The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pornthida705, 2022-02-24 04:51:45

11

11

สรุปผลการดำเนนิ งาน
โครงการอบรมใหความรใู นการปอ งกนั โรคตดิ เชอื้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

วนั ที่ ๒๒ มถิ ุนายน ๒๕๖๓
ณ กศน.ตำบลนาดอกคำ ตำบลนาดอกคำ

อำเภอนาดวง จงั หวดั เลย

กศน.ตำบลนาดอกคำ
ศนู ยก ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอำเภอนาดว ง
สำนักงานสงเสริมการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยจงั หวัดเลย

สำนักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

รายงานผลการดำเนนิ งานโครงการอบรมใหความรูในการปองกันโรคติดเชอ้ื ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

คำนำ

การจดั กิจกรรม กศน. เปน การใหบ รกิ ารกบั ผูเ รียน ผรู ับบริการ และชุมชน ในหลายลักษณะ เพื่อใหการดำเนนิ การ
จัด กศน. ใหสอดคลองกบั สภาพปญ หาและความตองการของผเู รียน ผูร บั บริการและชมุ ชนไดอ ยางมคี ณุ ภาพ จึงควรมีการ
ประเมินโครงการจดั การศึกษาเพอื่ พฒั นาทักษะชวี ติ โครงการอบรมใหความรใู นการปอ งกนั โรคตดิ เชอ้ื ไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙
ซ่งึ จะเปนการสรุปผลการดำเนนิ งานของ กศน.ตำบลนาดอกคำ ศนู ยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอ
นาดว ง จังหวดั เลย โดยไดดำเนินการ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กศน.ตำบลนาดอกคำ ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาดว ง
จังหวัดเลย

รายงานการประเมินโครงการจดั การศึกษาเพอื่ พฒั นาทักษะชีวิต โครงการอบรมใหค วามรูในการปอ งกันโรคตดิ เชื้อ
ไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ สามารถนำมาเปน บทเรียนและพฒั นาในการจัดกิจกรรม กศน. ตอ ไปใหอ ยางเปนรปู ธรรมและมี
คณุ ภาพ ซ่ึงสามารถดำเนินการจดั กศน. ใหอ ยางครบวงจร (PDCA)

กศน.ตำบลนาดอกคำ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาดวง จึงหวังวาเอกสารเลมน้ี
จะบงบอกถึงการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการและจะเปนประโยชนตอการจัดกิจกรรม กศน. ทั้งในการบรหิ ารงาน การ
พัฒนางาน และการทำงานทตี่ รงตามความตองการของผูเรยี น ผรู ับบรกิ ารและชุมชนและสามารถเผยแพรตอ สาธารณชนได
และขอขอบคุณผูมสี ว นเกยี่ วขอ งและใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามทุกทา น ไว ณ โอกาสน้ดี วย

กศน.ตำบลนาดอกคำ
๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๓

กศน.ตำบลนาดอกคำ ศนู ยก ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอำเภอนาดวง สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย หนา ก

รายงานผลการดำเนนิ งานโครงการอบรมใหค วามรใู นการปองกันโรคตดิ เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

สารบัญ

เรอ่ื ง หนา

คำนำ……………………………………………….………………......................................………….............……ก
สารบัญ……………………………………………..….............….…..................................…………….…….…..ข

๑. บทนำ........................................................................................................................................๑
๒. วตั ถปุ ระสงคของโครงการ.........................................................................................................๑
๓. ขอบเขตของโครงการ................................................................................................................๒
๔. ประโยชนท คี่ าดวา จะไดรับ........................................................................................................๒
๕. วธิ ีดำเนินการ.............................................................................................................................๒
๖. ผลการดำเนินงาน......................................................................................................................๓
๗. สรุป/ปญ หา/ขอเสนอแนะ.........................................................................................................๔
ภาคผนวก......................................................................................................................................๖
๑. รูปภาพประกอบโครงการ
๒. โครงการทไี่ ดรับอนุมัติ
๓. กำหนดการโครงการ
๔. คำส่ังคณะกรรมการดำเนินโครงการ
๕. เอกสารที่เก่ยี วของกับโครงการ

