The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by usa.wisetrit, 2019-12-01 22:00:43

BM Catalogue 2020

BM Catalogue 2020

Keywords: BM Catalogue 2020,PPE

บริษัท บี เอ็ม คอร์เปอเรชั่น จำ� กัด

www.safety-thai.com

อุปกรณป์ ้องกนั ศีรษะ อุปกรณ์ป้องกันฝนุ่ รองเท้านิรภยั อปุ กรณด์ บั เพลิง เทปกาว
อปุ กรณป์ ้องกนั มอื อุปกรณ์จราจร อปุ กรณป์ อ้ งกันการตก อปุ กรณ์กภู้ ัย
อุปกรณป์ ้องกนั มอื
อุปกรณ์ป้องกนั เสียง อปุ กรณ์ป้องกันรา่ งกาย อุปกรณค์ ลนี รมู อุปกรณ์กอ่ สรา้ ง เทปกาว

สCาOรNบTญั ENTS

อุปกรณ์ป้ องกันศรี ษะ HEAD PROTECTION 1-2
3-4
*ขอ้ มลู สนบั สนนุ ทางเทคนิค * หมวกนิรภยั และอะไหล่ * ชดุ รดั ศีรษะและแผน่ กระบงั หนา้ 5-6
7-12
อุปกรณป์ ้ องกันระบบไดย้ ิน HEARING PROTECTION 13-18
19-20
*ขอ้ มลู สนบั สนนุ ทางเทคนิค * ท่ีอดุ หลู ดเสยี ง * ท่ีครอบหลู ดเสยี ง 21-24
25
อุปกรณ์ป้ องกนั ดวงตา EYE PROTECTION 26

*ขอ้ มลู สนบั สนนุ ทางเทคนิค * แวน่ ตานิรภยั 27-28
29-31
อุปกรณ์ป้ องกันระบบทางเดินหายใจ RESPIRATORY PROTECTION 32-34
35-36
*ขอ้ มลู สนบั สนนุ ทางเทคนิค *หนา้ กากปอ้ งกนั ฝ่นุ ละออง *หนา้ กากแบบมีตลบั ไสก้ รอง * ตลบั ไสก้ รอง *DRAGER
37
อุปกรณ์ป้ องกนั มอื HAND PROTECTION 38
39
*ขอ้ มลู สนบั สนนุ ทางเทคนิค *ถงุ มือกนั บาด *ถงุ มือไนลอ่ นเคลอื บพียู *ถงุ มือกนั ไฟฟา้ *ถงุ มือกนั สารเคมี 40-41
42
ชุดป้ องกันรา่ งกาย SAFETY CLOTHING 43

*ขอ้ มลู สนบั สนนุ ทางเทคนิค *ชดุ ปอ้ งกนั สารเคมี *เสอื้ คนงานตดิ แถบสะทอ้ นแสง *เอีย้ ม *ปลอกแขน

ป้ ายความปลอดภัยและงานจราจร SAFETY SIGN & TRAFFIC

*กรวยจราจร *เทปยโู ร *สตกิ เกอรเ์ รอื งแสง *แผงกนั้ *กระจกโคง้ *เสอื้ สะทอ้ นแสง *ปา้ ยความปลอดภยั *ธง

อุปกรณ์ล็อคเพ่อื ความปลอดภัย LOCKOUT /TAGOUT คทั เตอรน์ ิรภัย *CUTTER

*Lockout Tagout *คทั เตอรน์ ิรภยั

ขวดใสส่ ารเคมี REAGENT BOTTLE อ่างลา้ งตาฉุกเฉิน EMERGENCY SHOWER

*ขวดใสส่ ารเคมี *ฝักบวั ฉกุ เฉิน *อา่ งลา้ งตาฉกุ เฉิน

คลีนรูม CLEANROOM

*ขอ้ มลู สนบั สนนุ ทางเทคนิค *ถงุ มือคลนี รูม *ถงุ นิว้ *ชดุ คลีนรูม *ถงุ คลมุ รองเทา้ *แผน่ กาวดกั ฝ่นุ

รองเท้านิรภัย SAFETY SHOES

*SAFETY JOGGER BESTRUN BESTBOY SAFETYRUN SAFETYBOY MARS

อุปกรณป์ ้ องกันการตกจากท่สี ูง FALL PROTECTION

*ขอ้ มลู สนบั สนนุ ทางเทคนิค * เข็มขดั ปอ้ งกนั ตกแบบเตม็ ตวั *คาราบเิ นอร์ *อปุ กรณก์ นั ตก

อุปกรณด์ บั เพลงิ FIRE PROTECTION

*ขอ้ มลู สนบั สนนุ ทางเทคนิค *ถงั ดบั เพลงิ *ชดุ ดบั เพลงิ *ตเู้ ก็บอปุ กรณด์ บั เพลงิ *สายสง่ นำ้� ดบั เพลงิ

อุปกรณ์ดูดซับ LEAK & SPILL ABSORBANCE

*ขอ้ มลู สนบั สนนุ ทางเทคนิค *แผน่ ดดู ซบั สารเคมีและนำ้� มนั ชนิดแผน่ * แผน่ ดดู ซบั สารเคมีและนำ้� มนั ชนิดแทง่

อุปกรณ์กภู้ ยั และปฐมพยาบาล RESCUE & FIRST AID

*กระเป๋ าพยาบาล * เฝือกลม *เฝือกคอ *เตียงฉกุ เฉิน *แผน่ กระดานเคล่อื นยา้ ยผปู้ ่วย

หุน่ จำ� ลองฝึ กหัดและสอนการช่ วยชีวิต FIRST AID CPR TRAINING

*หนุ่ จำ� ลอง *เครอ่ื งกระตนุ้ หวั ใจไฟฟา้ AED *ตเู้ ก็บ AED

ป้ ายทางหนไี ฟ/ ไฟฉกุ เฉนิ LED EXIT SIGN/ EMERGENCY LIGHT

*ขอ้ มลู สนบั สนนุ ทางเทคนิค *ปา้ ยทางหนีไฟ * ไฟฉกุ เฉิน

อุปกรณ์สิน้ เปลือง CONSUMABLE SUPPLYS

*รวั้ พลาสตกิ *ผา้ ใบก่อสรา้ ง *เทปกาว *พดั ลม *เคเบลิ้ ไทร์ *ใบเจียร*ฟี ลม์ ยืด

ผลิตภณั ฑห์ ลอ่ ล่ืน LUBE OIL

*นำ้� มนั เครอ่ื ง *นำ้� มนั เกียร์

www.safety-thai.com บริษทั บี เอ็ม คอร์เปอเรช่ัน จำ� กดั

อHุปEAกDรณPป์R้ อOงTกECันTศIีรOษNะ

หมวกนิรภยั ชว่ ยปอ้ งกนั ศีรษะจากวตั ถทุ ่ีตกลงมากระแทก โดยรองในหมวก
นิรภยั หนา้ ท่ีชว่ ยกระจายแรงกระแทกใหเ้ ป็นบรเิ วณกวา้ งขนึ้ และชว่ ยดดู ซบั

แรงกระแทกใหเ้ บาลง เพ่ือลดความสรุนว่ แนรงปจารกะอกบุ ตัอเิ หบตอขุ นั อตรงาหยทม่ีเกวิดขกนึ้ นริ ภยั

เปลือกหมวก (Shell) ช่องระบายอากาศ (Ventilation)

ฉีดขนึ้ รูปเป็นชิน้ เดียว ไมม่ ีรอยตอ่ และ สำ� หรบั หมวกท่ีมีชอ่ งระบายอากาศ ชว่ ยใหอ้ ากาศเยน็ ไหลเขา้
มีสตี า่ งๆ เพ่ือแบง่ กลมุ่ งาน ผลติ จากวสั ดุ ดา้ นลา่ งของหมวกทงั้ ดา้ นหนา้ และดา้ นหลงั ไปตามเปลือก
• ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) หมวกดา้ นในกบั รองในศีรษะและไลอ่ ากาศรอ้ นท่ีอยภู่ ายใน
• HDPE (High Density Polyethylene) หมวกออกทางดา้ นบนท่ีเป็นชอ่ งเปิด

ช่องประกอบอุปกรณ(์ Slots) พนื้ ทต่ี ดิ โลโก้ (Badging)

อยดู่ า้ นขา้ งหมวกนิรภยั ทงั้ 2ขา้ ง เพ่ือใชป้ ระกอบรว่ มกบั บรเิ วณหมวกนิรภยั ดา้ นหนา้ มีพืน้ ท่ีวา่ งสามารถ
อปุ กรณอ์ ่ืน เชน่ Earmuff และFace shield โดยมีขนาด ตดิ สตกิ๊ เกอรโ์ ลโก้ หรอื สญั ลกั ษณข์ องผใู้ ชง้ านได้
ชอ่ งกวา้ ง 3 ซม. ตามมาตรฐานANSI และ EN

Head Protection ปี กหมวก (Peak) สายรัดศรี ษะ (Head Band)

เพ่ิมมมุ มองดา้ นหนา้ ไดม้ ากขนึ้ เป็นแถบท่ีแนบไปรอบศีรษะ เพ่ือใชป้ รบั ขนาด
ใหพ้ อดีกบั ศีรษะ
ปรบั หมุน ของผสู้ วมใส่ โดยมีรูปแบบการปรบั 2 ชนิด คือ
www.saปfeรtyับ-เtลha่อื i.นcom 1. แบบปรบั เล่อื น (Pin lock)
2. แบบปรบั หมนุ (Ratchet)

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

สายรดั คางยางยืด

HLMT10009-S1WH หมวกนิรภยั ABS/HDPE ปรบั เล่อื น/หมนุ สายรดั ขาว 1 ใบ 10 ใบ
คางยางยืด เหลือง 1 ใบ 10 ใบ
แดง 1 ใบ 10 ใบ
HLMT10009-S1YL หมวกนิรภยั ABS/HDPE ปรบั เล่อื น/หมนุ สายรดั นำ้� เงิน 1 ใบ 10 ใบ
คางยางยืด เขียว 1 ใบ 10 ใบ

HLMT10009-S1RD หมวกนิรภยั ABS/HDPE ปรบั เล่อื น/หมนุ สายรดั
คางยางยืด

HLMT10009-S1BU หมวกนิรภยั ABS/HDPE ปรบั เล่อื น/หมนุ สายรดั
คางยางยืด

HLMT10009-S1GR หมวกนิรภยั ABS/HDPE ปรบั เล่อื น/หมนุ สายรดั
คางยางยืด

สายรดั คางไนลอ่ น 4 จดุ + มีรูระบายอากาศ

HLMT10010-S1WH หมวกนิรภยั ABS/HDPE มีรูระบายปรบั เล่อื น/หมนุ ขาว 1 ใบ 10 ใบ
HLMT10010-S1YL สายรดั คาง4จดุ
HLMT10010-S1RD
HLMT10010-S1BU หมวกนิรภยั ABS/HDPE มีรูระบายปรบั เล่อื น/หมนุ เหลือง 1 ใบ 10 ใบ
HLMT10010-S1GR สายรดั คาง4จดุ

หมวกนิรภยั ABS/HDPE มีรูระบายปรบั เล่อื น/หมนุ แดง 1 ใบ 10 ใบ
สายรดั คาง4จดุ

หมวกนิรภยั ABS/HDPE มีรูระบายปรบั เล่อื น/หมนุ ฟา้ 1 ใบ 10 ใบ
สายรดั คาง4จดุ

หมวกนิรภยั ABS/HDPE มีรูระบายปรบั เล่อื น/หมนุ เขียว 1 ใบ 10 ใบ
สายรดั คาง4จดุ
บริษทั บี เอม็ คอรเ์ ปอเรช่ัน จำ� กัด

Dหมisวpกoใsยaสbงั leเคSราpะuหnส์ bำ� oหnรdบั โCรaงpงาfนoอrุตIสnาdหuกstรrรyม

หมวกกนั กระแทก รหสั สนิ คา้ • ผลติ จากผา้ Nonwoven Polypropylene
Bump Cap • Spunbond ไมเ่ ป็นขยุ จงึ ไมก่ ่อใหเ้ กิดการ
• หลดุ รว่ งของเสน้ ใย มีความเหนียว เบา และ
• ผลติ จากวสั ดุ PE (Polyethylene) นำ้� หนกั เบาสวมใสส่ บาย • ยืดหยนุ่ ไดด้ ี
• มีรูระบายอากาศดา้ นขา้ งหมวก • ใชส้ วมศีรษะป้ องกนั ฝ่นุ เสน้ ผม จากศีรษะ
• เหมาะสำ� หรบั การทำ� งานในท่ีแคบปอ้ งกนั การเฉ่ียวชนการ ตกลงปนเปื้อนผลติ ภณั ฑ์
• กระแทกบรเิ วณศีรษะ เพียงเลก็ นอ้ ย รายละเอียดสนิ คา้ สำ� หรบั งานอตุ สาหกรรมตา่ งๆ โรงพยาบาล
• ไมเ่ ป็นส่อื นำ� ไฟฟา้ อาหาร และอิเลก็ ทรอนิกส์
• รองใน 4 จดุ แบบปรบั เล่อื นสามารถปรบั ขนาดไดต้ ามตอ้ งการ
สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

BF200B หมวกใยสงั เคราะหส์ ฟี า้ + ฟา้ 1 แพค็ 100 ชิน้ :แพค็

BF200B หมวกใยสงั เคราะหส์ ีขาว+ ขาว 1 แพค็ 100 ชิน้ :แพค็

กมเอกปตาาุา็นรรตสปทมราดอฐ้าหตางสกกนรอรฐนัรบEามแกNนราซงทร3ง่ึเ่ีเทจ9มจาน7ีขาะแะอ้ตทรจบอ้ งะงงังกลกคผรุบั บา่ัะรนแข3า่ ทมอ.งกงากกกตขาาารอยรรฐตงแทาหา้ลดนนมะสกทปวอาการรบนะนทสทกิรดภทิ่ีแาสรนยัธอติภน่ มบดิ าอาดไพนตฟงั รคนฐ4/วี้ 1าา.น.มกโกดาปEายรลNรปหอดอม้3ดดู ง9วภซก7กบยัันันใแแิรนรรภกงงยักบาทรรีบะ่ใีผขชแา่ า้ใ้ทนนงกงาน2. 32อศค1...าีรณุ ษหสไยมภวกุ่มะแ่านาวแนพรปกลใะกนรชะนะ่อิรงแ้ กำ�นภาถใอกยนั หบบาทใร้ ร่ีมชดัสให้ีอเชว่ หมานง้ งยาวป่ือนกุกราคนะรกวิรใภรอชเยบัปง้ ทาขลน่ีมอ่ยี นงีอนหาาทมนยกุ วกกุ ก1าว-นรา่ 2ผิร2ลภป-ต3ิียั เปกเชีินคน่ กวรวรอา่ตงร5ใวนปจีสสอายบรดั
มาตรฐาน ประเภท การทดสอบการดดู ซบั แรงกระแทก การทดสอบปอ้ งกนั แรงเจาะทะลุ

มอก.368-2554 ประเภท 1 หมวกแบบปีกหมวกเตม็ ประเภท 2 หมวกมีกระบงั ดา้ นหนา้ 3.54-3.64 kg. @ 0.45 kg. @ 3.05 m. Head Protection
CLASS E (Electrical) หมวกนิรภยั ท่ีใชเ้ พ่ือลดแรงกระแทกของวตั ถุ และ 1.524 m.
ลด อนั ตรายอนั อาจเกิดจากการสมั ผสั กบั ตวั นำ� ไฟฟา้ แรงดนั สงู ทนแรงดนั
ไฟฟา้ ทดสอบ 20,000 V.

ชุดรัดศรี ษะและแผน่ กระบงั หน้า

Bชุดroศwรgีษuะแaบrdบปรับหมุน Fแaผc่นeกshรiะeบldังหGนaา้ sเช่ือWมeแldกi๊สng Visor CE, ANSI Z87+
• โครงครอบศีรษะ ปอ้ งกนั อนั ตรายจากทางดา้ นหนา้ และดา้ นบน • ผลติ จากวสั ดโุ พลีคารบ์ อรเ์ นตชนิดใส หนา 1 มม. ใชป้ อ้ งกนั
• สายรดั ปรบั ความกระชบั แบบหมนุ สะดวกในการสวมใส • ใบหนา้ และดวงตาจากสะเก็ดฝ่นุ ละอองไดด้ ี
• มีแผน่ ปอ้ งกนั เหง่ือดา้ นหนา้ ใหค้ วามสบายในการสวมใส่ • เหมาะกบั งานเจียร ขดั ,ตดั ,เจาะและการกระเดน็ ของสารเคมี
• ใชร้ ว่ มกบั กระบงั หนา้ รุน่ FC48+ หรอื FC48G5+ • ขอบผลติ จากอลมู ิเนียม (นำ้� หนกั เบา) สามารถปรบั รูปทรงได้
• เลนสเ์ คลือบ Hard Coated ปอ้ งกนั การกระแทก ปอ้ งกนั รอยขีดขว่ นไดด้ ี
รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด สี หนว่ ย บรรจุ • ใชร้ ว่ มกบั โครงครอบศีรษะ B1YE
1 ชิน้
VISOR-B1YE EAGLE Face Shield Freesize เหลือง 1 ชิน้
Mask B1YE ครอบหวั
รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

VISOR-FC48 กระบงั หนา้ PC ใส 8 x 15.5 นิว้ ใส 1 ชิน้ 1 ชิน้
#FC48+

VISOR-FC48G5 กระบงั หนา้ PC 8 x 15.5 นิว้ เขียว 1 ชิน้ 1 ชิน้
เขียวเฉด
5#FC48G5+

HชุดigศhรษีTeะแmบpบeปrรaับtuหrมeุนVชiนsิดorป้ อwงitกhันคCวhาinมgรu้อaนrdพร้อมครอบคาง • แผน่ กระบงั ชนิดพิเศษทนความรอ้ น
• สายรดั ปรบั ความกระชบั แบบหมนุ สะดวกในการสวมใส
รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด สี หนว่ ย บรรจุ • มีแผน่ ปอ้ งกนั เหง่ือดา้ นหนา้ ใหค้ วามสบายในการสวมใส่
VISOR-FC48C กระบงั หนา้ PC ใส Freesize ใส 1 ชิน้ 1 ชิน้ • ใชร้ ว่ มกบั ท่ีครอบคาง CHINGUARD ปอ้ งกนั ความรอ้ น และ การกระเดน็
#FC48C+ • สำ� หรบั งาน เตาหลอม หมอ้ อบ เครอ่ื งรดี โลหะ

www.safety-thai.com บริษทั บี เอม็ คอรเ์ ปอเรช่ัน จ�ำกัด

อHุปEAกRรณINGป์ ้ อPงRกOันTรEะCบTบIไOดN้ยนิ
เสียงมอี นั ตรายอย่างไร
ตเหมใกทอลซหา็จดอ่่ีสตีคู ลก้ศะไลาอว้ ลปาไยัมางงขม์รกหมออาดนไ่็จยยรรสดำแ�ถอืะใ่ใูู่ายร้ลนนทรเมงรินบะัสยำ�ชายี ฟใาภ่ีรวปแกหนถัิตงตารว้เแตพะอาถ่่“สหลสลยแา้ยี“ะหูาาเไ่วูหงสดอทดดนไตู ียดดด้รหลวงึ งบัทวต้ก้รอ”้ดยอเืนง”ั้มแสงัแคกใไลทเยี ตนมกวาะ่ีมงารคิ่นกส่หเีเจมสวาไสาารปยาร่อืมียการมกามางยจบัก็จถดรสรงัฟถละ่ีงัคภล2ัไงทำ�บะัาเ0ดเบชำ�เสพคยล้เน่อายีฮ่เงัินยกนรั งิรโว็ฯแใแตรใตหขลลนงลรซนึคง้ฯ้ะาขะ์าถงตยตอจทนองึดิตบอ้ะำ�ทยตอ่ง2ทเใใู่ขอกหห0อ่ำ�นตผล,พคหใู้ 0สจา้หาวรดู0ภำ�ยออื้าโ0คการเมวมยปุงพดัเยัสีอฮง็เนแวชาาาหิรควะน่ตมกนาดรนปาซาปกบัลพรร์กั้เมนเอปสถ้ิกสตโอมียใวลายีไิ นกดงทรดหงเกจห่ีมโ้บะซาดาูีเหาสง่ึกรสยเรมไำน�ียกเอืดฉหีผงีหิน้ผย้พลรดยูไทูิน้บัปางังั่ีผะู้

เสยี งดงั แคไ่ หนจึงจะเกดิ อันตราย แบบทดสอบเบอ้ื งต้น วา่ ท่ีทำ� งานเสียงดงั หรอื ไม่ ?

สอปเปนำัร� ็นะหตตกรรบนาั้าศยคเกทรนาร่ีเทกคะ่ีทิดทวำ�รจรงเวาชางก็คนมเเสหหกียราณอืงดไตฑไดทอ้ก์ ้ งยเำ�ชอหวน่ยนา่ กู่ ทตดบั ำ�นขเงอเสาองยี นงรงอเะดปยดง็ันใู่บัทนบเงั้ สพรวกิยีืน้นั รงทใทไ่ีอนม่ีเนัปผส่ ็ตบนัารมอโานาัรยงรตหกถรรลหาอื งึลยไกีโมตรเ่งลา?เม่ยี หงลก็ 3214.... ยปถสพืานง้ัรดู เผะหคกมลา่ยุตาเงกวปณกา่นั็นนั ดสไ9ป1ว้า0ยตมเdมเาาสBมตรยี (ถรขAงไอ้ป)ดกห3ย้ ตรินแอืิเสสมดียางงกวอกา่ ยวสา่า่ งภไารพตแอ้ วงดพลดู อ้ ซมำ้� กหารรอื ทตำ� ะงโากนนนคนั้ ยุ มกีคนั วหารมอื ดไมงั เ่สียง

Hearing Protection7 ช่ัวโมง - สัมผัสเสยี ง < 91dB(A) 8 ช่ัวโมง - สัมผัสเสยี ง < 90dB(A) *ใตหม้ามีกปารรตะกิดาปศ้ ากยรเพะท่อื รแวจงง้ อเตุตือสนาหแกละรครวมรสระวบมุหใสาก่ อมุปเี สกียรงณด์ลังเดกเินสียมงาตรฐาน

>8ช่ัวโมง - สัมผัสเสยี ง < 90dB(A) ทกุ ช่วงเวลา - สัมผัสเสยี ง < 140dB(A)

ท่ีอุดหลู ดเสยี ง Earplugs
Silicone : Reusable : น�ำกลับมาใช้ใหมไ่ ด้
ท่ีอุดหูลดเสียงซิลโิ คนชนดิ มีสาย
Silicone Corded Earplugs

3M1270-POLY 3M1270-PVC 3M1270-POLYB 3M1270-PVCB YMD513 YMD505-1

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
สม้ 1 ชิน้ 100
3M1270-POLY ท่ีอดุ หชู นิดมีสายโพลี 3M1270-PVCB ท่ีอดุ หชู นิดมีสายพีวีซี/กลอ่ ง สม้ 1 ชิน้ 100
1 ชิน้ ชิน้ :กลอ่ ง ชิน้ :กลอ่ ง
100
3M1270-PVC ท่ีอดุ หชู นิดมีสายพีวีซี สม้ 1 ชิน้ YMD513 ท่ีอดุ หชู นิดมีสายโพลี สม้ 1 ชิน้ 100
ชิน้ :กลอ่ ง ชิน้ :กลอ่ ง
100
3M1270-POLYB ท่ีอดุ หชู นิดมีสายโพล/ี กลอ่ ง สม้ YMD505-1 ท่ีอดุ หชู นิดมีสายโพล/ี กลอ่ ง สม้ 1 ชิน้ 100
ชิน้ :กลอ่ ง ชิน้ :กลอ่ ง

www.safety-thai.com บรษิ ัท บี เอ็ม คอรเ์ ปอเรช่ัน จำ� กัด

PU Foam : Non Reusable : ไม่สามารถนำ� กลับมาใช้ใหม่

3M1110 3M1110-POLY YMD505 YMD519

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

3M1110 ท่ีอดุ หชู นิดโฟม สม้ 1 ชิน้ 100 ชิน้ :กลอ่ ง
สม้ 1 ชิน้ 100 ชิน้ :กลอ่ ง
3M1110-POLY ท่ีอดุ หชู นิดโฟมมีสายโพลี เหลือง 1 ชิน้ 100 ชิน้ :กลอ่ ง
เหลอื ง 1 ชิน้ 100 ชิน้ :กลอ่ ง
YMD505 ท่ีอดุ หชู นิดโฟม สม้ 1 เครอ่ื ง 1 เครอ่ื ง
สม้ 1ถงุ 200 ชิน้ :ถงุ
YMD519 ท่ีอดุ หชู นิดโฟมมีสายพีวีซี

EARDIS100 ชดุ จา่ ยโฟมอดุ หลู ดเสียง

EARREFIL ท่ีอดุ หชู นิดเตมิ

ท่คี รอบหูลดเสียง Earmuffs

3M H9A Peltor Optime 98 3M H9P3E Peltor Optime 98 3M Peltor H10A Optime 105 3M Peltor H10P3E Optime 105 Hearing Protection

• ฝาครอบสเี หลือง ใหเ้ หน็ ชดั ในขณะ • ฝาครอบสเี หลือง ใหเ้ หน็ ชดั ในขณะ • รุน่ พิเศษ ฝาครอบ 2 ชนั้ • รุน่ พิเศษ ฝาครอบ 2 ชนั้
ทำ� งาน ราคาประหยดั ทำ� งาน ราคาประหยดั • ลดเสยี ง NRR : 30dB • ลดเสยี ง NRR : 27 dB
• เหมาะกบั การใชล้ ดเสียงในบรเิ วณ • เหมาะกบั การใชล้ ดเสยี งในบรเิ วณ
• ลดเสียง NRR : 25 dB • ลดเสียง NRR : 23 dB
• เหมาะกบั ใชล้ ดเสยี งในบรเิ วณท่ีมี • เหมาะกบั การใชล้ ดเสยี งในบรเิ วณท่ีมี บรเิ วณท่ีมีเสยี งดงั เฉล่ยี ่ 105 เดซเิ บล ท่ีมีเสียงดงั เฉล่ยี 105 เดซเิ บล

