The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SAR-อ.สูไฮยา-ประจำปีการศึกษา-2563 เทอม 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aminas8472, 2021-12-24 03:08:27

SAR-อ.สูไฮยา-ประจำปีการศึกษา-2563 เทอม 1

SAR-อ.สูไฮยา-ประจำปีการศึกษา-2563 เทอม 1

Keywords: พนักงานราชการครู,ศูนย์ฯศรีสาคร,วิทยาลัยการอาชีพ

รายงานการประเมินตนเองระดบั บคุ คล
(Seft Assessment Report :SAR)

ประจำปีการศกึ ษา 2563

นางสาวสูไฮยา ปิยา
ตำแหนง่ พนักงานราชการครู
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจตามกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อ 3 ให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศกึ ษาแต่ละระดับและประเภทการศกึ ษาทีร่ ัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด นั้น โดยให้สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดย
สถานศกึ ษา (SAR) เปน็ ประจำทกุ ปกี ารศกึ ษา

เอกสารการรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับบุคคล ( Self Assessment Report : SAR )
ประจำปีการศึกษา 2563 เล่มนี้ ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองตามระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ของ วิทยาลัยการอาชีพรามัน พ.ศ.2561 ประกอบด้วย 3
มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชวี ศกึ ษา พ.ศ.2561 จำนวน 5 ด้าน 25 ขอ้ การประเมนิ เพอื่ เปน็ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนอ่ื งและนำผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึ ษาไปปรับปรงุ พฒั นาในแตล่ ะตวั บ่งช้ีใหม้ คี ณุ ภาพมากย่ิงขึ้น
อันจะส่งผลต่อคุณภาพการประกนั ของแผนกวิชาและของสถานศึกษาต่อไป

นางสาวสูไฮยา ปิยา
เมษายน 2564

คำนำ ค
สารบัญ
ตอนที่ 1 ประวตั ิสว่ นตวั หนา้

1.1 ข้อมลู สว่ นตัว ข
1.2 ประวัตกิ ารศกึ ษา 1
1.3 ประวัติการทำงาน 1
1.4 ผลงาน 1
ตอนท่ี 2 ข้อมูลการรายงานผลการประเมินตนเอง 1
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ ำเรจ็ การศกึ ษา 2
ดา้ นที่ 2 ด้านหลกั สูตรและการจัดการเรยี นการสอน 4
ดา้ นท่ี 3 ด้านครผู สู้ อนและผู้บรหิ ารสถานศึกษา 4
ภาคผนวก 8
เกยี รตบิ ตั ร 11
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 16
ภาพประกอบกิจกรรม1

ข้อมูลสว่ นตัว

1.1 ชอ่ื -สกุล นางสาวสไู ฮยา ปยิ า

1.2 ตำแหนง่ พนกั งานราชการครู

1.3 วุฒิการศึกษา สถาบนั
สถาบัน
- ปริญญาเอก วชิ าเอก สถาบัน มหาวิทยาลยั สงขลานครนิ ทรว์ ิทยาเขตปัตตานี
- ปริญญาโท วิชาเอก สถาบัน วิทยาลัยชุมชนปตั ตานี
- ปริญญาตรี วิชาเอก เทคโนโลยสี ารสนเทศและการประเมนิ ผลการศกึ ษา
- ตำ่ กวา่ ปรญิ ญาตรี วชิ าเอก คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

1.4 ใบอนญุ าตประกอบวชิ าชีพครู

เลขที่ 59109000344335
เมอื่ วันที่ 30 มีนาคม 2559
บัตรหมดอายุวันที่ 29 มนี าคม 2564

1.5 เรมิ่ ต้นปฏิบัตงิ าน ณ วิทยาลัยการอาชพี รามนั เมื่อวันท่ี 1 สงิ หาคม 2562

เป็นระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน (นบั ถงึ วันท่ี 30 เมษายน 2564)

1.6 สอนประจำแผนกวชิ า คอมพิวเตอรธ์ รุ กจิ

1.7 เป็นครูที่ปรกึ ษา ระดบั ชนั้ ปวส.2 แผนกวิชา คอมพิวเตอรธ์ รุ กิจ กล่มุ (พฤ-ศ)

