The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการสอน อ่านออก เขียนได้ ป.1 เล่ม2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by janpim.2p, 2022-07-09 00:45:18

แผนการสอน อ่านออก เขียนได้ ป.1 เล่ม2

แผนการสอน อ่านออก เขียนได้ ป.1 เล่ม2

บรษิ ัทธารปญั ญา จาำ กดั แผนก�รจดั ก�รเรยี นรู้

สงวนลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ อ�่ นออก เขยี นได้
ห้�มมิใหน้ �ำ แผนก�รจัดก�รเรียนรนู้ ี้
ไปใชเ้ พ่อื ก�รจ�ำ หน�่ ยหรือก�รค้�ใดๆ ประถมศกึ ษ�ปที ่ี ๑
ในทกุ รูปแบบ ไมว่ �่ จะเปน หนงั สอื
หรอื ในระบบคอมพิวเตอร์ทกุ ชนดิ เลม่ ๒

กลุ่มส�ระก�รเรียนรูภ้ �ษ�ไทย

ต�มหลกั สตู รแกนกล�งก�รศึกษ�ขน้ั พืน้ ฐ�น พทุ ธศักร�ช ๒๕๕๑

ค�ำ แนะน�ำ การใชแ้ ผนการจดั การเรยี นรอู้ า่ นออก เขยี นได้ 2

หนังสืออ่านออก เขียนได้ ชุดน้ี ออกแบบข้ึนมา เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ไม่มี
การขา้ มข้นั ตอน แต่ละเลม่ จะก้าวไปทลี ะข้นั (step) คุณครูทุกท่านท่ใี ชแ้ ผนการจดั การเรียนรู้นี้ โปรด
ท�ำ ความเข้าใจหลักการของแผนการจัดการเรยี นรชู้ ุดน้ี ดังน้ี

๑. กระบวนการสอน ๕ ขน้ั แบบ Brain-based Learning (BBL)

กระบวนการสอนอา่ นออก เขยี นได้ ในแผนการจัดการเรยี นร้นู ี้ ยดึ การสอนท่ีแบง่ ออกเปน็ ๕
ขั้น ดังรายละเอียดขา้ งล่างนี้ เพอื่ ประกันผลส�ำ เร็จ ว่านกั เรียนจะอ่านออก เขียนได้แม่นยำ� คือ

๑.๑ อนุ่ เครอื่ ง (Warm-up)
การอนุ่ เครอื่ ง (warm-up) เปน็ กจิ กรรมทที่ �ำ เพอื่ ใหส้ มองตน่ื ตวั เตรยี มพรอ้ มทจี่ ะเรยี นรวู้ ชิ า
ตอ่ ไป หรือระหวา่ งช่ัวโมง ถ้าเนื้อหาทจี่ ะเรยี นรู้น้นั ค่อนขา้ งยาก คุณครูสงั เกตวา่ นักเรียน
เรมิ่ หมดความสนใจหรอื อ่อนล้า ควรใหท้ ำ� Warm-up เพอ่ื กระตนุ้ สมอง การ Warm-up
น้นั ทำ�ได้ ๓ วธิ ี คือ ๑) Brain Exercise ๒) การเคลื่อนไหวเปน็ จงั หวะ (Rhythm) อาจมี
เสียงเพลงและค�ำ กลอนประกอบ และ ๓) ยืดเส้นยืดสาย (Stretching)

๑.๒ ข้นั นำ�เสนอความรู้ (Present)
นักเรียนทุกคนมีความต่างกัน มีประสบการณ์ มีพ้ืนฐานเฉพาะตัว ดังนั้น การนำ�เสนอ
ความรู้ (การสอน) จึงควรเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
น�ำ เสนอความรู้ใหม่ ผ่านสอ่ื การเรียนรู้ทน่ี ่าสนใจ เช่น สื่อของจริง บตั รภาพ บัตรคำ� บัตร
ตัวเลข ชาร์ตบทกลอน บทเพลง กระดานเคลอ่ื นท่ี เปน็ ต้น

๑.๓ ขนั้ ลงมอื เรียนร้-ู ฝึกทำ�-ฝกึ ฝน (Learn-Practice)
เ ปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทำ� โดยลงมือทดลองใช้ความรู้ ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น ฝึกทำ�
โดยใช้ส่อื จากมมุ สื่อ BBL พานักเรียนไปดูของจรงิ สำ�รวจและบนั ทึกจากสงิ่ ที่พบเหน็ ท�ำ
กิจกรรมจากใบงาน เชน่ กิจกรรมตัดปะ เล่นเกมบงิ โก ใช้อุปกรณเ์ คาะลงบนข้อความหรอื
ค�ำ ศพั ท์ ใหเ้ ดก็ ได้เคล่อื นไหว เช่น ลุกขึน้ จากโต๊ะเพ่อื ไปทำ�กิจกรรม และควรมใี บงานท่ใี ห้
นักเรยี นได้ประยกุ ต์ใชค้ วามรู้ และคิดสร้างสรรคด์ ว้ ยตวั เอง

๑.๔ ข ้นั สรุปความรู้ (Summary)
แม้ว่าการเรียนรู้จะดำ�เนินมาตั้งแต่ข้ันเร่ิมเรียนรู้ความรู้ใหม่ (present) ขั้นที่นักเรียนได้
ทดลองน�ำ ความรใู้ หมน่ นั้ มาลงมอื ปฏบิ ตั ิ ฝกึ ลองท�ำ ดว้ ยตวั เอง (learn-practice) ลงมอื ท�ำ
แบบฝกึ หัดแลว้ กต็ าม แตใ่ นทีส่ ดุ การน�ำ ประสบการณ์ทงั้ หมดมาสรุปรวบยอด เป็นความ
รทู้ ชี่ ัดเจนอีกครั้งหน่งึ กม็ ีความจ�ำ เปน็ อยา่ งยิง่ โดยเฉพาะเรามักสังเกตได้ว่า นักเรยี นอาจ
ทำ�การฝกึ ผดิ พลาด ทำ�แบบฝกึ หดั ไมถ่ กู สรา้ งความรจู้ าก concept ทผี่ ดิ เป็นตน้ ความ
ผิดพลาดเหล่าน้ี แม้จะเกิดขึ้นเพียง ๑๐-๓๐% แต่ก็แสดงว่า มีส่ิงผิดพลาดเกิดขึ้นแล้ว
การเขยี นกากบาทหรือ comment นกั เรยี นวา่ ยงั มสี งิ่ ผิดพลาด ก็ไมไ่ ด้ชว่ ยอะไรมากนกั
ทางเดียวที่จะแก้ไขไดก้ ็คือ การใหฝ้ กึ ซํา้ ในส่วนผิดน้ัน และตอ้ งทำ�การสรปุ ความร้รู ว่ มกับ
นักเรียน

บริษัทธารปญั ญา จำ�กดั สงวนลิขสทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒

๑.๕ ประยุกตใ์ ชค้ วามรู้ (Apply)
ถ้าเป็นไปได้และมีเวลา กระบวนการเรียนรู้ควรทำ�ไปถึงข้ันให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้
ในสถานการณใ์ หมๆ่ ในข้นั น้ี โดยมากนักเรียนจะเรม่ิ นำ�ความรไู้ ปสร้าง (make) หรอื ผลิต
(produce) ช้นิ งานใหมๆ่ เชน่ แตง่ นิทาน ท�ำ หนงั สอื เลม่ เล็ก แสดงละคร โตว้ าที จัดบอรด์
ผลงาน นทิ รรศการ เปน็ ตน้ แตง่ านขน้ั นี้ เปน็ ไปไดย้ ากทจี่ ะท�ำ ทกุ ชว่ั โมง ทกุ เนอ้ื หาทเ่ี รยี น
เพราะเวลาเรียนไม่พอ อีกท้ัง เนื้อหาท่ีเรียนมีมากเกินกว่าท่ีจะเน้นให้นักเรียนลงมือทำ�
กิจกรรมต่างๆ ไดห้ มดสิ้น ดว้ ยเหตุน้ี ขนั้ ประยกุ ตใ์ ชค้ วามรู้ จงึ อาจเลอื กท�ำ เฉพาะหัวขอ้ ท่ี
สำ�คัญ หรือหวั ขอ้ ทพี่ อจะน�ำ ไปประยุกต์ใช้ไดส้ ำ�หรบั เด็กแตล่ ะวัย ในหัวข้อง่ายๆ เช่น การ
ประสมพยญั ชนะกบั สระ อาจจะยงั ไมม่ คี วามจ�ำ เปน็ ทจ่ี ะตอ้ งประยกุ ตใ์ ชค้ วามรู้ เปน็ ตน้ แต่
ทั้งนี้ กข็ ้ึนอยู่กบั ความรู้ ความสามารถ และความชำ�นาญของผสู้ อนเอง

๒. วิธีการปรับแผนการจดั การเรียนร้ใู นช่ัวโมงการสอนจรงิ

แมว้ า่ ในแผนการจดั การเรยี นรชู้ ดุ นี้ ในทกุ บทจะเสนอแนะการสอนครบ ทกุ ขนั้ ตอน แตใ่ นชว่ั โมง
การสอนจริง คณุ ครูอาจปรบั แผนบางข้นั การสอนให้กระชบั รวดเร็ว ลัดขนั้ ตอนได้ตามความเหมาะสม
ไม่จำ�เป็นตอ้ งเดิน ๕ ข้นั อย่างเครง่ ครดั สำ�หรับอา่ นออก เขยี นได้ เล่ม ๑ นกั เรยี นยังไม่รจู้ ักพยัญชนะ
และสระ คณุ ครูอาจต้องสอนละเอียด ใชเ้ วลายาวนาน และอดทน แต่เมื่อนักเรยี นเร่ิมแม่นย�ำ แล้ว ก้าว
สู่เล่มที่ ๒ และ ๓ นักเรียนอาจจะอ่านได้มากข้ึน สะกดได้ดีข้ึน ทำ�ให้เรียนคำ�ท่ีมีวรรณยุกต์และคำ�ที่
มีตัวสะกดได้รวดเร็ว เม่ือนักเรียนเรียนเร็วขึ้นมากแล้ว บางข้ันคุณครูก็ไม่ควรเสียเวลามากเกินไป เช่น
จ�ำ นวนใบงานในข้นั ลงมอื เรยี นรู้ กับข้ันสรุปความรู้ อาจลดจำ�นวนลง หรือบรู ณาการสองขัน้ น้ี รวบเปน็
ขนั้ เดยี วกนั กไ็ ด้ สว่ นขน้ั ประยกุ ตใ์ ชค้ วามรนู้ นั้ เราเพมิ่ เขา้ มาเพอ่ื ใหแ้ ผนการจดั การเรยี นรสู้ มบรู ณ์ เสนอ
แนะครบถ้วน แตค่ ุณครูอาจไมม่ เี วลาท�ำ ในชั่วโมงการสอนจรงิ เพราะจ�ำ นวนชัว่ โมง ๒๐๐ ช่ัวโมงต่อปีท่ี
กำ�หนดไว้นัน้ น่าจะไม่พอสำ�หรับกระบวนการสอนให้ครบทุกขัน้

๓. ท่านสามารถสรา้ งแผนการจดั การเรียนร้ทู ี่ดีกวา่

คณุ ครทู กุ คน โรงเรยี นทกุ โรงเรยี นลว้ นมคี วามแตกตา่ งกนั ไมม่ แี ผนการจดั การเรยี นรใู้ ดใชไ้ ดก้ บั
ทกุ หอ้ งเรยี น ๑๐๐% คณุ ครทู มี่ คี วามรคู้ วามสามารถ มปี ระสบการณส์ งู เอาใจใสน่ กั เรยี นมาก จะทราบดี
วา่ แผนการจดั การเรยี นรแู้ ตล่ ะแผนจะตอ้ งเพมิ่ หรอื ลด แมก้ ระทงั่ ตอ้ งเปลยี่ นกระบวนการใดบา้ ง เพอ่ื ให้
เหมาะสมกบั นักเรยี นในหอ้ งเรียนของตน ดงั นนั้ คณุ ครูสามารถนำ�แผนการจดั การเรียนรู้ชดุ นี้ ไปพัฒนา
ต่อยอด สร้างเป็นแผนการจดั การเรยี นร้ใู หมๆ่ เพอ่ื ใหเ้ ป็นประโยชนส์ ูงสดุ ต่อการเรียนร้ขู องนกั เรยี น

๔. ในกรณีท่ตี ้องการปรบั ใชแ้ ผนการจัดการเรียนรนู้ ี้กบั หนังสอื เรยี นชดุ อื่นๆ ทีไ่ มใ่ ช่
ชดุ อ่านออก เขยี นได้ ชดุ น้ี

ในกรณีท่ีคุณครูใช้หนังสือเรียนชุดอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ชุดอ่านออก เขียนได้ ของเรา ท่านสามารถนำ�
แผนการจดั การเรยี นรชู้ ดุ นไ้ี ปประยกุ ตใ์ ชไ้ ด้ แมจ้ ะไมค่ รบขนั้ ตอน ท�ำ ไมไ่ ดท้ ง้ั หมด และเนอื้ หาของหนงั สอื
ไมต่ รงกนั คณุ ครกู ส็ ามารถน�ำ เอาเทคนคิ การสอนในบางขนั้ ตอน เขา้ ไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นชว่ั โมงการสอนของ
ทา่ น โดยเลอื กขน้ั ตอนทจ่ี ะชว่ ยใหน้ กั เรยี นมคี วามสขุ ในการเรยี นรู้ สนใจการเรยี นมากขนึ้ เรยี นไดเ้ รว็ ขน้ึ
มีสื่อและใบงานชว่ ยในการสอนตามความเหมาะสม

บริษทั ธารปัญญา จำ�กดั สงวนลิขสทิ ธิ์ © ๒๕๖๒ 3

แผนการจดั การเรยี นรู้
หน่วยการเรยี นรู้ อ่านออก เขียนได้ เลม่ ๒
กล่มุ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ ๑