เสียงดงั เฉล่ยี 98 เดซเิ บล เสยี งดงั เฉล่ยี 98 เดซเิ บล

PASSIVE | Leightning® Family - ท่ีครอบหนู ำ� ห้ นกั เบา แข็งแรงทนทาน โครงสรา้ งเหลก็ นำ้� หนกั เบา บนุ วม เนน้ ความสบาย
ในการสวมใส่ รวมถงึ เทคโนโลยี AIR FLOW CONTROL TECHNOLOGY เทคโนโลยีควบคมุ การไหลของอากาศ เพ่ิม
ประสทิ ธิภาพกนั เสียงรบกวนทงั้ ความถ่ีสงู และความถ่ีต่ำ�

LeLig1 h|tnลiดnเgส®ยี งHNeRaRdb2a5nd LeLig2h|tnลiดnเgส®ยี งHNeRadRb2a7nd LeLi3gh|tnลiดnเgส®ียงHNeRadRb3a0nd LeL1igHht|nลinดgเส®ียงHeNaRdRba2n3d

TTh1u|ndลeดrเ®สียงHeNaRdRba2n6d TTh2un| dลeดrเ®สยี งHeNaRdRba2n8d TTh3un| dลeดrเ®สยี งHeNaRdRba3n0d TT1hHun|dลeดr®เสยี HงeaNdRbRan2d3

www.safety-thai.com บริษทั บี เอ็ม คอรเ์ ปอเรช่ัน จำ� กดั

EอYุปEกรPณROป์ ้TอEงCกTนั IOดNวงตา อนั ตรายท่ีเกดิ ขน้ึ กบั ดวงตา แบ่งไดเ้ ป็น

เกร็ดความรู้ ประเภท สาเหตแุ ละความเสยี หาย ลกั ษณะงาน
อนั ตราย
ปค*3(21Aก...ณุอ้ nาสมมงรtสากีีนคiป-มมนัณำุ้� Sอ้ บาหรงcสรอตันกrถมยขิaกันักบขtอเcกนับีดตังhากเาขใิ ลรน&รว่ขนะนกีดAสแาขแทnโ์รพว่ลtปกiนละไอ้Fทดเคี งoค่ีดด้ากgลียรีนั)ือบ์่ิงรเบขพองั ปนึสเ้่ิมนีอ้เเUตตลงV:กมินนัสไดกค์ บา้วรารเมงกสีกิดว่าฝนรา้ เคลือบแข็ง การกระแทก ระดบั ความเสยี หายของดวงตาขนึ้ อยกู่ บั ขนาด, ความ งานเจียร, งานกลงึ , งานพน่ ทราย,
สารเคมี รุนแรง และความเรว็ ของวตั ถุ เชน่ เศษไม้ เศษโลหะ งานเล่อื ยไม,้ งานตดั ไม,้ งานเจาะ
การกระเซน็ ของสารเคมีเหลว, ฟมู , ไอระเหย, ละอองสาร งานผสมสารเคมี, งานลา้ ง
ฝ่ นุ เคมี ทำ� ใหเ้ กิดอาการปวดและไหม้ ดวงตาอาจมีสแี ดง ทำ� ความสะอาด, งานชบุ , งานท่ี
หรอื เปลือกตาบวม เก่ียวกบั เลอื ดและสารคดั หล่งั
เกิดจากการทำ� งานในพืน้ ท่ีท่ีตอ้ งเจอฝ่นุ ผง งานเก่ียวกบั ไม,้ งานขดั , งานปนู

แสง, รงั สี เกิดจากแสงอลั ตราไวโอเลต (UV), แสงอินฟราเรด, (IR) งานเช่ือม, งานตดั , งานบดั กร,ี
ความรอ้ น และแสงสะทอ้ น งานเลเซอร์
เกิดจากงานท่ีมีความรอ้ นสงู หรอื ไอความรอ้ นพน่ ใส่ เตาหลอม, งานหลอ่ , งานเช่ือม

YแวSน่3ตSาEนRริ IภESัย รุน่

แCวLE่นAตRาน/ิรภBยัLAรCุ่นK 1/71IO0 • แวน่ ตากนั สะเก็ด รูปทรงสปอรต์
• วสั ดุ (Material) Polycarbonate (PC)
• เลนสอ์ อกแบบใหม้ ีขนาดใหญ่เป็นแบบชิน้ เดียวมองเหน็ ไดใ้ น • ปอ้ งกนั แสง UV 400
มมุ กวา้ ง ปอ้ งกนั แรงกระแทกและชว่ ยปกปอ้ งดวงตาจากเศษ • มาตรฐานรองรบั ANSI Z87.1, EN166D

• วตั ถอุ นั ตรายและการกระเซน็ ของสารเคมีเลก็ นอ้ ยไดม้ ากขนึ้ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
เพ่ิมความพิเศษดว้ ยสนั จมกู แบบมาตรฐาน YS-301
YS-302 แวน่ ตานิรภยั เลนสใ์ ส ใส 1 ชิน้ 12 ชิน้ :กลอ่ ง
• สวมใสส่ บาย กระชบั สามารถปรบั ขาแวน่ สนั้ ยาวไดถ้ งึ 4ระดบั YS-311
YS-312 แวน่ ตานิรภยั เลนสใ์ สปรอท ใสปรอท 1 ชิน้ 12 ชิน้ :กลอ่ ง

แวน่ ตานิรภยั เลนสด์ ำ� ดำ� 1 ชิน้ 12 ชิน้ :กลอ่ ง

Eye Protection แวน่ ตานิรภยั เลนสด์ ำ� ปรอท ดำ� ปรอท 1 ชิน้ 12 ชิน้ :กลอ่ ง

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

3M1710-CL แวน่ ตานิรภยั เลนสใ์ ส ใส 1 ชิน้ 12 ชิน้ :กลอ่ ง

3M1710-BL แวน่ ตานิรภยั เลนสด์ ำ� ดำ� 1 ชิน้ 12 ชิน้ :กลอ่ ง

3M1710-IO แวน่ ตานิรภยั เลนสใสปรอท ใสปรอท 1 ชิน้ 12 ชิน้ :กลอ่ ง แว่นตานิรภัย 11326 11327 11328

• เลนสผ์ ลติ จากวสั ดโุ พลคี ารบ์ อเนต (Polycarbonate) แข็งแรง ทนทาน ภาพชดั เจน
• ปอ้ งกนั รงั สี Ultraviolet ไดม้ ากถงึ 99.9%
• ลดการเกาะของละอองนำ้� บนเลนส์ (Anti-fog)
• ปอ้ งกนั การขีดขว่ น (Anti-scratch) เพ่ือยืดอายกุ ารใชง้ าน
• เลนสใ์ ส Indoor

แว่นตานิรภัย เลนสใ์ ส 3M V34 35 ASIAN รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

• รูปลกั ษณข์ องแวน่ ตา ถกู ออกแบบใหโ้ คงรบั กบั ใบหนา้ ชาวเอเชียโดยเฉพาะ 3M11326-CL แวน่ ตานิรภยั เลนสใ์ ส ใส 1 ชิน้ 12 ชิน้ :กลอ่ ง
• เลนสผ์ ลติ จากวสั ดุ Polycarbonate เคลือบสารปอ้ งกนั ฝา้
• ปอ้ งกนั รงั สี UV ได้ 99.9% ไดร้ บั มาตรฐาน ANSI Z87.1 3M11327-BL แวน่ ตานิรภยั เลนสด์ ำ� ดำ� 1 ชิน้ 12 ชิน้ :กลอ่ ง
• นำ้� หนกั เบาและแขง็ แรง * นำ้� หนกั 5.7 กรมั
3M11328-IO แวน่ ตานิรภยั เลนสใ์ สปรอท ใสปรอท 1 ชิน้ 12 ชิน้ :กลอ่ ง

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

3MV34-CL แวน่ ตานิรภยั เลนสใ์ ส ใส 1 ชิน้ 12 ชิน้ :กลอ่ ง

3MV35-BL แวน่ ตานิรภยั เลนสด์ ำ� ดำ� 1 ชิน้ 12 ชิน้ :กลอ่ ง แว่นตานริ ภัย 11386 11387 11388

แวน่ ครอบตา 2009V • เลนสผ์ ลติ จากวสั ดโุ พลีคารบ์ อเนต (Polycarbonate) แข็งแรง ทนทาน ภาพชดั เจน
• ครอบตาปอ้ งกนั ฝา้ • ปอ้ งกนั รงั สี Ultraviolet ไดม้ ากถงึ 99.9%
• ปอ้ งกนั ฝ่นุ และสารเคมี เขา้ ดวงตา • ลดการเกาะของละอองนำ้� บนเลนส์ (Anti-fog)
• นำ้� หนกั เบา • ปอ้ งกนั การขีดขว่ น (Anti-scratch) เพ่ือยืดอายกุ ารใชง้ าน
• ผา่ นมาตรฐานประเทศอตุ สาหกรรมชนั้ นำ� • เลนสใ์ ส เลนสI์ ndoor/Outdoor

เชน่ อเมรกิ า ยโุ รป ญ่ีป่นุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
• ปอ้ งกนั แสง UV 99.99%
• ปอ้ งกนั รอยขีดขว่ น 3M11386-CL แวน่ ตานิรภยั เลนสใ์ ส ใส 1 ชิน้ 12 ชิน้ :กลอ่ ง

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ 3M11387-BL แวน่ ตานิรภยั เลนสด์ ำ� ดำ� 1 ชิน้ 12 ชิน้ :กลอ่ ง

3M2009V-CL ครอบตานิรภยั ใส 1 ชิน้ 12 ชิน้ :กลอ่ ง 3M11388-IO แวน่ ตานิรภยั เลนสใ์ สปรอท ใสปรอท 1 ชิน้ 12 ชิน้ :กลอ่ ง

www.safety-thai.com บริษทั บี เอ็ม คอรเ์ ปอเรช่ัน จ�ำกัด

แว่นตานิรภัย เลนสใ์ ส YS-101 แวน่ ตานริ ภยั เลนส์ใส 3M 2750

• เลนสผ์ ลติ จากวสั ดุ โพลคี ารบ์ อเนต ทนตอ่ แรงกระแทก • เลนสเ์ คลอื บแข็งปอ้ งกนั รอยขีดขว่ นและเคลือบสารปอ้ งกนั ฝา้
• กรองแสง UV 99.9% • ฐานรองจมกู ผลติ จากวสั ดอุ อ่ นนมุ่ ระบายอากาศไดด้ ี สวมใสไ่ ดน้ านไมเ่ จ็บ
• เลนสเ์ คลือบแข็ง ปอ้ งกนั รอยขีดขว่ น (Anti-scratch) เลนสอ์ อกแบบใหม้ ีขนาด • ปลายขาทำ� จากวสั ดอุ อ่ นนมุ่ โคง้ กระชบั รบั ใบหนา้ ลดแรงกด สวมใสไ่ ดน้ าน
• ขาแวน่ ปรบั ความยาวได้
ใหญ่เป็นแบบชิน้ เดียวมองเหน็ ไดใ้ นมมุ กวา้ ง ปอ้ งกนั แรงกระแทก

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

YS-101 แวน่ ตานิรภยั เลนสใ์ ส ใส 1 ชิน้ 12 ชิน้ :กลอ่ ง 3M2750 แวน่ ตานิรภยั เลนสใ์ ส ใส 1 ชิน้ 12 ชิน้ :กลอ่ ง

แวน่ ครอบตานริ ภยั UVEX แวน่ ตางานเช่ือม UVEX SHADE 6 Eye Protection

• เลนสผ์ ลติ จากวสั ดอุ ะซเิ ตท เหมาะสำ� หรบั งานพน่ สี ปอ้ งกนั ฝ่นุ แก๊ส และไอระเหย • แวน่ ตานิรภยั สำ� หรบั งานเช่ือม เลนสผ์ ลติ จากโพลคี ารบ์ อเนตปอ้ งกนั สะเก็ดของแขง็
• ปอ้ งกนั การเกิดฝา้ การขีดขว่ น รงั สี UV 99.99% • ปอ้ งกนั รงั สยี วู ี 100 % และรงั สอี ินฟราเรด
• กรอบผลติ จากวสั ดไุ วนิล ออ่ นนมุ่ โคง้ รบั กบั สว่ นตา่ งๆ ของใบหนา้ • ออกแบบใหป้ กปอ้ งอนั ตรายท่ีเกิดจากงาน เช่ือมครอบคลมุ แนวของดวงตาและควิ้
• แถบรดั ศีรษะผลติ จากโพลเี อสเตอร์ ยืดหยนุ่ ไดด้ ี ปรบั ความยาวไดง้ า่ ย
• ครอบตานิรภยั มีขนาดใหญ่ สามารถสวมครอบแวน่ ตาได้ นำ้� หนกั เบา
• ใชร้ ว่ มกบั หนา้ กากปอ้ งกนั ฝ่นุ ละออง และสารเคมีได้ • ขาแวน่ สามารถปรบั ระดบั ได้ มีการระบายอากาศเป็นอยา่ งดีไมเ่ กิดฝา้ และไมเ่ กิด

แรงกดบนใบหนา้

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

9301-906 ครอบตานิรภยั เลนสใ์ ส ใส 1 ชิน้ 1 ชิน้ 9161-000 แวน่ ตางานเช่ือมเลนสใ์ ส เขียวเฉด6 1 ชิน้ 1 ชิน้

9301-245 ครอบตานิรภยั เลนเขียว เขียวเฉด5 1 ชิน้ 1 ชิน้ 9161-145 แวน่ ตางานเช่ือมเลนสเ์ ขียว เขียวเฉด6 1 ชิน้ 1 ชิน้
หนา้ กากกนั แสงเช่ือมแบบสวมหัว
แวน่ ตานริ ภยั เขียวเขม้ IR5

• หนา้ กากปรบั แสงเช่ือมอตั โนมตั ิ • เลนสอ์ ินฟราเรด สีเขียวเขม้ เคลือบแข็ง
• สว่ นประกอบ Solar Cell แผงโซลา่ เซล ปอ้ งกนั รอยขดู ขีด สำ� หรบั งานเช่ือม

คณุ ภาพสงู Sensors x2 เซนเซอร์ 2 • พรอ้ มท่ีกนั แสงดา้ นขา้ ง *เหมาะสำ� หรบั
จดุ มีความไวสงู ตอ่ การเปล่ยี นแปลง ปกปอ้ งดวงตาจากงานเช่ือมท่ีตอ้ งการ
ของแสง เลนสจ์ งึ เปล่ยี นเฉดสีไดเ้ รว็ เลนส์ shade 5 เชน่ งานเช่ือมทอง
เพียงเสยี้ ววนิ าที (1/25000S) เหลอื ง และงานบดั กรี

• ไดร้ บั มาตรฐาน ANSI Z87.1-2003

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
WELD-2200 หนา้ กากปรบั แสงเช่ือมอตั โนมตั ิ ดำ� 1 ชิน้ 1 ชิน้ :กลอ่ ง 1036-HC-IR5 แวน่ ตานิรภยั เขียวเขม้ เขียวเขม้ 1 ชิน้ 12 ชิน้ :กลอ่ ง

สเี ลนส์ การปอ้ งกนั แสง ประเภทงาน
เลนสใ์ ส กรองแสง UV เหมาะกบั งานภายในอาคารงานในหอ้ ง
99.9% ทดลอง งานซอ่ มบำ� รุง

เลนส์ I/O กรองแสง UV สามารถใชไ้ ดก้ บั งานภายในอาคารท่ีมีแสง
100% นอ้ ย และภายนอกอาคารท่ีแสงมาก เหมาะ
กบั งานคลงั สนิ คา้ พนกั งานขบั รถในคลงั สนิ คา้

เลนสเ์ ทา กรองแสง UV เหมาะกบั งานท่ีตอ้ งการลดแสงจา้ งานท่ี
99.9% สมั ผสั แสงแดด งานภายนอกอาคาร

www.safety-thai.com บริษทั บี เอ็ม คอรเ์ ปอเรช่ัน จ�ำกดั

อRุEปSกPรIณRA์ปT้ อOงRกYันรPะRบOบTทEาCงTเIดOินNหายใจ ฝ่ ุน (DUST) เกิดจากการแตกตวั ของของแข็ง เชน่ บด
กระแทก ขดั ไดแ้ ก่ ฝ่นุ ไม้ ฝ่นุ หิน เป็นตน้ โดยท่วั ไปมี
• หนา้ กากปอ้ งกนั ฝ่นุ ละออง ขนาด 0.1 - 25 ไมครอน*
• หนา้ กากแบบมีตลบั ไสก้ รอง *เสน้ ผมมีขนาดเสน้ ผา่ นศนู ยก์ ลาง 50 ไมครอน
• อปุ กรณป์ อ้ งกนั ระบบทางเดนิ ละออง (MIST) เป็นอนภุ าคของเหลวขนาดเลก็ เกิด
จากการผสม ฉีด พน่ เชน่ ละอองจากการฉีดพน่ สาร
หายใจ Sundstrom เคมี โดยท่วั ไปมี ขนาด 0.01 - 10 ไมครอน

ประเภทของหนา้ กากอนามยั ฟมู (FUME) เกิดจากโลหะถกู หลอมกลายเป็นไอและ
1. หนา้ กากอนามยั แบบเย่ือกระดาษ 3 ชนั้ มีประสทิ ธิภาพในการ กรองฝ่นุ ไดด้ ี ปอ้ งกนั การแพร่ เยน็ ตวั ลงอยา่ งรวดเรว็ เชน่ งานบดั กรี หลอมโลหะ โดย
กระจายเชือ้ โรคจากการไอหรอื จาม ซง่ึ หนา้ กากอนามยั ประเภทนี้ อาจสามารถปอ้ งกนั ผสู้ วมใส่ ท่วั ไปมีขนาด 0.001 - 1 ไมครอน
จากเชือ้ โรคไดใ้ นจำ� พวกเชือ้ แบคทีเรยี หรอื เชือ้ รา ไมค่ วรมีการนำ� มาใชซ้ ำ้� ควรเปล่ยี นหนา้ กาก
ใหมท่ กุ วนั ไอระเหย พบไดใ้ นงานท่ีเป็นสารตวั ทำ� ละลาย เชน่
2. หน้ากากอนามัยทผ่ี ลติ จากผ้าฝ้าย เน้นใช้สำ� หรับป้องกันฝ่ ุนละออง และป้องกันการก ทาสี ผสมสี นอกจากส่งิ ปนเปื้อนแลว้ ในอากาศเหลา่ นี้
ระจายของนำ้� มูกหรือนำ้� ลายจากการไอจาม แตอ่ าจไม่สามารถกรองเชือ้ โรคทมี่ ขี นาด บางภาวะการทำ� งาน มีออกซเิ จนไมเ่ พียงพอตอ่ รา่ งกาย
เล็กมากๆ ไดเ้ ชน่ เดียวกบั หนา้ กากอนามยั แบบเยือ้ กระดาษและสามารถซกั ทำ� ความสะอาดดว้ ย เชน่ การทำ� งานในพืน้ ท่ีอดั อากาศ ในถงั ขนาดใหญ่
ผลติ ภณั ฑฆ์ า่ เชือ้ โรคแลว้ นำ� กลบั มาใชใ้ หมไ่ ด้ แตป่ ระสทิ ธิภาพการปอ้ งกนั จะลดลง เป็นตน้

Respiratory Protection ประเภททท่ี ำ� ใหอ้ ากาศปราศจากมลพษิ ก่อนทจ่ี ะ
เข้าสู่ทางเดนิ หายใจ (Air – purifying Respirator)
แบง่ ได้ 2 ชนิด
1. หนา้ กากกรองอนภุ าค ทำ� หนา้ ท่ีกรองอนภุ าคท่ีแขวนลอย

ในอากาศ ซง่ึ ไดแ้ ก่ ฝ่นุ ฟมู ควนั ไอระเหย สว่ นประกอบท่ี
สำ� คญั ของหนา้ กากกรองอนภุ าค
2. หนา้ กากกรองก๊าซไอระเหย ทำ� หนา้ ท่ีกรองก๊าซ และไอ
ระเหย ท่ีแขวนลอยอยใู่ นอากาศ

หน้ากากป้ องกันฝุ่นละออง Disposable Mask

หน้ากากใยสงั เคราะห์ Non-Woven Disposable Face Mask หน้ากากใยสงั เคราะห์คาร์บอน Non-Woven Carbon Face Mask

• ผลติ จากเสน้ ใยสงั เคราะหเ์ ป็นวสั ดทุ ่ีใชใ้ นทางการแพทย์ • ผลติ จากเสน้ ใยสงั เคราะหเ์ ป็นวสั ดทุ ่ีใชใ้ นทางการแพทย์ ไมม่ ีสว่ นท่ีทำ� ใหเ้ กิดอาการ
• ไมม่ ีสว่ นท่ีทำ� ใหเ้ กิดอาการแพ้ ระคายเคือง แพ้ ระคายเคือง สวมใสส่ บายไมอ่ ดึ อดั หายใจสะดวก กระชบั ใบหนา้ ปราศจากกล่นิ
• มีประสทิ ธิภาพในการกรองแบคทีเรยี ขนาดเฉล่ยี 2.8 ไมครอน ไดถ้ งึ 99%
• สวมใสส่ บายไมอ่ ดึ อดั หายใจสะดวก กระชบั ใบหนา้ ปราศจากกล่นิ • ชนั้ กรองคารบ์ อนหนา 40 กรมั มีประสทิ ธิภาพในการกรองฝ่นุ ฟมู โลหะ กล่นิ และ
แบคทีเรยี ขนาดเฉล่ยี 2.8 ไมครอน ไดถ้ งึ 99%

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

DIS-M300 ผา้ ปิดจมกู 3ชนั้ ขาว,เขียว,ฟา้ 1 กลอ่ ง 50 ชิน้ :กลอ่ ง DIS-M400 ผา้ ปิดจมกู คารบ์ อน 4ชนั้ แพครวม เทา 1 กลอ่ ง 50 ชิน้ :แพค

DIS-M410 ผา้ ปิดจมกู คารบ์ อน 4ชนั้ แพคแยก เทา 1 กลอ่ ง 1 ชิน้ : แพค

ผา้ ปิ ดจมูกชนดิ ผา้ แบบหนา 5 ชั้น Disposable Face Mask ผ้าปิ ดจมูกชนิดผา้ แบบหนา 6 ชั้น Disposable Face Mask

• ผลติ จากเสน้ ใยสงั เคราะหอ์ ยา่ งหนา มี 5 ชนั้ • ผลติ จากเสน้ ใยสงั เคราะหอ์ ยา่ งหนา มี 6 ชนั้
• สายรดั Elastic ชนิดคลอ้ งหู มีชนั้ กรอง 5 ชนั้ ทำ� ดว้ ยผา้ อยา่ งดี • สายรดั Elastic ชนิดคลอ้ งหู มีชนั้ กรอง 6 ชนั้ ทำ� ดว้ ยผา้ อยา่ งดี
• สำ� หรบั ปอ้ งกนั ฝ่นุ ละอองท่วั ไป • สำ� หรบั ปอ้ งกนั ฝ่นุ ละอองท่วั ไป

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
ขาว 1 แพค 10 ชิน้ :แพค
wwDwIS-M.s50a0fetyผา-้ ปtิดhจมaกู i5.ชcนั้ om DIS-M500 ผา้ ปิดจมกู 6ชนั้ บรษิ ัท บี เขียว คอ1รแ์เพปคอเร1ช0่ันชิน้ :แจพคำ� กดั

เอม็

หน้ากากกนั ฝุ่นละอองPM2.5 3M 8210 N95 หน้ากากกันฝุ่นละอองมีวาล์ว 3M 8812 P1

• หนา้ กากกรองอนภุ าค ใชส้ ำ� หรบั กรองฝ่นุ ท่วั ไป ฝ่นุ ขนาดเลก็ PM2.5 และ PM10 • สำ� หรบั ปอ้ งกนั ฝ่นุ ท่วั ไป สารเคมี ฟมู โลหะ เชือ้ โรคสารชีวภาพ ละอองขนาดเลก็
ฝ่นุ ปนู ซีเมนต์ สารเคมี ฟมู โลหะ เป็นตน้ PM2.5และ PM10 ผลติ จากโพลีโพรพีลีน พรอ้ มชนั้ Activated Carbon แทรกใน
ชนั้ กรอง เพ่ิมประสทิ ธิภาพการดกั จบั ทงั้ ไอระเหยสารอินทรยี เ์ จือจางและฝ่นุ ละออง
• เสน้ ใยประจไุ ฟฟา้ สถิตดกั จบั ฝ่นุ ละอองท่ีมีขนาดเลก็ 0.3 ไมครอนไดด้ ีเย่ียม
• พรอ้ มสายรดั ชนิดคาดศีรษะ มาตรฐานอเมรกิ า N95 • หายใจสะดวก มีวาลว์ ระบายอากาศ พรอ้ มสายรดั คาดศีรษะ

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

DIS-3M8210 หนา้ กาก 3M8210 ขาว 1 กลอ่ ง 20 ชิน้ :กลอ่ ง DIS-3M8812 หนา้ กาก 3M8812 ขาว 1 กลอ่ ง 20 ชิน้ :กลอ่ ง

ผา้ ปิ ดจมูกคอตตอน 2 ชั้น หน้ากากกนั ฝุ่นละอองมวี าลว์ คู่ CX037

• ผลติ จากผา้ ทีซีหนา 3 ชนั้ สีขาว • สำ� หรบั ปอ้ งกนั ฝ่นุ ท่วั ไป สารเคมี ฟมู โลหะ เชือ้ โรคสารชีวภาพ ละอองขนาดเลก็
• สายยางยืด สายนมุ่ รดั แลว้ ไมเ่ จ็บหู ใสส่ บาย PM2.5และ PM10 ผลติ จากโพลโี พรพีลีน พรอ้ มชนั้ Activated Carbon แทรกใน
• สำ� หรบั ทำ� งานบา้ น งานโรงงาน กนั ฝ่นุ กนั ควนั ชนั้ กรอง เพ่ิมประสทิ ธิภาพการดกั จบั ทงั้ ไอระเหยสารอินทรยี เ์ จือจางและฝ่นุ ละออง
• ราคาประหยดั
• หายใจสะดวก มีวาลว์ ระบายอากาศ พรอ้ มสายรดั คาดศีรษะ