- หนังสือเชญิ วิทยากร
- บญั ชลี งเวลาผเู ขา รว มโครงการ
๖. แบบประเมินความพึงพอใจ
๗. คณะผูจัดทำ

กศน.ตำบลนาดอกคำ ศนู ยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอนาดวง สำนกั งาน กศน.จงั หวัดเลย หนา ข

รายงานผลการดำเนนิ งาน โครงการอบรมใหค วามรใู นการปองกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

บทนำ

สอดคลอ งกับยทุ ธศาสตรและจดุ เนนการดำเนนิ งาน สำนกั งาน กศน.
ยุทธศาสตรขอที่ 1 ยุทธศาสตรด า นความมน่ั คง

1.3 สง เสริมและสนับสมุนการจดั การศกึ ษาเพอื่ ปองกันและแกไขปญหาภยั คกุ คาม ในรูปแบใหม ทงั้ ยาเสพติด
การคา มนุษย ภยั จากไซเบอร ภยั พบิ ัตจิ ากธรรมชาติ โรคอบุ ัตใิ หม ฯลฯ
วาระการขับเคล่อื นจงั หวดั เลย 4.0 (THAILOEI 4.0)

Health สงเสริมประชาชนชาวเลยใหมีการกินดีอยูดี มีความรูความเขาใจและตระหนัก ในการดูแลสุขภาพ
อนามัยทัง้ ทางรางกายและจิตใจของตนเองทเี่ หมาะสม

โร ค ติ ด ต อ เชื้ อ ไว รั ส โค โร น า 2 0 1 9 (COVID-1 9 ) ซึ่ งย อ ม าจ าก “Coronavirus disease 2019”
เปนตระกูลเดียวกับโรคซารส ท่ีระบาดเมือป 2545 ทำใหเกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเสียบพลันปอดอักเสบและมี
ภาวะแทรกซอน พบแหลงกำเนิดจากเมืองอูฮ่ัน มลฑลหูเปย ประเทศจนี จากที่มีผูปวยมอี าการคลายปอดอักเสบและไขหวดใหญ
เปนจำนวนมาก จึงมีการเก็บตัวอยางของคนไขเหลาน้ีไปถอดรหัสพันธุกรรมและไดวาเปนเชื้อ ไวรัสโคโรนา ซ่ึงเปนสาย
พันธุที่ 7 ที่ถูกคนพบ เปนตระกูลเดียวกับโรคซารส (SARS) และเมอรส (MERS) จากขอมูลกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ณ วันท่ี 7 มิถุนายน 2563 เวลา 21.00 น. มีรายงานผูปวยยืนยันทั่วโลกรวม 187 ประเทศ 2 เขต
บริหารพเิ ศษและเรือ Diamond Princess รวมจำนวน 6,891,221 ราย เสียชวี ติ 399,718 ราย และสถานการณการ
แพรระบาดในประเทศไทยพบผูปวยติดเช้ือสะสม 3,112 ราย หายปวยและแพทยอนุญาตใหออกจากโรงพยาบาล
2,972 ราย อยรู ะหวา งการรักษา 82 ราย ผปู ว ยยนื ยนั เสียชีวิต 58 ราย

เพ่ื อ เป น ก ารป อ งกั น ก ารระ บ าด ข อ งโรค ติ ด เชื้ อ ไว รัส โค โรน า 2 01 9 (COVID-1 9 ) ม าต รก าร
ที่สำคัญคือ การปองกันตนเองมิใหสัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่แออัด หรือมลภาวะ
และไมอยูใกลชิดผูปวยไอหรือจาม รวมถึงการสวมหนากากอนามัย และการลางมือ ดังน้ัน เพ่ือใหประชาชน
ในพ้ืนที่ท่ีทุกคนสามารถเขาถึงหนากากอนามัย และการลางมือเพ่ือปองกันโรค ไมเฉพาะโรคติดตอเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เทา นน้ั รวมถงึ โรคระบาดหรือโรคติดตอ อบุ ตั ิใหมท ่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต

กศน.ตำบลนาดอกคำ สังกัด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาดวงจึงเห็น
ความสำคัญการปองกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการดูแลเฝาระวังปองกันตนเอง
ใหก บั ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลนาดอกคำ จึงไดจ ดั ดำเนินงานโครงการจดั การศึกษาเพ่ือพฒั นาทกั ษะชีวิต การอบรมให
ความรใู นการปองกนั โรคตดิ เช้ือไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) ขน้ึ

วตั ถปุ ระสงคของโครงการ

1. เพ่อื ใหค วามรู คำแนะนำ การดูแลเฝา ระวังและปองกันตนเองเร่ืองโรคไวรสั โคโรนา (COVIC-19) ใหกบั
ประชาชนในพื้นที่

2. เพือ่ สงเสริมใหป ระชาชนสามารถปองกันโรคระบาดดวยตนเอง

กศน.ตำบลนาดอกคำ ศนู ยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอนาดวง สำนกั งาน กศน.จังหวัดเลย หนา 1

รายงานผลการดำเนนิ งาน โครงการอบรมใหค วามรใู นการปองกันโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙

ขอบเขตของโครงการ

โครงการจดั การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวติ การอบรมใหความรใู นการปองกนั โรคติดเชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) กลมุ เปา หมายประชาชนในพนื้ ท่ีตำบลนาดอกคำ จำนวน 25 คน สถานท่ีจัด ณ กศน.ตำบลนาดอกคำ
อำเภอนาดวง จังหวดั เลย ในวนั ที่ 22 เดือน มถิ นุ ายน พ.ศ. 2563 ดำเนนิ การจดั กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

1. ใหค วามรเู บ้อื งตนเรื่อง Covid-19
2. การดแู ลเฝา ระวังและปองกนั ตนเองเรอื่ งโรคไวรัสโคโรนา(COVIC-19)
3. การสรา งความตระหนักใหแกป ระชาชนในการเฝา ระวงั และปอ งกนั โรคติดเชือ้ ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-
19)
4. การลา งมอื เพ่ือปองกันไวรสั โคโรนา 2019

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดน รับ
ประชาชนทีเ่ ขารว มโครงการมีความรูและ มีการดูแลเฝาระวังและปองกนั ตนเองเร่ืองโรคไวรสั โคโรนา (COVIC-
19) สามารถนำไปใชในชีวติ ประจำวันและสามารถดำเนนิ ชีวติ อยูในสังคมอยางปลอดภัย
วิธีดำเนนิ การ
กจิ กรรมหลัก วัตถปุ ระสงค กลุม เปาหมาย พืน้ ที่ ระยะเวลา งบ
เปา หมาย ดำเนินการ ประมาณ
1.ประชมุ วางแผน - เพ่ือชี้แจง - บุคลากร กศน. 3 คน กศน. 8 -
การดำเนินงาน วัตถุประสงค ตำบลนาดอกคำ ตำบล มิถุนายน
เตรยี มความพรอม นาดอกคำ 2563
- เพ่ือรางโครงการฯ
ที่จะขออนุมตั ิ

2. นำเสนอ - เพอ่ื เสนอขอ - บคุ ลากร กศน. 3 คน กศน. 8 -
โครงการฯ อนมุ ัตโิ ครงการฯ ตำบลนาดอกคำ ตำบล มิถุนายน 2,490
นาดอกคำ 2563
3. ดำเนินการจดั - เพ่อื ดำเนินการจัด - ประชาชน 25 คน กศน.
กจิ กรรม/โครงการ โครงการจดั การ ทวั่ ไปในพนื้ ท่ี ตำบล 22
โครงการจัดการ เรียนรู อบรมให กศน. ตำบลนา นาดอกคำ มิถนุ ายน
เรียนรู ความรใู นการ 2563
ปองกันโรคติดเช้อื ดอกคำ
1) ใหความรู ไวรสั โคโรนา
เบ้ืองตน เร่ือง 2019
Covid-19

กศน.ตำบลนาดอกคำ ศูนยก ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอำเภอนาดวง สำนักงาน กศน.จงั หวัดเลย หนา 2

