The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pelan_strategik_Panitia_BI_2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by haneitha, 2020-01-07 08:05:23

Pelan Strategik 2020

Pelan_strategik_Panitia_BI_2020

Keywords: pelan

 Ringkasan PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

E  MPAT  TERAS  STRATEGIK (TS) S  EMBILAN BIDANG KEUTAMAAN
(BK)

1   PEMBELAJARAN M  eningkatkan  1  Kurikulum dan Pentaksiran
MURID pembelajaran murid 2  P  rofesiensi Bahasa

 3 K  ualiti Sekolah

G  URU DAN PEMIMPIN  Memperkasa guru  4  Kualiti Guru
SEKOLAH
2  dan pemimpin sekolah 5  K  ualiti Pengetua/Guru Besar 

 TRANSFORMASI  Mentransformasi 6   Kapasiti dan Kebolehupayaan
KEMENTERIAN Kementerian Penyampaian


7  P  roduktiviti Sumber

 Mengupaya struktur 8  I bu Bapa, Komuniti dan Sektor
sistem Swasta
 4  STRUKTUR SISTEM

 9 L  aluan Pendidikan

1  0  Isu­isu hangat yang memerlukan
tindakan

S  EBELAS ANJAKAN
1.    Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa 
2.    Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
3.    Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
4.    Mentransformasi profesien keguruan menjadi profesien pilihan
5.    Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah
6.    Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan
7.    Memanafaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran

8.    Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan
9.    Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas
10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
11. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung

2  5 INISIATIF UTAMA PPPM
1.        Transformasi pendidikan vokasional, termasuk kolaborasi sekolah vokasional dengan industri
2.        Penjajaran kurikulum dengan standard antarabangsa
3.        Peningkatan kemahiran guru dalam (Trends in International Mathematics and Science Study)TIMMS  dan  PISA (The Programme for International Student Assessment Tests
4  .        Peluasan LINUS 2.0 merangkumi literasi Bahasa Inggeris
5.        Peningkatan penguasaan kemahiran berbahasa guru Bahasa Inggeris
6.        Piagam Guru (Teacher Charter) termasuk pakej kerjaya dan instrumen penilaian kompetensi
7.        Pelaksanaan pelan induk Continuing Professional Development (CPD) baharu
8.        Piagam Pemimpin Sekolah (Principal Charter) termasuk National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL) laluan kerjaya dan menambahbaik Tawaran Ba
9.        Program Transformasi Daerah, termasuk School Improvement Programme (SIP+ dan SISC+) dan Sekolah Berprestasi Tinggi Penjenamaan semula Matrikulasi dan Tingkata
10.      Penjenamaan semula Matrikulasi dan Tingkatan 6
11.      Peningkatan enrolmen dalam program pendidikan inklusif, termasuk infrastruktur supaya lebih mesra untuk murid berkeperluan khas
12.      Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah
13.      Pengintegrasian data pendidikan untuk penghasilan satu sistem data untuk menambahbaikan dashboard
14.      Pelaksanaan Belanjawan Berasaskan Outcome (OBB)
15.      Penstrukturan semula organisasi (KPM)
16.      Pengukuhan kurikulum Pendidikan Islam, Moral dan Sivik
17.      Perombakan dan penjenamaan semula Program RIMUP
18.      Peningkatan enrolmen ke prasekolah berkualiti
19.      Pelaksanaan HOTS (High Order Thinking Skills) dalam kurikulum, pentaksiran dan latihan
20.      Transformasi IPG untuk meningkatkan kualiti latihan guru
21.      Pelaksanaan sarana penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta
22.      Penyemakan semula nisbah guru­murid bagi SKM
23.      Penyediaan dan pelancaran portal dan perpustakaan video eGuru

24.      Pengagihan semula RM1 bilion dan pengurangan pembaziran
25.      Naik taraf infrastruktur asas bagi memenuhi standard (cth : elektrik, air, bilik darjahA  NALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)
BIDANG/UNIT: KURIKULUM (PANITIA BAHASA INGGERIS)

                         DALAMAN ( S) KEKUATAN  (W) KELEMAHAN
 LUARAN
 S1­ Peratus kelulusan PT3/SPM meningkat   W1­ Pencapaian A dalam PT3/SPM kurang 
       berterusan        dari  50%
 S2­ Pencapaian BI dalam SPM 85%  W2­ Segelintir guru tidak bersikap inisiatif/proaktif
 W3­ Guru tidak menumpukan sepenuhnya pada P&P 
 S3­ 90%  guru mempunyai pengalaman mengajar        kerana banyak aktiviti
      lebih 5 tahun  W4­ Segelintir guru tidak menambahbaik dan 
 S4­ 50% guru ada pengalaman memeriksa kertas 1        selesa dengan  kebiasaan
&     2    S&P2M SPM dan 100% diberi pendedahan W  5­ Latihan murid tidak konstruktif
 S5­ 100% guru berbudaya kerja positif  W6­ Masih ada murid tidak boleh/kuasai membaca
 S6­ Kehadiran murid melebihi 100% 