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ Respiratory Protection
1 โหล 12 ชิน้ :โหล
DIS-M200 ผา้ ปิดจมกู คอตตอน 2 ชนั้ ขาว DIS-MCX037 หนา้ กากคารบ์ อน CX-037 เทา 1 กลอ่ ง 10 ชิน้ :กลอ่ ง

หน้ากากคร่งึ หนา้ รุ่น 3100 3200 ตลบั กรองไอระเหยสารเคมี รุ่น 3311

• หนา้ กากครง่ึ หนา้ เปล่ยี นตวั กรองชนิดไสเ้ ด่ียว ผิวหนา้ กากท่ีสมั ผสั กบั ใบหนา้ เพ่ิม • ใชก้ รองสารอนั ตรายในบรรยากาศชมุ่ ไอระเหยของสารอินทรยี ์ เพ่ิมแผน่ กรอง
โครงสรา้ งปอ้ งกนั การล่นื อนภุ าค มีประสทิ ธิภาพการกรองอยใู่ นชนั้ อนภุ าพ S1

• ลนิ้ หายใจเขา้ และออกมีขนาดใหญ่หายใจไดส้ ะดวก ตลบั กรองพลาสตกิ นำ้� หนกั • ใชส้ ำ� หรบั งานพน่ สี งานพน่ ยาฆา่ แมลง งานเคลือบ และฟอกยอ้ มดว้ ยสารเคมี
เบา ไมเ่ กิดสนิม งานซอ่ มบำ� รุง

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

DIS-3M3100 หนา้ กาก 3M3100#S #M#L เทา 1 ชิน้ 1 ชิน้ :กลอ่ ง DIS-3M3311K55 หนา้ กาก 3M3311K55 ขาว 1 กลอ่ ง 10 ชิน้ :กลอ่ ง

DIS-3M3311K100 หนา้ กาก 3M3311K100 ขาว 1 กลอ่ ง 10 ชิน้ :กลอ่ ง

ตลบั กรองไอระเหยสารเคมี ส�ำหรบั หน้ากากรุน่ 6100 6200 6300

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี ขนาด
บรรจุ

DIS-3M6001 ตลบั กรองไอระเหยสารตวั ทำ� ละลาย ดำ� 2 ชิน้ :แพค
(สารอินทรยี )์

หนา้ กากคร่งึ หน้า รุน่ 6100 6200 6300 DIS-3M6002 ตลบั กรองไอกรด ขาว 2 ชิน้ :แพค

• มีจดุ ปรบั สายรดั 4 จดุ สำ� หรบั ปรบั ใหเ้ ขา้ กบั ศีรษะและใบหนา้ DIS-3M6003 ตลบั กรองไอระเหยสารตวั ทาละลาย เหลอื ง 2 ชิน้ :แพค
• มีลนิ้ ควบคมุ อากาศเขาออก 2 ชอ่ ง และลนิ้ ระบายอากาศ 1 ชอ่ ง และ ไอกรด

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ DIS-3M6004 ตลบั กรองไอแอมโมเนีย และ เขียว 2 ชิน้ :แพค
DIS-3M6100 หนา้ กาก 3M6100 #S เทา 1 ชิน้ 1 ชิน้ :แพค ไอเมท็ ทิลลามีน
DIS-3M6200 หนา้ กาก 3M6200 #M เทา 1 ชิน้ 1 ชิน้ :แพค
DIS-3M6300 หนา้ กาก 3M6300 #L เทา 1 ชิน้ 1 ชิน้ :แพค DIS-3M6005 ตลบั กรองไอฟอรม์ ลั ดีไฮด์ นำ้� ตาล/ดำ� 2 ชิน้ :แพค

DIS-3M6006 ตลบั กรองไอระเหยสารตวั ทำ� ละลาย, นำ้� ตาล 2 ชิน้ :แพค
กรดแก๊ส,แอมโมเนีย

www.safety-thai.com DIS-3M6001 ตลบั ใสก้ รองกนั ปรอท/คลอรนี เอ็ม คอรเ์ ปสม้ อเรช2่ันชิน้ :แจพค�ำกดั

บริษัท บี

หนา้ กากแบบมีตลับไส้กรอง

ระดบั ตลบั กรอง คณุ สมบตั ิการปอ้ งกนั รหสั สี สวธิภีกาวาะรสเล่ิงือแกวดปรละอ้ เภมทหน้ากากกับสภาวะส่ิงแวดล้อม

A สารอินทรยี ์ ไอระเหย สารตวั ทำ� ละลาย เชน่ นำ้� มนั นำ้� ตาล สภาวะส่งิ แวดลอ้ ม ทดสอบในปรมิ าณความเขม้ ขน้ จนถงึ ระดบั
ก๊าซ โทลอู ีน

AX สารอินทรยี ท์ ่ีมีจดุ เดือดต่ำ� กวา่ 65+ °C ไอระเหย นำ้� ตาล มีออกซเิ จนมากกวา่ 19.5% สามารถใชห้ นา้ กากท่ีเป็นแบบหนา้ กากกรอง
เชน่ อะซโิ ตน และเมธานอล และมีเพียงฝ่นุ และกล่นิ เจือจาง อนภุ าค

B สารอนินทรยี ์ เชน่ คลอรนี กรดไฮโดรไซยานิค เทา อาจมีคารบ์ อน สำ� หรบั กรองกล่นิ
ซลั เฟอรอ์ อกไซด์
มีออกซเิ จนมากกวา่ 19.5% สามารถใชห้ นา้ กากท่ีเป็นเแบบมีตลบั กรองสาร
E ไอกรด เชน่ กรดซลั ฟรู กิ หรอื กรดไฮโดรคลอรกิ เหลอื ง และมีสารเคมี สารพิษตา่ งๆ เคมี
ครง่ึ หนา้ หรอื เตม็ หนา้ รวมถงึ เป็นหนา้ กากคลมุ
K สารแอมโมเนียและสารเอมีน เขียว พรอ้ มเครอ่ื งสง่ อากาศ (PAPR & AIR LINE)

Hg สารปรอท แดง มีออกซเิ จนต่ำ� กวา่ 19.5% ตอ้ งใชเ้ ป็นชดุ สง่ ผา่ นอากาศแบบตดิ ตวั
(SCBA, Airline)
แนะน�ำการใช้ตลบั กรองร่วมกนั สารเคมแี ตล่ ะชนดิ

Respiratory Protection

www.safety-thai.com บริษัท บี เอ็ม คอรเ์ ปอเรช่ัน จำ� กัด

หน้ากากคร่ึงหนา้ Half Mask SหนR1้า0ก0ากHทAาLงFเดMยี วAS#KS(RSI1L0IC0ONE)

• ผลติ จากซลิ โิ คน อายกุ ารใชง้ านยาวนาน ไมร่ ะคายเคืองตอ่ ผิวหนงั
• ตลบั กรองดา้ นหนา้ ใหญ่ ทำ� ใหห้ ายใจเขา้ ไดง้ า่ ยกวา่ เกิดแรงตา้ นนอ้ ย
• ตวั หนา้ กากมีลนิ้ วาลว์ หายใจออก 2 ดา้ น ซง่ึ จะชว่ ยใหผ้ ใู้ สร่ ูส้ กึ สบายมากกวา่ ขณะ

หายใจออก
• มีฝาครอบลนิ้ วาลว์ เพ่ือปอ้ งกนั ฝ่นุ ละออง
• สายรดั ศีรษะทำ� จากวสั ดสุ งั เคราะหพ์ ิเศษเพ่ืองา่ ยตอ่ การปรบั กระชบั ใหพ้ อดีศีรษะ

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

DIS-SR100SM หนา้ กากทางเดียว #SR 100 S/M ฟา้ ชิน้ 10 ชิน้ :กลอ่ ง
S/M+
*ควรเปล่ยี นวาลว์ และสายรดั ปีละครงั้
DIS-SR100ML หนา้ กากทางเดียว #SR 100 M/L นำ้� เงิน ชิน้ 10 ชิน้ :กลอ่ ง
อะไหล่ / Spare Parts M/L+

หHสMนาeaยaา้ sรdกkัดาHSศกiaีรคnrษรgnะ่งึleeสหs�ำนsหา้ รHับalf ชSSMุดRRe11วm00า00bล//ว์rSSaแRRnลe99ะ00ฝK--าi33tครFอorบ

• สามารถใชง้ านไดก้ บั หนา้ กากครง่ึ หนา้ ทกุ รุน่ ของ • ชดุ วาลว์ สำ� รอง สำ� หรบั หนา้ กากครง่ึ หนา้ ของ Sundstrom
รหสั Sสuนิ nคdา้ stormรายละเอียดสนิ คา้ • ประกอบดว้ ย วาลว์ หนา้ หายใจออก 2 ชิน้ พรอ้ มฝาครอบ ,วาลว์ หายใจเขา้ 1 ชิน้
สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
1ชิน้ 5 ชิน้ :กลอ่ ง รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
DIS-SR2001 สายรดั ศีรษะสำ� หรบั หนา้ กาก ดำ� Respiratory Protection
ครง่ึ หนา้ + DIS-SR2004 ชดุ วาลว์ และฝาครอบ SR100/SR90-3+ 5 ชิน้ 5 ชิน้ :กลอ่ ง

หSนR2้า0ก0ากFเตulม็ l หFนa้าce#MSaRs2k00PC-VISOR

• หนา้ กากปอ้ งกนั แบบเตม็ หนา้ ใชต้ ลบั กรองและอปุ กรณต์ า่ งๆเหมือนกบั ท่ีใชใ้ น
หนา้ กากแบบครง่ึ หนา้

• เนือ้ วสั ดแุ ละสผี า่ นการทดสอบมาตรฐาน FDA(มาตรฐาน สำ� หรบั โรงงานผลติ
อาหารและยา) และ BGA ใหก้ ารรบั ประกนั วา่ เม่ือใบหนา้ สมั ผสั กบั ผิววสั ดจุ ะ
ไมม่ ีความเส่ยี งจากการแพแ้ นน่ อน

• ลนิ้ วาลว์ ควบคมุ การหายใจออกสองดา้ น หายใจสบายกวา่ ท่ีมีดา้ นเดียว
• สายรดั ปรบั ระดบั ไดง้ า่ ย
• กระบงั หนา้ มีนำ้� หนกั เพียง 450 กรมั และมีใหเ้ ลอื กทงั้ แบบ PC และGlass
• เหมาะกบั การใชง้ านท่ีตอ้ งการความปลอดภยั สงู สดุ

หมายเหตุ : รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
*ลกู คา้ ตอ้ งมีเอกสารยทุ ธภณั ฑ์ ใหเ้ รยี บรอ้ ยก่อนสง่ มอบ DIS-SR200 หนา้ กากเตม็ หนา้ #SR200+ นำ้� เงิน ชิน้ 1 ชิน้ :กลอ่ ง
**ควรเปล่ยี นวาลว์ และสายรดั ปี ละครงั้
บริษทั บี เอ็ม คอรเ์ ปอเรช่ัน จ�ำกดั
www.safety-thai.com

ตลบั ไส้กรอง Type Of Filter

• ตลบั กรองชนิด A ปอ้ งกนั ไอระเหยของสารอินทรยี ์ ท่ีมีจดุ เดือด • ตลบั กรองชนิด K ปอ้ งกนั สารแอมโมเนีย และเอมีน
สงู กวา่ 65 °C • มี 2 ขนาดใหเ้ ลอื ก

• มี 2 ขนาดใหเ้ ลอื ก

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
DIS-SR217 ตลบั ไสก้ รอง A1 #SR217+ 1 ชิน้ 5 ชิน้ :กลอ่ ง DIS-SR217 ตลบั ไสก้ รอง K1 #SR316+ 1 ชิน้ 5 ชิน้ :กลอ่ ง
DIS-SR218 ตลบั ไสก้ รอง A2 #SR218-3+ 1 ชิน้ 4 ชิน้ :กลอ่ ง DIS-SR218 ตลบั ไสก้ รอง A2 #SR218-3+ 1 ชิน้ 4 ชิน้ :กลอ่ ง

• ตลบั กรองชนิด ABE ปอ้ งกนั ไอระเหยท่ีเกิดจากการผสมหลอม • ตลบั กรองชนิด ABEK ปอ้ งกนั ไอระเหยท่ีเกิดจากการผสมผสานหลอมกนั
กนั ของสารอินทรยี ์ ท่ีจดุ เดือดสงู กวา่ 65 °C รวมถงึ ไอระเหยกรด ของสารอินทรยี ์ ท่ีจดุ เดือดสงู กวา่ 65 °C รวมถงึ ไอระเหยกรดหรอื สารอนิ
หรอื สารอนินทรยี ์ นทรยี ์ และใชใ้ นงานท่ีมีแอมโมเนีย

Respiratory Protection• มี 2 ขนาดใหเ้ ลอื ก

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
ขาย DIS-SR297 ตลบั กรอง 1 ชิน้ 5 ชิน้ :กลอ่ ง
5 ชิน้ :กลอ่ ง
DIS-SR315 ตลบั ไสก้ รอง ABE1 #SR315+ 1 ชิน้ 4 ชิน้ :กลอ่ ง ABEK1#SR297+

DIS-SR294 ตลบั ไสก้ รอง ABE2 #SR294+ 1 ชิน้

• ตลบั กรองชนิด AX ปอ้ งกนั ไอระเหยของสารอินทรยี ์ ท่ีมีจดุ เดือด • ตลบั กรอง ABEK-Hg-P3R ปอ้ งกนั ไอระเหยท่ีเกิดจากการหลอมของสาร
ต่ำ� กวา่ 65 °C เชน่ อะซโิ ตน, เอธีลีนออกไซด์ อินทรยี ท์ ่ีจดุ เดือดสงู กวา่ 65°C สารอนินทรยี ์ ไอระเหยจากกรดแอมโมเนีย
ไอปรอท และอนภุ าคทกุ ประเภท

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
DIS-SR298 ตลบั ไสก้ รอง AX #SR298+ 1 ชิน้ 3 ชิน้ :กลอ่ ง
DIS-SR299 ตลบั กรอง ABEK 1 ชิน้ 3 ชิน้ :กลอ่ ง
1-Hg-P3R #SR299-2+

SแผR2น่ 2ก1รPอRงE-#FSILRT2E2R1 (16x5)

• ใชค้ ณุ สมบตั ทิ างกล (mechanical filter) ในการปอ้ งกนั อนภุ าคไดท้ กุ • ใชป้ ระกอบกบั ตลบั กรองสารเคมี
ประเภท (ฝ่นุ , ฟมู , หมอกควนั การพน่ สเปรยห์ รอื อนภุ าคของแอสเบสตอส) • แผน่ กรองนีจ้ ะชว่ ยยืดอายขุ องตลบั กรอง
รวมถงึ การใชป้ อ้ งกนั การกรองเชือ้ แบคทีเรยี ไวรสั และฝ่นุ กมั มนั ตภาพรงั สี
และชว่ ยกรองเศษฝ่นุ ละอองขนาดใหญ่ท่ี
• ประสทิ ธิภาพการกรอง ปอ้ งกนั สารพิษจากมลภาวะไดถ้ งึ อาจทำ� ใหต้ ลบั กรองอดุ ตนั
• 99.997% ซง่ึ สงู กวา่ มาตรฐาน P3R ท่วั ไป
• มีพืน้ ท่ีผิวในการกรองขนาดใหญ่ถงึ 1,300 ตร.ซม ทำ� ใหใ้ ชง้ านไดน้ านกวา่

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
DIS-SR221 แผน่ กรอง #SR221+ 1 ชิน้ 80 ชิน้ :กลอ่ ง
DIS-SR510 ตลบั ไสก้ รอง #SR510+ 1 ชิน้ 3 ชิน้ :กลอ่ ง

www.safety-thai.com บริษัท บี เอ็ม คอร์เปอเรช่ัน จำ� กัด

Drager PSS 3000 MADE IN GERMANY

เบา แขง็ แรงทนทาน และใช้งานงา่ ย
Dräger PSS 3000 เป็นหนง่ึ ในระบบอปุ กรณ์
เครอ่ื งชว่ ยหายใจแบบพกพาชนิดมีถงั ติดตวั ท่ี
เบาท่ีสดุ ในปัจจบุ นั สำ� หรบั การใชง้ านทงั้ ใน
ระยะเวลาสนั้ และยาวชนั้ นำ� ของเรา ระบบชดุ
สะพายท่ีทนทานอยา่ งย่ิงมีโครงแข็งแรงผลติ
จากวสั ดคุ ารบ์ อนคอมโพสติ ท่ีแข็งแรงมาก

เทคโนโลยกี ารจา่ ยอากาศอันเป็ นทยี่ อมรับ
การใชง้ านไดห้ ลากหลายเป็นรากฐานของ
ผลติ ภณั ฑร์ ุน่ Dräger PSS เครอ่ื งชว่ ยหายใจ PSS
3000 ชว่ ยใหผ้ สู้ วมใสไ่ ดป้ ระโยชนจ์ ากเทคโนโลยี
การปอ้ งกนั การหายใจชนั้ นำ� ท่ีรวมระบบความดนั
ขนั้ สงู แบบเดียวกบั ท่ีใชใ้ นเครอ่ื งชว่ ยหายใจ
Dräger PSS 7000 ระดบั แถวหนา้ จงึ เป็นตวั เลือก
ของหนว่ ยดบั เพลงิ ผบู้ กุ เบกิ ท่วั โลก

บริการเก่ยี วข้องกบั ยุทธภณั ฑ์
1.2บ.รบกิรกิาราขรอตใ่อบออานยุญุใบาอตนคุญรอาบตคมรซี อ่ึงงยยุทุทธธภภัณณั ฑฑ์ ์

Respiratory Protection

Drager X-plore® 1300 Drager Pac 8000 Drager Pac 6500 Drager Pac 8500
ดว้ ยอปุ กรณ์ Dräger Pac 8000 ท่ีแข็ง Dräger Pac 6500 ท่ีแข็งแกรง่ ทนทาน ​อปุ กรณต์ รวจวดั ก๊าซชนิดเด่ียว Dräger
Dräger X-plore® 1300 ผสานการปกปอ้ ง แรงทนทาน คณุ จะพรอ้ มรบั มือกบั นีเ้ ป็นอปุ กรณท์ ่ีเช่ือถือไดภ้ ายใตส้ ภาวะ Pac 8500 เป็นอปุ กรณท์ ่ีเช่ือถือไดแ้ ละ
ระบบหายใจท่ีผา่ นการพิสจู นแ์ ละเช่ือถือได้ กบั สภาวะ ท่ีทา้ ทายตา่ ง ๆ: อปุ กรณต์ รวจ สดุ ทา้ ทาย อปุ กรณต์ รวจวดั ก๊าซชนิด แมน่ ยำ� อปุ กรณต์ รวจวดั ก๊าซ CO
แนวคิดใหมท่ ่ีชาญฉลาด รบั ประกนั ความ วดั ก๊าซชนิดเด่ียวสว่ นบคุ คลชนิดไม่ เด่ียวสว่ นบคุ คลจะวดั คา่ CO, H2S, สามารถ ลดผลกระทบจาก H2 ท่ีมีอยู่
สบายและความงา่ ยตอ่ การใชง้ านในระดบั สงู จำ� ากดั อายกุ าร ใชง้ าน เครอ่ื งมือท่ีเช่ือ SO2 หรอื O2 ไดอ้ ยา่ งรวดเรว็ และแมน่ ในสภาวะบรรยากาศได้ หรอื เลอื กใช้
ถือไดแ้ ละแมน่ ยำ� า ซง่ึ ตรวจวดั ความ ยำ� า ระยะเวลาในการตอบสนองของ งานเป็นชนิด เซนเซอรค์ ู่ ซง่ึ จะใหค้ ณุ
Drager X-plore 1700 เขม้ ขน้ ท่ีเป็นอนั ตรายของก๊าซท่ีแตก เซนเซอรท์ ่ี รวดเรว็ และแบตเตอรท่ี รง เลอื กวดั ก๊าซทงั้ สองชนิดไปพรอ้ มกนั ได้
ตา่ งกนั ถงึ 29 ชนิด รวมถงึ ก๊าซพิเศษ พลงั ยงั ชว่ ยใหม้ ่นั ใจไดถ้ งึ ความ เชน่ H2S / CO หรอื O2 / CO
หายใจเยน็ สบายและปลอดภยั : Dräger ตา่ ง ๆ เชน่ NO2, O3 หรอื COCl2. ปลอดภยั
X-plore 1700 ทำ� ใหห้ ายใจไดง้ า่ ยและสบาย:
วสั ดตุ วั กรอง CoolSAFE™ ผสมผสานแรงตา้ น บริษัท บี เอม็ คอร์เปอเรช่ัน จำ� กัด
ตอ่ การหายใจท่ีต่ำ� กบั ประสทิ ธิภาพตวั กรอง
ระดบั สงู ไวใ้ นหนา้ กากอนั เดียวไดอ้ ยา่ งลงตวั
และวาลว์ CoolMAX™ ชว่ ยระบายลมหายใจ
ออกท่ีชืน้ และอนุ่ ออกสภู่ ายนอกอยา่ งมี

wwwปร.ะsสaทิ ธfิภeาพty-thai.com

อHุปAกNรDณPป์ R้ อOงTกEันCมTือION 3. ความยาวของถงุ มือ (Length) พิจารณาใหส้ มั พนั ธก์ บั ระยะหรอื ตำ� แหนง่ ท่ี
คณุ ลักษณะท่วั ไปของถงุ มือ
1. ความหนาของถงุ มือ (Thickness) โดยท่วั ไปในการวดั ความหนาของ ตอ้ งการไดร้ บั การปอ้ งกนั เชน่ ปอ้ งกนั มือและขอ้ มือ ก็เลือกใชถ้ งุ มือท่ีมี
ถงุ มือนนั้ จะมีหนว่ ยวดั เป็น Gauge หรอื Mil โดยท่ี 1 mil = 0.001” ความยาว 9 - 14” ปอ้ งกนั ทอ่ นแขนชว่ งลา่ งถงึ ขอ้ ศอก ก็เลอื กใชถ้ งุ มือท่ีมี
(นิว้ -Inches) ยกตวั อยา่ งเชน่ ถงุ มือหนา 10 Gauge หรอื 10 mil ก็ ความยาว 14 - 18” ปอ้ งกนั ตลอดทงั้ แขนจนถงึ หวั ไหล่ ก็เลือกใชถ้ งุ มือท่ีมี
หมายความวา่ มีความหนาเทา่ กบั 0.010 นิว้ เป็นตน้ ถา้ งานตอ้ งการความ ความยาว 31”
ยืดหยนุ่ และความรูส้ กึ จากการสมั ผสั มากก็เลือกใชถ้ งุ มือท่ีมีความหนานอ้ ย
(Low Gauge Gloves)
2. ขนาดของถงุ มือ (Size) ควรพิจารณาเลอื กใหส้ วมใสไ่ ดพ้ อดี ใชว้ ิธีเอา
สายวดั วดั ระยะเสน้ รอบวงฝ่ามือ (Hand Circumference) เชน่ ถา้ วดั ได้
เทา่ กบั 9” ก็เลอื กใชถ้ งุ มือท่ีมีขนาด Medium(M) และถา้ วดั ได้ 9.5” ก็ควร
เลือกใชข้ นาด Large (L) เป็นตน้

ข้อแนะน�ำในการเลอื กใช้ถงุ มอื กบั งานประเภทต่างๆ

ประเภทของงาน ระดบั ความอนั ตราย ประเภทวสั ดอุ ปุ กรณป์ อ้ งกนั

Hand Protection งานขดั • อนั ตรายมาก • ถงุ มือยางชนิดหนาพิเศษ ถงุ มือหนงั เสรมิ พิเศษ
• อนั ตรายนอ้ ย • ถงุ มือยาง พลาสตกิ หนงั ยางสงั เคราะห์ ไนลอ่ น ผา้ ฝา้ ย
งานของมีคม • อนั ตรายมาก • ถงุ มือเสรมิ โลหะ ถงุ มือชนิดพิเศษ
• อนั ตรายปานกลาง • ถงุ มือหนงั ถงุ มือผา้ ชนิดหนาไมม่ ีตะเข็บ
งานสารเคมีของเหลว • อนั ตรายนอ้ ย • ถงุ มือหนงั ชนิดบาง หนงั สงั เคราะห์ ไนลอ่ น ผา้ ฝา้ ย
• ขนึ้ อยกู่ บั ชนิดของสารเคมี • วสั ดทุ ่ีใชข้ นึ้ กบั ประเภทสารเคมี เชน่ ยางธรรมชาติ ยางสงั เคราะห์ พีวีซี เป็นตน้
งานความเยน็
งานไฟฟา้ ตามมาตรฐาน ACGIH • ถงุ มือหนงั ฉนวนกนั ความเยน็ ทำ� จากพลาสตกิ ขนสตั ว์ ผา้ ฝา้ ย
งานปอ้ งกนั การตดิ เชือ้ • ถงุ มือยางซง่ึ ผา่ นการทดสอบสภาพความเป็นฉนวนและสวมถงุ มือหนงั ทบั
งานรงั สี • ถงุ มือพลาสตกิ ชนิดบาง ถงุ มือหนงั ชนิดบาง ผา้ โพลีเอสเตอรไ์ นลอ่ น
• ถงุ มือยางบตุ ะก่วั ถงุ มือพลาสตกิ หรอื หนงั