รายงานผลการดำเนนิ งาน โครงการอบรมใหค วามรใู นการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

กิจกรรมหลกั วตั ถุประสงค กลุม เปาหมาย พ้นื ที่ ระยะเวลา งบ
2) การดูแลเฝา - เพ่ือดำเนนิ การจดั เปา หมาย 3 คน ดำเนินการ 25 ประมาณ
ระวังและปองกนั โครงการจดั การ กศน. ตำบล
ตนเองเร่ืองโรคไวรัส เรียนรู อบรมให นาดอกคำ มถิ นุ ายน -
โคโรนา(COVIC- ความรูในการ 63
19) ปอ งกนั โรคติดเช้ือ
3) การสรางความ ไวรสั โคโรนา
ตระหนักใหแก 2019
ประชาชนในการเฝา
ระวงั และปองกนั
โรคตดิ เช้อื ไวรัสโคโร
นา 2019
(COVID-19)
4) การลางมือ เพื่อ
ปองกนั ไวรสั โคโรนา
2019

4. ประเมนิ ผลการ เพ่อื ประเมินผลการ บคุ ลากร กศน.
ดำเนนิ งาน ดำเนนิ งาน ตำบลนาดอกคำ
โครงการฯ โครงการฯ

ผลการดำเนนิ งาน

1. สภาพการดำเนินงานโครงการ
ประชาชนกลุมเปา หมาที่รว มโครงการ มีความรแู ละไดร บั คำแนะนำ จากวทิ ยากร และไดความรู ในเร่อื ง

การดแู ลเฝาระวังและปองกันตนเองเร่ืองโรคไวรสั โคโรนา (COVIC-19) ประชาชนสามารถนำความรูท่ีไดน้นั ไปปองกันโรค
ระบาดไดดวยตนเอง

2. ผลการดำเนินงานโครงการ
2.1 จำนวนผเู ขารว มโครงการ
จำนวนผูเขารว มโครงการ

เปา หมาย ผลทไ่ี ด ชาย หญิง รอยละ
22 2๕ ๑๓ ๑๒ 100 (จดั ไดเ กินเปา )

กศน.ตำบลนาดอกคำ ศูนยก ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อำเภอนาดวง สำนกั งาน กศน.จังหวัดเลย หนา 3

รายงานผลการดำเนนิ งาน โครงการอบรมใหค วามรูในการปองกนั โรคตดิ เช้อื ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

2.2 ความรคู วามเขา ใจและทักษะทไ่ี ดร บั จากการเขารว มโครงการ
ประชาชนทีเ่ ขารว มโครงการมีความรแู ละ มีการดแู ลเฝา ระวังและปองกัน และมีความตระหนกั ใหแก
ประชาชนในการเฝาระวงั และปองกนั โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถนำไปใชใ นชีวติ ประจำวนั และ
สามารถดำเนินชวี ิตอยใู นสังคมอยางปลอดภยั
2.3 ความพงึ พอใจของผเู ขารว มโครงการ