 (O) PELUANG  Strategik SO  Strategik WO

O  1­ Kemudahan bilik khas yang mencukupi  (S3+S4+S5+O1+O4) ( W1+W2+W5+O1+O3+05)
O  2­ Lokasi sekolah di pusat bandar ada 
      banyak kemudahan  1­ Menambahbaik program kecemerlangan akademik  1  ­ Meningkatkan pencapai aiann 9 5AA/1/70AA  mmeellaalluuii  parkotgivraitmi  
 O3­ Ibu bapa mementingkan pelajaran     dengan kerjasama guru dan ibu bapa     terancang yang dimaklumkan pada ibu bapa
      anak mereka 2  ­ Memantau dan meningkatkan kualiti P&P guru   2­ Memantau dan meningkatkan latihan murid 
O  4­ Ibu bapa  mudah bekerjasama    dan pengisiannya    yang disemak konsisten dan konstruktif
O  5­ Sokongan Kewangan daripada PIBG &  3­ Meningkatkan lagi pelaksanaan PdP kelas abad 21
      Persatuan Bekas Pelajar (OBA)  4­ Sentiasa memantau dan meningkatkan bimbingan
   dan latihan yang diberikan pada murid

(  C ) CABARAN S  trategik SC  Strategik WC

C  1­ Ekspektasi pentadbir dan ibu bapa tinggi  ( S3+S4+S5+C1+C2+C3)  (W1+W2+W5+C1+C3+C5)
 C2­ Kekangan masa kerana murid turut aktif 
     dalam kokurikulum 1  ­ Meningkatkan program khas untuk murid yang 1  ­ Meningkatkan bimbingan guru dan memastikan 
 C3­ Ada ibu bapa 100% serah anak pada sekolah    ketinggalan akademik kerana aktiviti kokurikulum      P&P berkesan melalui PLC yang konsisten
 C4­ Pengaruh negatif bila lokasi di pusat  2­ Meningkatkan hubungan dengan  ibu bapa/ 2  ­ Meningkatkan hubungan dengan  ibu bapa/
      bandar    penjaga bagi memastikan murid mengikuti      penjaga supaya murid aktif kokurikulum

   kelas/program tambahan yang dirancang     tidak ketinggalan
  

 PELAN STRATEGIK
S  MK TINGGI KLANG

 TAHUN 2017­2020

N  KRA    P  eluasan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan  JADUAL 1
S  ub ­ NKRA    P  rasekolah / Literasi dan Numerasi / Sekolah Berprestasi Tinggi / Tawaran Baru * J  PS/SJK­PS/01    
B  idang Keutamaan PPPM     Kurikulum dan Pentaksiran
K  PI Sekolah    S  PM(4.75) dan STPM(2.53) :berdasarkan Gred Purata Negeri

S  ekolah     SMK Tinggi Klang
 Bidang / Unit     B  AHASA ( Bahasa Inggeris )

T  ERAS I SU­ISU  STRATEGIK  PELAN  KPI  SASARAN
STRATEGIK STRATEGIK TINDAKAN T  OV 2  017  2018  2019  2020

B  erdasarkan 4 Teras H  uraian isu/masalah tentang  Berdasarkan 11 anjakan PPPM Berdasarkan 25à101 inisiatif atau  Pernyataan indikator yang
Strategik pelan tindakan di JPN/PPD/ boleh diukur
BK atau fungsi organisasi atau fungsi organisasi/SWOC Sekolah
G  PM SPM
1)Gred Purata Mata M  emaksimakan M  eningkatkan kualiti
keberhasilan murid mata pelajaran
Pelajaran (GPM) 5  .06  5.02  5  4.8  4.6

kurang memuaskan G  PM SPMC

5  .4 5  .3 5  .2  5.1  5

G  PM PAT T4 6  .2  6  5.8  5.6 5  .4

M  eningkatkan G  PM PT3  4.17  4  3.9  3.8 3  .7
Pembelajaran  GPM PAT T2
G  PM PAT T1  5.5  5.4 5  .3 5  .2 5 
Murid

 5.8  5.6 5  .4 5  .2  5

2)Peratus murid  Meningkatkan  Meningkatkan

mendapat A kurang pencapaian  A melalui peratus murid  Peratus SPM  27%  30%  32%  34%  36%
 Peratus PT3  75%  77% 7  8%  79% 8  0%
memuaskan  dalam pengiktirafan dan mendapat A di dalam

PT3 & SPM insentif PIBG PT3dan SPM

T  ERAS  ISU­ISU  STRATEGIK P  ELAN  KPI S  ASARAN
STRATEGIK STRATEGIK TINDAKAN
T  OV  2017  2018 2  019 2  020
B  erdasarkan 4 Teras  Huraian isu/masalah tentang  Berdasarkan 11 anjakan PPPM Berdasarkan 25à101 inisiatif atau P  ernyataan indikator yang
Strategik BK atau fungsi organisasi atau fungsi organisasi/SWOC pelan tindakan di JPN/PPD/ boleh diukur  87.26 8  8 8  9 9  0 9  1
Sekolah 7  1.7 7  2 7  3  74  75
3)Peratus lulus  Meningkatkan lulus  Peratus SPM 6  8  69 7  0  71 7  2
mata pelajaran mata pelajaran M  eningkatkan 7  0 7  2 7  3  74  75
masih rendah semaksima yang peratus lulus mata P  eratus SPMC 7  0  72  73  74  75
boleh pelajaran terutama  70 7  2  73 7  4 7  5

kelas lemah

 Peratus PAT T4

P  eratus PT3

M  eningkatkan P  eratus PAT T2
Pembelajaran  Peratus PAT T1

Murid

4  ) Pelajar kurang M  eningkatkan  Meningkatkan prestasi  Peratus pelajar 4  0% 5  0%  55%  60% 6  5%
menguasai peratus pelajar yang pencapaian PBS dari mendapat Band 3
kemahiran lisan , menguasai segi kuantiti dan kualiti ke atas
membaca dan kemahiran lisan, (Tingkatan 1­3)         
menulis membaca & menulis