จำนวนนักเรยี น/นกั ศกึ ษา 12 คน

1.8 หนา้ ทีพ่ เิ ศษ 1. หวั หนา้ ศูนย์ฝึกอบรมวชิ าชพี อำเภอศรีสาคร

2. ครปู ระจำสาขาคอมพวิ เตอรธ์ ุรกิจ ศนู ยฝ์ ึกอบรมวิชาชพี อำเภอศรีสาคร
ดแู ลรบั ผิดชอบ งานพัฒนาหลักสตู รการเรียนการสอน ,งานศูนย์ขอ้ มลู ,งาน

3. ประชาสัมพันธ์ และงานแนะแนวนกั เรียน นกั ศกึ ษา ประจำศูนยฯ์ ศรีสาคร

1.9 ขอ้ มูลรางวัล และผลงานของครู 2

ท่ี รายการรางวลั และผลงาน รางวัล ระดับ
-ไม่มี- หนว่ ยงานท่จี ัด
ชนะเ ิลศ
รองชนะเ ิลศ
อ่ืนๆ
ัจงหวัด
ภาค
ชา ิต
นานาชา ิต

หมายเหตุ :
ผู้รับผิดชอบจัดทำ SAR แผนกวิชา นำขอ้ มูลไปกรอกลงใน ตอนที่ 1 หวั ขอ้ 1.5 ของ SAR แผนกวิชา

3

4

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพรามัน พ.ศ.2562 และตามเกณฑ์

การประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับครูผู้สอน/ครูที่ปรึกษา

จำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 8 ข้อ ด้านหลักสูตรและ

การจัดการเรยี นการสอน จำนวน 4 ข้อ และดา้ นครผู สู้ อนและผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา จำนวน 5 ขอ้ มี

ผลการประเมินดังนี้

1.1 การดแู ลและแนะแนวผู้เรยี น (สอดคลอ้ งกบั มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการประเมนิ ที่ 3)

การพัฒนาระบบดแู ลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนใหส้ ามารถสำเร็จการศกึ ษา ตามระยะเวลา ท่ีหลักสูตร
กำหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศกึ ษา

กระบวนการดแู ลและแนะแนวผเู้ รยี น ในหนา้ ท่ีครูท่ีปรกึ ษา

ระดับ  ปวช.  ปวส. ชนั้ ปที ี่ 2 กลุม่ พฤ-ศ สาขาวิชา คอมพวิ เตอร์ธรุ กจิ

จำนวนนกั เรียน/นักศึกษา

แรกเข้า จำนวน 15 คน

ออกกลางคัน จำนวน 3 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 20.00

กลมุ่ เส่ียง จำนวน คน คิดเปน็ ร้อยละ

รายชอื่ นกั เรยี น/นกั ศกึ ษา ในทป่ี รึกษา

ผลกิจกรรม ผลการเรยี น
ผ่าน ไม่ผ่าน
ท่ี รหสั ประจำตัว ช่ือ – สกุล เบอร์โทรศพั ท์ เกรด ผ่าน ตำ่ กวา่
เฉลี่ย เกณฑ์ เกณฑ์
สะสม

1. 6232040046 นางสาวคูซัยมะ๊ บาหะ 0636131488
2. 6232040047 นางสาวซอฟาร์ มาแอ
3. 6232040050 นางสาวซรู นี า บาเหม็
4. 6232040051 นางสาวณัฐนันท์ หอ้ งเมง่

5

ผลกจิ กรรม ผลการเรยี น
ผ่าน ไมผ่ า่ น
ที่ รหัสประจำตัว ช่อื – สกุล เบอร์โทรศพั ท์ เกรด ผ่าน ต่ำกวา่
เฉลย่ี เกณฑ์ เกณฑ์
สะสม

