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru
mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang memperkembangkan potensi murid sepenuhnya dalam domain
dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. penaakulan moral, emosi moral dan perlakuan moral. Pentaksiran
Proses ini berlaku berterusan sama ada secara formal dan tidak ini bertujuan meningkatkan pembelajaran murid berkenaan dan
formal supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan bukan untuk melabel dan membandingkan murid dengan murid
sebenar murid. PS perlu dilaksanakan secara holistik berdasarkan yang lain.
prinsip inklusif, autentik dan setempat (localised). Maklumat yang
diperoleh dari PS akan digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa Pentaksiran dalam mata pelajaran Pendidikan Moral lebih
dan murid dalam merancang tindakan susulan ke arah menekankan kepada usaha ke arah penambahbaikan
peningkatan perkembangan pembelajaran murid. (improvement) serta perkembangan (development) dan bukan
pencapaian kognitif (cognitive achievement) semata-mata.
PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. Maklum balas yang diberi semasa atau selepas sesuatu aktiviti
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses pentaksiran merupakan faktor penting dalam menjayakan proses
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada pentaksiran. Pertimbangan harus diberi ke atas keperluan,
akhir suatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. perasaan dan perkembangan murid secara menyeluruh semasa
Dalam melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item, merancang proses pentaksiran. Oleh yang demikian, dalam
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan melaksanakan PS guru Pendidikan Moral perlu merancang,
murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan DSKP. membina item, mentadbir, memeriksa, merekod dan melaporkan
Pentaksiran adalah satu proses yang berterusan dan dijadikan tahap penguasaan murid dengan teliti dalam mata pelajaran ini.
sebahagian daripada PdP. Dalam pentaksiran, guru boleh
menggunakan pelbagai kaedah untuk mendapatkan maklumat.

17

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Pentaksiran bagi mata pelajaran Pendidikan Moral lebih banyak Jadual 4: Pernyataan Tahap Penguasaan Umum Mata Pelajaran
menggunakan pendekatan formatif dalam membentuk insan yang Pendidikan Moral
berakhlak mulia. Ini adalah kerana melalui pentaksiran formatif
Pendidikan Moral seorang guru dapat membantu murid TAHAP TAFSIRAN
menguasai ilmu moral secara berperingkat dan konsisten. PENGUASAAN
Di samping itu, dengan pentaksiran formatif juga guru dapat
mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pembelajaran murid. 1 Mengetahui perkara asas berkaitan dengan
nilai yang dipelajari.
Melalui kaedah pentaksiran formatif guru Pendidikan Moral
hendaklah merancang PdP berdasarkan kelompok SK dan SP 2 Memahami dan memberi maklum balas
yang perlu dikuasai oleh murid. Guru Pendidikan Moral boleh berkaitan dengan nilai yang dipelajari.
menentukan tahap penguasaan murid dengan merujuk kepada
Standard Prestasi (SPi) yang disediakan bagi setiap kelompok. 3 Menghubungkait dan mengaplikasi nilai yang
Guru Pendidikan Moral boleh mentadbir dan memeriksa dipelajari.
pentaksiran formatif ini sebelum, semasa dan selepas PdP.
Perekodan tahap penguasaan murid hanya boleh dilakukan 4 Mengenal pasti dan mempamerkan emosi
setelah PdP bagi setiap kelompok SK dan SP selesai berkaitan dengan nilai yang dipelajari.
dilaksanakan.
5 Menghayati dan melaksanakan nilai yang
Bagi menentukan tahap penguasaan keseluruhan murid dalam dipelajari dalam kehidupan seharian.
mata pelajaran Pendidikan Moral, guru boleh merujuk kepada
pernyataan tahap penguasaan umum mata pelajaran Pendidikan 6 Menghayati dan mengamalkan nilai yang
Moral seperti yang terkandung dalam Jadual 4. dipelajari secara tekal atau boleh dicontohi.

Guru boleh mentaksir tahap penguasaan murid melalui
pemerhatian terhadap perubahan tingkah laku dan respons serta
pemeriksaan hasil kerja murid sama ada sebelum, semasa atau
selepas PdP. Guru perlu merekod tahap penguasaan murid
dengan menggunakan format perekodan yang disediakan. Guru
boleh membuat pertimbangan profesional untuk menentukan
tahap penguasaan keseluruhan murid berdasarkan pengalaman
bersama-sama murid, kebijaksanaan guru serta melalui
perbincangan rakan sejawat.

