The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Aoddy Nonthapot, 2022-07-11 12:21:03

วารสาร มิ.ย.65

วารสาร มิ.ย.65

วำรสำรประชำสมั พันธ์

โรงเรียนเทศบำลวดั ศำลำปนู

พระรำชสิทธมิ งคล (สวัสด์ิ โสตฺถิทตฺโต)

ประจำเดือน มถิ ุนำยน พ.ศ.2565

โรงเรียนเทศบำลวัดศำลำปนู พระรำชสทิ ธิมงคล สวัสดิ์ โสตถฺ ิทตโฺ ต 0-3535-5005

2 มถิ นุ ายน 2565

โรงเรยี นเทศบาลวดั ศาลาปนู พระราชสิทธมิ งคล (สวัสดิ์ โสตถฺ ทิ ตฺโต) จัดโครงการวันเฉลมิ พระชนมพรรษา
สมเดจ็ พระนางเจา้ สุทิดา พัชรสุธาพิมลลกั ษณ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวดั ศาลาปูน
พระราชสทิ ธิมงคล (สวัสดิ์ โสตถฺ ิทตโฺ ต) โดยในงาน ผอ.กฤตาภรณ์ เทียมทัด ผอู้ านวยการสถานศกึ ษา ได้เปน็
ประธานในพิธี จดุ ธปู เทยี นบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวย วางพานพุ่ม และกล่าวคาถวายพระพร รวมไปถงึ
ร่วมรอ้ งเพลงสรรเสรญิ พระบารมี สดุดจี อมราชา และลงนามถวายพระพร และในตอนบ่าย ไดน้ านักเรยี น
ทุกระดบั ชั้น บาเพญ็ ประโยชน์เพือ่ เปน็ พระราชกศุ ล ถวายแด่ สมเดจ็ พระนางเจ้าสทุ ิดา พัชรสุธาพิมลลกั ษณ
พระบรมราชินี

9 มถิ นุ ายน 2565

โรงเรียนเทศบาลวดั ศาลาปนู พระราชสทิ ธมิ งคล (สวัสดิ์ โสตถฺ ิทตโฺ ต) จัดพิธีไหวค้ รู ประจาปกี ารศกึ ษา
2565 ข้นึ ณ หอ้ งประชุมโรงเรียน ผอ.กฤตาภรณ์ เทยี มทดั ผอู้ านวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี
ทาพิธเี จิมหนงั สือเพอ่ื เป็นสิริมงคลตลอดปีการศกึ ษา นักเรียนแต่ละชั้น นาพาน ดอกไม้ ไหว้ครู มาไหวค้ รู
ประจาชน้ั ทุกชั้น นกั เรียนรว่ มร้องเพลงพระคณุ ทสี่ าม ให้กบั คณุ ครูทุกท่าน และทา่ นผู้อานวยการให้โอวาท
เนอ่ื งในวันไหวค้ รูแกน่ กั เรยี นทุกคน

9 มถิ นุ ายน 2565

โรงเรยี นเทศบาลวัดศาลาปูน พระราชสิทธิมงคล (สวัสด์ิ โสตถฺ ทิ ตโฺ ต) จดั โครงการสง่ เสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรยี น โดยได้ทาการเลอื กตัง้ สภานกั เรยี น ประจาปีการศึกษา 2565 ขนึ้ มนี กั เรียนสนใจสมคั รเป็นสภา
นกั เรยี นทัง้ หมด 3 พรรค ได้แก่

เบอร์ 1 พรรค สานฝนั ท.ว.ศ.
เบอร์ 2 พรรค ท.ว.ศ.กา้ วหนา้ การศึกษากา้ วไกล
เบอร์ 3 พรรค รว่ มใจพัฒนา กา้ วหน้าเพื่อ ท.ว.ศ.
โดยคณะครู บคุ ลากรทางการศกึ ษา นักเรียนทุกระดบั ชน้ั ไดม้ าลงคะแนนเลอื กต้ังกันมากกว่าร้อยละ 90
ผลการเลือกตั้ง พรรคท่ไี ดร้ ับคะแนนเสยี งเยอะสุด ไดแ้ ก่
" เบอร์ 3 พรรค ร่วมใจพัฒนา กา้ วหนา้ เพ่ือ ท.ว.ศ "
ได้รับเลือกเป็นสภานกั เรยี น ทาหน้าท่ีตามท่ไี ดใ้ หน้ โยบายกอ่ นการเลอื กต้ังต่อไปครับ

13 มิถุนายน 2565

โรงเรยี นเทศบาลวดั ศาลาปูน พระราชสิทธมิ งคล (สวัสดิ์ โสตถฺ ิทตฺโต) ไดจ้ ดั “พธิ ีติดปลอกแขนใหก้ ับสภา
นกั เรยี น ที่ไดเ้ ลือกต้งั เสร็จส้นิ ไปในวนั ที่ 9 มิถุนายนทีผ่ า่ นมา และมอบอปุ กรณก์ ารเรยี นแกน่ ักเรยี นโรงเรียน
เทศบาลวัดศาลาปนู พระราชสิทธมิ งคล (สวัสด์ิ โสตฺถทิ ตโฺ ต) ทุกคน โดยไดร้ ับเกยี รติจาก ...