การอา่ นสญั ลักษณบ์ นถุงมอื

ขดั สี บาดเฉือน ฉกี ขาด เจาะทะลุ บรษิ ทั บี เอม็ คอรเ์ ปอเรช่ัน จำ� กดั

www.safety-thai.com

สว่ นประกอบของถุงมอื ป้ องกนั บาด

ถงุ มือ ถกั จากเสน้ ใยกนั บาดชนิด พิเศษ
HPPE (High Performance Polyethylene)
ไรต้ ะเขบ็ เสน้ ดา้ ย เป็นเสน้ ใยท่ีทนทานการ
ขดู ขีดบาด เฉือนไดด้ ีกวา่ เสน้ ดา้ ยอ่ืนๆ
มาตรฐาน ผา่ นการทดสอบ
มาตรฐาน CE EN388
บรเิ วณฝ่ามือ เคลือบ PU กนั ล่นื เพ่ือกระชบั ในการ
หยิบจบั ชิน้ งาน เชน่ กระจก แกว้ งานเครอ่ื งจกั ร
หรอื หยิบจบั งาน Automotive และ งานประกอบอ่ืนๆ

ถงุ มือป้ องกนั บาด Cut Resistant Gloves

PถUงุ มCือoกaนั tบedาดCเคuลtอื RบesPisUtaรnะtดGบั lo5ves Level 5 Hand Protection
• ถกั จากเสน้ ใยกนั บาดชนิดพิเศษ HPPE (High PerformancePolyethylene) ท่ี

มีความคงทนตอ่ การขีดขว่ น การเสยี ดสี แรงฉีกกระชากไดด้ ี แตใ่ หส้ มั ผสั แบบ
เนือ้ ผา้ สวมใสส่ บายไมม่ ีรอยตะเขบ็
• เคลอื บดว้ ย PU (Polyurethane) ท่ีฝ่ามือ ชว่ ยเพ่ิมประสทิ ธิภาพการกนั บาด
และของเหลวซมึ ผา่ น ใหก้ ารหยิบจบั ชิน้ งานแมน่ ยำ� มากขนึ้
• สามารถถ่ายเทอากาศไดด้ ี ซกั ทำ� ความสะอาดได้
• เหมาะกบั หนา้ งานท่ีมีความเส่ยี งจากของมีคมตา่ งๆ เชน่ งานแกว้ กระจก
กระเบือ้ ง งานเหลก็ และสแตนเลส

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
GLV-CUT510 ถงุ มือกนั บาดเคลือบพียู BEAM Level 5 เทา M 1 คู่ 10 ค:ู่ แพค
GLV-CUT510 ถงุ มือกนั บาดเคลือบพียู BEAM Level 5 เทา L 1 คู่ 10 ค:ู่ แพค

ปลอกแขนกนั บาดยาว ระดบั 5 แบบไมเ่ คลอื บ ถงุ มอื กนั บาดเคลือบไนไตร

• ถกั จากเสน้ ใยกนั บาดชนิดพิเศษ HPPE (High PerformancePolyethylene) ท่ีมี • ถงุ มือโพลเี อสเตอรเ์ คลือบไนไตร 8”
ความคงทนตอ่ การขีดขว่ น การเสียดสี แรงฉีกกระชากไดด้ ี แตใ่ หส้ มั ผสั แบบเนือ้ • คณุ สมบตั ิ กระชบั , กนั บาด , กนั ล่นื
ผา้ สวมใสส่ บายไมม่ ีรอยตะเข็บ • เหมาะสำ� หรบั งานซอ่ มบำ� รุง อตุ สาหกรรมยานยนต์ งานตรวจสอบคณุ ภาพ

• ไดร้ บั มาตราฐาน CE EN388 ในหวั ขอ้ กนั บาดท่ีระดบั 3 5 4 X งานบรรจภุ ณั ฑ์
• สามารถถ่ายเทอากาศไดด้ ี ซกั ทำ� ความสะอาดได้ • เคลือบยางไนไตร (Nitrile) ปอ้ งกนั นำ้� มนั และสารเคมี
• มีความยาวถงึ ศอกเพ่ิมการปอ้ งกนั ครอบคลมุ งานท่ีหลากหลายมากขนึ้ • คณุ สมบตั ิกนั ล่นื เนือ้ ผา้ ผลติ จากโพลเี อสเตอร์ มีนำ้� หนกั เบา ยืดหยนุ่ ไดด้ ี
• เหมาะกบั หนา้ งานท่ีมีความเส่ยี งจากของมีคมตา่ งๆ เชน่ งานแกว้ กระจก
รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด สี หนว่ ย บรรจุ
กระเบือ้ ง งานเหลก็ และสแตนเลส

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด สี หนว่ ยขาย บรรจุ GLV-NTC110 ถงุ มือกนั บาดเคลอื บไนไตร 110 F เทา 1 คู่ 1 คู่

ปลอกแขนกนั บาดยาว Freesize ขาว 1 คู่ 12 ค:ู่ แพค
ระดบั 5 แบบไมเ่ คลอื บ
www.safety-thai.comGLV-CUT8131 GLV-NTC763 ถงุ มือกนั บาดเคลอื บไนไตร 763 M/L คอดรำ� ์เปอ1เรคู่ ช่ัน 1 คู่

บริษทั บี เอ็ม จำ� กดั

ถงุ มอื ไนลอ่ นเคลือบพียู • บรเิ วณฝ่ามือ เคลอื บ PU กนั
• ถกั จากเสน้ ใยไนลอ่ นไรต้ ะเขบ็ ใหค้ วามสบาย ล่นื ชนิดเขม้ ขน้ ใหค้ วามรูส้ กึ
สมั ผสั ชิน้ งานระหวา่ งการ
อากาศถ่ายเทสะดวก ลดความเม่ือยลา้ ในการทำ� งาน ปฏิบตั งิ าน
• กนั บาดเฉือนระดบั 3 ปอ้ งกนั ไฟฟา้ สถิตยส์ ำ� หรบั
• หยิบจบั ไดอ้ ยา่ งกระชบั
อตุ สาหกรรม อิเลก็ ทรอนิกส์ ไลนป์ ระกอบชิน้ งาน คลอ่ งแคลว่ เชน่ กระจก แกว้
งานเครอ่ื งจกั ร หรอื หยิบจบั
งาน Automotive และงาน
ประกอบอ่ืนๆ

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

GLV-PU100 ถงุ มือไนลอ่ นเคลอื บพียู BEAM #S ขาว S 1 คู่ 10 ค:ู่ แพค

GLV-PU101 ถงุ มือไนลอ่ นเคลือบพียู BEAM #M ขาว M 1 คู่ 10 ค:ู่ แพค

GLV-PU102 ถงุ มือไนลอ่ นเคลือบพียู BEAM #L ขาว L 1 คู่ 10 ค:ู่ แพค

GLV-PU103 ถงุ มือไนลอ่ นเคลือบพียู BEAM #S ดำ� S 1 คู่ 10 ค:ู่ แพค

GLV-PU104 ถงุ มือไนลอ่ นเคลือบพียู BEAM #M ดำ� M 1 คู่ 10 ค:ู่ แพค

GLV-PU105 ถงุ มือไนลอ่ นเคลือบพียู BEAM #L ดำ� L 1 คู่ 10 ค:ู่ แพค

Hand Protection ถงุ มอื ไนล่อนเคลอื บพียูปลายนิว้ ถงุ มือกันบาดเคลอื บยางธรรมชาติ

• ถกั จากเสน้ ใย Polyester ไรต้ ะเขบ็ ใหค้ วามกระชบั ในการสวมใส่ และสมั ผสั ชิน้ งาน • คณุ สมบตั ิ กระชบั , กนั บาด , กนั ล่นื
• บรเิ วณฝ่ามือเคลือบดว้ ย PU (Polyurethane) • เหมาะสำ� หรบั งานซอ่ มบำ� รุง อตุ สาหกรรมยานยนต์ งานบรรจภุ ณั ฑ์
• ทำ� ใหส้ ามารถหยิบจบั อปุ กรณท์ ่ีมีขนาดเลก็ ไดง้ า่ ย กนั ล่นื ไดด้ ี สวม ใสก่ ระชบั มือ • มีคณุ สมบตั กิ นั ล่นื ยาว 9 นิว้
• เหมาะกบั งานประกอบชิน้ สว่ นและงานอิเลค็ ทรอนิกส์ • เนือ้ ผา้ ผลติ จากโพลเี อสเตอร์
• มีนำ้� หนกั เบา ยืดหยนุ่ ไดด้ ี

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด สี ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด สี ขนาดบรรจุ
GLV-PU111 ถงุ มือไนลอ่ นเคลือบพียู BEAM #M M ขาว 10 ค:ู่ แพค
GLV-RBC100 ถงุ มือกนั บาดเคลือบยาง F ฟา้ /เขียว 12 ค:ู่ แพค

ถงุ มอื ผ้าคอตตอน ถงุ มอื ยางอุตสาหกรรม

• ถงุ มือทอผา้ ดบิ หนา คณุ ภาพดี นำ้� หนกั 4, 5, 6, 7 ขีด • ผลติ จากยางธรรมชาติ ใหค้ วามกระชบั และหยิบจบั ไดอ้ ยา่ งแมน่ ยำ�
• คณุ สมบตั ิ :กระชบั , กนั บาด , กนั ล่นื • สามารถปอ้ งกนั กรด ดา่ ง และสารเคมีไดด้ ี
• เหมาะสำ� หรบั งานซอ่ มบำ� รุง อตุ สาหกรรมยานยนต์ งานบรรจภุ ณั ฑ์ • เหมาะสำ� หรบั งานสวน งานบา้ น งานเกษตร งานทำ� ความสะอาดท่วั ไป งาน
• ผลติ จากเสน้ ดา้ ยผา้ ฝา้ ย 100%
• ขอ้ มือรดั กระชบั สขี าว / เทา อตุ สาหกรรมท่วั ไป งานจมุ่ สารเคมี งานสมั ผสั นำ้� มนั
รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ • สี เหลือง, ดำ�
GLV-COT4 ถงุ มือคอตตอน 4 ขีด Freesize ขาว 1 โหล 10 โหล:แพค รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
GLV-COT5 ถงุ มือคอตตอน 5 ขีด Freesize ขาว 1 โหล 10 โหล:แพค GLV-RB200 ถงุ มือยาง14นิว้ Freesize เหลอื ง 1 คู่ 10 ค:ู่ แพค
GLV-COT6 ถงุ มือคอตตอน 6 ขีด Freesize ขาว 1 โหล 10 โหล:แพค GLV-RB210 ถงุ มือยาง16นิว้ Freesize เหลอื ง 1 คู่ 10 ค:ู่ แพค
GLV-COT7 ถงุ มือคอตตอน 7 ขีด Freesize ขาว 1 โหล 10 โหล:แพค
GLV-RB220 ถงุ มือยาง26นิว้ Freesize เหลือง 1 คู่ 5 ค:ู่ แพค
www.safety-thai.com GLV-RB221 ถงุ มือยาง26นิว้
Freesize ดำ� 1 คู่ 5 ค:ู่ แพค

บรษิ ัท บี เอม็ คอรเ์ ปอเรช่ัน จ�ำกดั

ถุงมือป้ องกันไฟฟ้า Electrical Gloves ถElุงeมctือriยcางGกloนั vไeฟsฟ้า

• ผลติ จากยางธรรมชาติ มีผิวสมั ผสั ท่ีนมุ่ ยืดหยนุ่ หนา 0.5-3.4 mm ยาว 36-41 cm
• สามารถปอ้ งกนั ความรอ้ นและเยน็ ได้
• สามารถทนทานตอ่ กรด นำ้� มนั โอโซน และหนา้ งานท่ีมีอณุ หภมู ิต่ำ� ไดด้ ี
• Categories AZC (A:Acid , Z: Ozone ,
• C: Very low temperatures)

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ หนว่ ย ขนาด
ขาย บรรจุ
1 คู่
GLV-ELEC2500 ถงุ มือกนั ไฟฟา้ Electrosoft 2500V 00G+ 1 คู่ 1 คู่
1 คู่
GLV-ELEC5000 ถงุ มือกนั ไฟฟา้ Electrosoft 5000V 0G+ 1 คู่ 1 คู่
1 คู่
GLV-ELEC10000 ถงุ มือกนั ไฟฟา้ Electrosoft 10000V 1G+ 1 คู่ 1 คู่

GLV-ELEC20000 ถงุ มือกนั ไฟฟา้ Electrosoft 20000V 2G+ 1 คู่

GLV-ELEC30000 ถงุ มือกนั ไฟฟา้ Electrosoft 30000V 3G+ 1 คู่

GLV-ELEC40000 ถงุ มือกนั ไฟฟา้ Electrosoft 40000V 4G+ 1 คู่

ถงุ มือหนงั สวมทบั ถงุ มอื กันไฟฟ้า ถุงมือหนงั สวมทบั ถงุ มอื กันไฟฟ้า

• ไดม้ าตรฐาน ASTM • สำ� หรบั สวมทบั ถงุ มืองานไฟฟา้ Hand Protection
• (มาตรฐานอเมรกิ าสำ� หรบั งานไฟฟา้ ) • กนั บาดคม กนั ความรอ้ น กระชบั มือ
• สำ� หรบั สวมทบั ถงุ มืองานไฟฟา้ • ปอ้ งกนั ถงุ มือกนั ไฟฟา้ ขาด
• กนั บาดคม กนั ความรอ้ น กระชบั มือ • ไมเ่ ป็นขยุ ไมต่ ดิ ชิน้ งาน
• ปอ้ งกนั ถงุ มือกนั ไฟฟา้ ขาด • ความยาว 10 นิว้
• ไมเ่ ป็นขยุ ไมต่ ดิ ชิน้ งาน
• ความยาว 30 เซนตเิ มตร

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
GLV-ELECLEA
ถงุ มือหนงั สวมทบั ถงุ มือกนั ไฟฟา้ F 1 คู่ 1 คู่ GLV-ELECLEA2 ถงุ มือหนงั สวมทบั ถงุ มือกนั ไฟฟา้ F 1 คู่ 1 คู่

ถงุ มอื สแตนเลส ถงุ มอื เคฟล่าเคลือบไนไตร

• ถงุ มือเหลก็ 5 นิว้ ,ถงุ มือเหลก็ 3 นิว้ • ทำ� จากเคฟลา่ ห์ เคลอื บดว้ ยโฟมไนไตรสดี ำ�
• ผลติ จาก Stainless Steel Mesh 100% • ทนการเสียดสแี ละการถกู เก่ียวไดด้ ีมาก ชว่ ยในการยดึ
• สำ� หรบั ปอ้ งกนั ใบมีดจากเครอ่ื งตดั บาน หรอื เฉือน
จบั ส่งิ ของ
กนั บาดระดบั สงู สดุ • สวมใสส่ บาย คลอ่ งมือไมต่ ดิ ขดั โฟมไนไตรชว่ ยกนั
• สมั ผสั อาหารได้
• ใชไ้ ดท้ งั้ มือซา้ ยและมือขวา กระชบั ใชง้ านไดด้ ี การเก่ียวและทำ� ใหจ้ บั ยดึ พืน้ ผิวท่ีมีนำ้� มนั
• เหมาะสำ� หรบั โรงงานอาหาร ตดั โลหะ • ผา้ เคฟลา่ หช์ ว่ ยปอ้ งกนั การบาด

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
GLV-STANLSS GLV-K1660
ถงุ มือสแตนเลส F 1 คู่ 1 คู่ ถงุ มือเคฟลา่ เคลอื บไนไตร M/L 1 คู่ 1 คู่
รหสั สนิ คา้
ถุงมอื เคฟลา่ GLV-POLY ถงุ มอื ผ้าโพลี

• ผลติ จากดา้ ยเคฟลา่ 100% ไดใ้ บรบั รองจาก Dupont • ถงุ มือผา้ โพลี สขี าว ขอบปลอ่ ย/พบั ชาย
• ความยาว 10 นิว้ • ผลติ จากผา้ โพลีเอสเตอร์
• ปอ้ งกนั บาดเฉือนไดอ้ ยา่ งดี • สวมใสส่ บายมือ
• เสน้ ดา้ ยทนความรอ้ นสงู • เหมาะสำ� หรบั งานหยิบชิน้ งานท่ีมีความละเอียด
• สวมใสส่ บายมือ กระชบั คลอ่ งตวั
• ผา่ นมาตราฐาน EN388 ระดบั 3 ไมก่ ่อใหเ้ กิดคราบหรอื เสน้ ใยออกมา การใชง้ าน เชน่
• เหมาะสำ� หรบั อตุ สาหกรรมรถยนต์ อตุ สาหกรรมโลหะ งานอิเลค็ ทรอนิคส์
• งานอตุ สาหกรรมประกอบชิน้ สว่ น (ถงุ มือไรฝ้ ่นุ )
• สขี าว สดี ำ�

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

wwGwLV-.KsEaV1f0ety-ถงุtมhือเaคฟiล.cา่ om F 1 คู่ 1 คู่ ถงุ มือผา้ โพลี บี เอ็ม Fคอร1์เปโหอล เรช1่ัน2 ค:ู่จโหำ�ลกัด

บรษิ ัท

Dถงุisมpอื oใsชa้คbรleงั้ เดGียloวvถPทoeงุ wม้ิงsือdยerา-งFไrนeไeตNรitไrมile่มแี Gป้lงoves ถLaุงtมeอืxยGาlงoธvรeรsมชาติ

• ผลติ จากยางไนไตร ใหค้ วามกระชบั หยิบจบั ชิน้ งาน • ผลติ จากยางธรรมชาติ ใหค้ วามกระชบั ยืดหยนุ่ ดี จบั ชิน้
ไดอ้ ยา่ งแมน่ ยำ� มีความยืดหยนุ่ สงู งานไดแ้ มน่ ยำ�

• สามารถกนั สารเคมีชนิดท่วั ไป และตวั ทำ� ละลาย • สามารถสวมใสไ่ ดง้ า่ ย
• เหมาะกบั การใชใ้ นหอ้ งปฏิบตั กิ าร งานเคมี • ชนิดมีแปง้ ไมม่ ีแปง้
• เหมาะสำ� หรบั อตุ สาหกรรมอญั มณี อาหาร อิเลก็ ทรอนิกส์
อตุ สาหกรรมอาหาร อิเลก็ ทรอนิกส์
• มาในรูปแบบกลอ่ ง เหมาะแก่การพกพา
• มีความยาว 25 ซม.

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด สี หนว่ ย ขนาด รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด สี หนว่ ย ขนาด
ขาย บรรจุ ขาย บรรจุ
GLV-WALS
GLV-NTBLUES ถงุ มือยางไนไตร#S (50 ค/ู่ กลอ่ ง) S ฟา้ 1 กลอ่ ง 1 กลอ่ ง GLV-WALM ถงุ มือแพทยไ์ มม่ ีแปง้ #S(50ค/ู่ กลอ่ ง) S ขาว 1 กลอ่ ง 1 กลอ่ ง
GLV-WALL
GLV-NTBLUEM ถงุ มือยางไนไตร#M (50 ค/ู่ กลอ่ ง) M ฟา้ 1 กลอ่ ง 1 กลอ่ ง ถงุ มือแพทยไ์ มม่ ีแปง้ #M(50ค/ู่ กลอ่ ง) M ขาว 1 กลอ่ ง 1 กลอ่ ง

GLV-NTBLUEL ถงุ มือยางไนไตร#L (50 ค/ู่ กลอ่ ง) L ฟา้ 1 กลอ่ ง 1 กลอ่ ง ถงุ มือแพทยไ์ มม่ ีแปง้ #L(50ค/ู่ กลอ่ ง) L ขาว 1 กลอ่ ง 1 กลอ่ ง

ถHุงeaมtอื ปR้ อesงiกstนั aคnวtาGมlรo้อvนes

Hand Protection ปถ้ อุงมงกอื ันเคคฟวลา่าม/รอ้อนลูม5ไิ 0น0ซ์ C ถป้ อุงมงกือนัอคลมูวาไิ นมซร์้อน 800 C

• เนือ้ ผา้ ถกั จากเสน้ ใยเคฟลา่ ใหส้ มั ผสั แบบเนือ้ ผา้ • ทำ� จากอลมู ิไนซบ์ ดุ ว้ ยฉนวนกนั ความรอ้ นดา้ นใน
สามารถระบายอากาศไดด้ ี สามารถทนความรอ้ นและสะทอ้ นรงั สีไดถ้ งึ 800 ˚C
(1,500 ˚F)
• สามารถปอ้ งกนั บาด เฉือน และความรอ้ นได้
• บดุ ว้ ยใยฉนวนกนั ความรอ้ นดา้ นใน และอลมู ิไนซ์ ท่ี • สามารถปอ้ งกนั การขีดขว่ นไดด้ ี
• เหมาะกบั งานท่ีเก่ียวขอ้ งกบั ความรอ้ น และชว่ ย
สามารถทนความรอ้ นและสะทอ้ นรงั สีไดถ้ งึ 500 ˚C
• เหมาะกบั งานท่ีเก่ียวขอ้ งกบั ความรอ้ น สะทอ้ นรงั สีความรอ้ นไดด้ ี
• ชว่ ยสะทอ้ นรงั สคี วามรอ้ นได้ • ยาว 14 นิว้

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

GLV-HET500 ถงุ มือกนั ความรอ้ น 500องศา F เงิน 1 คู่ 1 คู่ GLV-HET800 ถงุ มือกนั ความรอ้ น 800องศา F เงิน 1 คู่ 1 คู่

ถุงมือหนงั ทอ้ งล้วน ถงุ มอื หนงั งานเช่ือม

• ผลติ จากหนงั ววั แทช้ นิดหนงั ทอ้ งคณุ ภาพดี ทนทาน • ผลติ จากหนงั ววั สว่ นทอ้ งหนงั หนา1.10-1.20มม.
และนมุ่ สบาย A/B GRADE เตม็ ฝ่ามือไรร้ อยตอ่

• ยาว 10 นิว้ , 12 นิว้ , 14นิว้ พบั ขอบ, หนา 1.2-1.3 มม. • ซบั รอบดา้ นในดว้ ยผา้ Denim กนั ความรอ้ นเเตไ่ ม่
• มีซบั ใน เป็นใยสงั เคราะห์ ชว่ ยเพ่ิมประสทิ ธิภาพกนั อมความรอ้ น

ความรอ้ นไดม้ ากขนึ้ ปอ้ งกนั ความรอ้ น สะเก็ดไฟท่ี • ตะเขบ็ เยบ็ รวบ เสรมิ หนงั กนั ความรอ้ นและกนั ตะเขบ็
เกิดจากหนา้ งานเช่ือมได้ ขาดจากสะเก็ดไฟเยบ็ ดว้ ย Aramid ไมต่ ดิ ไฟ

• เหมาะกบั งานเช่ือมไฟฟา้ งานตดั เลเซอร์

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

GLV-LEA110 ถงุ มือหนงั ทอ้ งลว้ น F เทา 1 โหล 12 คู่ : โหล GLV-LWG14 ถงุ มือหนงั งานเช่ือม F แดง 1 คู่ 1 คู่
ถงุ มือหนงั เช่ือมอาร์กอนรัดขอ้
ถุงมือหนงั เฟอร์นเิ จอร์

• ถงุ มือหนงั เฟอรน์ ิเจอร์ เหมาะสำ� หรบั งานยกของหรอื • ผลติ จากหนงั ววั อยา่ งดี ดา้ นในเสรมิ ผา้ เนือ้ น่ิมใส่
• กนั ของมีคม ท่ีไมม่ ีอนั ตรายจากการทำ� งานบรเิ วณ สบายมือ เสรมิ ปะฝ่ามือและนิว้ โปง้

หลงั มือและขอ้ มือ เนน้ ราคาประหยดั เป็นถงุ มือท่ีผลติ • ถงุ มือหนงั เช่ือมอารก์ อนแบบรดั ขอ้ มือดว้ ยเมจิเทป
จากหนงั แทห้ ลากสี (นิยมเรยี กวา่ “แฟนซี”) เพ่ิมความกระชบั ปรบั ระดบั ได้
• ดา้ นหลงั มือและขอบทำ� จากผา้ เพ่ือใหส้ ามารถถ่ายเท
ความรอ้ นไดด้ ี • หยิบจบั กระชบั มือ

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
F ดำ� 1 โหล 12 คู่ : โหล
wwGwLV-.LsEaA2f0e9 tyถงุ -มือtหhนงัaเฟiอ.cร์ หoลmงั พีวีซี GLV-AR150 ถงุ มือหนงั เช่ือมอารก์ อนรดั ขอ้ F คครมี อร์เป1อคู่ เรช่ัน 1 คู่

บริษทั บี เอ็ม จ�ำกดั

ถChงุ eมmอื ปic้ อaงl กRนั eสsiาsรtaเคnมtี Gloves

ถHงุigมhือยPeาrงfไoนrไmตรance Nitrile Gloves ถNงุeมopอื rยeาnงeนิโGอlพovรeินsป้ องกันสารเคมี

• ผลติ จากยางสงั เคราะหไ์ นไตร ภายในเคลอื บเสน้ ใย • ผลติ จากยางสงั เคราะหน์ ีโอพรนี ใหค้ วามทนทานตอ่
แบบบาง Soft Cotton Flocked-Line ทำ� ใหส้ วมใสไ่ ด้ การเสยี ดสี รอยขีดขว่ นและแรงกระชากไดด้ ี
สะดวกสบาย
• มีความออ่ นนมุ่ ยืดหยนุ่ ไดด้ ี ทำ� ใหส้ วมใสส่ บาย ยาว
• ทนตอ่ การเสยี ดสี การแทงทะลใุ นระดบั หนง่ึ ปอ้ งกนั 33 ซม.
ไดด้ ีกวา่ ถงุ มือยางท่วั ไป
• มาพรอ้ มซบั ใน Cotton flocked line ซบั ความชืน้
• สามารถปอ้ งกนั สารเคมี นำ้� มนั ซมึ ผา่ น และสารตวั ทำ� ภายในถงุ มือไดด้ ี ใหส้ วมใสไ่ ดน้ านย่ิงขนึ้
ละลายตา่ ง ๆ ใหค้ วามยืดหยนุ่ และคงทน หยิบจบั ชิน้
งานไดแ้ มน่ ยำ� ในสภาพท่ีเปียกและแหง้ • มีความคงทนตอ่ สารเคมีชนิดตา่ งๆไดด้ ี
• ผิวสมั ผสั ท่ีฝ่ามือมีลกั ษณะหยาจบั ชิน้ งานเป็นไปได้
• สวมใสไ่ ดส้ บาย งา่ ยตอ่ การใชง้ าน ปราศจากโปรตนี
ในลาแทกซ ์ (เหมาะกบั ผทู้ ่ีแพโ้ ปรตีนลาแทก็ ซ)์ อยา่ งแมน่ ยำ� ไมล่ ่นื แมอ้ ยใู่ นสภาพท่ีเปียกหรอื เม่ือ
ตอ้ งใชก้ บั หนา้ งานท่ีมีนำ้� มนั
• มีความหนา 15 mil ยาว 33 cm และ หนา 18 mil • สามารถปอ้ งกนั อณุ หภมู ิจากภายนอกไดด้ ี เชน่ ใน
ยาว 33 cm หนา้ งานท่ีมีความรอ้ นและความเยน็

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
GLV-NEO080
GLV-SOLVX165 ถงุ มือไนไตร ยาว 15” ไมม่ ีซบั เขียว 1 คู่ 12 ค:ู่ แพค GLV-NEO090 ถงุ มือนีโอพรนี กนั สารเคมี #8+ ดำ� 1 คู่ 1 คู่
GLV-NEO100
GLV-SOLVX175 ถงุ มือไนไตร ยาว 15” มีซบั เขียว 1 คู่ 12 ค:ู่ แพค ถงุ มือนีโอพรนี กนั สารเคมี #9+ ดำ� 1 คู่ 1 คู่

GLV-SOLVX176 ถงุ มือไนไตร ยาว 15” มีซบั มีลาย เขียว 1 คู่ 12 ค:ู่ แพค ถงุ มือนีโอพรนี กนั สารเคมี #10+ ดำ� 1 คู่ 1 คู่

GLV-SOLVX185 ถงุ มือไนไตร ยาว 18” ไมม่ ีซบั เขียว 1 คู่ 12 ค:ู่ แพค PถVงุ มCอื Gเคloลvอื eบsพวี ซี ีป้ องกนั น้�ำมนั

ถStุงaมnือsปo้ อlvงกAนัKส-2า2รเค38ม1ี MAPA

• ใหค้ วามกระชบั สงู สดุ PATENT MAPA LINER • เคลอื บดว้ ยพีวีซี เพ่ิมความคงทน ทนตอ่ หนา้ งาน Hand Protection
• ปอ้ งกนั ความรอ้ นในการสมั ผสั ไดโ้ ดยถงุ มือไมห่ ดตวั หลากหลาย

ระดบั อณุ หภมู ิ 80 C • มีความออ่ นนมุ่ ยืดหยนุ่ ไดด้ ี ทำ� ใหส้ วมใสส่ บาย
• ปอ้ งกนั สารเคมี รุนแรงไดท้ งั้ กรด-เบส หลายชนิด กระชบั หยิบจบั ชิน้ งานไดด้ ี ยาว 30 ซม.