 PELAN STRATEGIK
S  MK TINGGI KLANG

T  AHUN 2017­2020

N  KRA     Peluasan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan J  ADUAL 1
 Sub ­ NKRA    P  rasekolah / Literasi dan Numerasi / Sekolah Berprestasi Tinggi / Tawaran Baru * J  PS/SJK­PS/01    
 Bidang Keutamaan PPPM     Kualiti Guru
 KPI Sekolah    S  PM(4.75) dan STPM(2.53) :berdasarkan Gred Purata Negeri

 Sekolah    S  MK Tinggi Klang
B  idang / Unit     B  AHASA ( Bahasa Inggeris )

 TERAS  ISU­ISU  STRATEGIK  PELAN K  PI S  ASARAN
STRATEGIK STRATEGIK TINDAKAN  TOV  2017  2018  2019  2020

B  erdasarkan 4 Teras H  uraian isu/masalah tentang B  erdasarkan 11 anjakan PPPM Berdasarkan 25à101 inisiatif atau  Pernyataan indikator yang 6   10 1  2 1  3  14
Strategik BK atau fungsi organisasi atau fungsi organisasi/SWOC pelan tindakan di JPN/PPD/ boleh diukur
Sekolah
M  emperkasa  1)Murid ponteng M  engadakan  PLC
Guru dan kerana PdP guru mengikut moduldan  Meningkatkan program Bilangan program
Pemimpin kurang menarik pelbagai media PdP PLC yang berbeza PLC yang diadakan
Sekolah perhatian murid  yang dikongsikan
sesama ahli panitia pada setiap tahun

 2)Guru tidak  Penguatkuasaan  Meningkatkan
menyemak buku semakan Buku pemantauan guru­guru Peratus guru
latihan murid Latihan Kerja menghantar borang
secara konsisten Murid(BLKM) dan panitia 8  0% 1  00% 1  00% 1  00% 1  00%
kerana  kurang pencerapan guru SPSK 06­1 dan
pemantauan
SPSK 06­2

pemantauan

Peratus guru 9  0%  100%  100%  100% 1  00%
mencapai markah
3  ) Guru­guru tidak  Mengadakan sesi M  engadakan sesi pencerapan 85% ke
ada kepakaran dialog dan dialog dan
menanda kertas menggalakkan menggalakkan atas
peperiksaan perkongsian ilmu perkongsian ilmu
menyebabkan antara semua guru antara semua guru B  ilangan program
pemarkahan tidak PLC yang diadakan
selaras
6   10 1  2 1  3 1  4

P  ELAN TAKTIKAL
S  MK TINGGI KLANG
T  AHUN 2017 ­ 2020

N  KRA    Peluasan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan J  ADUAL 2  
 Sub ­ NKRA   P  rasekolah / Literasi dan Numerasi / Sekolah Berprestasi Tinggi / Tawaran Baru  JPS/SJK­PS/02
B  idang Keutamaan PPPM   K  urikulum dan Pentaksiran
 KPI Sekolah    SPM(4.75) dan STPM(2.53) :berdasarkan Gred Purata Negeri  Pelan
Kontigensi /
 Sekolah   S  MK Tinggi Klang Pengurusan
B  idang / Unit   B  AHASA (Bahasa Inggeris )
Risiko
S  trategik    Meningkatkan Pembelajaran Murid

B  il P  rogram / Projek  Objektif T  anggungjawab  Tarikh / K  os /  KPI T  OV  Sasaran
Tempoh Sumber

 1 E  NGLISH  Meningkatkan kemahiran  PKP Bahasa  Jun ­  RM5  Peratus lulus
Oktober 
CONSOLIDATION menulis di kalangan Inggeris senaskah Tingkatan 1 

CLASS FOR FORM pelajar yang lemah dari
1 A1 LEARNERS Tingkatan 1

2   Teknik Menjawab  Meningkatkan bilangan  1. KP Bahasa A  pril  RM200  Bilangan gred  58

PT3 dan SPM             g  r e  d   c  e  m  e  r l a  n g    ( A  )           Inggeris            2. September    s  e  t ahun A
dalam Bahasa Inggeris Guru Mata

pt3 dan SPM pelajaran

 3 S  TK Idol  Meningkatkan kualiti  1. KP Bahasa  Sepanjang R  M150 P  eratus lulus 1  0 kali  20 kali
penguasaan dan Inggeris tahun PT3 dan SPM
kemahiran bertutur dan 2. Guru Mata
menjawab soalan pelajaran
Bahasa Inggeris dengan
baik

4  Program Insentif ­ M  eningkatkan minat dan 1  . KP Bahasa  Sepanjang R  M200 P  eratus lulus  0  2 orang
PT3 dan SPM murid
Yes I Can!         keupayaan murid dalam Inggeris Tahun setahun bagi setiap
orang guru
Bahasa Inggeris supaya 2. Guru Mata mata
pelajaran
berkeyakinan untuk pelajaran

mencapai keputusan

yang baik dalam

peperiksaan

5   Program Guru M  eningkatkan  1. KP Bahasa  Seminggu P  eratus lulus 0  5   orang
Muda penguasaan dan Inggeris sekali ­ Mac Tingkatan 1 ­ murid
kemahiran bertutur dan 2. Guru Mata hingga bagi setiap
menjawab soalan pelajaran September 5 orang guru
Bahasa Inggeris dengan mata
baik pelajaran

 6  Modul Berasaskan  Meningkatkan kemahiran 1  . KP Bahasa S  epanjang R  M5 P  eratus lulus 0  1   modul
menjawab soalan Inggeris tahun ­ senaskah Tingkatan 1 ­ bagi setiap
Format diakhir unit/ tingkatan
berasaskan format PT3 2. Guru Mata tema yang 5
dipelajari
dan SPM pelajaran