ท่านพระครอู นุกลู ศาสนกจิ เจา้ คณะอาเภอพระนครศรีอยธุ ยา เจ้าอาวาสวดั ศาลาปูนวรวหิ าร
ท่านวา่ ทร่ี ้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกลุ นายกเทศมนตรนี ครพระนครศรอี ยุธยา
นางรงุ่ รัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรนี ครพระนครศรอี ยธุ ยา
ดาบตารวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกนายกเทศมนตรีนครพระนครศรอี ยุธยา
นายกฤษณ์ เถ่ียนมิตรภาพ รองนายกนายกเทศมนตรีนครพระนครศรอี ยธุ ยา
นายอดิศกั ด์ิ สรรพโกศลกลุ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยธุ ยา
นายศุภฤกษ์ ผดงุ เพียร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
นายนคร ดารงสกุ ิจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
นายศภุ ชัย มีแสงนลิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4
คุณสกาวรัตน์ จรสั ศรี ผู้อานวยการส่วนการศึกษา สานกั การศึกษา เทศบาลนครพระนครศรอี ยุธยา
และคณุ อรุณี ภสู่ กุล ประธานคณะกรรมการสถานศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน โรงเรยี นเทศบาลวัดศาลาปูนฯ
ไดม้ อบกระเปา๋ นกั เรียนให้กับนักเรียนทุกคน รวมไปถงึ ใหโ้ อวาทและคติสอนในให้กับนักเรียนทกุ คนไวเ้ ป็น
ขอ้ คดิ ในการดาเนนิ ชีวติ อีกด้วย ทางผู้อานวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ขอขอบพระคณุ ไว้
ณ โอกาสน้ีครบั

17 มถิ นุ ายน 2565

โรงเรยี นเทศบาลวดั ศาลาปูน พระราชสิทธมิ งคล (สวสั ด์ิ โสตฺถทิ ตโฺ ต) จดั โครงการเขา้ ค่ายคณุ ธรรมจริยธรรม
(ศาสนาพทุ ธ) ณ วดั ศาลาปูนวรวิหาร โดยท่านพระคอู นกุ ลู ศาสนกจิ เจ้าคณะอาเภอพระนครศรอี ยุธยา
เจา้ อาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร เปน็ ประธานเปดิ โครงการและไดใ้ หโ้ อวาทในการเข้าคา่ ยคุณธรรมจรยิ ธรรม
ในคร้ังนี้ และยงั ได้รับเกยี รติจาก ทา่ นดาบตารวจสรุ นิ ทร์ ผดงุ เพยี ร รองนายกเทศมนตรนี ครพระนครศรีอยุธยา
และ นายศภุ ฤกษ์ ผดุงเพยี ร สมาชิกสภาเทศบาลเขต 4 มาร่วมในพิธีเปิดดว้ ย โดยกิจกรรมในชว่ งเชา้ ไดม้ ี
การฟงั บรรยายเรอ่ื งคณุ ธรรมจรยิ ธรรม จากพระปลัดคารณ สเุ มโธ พระวทิ ยากรจากวัดศาลาปนู วรวหิ าร และ
พระวิทยากรจากวัดช้างใหญ่ ในชว่ งเช้า และชว่ งบ่าย ได้กลับมาฝึกสมาธิ ดูละครสอนคณุ ธรรมจรยิ ธรรมตอ่
ที่หอ้ งประชมุ โรงเรียนเทศบาลวดั ศาลาปนู พระราชสทิ ธิมงคล (สวสั ด์ิ โสตฺถทิ ตโฺ ต) ขอขอบพระคุณ
ทา่ นพระครูอนกุ ูลศาสนกิจ เจ้าคณะอาเภอพระนครศรอี ยุธยา เจา้ อาวาสวดั ศาลาปูนวรวิหาร ท่ีเอื้อเฟ้อื สถานท่ี
และสนบั สนนุ อาหารกลางวนั และอาหารวา่ ง ใหก้ บั นักเรยี นผู้เขา้ อบรมทกุ คนครบั ขอกราบขอบพระคณุ
เป็นอยา่ งสูงครับ

