The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by PSS INFINITI, 2021-03-11 09:38:40

Peristiwa Israk Mikraj

Peristiwa Israk Mikraj

PERISTIWA ISRAK

ISRAK MIKRAJ Perjalanan Rasulullah s.a.w dari
Masjid Al-Haram di Makkah
“Maha suci Allah yang telah menjalankan hamb-aNya (Muhammad) pada ke Baitul Maqdis di Palestin
malam hari dari Masjid Al-Haram (di Makkah) ke Masjid Al-Aqsa (di Palestin),
MIKRAJ
yang Kami berkati sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepadanya tanda-
tanda (kekuasaan dan kebesaran) kami. Sesungguhnya Allah jualah yang Perjalanan Rasulullah s.a.w dari
Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis
Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui”.
menuju langit tertinggi iaitu
Sidratul Muntaha

      :
              

                  
               

‫‌‌‌‌‌َََََََََأأأأأَََََََََََََوووووََََعععععععععَََََأأأأأْْْْْشششششْْْْْبببببلللللشششششِِِِِ َََََُُُُُرررررىىىىىْْْْْهههههيييييدددددصصصصصُُُُُُُُُُ َََََهههههدددددَََََََََحححححكككككسسسسسوووووََََاااااأأأأأَََََِِِِِِِِِّّّّّيييييبببببلللللَََََِِِِِْْْْْوووووُُُُُنننننَََََدددددههههههههههَََََرررررهههههاااااََََََََََأأأأأَََََاااااُُُُُّّّّّلللللوووووَََََسسسسسْْْْْأأأأأُُُُُْْْْْجججججِِِِِمممممإإإإإْْْْْىىىىىََََََََََُُُُُللللللللللمممممشششششَََََ ََََُُُُُحححححَََََِِِِِهههههههههههههعععععاااااْْْْْ‪ُُُُُ.....‬يييييِِِِِمممممإإإإإَََََدددددٍٍٍٍٍاااااََََََََََدددددّّّّّنننننلللللَََََاااااأأأأأااااا‪.....‬للللللللللَََََُُُُُاااااهههههاااااووووونننننلللللَََََااااااااااعععععممممملللللَََََُُُُُممممملللللُُُُُهههههىىىىىَََََ َََََحححححَََََصصصصصَََََاااااوووووِِِِِءءءءءمممممّّّّّْْْْْاااااًًًًًلللللِِِِِحححححدددددللللل َََََِِِِِاااااَََََدددددهههههووووو ُُُُُهههههَََََسسسسسِِِِِّّّّّوووووللللل َََََْْْْْمممممَََََّّّّّللللل‬

‫أم بع ‪ ،‬فُآ أ ُّيه ْلس ون! ت و‬
‫‪ ،‬أوصُكم وإً ي بت وى الله ف‬

‫ف ز ْلت ون‪.‬‬

::‫قق لل تتععللىى‬
                  

..            
             

UNTUK MEMPEROLEHI KESEJAHTERAAN
DI DUNIA & AKHIRAT

Tingkatkanlah
ketaqwaan
kepada Allah

Tunaikan Tinggalkan
segala perintah segala larangan

Allah Allah

TAJUK KUTHBAH :

PERISTIWA ISRAK & MIKRAJ MENJELASKAN
KEPADA KITA TENTANG

1 Perjalanan Nabi
Muhammad S.A.W
Perjalanan naik
ke langit sampai ke dari Makkah ke
Baitul Maqdis
Sidratul Muntaha
hingga ke Mustawa 2 di Palestin

3 Penerimaan
perintah melaksanakan

ibadah solat

PERJALANAN AMAT BERMAKNA

Ayat 1, Al Isra’

“Maha suci Allah yang telah menjalankan
hamb-aNya (Muhammad) pada malam
hari dari Masjid Al-Haram (di Makkah) ke
Masjid Al-Aqsa (di Palestin), yang Kami
berkati sekelilingnya, untuk
memperlihatkan kepadanya tanda-tanda
(kekuasaan dan kebesaran) kami.
Sesungguhnya Allah jualah yang Maha
Mendengar, lagi Maha Mengetahui”.