 PELAN TAKTIKAL
 SMK TINGGI KLANG
 TAHUN 2017 ­ 2020

 NKRA   P  eluasan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan J  ADUAL 2  
S  ub ­ NKRA    Prasekolah / Literasi dan Numerasi / Sekolah Berprestasi Tinggi / Tawaran Baru J  PS/SJK­PS/02
B  idang Keutamaan PPPM    Kualiti Guru
 KPI Sekolah   S  PM(4.75) dan STPM(2.53) :berdasarkan Gred Purata Negeri

 Sekolah   S  MK Tinggi Klang
 Bidang / Unit    Bahasa

 Strategik    Memperkasa Guru dan Pemimpin Sekolah

 Bil  Program / Projek  Objektif  Tanggungjawab T  arikh / K  os /  Pelan Kontigensi /
Tempoh Sumber K  PI T  OV  Sasaran Pengurusan

1  C  EFR ­ Aligned PdP M  emperkasakan kaedah K  P Bahasa Inggeris  Januari Risiko

 0 G  uru

dan Pentaksiran mengajar berdasarkan

Bahasa Inggeris strategi CEFR yang

akan dilaksanakan untuk

pelajar Tingkatan 1, 2

dan 3 tahun 2019

 2  Bengkel menanda PT3 M  endedahkan kepada S  emua guru mata  Mac 1   2 G  uru
dan SPM semua guru BI kaedah pelajaran 2   4 G  uru

pemarkahan PT3 dan

SPM yang terkini untuk

mempertingkatkan

keberkesanan PdP.

3  P  engajaran kolaboratif M  enggalakkan K  P Bahasa Inggeris  Sepanjang

kerjasama antara guru dan guru mata tahun

untuk membina pelajaran

pengajaran yang

berkesan

 4 M  empelbagaikan M  eningkatkan S  emua guru mata  Sepanjang  4 8  G  uru

kaedah pembelajaran keberkesanan pdp pelajaran tahun

melalui   Penggunaan

pelbagai media

 5  Dialog prestasi M  enggalakkan  Semua guru mata S  epanjang 6   kali 1  0 kali  Guru
perkongsian ilmu antara pelajaran tahun
semua guru BI dalam
kaedah mengajar yang
berkesan

 * Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor peroleh skor
6 dalam SKPM.

P  ELAN OPERASI J  ADUAL 3  
S  MK TINGGI KLANG J  PS/SJK­PS/03  
T  AHUN 2017 ­ 2020

 Sektor/PPD/Sekolah  SMK TINGGI KLANG
B  idang / Unit    B  AHASA (Bahasa Inggeris)

 Program / Projek    T  eknik Menjawab PT3 dan SPM

O  bjektif    M  eningkatkan bilangan gred cemerlang A dalam Bahasa Inggeris PT3 dan SPM
 Tempoh     April dan September

 Kumpulan Sasaran     Semua murid Tingkatan 3 dan 5

T  anggungjawab    K  etua Panitia Bahasa Inggeris
P  roses Kerja     1.  Taklimat program
2.  Penyediaan kertas kerja
3.  Perbincangan pelaksanaan
4.  Pelaksanaan program (jadual)
5. Bahan keperluan : Mengikut aktiviti­aktiviti 
   

 Kekangan
P  emantauan  

 
 Penilaian

[Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut

P  enambahbaikan  k e  a  d  a  a  nP)r ougnrtuakm m inei nbinegrikmaptkaakn t iknegbgei rdkaens apnearlnu  pdritoegrruasmk asne mpaadsaa  tdaahnu na kaakna nd adtaatnagn]g
 C  o  n  t o  h   P: Kroegnraamlp ainsit pi emrluur iddit atimdabka hh abdaiikr  sduapn adyitae r.u..s..k..a. n pada tahun akan datang

Kelas dimulakan lebih awal.

P  enambahbaikan
            Program ini perlu dimansuhkan dan di ganti kepada program lain

 Nama Penilai  Tandatangan Penilai T  arikh :

  Sektor/PPD/Sekolah    S  MK TINGGI KLANG J  ADUAL 3  

B  idang / Unit     BAHASA (Bahasa Inggeris)  JPS/SJK­PS/03  

P  rogram / Projek     STK Idol
O  bjektif     Meningkatkan kualiti penguasaan dan kemahiran bertutur dan menjawab soalan Bahasa Inggeris
 Tempoh    d Seenpgaannja bnagi ktahun

 Kumpulan Sasaran    S  emua murid Tingkatan 1 ­ 5

T  anggungjawab    G  uru­guru Bahasa Inggeris

P  roses Kerja    1  .  Taklimat program
2. Membuat jadual mengikut kelas
3. Setiap hari Khamis, wakil dari setiap kelas membuat persembahan dalam Bahasa Inggeris
4.  Pelaksanaan program 
5. Bahan keperluan : Mengikut aktiviti­aktiviti 

 Kekangan
 

P  emantauan

 
 Penilaian

[Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut
keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program semasa dan akan datang]

Contoh : Kenalpasti murid tidak hadir supaya ........
 Penambahbaikan Kelas dimulakan lebih awal.