18

Melalui kaedah pentaksiran sumatif, guru merancang dan KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

menentukan SK dan SP berserta dengan kriteria SPi yang hendak Pentaksiran formatif dan sumatif ini dijalankan sepanjang proses
PdP untuk membantu guru mengesan penguasaan dan
ditaksir berdasarkan unit pembelajaran, penggal atau tahun. Guru kemajuan murid serta merancang pengajaran atau strategi
seterusnya. Bagi mencapai matlamat, guru Pendidikan Moral
membina item pentaksiran berdasarkan SK dan SP dan kriteria harus melaksanakan pentaksiran secara berterusan. Sebagai
persediaan, guru harus membuat perancangan dan membina
SPi yang telah ditentukan. Guru mentadbir pentaksiran sumatif ini item, instrumen atau aktiviti untuk melihat proses kerja, hasil
kerja dan tingkah laku yang ditunjukkan secara konsisten.
pada akhir unit pembelajaran, penggal atau tahun yang telah
Pentaksiran autentik juga lebih sesuai dijalankan bagi mata
ditentukan. Guru memeriksa respons murid dan merekod tahap pelajaran Pendidikan Moral. Pentaksiran autentik merujuk
kepada bentuk penilaian di mana murid ditaksir pada masa
penguasaan murid. Guru boleh membuat analisis data yang menjalankan tugasan aktiviti pembelajaran harian di dalam dan
di luar kelas. Bagi mendapatkan hasil atau evidens terbaik,
direkodkan dan menyediakan laporan prestasi murid secara konteks (standard pembelajaran atau aktiviti) yang digunakan
untuk mentaksir murid harus mengambil kira aspek minat,
individu. Antara kaedah pentaksiran adalah: budaya, latar belakang sosioekonomi, pengalaman seharian,
persekitaran, kekuatan, ketidakupayaan dan kebolehlaksanaan
 projek  kuiz dan ujian bertulis murid. Oleh yang demikian, fleksibiliti dibenarkan dari segi
instrumen dan aktiviti yang dirancang oleh guru.
 kajian kes  rubrik atau senarai semak

 kerja kursus  kaedah pemerhatian

 kerja berkumpulan  membina buku skrap dan

folio

 maklum balas  membuat demonstrasi atau

lisan simulasi

Cadangan kaedah pentaksiran seperti di atas boleh dijadikan
panduan oleh guru untuk mentaksir murid semasa dan selepas
menjalankan proses PdP. Kaedah ini boleh dipraktikkan oleh guru
untuk menetapkan tahap penguasaan murid yang meliputi
penaakulan moral, emosi moral dan perlakuan moral
berpandukan kepada Taksonomi Bloom.

19

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Pentaksiran bagi mata pelajaran Pendidikan Moral boleh
melibatkan orang lain seperti rakan sebaya, anggota keluarga dan
komuniti mengikut kesesuaian. Pengumpulan maklumat daripada
pelbagai sumber dan aktiviti akan menghasilkan dapatan yang
mempunyai kesahan bagi membantu guru membuat keputusan
yang lebih jelas. Tujuan utama pentaksiran mata pelajaran
Pendidikan Moral adalah untuk merancang tindakan susulan
supaya murid dapat menguasai hasil pembelajaran yang
dihasratkan oleh guru. Tindakan susulan boleh dikategorikan
kepada dua jenis iaitu seperti berikut:

 Pengukuhan dan pengayaan pembelajaran adalah untuk
murid yang sudah menguasai SP dan tahap penguasaan
yang ditetapkan. Oleh itu, latihan tambahan yang lebih
mencabar diberikan kepada golongan murid ini.

 Pemulihan adalah untuk murid yang belum atau dalam
proses menguasai SP dan tahap penguasaan yang
ditetapkan. Oleh itu, golongan murid ini perlu diberi
galakan dan aktiviti bimbingan yang bersesuaian mengikut
tahap penguasaan mereka. Kaedah PdP yang relevan
dan sesuai perlu dilaksanakan.

20

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

ORGANISASI KANDUNGAN

Pelaksanaan KSSR Pendidikan Moral adalah mengikut Surat tumpuan, kedalaman dan keluasan tajuk yang perlu diajar.
Pekeliling Ikhtisas yang berkuatkuasa sekarang. KSSR SPi pula merupakan tahap-tahap prestasi yang perlu murid
Pendidikan Moral digubal mengikut enam tema yang menjadi pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara yang diajar itu
wahana untuk menyampaikan nilai universal. Penggubalan tema telah dikuasai oleh murid. SPi ini digubal dengan mengambil kira
ini mengambil kira struktur hubungan murid dengan tahap keperluan, perkembangan dan kematangan murid.
persekitarannya, seperti kerohanian, budaya, sosioemosi, alam Penerangan bagi setiap SK, SP dan SPi ditunjukkan seperti
sekeliling dan sebagainya. Tema tersebut adalah seperti dalam dalam Jadual 6.
Jadual 5.

