The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นป.5

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Miss Sukama Sateng, 2022-07-08 00:36:44

รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นป.5

รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นป.5

โรงเรยี นนิคมพฒั นา 6

Nikhompatana 6 SCHOOL

รายงานผลการเยยี่ มบา้ น
นกั เรยี นชนั้ ประถมศกึ ษาปี ที่

5 ปี การศกึ ษา 2565

นางสาวซุกมา สะเตง
ตาแหน่ง ครู

บนั ทกึ ขอ้ ความ

สว่ นราชการ โรงเรยี นนคิ มพฒั นา 6

ที่ / 2565 วนั ท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565

เรอ่ื ง รายงานผลการเย่ียมบา้ นนกั เรยี นช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 5 ปกี ารศึกษา 2565

เรยี น ผูอ้ านวยการโรงเรียนนคิ มพฒั นา 6

ด้วยข้าพเจ้านางสาวซุกมา สะเตง ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนนิคมพัฒนา 6 ตามคาสั่งเร่ือง แต่งต้ัง
คณะกรรมการดาเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเย่ียมบ้านนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเฝ้าระวังปัญหานักเรียน ออกกลางคันและปัญหาพฤติกรรมเส่ียงของนักเรียนกากับ
ดแู ลและแก้ไขปัญหาพฤตกิ รรม ตลอดจนใหก้ ารช่วยเหลอื นกั เรยี น ตามระบบการดูแลช่วยเหลอื นักเรยี น

กิจกรรมการเย่ียมบ้านนักเรียน เป็นหน่ึงกิจกรรมตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน บัดน้ี
การเยยี่ มบา้ นนักเรียน บัดนก้ี ารเยีย่ มบ้านนักเรียนชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 5 ได้ส้ินสุดลงแล้วจงึ ขอรายงานผล การ
เยย่ี มบา้ นนกั เรียน ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565 ตามเอกสารท่แี นบมาดว้ ยนี้

จงึ เรยี นมาเพื่อโปรดทราบ

ลงช่อื .............................................
(นางสาวซกุ มา สะเตง)
ตาแหนง่ ครูคำนำ

โรงเรียนนิคมพัฒนำ 6 ได้ดำเนินกำรจัดให้มีกิจกรรมกำรเย่ียมบ้ำนนักเรียน ประจำปี
กำรศึกษำ 2565 ขึ้น ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีมีควำมสำคัญและจำเป็นอย่ำงย่ิงในกำรรู้จักนักเรียนเป็น
รำยบคุ คล รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงบ้ำนกับโรงเรยี น ระหว่ำงครแู ละผู้ปกครอง
นกั เรียน เพือ่ เปน็ กำรหำแนวทำงร่วมกันในกำรส่งเสรมิ พฒั นำ ป้องกนั และแกไ้ ขปัญหำ โดยให้ตรง
กับควำมต้องกำรของนักเรียนตำมกระบวนกำรของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเพ่ือให้กำร
ดำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งมีครูท่ีปรึกษำเป็นบุคลำกร
หลักในกำรดำเนินงำนและกำรได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน รวมไปถึง
หน่วยงำนภำยนอกท่ีมีส่วนเก่ยี วขอ้ งกับกำรดแู ลช่วยเหลือนกั เรยี น

กำรจัดทำรำยงำนผลกำรเยีย่ มบ้ำนนักเรยี น จึงเปน็ กำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรเย่ยี มบ้ำน
นักเรียนของครูท่ีประจำชั้น เพ่ือเป็นกำรทำควำมรู้จักนักเรียน และนำข้อมูลพื้นฐำนที่ได้จำกกำร
เยี่ยมบ้ำนใชส้ ำหรบั ชว่ ยเหลอื นักเรียนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนกั เรียน อันท่จี ะนำไปสกู่ ำรวำง
แผนกำรดำเนนิ งำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนกั เรยี นของในโรงเรียนตอ่ ไป

ลงชื่อ.................................................
(นำงสำวซกุ มำ สะเตง)

ครูท่ีประจำชั้นประถมศึกษำปที ่ี 5สารบญั หน้า

เรือ่ ง ก

บนั ทกึ ขอ้ ความรายงานผลการเยย่ี มบา้ นนกั เรยี น ค
คานา 1
สารบญั 2
รายชอ่ื นกั เรยี นในความดูแล
แบบสรปุ การเยย่ี มบา้ นนกั เรยี น
ภาคผนวก

