The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hawnisz, 2019-11-18 22:23:24

RPT56_239

RPT56_239

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TAHUN 5

MINGGU BIDANG / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI CATATAN
1 TAJUK KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

SISTEM 1.0 1.1 Menerangkan konsep rangkaian 1 Menyatakan maksud, kegunaan dan Perkakasan:
RANGKAIAN Mengenal Rangkaian
DAN DUNIA Komputer 1.2 Menerangkan medium rangkaian: medium rangkaian -Komputer
wayar dan tanpa wayar
INTERNET -LCD Projektor

2 Menjelaskan medium wayar dan tanpa -Kertas bersaiz

wayar serta 3 contoh kegunaan rangkaian A4

1.3 Menyatakan kegunaan rangkaian Memilih medium rangkaian yang sesuai Perisian:
mengikut situasi yang diberi -Ms Word
3

1.4 Membuat ilustrasi model rangkaian -Ms PowerPoint

Mengenalpasti kelebihan penggunaan PdP Abad 21:
4 rangkaian dan kelebihan rangkaian wayar - Literasi

atau tanpa wayar. Teknologi,

Maklumat dan

5 Meramal dan memberi justifikasi Komunikasi

perkakasan lain yang boleh dirangkaikan Rujukan:

berdasarkan konsep rangkaian yang -modul SRDI 1

dipelajari dalam kehidupan seharian -komputer

-buku teks

6 Melakar satu model rangkaian di rumah
yang menghubungkan 4 perkakasan secara

kreatif dan inovatif.

MINGGU BIDANG / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI CATATAN
2 TAJUK KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN
2.1 Menamakan peranti rangkaian:
SISTEM 2.0  kabel rangkaian 1 Menama dan menyatakan fungsi peranti Perkakasan:
RANGKAIAN Memahami Fungsi  kad antaramuka rangkaian (NIC) 2 rangkaian yang dipelajari -Komputer
DAN DUNIA Peranti Rangkaian  wireless card/adapter -LCD Projektor
INTERNET Komputer  hab 3 Menunjuk, menama dan menyatakan -Kertas bersaiz A4
 suis (switch) fungsi 4 peranti rangkaian apabila
 modem 4 diminta Perisian:
 penghala (router) 5 -Ms Word
 Titik Capaian Tanpa Wayar Memilih peranti rangkaian yang -Ms PowerPoint
(Wireless Access Point) perlu ada bagi menyediakan -Internet Explorer
rangkaian wayar atau tanpa wayar PdP Abad 21:
2.2 Menerangkan fungsi peranti - Pemikiran kritis dan
rangkaian Mengenalpasti kesan jika sesuatu peranti Penyelesaian
rangkaian tidak berfungsi Rujukan:
2.3 Menilai dan membanding -modul SRDI 2
keupayaan peranti rangkaian Menilai dan membentang hasil -komputer
carian mengenai keupayaan -buku teks
sesuatu peranti rangkaian

6 Melakar peranti rangkaian masa depan
yang mempunyai pelbagai fungsi
secara kreatif dan inovatif

MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI CATATAN
3 KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN
4 Perkakasan:
SISTEM 3.0 3.1 Menyatakan maksud Internet 1 Menyatakan maksud internet dan -Komputer
5 RANGKAIAN DAN 2 menyenaraikan perkhidmatan internet -LCD
DUNIA INTERNET Mengenal 3.2 Menyenaraikan perkhidmatan 3 yang diketahui.
Internet Internet 4 Perisian:
Menyenaraikan laman web mengikut -Ms Word
SISTEM 3.0 3.3 Mencari maklumat menggunakan kategori yang betul melalui carian yang -Ms PowerPoint
RANGKAIAN DAN pencarian dibuat. -Internet
DUNIA INTERNET Mengenal Boolean (AND,OR), berfrasa(“ “) atau Explorer
Internet simbol (*) Mencari laman web yang spesifik -Mozila Firefox
dengan satu cubaan dan menyebarkan -Google Chrome
SISTEM 3.0 3.4 Menyebarkan maklumat kepada rakan melalui e-mail -Hotmail
RANGKAIAN DAN menggunakan mailing list dalam PdP Abad 21:
DUNIA INTERNET Mengenal buku alamat e-mel Membuat perbandingan antara 2 jenis - Pembelajaran
Internet laman web dan membuat Berasaskan
pembentangan Projek
-Kepimpinan dan
tanggungjawab
-Literasi
maklumat
Rujukan:
-modul SRDI 3
-modul SRDI 4
-modul SRDI 5
-komputer
-buku teks

MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI CATATAN
6 KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN
7 3.5 Mengelas jenis laman web:
SISTEM 3.0 komersial,peribadi, organisasi, 5 Membuat penilaian terhadap Perkakasan:
8 RANGKAIAN DAN Mengenal hiburan, berita dan sosial kandungan bahan yang dimuat naik -Komputer
DUNIA INTERNET Internet 6 atau muat turun dari aspek etika dan -Kemudahan
3.6 Menyenaraikan kebaikan dan kesan terhadap diri dan masyarakat internet
keburukan Internet -LCD Projector
Menghasilkan blog secara kumpulan yang -LCD Screen
SISTEM 3.0 3.7 Menghasilkan laman blog persatuan mengandungi teks, imej dan hiperlink -sambungan
RANGKAIAN DAN Mengenal atau kelab secara berkumpulan . secara keatif dan inovatif internet
DUNIA INTERNET Internet Perisian:
-Ms Office
SISTEM 3.0 3.7 Menghasilkan laman blog persatuan -Fail Laman Web
RANGKAIAN DAN Mengenal atau kelab secara berkumpulan . -Internet
DUNIA INTERNET Internet Explorer
-Web brosur
-Blogspot