Jadual 6: Organisasi DSKP

Jadual 5: Tema Pendidikan Moral Mengikut Tahun STANDARD STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
TAHUN TEMA

1 Diri Saya Pernyataan Suatu penetapan Suatu set kriteria
2 Saya dan Keluarga spesifik tentang kriteria atau umum yang
3 Saya dan Sekolah perkara yang indikator kualiti menunjukkan
4 Saya dan Jiran murid patut pembelajaran tahap-tahap
5 Saya dan Masyarakat ketahui dan dan pencapaian prestasi yang perlu
6 Saya dan Negara boleh lakukan yang boleh murid pamerkan
Setiap SK diterjemahkan melalui SP. Guru perlu merujuk kepada dalam suatu diukur bagi sebagai tanda
maklumat yang terdapat dalam SK dan SP untuk mengetahui tempoh setiap standard bahawa sesuatu
persekolahan kandungan. perkara itu telah
merangkumi dikuasai murid.
aspek
pengetahuan,
kemahiran dan
nilai.

21

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Bagi menggunakan DSKP Pendidikan Moral secara optimum,
adalah perlu bagi guru Pendidikan Moral untuk mengetahui dan
menghayati kandungan yang terdapat dalam empat lajur penting
yang akan membantu guru melaksanakan PdP.

Empat lajur yang terdapat dalam DSKP Pendidikan Moral adalah
Lajur Standard Kandungan, Lajur Standard Pembelajaran, Lajur
Standard Prestasi dan Lajur Catatan.

Kedudukan empat lajur tersebut dan penerangan berkaitan lajur-
lajur tersebut ditunjukkan secara grafik dalam Rajah 3 berikut:

22

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

1
2
3
4

Rajah 3: Empat Lajur DSKP KSSR Pendidikan Moral

23

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

1 Lajur Standard Kandungan 4 Lajur Catatan

Lajur ini mengandungi pernyataan spesifik tentang konsep atau Lajur ini mengandungi nilai dan cadangan aktiviti yang boleh
tindakan moral yang murid patut ketahui dan boleh lakukan. digunakan oleh guru bagi memastikan SK dan SP dapat dikuasai
oleh murid. Nilai yang dinyatakan adalah nilai yang perlu
2 Lajur Standard Pembelajaran diterapkan oleh guru dalam satu sesi PdP. Nilai dalam lajur ini
adalah antara 14 nilai universal yang terkandung dalam KSSR
Lajur ini merupakan penetapan kriteria atau indikator kualiti Pendidikan Moral.
pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap SK.
Indikator-indikator pembelajaran Pendidikan Moral ini dibina Cadangan Aktiviti yang terdapat dalam lajur ini turut membantu
berdasarkan tiga domain moral iaitu penaakulan moral, emosi guru melaksanakan aktiviti PdP yang menarik dan berkesan.
moral dan perlakuan moral. Penetapan kriteria ini juga mengambil Cadangan aktiviti yang dikemukakan telah mengambil kira
kira aspek KBAT yang boleh dicapai oleh murid. kesesuaian SK dan SP.

3 Lajur Standard Prestasi Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan
tahap kecerdasan, kebolehan dan juga keadaan sekeliling murid.
Lajur ini adalah suatu set kriteria umum yang menunjukkan Guru boleh melaksanakan aktiviti tambahan selain daripada yang
tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda dicadangkan mengikut kreativiti dan keperluan untuk mencapai
bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai murid. Lajur ini SP.
terbahagi kepada dua iaitu tahap penguasaan dan tafsiran bagi
tahap penguasaan tersebut.

24

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

TEMA : SAYA DAN SEKOLAH

Tema ini memerihalkan nilai universal yang perlu dihayati dan diamalkan oleh murid
bersama warga sekolah. Murid yang menguasai nilai universal akan mempertimbangkan
tindakan dan perlakuan moralnya terhadap warga sekolah dengan lebih berkesan
berlandaskan agama atau kepercayaan, peraturan dan undang-undang, serta norma
masyarakat.