5. 6232040052 นางสาวดิศจี ดีพาส
6. 6232040054 นางสาวนซู ูลา สามะ
7. 6232040055 นางสาวบไู ฮเราะห์ สาแม
8. 6232040056 นายมะฆอดาฟี มะเซง็
9. 6232040057 นางสาวรสุ ตี สาแม
10. 6232040059 นางสาวสริ กิ ร ทองรมย์
11. 6232040060 นางสาวฮีดายะห์ โตะ๊ แวหะยี
12. 6232040071 นางสาวมาซีเตาะ เจ๊ะแล๊ะ

1.2 ผ้เู รียนมคี ณุ ลกั ษณะทพ่ี ึงประสงค์ (สอดคล้องกบั มาตรฐานที่ 1 ประเดน็ การประเมินท่ี 3)

การเข้ารว่ มกจิ กรรมเพือ่ พัฒนาผเู้ รียน นกั เรียน/นกั ศกึ ษา ในทป่ี รกึ ษา ประจำปีการศกึ ษา 2563

ขอ้ มูลผเู้ ข้ารว่ มกจิ กรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุ ลักษณะที่พึงประสงค์

ท่ี ชอื่ โครงการ วนั ทจ่ี ัด สถานที่ ระดับ จำนวน ู้ผเ ีรยน ้ัทงหมด
ชน้ั ป/ี กลุม่ จำนวน ู้ผเ ้ขา ่รวม

้รอยละของ ู้ผเข้า ่รวม

1 ปฐมนิเทศ 12 ส.ค. 63 อาคารวิทยาบริการ ปวส.1 (จ-ศ)และ 17 17 100

ศูนย์ฯศรีสาคร ปวส.2 (พฤ-ศ)

2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ 12 ส.ค. 63 สนามกฬี า ศูนยฯ์ ศรี ปวส.1 (จ-ศ)และ 17 17 100

เกยี รติ วันแม่แห่งชาติ สาคร ปวส.2 (พฤ-ศ)

รวม

หมายเหตุ :
1. เฉพาะนกั เรียน นักศึกษา ในทปี่ รึกษา
2. ผรู้ บั ผิดชอบ SAR แผนกวชิ า นำขอ้ มูลไปกรอกใน ตอนที่ 2 หวั ขอ้ 1.2 ของ SAR แผนกวชิ า

1.3 ผ้เู รยี นมสี มรรถนะในการเปน็ ผ้ปู ระกอบการหรือประกอบอาชพี อิสระ

- (ไมต่ อ้ งรายงาน) –

6

1.4 ผลงานของผเู้ รียนดา้ นนวตั กรรม สิ่งประดษิ ฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

(สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3 ประเด็นการประเมินท่ี 2)
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ

สถานศึกษา ชุมชน จังหวัด หรือระดับชาติ หรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรอื งานวิจัย ระดบั จังหวดั ระดบั ภาค ระดับชาติ หรอื ระดบั นานาชาติ

หมายเหตุ : รางวัล หมายถงึ รางวัลชนะเลศิ รองชนะเลิศ หรอื รางวลั อน่ื ๆ โดยไม่นบั รางวลั ชมเชย

ข้อมลู ผลงานนวตั กรรม สิง่ ประดษิ ฐ์ งานสรา้ งสรรค์ หรอื งานวิจัยของผเู้ รียน (สำหรบั ครผู ูส้ อนวชิ าโครงการ)

สถานทนี่ ำไปใช้ ผลการประกวด

ชื่อผลงานนวตั กรรม สิ่งประดษิ ฐ์ ประโยชน์จริง รางวัล ระดับ
งานสรา้ งสรรค์ หรืองานวจิ ัย ของผเู้ รียน
ท่ี สถานศึกษา
ชุมชน
จังห ัวด
ชา ิต
ชนะเ ิลศ
รองชนะเ ิลศ
่ือนๆ
จังห ัวด
ภาค
ชา ิต
นานาชา ิต

-ไมม่ ี-

รวม

หมายเหตุ :ผ้รู ับผิดชอบ SAR แผนกวิชา นำข้อมลู ไปกรอกใน ตอนที่ 2 หัวขอ้ 1.3 ของ SAR แผนกวชิ า