ปอ้ งกนั รอ้ น + เคมีรุนแรง และปอ้ งกนั อนั ตรายสงู สดุ • สามารถปอ้ งกนั นำ้� มนั สารเคมี ตวั ทำ� ละลาย กรด
• วสั ดุ NITRILE + STANSOLV PATENT ดา่ ง และจาระบี ปอ้ งกนั สารเคมี เชน่ Methanal ,
• ออ่ นนมุ่ สวมใสส่ บาย n-Heptane , Sodium , Hydroxido 40%

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
GLV-TOWA656
GLV-AK22 ถงุ มือไนไตร StanSolv AK-22 เขียว 1 คู่ 1 คู่ ถงุ มือพีวีซี TOWA656 ฟา้ 1 คู่ 1 คู่
ถRuงุ bมbือeยrางGloves PถVงุ Cมอื Gพloวี vซี eีปs้ องกนั น้ำ� มนั

• ผลติ จากยางธรรมชาติ • ผลติ จากพีวีซี เนือ้ ยางนมุ่ ยืดหยนุ่ และคงทน
• ใหค้ วามกระชบั และหยิบจบั ไดอ้ ยา่ งแมน่ ยำ� • สามารถปอ้ งกนั นำ้� มนั จาระบี สารเคมี กรด ดา่ ง
• ยาว 13 นิว้ • มีความยาว 28.5 ซม.
• เหมาะกบั การใชใ้ นงานบา้ น และการทำ� ความสะอาด • เหมาะกบั งานอตุ สาหกรรมเบา

ท่วั ไป

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
GLV-PVC781 ถงุ มือพีวีซีปอ้ งกนั นำ้� มนั
GLV-LATEX13 ถงุ มือยาง ยาว 13” สม้ 1 คู่ 1 คู่ ขาว 1 คู่ 1 คู่

ถุงมือส�ำหรับงานท�ำความสะอาด Household Gloves

ถุงมือยางไนไตร รุน่ Versatouch ถุงมอื ยาง รุ่น Canner

• Ansell ถงุ มือยางไนไตร รุน่ Versatouch 37-210 ไมม่ ี • ถงุ มือผลติ จากยางธรรมชาติ ไมม่ ีซบั ใน มีลายท่ีฝ่ามือ
แปง้ มีความบาง ผลติ จากยางไนไตร • หยิบจบั แมน่ ยำ� ทนทานตอ่ สารเคมีกรด ดา่ ง
• สามารถใชก้ บั งานท่ีตอ้ งสมั ผสั กบั สารเคมี แอลกฮอล์
• ทนทานตอ่ การฉีกขาดสงู
• ยดึ จบั ท่ีดีเย่ียมในสภาพเปียกชิน้ สารละลายเจือจางและกรดตา่ ง งานทำ� ความสะอาด
• มีเทคโนโลยี UltraGrip ปอ้ งกนั การแพ้ • ความหนา 0.50 มม. ความยาว 305 มม.
• สามารถใชไ้ ดก้ บั สภาพอณุ หภมู ิเยน็ และความรอ้ น • ผา่ นการรบั รองมาตรฐานสากล FDA Approved
• ใชไ้ ดก้ บั อตุ สาหกรรมอาหาร บรรจภุ ณั ฑ์ • สีครมี ฟา้

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ สี หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

wwGwLV-.VsEaRSfAe21t0y-ถtงุ มhือไaนไiต.cร Voermsatouch ฟา้ 1 กลอ่ ง 144 ค:ู่ กลอ่ ง GLV-CANNER ถงุ มือยาง รุน่ Canner บี เอ็มครมีคอร1เ์ ปโหลอเรช1่ัน2 ค:ู่ โจหล�ำกดั

บริษทั

ชSุดAปF้EอTงYกันCรL่าOงTกHาINยG

ขนาด รอบอก ความสงู

S 84 - 92 162 - 170

M 92 - 100 170 - 176

L 100 - 108 176 - 182

XL 108 - 116 182 - 188

2XL 116 - 124 188 - 194

Safety Clothing 3XL Oversize รชุุน่ดปM้ องicกroันgสaาrรdเค2ม0ี 00 comfort

ชรุุ่นดปM้ องicกroันgสaาrรdเค1ม50ี 0PLUS • ชดุ ปอ้ งกนั สารเคมี COVER ALL สขี าว
• Microgard 2000 comfort ไดร้ บั การออกแบบเป็น
• ชดุ Microgard 1500 ปอ้ งกนั การกระเซน็ ของฝ่นุ
ละออง ทำ� ดว้ ยเสน้ ใย Polypropylene 2 ชนั้ เพ่ิม พิเศษ สำ� หรบั การผใู้ ชง้ านท่ีทำ� งานในสภาพแวดลอ้ ม
ความคงทน และทนทานตอ่ การฉีกขาด ท่ีรอ้ น ซง่ึ ชว่ ยลดความรอ้ นจากการทำ� งาน
• บรเิ วณดา้ นหนา้ ของชดุ เคลือบดว้ ย PE Laminate
• เนือ้ ผา้ ระบายอากาศ เพ่ือปอ้ งกนั ของเหลวระดบั สงู และปอ้ งกนั อนภุ าคและ
• เพ่ิมประสทิ ธิภาพในการปอ้ งกนั ไฟฟา้ สถิตย์ ไอระเหยท่ีระดบั ต่ำ� เป็นไปตามขอ้ กำ� หนด EN31092
• เหมาะกบั งานเก่ียวกบั ใยหิน งานซอ่ มบำ� รุงท่วั ไป

อตุ สาหกรรมยา งานท่ีมีฝ่นุ และละอองจากสารเคมี

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
BODY-MG1500
ชดุ ปอ้ งกนั สารเคมีMicrochem1500 S/M/L 1 ชดุ 10 ชดุ :แพค BODY-MG2000CF ชดุ ปอ้ งกนั สารเคมีMicrochem2000CF S/M/L 1 ชดุ 10 ชดุ :แพค

รชุุ่นดป2้ อ0ง0ก0นั สSาtรaเnคdมaี rMd icrogard รชุุ่นดปM้ องicกroนั cสhาeรmเคม3ี000

• ชดุ ปอ้ งกนั สารเคมี Microgard รุน่ 2000 Standard • ปอ้ งกนั รา่ งกายจากฝ่นุ ละอองอนั ตรายและสารเคมี
• ไดร้ บั การออกแบบสำ� หรบั ปอ้ งกนั สารเคมี ชว่ ย รุนแรงได้ ปอ้ งกนั การซมึ ผา่ นของกรดไดเ้ ป็นอยา่ งดี

ปอ้ งกนั ฝ่นุ ละอองอนั ตราย, งานเปียกชืน้ และละออง • วสั ดเุ นือ้ ผา้ ทอสามชนั้ เพ่ือความนมุ่ และความยืดหยนุ่
สารเคมี • ตะเข็บมีความแขง็ แรง เยบ็ พิเศษ แบบ Welded
• เพ่ิมความแขง็ แรงและการปอ้ งกนั โดยเสรมิ ตะเข็บ
แบบ ชว่ ยปอ้ งกนั ของเหลวไมใ่ หเ้ ขา้ ซมึ ตะเขบ็ ไดด้ ีขนึ้ Ultrasonic (เช่ือมดว้ ยอลั ตรา้ โซนิค) และสามารถ
• ผา่ นมาตรฐานการปอ้ งกนั สารเคมีประเภท 5 และ 6 ตา้ นทานสารเคมีไดห้ ลายชนิด
• ผา่ นมาตรฐานการปอ้ งกนั สารเคมีประเภท3,4,5,6

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
BODY-MG3000 1 ชดุ 10 ชดุ :แพค
BODY-MG2000 ชดุ ปอ้ งกนั สารเคมีMicrochem2000 S/M/L 1 ชดุ 10 ชดุ :แพค ชดุ ปอ้ งกนั สารเคมีMicrochem3000 S/M/L

ชุดกนั ฝนเสอื้ กางเกง ชุดกนั ฝนคา้ งคาว

• ชดุ กนั ฝน ผลติ จากผา้ พีวีซี หนา 2 ชนั้ อยา่ งดี • เสอื้ กนั ฝน ผลติ จาก PVC
• สสี ม้ สด ตดั เยบ็ ดว้ ยเครอ่ื งรดี รอ้ น กนั นำ้� เขา้ ได้ 100% • ตดั เยบ็ ดว้ ยเครอ่ื ง รดี รอ้ น กนั นำ้� เขา้ ได้ 100%
• มีหมวกคลมุ กนั ฝน พรอ้ มเชือกรดั • เสรมิ หมวกคลมุ ศีรษะ พรอ้ มเชือกรดั
• เสอื้ กนั ฝนความยาว 33 นิว้ รอบอก 54 นิว้ • เสอื้ กนั ฝนตดิ แถบสะทอ้ นแสง กวา้ ง 2 นิว้ ยาว 17 นิว้
• มีกระเป๋ าเสอื้ 2 ใบ มีซปิ ยาวตลอด พรอ้ มตดิ สเน็ปท่ี • สวมใสส่ บายดว้ ย ซปิ หนา้ ยาว และตดิ สแน็ปเพ่ิม
• มีกระเป๋ าหนา้ 2 ใบ
หนา้ อก 4 จดุ ดา้ นหลงั เสอื้ ตดิ แถบสะทอ้ นแสง
• กางเกงเอวยางยืด

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
F 1 ชดุ 1 ชดุ
wwBwOD.Ys-RaAIfNeC1t0y0 -tชดุhกaนั ฝiน.cเสoอื้ กmางเกง BODY-RAINC200 ชดุ กนั ฝนคา้ งคาว บี เอม็ Fคอร์เป1 ชอดุ เรช่ัน 1 ชดุ

บรษิ ัท จำ� กดั

Rเสe้อื flคeนctงivาeนตSิดhแirถtบสะท้อนแสง เRสeือ้ flคeนctงivาeนตSดิ hแirถtบสะท้อนแสง

• ผา้ IB ผา้ TK • ผา้ IB ผา้ TK
• ขนาด S M L XL 2XL 4XL • ขนาด S M L XL 2XL 4XL
• แถบสะทอ้ นแสง สีเงิน สเี ขียว สีสม้ สเี ขียวคาดเงิน สี • แถบสะทอ้ นแสง สเี งิน สีเขียว สีสม้ สีเขียวคาดเงิน สี

สม้ คาดเงิน สม้ คาดเงิน
• ตดิ กระเป๋ า / ไมต่ ดิ กระเป๋ า • ตดิ กระเป๋ า / ไมต่ ดิ กระเป๋ า
• สกรนี 1 สี 2 สี • สกรนี 1 สี 2 สี

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
BODY-SIB100 BODY-SIB110
เสอื้ คนงานตดิ แถบสะทอ้ นแสง F 1 ชดุ 12 ชดุ :โหล เสอื้ คนงานตดิ แถบสะทอ้ นแสง F 1 ชดุ 12 ชดุ :โหล
รหสั สนิ คา้ รหสั สนิ คา้
BODY-SIB210 เRสeื้อflคeนctงivาeนตSดิ hแirถtบสะทอ้ นแสง BODY-SIB200 Wเสือ้oคrkนinงgานShirt

• ผา้ IB ผา้ TK • ผา้ IB ผา้ TK
• ขนาด S M L XL 2XL 4XL • ขนาด S M L XL 2XL 4XL
• แถบสะทอ้ นแสง สเี งิน สเี ขียว สสี ม้ สีเขียวคาดเงิน สี • แถบสะทอ้ นแสง สเี งิน สเี ขียว สสี ม้ สีเขียวคาดเงิน สี

สม้ คาดเงิน สม้ คาดเงิน
• ตดิ กระเป๋ า / ไมต่ ดิ กระเป๋ า • ตดิ กระเป๋ า / ไมต่ ดิ กระเป๋ า
• สกรนี 1 สี 2 สี • สกรนี 1 สี 2 สี

รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
เสอื้ คนงาน IB F 1 ชดุ 12 ชดุ :โหล
เสอื้ คนงานตดิ แถบสะทอ้ นแสง F 1 ชดุ 12 ชดุ :โหล

เTอoีย้ ryมผCา้ loกtนั hเปA้ื อpนron PเอV๊ียCมพAวีpซีroี nกันสารเคมี Safety Clothing

• ผลติ จาผา้ โทเลสกี รมคณุ ภาพสงู • ผลติ จาก PVC คณุ ภาพดี หนา 0.3 CM
• ใชง้ านชา่ งได้ • กวา้ ง 70 CM. ยาว 98 CM.
• ใชง้ านหนกั ได้ และไมร่ อ้ น • มีเชือกผกู ดา้ นหลงั และเชือกคลอ้ งคอ
• เหมาะกบั งานชา่ ง กนั ฝ่นุ กนั เปื้อนตา่ งๆ • ใชส้ ำ� หรบั กนั สารเคมีหรอื กนั เปื้อนไดด้ ี สามารถ
• ดา้ นหลงั ปรบั ขนาดได้
• ปลอดภยั 100% ทำ� ความสะอาดไดง้ า่ ยและนำ� กลบั มาใชง้ านใหมไ่ ด้
หลายครงั้ เอีย๊ มชนิดนีใ้ ชไ้ ดท้ งั้ งานเปียกและงานแหง้

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
F 1 ชดุ 12 ชดุ :โหล F 1 ชดุ 12 ชดุ :โหล
BODY-APRON100 เอีย้ มผา้ กนั เปื้อน BODY-APRON200 เอีย๊ ม PVC กนั สารเคมี

เLสe้อื aเtอhีย้eมr หAนpงั rปo้nองกันสะเกด็ เBขa็มcขkัดSพuยpุงpหoลrังt

• ไมต่ ดิ ไฟ ใชง้ านเช่ือมได้ • ชว่ ยพยงุ กระดกู สนั หลงั ใหอ้ ยใู่ นทา่ ท่ีถกู ตอ้ ง
• ใชง้ านหนกั ได้ และไมร่ อ้ น • รูปแบบ 6 แกน
• เหมาะกบั งานชา่ ง งานหนา้ เตาหลอม งานซอ่ มบำ� รุง • สายอีลาสตกิ 2 เสน้ กระจายนำ้� หนกั
• ดา้ นหลงั ปรบั ขนาดได้ • ปอ้ งกนั และลดอาการปวดหลงั
• สำ� หรบั กนั ไฟ และกนั ความรอ้ น • สามารถปรบั ขนาดใหก้ ระชบั ไดง้ า่ ย
• ผา้ ดบิ รองดา้ นหลงั ปอ้ งกนั ความรอ้ นดีย่ิงขนึ้ • มีขนาด S, M, L, XL , 2XL , 4XL

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
BODY-BS100 เขม็ ขดั พยงุ หลงั
BODY-APRON300 เสอื้ เอีย้ มหนงั ปอ้ งกนั สะเก็ด F 1 ชดุ 12 ชดุ :โหล N/A 1 ชดุ 1 ชดุ

ปAลrmอกleแtขนผ้าเสิร์ท สีกรมทา่ ปAลrmอกbแaขnนd

• ปลอกแขนผา้ เสริ ท์ สีกรมทา่ ยาว 45 ซม. • ปลอกแขนงานปัก
• เป็นปลอกแขนสำ� หรบั ปอ้ งกนั ชว่ งแขนตงั้ แตข่ อ้ มือ • สายคลอ้ งยางยืด
• ตีนต๊กุ แก
จนถงึ ตน้ แขน • สามารถใส่ LOGO ตา่ งๆ ไดต้ ามตอ้ งการ
• ตดั เยบ็ จาก ผา้ เสริ ท์ สกี รมทา่ • สำ� หรบั พนกั งาน ทีมคปอ. ทีมดบั เพลงิ ทีมตรวจสอบ
• ปอ้ งกนั สะเก็ดไฟจากงานเช่ือม และความรอ้ นไดใ้ น
QA QC
ระดบั หนง่ึ กนั เปื้อน

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

wwBwOD.Ys-GaUfNeL1t0y0 -tปhลอaกiแ.ขcนoผา้ mเสริ ท์ สีกรมทา่ F 1 ชดุ 12 ชดุ :โหล BODY-ARMBAND ปลอกแขน บี เอ็มN/Aคอร1์เชปดุ อเรช่ัน1 ชดุจำ� กดั

บรษิ ทั

ปS้ AายFEคTวYามSปIGลอNด&ภัยTแRลAะงFาFนICจราจร

TกrรaวffยicจรCาoจnรe เTสraาfจfรicาจPรole with Reflective Tape

• กรวยจราจร ผลติ พลาสติก LLDPE • ทำ� จากวสั ดชุ นั้ ดี แขง็ แรงทนทาน เหนียวแนน่
• มีคณุ สมบตั ทิ นทานตอ่ การขีดขว่ น คงตวั ไมเ่ สียรูป • ทนทานตอ่ ทกุ สภาพอากาศ
• มีแถบสะทอ้ นแสงคณุ ภาพดี ขนาด 6 เซนตเิ มตร • สะทอ้ นแสงไดด้ ีในเวลากลางคืน มองเหน็ ไดใ้ น

จำ� นวน 2 แถบ ระยะไกล
• ขนาดของฐาน 27.5x27.5 เซนตเิ มตร • ไมแ่ ตกไมห่ กั งา่ ยทนแดด
• มีขนาด 50 ซม. 70 ซม. 80 ซม. • สไี มซ่ ีดจาง

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
TRAFF-CONE70 TRAFF-POLE1
TRAFF-CONE80 กรวยยางคาด2แถบ #70 70ซม. 1 ชดุ 1 ชดุ TRAFF-POLE2 เสาจราจร 80 ซม. สม้ ขาว 80ซม. 1 ชดุ 1 ชดุ

กรวยยางคาด2แถบ #80 80ซม. 1 ชดุ 1 ชดุ เสาจราจร 80 ซม. สม้ เหลือง 80ซม. 1 ชดุ 1 ชดุ
Bยูaโรrเrทicปade Tape
Pโซla่ กsนั้ tiเcขตChain

• เทปกนั้ เขตชนิดไมม่ ีกาว มีความยืดหยนุ่ สงู ไมฉ่ ีกขาด • ผลติ จากพลาสตกิ คณุ ภาพดี มีนำ้� หนกั เบา ทนทาน
• สีสดใสสะดดุ ตา สามารถมองเหน็ ไดช้ ดั เจน ใชก้ นั้ ดแู ลรกั ษาไดง้ า่ ย

แสดงพืน้ ท่ีหวงหา้ มหรอื พืน้ ท่ีท่ีมีอนั ตราย • เหมาะสำ� หรบั กนั้ ลอ้ ม หรอื แบง่ เขตพืน้ ท่ีอนั ตราย
• สี ขาว-แดง เหลือง-ดำ� หา้ มเขา้ อบุ ตั เิ หตกุ ่อสรา้ ง ยาว 25 ม.
• ขนาด 2นิว้ x100เมตร 3นิว้ x200เมตร
• ขนาด 3นิว้ x100เมตร 3นิว้ x500เมตร • รุน่ : ขาว-แดง 8MM x 20M
• รุน่ : เหลือง-ดำ� 6MM x 20M

Safety Sign รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
TRAFF-CAIN62
TRAFF-URO21 ยโู รเทป 2” #ขาว-แดง #เหลือง-ดำ� NA 1 มว้ น 1 มว้ น TRAFF-CAIN82 โซพ่ ลาสตกิ #6 มม. x20 เมตร 20ม. 1 มว้ น 1 มว้ น

TRAFF-URO31 ยโู รเทป 3” #ขาว-แดง #เหลอื ง-ดำ� NA 1 มว้ น 1 มว้ น โซพ่ ลาสตกิ #8 มม. x20 เมตร 20ม. 1 มว้ น 1 มว้ น

Pกl�ำaแsพticงนB้ำ� arrier ธTrงaขfาfiวc-แFlดaงg

• ผลติ จากพลาสตกิ Polyethylene ความแข็งแรง • สำ� หรบั กนั้ เขตพืน้ ท่ีก่อสรา้ ง หรอื พืน้ ท่ีหา้ มเขา้
ทนทาน ใชส้ ำ� หรบั กนั้ แบง่ แนวและจดั ระเบียบจราจร • ธงราวมีขนาดความยาว 20 เมตร
• เยบ็ ตดิ กบั เชือกไนลอ่ น
• เม่ือนำ� ไปใชง้ าน เพียงเตมิ นำ้� ใหเ้ ตม็ จะเพ่ิมนำ้� หนกั ให้ • ธงราวขาวแดงมีความแขง็ แรง ทนทาน ไมฉ่ ีกขาดงา่ ย
เป็นกำ� แพงกนั้ ได้ นำ้� หนกั เบาขนยา้ ยงา่ ย เพียงปลอ่ ย • บรรจุ 50 มดั /ถงุ
นำ้� ออกเม่ือตอ้ งการเคล่อื นยา้ ย

• ขนาด 1เมตร 1.5เมตร 2เมตร

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
20ม. 1 มดั 10 มว้ น:มดั
TRAFF-BARI100 กำ� แพงนำ้� กวา้ ง #1 เมตร 1ม. 1 ชดุ 1 ชดุ TRAFF-FLAG2 ธงราวขาว-แดง ยาว 20 เมตร+ 18ม. 1 มดั 10 มว้ น:มดั

TRAFF-BARI200 กำ� แพงนำ้� กวา้ ง #1.5 เมตร 1ม. 1 ชดุ 1 ชดุ TRAFF-FLAG18 ธงราวขาว-แดง ยาว 18 เมตร+

TRAFF-BARI300 กำ� แพงนำ้� กวา้ ง #2 เมตร 1ม. 1 ชดุ 1 ชดุ
เTสraาfจfรicาจPรoพleร้อwมitฐhานBlยaาcงkดBำ� ase Cไมo้กnัน้eกBรaวrยจราจร

• ผลติ จากพลาสตกิ PE สสี ม้ สดใส สงู 1100มม. • ไมก้ นั้ กรวยจราจร 120-200 เซนตเิ มตร ขาว/แดง
• พรอ้ มแถบสะทอ้ นแสง ขนาด 254มม. • ทำ� จากพลาสตกิ PVC
• มองเหน็ ชดั เจนสามารถคลอ้ งโซ่ ดสู วยงามเรยี บรอ้ ย • สามารถยืด-หดไดต้ ามความยาวท่ีตอ้ งการ
• ฐานยางดำ� ท่ีมีนำ้� หนกั ทำ� ใหไ้ มล่ ม้ งา่ ย ฐานกวา้ ง • ใชค้ รอบกบั ตวั กรวยยางจราจรเพ่ือใชก้ นั้ เขต
• สขี าว/แดง
420มม. เหมาะสำ� หรบั ใชส้ ำ� หรบั กนั้ เขต/พืน้ ท่ีหา้ มเขา้ • ขนาด 120-200 ซม.
แบง่ ชอ่ งจราจรบนทอ้ งถนน ลานจอดรถ

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

wwTRwAF.Fs-PaOfLeBAtyเ-สาtจhราaจรiพ.รcอ้ oมฐmานยางดำ� F 1 ชดุ 1 ชดุ TRAFF-CONEBA ไมก้ นั้ กรวยจราจร บี เอม็ คF อร์เ1ปแอทง่เรช่ัน1 แทง่

บรษิ ัท จำ� กดั

ยRาuงbหbา้eมrลWอ้ heel Bar Rยาuงbหbนeุนr ลWอ้ hรeถel Stop

• ผลติ จากยาง Caoutchouc,cinnamene-butadiene • ยางหนนุ ลอ้ หรอื ยางหา้ มลอ้ ทำ� จากวสั ดยุ างพิเศษ
rubber อยา่ งดี แข็งแรง ทนทาน นำ้� หนกั เบา

• ตกิ๊ แถบสะทอ้ นแสง เพ่ือเหน็ เวลากลางคืน • เหมาะสำ� หรบั ใช้ ในโกดงั สนิ คา้ ท่ีมีรถใหญ่ ท่ีจอดรถ
• ขนาด 60x10x12 cm. ของคลงั สนิ คา้ ท่ีจอดในหา้ งสรรพสนิ คา้
• ขนาด 183x15x12 cm.
• สีดำ� คาดเหลอื ง • ขนาด : 10x20x15cm
• ขนาด : 26x30x15cm

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

TRAFF-WBAR60 ยางหา้ มลอ้ #60 60ซม. 1 ชดุ 12 ชดุ :โหล TRAFF-WSTOP10 ยางหา้ มลอ้ #10 10ซม. 1 ชดุ 12 ชดุ :โหล

TRAFF-WBAR183 ยางหา้ มลอ้ #183 183ซม. 1 ชดุ 12 ชดุ :โหล TRAFF-WSTOP26 ยางหา้ มลอ้ #26 23ซม. 1 ชดุ 12 ชดุ :โหล

เRทeปflสeะcทtiอ้ vนeแTสaงpe Iสllตum๊ิกเiกnอaรteเ์ รอืSงtiแckสeงr
• กวา้ ง 1 นิว้ x ยาว 5 ม.
• สะทอ้ นแสงท่ีมากระทบ ใหย้ อ้ นกลบั ไดด้ ีและสามารถ • กวา้ ง 2 นิว้ x ยาว 5 ม.
ตอบสนองตอ่ การมองเหน็ ไดใ้ นมมุ ท่ีกวา้ งขนึ้ เชน่ • กวา้ ง 1 ซม. x ยาว 5 ม.
การกลบั รถ รถออกจากทางแยก • กวา้ ง 24 นิว้ x ยาว 45 ม.
• ตดิ ตงั้ ภายในอาคาร และนอกอาคา เหมาะแก่การตดิ
• ผิวเรยี บเป็นมนั พรอ้ มรดี แสดงความปลอดภยั บรเิ วณทางหนีไฟ ทางออก
• ผนกึ ขอบดว้ ยความรอ้ น ฉกุ เฉิน เพ่ืออพยพหนีไฟกรณีฉกุ เฉิน หรอื ไฟดบั
• กวา้ ง 2 นิว้ x ยาว 45 ม.