17 มิถุนายน 2565

โรงเรียนเทศบาลวดั ศาลาปูน พระราชสิทธิมงคล (สวสั ดิ์ โสตถฺ ทิ ตโฺ ต) จัดโครงการเข้าคา่ ยคณุ ธรรมจรยิ ธรรม
(ศาสนาอสิ ลาม) ณ มัสยดิ อาลียินนูรอยด์ ต.สาเภาล่ม อ.พระนครศรอี ยุธยา จ.พระนครศรีอยธุ ยา โดย
วทิ ยากรไดแ้ ก่ นายจกั กฤษ เสน้ ขาว และ นายชานนท์ เส้นขาว ไดบ้ รรยาย เรอ่ื ง "การอยู่รว่ มกันกบั ตา่ ง
ศาสนาและขอบเขตศาสนา" โดยโครงการวนั น้ี ต้องขอขอบพระคณุ ทา่ นพระครูอนกุ ลู ศาสนกจิ เจา้ คณะ
อาเภอพระนครศรีอยธุ ยา เจา้ อาวาสวดั ศาลาปูนวรวหิ าร เออ้ื เฟ้ือรถรบั -ส่งนกั เรียน ทง้ั ไปและกลับ ตลอดจน
สนับสนนุ คา่ อาหารกลางวันและอาหารวา่ งตลอดการอบรม ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีค้ รับ

17 มถิ ุนายน 2565

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน พระราชสทิ ธิมงคล (สวัสด์ิ โสตถฺ ทิ ตโฺ ต) จดั โครงการเขา้ ค่ายคณุ ธรรมจริยธรรม
ให้กับช้ันอนบุ าล ณ วัดพนมยงค์ โดยนมัสการ ทา่ นพระมหาสัญญา ปญฺญาทีโป เจา้ อาวาสวดั พนมยงค์
บรรยายคุณธรรมจริยธรรมให้กบั นกั เรียนไดฟ้ ัง และท่านยงั ไดพ้ านกั เรยี นศกึ ษาศาสนสถานรอบๆวดั และยัง
รว่ มบริจาคทนุ อาหารกลางวนั ให้กบั นกั เรยี นโรงเรียนเทศบาลวดั ศาลาปูน พระราชสิทธิมงคล (สวัสด์ิ
โสตฺถทิ ตฺโต) จานวน 5,000 บาทด้วย การจดั โครงการในวนั น้ี ตอ้ งขอขอบพระคณุ ทา่ นพระครูอนกุ ลู
ศาสนกิจ เจ้าคณะอาเภอพระนครศรีอยธุ ยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปนู วรวหิ าร สนบั สนุน รถรบั -สง่ นกั เรยี น
ทง้ั ไปและกลบั ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครบั

23 มถิ ุนายน 2565

โรงเรยี นเทศบาลวัดศาลาปนู พระราชสิทธมิ งคล (สวสั ด์ิ โสตถฺ ทิ ตโฺ ต) จดั โครงการ " รณรงคป์ ้องกนั และแกไ้ ข
ปัญหายาเสพตดิ ในสถานศกึ ษา " ข้นึ โดยไดใ้ ห้นกั เรียนต้ังแตช่ ้ันอนุบาล 1 ถึง ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 เดินขบวน
รณรงค์แจกใบปลิวต่อตา้ นยาเสพตดิ เน่ืองในวนั ต่อตา้ นยาเสพติดโลก ทจ่ี ะถึงในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ ขบวนได้
เดนิ จากโรงเรียนไปยงั วัดศาลาปูนวรวิหาร และบริเวณชมุ ชนรอบๆวัดศาลาปูนวรวิหาร และวัดพนมยงค์ ครบั
ทา้ ยสุดมาจดั กิจกรรมนันทนาการ ณ ห้องประชมุ โรงเรยี น และไดม้ กี ารประกวดแขง่ ขนั วิชาการ ด้านยาเสพตดิ
แกน่ กั เรยี นแต่ละระดบั ชัน้ ด้วยครับ