            Program ini berimpak tinggi dan perlu diteruskan pada tahun akan datang
            Program ini perlu ditambah baik dan diteruskan pada tahun akan datang
            Program ini perlu dimansuhkan dan di ganti kepada program lain

N  ama Penilai  Tandatangan Penilai  Tarikh :

  Sektor/PPD/Sekolah    S  MK TINGGI KLANG J  ADUAL 3  

 Bidang / Unit     BAHASA (Bahasa Inggeris)  JPS/SJK­PS/03  

P  rogram / Projek    Program Insentif Yes I Can

O  bjektif     Meningkatkan minat dan keupayaan murid dalam Bahasa Inggeris supaya berkeyakinan untuk
mencapai keputusan yang baik dalam peperiksaan

T  empoh    S  epanjang tahun

K  umpulan Sasaran    S  emua murid Tingkatan 1 ­ 5
 Tanggungjawab    G  uru­guru Bahasa Inggeris

 Proses Kerja     1. Guru mengenalpasti 2 orang murid sebagai sasaran.
2.  Menyediakan bahan pengukuhan dan penggayaan
3. Menjalankan aktiviti pada Hari Khamis sekiranya tidak ada sesi info
4. Menjalankan aktiviti pada masa yang ditetapkan oleh guru dan murid di bawah bimbingan
5. Membuat perbandingan dalam pencapaian gred dan mengenalpasti langkah­langkah
penambahbaikan
6. Membuat laporan oleh setiap guru

K  ekangan
 

P  emantauan

 
P  enilaian

[Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut
keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program semasa dan akan datang]

Contoh : Kenalpasti murid tidak hadir supaya ........
 Penambahbaikan Kelas dimulakan lebih awal.

            Program ini berimpak tinggi dan perlu diteruskan pada tahun akan datang
            Program ini perlu ditambah baik dan diteruskan pada tahun akan datang
            Program ini perlu dimansuhkan dan di ganti kepada program lain

 Nama Penilai  Tandatangan Penilai  Tarikh :

  Sektor/PPD/Sekolah     SMK TINGGI KLANG  JADUAL 3  

B  idang / Unit    B  AHASA (Bahasa Inggeris) J  PS/SJK­PS/03  

P  rogram / Projek     Program Guru Muda

 Objektif    M  eningkatkan penguasaan dan kemahiran bertutur dan menjawab soalan Bahasa Inggeris dengan baik

T  empoh    J  un ­ September

K  umpulan Sasaran     5 orang pelajar near miss ­ semua tingkatan

 Tanggungjawab    1  . Ketua Panitia      2. Guru Matapelajaran

 Proses Kerja     1.  Taklimat program
2.  Kenalpasti kumpulan sasaran pelajar yang near miss (hampir lulus) 
3.  Kenalpasti masalah pelajar
4.  Mengagihkan kumpulan 5 orang pelajar kepada seorang mentor, iaitu murid cemerlang, di bawah
pengawasan dan kelolaan guru matapelajaran
5   Perbincangan pelaksanaan
6.  Pelaksanaan program (jadual)
7.  Semakan keberkesanan program ­ agihan semula jika perlu
8.  Bahan keperluan : Mengikut aktiviti­aktiviti 

 
K  ekangan  

 
 Pemantauan

P  enilaian

[Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut
keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program semasa dan akan datang]

Contoh : Kenalpasti murid tidak hadir supaya ........
P  enambahbaikan Kelas dimulakan lebih awal.

            Program ini berimpak tinggi dan perlu diteruskan pada tahun akan datang
            Program ini perlu ditambah baik dan diteruskan pada tahun akan datang
            Program ini perlu dimansuhkan dan di ganti kepada program lain

N  ama Penilai T  andatangan Penilai  Tarikh :

  Sektor/PPD/Sekolah    S  MK TINGGI KLANG  JADUAL 3  
 JPS/SJK­PS/03  
 Bidang / Unit     BAHASA (Bahasa Inggeris)

 Program / Projek     Modul berasaskan format

O  bjektif     Meningkatkan kemahiran menjawab soalan berasaskan format PT3 dan SPM

 Tempoh     Sepanjang tahun (di akhir unit/tema yang dipelajari)

 Kumpulan Sasaran     Semua murid Tingkatan 1 ­ 5

 Tanggungjawab     1. Ketua Panitia      2. Guru Matapelajaran
P  roses Kerja    1  .  Taklimat program
2.  Mengenalpasti tema untuk setiap tingkatan
3.  Mengagihkan tugas penyediaan modul kepada setiap guru mata pelajaran
4   Perbincangan pelaksanaan
5.  Pelaksanaan program (jadual)
6.  Semakan keberkesanan program
7.  Bahan keperluan : Mengikut aktiviti­aktiviti 

K  ekangan  

 Pemantauan

 Penilaian

            Program ini berimpak tinggi dan perlu diteruskan pada tahun akan datang
            Program ini perlu ditambah baik dan diteruskan pada tahun akan datang
            Program ini perlu dimansuhkan dan di ganti kepada program lain

 Nama Penilai  Tandatangan Penilai  Tarikh :

  Sektor/PPD/Sekolah     SMK TINGGI KLANG  JADUAL 3  
J  PS/SJK­PS/03  
 Bidang / Unit     BAHASA (Bahasa Inggeris)

P  rogram / Projek     ENGLISH CONSOLIDATION CLASS FOR FORM 1 A1 LEARNERS

O  bjektif    M  eningkatkan kemahiran pelajar dalam penulisan Bahasa Inggeris

 Tempoh     Sepanjang tahun (diakhir unit/tema yang dipelajari)

K  umpulan Sasaran     Semua pelajar (Band A1)

T  anggungjawab     1.Semua Guru Bahasa Inggeris Sesi Petang
P  roses Kerja     1. Taklimat program bagi AJK Pembinaan Modul