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
TRAFF-REFLXTAPE
เทปสะทอ้ นแสง 2” 1 มว้ น 1 มว้ น TRAFF-FLUOR สตกิ๊ เกอรเ์ รอื งแสง NA 1 มว้ น 1 มว้ น
Sเทliปpก-Rันeลs่นื istant Tape
• ผลติ จากเมด็ แรข่ นาดเลก็ บนแผน่ เรซนิ WกรaะrบnอinงgไฟBกaรtoะพnริบ
• เนือ้ เทปมีความหยาบปานกลาง มีความทนทานสงู
• กาวเหนียว ตดิ แนน่ ทนนาน • กดเปล่ยี นได้ 3 แบบ ไฟกระพรบิ ไฟคา้ ง ไฟฉาย
• เหมาะกบั บรเิ วณท่ีมีการสญั จรสงู พืน้ เอียง ทางเดนิ • กระบองไฟ 3 จงั หวะรุน่ : 54 cm. (ใสถ่ ่าน)
บรเิ วณท่ีมีนำ้� มนั หรอื รถเขน็ สามารถเขน็ ผา่ นได้ • กระบองไฟ 3 จงั หวะ รุน่ : 54 cm. (ชารท์ ได)้
• หนา้ เทปกวา้ ง 3/4 นิว้ (18 มม.) ความยาว 18 เมตร • กระบองไฟ 3 จงั หวะ ถ่าน รุน่ : 25 cm. (ไฟฉาย/ Safety Sign

นกหวีด/แมเ่ หลก็ )

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
TRAFF-SLIPTAPE TRAFF-BATON
เทปกนั ล่นื 18ม. 1 มว้ น 1 มว้ น กระบองไฟกระพรบิ NA 1 แทง่ 1 แทง่
รหสั สนิ คา้
โSคirมeไnฟLสigัญhญt าณฉุกเฉินแบบหมุนรอบตัว TRAFF-CONES กSรCวoยnขeนาดเล็ก

• ไฟไซเรน ขนาด 4” 6” 8” • วสั ดผุ ลติ จากพลาสติก EVA มีความแขง็ แรง ทนทาน
• กำ� ลงั ไฟขนาด 12VDC, 24VDC และ 220VAC ไมเ่ สยี รูปงา่ ย
• มีใหเ้ ลือกหลายสที งั้ แบบ
• หลอดไส้ และหลอด LED • ใชเ้ พ่ือแบง่ เขตแดน บง่ บอกเขตก่อสรา้ งหรอื พืน้ ท่ีหา้ ม
เขา้

• สำ� หรบั กนั้ เขต แบง่ ผงั ทางเดนิ หรอื ผงั การจดั วางชิน้
งานภายในไลนก์ ารผลติ

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

TRAFF-SIREN โคมไฟสญั ญาณฉกุ เฉิน #4 #6 #8 NA 1 ชดุ 1 ชดุ กรวยยางไมค่ าดแถบ 30 ซม. 1 อนั 12 อนั :โหล

แTrผaงffกicัน้ Barrier กTrรaะfจfiกcโคC้งonvex Mirror

• ผลติ จากเหลก็ โครงเหลก็ ขนาด 6 หนุ พน่ สแี ดง • กรอบเป็นอะครลิ คิ สสี ม้ แดง ทนทาน ยืดหยนุ่ สงู
• ซ่ีเหลก็ ขนาด 4 หนุ พน่ สีขาว • ตวั กระจกเป็นกระจกโพลีคารบ์ อเนต มีความแข็งแรง
• ใชส้ ำ� หรบั กนั้ เขตพืน้ ท่ีหวงหา้ ม แบง่ เขตการทำ� งาน
ทนทาน ไมแ่ ตกลาย เม่ือตาก
บงั คบั ใหร้ ถหยดุ เพ่ือตรวจสอบหรอื แลกบตั ร • แดดและฝนเป็นระยะเวลานาน
• ขนาด 1 เมตร 1.5 เมตร • ตดิ ตงั้ นอกอาคาร สำ� หรบั ปอ้ งกนั อบุ ตั เิ หตใุ นมมุ อบั
• เสรมิ ลอ้ หรอื ไมเ่ สรมิ ลอ้ • Ø 18 นิว้ , Ø 24 นิว้ , Ø 32 นิว้

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
NA 1 ชดุ 1 ชดุ
TRAFF-BARR แผงกนั้ #1 เมตร ไมม่ ีลอ้ NA 1 ชดุ 1 ชดุ TRAFF-CONVX18 กระจกโคง้ โพลี #18” NA 1 ชดุ 1 ชดุ

wwTRwAF.Fs-WaBfAeRRty-แtผhงกaนั้ #i.1cเมoตmร มีลอ้ TRAFF-CONVX24 กระจกโคง้ โพลี #24” บี เอม็ NAคอร1์เปชดุ อเรช่ัน1 ชดุจ�ำกดั

บริษัท

เสือ้ สะทอ้ นแสง 4
8
123 12
16
567 20
23
9 10 11

13 14 15

17 18 19

Safety Sign

21 22 23

ปข้นายาดคมวาามตปรฐลาอนด:ภ3ยั 0พื้นxฐ4า5นทซ่ใีมช.้ใขนนอาุตดสพาหิเศกษร(รสม่งั ท/ำ� S):a2fe0tyx S3i0gnซม. 30 x 45 ซม. และ 37.5 x 45 ซม.

www.safety-thai.com บริษัท บี เอม็ คอรเ์ ปอเรช่ัน จ�ำกัด

ปา้ ยครอ่ื งหมายปอ้ งกนั อคั คีภยั แบบพบั ขนาด: 15 x 15 x 30 ซม. ขนาด: 10 x 10 ซม. 20 x 20 ซม. 30 x 30 ซม. 45 x 45 ซม.

NFPA HAZARD RATING SIGN
ขนาด: 80 x 90 ซม.
เครอ่ื งหมายบงั คบั / Mandatory Sign สพี ืน้ : สีฟา้ สีของสญั ลกั ษณภ์ าพ: สีขาว
ขนาด: 20 x 30 ซม. 30 x 45 ซม. และ 37.5 x 45 ซม.

เครอ่ื งหมายสารนิเทศเก่ียวกบั ภาวะความปลอดภยั / Safety condition Sign
สีพืน้ : สเี ขียว สีของสญั ลกั ษณภ์ าพ: สขี าว ขนาด: 30 x 45 ซม.

เครอ่ื งหมายความปลอดภยั ชนิดเรอื งแสง / Luminous Signs ขนาด: 30 x 45 ซม. Safety Sign
สีพืน้ : สเี ขียว สขี องสญั ลกั ษณภ์ าพ: สีขาว ปา้ ยสถิตคิ วามปลอดภยั
ขนาด: 90 x 180 ซม. และ 122 x 244 ซม

ปา้ ยจดุ รวมพล
ขนาด: 45 x 60 ซม. 40 x 80 และ 60 x 120 ซม.

ปFl้ าoยoตr งั้ Sพtaื้นnd Signs ธงเซฟตี้ เขา้ หลกั เกณฑก์ ารดำ� เนินการดา้ นความปลอดภยั สถานประกอบการ
Rถeงุ fลleมcบtอivกeทWศิ ทinาdงsock
• วสั ดผุ ลติ จากพลาสตกิ อยา่ งดี มีความแขง็ แรง ทนทาน สามารถพบั เก็บ • ผลติ จากผา้ รม่ สสี ม้ สะทอ้ นแสง
• และเคล่อื นยา้ ยไดส้ ะดวก • ใชส้ ำ� หรบั ตรวจสอบกระแสลมวา่ พดั มา
• ใชเ้ พ่ือเตือนพืน้ ท่ีอนั ตรายตา่ งๆ
• สามารถนำ� สตกิ เกอรม์ าตดิ ตามความตอ้ งการได้ จากทิศทางใด เพ่ือความปลอดภยั และ
บง่ บอกท่ีตงั้ โรงงานเม่ือลมพดั ปลอ่ งผา้
www.safety-thai.com
จะโบกสะบดั และพรวิ้ ไหวตามกบระรแษิสลทั ม บี เอม็ คอรเ์ ปอเรช่ัน จ�ำกดั

อุปกรณล์ ็อคเพ่อื ความปลอดภยั สLoาcยkย-ูสoำ�uหtรHับaกsญุ psแจล็อค
LOCKOUT / TAGOUT PRODUCTS
• สายยสู ำ� หรบั กญุ แจลอ็ ค ตวั ฐาน
กPaุญdแloจcคkลs้อง ทำ� จากเหลก็ กลา้ พรอ้ มท่ีแขวน

• ออกแบบตามมาตรฐาน OSHA • เคลือบไวนิล
one employee one lock • สามารถแขวนกญุ แจคลอ้ งท่ีมี

• ผลติ จากวสั ดุ Zenex นำ้� หนกั เบา ขนาดเสน้ ผา่ ศนู ยก์ ลางของหว่ ง
ทนทาน ไมเ่ ป็นสนิม • กญุ แจสงู สดุ 6.35 มม. ไดห้ กตวั

• ปลอดภยั สงู ดว้ ยรหสั กญุ แจถงึ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
100,000 รหสั ไมส่ ามารถนำ� F 1 ชดุ 1 ชดุ
ลกู กญุ แจไปทำ� ซำ้� ได้
นอุ้ำ�ปแกบรบณห์ลมอ็ุนควาลว์ ประตู
รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้
LCTG-HASPS สายยสู ำ� หรบั กญุ แจลอ็ ค • อปุ กรณล์ อ็ ควาลว์ ประตนู ำ้� ตวั
LCTG-PADLOCK กญุ แจคลอ้ ง F 1 ชดุ 1 ชดุ ฐาน ทนตอ่ สารเคมีและอณุ หภมู ิ
ต่ำ� สดุ และสงู สดุ
เอกุปอกรร์วณงจ์ลรอ็ ยคอ่ เซยอร์กิตเบรก
• ครอบปอ้ งกนั ท่ีเปิดวาลว์ ไว้
• ออกแบบสำ� หรบั งาน Lockout ทงั้ หมดเพ่ือปอ้ งกนั การใชง้ านโดย
ตามมาตรฐาน OSHA ไมไ่ ดต้ งั้ ใจ

• นำ้� หนกั เบา ทนทาน ไมเ่ ป็นสนิม
• มี 8 สีใหเ้ ลอื กใช้ ปลอดภยั สงู

ดว้ ยรหสั กญุ แจถงึ 100,000 รหสั
ไมส่ ามารถนำ� ลกู กญุ แจไปทำ� ซำ้�

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
F 1 ชดุ 1 ชดุ LCTG-GATEVAV อปุ กรณล์ อ็ ควาลว์ ประตนู ำ้� F 1 ชดุ 1 ชดุ
LCTG-PADLOCK อปุ กรณล์ อ็ คสะพานไฟ
Pกoลr่อtaงbสl�ำeหรGบั roงuานpกbลoุ่มx เอบุปรกกรเกณอล์ รอ็์ รคุ่นเซอGรri์กpติ Tight™
Lockout Tagout
• สำ� หรบั จดั การ การเขา้ งานเป็น • อปุ กรณล์ อ็ คเซอรก์ ิตเบรกเกอร์
กลมุ่ หรอื ทีม • ตดิ ตงั้ เขา้ กบั กา้ นโยกของเบรก

• กลอ่ งสำ� หรบั การทำ� เขา้ งานเป็น เกอร์ ใชง้ านงา่ ยและปลอดภยั
กลมุ่ ผลติ จากแสตนเลสเกรด 430 สำ� หรบั
• การลอ็ ควสั ดแุ ข็งๆ ปลอดภยั
• ปอ้ งกนั สารเคมีและสารกดั กรอ่ น สำ� หรบั การใชง้ านพืน้ ท่ีอนั ตราย

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
LCTG-GRIPTI ตวั ลอ็ ค Circuit Breaker F 1 ชดุ 1 ชดุ
LCTG-GRUPBOX กลอ่ งสำ� หรบั งานกลมุ่ F 1 ชดุ 1 ชดุ
Guardian Extreme Tagout
Hasps แบบ Tagout ในตัว
• Hapse สำ� หรบั เขา้ งานเป็นกลมุ่ • ปา้ ยเตือน Guardian Extreme™
ชนิดเป็นเป็นปา้ ย Tagout ในตวั • สามารถใชง้ านไดท้ งั้ Indoor ,
สามารถคลอ้ งได้ 5 แมก่ ญุ แจ
• Combine lockout Outdoor กลางแจง้ ทนตอ่ สภาพ
• Jaws Dimensions : 44 x 54mm อากาศสารเคมี กวา้ ง (7.62cm x
• Capacity: 5 padlocks 14.6cm) เขียนดว้ ยปากกาเคมี
ลบไดด้ ว้ ยแอลกอฮอลล์

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
F 1 ชดุ 1 ชดุ F 1 ชดุ 1 ชดุ
LCTG-HASPST Hasps แบบ Tagout ในตวั LCTG-TAGOUT แผน่ Guardian Extreme

คัทเตอรน์ ริ ภยั • คทั เตอรน์ ิรภยั MARTOR-SECUNORM รหสั 17500102
อปุ กรณด์ า้ นงานตดั มีขนาดเลก็ นำ้� หนกั เบา ใบมีดจะถกู ดงึ
www.safety-thai.com กลบั เขา้ ไปในดา้ มจบั เอง เม่ือตดั ชิน้ งานเสรจ็ สามารถเปล่ยี น
ใบมีดได้ ใชก้ บั ใบมีด No.45 หนา 0.90 มม.

• คทั เตอรน์ ิรภยั สำ� หรบั งานอเนกประสงค์
• มีขนาดเลก็ นำ้� หนกั เบา
• ใบมีดจะถกู ดงึ กลบั เขา้ ไปในดา้ มจบั เอง เม่ือตดั ชิน้ งานเสรจ็
• สามารถใชไ้ ดก้ บั ผทู้ ่ีถนดั ซา้ ยและ ผทู้ ่ีถนดั ขวา

• สามารถเปล่ยี นใบมีดได้ ใชก้ บั ใบมีด No.45บหรนาษิ 0ทั .90บมมี .เอม็ คอร์เปอเรช่ัน จำ� กดั

ขวดใส่สารเคมี REAGENT BOTTLE

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด ขนาดบรรจุ ขวดใส่สารเคมชี นดิ ปากแหลม มีฝาปิ ด
BOTT-ACETON ขวดใสA่ cetone ย่ีหอ้ Nalgene™ 500มม 12 ขวด:โหล • ขวดสำ� หรบั ใสท่ ินเนอร์
BOTT-ISOPRO ขวดใสI่ sopropanol ย่ีหอ้ Nalgene™ 500มม 12 ขวด:โหล • ปากแหลมหยอดลงชิน้ งานอยา่ งแมน่ ยำ�
BOTT-METHAN ขวดใสM่ ethanol ย่ีหอ้ Nalgene™ 500มม 12 ขวด:โหล • มีฝาปิดปอ้ งกนั การหก กระเดน็
BOTT-ETHAN ขวดใสE่ thanol ย่ีหอ้ Nalgene™ 500มม 12 ขวด:โหล • ราคาประหยดั
• เหมาะสำ� หรบั อตุ สาหกรรม ชิน้ สว่ นโลหะ

เฟอรน์ ิเจอร์ อตุ สาหกรรมทกุ ชนิด

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
BOTT-TINNER
ขวดใสส่ ารเคมีชนิดปากแหลม 500มม 1 ขวด 12 ขวด:โหล
มีฝาปิด

ขวดใส่สารเคมี / Solvent Dispenser

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด ขนาดบรรจุ • แบบกด ขนาด 4, 6, 8 ออนซ์
BOTT-NIGEL125 ขวดใสส่ ารเคมี ย่ีหอ้ Nalgene™ 125มม 12 ขวด:โหล • มีสขี าว, ชมพู / ฟา้ (สำ� หรบั ปอ้ งกนั ไฟฟา้ สถิต)
BOTT-NIGEL250 ขวดใสส่ ารเคมี ย่ีหอ้ Nalgene™ 250มม 12 ขวด:โหล • เนือ้ ดี ไมแ่ ตกงา่ ย
BOTT-NIGEL500 ขวดใสส่ ารเคมี ย่ีหอ้ Nalgene™ 500มม 12 ขวด:โหล • เหมาะสำ� หรบั ใชใ้ นงานอตุ สาหกรรมทกุ ชนิด
BOTT-NIGEL1000 ขวดใสส่ ารเคมี ย่ีหอ้ Nalgene™ 1000มม 12 ขวด:โหล
รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

BOTT-DISPEN ขวดใสส่ ารเคมี #4 #6 #8 NA 1 ขวด 12 ขวด:โหล

ฝักบัวและอ่างลา้ งตาฉุกเฉิน

SS-B100 Regent Bottle

B100

EXP-18G/85G EXP-18GS/85G H-D5017 SS-S150 SS-E150

STD-85G SPM580 SE-4300

www.saSfTeDt-y7-5tGhai.com SPM582 UPEW14 EP6 บริษัท บี เอ็ม คอรเ์ ปอเรช่ัน จำ� กัด

CคLลEนี AรNูมROOM วิธีการควบคุมเพ่ือรักษามาตรฐานของ Clean Room
1. ปอ้ งกนั อนภุ าคหรอื ส่งิ สกปรกเขา้ มาในหอ้ ง
การจัดแบ่ง Class ของหอ้ งคลนี รูม (Clean Room) • ใช้ HEPA filter กรองอากาศท่ีเขา้ สหู่ อ้ ง
• รกั ษาความดนั ในหอ้ งใหส้ งู กวา่ ภายนอก (positive pressure)
Cถlงุ eมaือnคroลoนี mรูมGlove • ทำ� ความสะอาดรา่ งกายโดยลา้ งตวั ดว้ ยอากาศ (air washer) ก่อนเขา้ หอ้ ง
2. ปอ้ งกนั การก่อใหเ้ กิดส่งิ สกปรกขนึ้ ***
• สวมชดุ พิเศษสำ� หรบั คนงานทกุ คน
• การทำ� งานตอ้ งเคล่อื นไหวอยา่ งเช่ืองชา้
• วสั ดทุ ่ีใชใ้ นหอ้ ง ตอ้ งไมก่ ่อใหเ้ กิดความสกปรกขนึ้
3. ปอ้ งกนั การสะสมของฝ่นุ ผงตามผนงั
• การทำ� ความสะอาดหอ้ งตอ้ งเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำ� หนด
• ผนงั หอ้ งตอ้ งทำ� ใหส้ ะดวกตอ่ การทำ� ความสะอาด ไมส่ ะสมฝ่นุ
4. การปลอ่ ยทิง้ อนภุ าคหรอื ส่งิ สกปรกออกไปภายนอกหอ้ ง
• ควรมีการหมนุ เวียนอากาศบางสว่ นออกสภู่ ายนอก เพ่ือลดส่งิ สกปรกท่ีเกิดขนึ้
• ควรทำ� ท่ีปอ้ งกนั มิดชิด หรอื มีการดดู อากาศทิง้ เป็นจดุ ๆ ณ บรเิ วณท่ีมีอนภุ าค

ถFiุงnนgว้ิerยาCงot

• ถงุ มือยางไนไตร Ultra-Touch 9” ,12” • ถงุ นิว้ ยาง สีสม้ ปอ้ งกนั การบาดกนั ล่นื / Mask
• Nitrilite Ultra-Touch orange rubber finger stalls Size S,M,L
• partical : < 1200 count/cm2(>0.5m)
• Surface resistivity :5 x 13” ohm/sq • ถงุ นิว้ ขาว ไมม่ ีแปง้ ปอ้ งกนั ฝ่นุ รอยนิว้ มือ/ Normal
• ใชส้ ำ� หรบั การใชง้ านท่ีตอ้ งปอ้ งกนั ไฟฟา้ สถิตย์ powder free finer cots Size S,M,L
• ปราศจากอนภุ าค สวมใสส่ ะดวกสบายและความ
• ถงุ นิว้ สชี มพู ไมม่ ีแปง้ ปอ้ งกนั ไฟฟา้ สถิตย์ /
ทนทานท่ีดีสำ� หรบั การสวมใสใ่ นระยะยาว Anti-static pink finger cots Size S,M

• ถงุ นิว้ ดำ� ยางปอ้ งกนั ไฟฟา้ สถิตย์ / BLACK STATIC

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด Class ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
CLR-UT100-09
Cleanroom CLR-UT100-12 ถงุ มือยางไนไตร Ultra-Touch 9” 9” 100 500ค:ู่ กลอ่ ง CLR-NPFC-W ถงุ นิว้ ยาง #ขาว S/M/L 1 ถงุ 1440ชิน้ :ถงุ
CLR-UT10K-09
CLR-UT10K-12 ถงุ มือยางไนไตร Ultra-Touch12” 12” 100 500ค:ู่ กลอ่ ง CLR-NPFC-P ถงุ นิว้ ยาง #ชมพู S/M/L 1 ถงุ 1440ชิน้ :ถงุ

ถงุ มือยางไนไตร Ultra-Touch 9” 9” 1000 500ค:ู่ กลอ่ ง CLR-NPFC-B ถงุ นิว้ ยาง #ดำ� S/M/L 1 ถงุ 1440ชิน้ :ถงุ

ถงุ มือยางไนไตร Ultra-Touch12” 12” 1000 500ค:ู่ กลอ่ ง CLR-NPFC-OR ถงุ นิว้ ยาง #สม้ S/M/L 1 ถงุ 300ชิน้ :ถงุ

EสSาDยรWดั ขrอ้isมtอื Sปt้ อraงpกันไฟฟ้า Cรอleงaเnทrา้ oคoลmีนรSูมhoe

• สายรดั ขอ้ มือ ESD พรอ้ ม สายรดั ขอ้ มือ แบบโคง้ 360 • วสั ดคุ ดั สรรและออกแบบใหม้ ีการระบายอากาศเพียง
องศาและชดุ สายไฟคอยลร์ อ้ นคณุ สมบตั โิ พลเี อสเตอร์ พอ และนำ้� หนกั เบาเป็นพิเศษ
ดว้ ยผา้ ไนลอนชบุ เงินพรอ้ มดา้ ยไนลอ่ นชบุ เงินท่ีไมก่ ่อ
ใหเ้ กิดภมู ิแพส้ ำ� หรบั การนำ� ไฟฟา้ • ฐานรองเทา้ ออกแบบอยา่ งพิถีพิถนั ปลอดจากฝ่นุ เกาะ
ตดิ ลดการปนเปื้อนส่งิ สกปรกในหอ้ งคลนี รูม
• กนั ไฟฟา้ สถิตยจ์ ากชิน้ สว่ นและอปุ กรณอ์ ิเลก็ ทรอนิกส์
ท่ีเป็นอนั ตรายชนั้ ในตวั นำ� ทำ� จากเสน้ ใยสแตนเลส • ชว่ งขนาดจะถกู เลอื กอยา่ งพิถีพิถนั และออกแบบเป็น
พิเศษเพ่ือใหเ้ หมาะกระชบั ทงั้ ชายและ หญิง

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
สายรดั ขอ้ มือปอ้ งกนั ไฟฟา้ F 1 ชิน้ 1 ชิน้ CLR-SH100 รองเทา้ คลีนรูม
CLR-STRAP F 1 คู่ 1 คู่