25

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN CATATAN
PENGUASAAN
Nilai:
1.0 1 Menyatakan pelbagai perayaan
di Malaysia.  Kepercayaan kepada
Kepelbagaian Murid boleh: Tuhan
Perayaan Warga Menerangkan amalan pelbagai
Sekolah 1.1 Menyenaraikan pelbagai 2 perayaan yang disambut oleh Cadangan aktiviti:
perayaan di Malaysia.
warga sekolah.  Murid menonton
tayangan video
1.2 Menjelaskan amalan Menghubungkait sikap mengenai pelbagai
pelbagai perayaan yang perayaan keagamaan
disambut oleh warga menerima, menghormati dan atau kepercayaan di
sekolah. Malaysia.
3 mengurus kepelbagaian
perayaan yang disambut oleh  Murid memperagakan
pakaian mengikut
1.3 Menilai kepentingan warga sekolah dan perayaan masing-
menerima, menghormati masing.
dan mengurus kepelbagaian kepentingannya.
perayaan yang disambut  Murid membina peta
oleh warga sekolah. Mengenal pasti dan minda berkaitan
kepentingan menerima,
mempamerkan perasaan menghormati dan
mengurus kepelbagaian
4 apabila dapat menerima, perayaan yang
menghormati dan mengurus disambut oleh warga
1.4 Mengekspresikan perasaan sekolah.
apabila dapat menerima, kepelbagaian perayaan warga
menghormati dan mengurus  Murid membuat projek
kepelbagaian perayaan sekolah. yang berkaitan dengan
warga sekolah. perayaan warga
Menghayati dan melaksanakan sekolah.
1.5 Mengamalkan sikap sikap menerima, menghormati
menerima, menghormati 5 dan mengurus kepelbagaian
dan mengurus kepelbagaian perayaan warga sekolah dalam
perayaan warga sekolah. kehidupan seharian.

Menghayati dan mengamalkan
sikap menerima, menghormati
6 dan mengurus kepelbagaian
perayaan warga sekolah secara
tekal atau boleh dicontohi.

26

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

STANDARD STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN Nilai:
2.0 PENGUASAAN
Bantuan Kepada Murid boleh:  Baik hati
Warga Sekolah Menyatakan jenis bantuan yang
2.1 Menyenaraikan jenis 1 boleh diberi kepada warga Cadangan aktiviti:
bantuan yang boleh diberi
kepada warga sekolah. sekolah.  Murid menjalankan
aktiviti sumbangsaran
2.2 Mengenal pasti cara 2 Menerangkan cara membantu berkaitan jenis bantuan
membantu warga sekolah. warga sekolah. yang boleh diberi
kepada warga sekolah
2.3 Menjelaskan kepentingan Menghubungkait sikap ikhlas dari segi material,
bersikap ikhlas membantu 3 membantu warga sekolah dan sokongan moral dan
warga sekolah. tenaga.
kepentingannya.
2.4 Mengekspresikan perasaan  Murid membuat lawatan
apabila dapat membantu Mengenal pasti dan sekitar sekolah bagi
warga sekolah. mengenal pasti bantuan
4 mempamerkan perasaan yang boleh diberikan
2.5 Mengamalkan sikap saling apabila dapat membantu warga kepada warga sekolah.
membantu dalam kalangan
warga sekolah. sekolah.  Murid mengambil
bahagian dalam kuiz
Menghayati dan melaksanakan berkaitan kepentingan
sikap saling membantu warga bersikap ikhlas
5 sekolah dalam kehidupan membantu terhadap
seharian. warga sekolah.

Menghayati dan mengamalkan  Murid menjalankan
sikap saling membantu warga aktiviti gotong-royong
6 sekolah secara tekal atau boleh di persekitaran sekolah.
dicontohi.

27

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.0 1 Menyatakan tanggungjawab di Nilai:
sekolah.
Tanggungjawab Murid boleh:
Di Sekolah  Bertanggungjawab
3.1 Menyenaraikan
tanggungjawab Menerangkan cara Cadangan aktiviti:
di sekolah.
2 melaksanakan tanggungjawab  Murid menerangkan
mengikut peranan dan tugas

di sekolah. tanggungjawab

3.2 Menjelaskan cara berdasarkan permainan
melaksanakan
tanggungjawab Menghubungkait sikap ‘Roda Tanggungjawab’.
mengikut peranan dan
tugas di sekolah. 3 bertanggungjawab di sekolah dan  Murid melengkapkan
kepentingannya. senarai semak mengikut

Mengenal pasti dan peranan dan tugas
mempamerkan perasaan apabila di sekolah.