PdP Abad 21:
- Pembelajaran
Berasaskan
Projek
-Kepimpinan dan
tanggungjawab
-Literasi
maklumat
Rujukan:
-modul SRDI 7
-komputer
-buku teks

MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI CATATAN
9 KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

DUNIA 1.0 1.1 Mengenal pasti jenis data 1 Mengenal pasti 3 jenis data yang Perkakasan:
PANGKALAN Memahami ukuran dipelajari untuk menghasilkan maklumat -Komputer
data 1.2 Menghasilkan maklumat dari data 2 Menjelaskan setiap jenis data
DATA yang dikumpul yang sesuai untuk kegunaan Perisian:
3 sesuatu maklumat -Ms Word 2007
4
5 Membentuk maklumat dari data yang PdP Abad 21:
diberi. - Cooperative
6 learning
Menganalisa petikan yang diberi untuk - Komunikasi
memperoleh data. dan Kolaborasi

Menentukan jenis data dari petikan yang Rujukan:
dianalisa ke dalam bentuk jadual. -modul DPD 1
-komputer
Membuat perkongsian maklumat dengan -buku teks
menggunakan media sosial

MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI CATATAN
10 KANDUNGAN PENGUASAAN
11 2.1 Menerangkan maksud dan ciri- TAFSIRAN Perkakasan:
DUNIA 2.0 ciri pangkalan data. 1 -Komputer
12 PANGKALAN Mengkaji Sistem Menyatakan maksud dan ciri-ciri -LCD
Pangkalan Data pangkalan data projector
DATA -Lembaran
Memberi contoh pangkalan data yang kerja
2.2 Menyatakan contoh pangkalan data 2 murid pernah lihat atau tahu
yang 3 Perisian:
Mengenal dan menentukan jadual, -Ms Word
DUNIA 2.0 2.3 Menentukan jadual, rekod dan 4 rekod dan medan 2007
PANGKALAN Mengkaji Sistem medan. 5 -Ms
Pangkalan Data Menentukan jenis data dalam PowerPoint
DATA pangkalan data yang diberi 2007

6 Membuat penilaian terhadap data yang PdP Abad 21:
dikumpulkan bagi tujuan pembinaan - Literasi
pangkalan data Teknologi,
Maklumat
Menghasilkan pangkalan data dalam dan
bentuk jadual di atas kertas Komunikasi
- Pemikiran
DUNIA 2.0 2.4 Menentukan jenis medan dalam kritis dan
PANGKALAN Mengkaji Sistem pangkalan data (Teks, Tarikh dan Penyelesaian
Pangkalan Data Nombor) Masalah
DATA
2.5 Menghasilkan pangkalan data Rujukan:
secara lakaran di atas kertas -modul DPD 2
-modul DPD 3
-komputer
-buku teks

MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI CATATAN
13 KANDUNGAN PENGUASAAN
3.1 Membina jadual menggunakan TAFSIRAN Perkakasan:
14 DUNIA 3.0 jenis 1 -Komputer
PANGKALAN Membangunkan data teks, tarikh dan nombor Menyenaraikan data yang perlu -LCD
Sistem Pangkalan 2 dikumpul bagi tujuan membangunkan projector
DATA Data 3.2 Memasukkan data menggunakan pangakalan data -Lembaran
jadual 3 kerja
DUNIA 3.0 Menerangkan secara ringkas fitur dan
PANGKALAN Membangunkan 3.3 Membina borang 4 fungsi yang terdapat dalam aplikasi Perisian:
Sistem Pangkalan 5 pangkalan data yang dipelajari -Ms Access
DATA Data 6
Membina borang dalam PdP Abad 21:
DUNIA 3.0 pangkalan data menggunakan - Literasi
PANGKALAN Membangunkan aplikasi yang dipelajari maklumat
Sistem Pangkalan Membuat carian pada pangkalan data - Pemikiran
DATA Data yang telah dibangunkan kritis dan
Penyelesaian
15 Menjana report mengikut kehendak Masalah
carian
Rujukan:
Membina pangkalan data mudah yang -modul DPD 4
mengandungi sekurang-kurangnya 10 -modul DPD 5
rekod menggunakan aplikasi pangkalan -komputer
data -buku teks

MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI CATATAN
16 KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN
17 3.4 Menambah rekod menggunakan
18 DUNIA 3.0 borang 1 Menyenaraikan data yang perlu dikumpul Perkakasan:
PANGKALAN Membangunkan bagi tujuan membangunkan -Komputer
Sistem Pangkalan 3.5 Menyunting rekod menggunakan 2 pangakalan data -LCD projector
DATA Data borang -Lembaran
3 Menerangkan secara ringkas fitur dan kerja
DUNIA 3.0 3.6 Membuat carian 4 fungsi yang terdapat dalam aplikasi
PANGKALAN Membangunkan 5 pangkalan data yang dipelajari Perisian:
Sistem Pangkalan 6 -Ms Access
DATA Data Membina borang dalam
pangkalan data menggunakan PdP Abad 21:
aplikasi yang dipelajari - Literasi
maklumat
Membuat carian pada pangkalan data - Pemikiran
yang telah dibangunkan kritis dan
Penyelesaian
Menjana report mengikut kehendak Masalah
carian

DUNIA 3.0 3.7 Menjana Laporan Membina pangkalan data mudah yang Rujukan:
PANGKALAN Membangunkan mengandungi sekurang-kurangnya 10 -modul DPD 5
Sistem Pangkalan rekod menggunakan aplikasi pangkalan -modul DPD 6
DATA Data data -komputer
-buku teks


Click to View FlipBook Version