1.5 ผลการแข่งขันทกั ษะวิชาชีพ (สอดคล้องกบั มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการประเมนิ ที่ 3)

ผลการเข้าร่วม การประกวด แข่งขนั ทางดา้ นทกั ษะวชิ าชีพ ตามท่ีสำนกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำหนด หรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในระดบั จังหวัด ระดับภาค ระดบั ชาติ หรือระดับนานาชาติ
หมายเหตุ

1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน
เหรยี ญทองแดง หรือรางวัลอืน่ ๆ ไม่นับรางวัลชมเชย

7

2. การแข่งขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของหน่วยงาน หรือองค์กร ใน
ระดับชาติของประเทศใดประเทศหน่งึ ไม่นับรวมการจัดกจิ กรรมประกวด แขง่ ขนั ของสถานศกึ ษาที่จัดขน้ึ เอง โดย
รว่ มกับตา่ งประเทศ หรอื เข้าร่วมกบั สถานศึกษาในต่างประเทศ

ข้อมลู ผลการประกวด แขง่ ขนั ทางด้านทกั ษะวิชาชีพ ของนกั เรยี น/นักศกึ ษา ในทป่ี รกึ ษา

ระดบั รางวัล ระดับ
ปวช./
ท่ี ชอื่ -นามสกุล ปวส. รายการรางวัลและ ชนะเ ิลศ หน่วยงานท่จี ดั
ผเู้ รียน ผลงาน รองชนะเลิศ
อื่นๆ
ัจงหวัด
ภาค
ชา ิต
นานาชา ิต

-- - -

รวม

หมายเหตุ :
1. เฉพาะนกั เรยี น นกั ศกึ ษา ในทปี่ รกึ ษา
2. ผ้รู ับผดิ ชอบ SAR แผนกวิชา นำข้อมลู ไปกรอกใน ตอนที่ 2 หวั ข้อ 1.5 ของ SAR แผนกวิชา

1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวชิ าชพี

- (ไมต่ ้องรายงาน) –

1.7 ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาตดิ า้ นอาชีวศึกษา (V – NET)

- (ไม่ตอ้ งรายงาน) –

1.8 การมีงานทำและศึกษาตอ่ ของผสู้ ำเร็จการศึกษา

(สอดคลอ้ งกับมาตรฐานท่ี 1 ประเด็นการประเมินที่ 3)

8

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสตู รประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสตู รประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อสิ ระหรือศึกษาตอ่ เทียบกบั ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทัง้ หมดในปีการศกึ ษาทีผ่ ่านมา

ปกี ารศกึ ษา 2563 (พจิ ารณาจากผจู้ บการศึกษา ปกี ารศกึ ษา 2561)
สำหรบั ครูท่ีปรึกษาทเี่ ป็นครูทปี่ รกึ ษาแต่ระดับ ในชว่ งปีการศกึ ษา ดังน้ี

1. ระดบั ปวช. ช่วงปกี ารศึกษา 2560 - 2561
2. ระดบั ปวส. ช่วงปีการศึกษา 2561 - 2562

ระดับ จำนวน จำนวนผู้ จำนวน จำนวน รวมผ้มู ีงานทำ รอ้ ยละ
ท่ี ชนั้ ปี/ ผู้สำเรจ็ มงี านทำ ผู้ศกึ ษาต่อ ผปู้ ระกอบ ศึกษาตอ่ 100
ในสาขาที่ ในสาขาที่ อาชพี อิสระ
กลุ่ม การศึกษา เกยี่ วข้อง เกี่ยวข้อง หรอื ประกอบ
8 อาชพี อิสระ
1. พฤ-ศ 9 - -
2. 9 1
3. -
- 8 1 100
รวม

หมายเหตุ :
ผูร้ ับผดิ ชอบ SAR แผนกวชิ า นำขอ้ มลู ไปกรอกใน ตอนที่ 2 หัวข้อ 1.8 ของ SAR แผนกวิชา

2.1 การพัฒนาหลกั สตู รฐานสมรรถนะ
2.1.1 การพฒั นาหลกั สตู รฐานสมรรถนะอยา่ งเปน็ ระบบ