แบบบนั ทกึ การเย่ยี มบา้ นรายบุคคล

รายช่ือนกั เรียนชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 5 จานวน 20 คน

เดก็ ชาย รตั พล เครอื ศรี
เดก็ หญิง นรู อยั นาตาชา อาแว
เดก็ ชาย เจ๊ะซาโรล สามานงุ ซา
เดก็ หญิง อาฟี นี บนิ มะ
เดก็ ชาย อบั ดลุ รอซกั ตาเละ
เดก็ หญิง นรุ นาซูฮาร์ เง๊าะ
เดก็ หญิง แวอีซะห์ แวอบั ดลุ
เดก็ ชาย อนาวลิ มะ
เดก็ ชาย อลั ดลุ อาซสิ ดือราแม
เดก็ ชาย มะญาสรนั วาเลาะ
เดก็ หญิง นอู ยั ดา อเู ซ็ง
เดก็ หญิง ตว่ นนสั รี ยโู ซ๊ะ
เดก็ ชาย ฟัรฮาน เจ๊ะแว
เดก็ หญิง นรุ อ์ ฟั นนั อาแวเลาะ
เดก็ ชาย วรายุ ขวญั พกุ
เดก็ ชาย ยทุ ธภมู ิ ทองอนิ ทราช
เดก็ ชาย ณฐั พงค์ ทองอินทราช
เดก็ หญิง แวฮาบีบะห์ มะแซ
เดก็ หญิง อสั วานีย์ เจะซอ
เดก็ หญิง รุสนีตา หะยีมะ

สรปุ ผลการการเยย่ี มบา้ นนกั เรียน

ระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 5 ปกี ารศกึ ษา 2565

1. จานวนนักเรียนทงั้ หมด .......20......... คน จานวนนกั เรยี นทเี่ ยี่ยมบา้ น .........20............. คน

คิดเป็นรอ้ ยละ ....100............

2. อาชพี /การศึกษาของผปู้ กครอง

อาชีพ การศึกษา จานวน …30……คน
 เกษตรกร จานวน ...38.......คน  ประถมตน้ จานวน …3……คน
 รับจ้าง จานวน ....-......คน  ประถมปลาย

 พนกั งานบริษทั จานวน .....-.....คน  ปวช./ปวส. จานวน …-……คน
 ข้าราชการ
 ค้าขาย จานวน .....-....คน  มธั ยมศึกษาตอนต้น จานวน …4……คน

จานวน .....-...คน  มัธยมศกึ ษาตอนปลาย จานวน …-……คน

 ธุรกจิ ส่วนตัว จานวน .....-.....คน  ปรญิ ญาตรี จานวน …1…คน
จานวน …-……คน
 อ่ืน ๆ ระบุ  สงู กวา่ ปริญญาตรี

1) ..............-............ จานวน .....-..... คน

2) ...............-..............จานวน ......-.... คน

3. ความสมั พันธใ์ นครอบครวั

3.1 สมาชกิ ในครอบครวั มีเวลาอย่รู ่วมกนั ก่ีช่วั โมงต่อวัน

 1 – 8 ชั่วโมง จานวน ...25...... คน  มากกว่า 8 ช่วั โมง จานวน ...13....... คน

3.2 ความสัมพนั ธร์ ะหว่างนักเรยี นกับสมาชิกในครอบครวั

สนิทสนม เฉยๆ หา่ งเหนิ ขัดแยง้ ไมม่ ี

สมาชกิ จานวน (คน) จานวน (คน) จานวน (คน) จานวน (คน) จานวน (คน)

บิดา 10 - - - -

มารดา 10 - - - -

พี่ชาย/น้องชาย -----

พ่ีสาว/น้องสาว -----

ปู่/ย่า/ตา/ยาย 5- - - -

ญาติ 13 - - - -

อน่ื ๆ .......................... - - - - -

3.3 กรณีท่ีผปู้ กครองไม่อยูบ่ ้านฝากเดก็ นักเรียนอยูบ่ ้านกับใคร (ตอบเพียง 1 ขอ้ )

 ญาติ จานวน ....5...... คน  เพ่ือนบ้าน จานวน .....-..... คน

 นกั เรียนอยู่บ้านดว้ ยตนเอง จานวน ....15...... คน

 อนื่ ๆ ระบุ......-.......