PERISTIWA PERJALANAN ISRAK & MIKRAJ TELAH :

1 Berlaku hanya
pada satu
Di ingikari oleh
malam sahaja
2orang-orang Quraisy dan
Mengandungi
Muslim yang lemah iktibar dan

Imannya 3 keinsafan kepada
kita
Meningkatkan Iman 4
dan menggambarkan

kebesaran Allah S.W.T

AL-TABRANI DAN AL BAZZAR MENCERITAKAN
BAHAWA :

Nabi S.A.W telah melalui
penempatan beberapa
kaum yang hidup dalam
kemaksiatan

Betapa besar azab siksa
menimpa umat Muhammad
yang melakukan maksiat

PERISTIWA ISRAK & MIKRAJ MEMBERI
GAMBARAN JELAS BAHAWA :

Allah akan memberi ganjaran
yang besar kepada yang beriman
dan beramal soleh

Allah juga memberi ganjaran
yang besar kepada yang Taat
perintah Allah

PERISTIWA ISRAK DAN MIKRAJ JUGA
MEMBERI GANJARAN YANG JELAS BAHAWA

Balasan Azab
dan siksa bagi
orang-orang yang
mensyirikkan

Allah

KEPIMPINAN NABI S.A.W KETIKA
PERISTIWA ISRAK DAN MIKRAJ IALAH :

Menurut Anas Bin Malik R.A

Nabi S.A.W Solat 2 rakaat dalam
Masjid Al-Aqsa

Menurut Abnu Mas’ud R.A

Nabi S.A.W menjadi Imam
Solat bersama-sama para Rasul

KUNJUNGAN HORMAT NABI S.A.W KEPADA
NABI ADAM A.S MEMBERI PENGAJARAN BAHAWA :

Kepentingan memohon
doa daripada

ahli Keluarga yang tua
apabila melakukan
sesuatu tugas besar

PENJELASAN DARIPADA TAFSIRAN Al-MARAGHIY
MEMBERI PENGERTIAN BAHAWA :

Semua para
Rasul saling
hormat menghormati
walau berlainan
keturunan,

zaman dll.

Umat Kita perlu jauhi
Muhammad S.A.W perkara-perkara
yang timbulkan
perlulah saling perbalahan dan
hormat
perpecahan
menghormati
dan berkasih
sayang dll.

PILIHAN NABI S.A.W KEPADA SUSU YANG DIBERI OLEH
MALAIKAT JIBRIL A.S MENJELASKAN BAHAWA :

Nabi S.A.W telah Susu

memilih Fitrahnya melambangkan

kesucian

Arak adalah
pokok segala
kejahatan dan
dilaknat oleh

Allah S.W.T

KASIH SAYANG ALLAH S.W.T TERHADAP
HAMBA-HAMBANYA DAPAT DIGAMBARKAN MELALUI :

Penerimaan rayuan hambanya
untuk mengurangkan bilangan
Solat kepada 5 waktu sahaja

KEUTAMAAN DAN KEPENTINGAN
IBADAH SOLAT

Sabda Nabi S.A.W

‫َ َ ْد‬ ‫ا َم َها‬ َ ‫َأ‬ ْ ‫َ َم‬ ْ ‫َا ُل ِّد ِْع َما َو َما ْل ِّد‬ ‫ا‬ ‫ََاألَ ا‬
ْ ‫ال ِّد‬ َ ‫َ َد‬ ‫ْد‬ ‫َها‬ ‫َ َر‬ َ
َ َ َ

KEUTAMAAN DAN KEPENTINGAN
IBADAH SOLAT

Maksud Hadith :

“Solat itu tiang agama, sesiapa
yang mendirikannya bermakna ia
mendirikan agama, sebaliknya
mereka yang meninggalkannya
seolah-olah meruntuhkan agama”.

(Riwayat al-Baihaqi).

SOLAT ADALAH MERUPAKAN :

Perhubungan kita dengan
Allah S.W.T

Ibadat yang perlu dilakukan
dengan sempurna

ANTARA PENGAJARAN DARIPADA
PERISTIWA ISRAK & MIKRAJ ADALAH :

Nabi S.A.W adalah penutup
rangkaian cahaya kiriman Allah

Nabi S.A.W dipilih sebagai manusia
paling hampir dengan Allah S.W.T

KEDUDUKAN NABI S.A.W DI SISI ALLAH S.W.T

Ayat 9, Al-Najm :

            

KEDUDUKAN NABI S.A.W DI SISI ALLAH S.W.T

Maksud Ayat :

“Sehingga menjadilah jarak (di antara-
Nya dengan Nabi Muhammad) sekadar
dua hujung busaran panah, atau lebih
dekat lagi”.