ชุดคลนี รูม

[BSC-12T01] Stripe Coverall [BSC-41T01] Jacket with Collar [BSC-12600T] Grid Coverall [BSC-42500T] Jacket with [BSC-12T01] Stripe Coverall [BSC-12T01] Stripe Coverall
www.safety-thai.c[oBSmC-50T01] Pants a right pocket บริษัท บี เอ็ม คอรเ์ ปอเรช่ัน จำ� กัด

HหมeaวdกคCลoมุ vผerมใยสงั เคราะห์ SถBุงPคPรอSบhรoอeงเCทo้าvใยerสงั เคราะห์

• ส:ี สีฟา้ , สขี าว • วสั ด:ุ ใยสงั เคราะหช์ นิดหนาพิเศษ 40 แกรม
• สายยางยืดสองเสน้ เพ่ิมความกระชบั • สี: ฟา้
• เหมาะสมหรบั ปอ้ งกนั ฝ่นุ เสน้ ผม จากศีรษะท่ีจะตกลง • ปอ้ งกนั ไฟฟา้ สถิตย์
• การใชง้ าน ใชส้ วมคลมุ รองเทา้ เพ่ือปอ้ งกนั ฝ่นุ เพ่ือไม่
สชู่ ิน้ งาน
• เหมาะสำ� หรบั หอ้ งCleamroon หอ้ งLab โรงงานอิเลค ตอ้ งการใหส้ ่งิ สกปรกท่ีรองเทา้ หลดุ หลน่ ภายใน
บรเิ วณท่ีควบคมุ ความสะอาด และการล่นื ไถล
ทรอนิคส์ และ โรงงานอตุ สาหกรรมท่วั ไป

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
CLR-BF200
หมวกคลมุ ผมใยสงั เคราะห์ F 1 แพค 100ชิน้ :แพค CLR-SCPP40 ถงุ ครอบรองเทา้ ใยสงั เคราะห์ F 1 แพค 50 ค:ู่ แพค
รหสั สนิ คา้ ถAุงnคtiรSอkบidรอSงhเทo้าeใยCสoังvเeคrราะหก์ นั ล่ืน
CLR-SCPE PถEงุ คSรhอoบeรอCงoเvทeา้ rพอี ี

• วสั ด:ุ พลาสตกิ พีอี • วสั ด:ุ ใยสงั เคราะหช์ นิดหนาพิเศษ 40 แกรม
• สี: ฟา้ • ลายพีวีซีดา้ นลา่ งปอ้ งกนั การล่นื ไถลอยา่ งมี
• ปอ้ งกนั ไฟฟา้ สถิตย์ ปอ้ งกนั ของเหลว ประสทิ ธิภาพ ปอ้ งกนั ไฟฟา้ สถิตย์
• การใชง้ าน ใชส้ วมคลมุ รองเทา้ เพ่ือปอ้ งกนั ฝ่นุ เพ่ือไม่ • การใชง้ าน ใชส้ วมคลมุ รองเทา้ เพ่ือปอ้ งกนั ฝ่นุ เพ่ือไม่
ตอ้ งการใหส้ ่งิ สกปรกท่ีรองเทา้ หลดุ หลน่ ภายใน
ตอ้ งการใหส้ ่งิ สกปรกท่ีรองเทา้ หลดุ หลน่ ภายใน บรเิ วณท่ีควบคมุ ความสะอาด และการล่นื ไถล
บรเิ วณท่ีควบคมุ ความสะอาด และการล่นื ไถลเหมาะ

รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

ถงุ ครอบรองเทา้ พีอี F 1 แพค 50 ค:ู่ แพค CLR-SCPPSKI ถงุ ครอบรองเทา้ ใยสงั เคราะห์ F 1 แพค 50 ค:ู่ แพค
กนั ล่นื

Rดoา้ มlleจrับHลูกanกdลl้งิe Sลูกticกkลy้งิ ดRักoฝlleุ่นrs

• ผลติ จากอะลมู ิเนียม ปลายดา้ มเป็นพลาสตกิ • ดา้ นในจะเป็นแผน่ กาวท่ีมีความเหนียวดดู ซบั ฝ่นุ ไดด้ ี
• เม่ือใชค้ กู่ นั จะทำ� ใหล้ กู กลงิ้ ทำ� ความสะอาดใชง้ าน • แตล่ ะแผน่ จะเป็นรอยปรุเพ่ืองา่ ยตอ่ การลอกเม่ือหมด
• ใชส้ ำ� หรบั กลงิ้ เก็บฝ่นุ เสน้ ผม ขนสตั ว์ เสน้ ใย ส่งิ ปนเปื้อน
สะดวกมากขนึ้
• สามารถถอดเปล่ยี นไดง้ า่ ย ลงไปในชิน้ งานหรอื ผลติ ภณั ฑ์
• ขนาด 10ซม. • สามารถใชก้ ลงิ้ ชดุ ก่อนเขา้ หอ้ งคลีนรูม
• ขนาด 20ซม. • ขนาด 10ซม.x 20ม.
• ขนาด 20ซม. x 20ม.
Cleanroom
รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ
CLR-ROLLB
ดา้ มจบั ลกู กลงิ้ #10 #20 NA 1 อนั 1 อนั CLR-ROLL ลกู กลงิ้ ดกั ฝ่นุ #10 #20 NA 1 อนั 1 อนั
รหสั สนิ คา้ Mผ้าicเชroด็ ชWิ้นiงpาeนr แSผticน่ kกyาวMดaกั tฝุ่น
CLR-WIP09
CLR-WIP12 • 100% mirco denier continuous filament,double • แผน่ กาวดกั ฝ่นุ สีฟา้ ใชส้ ำ� หรบั ดกั ฝ่นุ จากบรเิ วณท่ี
knit polyester wiper การปนเปื้อน จากฝ่นุ

• เหมาะสำ� หรบั งานทำ� ความสะอาด ชิน้ งาน อิเลคทรอ • 1แผน่ ลอกได้ 30 ครงั้ 1 กลอ่ งมี 8 แผน่
นิกส์ รถยนต์ เช็คเลนส์ และชิน้ งานท่ีไมต่ อ้ งการให้ • ลอกแผน่ กาวใชง้ านสะดวก
งานเป็นขน • ยดึ จบั ส่งิ สกปรกจากรองเทา้ ก่อนเขา้ หอ้ งปฏิบตั กิ าร
• ขนาด 26”x45”
• ผา้ เช็คชิน้ งาน ขนาด 9” x 9” = 100 ชิน้ /ถงุ • ขนาด 24”x36”
• ผา้ เช็คชิน้ งาน ขนาด 12”x12” =25 ชิน้ /ถงุ

รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

ผา้ เช็ดชิน้ งาน #9 9” 1 ถงุ 1 ถงุ CLR-SMAT45 แผน่ กาวดกั ฝ่นุ #45 45” 1 กลอ่ ง 8แผน่ :1 กลอ่ ง

ผา้ เช็ดชิน้ งาน #12 12” 1 ถงุ 1 ถงุ CLR-SMAT36 แผน่ กาวดกั ฝ่นุ #36 36” 1 กลอ่ ง 8แผน่ :1 กลอ่ ง
กClรeะaดnาrษoคomลนี รPูมaper แTaผbน่ leยาMงปaูโtตs๊ะป้ องกนั ไฟฟ้าสถิตย์

• กระดาษสำ� หรบั หอ้ งคลนี รูม • แผน่ ยางปโู ต๊ะปอ้ งกนั ไฟฟา้ สถิตย์
• มีขนาด A3 A4 • ผลติ จากยางธรรมชาติ
• เป็นกระดาษท่ีผลติ จากเย่ือกระดาษท่ีไมก่ ่อใหเ้ กิดขยุ • ใชส้ ำ� หรบั ปโู ต๊ะ หรอื พืน้ ท่ีควบคมุ ไฟฟา้ สถิตย์
• สามารถปอ้ งกนั ไฟฟา้ สถิตย์
• ใชส้ ำ� หรบั เขียน หรอื พิมพ์ สามารถทนตอ่ กรด ดา่ งเชน่ Solvent,Acid,Alkala,Oil
• สีขาว เขียว เหลอื ง ฟา้ • ขนาด2มม.x60ซม.x10ม. / 2มม.x90ซม.x10ม.
• ขนาด2มม.x100ซม.x10ม. / 2มม.x120ซม.x10ม.

รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ รหสั สนิ คา้ รายละเอียดสนิ คา้ ขนาด หนว่ ยขาย ขนาดบรรจุ

wwCwLR-.As4afetกyระ-ดtาhษคaลีนi.รcูม om A4 1 รมี 1 รมี CLR-TMAT แผน่ ยางปโู ต๊ะปอ้ งกนั ไฟฟา้ สถิตย์ NA คอ1รก์เลปอ่ อง เร1ชม่ัวน้ น:กจลอ่ �ำงกดั

บริษทั บี เอ็ม

Shoes

www.safety-thai.com บรษิ ทั บี เอม็ คอรเ์ ปอเรช่ัน จำ� กดั

Shoes

www.safety-thai.com บรษิ ทั บี เอม็ คอรเ์ ปอเรช่ัน จำ� กดั

Shoes

www.safety-thai.com บรษิ ทั บี เอม็ คอรเ์ ปอเรช่ัน จำ� กดั

อุปกรณ์ป้ องกันการตกจากท่สี งู FALL PROTECTION

กฎความปลอดภยั ในการทำ� งานบนท่ีสูง กฎการทำ� งานบนท่ีสูง
1. หา้ มทำ� งานบนท่ีสงู เพียงลำ� พงั คนเดียว
1. เป็นผไู้ ดร้ บั มอบหมายและมีคณุ สมบตั ใิ นการทำ� งานบนท่ีสงู 2. หา้ มเคล่อื นตวั อยา่ งรวดเรว็ เม่ือทำ� งานสงู กวา่ พืน้ 2 เมตรขนึ้ ไป
2. สวมใสเ่ ครอ่ื งแตง่ กายใหร้ ดั กมุ และเรยี บรอ้ ย 3. หา้ มโยนส่งิ ของหรอื เครอ่ื งมือใหแ้ ก่ผอู้ ยบู่ นท่ีสงู
3. เลอื กจดุ ยดึ ท่ีแข็งแรงสามารถรบั แรงกระชากเม่ือเกิดการตกได้ 4. หา้ มทิง้ ส่งิ ของหรอื เครอ่ื งมือลงสเู่ บือ้ งลา่ ง
4. สวมอปุ กรณป์ อ้ งกนั อนั ตรายสว่ นบคุ คลขณะทำ� งานเสมอ ไดแ้ ก่ ถงุ มือท่ี 5. การตดั /เช่ือมบนท่ีสงู ใหต้ รวจสอบและเคล่อื นยา้ ยเชือ้ เพลงิ และ สารไวไฟ
ทกุ ชนิดในพืน้ ท่ีเบือ้ งลา่ งก่อน และขณะตดั /เช่ือม ให้ ทำ� งานดว้ ยความ
ปราศจากนำ้� มนั รองเทา้ นิรภยั เข็มขดั นิรภยั ชนิดเตม็ ตวั (Full body ระมดั ระวงั
harness) และสายชว่ ยชีวติ (Lanyard, SRL) เป็นตน้ 6. ผคู้ วบคมุ งานตอ้ งดแู ลไมใ่ หใ้ ครเดนิ ผา่ นเบือ้ งลา่ งจดุ ทำ� งาน
5. เตรยี มแผนการชว่ ยเหลือ และอปุ กรณช์ ว่ ยเหลือ เชน่ Tripod และ Winch 7. ระวงั ขอยก (Hanger) ชน เม่ือจำ� เป็นตอ้ งทำ� งานในเสน้ ทางของขอยก
เตรยี มไว้ เป็นตน้ 8. ขณะยืนบนหลงั คากระเบือ้ ง หา้ มเหยียบท่ีแผน่ กระเบือ้ งโดยตรง
การตรวจสอบอุปกรณ์ป้ องกันการตก
กฎการขึน้ ท่สี ูง 1. ตรวจสอบสว่ นท่ีเป็นเชือก/สายวา่ มีสภาพ 2. ตรวจสอบชิน้ สว่ นอปุ กณเ์ ช่ือมตอ่ ท่ี
ดงั นีห้ รอื ไม่ เป็นโลหะตา่ งๆวา่ มีสภาพดงั นีห้ รอื ไม่
1. การขนึ้ /ลงบนั ไดแนวตงั้ ใหข้ นึ้ /ลงทีละคน • รอยบาด หรอื รอยฉีกขาด • มีมมุ คม
2. บนั ไดจะตอ้ งถกู จบั ยดึ ใหแ้ นน่ และม่นั คง • การสกึ หรอ • มีการสกึ กรอ่ น
3. ขณะขนึ้ /ลงใหจ้ บั ขอบบนั ไดดว้ ยมือทงั้ 2 ขา้ ง และกา้ วขนึ้ /ลง ดว้ ยความเรว็ • รอยไหม้ หรอื โดนสารเคมีกดั กรอ่ น • ระบบลอ็ คชำ� รุด
• เสน้ ใย กรอบ/เส่อื มสภาพ • มีการบดิ งอ งา้ ง
ปกติ
4. หา้ มถือเครอ่ื งมือ หรอื อปุ กรณใ์ ดๆ ขณะปีนขนึ้ /ลงบนั ได สำ� หรบั เครอ่ื งมือ

หรอื อปุ กรณท์ ่ีจำ� เป็นในการใชง้ านใหพ้ กพาโดยใสใ่ น กระเป๋ าท่ีตดิ กบั
เขม็ ขดั เทา่ นนั้

• รอยเยบ็ ตา่ งๆตอ้ งไมม่ ีรอยตดั ขาด FALL PROTECTION

กา*LรLค+ำ�*DนDว+ณ*HรHะ+ย*ะCก=า6ร.ต1-ก6ท.2่ีป5ลอเมดตภรัย=จราะกยกะกาารรทตำ� กงทา่ีปนลบอนดภทัย่ีสูง

www.safety-thai.com บริษัท บี เอม็ คอร์เปอเรช่ัน จำ� กดั

วิธกี ารสวมใส่ชุดป้ องกันการตก

เทคนิคการท�ำงานบนท่สี งู

เFขu็มllขBดั oป้dอyงกHันaตrnกeแsบsบเตม็ ตวั FH778 FH779 FH797 SH800
FH787B FH777

M717N M717 M730 M727 M727 M717K

FALL PROTECTION คาราบเิ นอร์
Carabiner
R718 RA711 2R719 2RA712 WA715 2WA717

FH787B FH777 FH778 FH779 FH797 SH800

www.safety-thai.com บรษิ ัท บี เอม็ คอร์เปอเรช่ัน จำ� กดั

SชุดITแขHวAนRสNำ� EหSรSับEนS่ังปFOฏบิRตั Sงิ UานSPENSION SสUายSรPัดEอNกSION CHEST HARNESSESFULL
HFOARRNSEUSSSPEESNFUSILOLNBOชุดDกYนั HตAกRเตN็มEตSัวSES

อHุปELกMรณETห์Sมวกนิรภัยส�ำหรบั งานท่สี งู EอNุปEกRรGณY์ช่ วAยBลSดOแRรBงEกRรSะชAาNกD LANYARDS
DEVICES FOR CONFINED SPACESROPE PรอUกLLEYS + DESCENDERS AND BELAY DEVICES

LแAลนNยYาAรR์ดDพSร้อWมITตHัวดSูดTซAับNแDรAงกRDระชAาBกSORBER แRลOนPยEารAด์ DแJบUบSปTAรับBรLEะยLะAคNวาYมAยRาDวSไดF้ OR WORK POSITIONING FALL PROTECTION

อุปกรณช์ ่ วยอ�ำนวยความสะดวกการท�ำงานกับเชือกสำ� หรับป้ องกันการตก

STEEL CARABINERS คาราไบเนอร์

www.safety-thai.com บริษทั บี เอม็ คอร์เปอเรช่ัน จ�ำกดั

FอIุปRกEรPณROด์ บัTEเพCลTIงิ ON

การเลอื กใช้เคร่ืองดบั เพลิง

วิธตี รวจเชค็ สภาพเคร่ืองดับเพลิง

ตรวจสอบเครอ่ื งดบั เพลงิ ภายนอกถงั
1. ตรวจสอบมาตรวดั ยงั อยใู่ นโซนเขียว

พรอ้ มใชง้ าน ถา้ เขม็ ชีไ้ ปทางโซนแดงซา้ ย
หรอื โซนแดงขวา ตอ้ งทำ� การบรรจใุ หม่
2. ตรวจสอบสภาพอปุ กรณ์ อาทิ สายฉีด ตวั
ถงั ซง่ึ สายฉีดนนั้ อาจจะหกั งอ และเป่ือย
ขาด สว่ นตวั ถงั อาจจะนานจนสนิมขนึ้ ผุ
และกรอ่ นได้
**ตรวจสอบเครอ่ื งดบั เพลงิ ภายในถงั
**ตรวจสอบวา่ นำ้� ยาดบั เพลงิ ในถงั ยงั คงสภาพ
เดมิ (ไหลล่นื ) ไมจ่ บั ตวั เป็นกอ้ นแข็ง

Fire Protection เคร่อื งดบั เพลิงยกห้วิ ชนดิ ผงเคมีแห้ง

www.safety-thai.com • รบั รองมาตรฐาน
• มอก.332-2537 ISO 9001:2008
• ประสทิ ธิภาพในการดบั ไฟผงเคมีจะเขา้ ไปทำ� หนา้ ท่ีลดอณุ หภมู ิความรอ้ น ของไฟใหต้ ่ำ� ลงซง่ึ

เป็นตน้ เหตขุ องเพลงิ CLASS A และ ทำ� หนา้ ท่ีปกคลมุ กนั้ ออกซเิ จนออกจากเพลงิ คมุ ไฟใหอ้ บั
อากาศ ซง่ึ เป็นองคป์ ระกอบหลกั ของเพลงิ ไฟใน CLASS B และ C เพียงเทา่ นีเ้ พลงิ ก็จะดบั
• บรเิ วณตดิ ตงั้ พืน้ ท่ีโลง่ เชน่ โรงงานอตุ สาหกรรม, สำ� นกั งาน, ท่ีอยอู่ าศยั , ยานพาหนะ
• มีขนาดใหเ้ ลอื ก 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ 15 ปอนด์ 20ปอนด์ 50ปอนด์

เคร่อื งดบั เพลงิ ยกหิว้ ชนิดกา๊ ซคารบ์ อนไดออกไซด์

• เครอ่ื งดบั เพลงิ ยกหิว้ ชนิดก๊าซคารบ์ อนไดออกไซด์ หรอื CO2 ภายในจะบรรจดุ ว้ ยก๊าซคารบ์ อน
ท่ีถกู อดั แนน่ จนเป็นของเหลวเม่ือฉีด ออกมาจะเกิดก๊าซท่ีเยน็ จดั ชว่ ยลดอณุ หภมู ิในบรเิ วณท่ีเกิด
เพลงิ ไหม้ ใชไ้ ดด้ ีมากกบั ไฟ CLASS B และ C และสามารถดบั ไฟไดด้ ีใน ระยะใกลๆ้ และในท่ี
อบั อากาศเหมาะสำ� หรบั ตดิ ตงั้ บรเิ วณท่ีตอ้ งการรกั ษาความสะอาด ปราศจากฝ่นุ ละออง

• บรเิ วณตดิ ตงั้ สถานท่ีปิดหรอื อบั อากาศเนน้ ความสะอาดเป็นหลกั เชน่ หา้ งสรรพสนิ คา้ ,
สำ� นกั งาน, โรงพยาบาล, หอ้ ง Lab / หอ้ งคอมพิวเตอร,์ หอ้ งควบคมุ ระบบไฟฟา้

• มีขนาดใหเ้ ลือก 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ 15 ปอนด์ 20ปอนด์ 50ปอนด์

เคร่อื งดับเพลิงยกห้ิว ชนดิ โฟม AFFF

• เครอ่ื งดบั เพลงิ ยกหิว้ ชนิดโฟม AFFF เป็นเครอ่ื งดบั เพลงิ ท่ีเหมาะสำ� หรบั การดบั เพลงิ ประเภท
Class B หรอื เพลงิ จาก ของเหลวตดิ ไฟ เชน่ สีนำ้� มนั หรอื นำ้� มนั เบนซนิ นอกจากนีย้ งั สามารถ
ดบั ไฟประเภท Class A ซง่ึ เป็นเพลงิ ท่ีเกิดจากของแข็งอีกดว้ ย และไมท่ ำ� ลายส่งิ แวดลอ้ ม เครอ่ื ง
ดบั เพลงิ ชนิดนีเ้ หมาะสำ� หรบั การใชง้ านในบรเิ วณท่ีตอ้ งการรกั ษาความสะอาด

• บรเิ วณตดิ ตงั้ สถานท่ีซง่ึ เนน้ ความสะอาดเป็นหลกั เชน่ หอ้ งอาหาร,หอ้ งครวั ,โรงพยาบาล, ท่ีพกั
อาศยั , หา้ งสรรพสนิ คา้

เคร่ืองดบั เพลิงยกหว้ิ ชนิดสารสะอาด

• บรรจดุ ว้ ยสารดบั เพลงิ ชนิด NON CFC เป็นก๊าซท่ีไมท่ ำ� ลายชนั้ บรรยากาศ OZONE และยงั เป็น
มิตรตอ่ ส่งิ แวดลอ้ ม เครอ่ื งดบั เพลงิ ชนิดนีม้ ีนำ้� หนกั เบา เคล่อื นยา้ ยสะดวกและงา่ ยตอ่ การใชง้ าน
สามารถดบั ไฟไดท้ กุ ประเภทในระยะใกลๆ้ ประมาณ 3-8 ฟตุ อีกทงั้ เม่ือฉีดใชแ้ ลว้ จะไมท่ ิง้ คราบ
ไวต้ รงบรเิ วณท่ีฉีด เหมาะสำ� หรบั การใชง้ านในบรเิ วณท่ีตอ้ งการรกั ษาความสะอาด ปราศจาก

ฝ่นุ ละออง บรษิ ทั บี เอม็ คอร์เปอเรช่ัน จำ� กดั

Base Helma Bullard LTX 1ST fire helmet Calisia Vulcan Hood Nomax Hood Nomax

EN-1601 EN-469 FIRESUIT1 FIRESUIT2 FIRESUIT3 PROTEK 366

IST Fire Fighter IST Frame Fighter SHELBY FDP BLACK COVY BOOTHARVIK BOOTMT

ชุดตูเ้ กบ็ สายดับเพลิง “SRI” HOSE REEL ตู้เก็บเคร่ืองดับเพลิง แบบเด่ยี ว Fire Protection

ขนาด : กวา้ ง 80 x สงู 110 x ลกึ 35 ซม. (แบบฝัง / แบบลอย) • ขนาด : กวา้ ง 40x สงู 70 x ลกึ 40 ซม.
วสั ดุ : โลหะ หนา 18 AWG (1.2 มม.) พน่ สแี ดง • วสั ดุ : โลหะ หนา 21 AWG (0.8 มม.) พน่ สีแดง
กระจก : กระจกธรรมดา / กระจกนิรภยั • กระจก : กระจกธรรมดา / กระจกนิรภยั
ประตู : บานพบั สลกั พรอ้ มกญุ แจลอ็ คกดเดง้
• สายดบั เพลงิ “SRI” Auto Swing Hose Reel ขนาด 1” x30m. ต• ูเ้ กปบ็ ระเคตูร:่อืบางนดพับบั เพ1 บลาิงน แพบรอ้บมคกู่ญุ แจลอ็ คกดเดง้
• “LOCAL” Angle Valve ชนิดทองเหลืองขนาด 2.5” (NPT/NST)
• ขอ้ ตอ่ สวมเรว็ และฝาปิดพรอ้ มโซ่ ชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5” (NPT/NST) • ขนาด : กวา้ ง 60x สงู 70 x ลกึ 20 ซม.
• เครอ่ื งดบั เพลงิ “SATURN” ชนิดผงเคมีแหง้ ขนาด 10lbs (Rating : 2A-2B) • วสั ดุ : โลหะ หนา 21 AWG (0.8 มม.) พน่ สีแดง
• Ball Valve ขนาด 1” • กระจก : กระจกธรรมดา / กระจกนิรภยั
• ขวานดบั เพลงิ น้ าหนกั 6lbs ความยาว 36”
ต• ูเ้ กป็บระสตาู :ยบดาบันเพพบั ล1ิงบาน พรอ้ มกญุ แจลอ็ คกดเดง้
www.safety-thai.com
• ขนาด : กวา้ ง 60x สงู 70 x ลกึ 20 ซม.
• วสั ดุ : โลหะ หนา 21 AWG (0.8 มม.) พน่ สแี ดง
• กระจก : กระจกธรรมดา / กระจกนิรภยั ประตู : บานพบั 1 บาน พรอ้ มกญุ แจลอ็ ค

ดา้ นในมีโครงเหลก็ โคง้ สำ� หรบั วางสายดบั เพลงิ พรอ้ มแทน่ ลอ็ คหวั ฉีดนำ้� ดบั เพลงิ

สายสง่ น้ำ� ดับเพลิง ชนิด Polyester

• สายดบั เพลงิ ANZEN ผลติ จากใยสงั เคราะหโ์ พลีเอสเตอร์ 100% และชนิดยาง 3 ชนั้
• เป็นสายดบั เพลงิ ท่ีเหมาะกบั การใชง้ านเน่ืองจากมีนำ้� หนกั เบา ใชง้ านไดส้ ะดวก
• สายดบั เพลงิ ท่ีทนตอ่ ทกุ สภาพอากาศ นำ้� ทะเล นำ้� กรอ่ ย โอโซน รงั สีอลุ ตรา้ ไวโอเลต็
• สายสง่ นำ้� ดบั เพลงิ สำ� หรบั รถดบั เพลงิ เครอ่ื งสบู นำ้� ดบั เพลงิ และทางจา่ ยนำ้�
• ทำ� ความสะอาดงา่ ย ไมด่ ดู ซบั นำ้� และมว้ นเก็บไดท้ นั ทีหลงั ใชง้ านโดย ไมต่ อ้ งทำ� ใหแ้ หง้ ก่อน
• มีขนาด 1.5 นิว้ และ 2.5 นิว้