2  . Mengenalpasti tema­tema Tingkatan 1/2020

3  . Mengagihkan tugas penerbitan modul mengikut tema 

4  . Perbincangan pelaksanaan dan kerja­kerja pengubalan 
 5. Pelaksanaan modul untuk kelas­kelas terlibat
6  . Semakan keberkesanan program
7  .Bahan keperluan: Mengikut kesesuaian tema

 Kekangan  
 Pemantauan

P  enilaian             Program ini berimpak tinggi dan perlu diteruskan pada tahun akan datang
P  enambahbaikan             Program ini perlu ditambah baik dan diteruskan pada tahun akan datang
            Program ini perlu dimansuhkan dan di ganti kepada program lain

N  ama Penilai  Tandatangan Penilai  Tarikh :

P  ELAN OPERASI
 SMK TINGGI KLANG
 TAHUN 2017 ­ 2020

P  rogram / Projek    C  EFR ­ aligned PDP BAHASA INGGERIS
O  bjektif    M  engukuhkan guru­guru BI dengan panduan CEFR untuk mempertingkatkan keberkesanan PdP Bahasa Inggeris
T  empoh     Januari

 Kumpulan Sasaran     Semua guru BI
 Tanggungjawab    1  . Ketua Panitia      2. Guru Matapelajaran
P  roses Kerja     1.  Taklimat program
2.  Jadual pelaksanaan
3.  Kursus dalaman
4.  Pelaksanaan program ( jadual)
5.  bahan keperluan : Mengikut aktiviti

 
 Kekangan  

 
 Pemantauan

P  enilaian

[Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk
meningkatkan keberkesanan program semasa dan akan datang]

Contoh : Kenalpasti murid tidak hadir supaya ........
 Penambahbaikan Kelas dimulakan lebih awal.

P  enambahbaikan

            Program ini berimpak tinggi dan perlu diteruskan pada tahun akan datang
            Program ini perlu ditambah baik dan diteruskan pada tahun akan datang
            Program ini perlu dimansuhkan dan di ganti kepada program lain

N  ama Penilai T  andatangan Penilai  Tarikh :

  Sektor/PPD/Sekolah     SMK TINGGI KLANG J  ADUAL 3  
 Bidang / Unit     BAHASA (Bahasa Inggeris) J  PS/SJK­PS/03  

P  rogram / Projek    B  engkel menanda PT3 dan SPM

O  bjektif     Mendedahkan kepada semua guru BI kaedah pemarkahan PT3 dan SPM yang terkini untuk mempertingkatkan
keberkesanan PdP

 Tempoh    M  ac

K  umpulan Sasaran    S  emua guru BI

 Tanggungjawab     1. Ketua Panitia      2. Guru Matapelajaran
 Proses Kerja     1.  Taklimat program
2.  Jadual pelaksanaan
3.  Kursus dalaman
4   Latihan 
5.  Dialog Prestasi

 
 Kekangan  

 
P  emantauan

 Penilaian

[Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk
meningkatkan keberkesanan program semasa dan akan datang]

Contoh : Kenalpasti murid tidak hadir supaya ........
P  enambahbaikan Kelas dimulakan lebih awal.

            Program ini berimpak tinggi dan perlu diteruskan pada tahun akan datang
            Program ini perlu ditambah baik dan diteruskan pada tahun akan datang
            Program ini perlu dimansuhkan dan di ganti kepada program lain

N  ama Penilai T  andatangan Penilai  Tarikh :

  Sektor/PPD/Sekolah    S  MK TINGGI KLANG  JADUAL 3  
B  idang / Unit    B  AHASA (Bahasa Inggeris) J  PS/SJK­PS/03  

 Program / Projek     Pengajaran Kolaboratif
 Objektif    M  enggalakkan kerjasama antara guru untuk membina pengajaran yang berkesan
 Tempoh     Sepanjang tahun

K  umpulan Sasaran     Semua guru BI
T  anggungjawab    1  . Ketua Panitia      2. Guru Matapelajaran

P  roses Kerja     1.  Jadual pelaksanaan
2.  Perbincangan perancangan mengajar bersama
3   Lesson study/ video critique/ learning walk dan sebagainya
4.  Mengkaji langkah­langkah peningkatan Pdp
5.  Pelaksanaan

 
 Kekangan  

 
P  emantauan

P  enilaian

[Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk
meningkatkan keberkesanan program semasa dan akan datang]

Contoh : Kenalpasti murid tidak hadir supaya ........
P  enambahbaikan Kelas dimulakan lebih awal.

            Program ini berimpak tinggi dan perlu diteruskan pada tahun akan datang
            Program ini perlu ditambah baik dan diteruskan pada tahun akan datang
            Program ini perlu dimansuhkan dan di ganti kepada program lain

N  ama Penilai T  andatangan Penilai T  arikh :

  Sektor/PPD/Sekolah     SMK TINGGI KLANG  JADUAL 3  
B  idang / Unit    B  AHASA (Bahasa Inggeris)  JPS/SJK­PS/03  

 Program / Projek     Mempelbagaikan kaedah pembelajaran
 Objektif    M  eningkatkan keberkesanan PdP melalui penggunaan pelbagai media
 Tempoh     Sepanjang tahun

K  umpulan Sasaran     Semua guru BI
T  anggungjawab    1  . Ketua Panitia      2. Guru Matapelajaran
 Proses Kerja    1  .  Menyediakan Jadual
2.  Menyediakan bahan­bahan bantu mengajar
3   Menjalankan PdP dengan menggunakan pelbagai BBM dan multimedia 
4.  Pelaksanaan
5.  Langkah­langkah peningkatan

 
K  ekangan  

 

 Pemantauan

P  enilaian

[Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk
meningkatkan keberkesanan program semasa dan akan datang]

Contoh : Kenalpasti murid tidak hadir supaya ........
P  enambahbaikan Kelas dimulakan lebih awal.