หนว่ ยท่ี ชื่อหนว่ ย จ�ำ นวนชัว่ โมง
๑ ซาเลาเปาอาตี๋ ๔
๒ ตาป๋ี เปา่ ป่ี ๔
๓ เต่ากัดมอื ๔
๔ เจา้ ลลู ู งับขา แป๊ะตี๋ ๗
๕ จระเข้ ฟาดหาง ๗
๖ แม่ไกก่ ับลูกไก่ ๑๐
๓๖
รวม

หมายเหตุ
จำ�นวนบทเรียน กจิ กรรมการเรียนรู้ หรือเวลาในการสอน สามารถปรับเปลี่ยนและ

ยดื หยุ่นได้ตามความเหมาะสม ข้นึ อยูก่ ับดลุ ยพนิ จิ ของครูผู้สอน

บรษิ ทั ธารปัญญา จ�ำ กัด สงวนลขิ สทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒ 4

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้
หนว่ ยก�รเรียนรู้ อ�่ นออก เขยี นได้ เล่ม ๒
กลุม่ ส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย ชนั้ ประถมศึกษ�ปที ี่ ๑

บทท่ี ๑ ซ�ล�เป�อ�ตี๋ จำานวน ๔ ชวั่ โมง

ม�ตรฐ�นก�รเรยี นรู้

๑. ม�ตรฐ�น
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ ระบวนการอา่ นสรา้ งความรแู้ ละความคดิ เพอ่ื นาำ ไปใชต้ ดั สนิ ใจ แกป้ ญั หาในการดาำ เนนิ
ชีวติ และมีนสิ ัยรกั การอ่าน
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ ใจธรรมชาตขิ องภาษาและหลกั ภาษาไทย การเปลยี่ นแปลงของภาษาและพลงั ของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรกั ษาภาษาไทยไวเ้ ปน็ สมบัตขิ องชาติ

๒. ตวั ชวี้ ดั
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อา่ นออกเสยี งคาำ คำาคล้องจอง และขอ้ ความสนั้ ๆ
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคำา และขอ้ ความที่อา่ น
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยญั ชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขยี นสะกดคาำ และบอกความหมายของคาำ
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๓ เรียบเรยี งคำาเป็นประโยคงา่ ยๆ

ส�ระส�ำ คัญ

การเรยี นรอู้ กั ษรกลาง คาำ อกั ษรกลาง หลกั การผนั เสยี งอกั ษรกลาง ความหมายและหลกั การใช้ จงึ จะสามารถนาำ
คำาไปใชไ้ ด้ถูกตอ้ งตามสถานการณ์ การอา่ นเร่ืองส้นั ๆ สามารถสรา้ งนสิ ยั รักการอ่านของผูเ้ รียน

จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

๑. บอกได้ว่าอกั ษรกลางมตี วั ใดบ้าง
๒. ผนั เสยี งอกั ษรกลางได้ครบทุกเสียง

ส�ระก�รเรียนรแู้ กนกล�ง

๑. พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
๒. การสะกดคาำ การแจกลกู และการอา่ นเป็นคาำ
๓. การผนั คาำ
๔. การแตง่ ประโยค
๕. การอ่านออกเสยี งและบอกความหมายของคาำ คำาคลอ้ งจอง และข้อความท่ปี ระกอบดว้ ย คำาพ้ืนฐาน คือ

คาำ ท่ใี ชใ้ นชวี ติ ประจาำ วัน ไม่น้อยกวา่ ๖๐๐ คาำ

กระบวนก�รจัดก�รเรยี นรู้
๑. ขน้ั นำ�เข้�ส่บู ทเรียน ๑ ๒
๑. ใหน้ กั เรยี นเคลอ่ื นไหวรา่ งกายประกอบบทกลอน “จาำ้ จ้ี มะเขอื ตบขวา
เปราะ” ในทา่ ทม่ี จี งั หวะสนกุ สนาน เชน่ ตบมอื ตบขวา ตบมอื ตบมอื
ตบซ้าย (เลน่ คู่) ๔
๒. คุณครูติดชาร์ตบทกลอน “จ้ำาจ้ี มะเขือเปราะ” บนกระดาน ๓ ตบซา้ ย
เคลอ่ื นท่ี ชอี้ า่ นใหน้ กั เรยี นฟงั แลว้ ใหน้ กั เรยี นรอ้ งตามจนคลอ่ ง
ตบมอื

บริษทั ธารปัญญา จำากดั สงวนลิขสทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒ 5

๒. ข้ันนำ�เสนอความรู้ คเุณขยีคนรบูตดินชการระต์ ดหานรอื
๑. คณุ ครูตดิ ชารต์ คำ� และหลกั การผนั เสียงอกั ษรกลาง
๒. ค ุณครูแนะนำ�ให้นักเรียนรู้จักคำ�อักษรกลางว่า ประกอบไป
ด้วยตัวอกั ษรใดบา้ ง ผนั ไดก้ ่ีเสียง
๓. คณุ ครูยกตวั อยา่ งการผันเสียงให้ดู โดยพดู ว่า “กา ก่า กา้ ก๊า
ก๋า” และใช้ไมช้ ค้ี ำ�ในตารางใหน้ กั เรยี นผนั เสียงตาม
๔. คุณครตู ิดชาร์ตเร่อื ง ซาลาเปาอาต๋ี หรอื เขียนบนกระดาน และสอนช้ีอ่าน
๕. ข้ันตอนการสอนอ่าน มีดังน้ี
๕.๑ ใ ห้นักเรียนเขียนหมายเลขกำ�กับย่อหน้า เพ่ือให้นักเรียนทราบว่า
คณุ ครูก�ำ ลังอ่านย่อหน้าใด
๕.๒ ค ุณครูอ่านให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนอ่านตามไปทีละย่อหน้า
จนจบเร่อื ง
๕.๓ คุณครูลองถามนักเรียน เช่น ย่อหน้านี้กล่าวถึงใคร กำ�ลังทำ�อะไร
เปน็ ตน้ แล้วให้นักเรียนตอบคำ�ถาม โดยไฮไลตค์ �ำ ตอบนัน้

เขียนหมายเลขก�ำ กับย่อหน้า นักเรียนช้ีอ่านไปทลี ะย่อหนา้ ไฮไลต์ตอบคำ�ถาม

๓. ขั้นลงมอื เรยี นรู้
๑. คณุ ครูแจกตารางเคาะค�ำ อักษรกลาง ท่มี คี �ำ ก�ำ หนดไวแ้ ลว้
๒. ค ณุ ครอู า่ นค�ำ ไปทลี ะแถว เชน่ กา กา่ กา้ กา๊ กา๋ ใหน้ กั เรยี นใชป้ ากกาไฮไลต์

เคาะช่องในตารางตามเสยี งทอ่ี า่ น
๓. ค ุณครูอ่านคำ�โดยไม่เรียงตามการผันเสียง แล้วให้นักเรียนเคาะคำ�ในช่อง

ใหต้ รงกับที่ครอู ่าน
๔. นักเรยี นท�ำ แบบฝึกหดั ในหนงั สือเรียน

๔. ขั้นสรุปความรู้
๑. ให้นักเรียนแต่งประโยคจากคำ�อักษรกลางท่ีกำ�หนดให้ โดยใช้ใบงาน
3D-GO
๒. ตดิ ใบงานลงในสมุด

๕. ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้
๑. ค ณุ ครพู านกั เรยี นอา่ นนทิ านสนั้ ๆ บทเพลง หรอื บทกลอน (เลอื กอยา่ ง
ใดอย่างหน่งึ )
๒. ใหน้ กั เรยี นไฮไลตเ์ ฉพาะค�ำ ทขี่ น้ึ ตน้ ดว้ ยอกั ษรกลางในนทิ าน บทเพลง
หรือบทกลอนใหค้ รบทกุ ค�ำ

บรษิ ัทธารปัญญา จำ�กดั สงวนลิขสทิ ธิ์ © ๒๕๖๒ 6

เครอื่ งมอื - สื่อการเรียนรู้

๑. ชาร์ตบทกลอน จ�ำ้ จี้ มะเขอื เปราะ
๒. ชารต์ ผันเสียงคำ�อักษรกลาง
๓. กระดานเคล่อื นที่
๔. บอรด์ ตะแกรง
๕. ใบงาน ตารางเคาะคำ�อกั ษรกลาง
๖. ใบงานแตง่ ประโยคจากคำ�อกั ษรกลาง (3D-GO : Windows 6 บาน)

การวดั และประเมนิ ผล

๑. ส งั เกตพฤตกิ รรมการอา่ น / การออกเสียง / การสะกดคำ� ของนกั เรียน
๒. ประเมินผลจากคะแนนการทำ�แบบฝึกหัดของนักเรยี น
(การวัดและการประเมินผล คุณครูสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม บางชั้นเรียนอาจมีการทดสอบ
กอ่ นเรียน - หลงั เรียน การเขียนตามค�ำ บอก การทดสอบการอา่ น ฯลฯ)

บริษัทธารปญั ญา จำ�กัด สงวนลขิ สทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒ 7

ใบง�นประกอบแผนก�รจดั ก�รเรยี นรู้ บทที่ ๑ :ส�เสมียงญัเเอสียกงเโสทยี งเตสียรงี จเัตสียวง�

ต�ร�งเค�ะค�ำ อกั ษรกล�ง

บริษัทธารปัญญา จำากดั สงวนลขิ สิทธ์ิ © ๒๕๖๒ ๘
กา ก่า กา้ ก๊า ก๋า

จอ จ่อ จ้อ จ๊อ จ๋อ

แป แป่ แป แป๊ แป

เตา เต่า เต้า เตา๊ เต๋า
อู อู่ อู้ อู๊ อู๋

ใบง�นประกอบแผนก�รจดั ก�รเรียนรู้ บทท่ี ๑ :

แต่งประโยคจ�กคำ�อักษรกล�ง (3D-GO : Windows 6 บ�น)

 ใหน้ กั เรียนแต่งประโยคลงใน 3D-GO (Window 6 บาน)

พบั ตัดตามรอยประ



กา
ตา
เตา่
จอ๋
ปี่
บัว

บริษทั ธารปญั ญา จำากดั สงวนลิขสทิ ธิ์ © ๒๕๖๒ ๙

แผนก�รจัดก�รเรยี นรู้
หน่วยก�รเรียนรู้ อ�่ นออก เขียนได้ เล่ม ๒
กลมุ่ ส�ระก�รเรียนรูภ้ �ษ�ไทย ชน้ั ประถมศึกษ�ปีท่ี ๑

บทท่ี ๒ ต�ปเี ป�ปี จาำ นวน ๔ ช่วั โมง

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

๑. ม�ตรฐ�น
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ ระบวนการอา่ นสรา้ งความรแู้ ละความคดิ เพอ่ื นาำ ไปใชต้ ดั สนิ ใจ แกป้ ญั หาในการดาำ เนนิ
ชีวติ และมนี ิสยั รกั การอ่าน
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ ใจธรรมชาตขิ องภาษาและหลกั ภาษาไทย การเปลยี่ นแปลงของภาษาและพลงั ของภาษา
ภมู ปิ ัญญาทางภาษา และรกั ษาภาษาไทยไว้เปน็ สมบตั ิของชาติ

๒. ตวั ชว้ี ดั
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อา่ นออกเสียงคำา คาำ คลอ้ งจอง และข้อความสน้ั ๆ
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคำา และขอ้ ความทอี่ า่ น
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขยี นพยญั ชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคำาและบอกความหมายของคำา

ส�ระส�ำ คญั

การเรียนร้อู ักษรสูง คำาอักษรสูง หลกั การผันเสียงอักษรสงู ความหมายและหลกั การใช้ จงึ จะสามารถนาำ คำาไป
ใชไ้ ดถ้ กู ต้องตามสถานการณ์ การอา่ นเรอ่ื งส้ันๆ สามารถสร้างนสิ ัยรักการอ่านของผเู้ รยี น

จดุ ประสงค์ก�รเรยี นรู้

๑. บอกได้ว่าอกั ษรสูงมตี วั ใดบา้ ง
๒. ผันเสยี งอกั ษรสงู ไดค้ รบทุกเสยี ง

ส�ระก�รเรยี นรแู้ กนกล�ง

๑. พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
๒. การสะกดคำา การแจกลกู และการอา่ นเปน็ คำา
๓. การผนั คำา
๔. การอ่านออกเสยี งและบอกความหมายของคาำ คำาคล้องจอง และข้อความทปี่ ระกอบดว้ ย คาำ พ้ืนฐาน คอื คาำ

ที่ใช้ในชีวติ ประจำาวัน ไมน่ อ้ ยกว่า ๖๐๐ คำา

กระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้ ๑ ๒
๑. ขน้ั นำ�เข้�สบู่ ทเรียน มอื ขวาตบโตะ๊
๑. ใหน้ ักเรียนเคล่ือนไหวรา่ งกายประกอบบทกลอน “ลุงคาำ ทาำ
นา” ในทา่ ที่มีจังหวะสนุกสนาน เช่น ตบมือ มือขวาตบโตะ๊ ตบมอื ๔
ตบมอื มอื ซ้ายตบโต๊ะ สลบั ไปมาจนจบกลอน
๒. คณุ ครตู ดิ ชารต์ บทกลอน “ลงุ คาำ ทาำ นา” บนกระดานเคลอ่ื นท่ี ๓ มือซา้ ยตบโตะ๊
ช้ีอ่านให้นักเรยี นฟงั แล้วให้นักเรียนร้องตามจนคลอ่ ง