รายการประเมนิ ความพึงพอใจ จำนวน(รอยละ)ผูตอบ รวม
มากที่สุด มาก ปาน นอ ย นอย รอ ยละ
กลาง ที่สดุ
กิจกรรมทจ่ี ดั สอดคลอ งกับวัตถุประสงคข องหลักสตู ร ๒๐ (๘๐) ๕ (๒๐) - - - 100
เนือ้ หาของหลักสตู รตรงกบั ความตอ งการของผเู รยี น/ ๑๙ (๗๖) ๖ (๒๔) - - - 100
ผูรบั บรกิ าร ๒๑ (๘๔) - 100
การจดั กิจกรรมทำใหผ เู รยี น/ผรู บั บรกิ ารสามารถคดิ เปน ทำ ๒๐ (๘๐) ๔ (๑๖) - - - 100
เปน แกปญหาเปน ๒๑ (๘๔) - 100
ผเู รยี น/ผรู ับบริการมสี วนรวมในการแสดงความคิดเหน็ ตอ ๒๐ (๘๐) ๕ (๒๐) - - - 100
การจัดทำหลกั สตู ร ๒๐ (๘๐) - 100
ผูเรยี นผรู บั บริการสามารถนำความรูไปปรบั ใชใ น ๒๑ (๘๔) ๔ (๑๖) - - - 100
ชีวติ ประจำวนั ได ๒๓ (๙๒) - 100
สื่อ/เอกสารประกอบการจดั กจิ กรรมมคี วามเหมาะสม ๒๑ (๘๔) ๕ (๒๐) - - - 100
วิทยากรมคี วามรคู วามสามารถในการจัดกิจกรรม ๒๑ (๘๔) ๕ (๒๐) - - - 100
เทคนคิ /กระบวนการในการจัดกิจกรรมของวิทยากร ๑๗ (๖๘) ๔ (๑๖) - - - 100
วทิ ยากรมกี รใชสอ่ื ที่สอดคลอ งและเหมาะสมกบั กจิ กรรม ๒๑ (๘๔) ๒ (๘) - - - 100
บุคลกิ ภาพของวทิ ยากร ๔ (๑๖) - -
สถานทใี่ นการจัดกจิ กรรมเหมาะสม ๔ (๑๖) - -
ระยะเวลาในการจดั กิจกรรมเหมาะสม ๘ (๓๒) - -
ความพึงพอใจในภาพรวมของผูเรยี น/ผรู บั บรกิ ารตอการเขา ๔ (๑๖) - -
รวมกิจกรรม

สรปุ

สรุปผลการดำเนนิ งานโครงการจัดการศกึ ษาเพ่ือพฒั นาทักษะชีวิต การอบรมใหค วามรูในการปอ งกนั โรคตดิ เชือ้
ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)
วเิ คราะหเ ปน รอ ยละ และน้ำหนักคะแนน

ดา นความพึงพอใจผูเขารว มโครงการอบรมฯ จำนวน 2๕ คน
คำชีแ้ จง 1) ใหนำ้ หนกั คะแนน มากท่สี ดุ = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, นอย = 2, นอยท่ีสุด = 1

2) นำคะแนนน้ำหนัก X จำนวนผเู ขา รวมโครงการฯ

กศน.ตำบลนาดอกคำ ศูนยก ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอนาดว ง สำนกั งาน กศน.จังหวัดเลย หนา 4

รายงานผลการดำเนนิ งาน โครงการอบรมใหค วามรูในการปองกนั โรคตดิ เช้อื ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ขอ รายการประเมินความพงึ พอใจ มาก ระดบั ความพงึ พอใจ หมาย
ทส่ี ดุ มาก ปาน นอย นอ ย เหตุ
1 กิจกรรมท่ีจดั สอดคลองกับวตั ถปุ ระสงคของหลกั สตู ร (5) (4) กลาง (2) ที่สุด
2 เน้อื หาของหลักสตู รตรงกับความตอ งการของผเู รียน/ ๑๐๐ (1)
๙๕ (3) --
ผูรบั บรกิ าร ๑๐๕ ๒๐ - - --
3 การจดั กจิ กรรมทำใหผ ูเรียน/ผรู ับบรกิ ารสามารถคดิ เปน ทำ ๑๐๐ ๒๔ - - --
๑๐๕ --
เปน แกปญ หาเปน ๑๐๐ ๑๖ - - --
4 ผเู รยี น/ผรู บั บริการมสี ว นรว มในการแสดงความคดิ เหน็ ตอการ ๑๐๐ --
๑๐๕ ๒๐ - - --
จัดทำหลกั สตู ร ๑๑๕ --
5 ผูเรยี นผรู บั บริการสามารถนำความรูไ ปปรบั ใชใ นชวี ติ ประจำวนั ๑๐๕ ๑๖ - - --
๑๐๕ --
ได ๘๕ ๒๐ - - --
6 ส่อื /เอกสารประกอบการจดั กจิ กรรมมีความเหมาะสม ๑๐๕ ๒๐ - - --
7 วทิ ยากรมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรม ๑,๓๒๕ ๑๖ - - --
8 เทคนิค/กระบวนการในการจัดกจิ กรรมของวิทยากร ๘- --
9 วทิ ยากรมีกรใชสื่อท่สี อดคลอ งและเหมาะสมกบั กิจกรรม ๑๖ - -
10 บุคลิกภาพของวทิ ยากร ๑๖ - -
11 สถานทีใ่ นการจดั กิจกรรมเหมาะสม ๒๑ - -
12 ระยะเวลาในการจัดกจิ กรรมเหมาะสม ๑๖ - -
13 ความพึงพอใจในภาพรวมของผูเรยี น/ผรู บั บรกิ ารตอการเขา
๒๒๙ - -
รวมกิจกรรม
รวม