3.4 รายได้เฉล่ยี ต่อคน (รวมรายไดค้ รวั เรือน หารด้วยจานวนสมาชกิ ท้งั หมด)
 ตา่ กว่า 3,000 บาท/คน จานวน .....-....... คน

 3,001 – 5,000 บาท/คน จานวน .....20....... คน

 5,001 – 10,000 บาท/คน จานวน ......-...... คน

 10,001 – 15,000 บาท/คน จานวน ......-...... คน

 มากกวา่ 15,000 บาท/คน จานวน ......-...... คน

3.5 นกั เรียนไดร้ บั ค่าใช้จ่ายจาก

 ผ้ปู กครอง จานวน ......-...... คน

 บิดาหรือมารดา จานวน ......15...... คน

 ตา/ยาย/ป/ู่ ยา่ จานวน .......-..... คน

 ลุง/ป้า/นา้ /อา จานวน .......-..... คน

 พ่ีสาว/พช่ี าย จานวน ........-.... คน

. นักเรยี นทางานหารายได้ จากอาชพี

 รับจ้าง จานวน ....-...... คน  อนื่ ๆ จานวน .....-....... คน

3.6 สิ่งทผ่ี ปู้ กครองต้องการให้โรงเรียนชว่ ยเหลือนกั เรยี น

 ดา้ นการเรยี น จานวน .....-...... คน

 ด้านเศรษฐกจิ จานวน ......20..... คน

 ด้านพฤติกรรม จานวน .......-..... คน

 อื่นๆ .......... จานวน .......-..... คน

3.7 ความช่วยเหลอื ทค่ี รอบครัวเคยได้รับจากหน่วยงานหรือต้องการได้รบั การชว่ ยเหลอื

 เบีย้ ผูส้ ูงอายุ  เบย้ี ผสู้ ูงอายุ

 อื่นๆ ...-....... จานวน ......-...... คน

3.8 ขอ้ หว่ งใยของผู้ปกครองท่มี ตี ่อนักเรยี น

(1) ..เรือ่ งการเรยี น........................................................................................................................

(2) ..พฤติกรรมของผเู้ รยี น............................................................................................................

(3) ...............................................................................................................................................

4. พฤตกิ รรมและความเสี่ยง

4.1 สุขภาพ

 ร่างกายไมแ่ ข็งแรง จานวน ......-......คน

 มีโรคประจาตัวหรือเจบ็ ป่วยบ่อย จานวน ......-......คน

 มีภาวะทุพโภชนาการ จานวน ......-......คน

 ป่วยเปน็ โรคร้ายแรง/เรอ้ื รัง จานวน ......-......คน

 สมรรถภาพทางร่างกายต่า จานวน ......-......คน

4.2 สวัสดิการหรอื ความปลอดภยั

 พอ่ แมแ่ ยกทางกัน หรอื แต่งงานใหม่ จานวน ......5......คน

 มีบุคคลในครอบครัวเจ็บปว่ ยด้วยโรครา้ ยแรง/เร้ือรัง/ติดตอ่ จานวน .....-.......คน

 บคุ คลในครอบครวั เลน่ การพนัน จานวน ......-......คน

 ไมม่ ผี ู้ดูแล จานวน .....-.......คน

 ถูกทารุณ/ทารา้ ยจากบุคคลในครอบครวั หรือเพ่ือนบา้ น จานวน .....-.......คน

 เล่นการพนัน จานวน ......-......คน

 ทพ่ี กั อาศัยอยใู่ นชมุ ชนแออัดหรอื ใกลแ้ หลง่ มั่วสุม/สถานเรงิ รมณ์ จานวน .....-.......คน

 บคุ คลในครอบครัวติดสารเสพตดิ จานวน ......-......คน

 มคี วามขัดแยง้ /ทะเลาะกันในครอบครวั จานวน .....-......คน

 มคี วามขดั แย้งและมกี ารใช้ความรนุ แรงในครอบครัว จานวน ......-......คน

 ถกู ล่วงละเมิดทางเพศ จานวน .....-.......คน

4.3 ระยะทางระหว่างบ้านไปโรงเรียน (ไป/กลับ)