สายสง่ น้�ำดบั เพลิง ชนดิ PVC Nitrile

• เป็นสายสง่ นำ้� ดบั เพลงิ ชนิดยางหนาสามชนั้ มีความยืดหยนุ่ สงู
• ทนทานตอ่ การขีดขว่ นลากถไู ดส้ งู เม่ือเทียบกบั สายสง่ นำ้� ดบั เพลงิ ชนิดอ่ืน
• ทนทานแรงดนั ของนำ้� ท่ีสง่ ผา่ นไดอ้ ยา่ งดีเย่ียม
• ทนทานตอ่ สารละลายทางเคมี และนำ้� มนั ปิโตเลียม
• สามารถใชง้ านไดท้ กุ สภาพภมู ิอากาศ ตงั้ แต่ -30 องศา ไปจนถงึ 80 องศา
• ทำ� ความสะอาดงา่ ย ไมด่ ดู ซบั นำ้� และมว้ นเก็บไดท้ นั ทีหลงั ใชง้ านโดย ไมต่ อ้ งทำ� ใหแ้ หง้ ก่อน

• มีขนาด 1.5 นิว้ และ 2.5 นิว้ บริษัท บี เอม็ คอรเ์ ปอเรช่ัน จำ� กัด

LEAK & SPILL ABSORBANCE

แผน่ ดดู ซับสารเคมแี ละน้�ำมนั ชนิดแผ่น

• วสั ดดุ ดู ซบั สารเคมีและนำ้� มนั ชนิดแผน่ สเี ทา ดดู ซบั สารเคมีและนำ้� มนั ดดู ซบั สารเคมี ดดู ซบั นำ้� มนั
• ผลติ จาก Polypropylene 100 % Universal Sorbent Sheet Haz-Chem Sorbent Sheet Oil Sorbent Sock
• ขนาด 40x50 cm. สามารถดดู ซบั 560ml/ชิน้ สามารถดดู ซบั 640ml/ชิน้ สามารถดดู ซบั 640ml/ชิน้
Leak & Spill • นำ้� หนกั 200 gsm./sqm.
• ไมม่ ีกล่นิ และ ลกุ ตดิ ไฟยาก เม่ือสมั ผสั กบั เชือ้ เพลงิ
• ใชว้ าง, เช็ด บรเิ วณท่ีเกิดการร่วั ไหลเพ่ือดดู ซบั
• ใชว้ างหรอื เช็ดบรเิ วณท่ีมีการหกไหลของสารเคมีและนำ้� มนั ใชด้ ดู ซบั

ไดด้ ีกบั สารเคมีเหลว ทงั้ กรด ดา่ ง และนำ้� มนั ตา่ งๆ

ETZCC2 อปุ กรณด์ ดู ซบั สารเคมีทรงหมอน ขนาด 60 x 80 ETZCP211HB แผน่ ดดู ซบั สารเคมีประสทิ ธิภาพสงู สเี หลอื ง ผลติ จากวสั ดุ
เซนตเิ มตร หมอนดดู ซบั สารเคมีประสทิ ธิภาพสงู โพลีโพรไพลนี ถกู ออกแบบพิเศษใหม้ ีรูภายในแผน่ เพ่ิม
รหสั สนิ คา้ : ETZCC2 พืน้ ท่ีผิวในการดดู ซบั
อปุ กรณด์ ดู ซบั สารเคมีทรงหมอน รหสั สนิ คา้ : ETZCP211HB
• ขนาด : 60 x 80 เซนตเิ มตร แผน่ ดดู ซบั สารเคมีประสทิ ธิภาพสงู สีเหลือง
• การดดู ซบั : 35 ลติ ร/ชิน้ • ขนาด : 40 cm. X 50 cm. 100แผน่
• ดดู ซบั : 85 ลติ ร/ถงุ

MAT230 อปุ กรณด์ ดู ซบั ของเหลว สารเคมี pig universal mat อปุ กรณด์ ดู ซบั ของเหลว สารเคมี pig haz-mat สีชมพู
สำ� หรบั งานดดู ซบั ของเหลวประเภทกรด,ดา่ ง และของเหลว
MAT240 MAT309pads สีเทา ใชด้ ดู ซบั นำ้� มนั สารละลายตา่ งๆ และนำ้�
PIL302 รหสั สนิ คา้ : MAT240 แผน่ ซบั นำ้� มนั และสารละลาย ท่ีไมท่ ราบประเภท
124CR • ขนาด : 38cm x 51cm. 100แผน่ รหสั สนิ คา้ : MAT301 แผน่ ซบั ของเหลวประเภทกรดดา่ ง
• ดดู ซบั : 83.6L/ถงุ • ขนาด : 38cm x 51cm. 100แผน่
รหสั สนิ คา้ : MAT230 แผน่ ซบั นำ้� มนั และสารละลาย • ดดู ซบั : 83.6L/ถงุ
• ขนาด : 76cm x 46m. 1มว้ น รหสั สนิ คา้ : MAT309 แผน่ ซบั ของเหลวประเภทกรดดา่ ง
• ดดู ซบั : 152.4L/มว้ น MAT301 • ขนาด : 76cm x 46m. 1มว้ น
• ดดู ซบั : 152.4L/มว้ น
อปุ กรณจ์ ำ� กดั พืน้ ท่ีและดดู ซบั สารเคมี
ใชส้ ำ� หรบั กนั รอบเครอ่ื งจกั ร ปอ้ งกนั การหกร่วั ไหลของ Mat roll มีขนาด 41 ซ.ม. x 21 เมตร (1มว้ น) สามารถ
สารเคมี จำ� กดั พืน้ ท่ีในการร่วั ไหล ซมึ ซบั ไดถ้ งึ 34.8 L ตอ่ กลอ่ ง ใชเ้ พ่ือดดู ซบั ของเหลว
รหสั สนิ คา้ : PIL302 อปุ กรณด์ ดู ซบั สารเคมี รหสั สนิ คา้ : MAT284 แผน่ ดดู ซบั ของเหลว
• ขนาด : 20 x 20cm.20ea/box • ขนาด : 41cm x 24M. 1roll Universal
• การดดู ซบั : 17.8 L/box • การดดู ซบั : 34.8 L/box
รหสั สนิ คา้ : 124CR อปุ กรณจ์ ำ� กดั พืน้ ท่ีของเหลว MAT284
• ขนาด : 8cm Diax117cm.20socks
• การดดู ซบั : 36 L/box
อุปกรณด์ ดู ซับสารเคมแี ละน้�ำมนั ชนดิ ทอ่ น

• วสั ดดุ ดู ซบั สารเคมีและนำ้� มนั ชนิดทอ่ น
• ความกวา้ งเสน้ ผา่ ศนู ยก์ ลาง 7.6 เซนตเิ มตร ยาว 1.2 m.

วสั ดดุ ดู ซบั สารเคมี นำ้� มนั ทอ่ น วสั ดดุ ดู ซบั สารเคมี ทอ่ น วสั ดดุ ดู ซบั สารเคมี นำ้� มนั ทอ่ น
Universal Sorbent Sock Haz-Chem Sock Oil Sorbent Sock
สามารถดดู ซบั ไดถ้ งึ 4900ml/ชิน้ สามารถดดู ซบั ไดถ้ งึ 5600ml/ชิน้ สามารถดดู ซบั ไดถ้ งึ 5600ml/ชิน้
4 ชิน้ : 1 หอ่ 4 ชิน้ : 1 หอ่ 4 ชิน้ : 1 หอ่

www.safety-thai.com บรษิ ทั บี เอ็ม คอร์เปอเรช่ัน จำ� กดั

RอุEปSกCรUณEก์ &ู้ภัยFIแRลSะTปฐAมIDพยาบาล

เซต็ กระเป๋ าปฐมพยาบาลใหญ่ พร้อมยา เซต็ กระเป๋ าปฐมพยาบาลเล็ก พรอ้ มยา กระเป๋ าปฐมพยาบาลฉกุ เฉิน

กระเป๋ าปฐมพยาบาล เฝื อกลมสุญญากาศดามแขน-ขา เฝื อกลมสูญญากาศดามเตม็ ตัว

เฝื อกแขง็ ดามคอ แบบปรบั ได้ เฝื อกแข็งดามคอ ปรับ 3 ระดับ เฝื อกไม้พลาสวูดดามแขน-ขา

เฝือกแข็งดามคอ-ผใู้ หญ่ แบบปรบั ได้ 16 ระดบั จดุ สำ� หรบั เก่ียว ผลติ จากวสั ดคุ ณุ ภาพไนลอนระบายอากาศ นำ้� หนกั 140 กรมั เฝือกผลติ จากวสั ดสุ งั เคราะห์ 1 ชดุ ประกอบดว้ ย เฝือก 4 ชิน้Rescue & First Aid
คลอ้ งสายใหอ้ อกซเิ จนบรเิ วณดา้ นขา้ งทงั้ สองดา้ น มีเบาะกบั โฟมสะดวกสบายมากขนึ้ สายรดั พาดไหล่ เฝือกขนาดแขน 2 ชิน้ เฝือกขนาดขา 2 ชิน้
เตยี งฉกุ เฉนิ ปรบั น่ังได้
เฝื อกอ่อนปฐมพยาบาล สายคลอ้ งเฝื อกปรบั สายสะพายรองไหล่

SAM-SPLINT ผลติ จากแผน่ อลมู ิเนียมชนิดใหต้ วั ผิวดา้ นนอกบุ ผลติ จากวสั ดคุ ณุ ภาพไนลอนระบายอากาศ นำ้� หนกั 140 กรมั โครงสรา้ งผลติ จากผลติ จากแผน่ อลมู ิเนียม นำ้� หนกั เบา ปรบั พนงั
โฟม ออกมาสำ� หรบั ดามกระดกู โดยการพนั รอบสว่ นท่ีตอ้ งการ มีเบาะกบั โฟมสะดวกสบายมากขนึ้ สายรดั พาดไหลป่ รบั ได้ พิงหลงั ไดท้ งั้ เอน็ หลงั -น่งั และนอน รบั นำ้� หนกั ไดส้ งู สดุ 159 กก.
แผน่ กระดานเคล่อื นย้ายผู้ป่ วย เปลสนามอลูมิเนียมพบั ซอฟท์เปล

แผน่ กระดานเคล่อื นยา้ ยผปู้ ่วย พรอ้ มหมอนลอ็ กคอผลติ จาก โครงสรา้ งผลติ จากอลมู ิเนียมอลั ลอย ผา้ ใบผลติ จากผา้ ไนลอ่ น กวา้ ง 60 x ยาว 200 ซม. มือจบั จำ� นวน 8 อนั วสั ดผุ า้ ไนลอน มี
พลาสตกิ HDPE ขนาด183 x 44.7 ซม. หนา 5 ซม นำ้� หนกั เบา สีสม้ เหนียว และทนทาน นำ้� หนกั เบาเพียง 4.7 กิโลกรมั ขนาด เสน้ ใยทกั เคลือบดว้ ย PVC สีสม้ รบั นำ้� หนกั 150 กิโลกรมั

wwwเ.พsียงa8feกิโtลyกร-มั รtบั hนำ้�aหiน.กัcไดoส้ งูmสดุ 200 กก. มาตรฐาน 210 x 52 x 14 ซม.สามารถพบั 2 ตอน บรษิ ัท บี เอม็ คอรเ์ ปอเรช่ัน จำ� กดั

FหIุ่นRจSำ�TลAอIงDฝึ กCPหRัดแTลRะสAอINนINกาGรช่ วยชีวิต
สนิ คา้ กล่มุ ห่นุ จำ� ลองมใี ห้เลือกดงั น้ี
เคร่ืองกระตกุ หวั ใจ AED
1. หนุ่ CPR ผใู้ หญ่-แบบครง่ึ ตวั มีไฟแสดงผล หนุ่ CPR
2. หนุ่ CPR เดก็ -แบบครง่ึ ตวั มีไฟแสดงผล หนุ่ CPR
3. หนุ่ CPR ทารก-แบบเตม็ ตวั มีไฟแสดงผล หนุ่ CPR

คณุ ลกั ษณะเดน่

• สามารถฝึกชว่ ยเปิดทางเดนิ หายใจได้
• ฝึกการชว่ ยหายใจแบบปากตอ่ ปากได้
• สามารถฝึกกดหนา้ อกได้
• สามารถเปล่ยี นปอดเทียมได้
• สามารถประเมินความถ่ีและความลกึ ท่ีไฟ LED ท่ีไหลซ่ า้ ยได้

ไฟสีแดงความถ่ใึ นการกด 0-60 ตอ่ นาที สเี หลืองความถ่ใึ น
การกด 60-79 ตอ่ นาที สีเขียวความถ่ใึ นการกด 80-99 ตอ่
นาที การกดท่ีถกู ตอ้ งแสดงสีเขียว 2 จดุ เม่ือกดมากกวา่
100-119 ตอ่ นาที ไฟสแี ดงกระพรบิ แสดงวา่ กดตืน้ จนเกินไป

ประกอบดว้ ย

สว่ นประกอบหวั 1 ชิน้ ,หนุ่ 1 ตวั
แบตเตอร่ี สามารถใช้ 2 AA ได้

MADE IN USA เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ า AED Zoll

Rescue & First Aid

ZOLL AED

เคร่อื งกระตPุกhหilวั liใpจดFว้RยXไฟฟ้า AED เคร่ืองช่ วยยส(่ีหAาอ้ ธEDติ แHกบetาบarรaอrtกiัตnรseโะนirnตมe5ุกัต0ห5ิ 0วั0Pใ0จ)Pดว้ ยไฟฟ้า บริษัท *ตู้ AED แบบติดผนัง จำ� กดั
*ตู้ AED พรอ้ มขาตงั้
www.safety-thai.com
บี เอม็ คอร์เปอเรช่ัน

LปE้ าDยทEาXงIหTนSีไIฟGN Max Bright Exit Light ปา้ ยทางหนีไฟ หรอื ปา้ ย Exit ทางออกฉกุ เฉิน สอ่ งสวา่ งดว้ ยหลอด LED มีทงั้ แบบ
1หนา้ และ 2 หนา้ ขนาดมาตราฐาน แสงสวา่ งสม่ำ� เสมอท่วั แผน่ ปา้ ย มีชดุ รโี มท คอนโทล สำ� หรบั ทดสอบ
การทำ� งาน ปล๊กั ไฟมีกราวดเ์ พ่ิมความปลอดภยั หลอดไฟ LED มีขนาดเลก็ กระทดั รดั ประหยดั ไฟ มีอายุ
การใชง้ านยาวนาน ตดิ ตงั้ ไดต้ าม โรงเรยี น โรงแรม หา้ งสรรพสนิ คา้ ตา่ งๆทงั้ ในอตุ สาหกรรม หอพกั

ปา้ ยทางออกฉกุ เฉิน DYNO เป็นหนง่ึ ในผลติ ภณั ฑด์ า้ นความปลอดภยั ซง่ึ ไดร้ วมเอาหลอไฟ Exit Sign
LED ชนิด High Power / High Lumen ซง่ึ เป็นอปุ กรณท์ างเทคโนโลยีการสอ่ งสวา่ งท่ีทนั สมยั
ท่ีสดุ เขา้ กบั Micro Controller และ Intelligen Battery Charger ทำ� ใหไ้ ดม้ าซง่ึ นวตั กรรมท่ี
ทำ� ใหเ้ กิดคณุ ประโยชนต์ อ่ ผใู้ ชง้ านดงั ตอ่ ไปนี้
- ใชแ้ บตเตอรท่ี ่ีมีขนาดเลก็ ลง ในขณะท่ียงั สามารถสำ� รองไฟไดย้ าวนานกวา่ 3 ช่วั โมง
- หลอด LED ท่ีถกู เลอื กใช้ สามารถชว่ ยประหยดั พลงั งานไฟฟา้ ไดม้ ากกวา่ ระบบเดมิ ท่ีใชห้ ลอด
ฟลอู อเรสเซนต์ ถงึ 3 เทา่ ทงั้ ท่ีมีอายกุ ารใชง้ านยางวนานกวา่ ถงึ 6 เทา่
- ใหแ้ สงสสี ดใสสวา่ างไดม้ าตฐานความปลอดภยั มีรูปทรงกะทดั รดั เหมาะสำ� หรบั Interior
สมยั ใหม่

www.safety-thai.com บริษัท บี เอม็ คอร์เปอเรช่ัน จ�ำกัด

EไฟMฉERกุ GเฉEินNCY LIGHT CP-AD Series
ไฟฉกุ เฉิน Max Bright รุน่ CP-AD นนั้ มีขนาดเลก็ กระทดั รดั ตวั ถงั ทำ� จาก พลาสตกิ

ABS ชนิดไมล่ ามไฟ (96V-0) เคลอื บกนั สนิมตามกรรมวธิ ี Electro-Galvanized พน่ สีและ
อบความรอ้ นแบบ Epoxy Powder Coated and Stove Enamel และไดม้ ีการตดิ ตงั้ Heat
Sink ภายในเพ่ือระบายความรอ้ น สามารถใช้ Remote Test ตรวจสอบการทำ� งานของ
เครอ่ื งจากระยะไกลไดว้ า่ มีความปกตหิ รอื ไม่ และ ระบบจะทดสอบตวั เองอตั โนมตั ิ ทกุ ๆ 30
วนั /30นาที

Specification Emergency Light Luminaire
• Product: Non – Maintained
• Mode of operation: 220 VAC ±10% 50 Hz 1 Phase.
• Input: 2 x 9/12 W SMD LED ( Lumiled - Philips )
• Bulbs: Metal construction with heat sink installed
• Lamp: Automatic solid state system.
• Control system: 10 - 12 Hours.
• Charging system: 15 -20 Hours.
• Charging Duration: 12VDC Rechargeable(VRLA-Sealed Lead Acid)
• Battery:

Emergency Light Dyno Emergency Light ไฟฉกุ เฉิน Dyno เป็นหนง่ึ ในความปลอดภยั ท่ีลำ้� สมยั ท่ีสดุ อนั เป็น
ผลเน่ืองจากท่ีมีการไดร้ วมหลอดไฟ LED High Power / High Lumen เขา้ กบั Microcon-
www.safety-thai.com troller และ Intelligent Battery Charger ซง่ึ นวตั กรรมลา่ สดุ ดงั กลา่ วยงั ใหเ้ กิดคณุ
ประโยชนต์ อ่ ผใู้ ชง้ าน
ทำ� ไมตอ้ งไฟฉกุ เฉิน Dyno
หมดปัญหาแบตเตอรบ่ี วม ดว้ ยระบบ Smart-Charger ถา้ แบตเตอรเ่ี ส่อื มสภาพ เครอ่ื งจะ
หยดุ ชารจ์ แบตเตอร่ี ทำ� ใหแ้ บตเตอรไ่ี มบ่ วม ใหแ้ สงสวา่ งคงท่ีตลอดระยะเวลาการสำ� รองไฟ
กลอ่ งอลมู ิเนียมแขง็ แรงทนทาน ไมข่ นึ้ สนิม ผใู้ ชง้ าน เปิด/ปิด/เปล่ยี นเวลา AutoTest ได้
ดว้ ยตวั เอง เครอ่ื งจดจำ� ระดบั ความสวา่ งท่ีตงั้ ไวไ้ ด้ แมป้ ิดเครอ่ื ง มีระบบปอ้ งกนั การตอ่
แบตเตอรก่ี ลบั ขวั้

โคมไฟฉกุ เฉิน SUNNY ใชห้ ลอดไฟ LED คณุ ภาพสงู ใหค้ วามสวา่ งสงู แตใ่ ชพ้ ลงั งานไฟฟา้
กำ� ลงั วตั ตต์ ่ำ� อายกุ ารใชง้ านหลอดประมาณ 50,000 ช่วั โมง
โปครมะไจฟไุ ฟทฟำ� งา้ าทน่ีชอว่ ตัยโยนืดมอตั าิ ยทกุงั้ าในรใกชรง้ณานีไฟขฟองา้ แขบดั ตขเอ้ ตงอแรล่ี ะตไวั ฟถฟงั ทา้ กำ� ดลวบ้ั ยสเสู่หภลาก็ วแะผปน่ กปตัม้ ิ มแีรละะบพบบั กขานึ้ รรูป
พน่ กนั สนิม เคลือบดว้ ยสฝี ่นุ และอบดว้ ยความรอ้ น
• ใชห้ ลอดไฟ LED กำ� ลงั สงู
• Input Voltage 220V 50Hz
• อายกุ ารใชง้ านหลอดประมาณ 50,000 ช่วั โมง
• ใหแ้ สงสวา่ งคงท่ียาวนาน
• ประจแุ บตเตอรแ่ี บบอตั โนมตั ิ โดยการควบคมุ แรงดนั และกระแสไฟฟา้
• Constant Voltage & Limit Current
• ไดร้ บั มาตรฐาน มอก.
• ประกนั แผงวงจรหลกั 5 ปี และแบตเตอร่ี 18 เดือน

บริษทั บี เอม็ คอร์เปอเรช่ัน จ�ำกัด

อCุOปกNรSณUM์สนิ้ AเBปLลEอื งSUPPLYS

รัว้ พลาสตกิ ผ้าใบกอ่ สรา้ ง เทปใส Others Supply

• ตาขา่ ยพลาสติกสีสม้ ใชก้ นั้ เขต • ผา้ ใบก่อสรา้ ง • เทปสเี หลอื งนวลใส ผลติ จาก
อนั ตรายหนกั 5 กิโลกรมั Polyester Mesh sheet ฟิลม์ เซลลโู ลสเคลือบกาวยาง
SAFETY FENCE (ตาขา่ ยกนั ฝ่นุ ) ธรรมชาติ สามารถฉีกไดด้ ว้ ยมือ
• ตาขา่ ยพลาสตกิ ใชส้ ำ� หรบั กนั้ เขต • เนือ้ ผลติ จาก: PE+PVC แตท่ นทานตอ่ แรงดงึ สงู กาว
อนั ตราย หนกั 5 กิโลกรมั • สเี ทา เหนียวตดิ แนน่ ไมต่ กคา้ งเม่ือลอก
สงู 1 เมตร ยาว 50 เมตร ใช้ • ขนาด: 1.80 x 5.10 M. ออกจากกระป๋ องหรอื กลอ่ ง
สำ� หรบั กนั พืน้ ท่ีก่อสรา้ ง กนั เขต • Denier: 250D x 250D • ความยาว3,10,36,72 หลา
อนั ตราย หลมุ บอ่ • นำ้� หนกั 130,170,230 กรมั • ขนาดแกน 1 นิว้ , 3 นิว้

เทปย่น เทปโอพพี ี เทปผา้

• ผลติ จากกระดาษ CREPE อยา่ งดี • สำ� หรบั งานปิดกลอ่ งท่ีตอ้ งการ • เทปผา้ ผลติ จากเสน้ ใยชนิดพิเศษ
เคลือบกาวยางธรรมชาติ เหมาะ ความสวยงาม งานจดั หมวดหมู่ มีคณุ สมบตั กิ นั นำ้� ไดด้ ี แข็งแรง
สำ� หรบั งานบรรจภุ ณั ฑ์ ท่ีตอ้ งการ ผลติ ภณั ฑ์ ทนทาน สามารถตดิ ไดท้ กุ สภาพผิว
ความสวยงาม แข็งแรง และใชใ้ น • มีใหเ้ ลอื ก10 สี ไดแ้ ก่ • มี 14 สี ไดแ้ ก่ สแี ดง สีนำ้� เงิน สี
งานเอกสาร ในสำ� นกั งาน และ สีแดง สีนำ้� เงิน สีเหลอื ง สฟี า้ สีเขียว เขียวแก่ สเี ขียวออ่ น สีนำ้� ตาล สี
โรงงานอตุ สาหกรรม สมี ว่ ง สสี ม้ สชี มพู สีดำ� และสีขาว กากี สีฟา้ สเี หลือง สสี ม้ สมี ว่ ง
• ความยาว 36Y, 50Y • ความยาว 45Y, 50Y สชี มพู สเี งิน สีดำ� สีขาว
• ขนาดแกน 3 นิว้ • ขนาดแกน 3 นิว้ • ความยาว 8Y

พดั ลมเป่ า-ดูด ทอ่ ผา้ ใบ เคเบ้ิลไทร์

• ใชใ้ นการดดู ระบายอากาศในพืน้ ท่ี ทอ่ ลม Flexible duct ฟิ ล์มยดื พนั พาเลท
แคบอบั ชืน้ กล่นิ เหมน็ ควนั พิษ • วสั ดุ : ผา้ ใบกนั นำ้�
• ใบพดั และมือจบั เป็น ทนความรอ้ น
อลมู ินมั อลั ลอยด์ แข็งแรง เบา • อณุ หภมู ิในชว่ ง 20-80°C
• มีตะแกรงหนา้ -หลงั • ทอ่ ผา้ ใบ ยืดได้ 5 เมตร
ปอ้ งกนั อนั ตราย • นำ้� หนกั เบาเคล่อื นยา้ ย
• มอเตอรร์ ะบายความรอ้ นดี เสยี ง สะดวก
เงียบเบา ทำ� งานตดิ ตอ่ กนั ไดน้ าน
ใบเจียรเหลก็
ใบตัดบาง

กระดาษทรายกลม ลูกลอ้ ใยสังเคราะห์ หนิ เจยี ร

www.safety-thai.com บริษทั บี เอม็ คอร์เปอเรช่ัน จำ� กัด

LผUลBติ EภณัOIฑL ห์ ลอ่ ล่ืน

Lube Oil

www.safety-thai.com บรษิ ทั บี เอ็ม คอรเ์ ปอเรช่ัน จำ� กดั

บรษิ ทั บี เอม็ คอร์เปอเรช่ัน จ�ำกดั
BM CORPORATION CO., LTD.

WWW.SAFETY-THAI.COM

(สำ� นกั งานใหญ)่
1462/47 เดอะนิชโมโน บางนา ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

(สาขา 0001)
86/1 ซ.เฉลมิ พระเกียรติ 30 แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250
TEL: 084-5998135, 087-8466648

FAX: 02-0473342


Click to View FlipBook Version