(สอดคล้องกบั มาตรฐานท่ี 2 ประเด็นการประเมินที่ 1)
การพัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนา
หลกั สตู รฐานสมรรถนะ หรอื ปรับปรุงรายวชิ า หรอื ปรบั ปรุงรายวิชาเดมิ หรอื กำหนดรายวชิ าเพิม่ เติม

9

ขอ้ มูลการพัฒนาหรือปรับปรงุ หลกั สูตรฐานสมรรถนะ
กระบวนการพัฒนาหรือปรบั ปรงุ หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ท่ี รายวชิ า 1. ศึกษาความ ้ตองการของตลาดแรงงาน เพื่อ
พัฒนาหรือป ัรบปรุงห ัลกสูตร

2. ประสาน ักบสถานประกอบการอ ่ยาง ่ตอเ ่ืนอง
ในการพัฒนาหรือป ัรบป ุรงหลักสูตร

3. พัฒนาห ัลกสูตรฐานสมรรถนะ ร่วม ักบสถาน
ประกอบการ ห ืรอห ่นวยงานท่ีเ ่ีกยว ้ของ

4. ใ ้ชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไ ้ดจากการพัฒนา
5. ิตดตาม ประเ ิมนผล และป ัรบป ุรงหลักสูตร

ฐานสมรรถนะที่ไ ้ดจากการพัฒนาอ ่ยาง
่ตอเ ื่นอง

มี ไมม่ ี มี ไมม่ ี มี ไม่มี มี ไมม่ ี มี ไมม่ ี

1. -
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หมายเหตุ :
ผรู้ ับผดิ ชอบ SAR แผนกวิชา นำขอ้ มลู ไปกรอกใน ตอนท่ี 2 หวั ขอ้ 2.1.1 ของ SAR แผนกวชิ า

2.2 การจัดการเรยี นรสู้ กู่ ารปฏิบัติที่เน้นผ้เู รยี นเปน็ สำคญั
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรยี นร้สู ่กู ารปฏิบัติ

(สอดคล้องกบั มาตรฐานที่ 2 ประเด็นการประเมนิ ท่ี 2)
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมคี ุณภาพ เพ่ือพฒั นาผู้เรยี นให้มีคุณลกั ษณะและทักษะท่จี ำเป็นในศตวรรษ ท่ี 21

ข้อมลู การจัดทำแผนการจัดการเรยี นรู้ ประจำปีการศึกษา 2563

10
กระบวนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

ช่อื วิชา
ท่ี รหัสวิชา 1. ีมการ ิวเคราะห์หลัก ูสตรราย ิวชา
2. มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐ ิกจพอเพียง
3. มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ ูส่การปฏิบั ิตและ
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น PjBL, Active
Learning, STEM ฯลฯ
4. มีการกำหนดใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และ
นำมาใใช้ ัจดการเ ีรยนฯ
5. ีมการกำหนดแนวทางการ ัวดผลและประเ ิมนผลต
ตามสภาพจ ิรง ้ดวย ูรปแบบ ิว ีธการ ที่หลากหลาย

ภาคเรียนที่ 1/2563

1 20204-2001 ระบบปฏิบัติการเบื้องตน ✓✓ ✓ ✓ ✓

2 20204-2104 โปรแกรมนําเสนอ ✓✓ ✓ ✓ ✓

3 2204-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด ✓✓ ✓ ✓ ✓

4 30001-2003 เทคโนโลยดี ิจทิ ัลเพือ่ การจัดการอาชพี ✓✓ ✓ ✓ ✓

5 3001-2001 เทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 30204-2006 การสรางแบรนดธุรกิจดจิ ิทัล ✓✓ ✓ ✓ ✓

7 3200-0011 คอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานธุรกจิ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8 3204-2002 การใชโปรแกรมสํานกั งานขน้ั สงู ✓✓ ✓ ✓ ✓