3.3 Menghuraikan 4 dapat melaksanakan  Murid mengenal pasti
kepentingan
melaksanakan tanggungjawab di sekolah. kepentingan
tanggungjawab
di sekolah. melaksanakan

Menghayati dan melaksanakan tanggungjawab di sekolah

5 sikap bertanggungjawab berdasarkan teks
di sekolah dalam kehidupan daripada pelbagai media.
3.4 Mengekspresikan
perasaan apabila dapat seharian.  Murid secara
melaksanakan
tanggungjawab berkumpulan
di sekolah.
Menghayati dan mengamalkan mendemonstrasi
6 sikap bertanggungjawab tanggungjawab
di sekolah secara tekal atau berdasarkan kad peranan.

3.5 Mengamalkan sikap boleh dicontohi.
bertanggungjawab
di sekolah.

28

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

4.0 1 Menyatakan cara berterima kasih Nilai:
terhadap warga sekolah.
Amalan Murid boleh:
Berterima Kasih  Berterima kasih
Terhadap Warga 4.1 Menyenaraikan cara
Sekolah berterima kasih terhadap Menerangkan kepentingan Cadangan aktiviti:
warga sekolah.
2 amalan berterima kasih terhadap  Murid membina peta

warga sekolah. minda cara berterima

4.2 Menjelaskan Menghubungkait sikap kasih terhadap warga
kepentingan amalan
berterima kasih terhadap 3 mengabaikan amalan berterima sekolah.
warga sekolah. kasih terhadap warga sekolah  Murid menyalin semula

dan kesannya. tulisan berangkai tentang

Mengenal pasti dan kepentingan berterima

4.3 Menganalisis kesan mempamerkan perasaan apabila kasih.
mengabaikan amalan
berterima kasih terhadap 4 dapat menunjukkan sikap  Murid membuat
warga sekolah. perbincangan dalam
berterima kasih terhadap warga
kumpulan berkaitan
sekolah.
kesan mengabaikan
4.4 Mengekspresikan
perasaan apabila dapat Menghayati dan melaksanakan amalan berterima kasih.
menunjukkan sikap
berterima kasih terhadap 5 sikap berterima kasih terhadap  Murid menunjukkan sikap
warga sekolah. warga sekolah dalam kehidupan
berterima kasih dalam
seharian.
pelbagai situasi.

4.5 Mengamalkan sikap Menghayati dan mengamalkan
berterima kasih terhadap
warga sekolah. 6 sikap berterima kasih terhadap
warga sekolah secara tekal atau

boleh dicontohi.

29

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TAHAP TAFSIRAN Nilai:
5.0 Murid boleh: PENGUASAAN
 Hemah tinggi
Bersopan Dan 5.1 Menyenaraikan contoh Menyatakan contoh pertuturan
Berbudi Pekerti pertuturan dan perlakuan 1 dan perlakuan yang sopan Cadangan aktiviti:
Mulia Terhadap yang sopan terhadap
Warga Sekolah warga sekolah. terhadap warga sekolah.  Murid memberikan contoh
interaksi secara sopan
5.2 Mengenal pasti Menerangkan kepentingan terhadap warga sekolah
kepentingan bersikap dalam pelbagai situasi.
sopan dan berbudi 2 bersikap sopan dan berbudi
pekerti mulia terhadap pekerti mulia terhadap warga  Murid mengenal pasti
warga sekolah. kepentingan bersopan dan
sekolah. berbudi pekerti mulia
5.3 Menjelaskan kesan tidak berdasarkan kisah
bersopan dan berbudi Menghubungkait sikap tidak teladan.
pekerti mulia terhadap
warga sekolah. 3 bersopan dan berbudi pekerti  Membina peta pelbagai
mulia terhadap warga sekolah alir berkenaan kesan tidak
5.4 Mengekspresikan bersopan dan berbudi
perasaan apabila dapat dan kesannya. pekerti mulia terhadap
bersikap sopan dan warga sekolah.
berbudi pekerti mulia Mengenal pasti dan
terhadap warga sekolah. mempamerkan perasaan apabila  Murid menjalankan aktiviti
4 dapat bersikap sopan dan temu bual dengan warga
5.5 Mengamalkan sikap berbudi pekerti mulia terhadap sekolah secara bersopan.
bersopan dan berbudi warga sekolah.
pekerti mulia terhadap
warga sekolah. Menghayati dan melaksanakan

5 sikap sopan dan berbudi pekerti
mulia terhadap warga sekolah

dalam kehidupan seharian.

Menghayati dan mengamalkan

6 sikap sopan dan berbudi pekerti
mulia terhadap warga sekolah

secara tekal atau boleh dicontohi.