ANTARA KESAN DARIPADA PERISTIWA
ISRAK DAN MIKRAJ ADALAH :

Nabi S.A.W
bertambah gigih
dalam kerja-kerja

dakwah

Nabi S.A.W Kerja2
tetap tabah kebajikan amat
berdakwah di
memerlukan
seluruh semangat juang
semenanjung yang tinggi dan
bertanggungjawab
Arab

ANTARA SARANAN YANG PERLU DIRENUNG DAN
DIHAYATI DARIPADA KHUTBAH INI ADALAH :

Beriman dan yakinilah
dengan kewujudan
peristiwa Israk Dan Mikraj

Peringatilah kisah Israk dan Mikraj
dengan mengkaji dan mengambil
iktibar dan pengajarannya.

ANTARA SARANAN YANG PERLU DIRENUNG DAN
DIHAYATI DARIPADA KHUTBAH INI ADALAH :

Pastikanlah diri kita dan
ahli keluarga tidak abaikan
Solat 5 waktu

Yakinlah bahawa berbuat baik
akan dapat Syurga, sebaliknya
akan ke Neraka

05 Istiqamahlah dalam melaksanakan
kebajikan dan Amal Soleh

DIHIBURKAN OLEH Allah S.W.T

          
                  

     

DIHIBURKAN OLEH Allah S.W.T

Maksud ayat :

“Dan demi sesungguhnya! (Nabi
Muhammad) telah melihat (malaikat Jibril,
dalam bentuk rupanya yang asal) sekali
lagi, Di sisi “Sidratul-Muntaha”, yang di
sisinya terletak syurga “Jannatul-Makwa”.

(al-Najm ; 13-15).‫ي عى م‬
‫ْلس ن‪ ،‬و زقى م‬

‫ُ ‪ .‬أ أن ‪    ‬‬
‫وو ٍ‬

‫و‪‬و‪  ‬وو‪ُ ‬وُو ههوو‪..‬‬ ‫مو‬ ‫مموو‬ ‫أأصصنن‬ ‫م‬ ‫ووأأ‬
‫مو‬ ‫م‬

‫م‬ ‫ع‬ ‫ههتت‬ ‫‪ ‬ووممُُ‬ ‫مم‪‬وووو‬ ‫‪‬ىو‪‬ىو‬ ‫مم صوصو‬ ‫م‬
‫م‬ ‫ع‬ ‫م‬

‫تت عع مم‬ ‫‪ ‬وومم‬ ‫‪.‬‬ ‫واوللهًً‪،‬‬ ‫ًً ‪‬و ‪‬و‪‬‬ ‫‪ ‬ى‪ ‬ى ‪‬‬ ‫وون‪،‬ن‬ ‫س‬ ‫بمأبمم‬
‫‪.‬ت‬ ‫بسع‬
‫و‬ ‫‪‬ف‪ ُ‬‬
‫بب ‪،‬سسأونن ‪‬ص‪ ُ ‬كًًم ‪‬و ‪‬ووإً ي ًبًت ‪..‬وى الله‬
‫ف ف ز ْلت ون‪.‬‬

Mimbar jumaat sekali lagi berpesan
supaya kita sentiasa bertaqwa kepada
Allah SWT Dan menyedari bahawa
islam mengajar kita supaya bersikap
sederhana dalam segala amalan. Kita
amatlah dituntut agar menampilkan
kemuliaan akhlak, sikap dan
keperibadian tinggi kerana Rasulullah
SAW diutuskan untuk menyempurnakan
akhlak dan sebagai rahmat bagi
umat dan sekalian alam.

              

                

‫ىى ُُ هه‬ ‫ مم صص وو مم‬...  