 1- 5 กิโลเมตร จานวน .....4.......คน  11- 15 กิโลเมตร จานวน ......-......คน

 6 - 10 กโิ ลเมตร จานวน .....15.......คน 16 - 20 กโิ ลเมตร จานวน ......-......คน

 มากกวา่ 20 กิโลเมตร จานวน ......-....... คน

4.4 สภาพท่ีอยู่อาศัย ดังน้ี

 สภาพบา้ นแขง็ แรง ปลอดภยั จานวน ......20......คน

 สภาพบ้านชารุดทรดุ โทรม หรอื บา้ นทาจากวัสดุพืน้ บา้ น เช่น ไม้ไผ่ ใบจาก

หรือวัสดเุ หลือใช้ จานวน .....-.......คน

 ไม่มหี ้องส้วมในท่ีอยู่อาศัยและบรเิ วณ จานวน ......-......คน

4.5 ภาระงานความรับผิดชอบของนักเรียนทมี่ ีตอ่ ครอบครัว

 ชว่ ยงานบา้ น จานวน ......-......คน

 ชว่ ยดแู ลคนเจบ็ ป่วย/พกิ าร จานวน ......-......คน

 ชว่ ยค้าขายเล็กๆ นอ้ ยๆ ทางานแถวบา้ น จานวน ......-......คน

 ทางานแถวบ้าน จานวน ......-......คน

 ชว่ ยงานในนาไร่ จานวน ......-......คน

 อ่นื ๆ จานวน ......-......คน

4.6 กจิ กรรมยามวา่ งหรืองานอดิเรก

 ดทู ีวี/ ฟงั เพลง จานวน ....20......  ไปเทย่ี วหา้ ง/ดหู นัง จานวน ....-......คน

คน

 อ่านหนงั สือ จานวน ....-......คน  ไปหาเพื่อน จานวน ....-......คน

 แวน้ /สก๊อย จานวน ....-......คน  เลน่ เกมคอม / มือถือ จานวน .....-.....คน

ไปสวนสาธารณะ จานวน ....-......คน  ไปรา้ นสนุ๊กเกอร์ จานวน ....-......คน

 อื่นๆ จานวน ....-......คน

4.7 พฤตกิ รรมการใชส้ ารเสพติด

 คบเพ่ือนในกลุ่มทใี่ ช้สารเสพติด จานวน .....-.....คน

 อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ใี ช้สารเสพติด จานวน .....-.....คน

 เปน็ ผู้ติดบุหร่ี สุรา หรอื การใชส้ ารเสพติดอื่นๆ จานวน .....-.....คน

 สมาชกิ ในครอบครัวข้องเก่ียวกับยาเสพติด จานวน .....-.....คน

 ปัจจบุ นั เกี่ยวข้องกับสารเสพติด จานวน .....-.....คน

4.8 พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง

 มกี ารทะเลาะววิ าท จานวน ....-.....คน

 ทารา้ ยร่างกายผู้อ่นื จานวน ....-......คน

 กา้ วร้าว เกเร จานวน ......-....คน

 ทารา้ ยรา่ งกายตนเอง จานวน .....-.....คน

 ทะเลาะวิวาทเป็นประจา จานวน .....-.....คน

4.9 พฤติกรรมทางเพศ

 อยู่ในกลมุ่ ขายบริการ จานวน .....-.....คน

 ขายบรกิ ารทางเพศ จานวน .....-.....คน

 ตัง้ ครรภ์ จานวน .....-.....คน

 มกี ารมัว่ สุมทางเพศ จานวน ......-....คน

 ใช้เคร่ืองมือสือ่ สารทเ่ี กย่ี วขอ้ งกับด้านเพศเป็นเวลานานและบ่อยครงั้ จานวน .....-.....คน