23 มถิ ุนายน 2565

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปนู พระราชสทิ ธมิ งคล (สวสั ด์ิ โสตฺถทิ ตฺโต) จัดกจิ กรรมวันสนุ ทรภู่ ซ่ึงตรงกบั วันที่
26 มิถนุ ายน ของทุกปี โดยกิจกรรมในงาน ได้มีการแสดงละคร เรอื่ งพระอภยั มณี ตอน พระอภยั มณี พบรัก
ณ ศาลาปูน ซ่ึงแสดงและกากับการแสดงโดย คณะนกั ศกึ ษาฝกึ สอนจากมหาวทิ ยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอี ยุธยา โดยมี ผอ.กฤตาภรณ์ เทียมทดั ผู้อานวยการสถานศกึ ษา และคณะครู อานวยการฝกึ ซอ้ ม
ในการแสดงครงั้ น้ี รวมไปถึงการจัดบอรน์ ิทรรศการวันสนุ ทรภู่ ใหน้ ักเรียนได้ศกึ ษาหาความรู้ และการแข่งขนั
วชิ าการเนือ่ งในวนั สุนทรภขู่ องนกั เรียนทุกระดับช้ันครบั

24 มิถุนายน 2565

โรงเรียนเทศบาลวดั ศาลาปนู พระราชสิทธมิ งคล (สวสั ด์ิ โสตฺถิทตโฺ ต) จดั โครงการทอ่ งไปในโลกกว้าง
ระดับช้นั ประถมศกึ ษา ขึ้น โดยได้พานักเรยี นไป ณ ศนู ยป์ ระวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา ท้องฟา้ จาลอง
และวิหารพระมงคลบพิตร โดยได้รับความอนเุ คราะหร์ ถรางจากทา่ นผ้อู านวยการอทุ ยานประวตั ศิ าสตร์
พระนครศรอี ยุธยา จานวน 4 คัน โดยการประสานงานจากท่านดาบตารวจสุรินทร์ ผดุงเพยี ร รอง
นายกเทศมนตรีนครพระนครศรอี ยุธยา และ นายศุภฤกษ์ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลนคร
พระนครศรีอยธุ ยา เขต 4 และขอขอบคุณเจา้ หน้าทีเ่ ทศกิจเทศบาลนครพระนครศรอี ยธุ ยา นารถมานา
ขบวนตลอดการเดนิ ทาง ทางโรงเรียนขอขอบคณุ ทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้ครับ

24 มิถุนายน 2565

โรงเรียนเทศบาลวดั ศาลาปูน พระราชสทิ ธมิ งคล (สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต) จัดโครงการทอ่ งไปในโลกกวา้ ง
ระดบั ชั้นอนุบาล ข้นึ โดยได้พานักเรยี นไป ณ วดั ทา่ การ้อง ขอกราบขอบพระคุณ พระพพิ ัฒนศาสนกิจวธิ าน
เจา้ อาวาสวดั ท่าการ้อง ทเ่ี ออ้ื เฟ้อื สถานท่ี อาหารกลางวัน และอาหารว่างให้กับนักเรยี นอนบุ าลและคุณครู
ทกุ คน และขอขอบคณุ เจ้าหนา้ ทเ่ี ทศกจิ ที่ขับรถนาขบวนให้กับนกั เรียนตลอดการเดินทาง ขอขอบคุณไว้
ณ โอกาสนีค้ รบั

ทีป่ รึกษา ผ้อู านวยการสถานศกึ ษา
ครูชานาญการพเิ ศษ
นางสาวกฤตาภรณ์ เทียมทัด ครชู านาญการพเิ ศษ
นางขวัญชนก คงพบิ ลู ย์ ครูชานาญการพเิ ศษ
นางสาวศริ พิ ร ประทมุ มาลย์ ครุชานาญการ
นายสวรรค์ วงคอ์ นันต์ ครชู านาญการ
นางวงเดือน พ่ึงดี ครุชานาญการ
นางวชิรญาณ์ ไกรเพชร ครูผูช้ ว่ ย
นางสาวสิริกานดา ศรประศิษฐ์ ผชู้ ่วยครู
นางสาวทักษญา วรเชษฐ์ ครอู ัตราจ้าง
นายวิกร ฆ้องวงศ์ ครอู ัตราจา้ ง
นางสุทธญาณ์ จิตตคื า ครอู ัตราจา้ ง
นางพนมาศ วุฒิ ครูอัตราจ้าง
วา่ ท่รี ้อยตรีสเุ ทพ เถินมงคล ครูอตั ราจา้ ง
นางสาวจนั ทร์ทรา มาเยอะ
นางสาวนริ มล วฒุ ิ ครชู านาญการพิเศษ
เจ้าหน้าทีธ่ รุ การ
บรรณาธกิ าร

นายนนทพจน์ บรรพโต
นางสาววิภรวดี ถาวรกัลปชัย


Click to View FlipBook Version