ตบมือ

บริษัทธารปญั ญา จาำ กัด สงวนลขิ สทิ ธิ์ © ๒๕๖๒ 10

๒. ขัน้ น�ำ เสนอความรู้ คเณุขียคนรบตู ิดนชการระ์ตดหานรือ
๑. คุณครูตดิ ชารต์ คำ� และหลกั การผนั เสยี งอักษรสูง
๒. คุณครแู นะนำ�ใหน้ กั เรียนรู้จกั คำ�อกั ษรสูงว่า ประกอบไปด้วย
ตัวอักษรใดบา้ ง ผนั ได้ก่ีเสยี ง
๓. ค ุณครูยกตัวอย่างการผันเสียงให้ดู โดยพูดว่า “ผา ผ่า ผ้า”
และใชไ้ ม้ชไ้ี ปในชอ่ งตารางใหน้ กั เรียนผันเสียงตาม
๔. ค ณุ ครตู ดิ ชาร์ตเร่ือง ซาลาเปาอาตี๋ หรอื เขยี นบนกระดาน และสอนชี้อ่าน
๕. ข้นั ตอนการสอนอา่ น มดี งั น้ี
๕.๑ ให้นักเรียนเขียนหมายเลขกำ�กับย่อหน้า เพ่ือให้นักเรียนทราบว่า
คณุ ครกู ำ�ลังอ่านยอ่ หนา้ ใด
๕.๒ คุณครูอ่านให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนอ่านตามไปทีละย่อหน้า
จนจบเร่อื ง
๕.๓ ค ุณครูลองถามนักเรียน เช่น ย่อหน้าน้ีกล่าวถึงใคร กำ�ลังทำ�อะไร
เปน็ ต้น แล้วให้นกั เรียนตอบคำ�ถาม โดยไฮไลตค์ �ำ ตอบนัน้

เขียนหมายเลขกำ�กบั ย่อหนา้ นกั เรียนชอี้ ่านไปทลี ะยอ่ หนา้ ไฮไลตต์ อบคำ�ถาม

(ตวั อยา่ งการสอนอ่านมาจากเรอ่ื ง ซาลาเปาอาต)ี๋

๓. ขัน้ ลงมือเรียนรู้

๑. คณุ ครูเขียนคำ�อักษรสงู และคำ�อักษรกลางพยางค์เดยี ว คละกนั ไวบ้ นกระดาน
๒. แบ่งนักเรียนออกเป็นสองทีม ให้ตัวแทนแต่ละทีมออกมาวงกลมเฉพาะคำ�ท่ีเป็นอักษรสูง ด้วยปากกา

คนละสี
๓. เ พ่อื นท่ีอยูใ่ นหอ้ งชว่ ยกันเชยี ร์ และบอกทีมตวั เองวา่ คำ�ไหนบ้าง ทมี ใดวงกลมค�ำ ไดเ้ ยอะทส่ี ุด ทีมนน้ั ชนะ
๔. เมอ่ื จบเกมแล้ว คณุ ครชู ้ีคำ�อักษรสงู ให้นักเรียนอ่านพรอ้ มกนั ท้ังหอ้ ง ทีละคำ�
๕. นกั เรยี นท�ำ แบบฝกึ หัดในหนังสอื เรียน

๔. ขน้ั สรปุ ความรู้

๑. ทบทวนว่าอักษรสูงผนั ไดก้ ีเ่ สยี ง โดยใช้ชาร์ตค�ำ
๒. ให้นักเรียนทำ�ใบงานจกิ ซอวผ์ นั ค�ำ อกั ษรสูง
๓. ติดใบงานลงในสมุด

๕. ขัน้ ประยุกต์ใช้ความรู้

๑. แ จกใบงาน Mini Books ให้นกั เรียน
๒. น ักเรียนอ่านคำ�ที่อยู่ในใบงานพร้อมกันที

ละค�ำ
๓. น ักเรียนลงมือทำ� Mini Books เสร็จแล้ว

ตดิ ลงในสมดุ

บรษิ ัทธารปญั ญา จำ�กดั สงวนลิขสทิ ธิ์ © ๒๕๖๒ 11

เคร่อื งมือ - ส่อื การเรยี นรู้

๑. ชาร์ตบทกลอน ลุงคำ� ทำ�นา
๒. ชาร์ตผันเสยี งค�ำ อกั ษรสูง
๓. กระดานเคล่ือนที่
๔. บอรด์ ตะแกรง
๕. ใบงาน จิกซอวผ์ นั คำ�อกั ษรสูง
๖. ใบงาน Mini Books ค�ำ อกั ษรสูง

การวัดและประเมนิ ผล

๑. ส งั เกตพฤตกิ รรมการอา่ น / การออกเสียง / การสะกดคำ� ของนกั เรียน
๒. ประเมินผลจากคะแนนการทำ�แบบฝึกหัดของนกั เรยี น
(การวัดและการประเมินผล คุณครูสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม บางช้ันเรียนอาจมีการทดสอบ
ก่อนเรียน - หลังเรียน การเขยี นตามค�ำ บอก การทดสอบการอ่าน ฯลฯ)

บรษิ ัทธารปัญญา จำ�กดั สงวนลิขสิทธ์ิ © ๒๕๖๒ 12

ใบง�นประกอบแผนก�รจดั ก�รเรยี นรู้ บทท่ี ๒ : ตดั ตามรอยประ

จิกซอว์ผนั ค�ำ อักษรสูง จเัตสยี วง�

 ให้นักเรยี นตัดจกิ ซอวผ์ นั เสียงอักษรสูง แล้วนาำ ไปตดิ เรยี งตอ่ กันลงในสมดุ ขอ 

เเสอยี กง เโสทยี ง เฉ�

ข่อ ข้อ
เฉ�่ เฉ�้

สู่ สู้ สู
แห่ แห้ แห

ไข่ ไข้ ไข

บรษิ ทั ธารปญั ญา จาำ กัด สงวนลิขสทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒ 13

ใบง�นประกอบแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ บทท่ี ๒ :

Mini Books อักษรสงู

 ให้นักเรยี นนาำ คาำ อกั ษรสูงท่ีกำาหนดให้ ติดลงในชอ่ งว่างให้ตรงกบั รูปภาพ แล้วทำาเป็น Mini Books

ข่ี เสอื ไข่ ตัดตามรอยประ

เห�่ สี ถ้�ำ  พับ

บรษิ ัทธารปัญญา จำากัด สงวนลขิ สทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒ 14

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้
หนว่ ยก�รเรยี นรู้ อ่�นออก เขยี นได้ เลม่ ๒
กลมุ่ ส�ระก�รเรียนร้ภู �ษ�ไทย ชัน้ ประถมศกึ ษ�ปที ี่ ๑

บทที่ ๓ เต�่ กัดมอื จำานวน ๔ ชวั่ โมง

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

๑. ม�ตรฐ�น
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ ระบวนการอา่ นสรา้ งความรแู้ ละความคดิ เพอ่ื นาำ ไปใชต้ ดั สนิ ใจ แกป้ ญั หาในการดาำ เนนิ
ชีวติ และมีนสิ ยั รักการอา่ น
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ ใจธรรมชาตขิ องภาษาและหลกั ภาษาไทย การเปลยี่ นแปลงของภาษาและพลงั ของภาษา
ภมู ปิ ัญญาทางภาษา และรกั ษาภาษาไทยไวเ้ ป็นสมบตั ขิ องชาติ

๒. ตวั ชี้วดั
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสียงคาำ คำาคล้องจอง และขอ้ ความสัน้ ๆ
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคำา และข้อความท่ีอา่ น
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยกุ ต์ และเลขไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขยี นสะกดคำาและบอกความหมายของคำา

ส�ระส�ำ คัญ

การเรียนรู้อกั ษรตำ่า คำาอกั ษรตำ่า หลักการผันเสยี งอักษรต่ำา ความหมายและหลกั การใช้ จึงจะสามารถนาำ คาำ ไป
ใช้ไดถ้ กู ตอ้ งตามสถานการณ์ การอา่ นเร่อื งส้นั ๆ สามารถสร้างนิสยั รักการอา่ นของผูเ้ รียน

จุดประสงคก์ �รเรียนรู้
๑. ผบนัอเกสไียดงว้ อา่ ักอษักษรตรา่ำตไำา่ ดมค้ ตี รัวบใทดบกุ เ้าสงยี ง
๒.

ส�ระก�รเรยี นรู้แกนกล�ง

๑. พยญั ชนะ สระ และวรรณยกุ ต์
๒. การสะกดคาำ การแจกลกู และการอ่านเป็นคาำ
๓. การผนั คาำ
๔. การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคาำ คาำ คลอ้ งจอง และขอ้ ความทีป่ ระกอบดว้ ย คำาพน้ื ฐาน คือ คำา

ท่ีใชใ้ นชวี ติ ประจำาวนั ไมน่ ้อยกวา่ ๖๐๐ คาำ

กระบวนก�รจดั ก�รเรียนรู้

๑. ข้ันน�ำ เข้�สูบ่ ทเรียน
๑. ใหน้ ักเรยี นเคลอื่ นไหวร่างกายประกอบบทกลอน “แมไ่ ก่อยู่ในตะกร้า” ในท่าท่มี จี ังหวะสนุกสนาน เช่น
ใช้แกว้ เคาะตามจังหวะ ปากแกว้ เคาะโต๊ะ ก้นแก้วเคาะโต๊ะ สลับกนั ไปมา

๒. คุณครูตดิ ชาร์ตบทกลอน “แม่ไก่อย่ใู นตะกร้า” บนกระดาน
เคล่ือนที่ ชี้อ่านให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนร้องตามจน
คลอ่ ง

ปากแก้วเคาะ กน้ แกว้ เคาะ

บรษิ ัทธารปัญญา จำากัด สงวนลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ 15

๒. ขน้ั นำ�เสนอความรู้ คเุณขยีคนรบูติดนชการระต์ ดหานรือ
๑. คณุ ครูติดชาร์ตคำ� และหลักการผนั เสยี งอกั ษรตำ�่
๒. ค ณุ ครแู นะนำ�ใหน้ กั เรียนรจู้ ักคำ�อักษรตํ่าวา่ ประกอบไปด้วย
ตวั อักษรใดบา้ ง ผนั ได้กเี่ สยี ง
๓. คุณครูยกตวั อย่างการผันเสยี งใหด้ ู โดยพดู วา่ “พอ พ่อ พ้อ”
และใช้ไม้ช้ไี ปในช่องตารางใหน้ ักเรยี นผนั เสียงตาม
๔. ค ุณครตู ิดชารต์ เรื่อง ซาลาเปาอาตี๋ หรอื เขียนบนกระดาน และสอนชอ้ี ่าน
๕. ขัน้ ตอนการสอนอ่าน มีดงั นี้
๕.๑ ใ ห้นักเรียนเขียนหมายเลขกำ�กับย่อหน้า เพ่ือให้นักเรียนทราบว่า
คุณครูกำ�ลงั อา่ นย่อหนา้ ใด
๕.๒ ค ุณครูอ่านให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนอ่านตามไปทีละย่อหน้า
จนจบเร่ือง
๕.๓ ค ุณครูลองถามนักเรียน เช่น ย่อหน้านี้กล่าวถึงใคร กำ�ลังทำ�อะไร
เป็นต้น แล้วให้นกั เรียนตอบค�ำ ถาม โดยไฮไลตค์ ำ�ตอบน้ัน

เขียนหมายเลขก�ำ กบั ย่อหน้า นักเรยี นชอ้ี า่ นไปทลี ะย่อหนา้ ไฮไลต์ตอบค�ำ ถาม

(ตวั อย่างการสอนอ่านมาจากเรอ่ื ง ซาลาเปาอาต)ี๋

๓. ๑ข.ั้นค ลุณงคมรืออู เ่ารนียคน�ำ รอู้กั ษรต่ำ�ในหนังสือเรียน เป็นตวั อยา่ งให้นักเรยี นฟัง

๒. แ บง่ นกั เรียนออกเป็นสองทีม ผลดั กนั อา่ นค�ำ อักษรตา่ํ ในหนงั สอื เรยี น
๓. เมือ่ ทมี หน่ึงอา่ นอยู่ อีกทมี ฟังว่าอา่ นถกู ต้องหรอื ไม่ ถ้าอ่านผดิ ตอ้ งเร่มิ อ่านคำ�นัน้ ใหม่
๔. เ มื่ออ่านจบทกุ หนา้ แลว้ ทมี ไหนอา่ นผิดนอ้ ยทีส่ ดุ ทีมนั้นชนะ
๕. นักเรยี นท�ำ แบบฝกึ หัดในหนงั สือเรยี น

๔. ข้นั สรปุ ความรู้

๑. ทบทวนว่าอักษรตำ�่ ผันไดก้ ีเ่ สียง มีพยัญชนะ
ตัวใดบ้าง โดยใชช้ ารต์ ค�ำ

๒. ใหน้ ักเรียนท�ำ ใบงาน สรปุ ค�ำ อักษรตำ่�
๓. ติดใบงานลงในสมุด

๕. ขั้นประยุกตใ์ ช้ความรู้

๑. แ จกใบงานไฮไลต์และเขยี นอ�ำ อกั ษรตำ�่ ให้นกั เรยี น
๒. นักเรยี นอา่ นนิทานอีสปท่อี ย่ใู นใบงาน
๓. นกั เรยี นลงมือท�ำ ใบงานไฮไลต์และเขียนคำ�อกั ษรต�่ำ เสรจ็ แลว้ ติดลงในสมดุ

บริษัทธารปัญญา จ�ำ กดั สงวนลขิ สทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒ 16

เครื่องมอื - ส่ือการเรยี นรู้
๑. ชชาารร์ต์ตผบนัทเกสลียองนคำ�แอมกั ไ่ ษกรอ่ ตย�ำ่ ู่ในตะกร้า
๒.
๓. กระดานเคลื่อนที่
๔. บอรด์ ตะแกรง
๕. ใบงาน สรปุ คำ�อกั ษรต่าํ (3D-GO : Windows 2 บาน)
๖. ใบงาน ไฮไลต์และเขียนคำ�อักษรตํำ่�

การวดั และประเมินผล

๑. ส งั เกตพฤติกรรมการอ่าน / การออกเสยี ง / การสะกดคำ� ของนกั เรียน
๒. ประเมินผลจากคะแนนการทำ�แบบฝึกหดั ของนกั เรียน
(การวัดและการประเมินผล คุณครูสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม บางช้ันเรียนอาจมีการทดสอบ
ก่อนเรียน - หลังเรียน การเขยี นตามคำ�บอก การทดสอบการอ่าน ฯลฯ)

บรษิ ัทธารปัญญา จำ�กดั สงวนลิขสิทธ์ิ © ๒๕๖๒ 17

สใบรงปุ �คนำ�ปอรกัะกษอรบตแำ่�ผ(น3กD�-Gรoจดั :กW�iรnเรdยีoนwรsู้ บทท่ี ๓ :

2 บ�น)

 ให้นักเรยี นใบงาน 3D-GO Window 2 บาน สรุปคำาอกั ษรตาำ่ ตัดตามรอยประ
พบั

เทคนิคก�รจำ�

งูใหญ่นอนยงิ ฟัน
อยู่ ณ รมิ วดั โมโี ลก
พอ่ คา้ ชาวไทยซ้อื นกฮกู

มี ๒๔ ตัว คือ
ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌญ
ฑฒณท ธ น พฟ
ภมยร ลว ฬฮ


บรษิ ทั ธารปญั ญา จาำ กัด สงวนลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ 1๘

ไใบฮไงล�นตปแ์ รละะกเขอบียนแผคน�ำ กอ�กั รษจรัดตก่ำ��รเรียนรู้ บทท่ี ๓ :

 ใหน้ ักเรยี นอา่ นเร่อื ง ลากับจงิ้ หรีด ไฮไลตเ์ ฉพาะคาำ อักษรตำ่า แลว้ เขยี นคาำ นั้นลงในฟักทองดา้ นลา่ ง
(ไมต่ ้องเขยี นคาำ ทซ่ี า้ำ กนั )

ล�กับจิง้ หรีด...