ภาคเรยี นที่ 2/2563

1 20204-2004 หลักการเขยี นโปรแกรม ✓✓ ✓ ✓ ✓

2 2204-2009 การสรางเว็บไซต ✓✓ ✓ ✓ ✓

3 2204-2109 โปรแกรมสําเรจ็ รปู ทางสถิติ ✓✓ ✓ ✓ ✓

4 2204-8501 โครงการ ✓✓ ✓ ✓ ✓

5 30200-0015 ระบบปฏิบัตกิ ารเบอ้ื งตน ✓✓ ✓ ✓ ✓

6 30204-2101 ธรุ กจิ ดจิ ิทัลผานสือ่ สังคมออนไลน ✓✓ ✓ ✓ ✓

7 3200-0010 คอมพวิ เตอรและการบํารุงรกั ษา ✓✓ ✓ ✓ ✓

8. 3204-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพวิ เตอร ✓✓ ✓ ✓ ✓

9 3204-2101 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ✓✓ ✓ ✓ ✓

รวม 6 6 6 6 6

หมายเหตุ :
ผรู้ บั ผิดชอบ SAR แผนกวิชา นำข้อมลู ไปกรอกใน ตอนที่ 2 หวั ข้อ 2.2.1 ของ SAR แผนกวชิ า

11

3.1 ครูผู้สอน
3.1.1 การจดั การเรยี นการสอน

(สอดคลอ้ งกับมาตรฐานท่ี 2 ประเดน็ การประเมนิ ที่ 2)
ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย มีการวดั และประเมินผลตามสภาพจรงิ มีการใชส้ อ่ื นวัตกรรม เทคโนโลยที างการศึกษา แหล่งเรียนรู้
และทำวจิ ัย เพ่อื คณุ ภาพจดั การเรียนรู้และแก้ปญั หาการจัดการเรียนรู้

รายการประเมนิ

ท่ี รายวิชาทสี่ อน
จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนฯ
้ดวย ิว ีธที่หลากหลาย ัวดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง (X)
ใช้ส่ือ น ัวตกรรม เทคโนโล ียทางการ
ศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน (Y)
ทำ ิวจัยเ ่ืพอ ัพฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ (Z)

ภาคเรยี นท่ี 1/2563 ✓✓✓
1 ระบบปฏบิ ัติการเบอื้ งตน ✓✓
2 โปรแกรมนาํ เสนอ ✓✓
3 การเขยี นโปรแกรมบนมาตรฐานเปด ✓✓
4 เทคโนโลยดี ิจิทัลเพอื่ การจัดการอาชีพ ✓✓
5 เทคโนโลยีสารสนเทศเพอื่ การจดั การอาชพี ✓✓
6 การสรางแบรนดธุรกิจดิจทิ ลั ✓✓
7 คอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานธรุ กจิ ✓✓
8 การใชโปรแกรมสาํ นักงานข้นั สูง
✓✓
ภาคเรยี นที่ 2/2563 ✓✓
1 หลกั การเขียนโปรแกรม ✓✓
2 การสรางเวบ็ ไซต ✓✓
3 โปรแกรมสาํ เรจ็ รปู ทางสถิติ ✓✓
4 โครงการ
5 ระบบปฏบิ ตั กิ ารเบอ้ื งตน

12

รายการประเมนิ

ท่ี รายวชิ าทสี่ อน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนฯ
้ดวย ิว ีธ ี่ทหลากหลาย ัวดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง (X)
ใช้ส่ือ น ัวตกรรม เทคโนโล ียทางการ
ศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน (Y)
ทำ ิวจัยเ ่ืพอ ัพฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ (Z)

6 ธรุ กจิ ดิจิทัลผานสอ่ื สังคมออนไลน ✓✓ 1
7 คอมพิวเตอรและการบาํ รุงรักษา ✓✓
8 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ✓✓
9 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ✓✓
66
รวม

สรุปผล การจดั การเรยี นการสอน

คณุ วุฒทิ างการศึกษา สาขาวชิ าเอกท่ีจบ คอมพวิ เตอร์ธรุ กิจ

 ตรงตามสาขาวิชาทส่ี อน  ไม่ตรงตามสาขาวชิ าทส่ี อน

ภาคเรียนท่ี 1/2563 รายวชิ าทส่ี อนท้ังหมด 8 วชิ า

รายวิชาทจ่ี ัดทำแผนการจดั การเรยี นรู้ 8 วชิ า

รอ้ ยละรายวชิ าทจี่ ัดทำแผนการจดั การเรยี นรู้ 100

ทำวจิ ยั เพอ่ื พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยี นรู้ 1 เรือ่ ง

ผลของการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้แบบร่วมมือทม่ี ีต่อผลสมั ฤทธ์ิ

ชอื่ งานวจิ ัย ทางการเรียน วชิ าปฏบิ ตั ิติการเบอ้ื งตน้ ของนกั เรียนระดบั ชนั้
ประกาศนียบัตรวชิ าชีพ ชน้ั ปีท1ี่ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ ศูนย์

ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอศรสี าคร

ภาคเรียนท่ี 2/2563 รายวชิ าทสี่ อนทัง้ หมด 9 วิชา

รายวชิ าท่ีจัดทำแผนการจดั การเรียนรู้ 9 วชิ า

รอ้ ยละรายวชิ าทจ่ี ัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 100

ทำวิจยั เพ่ือพัฒนาคณุ ภาพการจดั การเรยี นรู้ เร่อื ง

ชื่องานวจิ ัย

หมายเหตุ :
ผรู้ บั ผดิ ชอบ SAR แผนกวชิ า นำข้อมูลไปกรอกใน ตอนที่ 2 หวั ข้อ 3.1.1 ของ SAR แผนกวิชา

13

3.1.2 การบริหารจัดการชัน้ เรียน (สอดคลอ้ งกับมาตรฐานท่ี 2 ประเด็นการประเมนิ ท่ี 2)

พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของครูผู้สอนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูล
สารสนเทศหรือเอกสารประจำชัน้ เรียนและรายวิชา ใช้เทคนิควิธกี ารบริหารจัดการชั้นเรยี นให้มีบรรยากาศท่เี อื้อ
ตอ่ การเรยี นรู้ เปน็ ผ้เู สริมแรงให้ผู้เรียนมคี วามมุ่งมัน่ ตัง้ ใจในการเรยี น ดูแลช่วยเหลอื ผู้เรยี นรายบุคคลด้านการเรียน
และด้านอ่นื ๆ

ขอ้ มลู การบรหิ ารจดั การชั้นเรียนของครูผสู้ อน
รายการประเมิน

ท่ี รายวชิ าทสี่ อน
จัดทำ ้ขอมูลผู้เรียนเป็นราย ุบคคล (V)
ีม ้ขอ ูมลสารสนเทศหรือเอกสารประจำ
ช้ันเรียนและราย ิวชาเ ็ปนปัจจุ ับน (W)
ใช้เทค ินค ิว ีธการบริหารจัดการชั้น
เรียนใ ้ห ีมบรรยากาศ ่ทีเ ้ืออ ่ตอการ
เรียนรู้ (X)
ใช้ ิว ีธการเสริมแรงใ ้หผู้เรียนมีความ
ุม่ง ่มัน ้ัตงใจเรียน (Y)
ูดแลช่วยเหลือผู้เรียนราย ุบคคล ้ดาน
การเรียนและ ้ดาน ือ่นๆ (Z)

ภาคเรียนที่ 1/2563 ✓ ✓ ✓ ✓✓
1 ระบบปฏิบัติการเบ้ืองตน ✓ ✓ ✓ ✓✓
2 โปรแกรมนาํ เสนอ ✓ ✓ ✓ ✓✓
3 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด ✓ ✓ ✓ ✓✓
4 เทคโนโลยดี ิจทิ ัลเพอื่ การจัดการอาชพี ✓ ✓ ✓ ✓✓
5 เทคโนโลยสี ารสนเทศเพือ่ การจัดการอาชพี ✓ ✓ ✓ ✓✓
6 การสรางแบรนดธรุ กจิ ดิจิทลั ✓ ✓ ✓ ✓✓
7 คอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานธุรกจิ ✓ ✓ ✓ ✓✓
8 การใชโปรแกรมสํานกั งานขนั้ สูง