P  enambahbaikan

            Program ini berimpak tinggi dan perlu diteruskan pada tahun akan datang
            Program ini perlu ditambah baik dan diteruskan pada tahun akan datang
            Program ini perlu dimansuhkan dan di ganti kepada program lain

N  ama Penilai T  andatangan Penilai  Tarikh :

  Sektor/PPD/Sekolah    S  MK TINGGI KLANG  JADUAL 3  
 Bidang / Unit     BAHASA (Bahasa Inggeris) J  PS/SJK­PS/03  

P  rogram / Projek    D  ialog Prestasi
O  bjektif     Menggalakkan perkongsian ilmu antara semua guru BI dalam kaedah mengajar yang berkesan
T  empoh     Sepanjang tahun

K  umpulan Sasaran    S  emua guru BI
 Tanggungjawab     1. Ketua Panitia      2. Guru Matapelajaran
 Proses Kerja     1.  Perbincangan informal
2.  Kenalpasti isu berkaitan perkembangan PdP
3   Kenalpasti tindakan susulan
4.  Pelaksanaan
5.  Langkah­langkah peningkatan

 

 Kekangan  

 
P  emantauan

 Penilaian

[Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk
meningkatkan keberkesanan program semasa dan akan datang]

Contoh : Kenalpasti murid tidak hadir supaya ........
 Penambahbaikan Kelas dimulakan lebih awal.

            Program ini berimpak tinggi dan perlu diteruskan pada tahun akan datang
            Program ini perlu ditambah baik dan diteruskan pada tahun akan datang
            Program ini perlu dimansuhkan dan di ganti kepada program lain

N  ama Penilai  Tandatangan Penilai  Tarikh :

R  EKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

S  MK TINGGI KLANG
T  AHUN 2017 ­ 2020

 Sekolah    SMK TINGGI KLANG J  ADUAL 4  
B  idang / Unit    B  AHASA J  PS/SJK­PS/04  

 Bil  Program / Projek  Tempoh T  arikh  Penilaian C  adangan  Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Keberkesanan Penambahbaikan

Program

1  E  NGLISH  Jun ­ Oktober

CONSOLIDATION

CLASS FOR FORM

1 A1 LEARNERS

 2  Teknik Menjawab J  ulai
PT3 dan SPM                                                 

 3 S  TK Idol S  epanjang tahun

 4 Program Insentif ­  Sepanjang tahun
Yes I Can!        

 5  Program Guru S  eminggu sekali ­
Jun hingga
Muda
September

 6 M  odul Berasaskan  Sepanjang tahun

Format

N  ama Penilai : T  andatangan Penilai : T  arikh :

 PENILAIAN & MAKLUM BALAS RRESTASI PELAKSANAAN STRATEGIK
 SMK TINGGI KLANG
 TAHUN 2017 ­ 2020

M  ISI  Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk  VISI P  endidikan Berkualiti Insan  JADUAL 5     
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
Terdidik Negara Sejahtera  JPS/SJK­PS/05  

S  ekolah    S  MK TINGGI KLANG

B  idang / Unit     BAHASA

 Sasaran Prestasi  Prestasi Sebenar
T  OV  2017 2  018
P  elan Tindakan  KPI 2  019 I nisiatif/Tindakan,  2017 2  018  2019 2  020
2  020 Program/Projek
J  an  Jun J  an J  un J  an J  un J  an J  un

M  eningkatkan kualiti  GPM SPM, 5  .06 5  .02 5   4.8  4.6  STK Idol
mata pelajaran SPMC,
PT3, 5.4 5.3 5.2 5.1 5 Modul  LEARNERS
TG 4,
2, 6.2 6 5.8 5.6 5.4 Modul Berasaskan
1
4.17 4 3.9 3.8 3.7 Format

5.5 5.4 5.3 5.2 5

5.8 5.6   5.4 5.2 5

 Meningkatkan peratus P  eratus SPM 2  7%  30% 3  2% 3  4%  36%  Teknik Menjawab
murid mendapat A Peratus PT3 75% 77% 78% 79% 80% PT3 dan SPM
dalam PT3 dan SPM
Modul Berasaskan
Format                                              

 Meningkatkan peratus  Peratus SPM,  87.26 8  8 8  9 9  0 9  1 M  odul Berasaskan
lulus mata pelajaran % SPMC, 71.7 72 73 74 75 Format   Program
terutama kelas lemah % PT3, 70 72 73 74 75 Insentif ­ Yes I Can! 
68 69 70 71 72
% TG 4, 70 72 73 74 75
% 2, 71 72 73 74 75
% 1

 Meningkatkan  Peratus pelajar 4  0% 5  0% 5  5%  60%  65% Program Insentif ­

prestasi pencapaian mendapat Band 3 ke Yes I Can! Program

PBS dari segi kuantiti atas Guru Muda

dan kualiti ( Tingkatan Modul Berasaskan

1 ­ 3) Format  

U  lasan : T  andatangan :

L  aporan
disediakan
Oleh :

Tajuk:        School Programme Check Tool (sPeCt)  
T  ujuan:      Mengenal pasti program yang telah dilaksanakan
 Arahan:      1. Lengkapkan ruangan isu dengan dapatan daripada aspek SKPM
                  2. Lengkapkan ruangan program dengan program yang telah dilaksanakan berkaitan dengan isu yang telah dikenal pasti
                  3. Kenal pasti isu dengan program untuk membuat semakan program