ลาโงต่ ัวหนึง่ กนิ หญา้ อยูท่ ช่ี ายป่า ไดย้ นิ เสียงจิ้งหรดี
ร้องเพราะจบั ใจ อยากจะรอ้ งได้บา้ ง จงึ ไปถามจิง้ หรดี วา่
““เเรจา้ากกินนิ นอา้ำะคไรา้ งจ”งึ ร้องไดเ้ สียงเพราะอยา่ งนี”้ จง้ิ หรีดบอกว่า

ตา เอลาาแไดต้ยเ่ ลนิ ยี ดนงั ำ้านคน้ั ้างกก็อินดตหาญม้าใอบดหนญาำ้ ้าใตบ้งั ไแมต้ ใ่วนนั ไนมนั้ช่ ม้ามานั ตกง้ั็ตหานยา้ ตง้ั

เรยี บเรยี งจาก นิทานอสี ป, พระยาเมธาธิปดี

ค�ำ อกั ษรต่�ำ ได้แก่

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

บริษทั ธารปญั ญา จำากดั สงวนลขิ สิทธิ์ © ๒๕๖๒ 1๙

แผนก�รจัดก�รเรยี นรู้
หนว่ ยก�รเรียนรู้ อ�่ นออก เขยี นได้ เล่ม ๒
กลมุ่ ส�ระก�รเรียนรูภ้ �ษ�ไทย ชั้นประถมศกึ ษ�ปที ี่ ๑

บทที่ ๔ เจ�้ ลูลงู บั ข�แปะต๋ี (๑) จำานวน ๓ ชวั่ โมง

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

๑. ม�ตรฐ�น
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ ระบวนการอา่ นสรา้ งความรแู้ ละความคดิ เพอ่ื นาำ ไปใชต้ ดั สนิ ใจ แกป้ ญั หาในการดาำ เนนิ
ชวี ติ และมนี ิสัยรักการอา่ น
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ ใจธรรมชาตขิ องภาษาและหลกั ภาษาไทย การเปลยี่ นแปลงของภาษาและพลงั ของภาษา
ภูมปิ ัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

๒. ตัวช้วี ัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อา่ นออกเสยี งคำา คำาคล้องจอง และขอ้ ความสั้นๆ
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคาำ และข้อความทีอ่ า่ น
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขยี นพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคาำ และบอกความหมายของคาำ

ส�ระส�ำ คญั

การเรยี นรกู้ ารเขยี นและการอา่ นสะกดคาำ ทป่ี ระสมสระมตี วั สะกด บอกความหมายและหลกั การใช้ จงึ จะสามารถ
นำาคาำ ไปใชไ้ ด้ถูกตอ้ งตามสถานการณ์ การอา่ นเรอ่ื งสัน้ ๆ สามารถสร้างนิสัยรักการอ่านของผู้เรยี น

จุดประสงคก์ �รเรยี นรู้

๑. สามารถอา่ นคาำ ทปี่ ระสมสระมีตัวสะกดได้
๒. อา่ นเรอื่ งสนั้ หรอื นิทานได้
๓. บอกความหมายของคำาได้

ส�ระก�รเรยี นรู้แกนกล�ง

๑. พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
๒. การสะกดคำา การแจกลูก และการอา่ นเป็นคาำ
๓. การผันคาำ
๔. การอา่ นออกเสียงและบอกความหมายของคำา คาำ คล้องจอง และขอ้ ความทป่ี ระกอบด้วย คำาพื้นฐาน คอื

คาำ ทใ่ี ช้ในชวี ิตประจำาวนั ไมน่ ้อยกวา่ ๖๐๐ คาำ

กระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้ ๑ ๒
๑. ขัน้ นำ�เข้�สู่บทเรียน
๑. ให้นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายประกอบบทกลอน “ฉันกับ มือขวาตบโต๊ะ ๒ ครงั้
เธอ”ในทา่ ท่มี ีจังหวะสนุกสนาน เชน่ ตบมอื มือขวาตบโตะ๊ ๒ ๔
ครั้ง ตบมอื มือซา้ ยตบโตะ๊ ๒ ครงั้ ตบมอื
๒. คณุ ครตู ดิ ชารต์ คาำ คลอ้ งจอง “ฉนั กบั เธอ” บนกระดานเคลอ่ื นที่ มือซา้ ยตบโต๊ะ ๒ ครง้ั
ช้ีอ่านให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนอ่านตามเป็นจังหวะ ๓

จนคล่อง ตบมอื

บรษิ ัทธารปญั ญา จำากัด สงวนลิขสิทธ์ิ © ๒๕๖๒ 20

๒. ขน้ั นำ�เสนอคว�มรู้
๑. คุณครูแสดงบัตร พยญั ชนะ + สระ -ะ + ตวั สะกด และตดิ เปน็ คาำ อ่าน เชน่ ก
+ -ะ + ด กัด บนกระดานเคลอ่ื นที่
๒. สอนให้นักเรยี นอา่ นคำาศัพทท์ ีละคาำ และอธิบายว่า สระ -ะ เปล่ียนรูปไปเป็น
ไม้หันอากาศ -ั
๓. ฝกึ หลายๆ คร้ัง จนนกั เรยี นสามารถสะกดคำาได้คล่อง
๔. คณุ ครตู ดิ ชารต์ เรอื่ ง เจา้ ลลู ู งบั ขา แปะ๊ ตี๋ หรอื เขยี นบนกระดาน และสอนชอี้ า่ น
๕. ข้นั ตอนการสอนอา่ น มีดงั นี้
๕.๑ ใหน้ กั เรยี นเขยี นหมายเลขกาำ กบั ยอ่ หนา้ เพอ่ื ใหน้ กั เรยี นทราบวา่
คุณครูกำาลงั อา่ นยอ่ หน้าใด
๕.๒ คณุ ครอู า่ นใหน้ กั เรยี นฟงั และใหน้ กั เรยี นอา่ นตามไปทลี ะยอ่ หนา้
จนจบเรื่อง
๕.๓ คุณครูลองถามนักเรียน เช่น ย่อหน้าน้ีกล่าวถึงใคร ลูลูทำาอะไร
เป็นต้น แลว้ ใหน้ กั เรียนตอบคำาถาม โดยไฮไลต์คำาตอบนน้ั คเณุขยีคนรบตู ิดนชการระ์ตดหานรือ

เขยี นหมายเลขกำากับย่อหน้า นกั เรยี นช้อี ่านไปทลี ะย่อหน้า ไฮไลตต์ อบคำาถาม

๓. ขน้ั ลงมือเรียนรู้
๑. แบ่งนกั เรียนเปน็ กลุม่ กลุม่ ละ ๓ คน
๒. คณุ ครแู จกการด์ คาำ ทป่ี ระสมสระ -ะ มตี วั สะกดใหน้ กั เรยี น กลมุ่ ละ ๑ ชดุ
(๑๒ คำา)
๓. วางการด์ กระจายไว้บนโต๊ะ ให้เหน็ คำาศัพทช์ ัดเจน
๔. คุณครูอ่านคำาที่อยู่ในการ์ดทีละคำา ให้นักเรียนแย่งกันตบการ์ดคำาที่คุณครู
อา่ น ใครตบการ์ดไดใ้ ห้เกบ็ ไว้ทีต่ วั เอง
๕. ใครตบการด์ ได้มากทสี่ ดุ เป็นผชู้ นะ จากนั้นใหแ้ ต่ละกลุ่มอา่ นคาำ ทอ่ี ยใู่ นการด์ พร้อมกนั
๖. นกั เรยี นทาำ แบบฝึกหัดในหนังสือเรยี น

๔. ขั้นสรุปคว�มรู้
๑. แจกใบงาน คำาท่ปี ระสมสระ -ะ มีตัวสะกด (3D-GO : Windows 6
บาน)ให้นักเรียน
๒. ติดใบงานลงในสมดุ
๓. อา่ นทบทวนคำาทอ่ี ยู่ในใบงานน้ัน

๕. ขนั้ ประยุกตใ์ ช้คว�มรู้ ปูอดั
๑. คณุ ครใู หน้ ักเรียนหาคาำ ทป่ี ระสมสระ -ะ มีตวั สะกดทไี่ มม่ ีอยู่ในบทเรียน ผัดผัก ตดั ผ�้
๒. ใหน้ ักเรยี นหาคาำ ศพั ทม์ าคนละ ๑๐-๑๕ คาำ ส่มุ ถามนกั เรยี นคนละ ๑ คาำ ว่า
ไดค้ ำาใดบา้ ง
๓. ให้นกั เรยี นเขยี นคาำ ทหี่ าได้ลงในสมุด

บริษัทธารปญั ญา จาำ กัด สงวนลิขสทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒ 21

เครอ่ื งมือ - สื่อการเรยี นรู้

๑. ชารต์ ค�ำ คล้องจอง ฉนั กับเธอ
๒. บตั รพยัญชนะ สระ
๓. กระดานเคลอ่ื นท่ี
๔. ใบงานการด์ ค�ำ ที่ประสมสระ -ะ มีตวั สะกด
๕. ใบงาน ค�ำ ที่ประสมสระ -ะ มตี ัวสะกด (3D-GO Windows 6 บาน)

การวดั และประเมนิ ผล

๑. ส ังเกตพฤติกรรมการอ่าน / การออกเสียง / การสะกดคำ� ของนักเรยี น
๒. ประเมนิ ผลจากคะแนนการทำ�แบบฝึกหดั ของนกั เรยี น
(การวัดและการประเมินผล คุณครูสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม บางช้ันเรียนอาจมีการทดสอบ
ก่อนเรยี น - หลังเรียน การเขียนตามค�ำ บอก การทดสอบการอา่ น ฯลฯ)

บริษทั ธารปญั ญา จำ�กัด สงวนลิขสทิ ธิ์ © ๒๕๖๒ 22

ใบง�นประกอบแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ บทท่ี ๔ (๑) :

ก�รด์ คำ�ทป่ี ระสมสระ -ะ มีตวั สะกด

 แจกการ์ดตบใหน้ ักเรยี นกลมุ่ ละ ๑ ชุด



วดั ผัก คนั

ดงั กัด พบั

ฝน ขบั ตกั

มัด ขัน รงั
บรษิ ัทธารปญั ญา จาำ กัด สงวนลิขสทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒ 23

ใบง�นประกอบแผนก�รจดั ก�รเรยี นรู้ บทที่ ๔ (๑) :

คำ�ท่ปี ระสมสระ -ะ มตี ัวสะกด (3D-GO : Windows 6 บ�น)

 ตัดรูป แล้วตดิ ลงในช่องทีม่ คี วามหมายตรงกัน จากน้ันเขยี นแจกลกู สะกดคาำ ไว้ด้านใน GO

ตดั ตามรอยประ
พบั พับ



พดั
ซัก
ฟนั
ขงั
จบั
ฝัน

บริษทั ธารปญั ญา จำากดั สงวนลขิ สทิ ธิ์ © ๒๕๖๒ 24

แผนก�รจดั ก�รเรยี นรู้
หนว่ ยก�รเรียนรู้ อ�่ นออก เขยี นได้ เล่ม ๒
กลมุ่ ส�ระก�รเรยี นรู้ภ�ษ�ไทย ชนั้ ประถมศึกษ�ปีที่ ๑

บทที่ ๔ เจ้�ลลู ูงับข�แปะตี๋ (๒) จาำ นวน ๔ ช่ัวโมง

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

๑. ม�ตรฐ�น
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ ระบวนการอา่ นสรา้ งความรแู้ ละความคดิ เพอ่ื นาำ ไปใชต้ ดั สนิ ใจ แกป้ ญั หาในการดาำ เนนิ
ชีวติ และมีนิสัยรักการอา่ น
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ ใจธรรมชาตขิ องภาษาและหลกั ภาษาไทย การเปลย่ี นแปลงของภาษาและพลงั ของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรกั ษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

๒. ตัวชว้ี ัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสยี งคำา คำาคล้องจอง และขอ้ ความสนั้ ๆ
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคำา และขอ้ ความท่อี ่าน
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขยี นพยญั ชนะ สระ วรรณยกุ ต์ และเลขไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคำาและบอกความหมายของคำา

ส�ระส�ำ คัญ

การเรยี นร้กู ารผันสียงคำาอักษรกลาง สงู ตา่ำ บอกความหมายและหลกั การใช้ จงึ จะสามารถนำาคาำ ไปใชไ้ ดถ้ ูกตอ้ ง
ตามสถานการณ์ การอา่ นเรอ่ื งสั้นๆ สามารถสร้างนสิ ัยรักการอ่านของผู้เรียน

จดุ ประสงคก์ �รเรยี นรู้

๑. สามารถอ่านคำาท่ปี ระสมสระมตี ัวสะกดได้
๒. อ่านเร่อื งสน้ั หรือนิทานได้
๓. บอกความหมายของคาำ ได้

ส�ระก�รเรียนรูแ้ กนกล�ง

๑. พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
๒. การสะกดคาำ การแจกลกู และการอ่านเปน็ คำา
๓. การอา่ นออกเสียงและบอกความหมายของคาำ คำาคล้องจอง และขอ้ ความท่ปี ระกอบดว้ ย คำาพนื้ ฐาน คือ

คำาทใี่ ช้ในชีวติ ประจาำ วัน ไมน่ อ้ ยกวา่ ๖๐๐ คาำ

กระบวนก�รจดั ก�รเรียนรู้

๑. ข้นั น�ำ เข้�สบู่ ทเรยี น
๑. คณุ ครใู หน้ ักเรียนเบรนยมิ ดว้ ยการทาำ กิจกรรม หัว ไหล่ เขา่ ใช้เวลา ๕ นาทีก่อนเริ่มเรยี น
๒. ใหน้ กั เรยี นใชม้ อื แตะสว่ นตา่ งๆ ของรา่ งกาย ตามทคี่ รพู ดู เชน่ ถา้ พดู วา่ หวั ใหน้ กั เรยี นเอามอื แตะทหี่ วั ถา้
พูดว่า ไหล่ ให้นกั เรยี นเอามือแตะที่ไหล่ เปน็ ตน้
๓. เร่ิมจากสเต็ปชา้ และเรว็ ข้ึนเรือ่ ยๆ

หัว ไหล่ เขา่

บริษทั ธารปญั ญา จำากัด สงวนลขิ สิทธิ์ © ๒๕๖๒ 25

๒. ขนั้ นำ�เสนอความรู้
๑. ค ุณครูแสดงชาร์ตผนั เสยี งค�ำ ประสมสระ -ะ มตี วั สะกด ทข่ี นึ้ ต้นดว้ ยอักษรกลาง อักษรสูง อกั ษรต�่ำ บน
กระดานเคลื่อนที่
๒. ส อนใหน้ กั เรยี นอ่านผนั เสยี งไปทลี ะชารต์ ใหค้ รบ
๓. ฝกึ หลายๆ ค�ำ จนนักเรียนสามารถสะกดคำ�ไดค้ ล่อง
๔. คุณครูให้นักเรียนอ่านเรื่อง แพะกตัญญู โดยให้นักเรียนเขียนหมายเลขกำ�กับย่อหน้า และพานักเรียนชี้
อ่านไปทีละยอ่ หน้า (สอนตามขัน้ ตอน)
๕. หดั อ่านคำ�ทปี่ ระสมสระ -ะ มีตวั สะกด ในหนังสอื เรยี น

๓. ขั้นลงมือเรียนรู้

๑. คุณครูอา่ นค�ำ ในหนงั สือ โดยไมบ่ อกว่าอา่ นจากหน้าใด
๒. แ ใหลน้ะกัตเ่�ำ ร)ยี นยกมอื หรอื แย่งกนั ตอบว่าเป็นคำ�ที่ประสมสระ -ะ มตี วั สะกดที่ขนึ้ ตน้ ดว้ ยอกั ษรใด (กลาง สูง
๓. ท ำ�กิจกรรมน้จี นนักเรยี นแยกอกั ษร ๓ หม่ไู ด้คล่อง
๔. คณุ ครูให้นกั เรียนอ่านนทิ านเรื่อง แพะกตัญญู พรอ้ มกนั ทั้งหอ้ ง
๕. ใ หน้ กั เรยี นท�ำ แบบฝกึ หดั ในหนงั สอื เรยี น (การท�ำ แบบฝกึ หดั ในหนงั สอื เรยี นคณุ ครสู ามารถแบง่ ใหน้ กั เรยี น

ท�ำ ได้ตามหวั ข้อทคี่ ุณครเู สรจ็ จบแลว้ )
๔. ขน้ั สรปุ ความรู้

๑. แจกใบงาน รถไฟแยกค�ำ ท่ปี ระสมสระ -ะ มตี วั สะกด ให้นักเรยี น
๒. นกั เรยี นทำ�ใบงานเสรจ็ แลว้ ใหต้ ิดลงในสมุด
๓. อา่ นทบทวนค�ำ ที่แยกเขียนลงในใบงานให้ครบทุกคำ�
๕. ข้นั ประยุกต์ใชค้ วามรู้
๑. คณุ ครูแจกใบงาน ถงุ มอื ต่อค�ำ คลอ้ งจองให้นักเรยี น
๒. เม่ือท�ำ ใบงานเสร็จแลว้ ตดิ ใบงานลงในสมดุ
๓. ค ุณครูสุ่มถามนักเรียนในห้องว่าเขียนคำ�คล้องจองคำ�ใดบ้าง ให้

ครบทกุ ข้อ

เคร่ืองมอื - สือ่ การเรียนรู้

๑. อ ชากั รษ์ตรผสันูงเอสียกั งษครำ�ตป่ำ�ระสมสระ -ะ มีตัวสะกด ที่ขึ้นต้นด้วยอักษรกลาง
๒. กระดานเคลอื่ นที่
๓. ใบงาน รถไฟแยกคำ�ศัพท์
๔. ใบงาน ถงุ มอื ต่อคำ�คลอ้ งจอง

การวัดและประเมินผล

๑. สงั เกตพฤติกรรมการอ่าน / การออกเสียง / การสะกดคำ� ของนกั เรยี น
๒. ประเมินผลจากคะแนนการท�ำ แบบฝกึ หัดของนักเรยี น
(การวัดและการประเมินผล คุณครูสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม บางชั้นเรียนอาจมีการทดสอบ
กอ่ นเรยี น - หลงั เรยี น การเขียนตามคำ�บอก การทดสอบการอ่าน ฯลฯ)

บริษัทธารปัญญา จำ�กัด สงวนลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ 26

ใบง�นประกอบแผนก�รจดั ก�รเรยี นรู้ บทท่ี ๔ (๒) :

รถไฟแยกคำ�ศัพท์

 ใหน้ กั เรียนแยกคาำ ทีก่ ำาหนดให้ เขียนลงในรถไฟตามหมวดหมู่ ดงั ตัวอย่าง

ปนั ชัง่ สัน กงั้ ห่ัน มน่ั ด้ัง
ข้นั รั้น ฝั่ง ก้นั ยั้ง ตัง่ ส้นั
นง่ั ฝัน กกั๊ ส่งั บง้ั คน่ั ชน้ั

ข้ึนต้นดว้ ย ข้ึนต้นดว้ ย ขอ้ึนักตษน้ รดต้วำ่�ย
อกั ษรกล�ง อกั ษรสูง
ชงั่---------------------------------------------
ปน--------------------------------------------- สนั---------------------------------------------
---------------------------------------------
--------------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------------------
--------------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------------------
--------------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------------------
--------------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------------------
--------------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------------------
--------------------------------------------- ---------------------------------------------

บรษิ ัทธารปญั ญา จาำ กัด สงวนลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ 27

ใบง�นประกอบแผนก�รจัดก�รเรยี นรู้ บทท่ี ๔ (๒) :

ถุงมอื ตอ่ คำ�คล้องจอง

 เขียนคาำ คลอ้ งจองต่อจากคาำ ทกี่ ำาหนดให้ ดงั ตัวอยา่ ง

๑ ทำ�รงั ฟงดู ลมพดั๒
----------------------------------

๓ ไกข่ นั ---------------------------------- ๔ ปอู ดั ----------------------------------

๕ กังหัน ---------------------------------- ๖ สข่ี ัน้ ----------------------------------

ม�้ นัง่๗
----------------------------------

๘ น้ำ�ปน ----------------------------------

บรษิ ัทธารปญั ญา จาำ กดั สงวนลขิ สทิ ธิ์ © ๒๕๖๒ 2๘

แผนก�รจดั ก�รเรียนรู้
หน่วยก�รเรยี นรู้ อ่�นออก เขียนได้ เลม่ ๒
กลมุ่ ส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย ช้นั ประถมศึกษ�ปที ี่ ๑

บทที่ ๕ จระเข้ฟ�ดห�ง (๑) จาำ นวน ๓ ชัว่ โมง

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

๑. ม�ตรฐ�น
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ ระบวนการอา่ นสรา้ งความรแู้ ละความคดิ เพอื่ นาำ ไปใชต้ ดั สนิ ใจ แกป้ ญั หาในการดาำ เนนิ
ชีวิต และมนี ิสยั รักการอา่ น
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ ใจธรรมชาตขิ องภาษาและหลกั ภาษาไทย การเปลย่ี นแปลงของภาษาและพลงั ของภาษา
ภูมิปญั ญาทางภาษา และรกั ษาภาษาไทยไวเ้ ป็นสมบัตขิ องชาติ

๒. ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อา่ นออกเสยี งคำา คำาคลอ้ งจอง และขอ้ ความส้ันๆ
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคำา และข้อความที่อ่าน
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยญั ชนะ สระ วรรณยกุ ต์ และเลขไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคำาและบอกความหมายของคาำ

ส�ระส�ำ คญั

การเรยี นรกู้ ารเขยี นและการอา่ นสะกดคาำ ทปี่ ระสมสระมตี วั สะกด บอกความหมายและหลกั การใช้ จงึ จะสามารถ
นำาคาำ ไปใชไ้ ด้ถูกต้องตามสถานการณ์ การอา่ นเรื่องสั้นๆ สามารถสรา้ งนสิ ัยรักการอ่านของผเู้ รยี น

จดุ ประสงค์ก�รเรยี นรู้

๑. สามารถอ่านคาำ ทีป่ ระสมสระมตี วั สะกดได้
๒. อ่านเรอ่ื งสัน้ หรือนิทานได้
๓. บอกความหมายของคาำ ได้

ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง

๑. พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
๒. การสะกดคำา การแจกลกู และการอ่านเป็นคาำ
๓. การผนั คาำ
๔. การอา่ นออกเสียงและบอกความหมายของคำา คำาคล้องจอง และขอ้ ความทปี่ ระกอบด้วย คาำ พื้นฐาน คอื

คาำ ทีใ่ ช้ในชวี ิตประจาำ วนั ไมน่ ้อยกว่า ๖๐๐ คาำ

กระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้
๑. ขน้ั น�ำ เข�้ สูบ่ ทเรยี น
๑. ให้นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายประกอบบทกลอน “ชาลี มี ๑ ๒
มะดัน” ในทา่ ทมี่ จี งั หวะสนุกสนาน เช่น ๒ มอื ตบโตะ๊ ไขว้ สองมอื ตบโตะ๊ ไขว้มือตบโต๊ะ
มือตบโตะ๊ ๒ มือตบโต๊ะ ทำาสลบั ไปจนจบกลอน
๒. คณุ ครตู ดิ ชารต์ บทคล้องจอง “ชาลี มีมะดัน” บนกระดาน
เคลือ่ นที่ ช้อี า่ นใหน้ ักเรยี นฟัง แล้วใหน้ ักเรียนอา่ นตามเป็น ๓ ๔

จังหวะจนคลอ่ ง สองมอื ตบโต๊ะ ไขว้มือตบโตะ๊

บรษิ ัทธารปญั ญา จาำ กัด สงวนลขิ สทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒ 2๙

๒. ข้ันนำ�เสนอคว�มรู้ คเุณขยีคนรบตู ิดนชการระ์ตดหานรือ
๑. คุณครูแนะนำาคำาที่ประสมสระ -า ท่ีมีตัวสะกด โดยแสดงบัตร
ภาพ บัตรคาำ เช่น จาม จาน พาน สาน หาง ดาบ ปาก ยาย ติด
บนกระดานเคลอ่ื นที่
๒. รอบแรกคณุ ครูชี้อ่าน และสะกดให้นกั เรยี นฟังกอ่ น
๓. คุณครูชี้คำา และใหน้ ักเรียนอ่านสะกดทลี ะคาำ หลายๆ รอบ เพอ่ื
ใหเ้ ด็กหดั สะกดจนคลอ่ ง
๔. คุณครูติดชาร์ตเรื่อง จระเข้ ฟาดหาง หรือเขียนบนกระดาน
และสอนชอ้ี า่ น
๕. ขัน้ ตอนการสอนอ่าน มีดงั นี้
๕.๑ ใหน้ กั เรยี นเขยี นหมายเลขกาำ กบั ยอ่ หนา้ เพอ่ื ใหน้ กั เรยี นทราบวา่
คุณครูกำาลังอ่านย่อหนา้ ใด
๕.๒ คณุ ครอู า่ นใหน้ กั เรยี นฟงั และใหน้ กั เรยี นอา่ นตามไปทลี ะยอ่ หนา้
จนจบเรือ่ ง
๕.๓ คณุ ครลู องถามนกั เรยี น เชน่ ยอ่ หนา้ นกี้ ลา่ วถงึ ใคร กาำ ลงั ทาำ อะไร
เปน็ ต้น แล้วใหน้ ักเรียนตอบคำาถาม โดยไฮไลตค์ ำาตอบน้นั

เขยี นหมายเลขกำากับย่อหน้า นักเรียนชอี้ ่านไปทลี ะยอ่ หน้า ไฮไลตต์ อบคาำ ถาม

(ตวั อย่างการสอนอ่านมาจากเรอ่ื ง เจา ลลู ู งับขา แปะต๋ี)