‫وومموو هه مم ُُ ْْلل نن وو مم‬
‫أأ بب ووقق ببتت ووأأززوو وو ٍٍ تت‬
..‫أأ عع نن‬

‫س ن و ْلس‬ ‫م‬

‫و ْل مى ن و ْل مى ُ م هم‬

‫و مو ‪ ،‬إه ُ ق ٍ‬

‫م ُ و وٍ ق‬

‫‪.‬‬

‫و ْلس ن‪،‬‬ ‫مأ‬

‫وأ ك و ْل ت‬

‫و ْل ن و م‬

‫ً ‪.‬وه ه ى و‬

‫فٍ ‪.‬‬

‫م إه وسؤ وهتو إ ُ بى ُ‬
‫م ن‪ ،‬ووسؤ بؤ آ س ‪،‬‬

‫وص ت ع ‪ ،‬أن ت بع ن ى ًت‬

‫هُ ‪ ،‬و وق ًت هُ ‪،‬‬

‫‪ ‬م كى ْلع م‪ ،‬ن ‪، ‬‬

‫‪،‬‬ ‫ًَ‬ ‫ن‬

‫نص ‪ً ‬‬ ‫ب ْل و‬

‫عٍ ‪.‬‬

‫أم‬ ‫‪،‬و‬ ‫ً و توفُ‬ ‫ً‬ ‫عمعوىععععونوووونو‪،‬ننننوووووولىً‬ ‫أ‬ ‫م‬
‫‪،‬و‪،،،‬وووو‬ ‫ًًًووتوووتوفتتتوُفوووُفففُُُ‪،‬‬ ‫أأأ‪‬م‬ ‫وممأسمممأ‬

‫أمأمأأأممم‬ ‫و‬ ‫وً ًفًًًً ‪َ  ُ‬بَىََََ‬ ‫وووووس‪،‬س‪،‬بسسس‪،،،،‬م‪‬بم‪،‬ببببممممىىمُّىسأمممُّسىىىم‪ُُُُّّّّ،‬سسسس‪،،، ،‬ونولونىلصوووننننىلللىىى ‪‬‬
‫مً‬
‫‪، ،‬ى‪،،،‬ىأىىىمأمأأأمممووصوووصصصص ‪  ‬وووووفُفُفففُُُب بىبببى ىىىووووومممممً ً ًًً‬
‫‪‬ل و ‪.‬‬
‫‪ ‬ل ‪‬لولللوووو ‪... . .‬‬

‫‪،‬م ن و ن‬ ‫مأ‬
‫‪، ‬و م ص ٍ‬ ‫و ُو‬
‫‪.‬‬ ‫ىو‬

Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang
Maha berkuasa, kami bersyukur
kehadrat-Mu yang telah mengurniakan
kami rahmat dan nikmat, sehingga kami
dapat meneruskan usaha ke arah
Memperkukuhkan negara umat Islam,
sebagai negeri yang maju, sejahtera dan
berkebajikan di bawah naungan dan
pimpinan raja kami sebagai ketua agama
Islam di negeri ini.

Justeru kami pohon kehadrat-Mu
ya Allah,Tetapkanlah iman kami
dan pegangan kami kepada Ahli
Sunnah Wal jamaah, terimalah
amalan kami, suburkanlah jiwa
kami dengan budi pekerti yang
mulia. Satukanlah hati-hati kami,
kurniakanlah kami rezki yang luas
lagi barakah, kayakanlah kami
dengan ilmu yang bermanfaat,

Lindungilah kami daripada bala
bencana dan peliharalah kami
daripada ajaran yang terkeluar
Islam seperti Qadiyani dan
ajaran sesat seperti Syiah, Serta
Ajaran-ajaran lain yang
difatwakan menyeleweng dari
ajaran islam atau bertentangan
dengan pegangan Ahli Sunnah
Waljamaah

Ya Allah bukakanlah hati kami
untuk mendirikan solat fardhu lima
waktu, menunaikan zakat melalui
Lembaga Zakat Selangor, mewakaf
dan menginfaqkan harta melalui
Perbadanan Wakaf Selangor
dan Tabung Amanah Pembangunan
Islam Selangor.

         
          
      .   
           

.      

            ،‫الله‬
             
              

      

‫ف و الله ع ُم ً م و ك و‬

‫‪ ‬ى وع ‪ ً ‬م‪ ،‬و ؤ و م ف ‪‬‬

‫ٌع كم و الله أ و ٌع م م‬
‫ت ىعون‪.‬‬


Click to View FlipBook Version