30

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

STANDARD STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN
6.0 PENGUASAAN
Hormati Warga Murid boleh:
Sekolah Dan 1 Menyatakan contoh warga Nilai:
Pelawat 6.1 Menyenaraikan warga sekolah dan pelawat.  Hormat
sekolah dan pelawat.
Menerangkan cara Cadangan aktiviti:
6.2 Menjelaskan cara
menghormati warga 2 menghormati warga  Murid melabel warga
sekolah dan pelawat.
sekolah dan pelawat. sekolah dan pelawat
6.3 Mengkaji kepentingan
menghormati warga Menghubungkait sikap di atas lipatan dan
sekolah dan pelawat.
menghormati warga guntingan berbentuk
6.4 Mengekspresikan sekolah dan pelawat
perasaan apabila dapat 3 rangkaian orang.
menghormati warga
sekolah dan pelawat. dengan kepentingannya.  Murid mempamerkan

6.5 Mengamalkan perlakuan hasil perbincangan dalam
sikap hormat terhadap
warga sekolah dan Mengenal pasti dan kumpulan berkaitan cara
pelawat.
4 mempamerkan perasaan menghormati warga
apabila dapat menghormati sekolah dan pelawat

warga sekolah dan pelawat. melalui Jelajah Ilmu.

Menghayati dan  Murid menyenaraikan

melaksanakan sikap kepentingan menghormati

5 menghormati warga warga sekolah dan

sekolah dan pelawat dalam pelawat berdasarkan

kehidupan seharian. sajak hemah tinggi.

Menghayati dan  Murid menjalankan aktiviti

mengamalkan sikap main peranan berkaitan

6 menghormati warga perlakuan saling

sekolah dan pelawat secara menghormati terhadap

tekal atau boleh dicontohi. warga sekolah dan

pelawat.

31

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN CATATAN
PENGUASAAN
Nilai:
7.0 Menyatakan cara
1 menyayangi sekolah dan  Kasih sayang
Sayangi Murid boleh:
Sekolah Dan warga sekolah. Cadangan aktiviti:
Warga Sekolah 7.1 Mengenal pasti cara
menyayangi sekolah dan Menerangkan kepentingan  Murid menunjukkan isyarat
warga sekolah. 2 menyayangi sekolah dan bagus atau tidak bagus
berkaitan cara menyayangi
warga sekolah. sekolah dan warga sekolah
berdasarkan kad situasi.
7.2 Menghuraikan kepentingan Menghubungkait sikap tidak
menyayangi sekolah dan  Murid bermain ‘Roda
warga sekolah. 3 menyayangi sekolah dan Kepentingan’ menyayangi
warga sekolah dengan sekolah dan warga sekolah.

kesannya.  Murid membuat penilaian
keceriaan beberapa kelas dan
7.3 Menjelaskan kesan Mengenal pasti dan membentangkan hasil dapatan
sekiranya tidak menyayangi serta kesannya kepada warga
sekolah dan warga sekolah. 4 mempamerkan perasaan sekolah.
apabila dapat menyayangi
 Murid bergotong-royong
sekolah dan warga sekolah. membersihkan Taman Sains,
Taman Herba, perpustakaan
7.4 Mengekspresikan perasaan Menghayati dan dan sebagainya.
apabila dapat menyayangi melaksanakan sikap
sekolah dan warga sekolah. 5 menyayangi sekolah dan
warga sekolah dalam
7.5 Mengamalkan sikap kehidupan seharian.
menyayangi sekolah dan
warga sekolah. Menghayati dan
mengamalkan sikap
6 menyayangi sekolah dan
warga sekolah secara tekal
atau boleh dicontohi.

32

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TAHAP TAFSIRAN
8.0 PENGUASAAN

Bersikap Adil 1 Menyatakan cara bersikap Nilai:
Sesama Warga adil sesama warga sekolah.
Sekolah Murid boleh:
 Keadilan

8.1 Memerihalkan cara 2 Menerangkan kepentingan Cadangan aktiviti:
bersikap adil sesama warga bersikap adil sesama warga
sekolah. sekolah.  Murid menyediakan peta
bulatan berkaitan cara

8.2 Menjelaskan kepentingan 3 Menghubungkait perlakuan bersikap adil.
bersikap adil sesama warga tidak bersikap adil sesama
sekolah. warga sekolah dan  Murid membuat pokok kata
kesannya. berkaitan kepentingan
bersikap adil.