๓. ขน้ั ลงมอื เรียนรู้
๑. คณุ ครูแจกตารางเคาะ พยญั ชนะ + สระ-า + ตวั สะกด
๒. คณุ ครบู อกวธิ ีเคาะให้กับนกั เรียน
๓. คณุ ครอู ่านแบบสะกดแลว้ ให้นักเรียนเคาะตามท่อี ่าน เชน่ ป -า ก ปาก นกั เรียนเคาะ ป -า ก (เรม่ิ
จากคำาท่ีง่ายๆ กอ่ น เรยี งลาำ ดบั ไปตามตาราง)
๔. คณุ ครอู า่ นคาำ ใหน้ กั เรยี นเคาะในรปู ของการสะกดคาำ เอง เชน่ อา่ นคาำ วา่ ปาก ใหน้ กั เรยี นเคาะ ป -า ก ปาก
๕. นักเรียนทำาแบบฝกึ หัดในหนังสือเรยี น

๔. ขน้ั สรปุ คว�มรู้
๑. แจกใบงาน 3D-GO Window 6 บาน พยญั ชนะ + สระ-า + ตวั สะกด
๒. ติดใบงานลงในสมดุ
๓. อ่านทบทวนคำาทอี่ ยใู่ นใบงานนน้ั

บรษิ ทั ธารปัญญา จำากดั สงวนลิขสิทธ์ิ © ๒๕๖๒ 30

๕. ขน้ั ประยุกต์ใชค้ วามรู้
๑. ค ณุ ครแู บ่งนักเรยี นออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน
๒. ใหแ้ ตล่ ะกล่มุ หาค�ำ ทีป่ ระสมสระ -า มตี วั สะกด ตามหมวดหม่แู ละเวลาที่คณุ ครกู �ำ หนด ใหไ้ ด้มากทีส่ ุด
เช่น หมวดผัก หมวดผลไม้ หมวดสัตว์ เปน็ ตน้
๓. เ ขยี นค�ำ ศพั ทข์ องกลมุ่ ตวั เองลงในสมดุ จากนน้ั ใหแ้ ตล่ ะกลมุ่ แลกค�ำ ศพั ทท์ หี่ าไดก้ บั กลมุ่ อนื่ จนครบทกุ กลมุ่
แล้วเขียนคำ�ทกี่ ลมุ่ ของตวั เองไม่มีลงในสมดุ

เครอ่ื งมอื - สือ่ การเรยี นรู้

๑. ชาร์ตบทคล้องจอง ชาลี มีมะดนั
๒. บัตรภาพ บัตรคำ� ท่ีประสมสระ -า มตี ัวสะกด
๓. กระดานเคลือ่ นท่ี
๔. ใบงาน ตารางเคาะ พยัญชนะ + สระ -า + ตวั สะก
๕. ใบงาน พยัญชนะ + สระ -า + ตัวสะกด (3D-GO : Windows 6 บาน)

การวัดและประเมินผล

๑. สังเกตพฤตกิ รรมการอา่ น / การออกเสยี ง / การสะกดค�ำ ของนักเรยี น
๒. ป ระเมินผลจากคะแนนการท�ำ แบบฝกึ หัดของนกั เรยี น
(การวัดและการประเมินผล คุณครูสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม บางช้ันเรียนอาจมีการทดสอบ
กอ่ นเรียน - หลังเรียน การเขียนตามค�ำ บอก การทดสอบการอ่าน ฯลฯ)

บรษิ ทั ธารปญั ญา จำ�กดั สงวนลิขสทิ ธิ์ © ๒๕๖๒ 31

1ร 2ป 3ก ใบง�นประกอบแผนก�รจดั ก�รเรยี นรู้ บทที่ ๕ (๑) :
4อ 5บ
6ง 7ว 8นต�ร�งเค�ะ พยญั ชนะ + สระ � + ตัวสะกด

บริษทั ธารปัญญา จาำ กดั สงวนลิขสทิ ธิ์ © ๒๕๖๒ 32

ใบง�นประกอบแผนก�รจดั ก�รเรยี นรู้ บทที่ ๕ (๑) : ป-�-ก ด-�-บ จ-�-ม ห-�-ง ย-�-ย ร-�-ก

พยญั ชนะ + สระ -� + ตัวสะกด (3D-GO : Windows 6 บ�น)

 ตดั รปู แลว้ ตดิ ลงในช่องทม่ี คี วามหมายตรงกนั จากนนั้ เขยี นคาำ ไวด้ ้านใน GO
ตัดตามรอยประ



พับ บรษิ ทั ธารปัญญา จำากัด สงวนลขิ สทิ ธิ์ © ๒๕๖๒ 33

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้
หน่วยก�รเรียนรู้ อ่�นออก เขยี นได้ เลม่ ๒
กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย ช้ันประถมศกึ ษ�ปีที่ ๑

บทท่ี ๕ จระเข้ฟ�ดห�ง (๒) จาำ นวน ๔ ช่วั โมง

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ 34

๑. ม�ตรฐ�น
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ ระบวนการอา่ นสรา้ งความรแู้ ละความคดิ เพอื่ นาำ ไปใชต้ ดั สนิ ใจ แกป้ ญั หาในการดาำ เนนิ
ชวี ติ และมีนิสยั รักการอา่ น
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปญั ญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ ปน็ สมบตั ิของชาติ

๒. ตวั ช้ีวดั
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสียงคาำ คาำ คลอ้ งจอง และขอ้ ความสั้นๆ
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคาำ และข้อความทอ่ี ่าน
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยญั ชนะ สระ วรรณยกุ ต์ และเลขไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคำาและบอกความหมายของคำา

ส�ระสำ�คญั

การเรยี นรกู้ ารผนั สียงคำาอกั ษรกลาง สงู ตำ่า บอกความหมายและหลกั การใช้ จงึ จะสามารถนำาคาำ ไปใชไ้ ด้ถกู ต้อง
ตามสถานการณ์ การอา่ นเร่อื งสั้นๆ สามารถสร้างนิสัยรกั การอา่ นของผูเ้ รียน

จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

๑. สามารถอา่ นคาำ ท่ีประสมสระมตี วั สะกดได้
๒. อ่านเรื่องสน้ั หรือนทิ านได้
๓. บอกความหมายของคาำ ได้

ส�ระก�รเรยี นร้แู กนกล�ง

๑. พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
๒. การสะกดคำา การแจกลูก และการอ่านเปน็ คาำ
๓. การผันคาำ
๔. การอา่ นออกเสยี งและบอกความหมายของคาำ คาำ คลอ้ งจอง และข้อความทีป่ ระกอบดว้ ย คำาพ้นื ฐาน คือ

คาำ ทีใ่ ช้ในชวี ิตประจาำ วนั ไมน่ อ้ ยกวา่ ๖๐๐ คาำ

กระบวนก�รจดั ก�รเรียนรู้

๑. ขั้นนำ�เข้�สบู่ ทเรยี น
๑. คุณครใู ห้นักเรียนทาำ เบรนยิม ด้วยการเคลอ่ื นไหวกระกอบบทร้องเลน่ จี จอ่ เจี๊ยบ
๒. ใหน้ กั เรยี นแบมอื ซา้ ยขนึ้ แลว้ เอานว้ิ ชข้ี วาไปจมิ้ ทกี่ ลางฝา่ มอื
ซ้ายคนท่ีอยขู่ วามือ
๓. คณุ ครทอ่ งบทรอ้ งเลน่ นกั เรยี นกเ็ อานว้ิ ชจี้ ม้ิ ไปเรอื่ ยๆ พอถงึ
คำาว่า วับ มือท่แี บอยู่ จะต้องจับนิว้ ชเ้ี พือ่ นให้ได้ และน้วิ ชที้ ี่
จ้ิมมอื เพอื่ นอยกู่ ็ต้องเอาออกให้ทนั
บรษิ ทั ธารปัญญา จำากดั สงวนลขิ สทิ ธิ์ © ๒๕๖๒

๒. ข้ันนำ�เสนอคว�มรู้
๑. คุณครูแสดงชาร์ตผนั เสียงคำาประสมสระ -า มตี วั สะกด ทขี่ ึ้นตน้ ดว้ ยอกั ษรกลาง อักษรสูง อักษรตำ่า บน
กระดานเคล่ือนที่
๒. สอนให้นกั เรียนอ่านผันเสยี งไปทีละชารต์ ให้ครบ
๓. ฝกึ อา่ นคาำ ศพั ท์หลายๆ รอบ จนนักเรียนสามารถสะกดคำาไดค้ ล่อง
๔. คุณครใู หน้ ักเรียนอา่ นเรอื่ ง “กวางโง”่ โดยให้นกั เรยี นเขียนหมายเลขกำากบั ย่อหนา้ และพานักเรียนชอ้ี ่าน
ไปทลี ะยอ่ หน้า (สอนอ่านตามขนั้ ตอน)

๕.ให้นักเรยี นหดั อ่านคาำ ทีป่ ระสมสระ -า มตี ัวสะกด จากหนังสอื เรียน

๓. ขัน้ ลงมอื เรียนรู้ คำาที่ขึ้นดว้ ยดว้ ย อักษรกลาง สงู ตา่ำ ประสมสระ -า
๑. คุณครตู ดิ บัตรคำา
มีตัวสะกด ตดิ ไว้บนกระดาน
๒. ใทหีม้นอักักเษรียรนกลเลา่นงเอกักมษ“รบสตั งู รอคกัาำ ษขอรตงเ่าำรา” คือ แบง่ นกั เรยี นออกเป็น ๓ ทีม
๓. คุณครูให้สัญญาณ เร่ิมเกม โดยแต่ละทีมต้องผลัดกันออกมาหยิบบัตรคำาศัพท์ ตามท่ีกลุ่มของตัวเองได้
รบั มอบหมาย
๔. ทีมไหนแยกคาำ เสร็จก่อนให้นัง่ ลง และถือว่าเป็นผู้ชนะ
๕. ใหส้ มาชิกแต่ละทมี ถือบตั รคำาออกมาหนา้ ห้อง และอา่ นคาำ ศพั ทพ์ รอ้ มกัน
๖. ใหน้ กั เรยี นทาำ แบบฝกึ หดั ในหนงั สอื เรยี น (การทาำ แบบฝกึ หดั ในหนงั สอื เรยี น คณุ ครสู ามารถแบง่ ใหน้ กั เรยี น
ทาำ ได้ตามหวั ขอ้ ทีค่ ณุ ครสอนเสร็จแลว้ )

๔. ขน้ั สรปุ คว�มรู้
๑. คณุ ครใู หน้ กั เรยี นอา่ นนทิ านเรือ่ ง “กวางโง่” พรอ้ มกัน แล้วให้
นกั เรยี นไฮไลตค์ าำ ทป่ี ระสมสระ -า มตี วั สะกด
๒. ใหน้ กั เรยี นทาำ ใบงาน 2D-GO สรปุ คาำ ทปี่ ระสมสระ -า มตี วั สะกด
๓. ตดิ ใบงานลงในสมดุ

๕. ขน้ั ประยกุ ตใ์ ชค้ ว�มรู้
๑. คุณครใู หน้ กั เรยี นทำาใบงานประสมคาำ สระ -า มตี วั สะกด
๒. เมอ่ื ทำาใบงานเสรจ็ แล้ว ติดใบงานลงในสมุด
๓. คณุ ครูสมุ่ ถามนักเรยี นในห้องว่าประสมได้คำาว่าอะไรบา้ ง

เครือ่ งมอื - ส่ือก�รเรยี นรู้ 35

๑. บตั รคำาประสมสระ -า มตี วั สะกด ท่ีขึ้นตน้ ดว้ ยอักษรกลาง อักษรสูง อกั ษรตำ่า
๒. กระดานเคลอ่ื นที่
๓. ใบงาน วงล้อคำาท่ีประสมสระ -า มีตวั สะกด (3D-GO : Wheel)
๔. ใบงาน ตัดแลว้ ติด

ก�รวดั และประเมินผล

๑. สงั เกตพฤติกรรมการอา่ น / การออกเสยี ง / การสะกดคำา ของนักเรยี น
๒. ประเมินผลจากคะแนนการทาำ แบบฝึกหัดของนักเรยี น
(การวัดและการประเมินผล คุณครูสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม บางชั้นเรียนอาจมีการทดสอบ
กอ่ นเรียน - หลังเรียน การเขียนตามคำาบอก การทดสอบการอา่ น ฯลฯ)

บรษิ ัทธารปญั ญา จาำ กัด สงวนลขิ สิทธิ์ © ๒๕๖๒

ใบง�นประกอบแผนก�รจดั ก�รเรียนรู้ บทที่ ๕ (๒) :

วงล้อค�ำ ทปี่ ระสมสระ -� มตี ัวสะกด (3D-GO : Wheel)

 เขยี นคาำ ทป่ี ระสมสระ -า มีตวั สะกด ลงในวงลอ้ ทีก่ าำ หนดให้ ดงั ตัวอย่าง

ก�้ ง ตัดตามรอยประ

คำ�ที่ ข้�ว
ขึ้นต้นด้วย
อกั ษรกล�ง



คำ�ที่
ขึ้นต้นด้วย
อักษรสูง

ช�้ ง 

คำ�ท่ี
ขอน้ึ ักตษน้ รดต้วำ�่ ย


บริษทั ธารปัญญา จาำ กดั สงวนลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ 36

ใบง�นประกอบแผนก�รจดั ก�รเรียนรู้ บทท่ี ๕ (๒) :

ตดั แลว้ ติด

 ตดั คาำ ศัพทด์ า้ นล่าง แล้วนำามาตดิ ลงในชอ่ ง  ให้มีความหมายตรงกับรปู ภาพ
จากนัน้ เขียนคำาศัพท์ลงในชอ่ งว่างอกี ครงั้



------------------------------------------------------



------------------------------------------------------



------------------------------------------------------



------------------------------------------------------



------------------------------------------------------

ก�้ ม จ�น ปู ตดั ตามรอยประ



ไก่ น�้ำ

ค�้ ง อ�่ ง ย่�ง ล้�ง ค�ว

บริษัทธารปัญญา จำากัด สงวนลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ 37