 หมกมุ่นในการใชเ้ คร่ืองมือส่ือสารท่ีเก่ียวข้องทางเพศ จานวน .....-.....คน

4.10 การตดิ เกม

 เล่นเกมเกนิ วันละ 1 ช่ัวโมง จานวน ....-......คน

 ใช้จ่ายเงินผดิ ปกติ จานวน .....-.....คน

 ใชเ้ วลาเล่นเกมเกนิ 2 ชวั่ โมง จานวน .....-.....คน

 ขาดจินตนาการและความคดิ สรา้ งสรรค์ จานวน .....-.....คน

 หมกมุ่น จรงิ จังในการเล่นเกม จานวน .....-.....คน

 เกบ็ ตวั แยกจากกลุ ่มเพ่อื น จานวน ......-....คน

 รา้ นเกมอยู่ใกล้บ้านหรือโรงเรยี น จานวน .....-.....คน

 ใชเ้ งนิ สิ้นเปลืองโกหก ลกั ขโมยเงนิ เพื่อเลน่ เกม จานวน .....-.....คน

 อืน่ ๆ จานวน .....-.....คน

4.11 การเขา้ ถึงสื่อคอมพวิ เตอร์และอินเตอรเ์ น็ตทบี่ า้ น

 สามารถเขา้ ถึง internet ได้จากบา้ น จานวน ....15......คน

 ไมส่ ามารถเขา้ ถึง internet ได้จากบ้าน จานวน .....5.....คน

4.12 การใช้เครื่องมือสือ่ สารอิเลก็ ทรอนิกส์

 เคยใช้โทรศัพท์มอื ถอื ในระหว่างการเรยี น จานวน .....6.....คน

 เข้าใช้ Line , facebook, twitter หรือ chat (เกินวันละ 1 ชว่ั โมง)

จานวน .....6.....คน

 ใช้โทรศพั ท์มือถือในระหว่างเรียน 2 – 3 วนั จานวน ....6......คน

 เขา้ ใช้ Line , facebook, twitter หรือ chat (เกนิ วนั ละ 2 ช่ัวโมง)