I su / Cabaran Dalam  Alat Semakan Program SekolahP  rogram Kecemerlangan
Penambahbaikan Sekolah
(Susun Ikut Jurang Terbesar) Sekolah Yang Dilaksanakan
E  liminate (Hapuskan) R  aise (Tambah) (Berdasarkan   Isu / Cabaran)

1  T  idak hadir kelas Bimbingan/Tambahan 1  C  onsolidation Writing Programme for A1 ­
A2 learners 

2  S  ebilangan besar murid­murid tidak menunjukan minat dalam bertutur Bahasa Inggeris  2  Teknik Menjawab PT3 dan SPM

 3  Kurang mahir dalam 3M  3 S  TK Idol
 4 P  rogram Insentif Yes I Can
4   Pelajar tidak mempamerkan kecerdasan  5 P  rogram Guru Muda
akademik pada tahap optimum

R  educe (Kurangkan)  Create (Wujudkan)

6   Modul Berasaskan Format
7   English Consolidation for A1 learners Form 1

S  ustain (Kekalkan)

1  , 2,3,4,5,6 Tajuk: O  ne Page Project Manager (OPPM)
T  ujuan: P  emantauan program sepanjang tahun
 Arahan:  1. Senaraikan program­program di dalam ruangan Tugas Utama dan perancangan yang akan dilaksanakan

2  . Lengkapkan ruangan tanggungjawab terhadap program yang telah dirancang

 Ketua:  Puan Margaret Chia Mei Je  Nama Panitia: Bahasa Inggeris  Tahun
 2019
 Objektif Program:  M  eningkatkan kualiti penguasaan dan kemahiran bertutur dan menjawab
soalan Bahasa Inggeris dengan baik T  anggungjawab

 Objektif T  ugasan Utama  Status/Pencapaian  Projek  

 ¡ ¡  ¡   ¡  1 E  nglish Consolidation for A1 learners Form 1  ¡
¡  ¡  ¡  ¡   ¡  ¡ ¡   ¡  ¡ ¡ 
 ¡  ¡ ¡   ¡  2 S  TK Idol
¡   ¡
¡   ¡  ¡ ¡   3 T  eknik menjawab PT3 dan SPM ¡  ¡  ¡   ¡  ¡  ¡ ¡   ¡  ¡  ¡

¡   ¡ ¡  ¡  4   Program Insentif 'Yes I Can ' ¡   ¡  ¡  ¡ ¡   ¡  ¡
¡  ¡  ¡   ¡  ¡ ¡  ¡ 
 ¡ ¡  ¡  ¡  5  P  rogram Ace It ¡   ¡ ¡  ¡  ¡   ¡ ¡ 
 ¡  ¡  ¡  ¡ ¡  ¡  ¡   ¡  ¡  ¡
 ¡  ¡ ¡  ¡  6   Program Guru Muda
 ¡ ¡   ¡  ¡ ¡  ¡ 
 ¡  ¡  ¡ ¡  7  M  odul Berasaskan Format  

¡  ¡  ¡   ¡ 8 1  0

 11

 ¡ ¡  ¡  ¡   12

Meningkatkan kualiti penguasaan dan kemahiran bertutur dan menjawab soalan Bahasa Inggeris Bil P  rogram/Aktiviti  Kos  Catatan
dengan baik

Meningkatkan bilangan gred cemerlang (A) dalam Bahasa Inggeris pt3 dan SPM
Meningkatkan kualiti penguasaan dan kemahiran bertutur dan menjawab soalan Bahasa Inggeris

dengan baik
Meningkatkan minat dan menggalakkan murid untuk lebih berani menggunakan Bahasa Inggeris

dengan baik

Januari
Februari

Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
September
Oktober
November
Disember
1  E  nglish Consolidation for A1 learners Form 1

 2 S  TK Idol
3  T  eknik menjawab PT3 dan SPM
 4  Program Insentif 'Yes I Can '
 5  Program Ace It
 6 P  rogram Guru Muda
 7  Modul Berasaskan Format

 1 M  emaksimakan keberhasilan murid
 2 M  eningkatkan lulus mata pelajaran semaksima yang boleh
 3

Meningkatkan kualiti penguas 4 
Meningkatka

Meningkatkan kualiti penguas
Meningkatkan minat dan men

S  imbol A  O  rang Pertama dipertanggungjawabkan
™   Belum Siap  B  Orang Kedua dipertanggungjawabkan
 ˜  Siap  C O  rang Ketiga dipertanggungjawabkanR  EKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

S  MK TINGGI KLANG
 TAHUN 2017 ­ 2020

 Sekolah   S  MK TINGGI KLANG J  ADUAL 4  
B  idang / Unit     BAHASA J  PS/SJK­PS/04  

 Bil P  rogram / Projek T  empoh T  arikh P  enilaian C  adangan C  atatan
Pelaksanaan Pemantauan Keberkesanan Penambahbaikan

Program

1   Kem Bahasa M  ac

 2  Modul Jawab  Sepanjang tahun

dengan Jaya (JJ)

 3 T  eknik Menjawab A  pril dan September
PT3 dan SPM

 Nama Penilai : T  andatangan Penilai : T  arikh :

4  S  TK Idol S  epanjang tahun

 5 Program Insentif ­  Sepanjang Tahun
Yes I Can!        

 6 Program Ace It!  Seminggu sekali ­

Mac hingga

September

 7 P  rogram Guru Muda S  eminggu sekali ­
Mac hingga

September

8   Modul Berasaskan  Sepanjang tahun ­
Format diakhir unit/tema

yang dipelajari

9   Highly Immersive  Sepanjang tahun
Program             


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Excel prospectus
Next Book
SAVVY WOMEN ISSUE 2