แผนก�รจดั ก�รเรียนรู้
หนว่ ยก�รเรยี นรู้ อ่�นออก เขยี นได้ เล่ม ๒
กลุ่มส�ระก�รเรียนรภู้ �ษ�ไทย ชน้ั ประถมศึกษ�ปที ี่ ๑

บทท่ี ๖ แม่ไกก่ ับลกู ไก่ (๑) จาำ นวน ๓ ชัว่ โมง

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

๑. ม�ตรฐ�น
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ ระบวนการอา่ นสรา้ งความรแู้ ละความคดิ เพอ่ื นาำ ไปใชต้ ดั สนิ ใจ แกป้ ญั หาในการดาำ เนนิ
ชีวิต และมนี ิสัยรักการอา่ น
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ ใจธรรมชาตขิ องภาษาและหลกั ภาษาไทย การเปลยี่ นแปลงของภาษาและพลงั ของภาษา
ภมู ปิ ัญญาทางภาษา และรกั ษาภาษาไทยไว้เปน็ สมบตั ขิ องชาติ

๒. ตัวชว้ี ัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อา่ นออกเสียงคำา คาำ คล้องจอง และขอ้ ความส้นั ๆ
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคาำ และขอ้ ความท่อี า่ น
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคำาและบอกความหมายของคาำ

ส�ระส�ำ คัญ

การเรยี นรกู้ ารเขยี นและการอา่ นสะกดคาำ ทปี่ ระสมสระมตี วั สะกด บอกความหมายและหลกั การใชจ้ งึ จะสามารถ
นำาคาำ ไปใช้ไดถ้ ูกต้องตามสถานการณ์ การอ่านเร่ืองสน้ั ๆ สามารถสร้างนิสยั รักการอา่ นของผ้เู รยี น

จดุ ประสงค์ก�รเรยี นรู้

๑. สามารถอา่ นคำาทป่ี ระสมสระมตี วั สะกดได้
๒. อ่านเร่ืองสนั้ หรอื นิทานได้
๓. บอกความหมายของคำาได้

ส�ระก�รเรียนร้แู กนกล�ง

๑. พยญั ชนะ สระ และวรรณยกุ ต์
๒. การสะกดคำา การแจกลูก และการอา่ นเป็นคำา
๓. การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำา คาำ คลอ้ งจอง และข้อความทีป่ ระกอบด้วย คำาพื้นฐาน คือ

คำาที่ใช้ในชวี ติ ประจาำ วัน ไมน่ ้อยกวา่ ๖๐๐ คำา

กระบวนก�รจัดก�รเรยี นรู้

๑. ขัน้ น�ำ เข้�ส่บู ทเรียน
๑. ให้นกั เรียนเคล่อื นไหวร่างกายประกอบบทกลอน “ลงิ ตฉี ่งิ ” ในทา่ ทีม่ ีจงั หวะสนกุ สนาน เช่น สองมือตบ
โตะ๊ ปากแกว้ เคาะโตะ๊ สลับไปมาจนจบเพลง
๒. คณุ ครูติดชารต์ บทคล้องจอง “ลงิ ตีฉ่งิ ” บนกระดานเคลือ่ นที่
ชี้อ่านให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนอ่านตามเป็นจังหวะจน
คล่อง สองมอื ตบโต๊ะ ปากแก้วเคาะ

บรษิ ทั ธารปัญญา จาำ กัด สงวนลิขสิทธ์ิ © ๒๕๖๒ 3๘

๒. ข้นั น�ำ เสนอคว�มรู้
๑. คณุ ครแู นะนาำ คาำ ทีป่ ระสมสระ - ิ มตี ัวสะกด โดยแสดงบตั รภาพ บัตรคาำ เชน่
กนิ สบิ จกิ ลงิ เปน็ ตน้
๒. รอบแรกคุณครอู า่ น และสะกดให้นักเรยี นฟงั ก่อน
๓. คุณครูชี้คำา และให้นักเรียนอ่านสะกดทีละคำา ยกตัวอย่างคำาอ่ืนอีก เพ่ือให้
เด็กหัดสะกดจนคลอ่ ง
๔. คุณครตู ดิ ชาร์ตเรอื่ ง แม่ไก่ กับ ลูกไก่ หรอื เขียนบนกระดาน และสอนชอ้ี ่าน
๕. ขนั้ ตอนการสอนอ่าน มีดังนี้
๕.๑ ใหน้ กั เรยี นเขยี นหมายเลขกาำ กบั ยอ่ หนา้ เพอ่ื ใหน้ กั เรยี นทราบวา่
คณุ ครกู าำ ลังอา่ นยอ่ หน้าใด
๕.๒ คณุ ครอู า่ นใหน้ กั เรยี นฟงั และใหน้ กั เรยี นอา่ นตามไปทลี ะยอ่ หนา้
จนจบเรือ่ ง
๕.๓ คุณครูลองถามนักเรียน เช่น ย่อหน้าน้ีกล่าวถึงใคร ลูลูทำาอะไร
เป็นตน้ แล้วใหน้ กั เรยี นตอบคาำ ถาม โดยไฮไลต์คาำ ตอบน้นั คเุณขียคนรบตู ิดนชการระต์ ดหานรอื

เขยี นหมายเลขกาำ กับย่อหนา้ นกั เรยี นชอ้ี า่ นไปทีละย่อหน้า ไฮไลตต์ อบคาำ ถาม

(ตวั อย่างการสอนอา่ นมาจากเร่ือง เจา ลูลู งับขา แปะต๋ี)

๓. ข้นั ลงมือเรียนรู้
๑. คุณครูแจกใบงานหดั อ่าน คำาที่ประสมสระ -ิ มีตัวสะกด
๒. นักเรยี นทำาใบงาน ตัดพยัญชนะต้นตามรอยประ แลว้ นาำ ไปติดไม้ไอศกรีม
๓. คณุ ครพู านกั เรยี นอา่ น โดยใหน้ กั เรยี นนาำ ไมพ้ ยญั ชนะ ไปวางลงในชอ่ ง  แลว้
อา่ นสะกดคาำ ไปทีละชอ่ ง เรียงลำาดบั จากง่ายไปยาก จนนกั เรียนสะกดได้คลอ่ ง
๔. คุณครูอ่านคำา แล้วให้นักเรียนนำาพยัญชนะไปวางลงในช่อง  ให้เป็นคำาที่
คุณครูอา่ น

๔. ข้ันสรุปคว�มรู้
๑. คณุ ครูทบทวนเนอื้ หา โดยให้นักเรยี นดูในหนงั สอื เรียน
๒. ให้นักเรยี นทำาใบงาน Flip คำาท่ีประสมสระ - ิ มตี วั สะกด
๓. นาำ Flip ไปติดลงในสมดุ แล้วอ่านทบทวน

๕. ข้ันประยุกตใ์ ชค้ ว�มรู้
๑. คหณุา้ มคซร้ำาใู กหันน้ ักเรยี นคิดคำาทป่ี ระสมสระ -ิ มตี วั สะกด คนละ ๑ คาำ
๒. คุณครเู ริม่ ถามนักเรยี นไปทลี ะคน จนครบทุกคน
๓. คณุ ครเู ขยี นคาำ ศพั ทท์ นี่ กั เรยี นตอบไวบ้ นกระดาน ใหน้ กั เรยี นเขยี นคาำ ทปี่ ระสมสระ -ิ มตี วั สะกด ของเพอื่ น
คนอนื่ ๆ และของตนเองลงในสมดุ เมื่อครบทกุ คน นกั เรียนจะได้คำาศัพทไ์ วอ้ ่านทบทวนหลายคำา

บริษทั ธารปญั ญา จาำ กัด สงวนลิขสิทธ์ิ © ๒๕๖๒ 3๙

เครอ่ื งมือ - สอ่ื การเรียนรู้

๑. ชารต์ บทคล้องจอง ลงิ ตีฉ่งิ
๒. บตั รภาพ บตั รคำ� สระ -ิ
๓. กระดานเคลื่อนที่
๔. ใบงาน หัดอ่านค�ำ ท่ีประสมสระ -ิ มีตัวสะกด
๕. ไม้ไอศกรีม ๔ อัน
๖. ใบงาน ค�ำ ที่ประสมสระ -ิ มีตัวสะกด (3D-GO : Flip)

การวดั และประเมินผล

๑. สังเกตพฤตกิ รรมการอา่ น / การออกเสียง / การสะกดค�ำ ของนกั เรียน
๒. ประเมนิ ผลจากคะแนนการท�ำ แบบฝึกหดั ของนักเรียน
(การวัดและการประเมินผล คุณครูสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม บางช้ันเรียนอาจมีการทดสอบ
กอ่ นเรยี น - หลังเรยี น การเขยี นตามค�ำ บอก การทดสอบการอ่าน ฯลฯ)

บรษิ ัทธารปัญญา จำ�กดั สงวนลิขสิทธ์ิ © ๒๕๖๒ 40

ใบง�นประกอบแผนก�รจดั ก�รเรียนรู้ บทที่ ๖ (๑) :

หัดอ�่ นคำ�ทีป่ ระสมสระ -ิ มตี ัวสะกด

 ตดั พยญั ชนะด้านล่างตามรอยประ นาำ ไปตดิ บนไมไ้ อศกรมี แล้วนำามาวางลงในชอ่ ง  ตามคาำ สัง่

ิก ิด
ิบ ิง
กินจ ล ิมช 

ตดั ตามรอยประ

บรษิ ัทธารปัญญา จาำ กดั สงวนลิขสทิ ธิ์ © ๒๕๖๒ 41

ใบง�นประกอบแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ บทท่ี ๖ (๑) :

ค�ำ ทป่ี ระสมสระ - ิ มตี ัวสะกด (3D-GO : Flip)

 ตัดรปู แลว้ ติดลงบน 3D-GO ใหต้ รงกับคาำ ศพั ท์

ตัดตามรอยประ
พับ



พับ

ชิงช้า ลงิ กงั สบิ บาท

ชิมดู พับ

กินขา้ ว จกิ กนิ

บริษทั ธารปญั ญา จาำ กัด สงวนลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ 42

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้
หนว่ ยก�รเรียนรู้ อ�่ นออก เขียนได้ เลม่ ๒
กล่มุ ส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย ชั้นประถมศกึ ษ�ปที ่ี ๑

บทท่ี ๖ แมไ่ ก่กับลกู ไก่ (๒) จำานวน ๓ ชว่ั โมง

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

๑. ม�ตรฐ�น
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ ระบวนการอา่ นสรา้ งความรแู้ ละความคดิ เพอื่ นาำ ไปใชต้ ดั สนิ ใจ แกป้ ญั หาในการดาำ เนนิ
ชีวติ และมนี สิ ัยรักการอ่าน
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภมู ิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เปน็ สมบัติของชาติ

๒. ตวั ชีว้ ัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสียงคาำ คาำ คลอ้ งจอง และขอ้ ความส้นั ๆ
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคาำ และข้อความท่อี ่าน
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขยี นพยัญชนะ สระ วรรณยกุ ต์ และเลขไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๓ เรยี บเรียงคาำ เป็นประโยคงา่ ย ๆ

ส�ระส�ำ คัญ

การเรยี นรกู้ ารเขยี นและการอา่ นสะกดคาำ ทป่ี ระสมสระมตี วั สะกด บอกความหมายและหลกั การใช้ จงึ จะสามารถ
นาำ คำาไปใช้ไดถ้ ูกตอ้ งตามสถานการณ์ การอ่านเร่ืองสน้ั ๆ สามารถสร้างนิสยั รกั การอา่ นของผู้เรยี น

จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

๑. สามารถอ่านคาำ ทีป่ ระสมสระมีตัวสะกดได้
๒. สามารถแต่งประโยคส้ันๆ ได้
๓. บอกความหมายของคำาได้

ส�ระก�รเรียนรแู้ กนกล�ง

๑. พยัญชนะ สระ และวรรณยกุ ต์
๒. การสะกดคำา การแจกลูก และการอา่ นเป็นคำา
๓. การแตง่ ประโยค
๔. การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคาำ คาำ คลอ้ งจอง และข้อความท่ีประกอบดว้ ย คำาพน้ื ฐาน คอื

คำาทใ่ี ชใ้ นชวี ิตประจำาวัน ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คาำ

กระบวนก�รจดั ก�รเรียนรู้

๑. ข้ันน�ำ เข้�สบู่ ทเรยี น
๑. คณุ ครูให้นกั เรยี นเบรนยมิ การร้องเพลงและทาำ ท่าทางประกอบเพลง “หากพวกเรากำาลงั สบาย” ๕ นาที
๒. เปล่ียนท่อนร้อง ให้นักเรียนทำาอย่างอ่ืนนอกจาก
ตบมอื เชน่ กระทบื เทา้ ตบบา่ ตวั เอง หวั เราะ เปน็ ตน้

ตบมือ กระทบื เท้า หวั เราะ

บริษัทธารปัญญา จาำ กดั สงวนลขิ สิทธิ์ © ๒๕๖๒ 43

๒. ขน้ั น�ำ เสนอความรู้
๑. คุณครูแนะนำ�คำ�ท่ปี ระสมสระ - ี มตี ัวสะกด โดยแสดงบตั รภาพ บัตรคำ� เช่น
รดี คบี ฉดี ปกี เปน็ ตน้
๒. รอบแรกคุณครูอ่าน และสะกดใหน้ ักเรียนฟังกอ่ น
๓. คุณครูชี้คำ� และให้นักเรียนอ่านสะกดทีละคำ� ยกตัวอย่างคำ�อ่ืนอีก เพ่ือให้
เดก็ หดั สะกดจนคลอ่ ง

