The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

1.4การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zhaomeiyalaoshi, 2021-09-30 06:08:26

แฟ้มองค์ประกอบที่ 1

1.4การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์ประกอบท่ี ๑ การปฏบิ ัตติ น

๔. การดำรงชวี ิตตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔.๑ มีความรู้ ความเขา้ ใจเกี่ยวกบั หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔.๒ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งไปปรบั ประยกุ ตใ์ ช้กบั การจัดการ
เรียนรูใ้ น หอ้ งเรยี น

๔.๓ มกี ารนำหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งไปปรับประยุกต์ใช้กบั ภารกจิ ที่ได้รับ
มอบหมายอืน่

๔.๔ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรบั ประยุกตใ์ ช้กับการดำรงชวี ติ
ของ ตนเอง

๔.๕ เป็นแบบอย่างในการนำหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยกุ ต์ใช้
กับภารกจิ ตา่ ง ๆ หรอื การดำรงชวี ิตของตน

การเตรียมความพรอ้ ม
และพฒั นาอยา่ งเข้ม
ตำแหน่ง ครูผชู้ ว่ ย

คร้งั ที่ ๑

มคี วามรู้ ความเขา้ ใจเกี่ยวกับ หลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง

การนำหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งไปปรบั ประยกุ ต์ใชก้ บั การดำรงชวี ิตของตนเอง

การเตรยี มความพรอ้ ม
และพฒั นาอย่างเข้ม
ตำแหน่ง ครผู ชู้ ว่ ย

ครั้งท่ี ๒

บรู ณาการการจดั การเรยี นรขู้ องรายวชิ าภาษาจนี กับหลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปน็ สว่ นหน่งึ ในการจดั ทำแหลง่ เรียนรู้เศรษฐกจิ พอเพยี งของโรงเรยี น
Click to View FlipBook Version