3) สรปุ คะแนน (คะแนนน้ำหนัก X จำนวนระดบั การประเมิน) /1๓ = ......../2๕ = ระดับความพึงพอใจ
1,๓๒๕+๒๒๙=1,๕๕๔/1๓=11๙.๕๓๘/2๕ = 4.๗๘

ดังนัน้ สรุปผลการดำเนนิ งานโครงการฯ การประเมินระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก

กศน.ตำบลนาดอกคำ ศนู ยก ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอำเภอนาดวง สำนักงาน กศน.จงั หวดั เลย หนา 5

รายงานผลการดำเนนิ งาน โครงการอบรมใหความรูในการปองกนั โรคติดเช้อื ไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙

ภาคผนวก

กศน.ตำบลนาดอกคำ ศนู ยก ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อำเภอนาดว ง สำนักงาน กศน.จงั หวัดเลย หนา 6

รายงานผลการดำเนนิ งาน โครงการอบรมใหความรใู นการปองกันโรคตดิ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

โครงการอบรมใหค วามรูในการปองกนั โรคติดเช้อื ไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙
วนั ท่ี ๒๒ เดือน มถิ ุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ กศน.ตำบลนาดอกคำ ตำบลนาดอกคำ
อำเภอนาดว ง จังหวดั เลย

กศน.ตำบลนาดอกคำ ศนู ยก ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อำเภอนาดวง สำนกั งาน กศน.จงั หวัดเลย หนา 7

รายงานผลการดำเนนิ งาน โครงการอบรมใหค วามรูใ นการปองกนั โรคติดเช้อื ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
กศน.ตำบลนาดอกคำ ศูนยก ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอนาดวง สำนกั งาน กศน.จงั หวดั เลย หนา 8รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมใหค วามรูในการปองกนั โรคตดิ เช้อื ไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙

คณะผจู ัดทำ

ทปี่ รกึ ษา ผอ.กศน.อำเภอเมืองเลยรกั ษาการในตำแหนงผอ.กศน.อำเภอนาดว ง
๑. นายสุพัฒน สวุ รรณสิงห

คณะทำงาน สวุ รรณชาติ ครอู าสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
1. นายปฏิภาณ งามนาเสยี ว ครู กศน.ตำบล
๒. นายพันยศ นอยอินวงษ ครู กศน.ตำบล
๓. นางภัชรนิ ทร ญาตบิ ำรุง ครู ศรช.
๔. นางสาววิชชุดา

บนั ทึกภาพ/ภาพประกอบ ครู กศน.ตำบล
๑.นายพันยศ งามนาเสยี ว ครู กศน.ตำบล
๒. นางภชั รินทร นอ ยอินวงษ ครู ศรช.
๓. นางสาววิชชดุ า ญาตบิ ำรงุ

รวบรวม เรียบเรียง จดั พิมพ ออกแบบ และจดั ทำรูปเลม
๑.นายพันยศ งามนาเสยี ว ครู กศน.ตำบล

ตรวจสอบ และพิสูจนอกั ษร ครู กศน.ตำบล
1. นางภชั รนิ ทร นอ ยอนิ วงษ ครู ศรช.
2. นางสาววชิ ชุดา ญาติบำรุง

กศน. ตำบลนาดอกคำ ศูนยการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอนาดว ง สำนกั งาน กศน.จงั หวดั เลย


Click to View FlipBook Version