๓. ขน้ั ลงมือเรยี นรู้
๑. คุณครตู ิดบตั รค�ำ ท่ปี ระสมสระ - ี มตี ัวสะกดบนกระดานเคลอื่ นที่
๒. คุณครูช้ี และอ่านไปทีละคำ� ให้นกั เรยี นอ่านตาม
๓. ให้นักเรียนเขียนตามคำ�บอก โดยให้เวลานักเรียนดูคำ�ที่ติดบนกระดาน
เคลอื่ นท่ใี ห้ดี ประมาณ ๓ นาที ปนี บีบ รบี

๔. ก อ่ นทคี่ ณุ ครจู ะใหน้ กั เรยี นเขยี นค�ำ ศพั ทต์ ามค�ำ บอก ตอ้ งบอกนกั เรยี น ปกี ซกี ขดี
กอ่ นวา่ คณุ ครจู ะปดิ ค�ำ ใด ค�ำ เตอื นนจี้ ะท�ำ ใหน้ กั เรยี นพงุ่ ความสนใจไปที่ ซดี หบี ตีน
ค�ำ ศพั ท์ และจะพยายามทอ่ งใหไ้ ด้ จากนน้ั คณุ ครกู ลบั ดา้ นบตั รค�ำ แลว้
ใหน้ ักเรียนเขียนลงในสมุด ทำ�เชน่ นจ้ี นครบทกุ ค�ำ
๕. ค ุณครูเฉลยโดยการพลิกคำ�กลับมาทั้งหมด ให้นักเรียนตรวจสอบกับงานเขียนของตัวเอง ถ้ามีคำ�ผิดให้
นักเรียนเขียนแกไ้ ขใหม่

๔. ขน้ั สรปุ ความรู้
๑. คณุ ครทู บทวนเนอื้ หา โดยให้นักเรยี นดูในหนังสือเรยี น
๒. ใหน้ กั เรยี นท�ำ ใบงาน อักษรซอ่ นค�ำ
๓. น�ำ ใบงานไปตดิ ลงในสมุด

๕. ขัน้ ประยกุ ต์ใชค้ วามรู้

๑. คณุ ครูแจกใบงาน ดินสอแต่งประโยค
๒. น กั เรยี นแตล่ ะคนไมจ่ �ำ เปน็ ตอ้ งแตง่ ประโยคเหมอื น

กัน
๓. ตดิ ใบงานดนิ สอแตง่ ประโยคลงในสมุด

เครอื่ งมือ - ส่ือการเรียนรู้

๑. เพลง หากพวกเราก�ำ ลงั สบาย
๒. บัตรภาพ บตั รคำ� สระ -ี มีตวั สะกด
๓. กระดานเคลื่อนที่
๔. ใบงาน อกั ษรซ่อนค�ำ
๕. ใบงาน ดินสอแต่งประโยค (3D-GO : Fan)

การวดั และประเมนิ ผล

๑. สงั เกตพฤติกรรมการอ่าน / การออกเสยี ง / การสะกดค�ำ ของนักเรยี น
๒. ป ระเมินผลจากคะแนนการท�ำ แบบฝกึ หัดของนกั เรยี น
(การวัดและการประเมินผล คุณครูสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม บางช้ันเรียนอาจมีการทดสอบ
กอ่ นเรยี น - หลังเรยี น การเขยี นตามคำ�บอก การทดสอบการอ่าน ฯลฯ)

บรษิ ัทธารปัญญา จ�ำ กัด สงวนลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ 44

ใบง�นประกอบแผนก�รจดั ก�รเรยี นรู้ บทที่ ๖ (๒) :

อกั ษรซ่อนค�ำ

 หาคาำ ศัพท์ท่ซี อ่ นอยู่ในตารางอกั ษรซ่อนคาำ ตามคำาศพั ทท์ ่ีกำาหนดให้

รีดผ�้ ปนี ร้วั ฉีดย� ปีกไก่ ตีนก�

ช�วจนี ฝ�หีบ มดี บ�ด คบี ไว้ ผ�่ ซกี
ก ย ง พ แ ฟ ปี ค ต
ต จ ช า ว จี น ย มี
รี ม น ฝ ไ น รั้ ว ด
ด ป ไ บ คี อ ว ง บ
ผ้ ฝ า หี บ ส ล ผ่ า
า เ ลอไหตาด
ง พ ข เ ว้ ท จ ซี จ
มบแ ง ผพมกถ
ช ไ ตี น ก า อ ฟ ค
ฉี ด ย า ถ ย าำ ช ใ
ข ภ เ ปี ก ไ ก่ ข ถ

บรษิ ทั ธารปญั ญา จาำ กดั สงวนลขิ สิทธิ์ © ๒๕๖๒ 45

ใบง�นประกอบแผนก�รจัดก�รเรยี นรู้ บทท่ี ๖ (๒) :

ดินสอแตง่ ประโยค (3D-GO : Fan)

 แตง่ ประโยคจากคาำ ที่กาำ หนดให้ แล้วพับใบงานสลับไปมา จากนน้ั อติดลงในสมุด

ตัดตามรอยประ
พบั

ดินสอแตง่ ประโยค พับ

เต�รดี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- พบั

มีปกี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- พับ
พบั
ปีนร้ัว

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฉีดย�

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- พับ

รบี ม�

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- พบั

ขีดเส้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พับ

ทากาว

 46

บริษทั ธารปญั ญา จำากัด สงวนลิขสทิ ธ์ิ © ๒๕๖๒

แผนก�รจดั ก�รเรยี นรู้
หน่วยก�รเรียนรู้ อ�่ นออก เขียนได้ เลม่ ๒
กล่มุ ส�ระก�รเรยี นรูภ้ �ษ�ไทย ช้นั ประถมศกึ ษ�ปีท่ี ๑

บทที่ ๖ แม่ไก่กับลกู ไก่ (๓) จาำ นวน ๔ ชว่ั โมง

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ 47

๑. ม�ตรฐ�น
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ ระบวนการอา่ นสรา้ งความรแู้ ละความคดิ เพอ่ื นาำ ไปใชต้ ดั สนิ ใจ แกป้ ญั หาในการดาำ เนนิ
ชวี ิต และมีนิสยั รกั การอา่ น
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภมู ิปัญญาทางภาษา และรกั ษาภาษาไทยไวเ้ ปน็ สมบตั ิของชาติ

๒. ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสียงคาำ คำาคล้องจอง และขอ้ ความสน้ั ๆ
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคาำ และขอ้ ความทอี่ า่ น
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขยี นพยัญชนะ สระ วรรณยกุ ตแ์ ละ เลขไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขยี นสะกดคาำ และบอกความหมายของคำา

ส�ระส�ำ คญั

การเรียนรูก้ ารผนั สยี งคำาอกั ษรกลาง สงู ต่ำา บอกความหมายและหลกั การใช้ จงึ จะสามารถนำาคำาไปใชไ้ ดถ้ ูกตอ้ ง
ตามสถานการณ์ การอา่ นเรอ่ื งส้ันๆ สามารถสร้างนิสยั รกั การอ่านของผเู้ รยี น

จุดประสงค์ก�รเรยี นรรู้

๑. สามารถอ่านคำาท่ีประสมสระมตี วั สะกดได้
๒. อ่านเร่อื งสนั้ หรือนิทานได้
๓. บอกความหมายของคาำ ได้

ส�ระก�รเรียนรแู้ กนกล�ง

๑. พยัญชนะ สระ และวรรณยกุ ต์
๒. การสะกดคาำ การแจกลูก และการอา่ นเปน็ คาำ
๓. การผันคาำ
๔. การอา่ นออกเสียงและบอกความหมายของคาำ คาำ คล้องจอง และข้อความทีป่ ระกอบด้วย คำาพ้นื ฐาน คือ

คาำ ทีใ่ ช้ในชีวิตประจำาวัน ไมน่ อ้ ยกวา่ ๖๐๐ คำา

กระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้

๑. ขน้ั นำ�เข้�ส่บู ทเรียน
๑. คณุ ครใู หน้ ักเรียนเบรนยิม รอ้ งเพลง กรรไกร ไข่ ผ้าไหม และทำาท่าทางประกอบจังหวะ
๒. ให้นกั เรยี นทำาคนเดยี วกอ่ น แล้วจบั คู่เล่นกับเพ่ือน
๓. เริ่มจากสเต็ปช้า และเพิ่มความเร็วขึ้นเร่ือยๆ
(คุณครูต้องพิจารณาดูด้วยว่า นักเรียนสามา
รถทำาได้ในระดับความเร็ว แค่ไหน)
กรรไกร ไข่ ผา้ ไหม ๑ ใบ
บรษิ ทั ธารปญั ญา จาำ กัด สงวนลขิ สิทธ์ิ © ๒๕๖๒

๒. ขนั้ นำ�เสนอคว�มรู้
๑. คณุ ครแู สดงชาร์ตผันเสียงคาำ ประสมสระ - ิ มีตวั สะกด ทข่ี ้ึนตน้ ด้วยอกั ษรกลาง อักษรสูง อกั ษรตา่ำ บน
กระดานเคล่ือนท่ี
๒. สอนใหน้ กั เรยี นอา่ นผันเสียงไปทีละชาร์ตให้ครบ
๓. ฝึกใหอ้ ่านหลายๆ รอบ จนนักเรียนสามารถสะกดคำาได้คล่อง
๔. ใหน้ ักเรียนหดั อา่ นคำาทีป่ ระสมสระ -ิ มตี วั สะกดจากหนังสอื เรียน
๕. การสอนคาำ ทีป่ ระสมสระ -ี มีตวั สะกด ที่ขึ้นตน้ ด้วยอักษรกลาง อักษรสงู อักษรตา่ำ สามารถใชข้ ั้นตอน
การสอนสระ -ิ ได้

๓. ขั้นลงมอื เรยี นรู้
๑. คณุ ครตู ดิ บตั รคาำ ทป่ี ระสมสระ - ิ และ สระ -ี มตี วั สะกด บนกระดาน
(สระละ ๑๐ คาำ )
๒. ให้นักเรียนเล่นเกม “แข่งกันเขียน” โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น ๓
ทีม
๓. คณุ ครบู อกนกั เรยี นวา่ จะใหแ้ ขง่ เขยี นตามคาำ บอก ตามคาำ ทคี่ รสู อน
ใหเ้ วลานักเรยี นแตล่ ะทีมจาำ คาำ ศพั ท์ ๕ นาที
๔. คณุ ครเู อาบัตรคำาทตี่ ิดบนกระดานออก
๕. คณุ ครูอา่ นคำาศพั ท์ทลี ะคาำ ใหต้ ัวแทนแตล่ ะทมี วิ่งออกมาเขียนคาำ น้นั ใหเ้ วลา ๑ นาที / คำา
๖. ทมี ท่เี ขียนถูกมากทส่ี ุดคือผ้ชู นะ

๔. ข้นั สรุปคว�มรู้
๑. ทบทวนความเข้าใจของนกั เรยี น โดยใหอ้ า่ นนิทาน เร่อื ง
“ปลาตีน กับ ปกู ้ามดาบ” พรอ้ มกนั
๒. ใหน้ กั เรยี นทาำ ใบงาน หนา้ ตา่ งแตง่ ประโยค แลว้ ตดิ ลงใน
สมุด
๓. ทาำ แบบฝึกหัดในหนังสอื เรียน

๕. ขน้ั ประยกุ ตใ์ ช้คว�มรู้
๑. คณุ ครูแจกใบงาน เขียนเรอ่ื งสนั้
๒. เมือ่ ทาำ ใบงานเสร็จแลว้ ตดิ ใบงานลงในสมดุ
๓. คณุ ครูให้นักเรยี นอ่านเร่อื งส้นั ของตัวเองให้เพ่ือนฟัง

เครอื่ งมอื - สื่อก�รเรียนรู้ 4๘

๑. บัตรคาำ ประสมสระ -ิ และ สระ -ี มีตัวสะกด ที่ข้นึ ตน้ ด้วยอักษรกลาง อกั ษรสูง อักษรตา่ำ
๒. กระดานเคล่อื นที่
๓. ใบงานแยกคำาทีป่ ระสมสระ -ิ และสระ -ี มตี วั สะกด
๔. ใบงานหนา้ ตา่ งแต่งประโยค (3D-GO : Windows 10 บาน)
๕. ใบงานหัดแตง่ เร่อื งส้ัน

ก�รวัดและประเมินผล

๑. สังเกตพฤตกิ รรมการอ่าน / การออกเสยี ง / การสะกดคาำ ของนักเรียน
๒. ประเมนิ ผลจากคะแนนการทำาแบบฝึกหัดของนักเรยี น
(การวัดและการประเมินผล คุณครูสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม บางช้ันเรียนอาจมีการทดสอบ
ก่อนเรียน - หลงั เรยี น การเขยี นตามคำาบอก การทดสอบการอ่าน ฯลฯ)

บริษทั ธารปญั ญา จำากดั สงวนลขิ สิทธิ์ © ๒๕๖๒

ใบง�นประกอบแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ บทท่ี ๖ (๓) :

หน�้ ต�่ งแตง่ ประโยค (3D-GO : Windows 10 บ�น)

 แตง่ ประโยคจากคำาศพั ท์ทีก่ าำ หนดให้ลงใน 3D-GO : Window 10 บาน

ตัดตามรอยประ
พับ

กิ้งก่�

สงิ โต
ฉีดย�

ปนี ร้วั

ปล�ตีน



พบั พับ

บรษิ ัทธารปญั ญา จาำ กัด สงวนลขิ สิทธ์ิ © ๒๕๖๒ 4๙

ใบง�นประกอบแผนก�รจดั ก�รเรียนรู้ บทที่ ๖ (๓) :

หัดแตง่ เร่ืองสั้น

 หัดแตง่ เรื่องสนั้ จากคาำ ทก่ี าำ หนดให้ เขยี นช่ือเรอื่ งพร้อมวาดภาพประกอบ

ลิง กนิ ปีน กิง่ ไม้ ก้งิ ก�่

ช่อื เรอื่ ง -------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษทั ธารปญั ญา จำากัด สงวนลิขสิทธ์ิ © ๒๕๖๒ 50


Click to View FlipBook Version