8.3 Menghuraikan kesan tidak 4 Mengenal pasti dan  Murid menghuraikan kesan
bersikap adil sesama warga mempamerkan perasaan bersikap tidak adil
sekolah. apabila dapat bersikap adil berdasarkan gambar situasi.

8.4 Mengekspresikan perasaan sesama warga sekolah.  Murid mengagihkan tugasan
apabila dapat bersikap adil
sesama warga sekolah. 5 Menghayati dan dengan adil semasa
melaksanakan sikap adil menjalankan aktiviti gotong-
8.5 Mengamalkan sikap adil sesama warga sekolah royong membersihkan kelas
sesama warga sekolah. dalam kehidupan seharian. dan persekitaran sekolah.

Menghayati dan

mengamalkan sikap adil

6 sesama warga sekolah

secara tekal atau boleh
dicontohi.

33

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TAHAP TAFSIRAN
9.0 PENGUASAAN

Berani Menyatakan contoh berani Nilai:
Menghadapi
Cabaran Murid boleh: 1 menghadapi cabaran yang
di Sekolah
terdapat di sekolah.  Keberanian

9.1 Menyenaraikan contoh Cadangan aktiviti:
menghadapi cabaran Menerangkan cara berani
yang terdapat
di sekolah. 2 menghadapi cabaran yang  Murid menonton dokumentari

terdapat di sekolah. atau video berkaitan kejayaan

murid.

9.2 Mengenal pasti cara Menghubungkait sikap  Murid mengenal pasti tindakan
berani menghadapi
cabaran yang terdapat 3 berani menghadapi cabaran yang perlu diambil berdasarkan
di sekolah. yang terdapat di sekolah gambar atau kad situasi dalam

dan kepentingannya. menghadapi cabaran yang

9.3 Menjelaskan 4 Mengenal pasti dan terdapat di sekolah.
kepentingan berani mempamerkan perasaan
menghadapi cabaran apabila berani  Murid melengkapkan pantun
yang terdapat di sekolah. menghadapi cabaran di empat kerat berkaitan
sekolah. kepentingan berani menghadapi
cabaran yang terdapat

9.4 Mengekspresikan di sekolah.
perasaan apabila berani
menghadapi cabaran Menghayati dan  Murid melakonkan tindakan
di sekolah. melaksanakan sikap berani yang perlu diambil berdasarkan
5 menghadapi cabaran situasi yang diberikan.
di sekolah dalam kehidupan

9.5 Mengamalkan sikap seharian.

berani menghadapi Menghayati dan
cabaran di sekolah. mengamalkan sikap berani

6 menghadapi cabaran

di sekolah secara tekal atau

boleh dicontohi.

34

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

STANDARD STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN Nilai:
10.0 PENGUASAAN
Jujur Terhadap Murid boleh:  Kejujuran
Warga Sekolah Menyatakan contoh Cadangan aktiviti:
10.1 Menyenaraikan contoh
perlakuan jujur terhadap 1 perlakuan jujur terhadap  Murid menceritakan
warga sekolah. warga sekolah. pengalaman mengenai
perlakuan jujur di sekolah.
10.2 Menjelaskan kepentingan Menerangkan kepentingan
bersikap jujur terhadap  Membuat penanda buku yang
warga sekolah. 2 bersikap jujur terhadap mengandungi kepentingan
warga sekolah. sikap jujur dan dihadiahkan
10.3 Menilai kesan tidak kepada kawan.
bersikap jujur terhadap Menghubungkait perlakuan
warga sekolah.  Murid membentangkan kesan
3 tidak bersikap jujur tidak bersikap jujur hasil
10.4 Mengekspresikan perasaan terhadap warga sekolah daripada aktiviti simulasi.
apabila dapat bersikap jujur
terhadap warga sekolah. dan kesannya.  Murid melakonkan sikap jujur
berdasarkan kad situasi.
10.5 Mengamalkan sikap jujur Mengenal pasti dan
terhadap warga sekolah.
4 mempamerkan perasaan
apabila dapat bersikap jujur

terhadap warga sekolah.

Menghayati dan

5 melaksanakan sikap jujur
terhadap warga sekolah

dalam kehidupan seharian.

Menghayati dan

6 mengamalkan sikap jujur
terhadap warga sekolah

secara tekal atau boleh

dicontohi.

35

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

STANDARD STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN
11.0
Bersikap Rajin PENGUASAAN
Di Sekolah
1 Menyatakan contoh Nilai:

Murid boleh: perlakuan rajin di sekolah.

 Kerajinan

11.1 Menyenaraikan contoh 2 Menerangkan kepentingan Cadangan aktiviti:
perlakuan rajin di sekolah. bersikap rajin di sekolah.