ภาคเรยี นท่ี 2/2563
1 หลกั การเขียนโปรแกรม
2 การสรางเว็บไซต
3 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
4 โครงการ
5 ระบบปฏิบัตกิ ารเบอ้ื งตน
6 ธรุ กจิ ดจิ ิทัลผานส่ือสงั คมออนไลน

14

รายการประเมิน

ท่ี รายวิชาทส่ี อน จัดทำ ้ขอมูลผู้เรียนเ ็ปนราย ุบคคล (V)
มี ้ขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำ
ช้ันเรียนและราย ิวชาเ ็ปน ัปจจุ ับน (W)
ใช้เทค ินค ิว ีธการบริหารจัดการชั้น
เรียนใ ้หมีบรรยากาศ ี่ทเ ้ืออ ่ตอการ
เรียนรู้ (X)
ใช้ ิว ีธการเสริมแรงใ ้หผู้เรียนมีความ
มุ่งม่ัน ั้ตงใจเรียน (Y)
ูดแลช่วยเหลือผู้เรียนราย ุบคคล ้ดาน
การเรียนและ ้ดาน ื่อนๆ (Z)

7 คอมพิวเตอรและการบาํ รุงรักษา 88 8 88
8 การเขยี นโปรแกรมคอมพิวเตอร
9 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

รวม

หมายเหตุ :
ผู้รบั ผดิ ชอบ SAR แผนกวชิ า นำข้อมูลไปกรอกใน ตอนท่ี 2 หัวข้อ 3.1.2 ของ SAR แผนกวชิ า

3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

(สอดคลอ้ งกบั มาตรฐานที่ 2 ประเดน็ การประเมนิ ท่ี 3 และมาตรฐานที่ 3 ประเด็นการประเมินท่ี 1)
ครูผู้สอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มกี ารนำผลการพฒั นาตนเองมาใชใ้ นการจัดการเรยี นการสอน มี
ผลงานจากการพฒั นาตนเองและการพฒั นาวชิ าชพี ผลงาน หรอื นวตั กรรม ได้รบั การยอมรับ หรอื เผยแพร่

สรปุ ผลการพัฒนาตนเองและพฒั นาวิชาชพี

วนั /เดือน/ปี หวั ขอ้ การฝึกอบรม/ประชมุ สัมมนา/ศึกษาดูงาน/เป็นวทิ ยากรบรรยาย จำนวนชว่ั โมง

10 ตุลาคม 2563 การจดั ทำแผนปฏบิ ตั ริ าชการประจำปี 2564 24
23-25 กนั ยายน โครงการเชงิ ปฏบิ ัตกิ ารยกระดบั คุณภาพการบริหารจัดการศนู ย์ 24
ฝึกอบรมวชิ าชีพประจำอำเภอ
2563 โครงการฝกึ อบรมวชิ าผ้กุ ำกับลูกเสือวสิ ามญั ข้ันความรเู้ บอื้ งตน้ และขนั้ 48
11-14 พฤศจกิ ายน ความรู้ทว่ั ไป (B.T.C)

2563

รวม 88
หมายเหตุ :

1. ครูผู้สอนไดร้ บั การพัฒนาตนเอง อย่างนอ้ ย 12 ช่วั โมงต่อปี
2. ผรู้ บั ผดิ ชอบ SAR แผนกวิชา นำข้อมูลไปกรอกใน ตอนที่ 2 หวั ขอ้ 3.1.3 ของ SAR แผนกวิชา

15

ผลงาน นวตั กรรม สง่ิ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรคห์ รืองานวจิ ัยของครู

ชอ่ื ผลงาน ประเภทของผลงาน
-ไมม่ ี-

การนำผลงาน นวตั กรรม สงิ่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรคห์ รอื งานวจิ ยั ของครู ไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่

ชือ่ ผลงาน การใชป้ ระโยชน์ ช่องทางการเผยแพร่ จำนวนคร้ัง
-ไม่มี-

16


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ปัญหาเริ่มจากจุดเล็กๆ
Next Book
ระเบียบวาระการประชุม6-64