 Murid memberikan contoh

11.2 Menghuraikan Menghubungkait perlakuan perlakuan rajin berdasarkan
kepentingan
bersikap rajin di sekolah. 3 tidak bersikap rajin lagu ‘Rajin Adik Rajin’.

di sekolah dan akibatnya.  Murid merumus kepentingan

11.3 Menjelaskan akibat tidak 4 Mengenal pasti dan sikap rajin berdasarkan hasil
bersikap rajin di sekolah. mempamerkan perasaan dapatan soal selidik berkaitan
apabila dapat bersikap kerajinan.

11.4 Mengekspresikan perasaan rajin di sekolah.  Murid memadan suai situasi
dan akibat tidak bersikap rajin.
apabila bersikap rajin
di sekolah. 5 Menghayati dan  Murid membuat topeng
melaksanakan sikap rajin serangga seperti semut dan
11.5 Mengamalkan sikap rajin di sekolah dalam lebah serta melakonkan situasi
di sekolah. kehidupan seharian. yang menunjukkan sikap

Menghayati dan kerajinan kedua-dua serangga
mengamalkan sikap rajin tersebut.
di sekolah secara tekal
6

atau boleh dicontohi.

36

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

STANDARD STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN
12.0 PENGUASAAN

Kerjasama Menyatakan contoh aktiviti Nilai:
dengan Warga
Sekolah Murid boleh: 1 yang dilakukan bersama-

12.1 Menyenaraikan contoh sama warga sekolah.  Kerjasama
aktiviti yang dilakukan
bersama-sama warga Menerangkan cara Cadangan aktiviti:
sekolah.
2 melaksanakan aktiviti  Murid melengkapkan peta
12.2 Mencadangkan cara bersama-sama warga bulatan berkaitan contoh
melaksanakan aktiviti
bersama-sama warga sekolah. aktiviti yang dilakukan
sekolah. bersama-sama warga

Menghubungkait sikap sekolah.

3 bekerjasama dengan  Murid mencari barang
warga sekolah dan tersembunyi atau harta karun

kepentingannya. secara berkumpulan.

12.3 Menghuraikan kepentingan Mengenal pasti dan  Murid membentangkan

bekerjasama dengan 4 mempamerkan perasaan kepentingan bekerjasama
warga sekolah. apabila bekerjasama berdasarkan aktiviti sesama

dengan warga sekolah. warga sekolah.

12.4 Mengekspresikan perasaan Menghayati dan  Murid membuat ‘kolam’,
apabila bekerjasama melaksanakan sikap tanglung atau ketupat secara
dengan warga sekolah. bekerjasama dengan warga berkumpulan.

5

12.5 Mengamalkan sikap sekolah dalam kehidupan

bekerjasama dengan seharian.

warga sekolah.

Menghayati dan

mengamalkan sikap

6 bekerjasama dengan warga

sekolah secara tekal atau

boleh dicontohi.

37

KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TAHAP TAFSIRAN Nilai:
PENGUASAAN
 Kesederhanaan
13.0 Murid boleh: Menyatakan contoh
1 perlakuan sederhana Cadangan aktiviti:
Kesederhanaan 13.1 Menyenaraikan contoh
Di Sekolah perlakuan sederhana di sekolah.  Murid menonton video dan
di sekolah. menyatakan contoh
2 Menerangkan cara bersikap perlakuan sederhana
13.2 Memerihalkan cara sederhana di sekolah. di sekolah.
bersikap sederhana
di sekolah. Menghubungkait sikap  Murid membuat poster
3 sederhana di sekolah dan berkaitan cara bersikap
13.3 Menghuraikan kebaikan sederhana di sekolah.
bersikap sederhana kebaikannya.
di sekolah.  Murid membuat mobail
Mengenal pasti dan (mobile) berkaitan
13.4 Mengekspresikan kebaikan sikap
perasaan apabila 4 mempamerkan perasaan bersederhana di sekolah.
bersikap sederhana di apabila bersikap sederhana
sekolah.  Murid melakukan
di sekolah. demonstrasi dan
13.5 Mengamalkan menyenaraikan kebaikan
kesederhanaan Menghayati dan bersederhana di sekolah
di sekolah. berdasarkan gambar atau
5 melaksanakan kad situasi.
kesederhanaan di sekolah

dalam kehidupan seharian.

Menghayati dan

mengamalkan

6 kesederhanaan di sekolah
secara tekal atau boleh

dicontohi.

38


Click to View FlipBook Version