จานวน ....-......คน

ภาคผนวก

ภาพถ่ายบา้ นนกั เรียนท่ีไดร้ ับการยย่ี มบา้ น
เด็กชายอบั ดุลอาซิส ดือราแม

รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพภายนอกบา้ นนกั เรียน

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบา้ นนกั เรียน

ลงช่ือ ............................................... ครูผเู้ ยย่ี มบา้ น

ภาพถ่ายบา้ นนกั เรียนที่ไดร้ ับการยยี่ มบา้ น
เด็กหญิงแวอีซะห์ แวอบั ดุลเลาะ

รูปท่ี 1 ภาพถ่ายสภาพภายนอกบา้ นนกั เรียน

รูปท่ี 2 ภาพถ่ายภายในบา้ นนกั เรียน

ลงชื่อ ............................................... ครูผเู้ ยยี่ มบา้ น

ภาพถ่ายบา้ นนกั เรียนท่ีไดร้ ับการยย่ี มบา้ น
เด็กหญิงอลั วานีย์ เจะซอ

รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพภายนอกบา้ นนกั เรียน

รูปท่ี 2 ภาพถ่ายภายในบา้ นนกั เรียน

ลงช่ือ ............................................... ครูผเู้ ยยี่ มบา้ น

ภาพถ่ายบา้ นนกั เรียนท่ีไดร้ ับการยย่ี มบา้ น
เด็กหญิงตว่ นนสั รี ยโู ซะ

รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพภายนอกบา้ นนกั เรียน

รูปท่ี 2 ภาพถ่ายภายในบา้ นนกั เรียน

ลงชื่อ ............................................... ครูผเู้ ยยี่ มบา้ น

ภาพถ่ายบา้ นนกั เรียนท่ีไดร้ ับการยย่ี มบา้ น
เดก็ ชายเจะ๊ ซาโรล สามานุงซา

รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพภายนอกบา้ นนกั เรียน

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบา้ นนกั เรียน

ลงชื่อ ............................................... ครูผเู้ ยย่ี มบา้ น

ภาพถ่ายบา้ นนกั เรียนที่ไดร้ ับการยยี่ มบา้ น
เด็กชายอบั ดุลรอซกั ตาเละ

รูปท่ี 1 ภาพถ่ายสภาพภายนอกบา้ นนกั เรียน

รูปท่ี 2 ภาพถ่ายภายในบา้ นนกั เรียน

ลงช่ือ ............................................... ครูผเู้ ยยี่ มบา้ น

ภาพถ่ายบา้ นนกั เรียนที่ไดร้ ับการยยี่ มบา้ น
เด็กหญิงรุสนีตา หะยมี ะ

รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพภายนอกบา้ นนกั เรียน

รูปท่ี 2 ภาพถ่ายภายในบา้ นนกั เรียน

ลงชื่อ ............................................... ครูผเู้ ยย่ี มบา้ น

ภาพถ่ายบา้ นนกั เรียนที่ไดร้ ับการยย่ี มบา้ น
เดก็ อนาวลิ มะ

รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพภายนอกบา้ นนกั เรียน

รูปท่ี 2 ภาพถ่ายภายในบา้ นนกั เรียน

ลงช่ือ ............................................... ครูผเู้ ยย่ี มบา้ น

ภาพถ่ายบา้ นนกั เรียนท่ีไดร้ ับการยย่ี มบา้ น
เดก็ ชายมะญาสรัน วาเลาะ

รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพภายนอกบา้ นนกั เรียน

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบา้ นนกั เรียน

ลงช่ือ ............................................... ครูผเู้ ยยี่ มบา้ น

ภาพถ่ายบา้ นนกั เรียนท่ีไดร้ ับการยยี่ มบา้ น
เดก็ ชายฟัรฮาน เจะ๊ แว

รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพภายนอกบา้ นนกั เรียน

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบา้ นนกั เรียน

ลงชื่อ ............................................... ครูผเู้ ยย่ี มบา้ น

ภาพถ่ายบา้ นนกั เรียนท่ีไดร้ ับการยย่ี มบา้ น
เดก็ หญิงนุรนาซูฮาร์ เง๊าะ

รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพภายนอกบา้ นนกั เรียน

รูปท่ี 2 ภาพถ่ายภายในบา้ นนกั เรียน

ลงชื่อ ............................................... ครูผเู้ ยย่ี มบา้ น

ภาพถ่ายบา้ นนกั เรียนที่ไดร้ ับการยยี่ มบา้ น
เดก็ หญิงนุร์อฟั นนั อาแวเลาะ

รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพภายนอกบา้ นนกั เรียน

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบา้ นนกั เรียน

ลงชื่อ ............................................... ครูผเู้ ยย่ี มบา้ น

ภาพถ่ายบา้ นนกั เรียนท่ีไดร้ ับการยย่ี มบา้ น
เดก็ หญิงรุสนีตา หะยมี ะ

รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพภายนอกบา้ นนกั เรียน

รูปท่ี 2 ภาพถ่ายภายในบา้ นนกั เรียน

ลงช่ือ ............................................... ครูผเู้ ยยี่ มบา้ น

ภาพถ่ายบา้ นนกั เรียนท่ีไดร้ ับการยย่ี มบา้ น
เดก็ หญิงนูรอยั นาตาซา อาแว

รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพภายนอกบา้ นนกั เรียน

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบา้ นนกั เรียน

ลงชื่อ ............................................... ครูผเู้ ยย่ี มบา้ น

ภาพถ่ายบา้ นนกั เรียนท่ีไดร้ ับการยยี่ มบา้ น
เดก็ หญิงนูอยั ดา อูเซ็ง

รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพภายนอกบา้ นนกั เรียน

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบา้ นนกั เรียน

ลงชื่อ ............................................... ครูผเู้ ยย่ี มบา้ น

ภาพถ่ายบา้ นนกั เรียนท่ีไดร้ ับการยย่ี มบา้ น
เด็กหญิงแวฮาบีบะห์ มะแซ

รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพภายนอกบา้ นนกั เรียน

รูปท่ี 2 ภาพถ่ายภายในบา้ นนกั เรียน

ลงชื่อ ............................................... ครูผเู้ ยยี่ มบา้ น

ภาพถ่ายบา้ นนกั เรียนที่ไดร้ ับการยย่ี มบา้ น
เด็กชายณฐั พงค์ จาปา

รูปท่ี 1 ภาพถ่ายสภาพภายนอกบา้ นนกั เรียน

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบา้ นนกั เรียน

ลงช่ือ ............................................... ครูผเู้ ยย่ี มบา้ น

ภาพถ่ายบา้ นนกั เรียนท่ีไดร้ ับการยย่ี มบา้ น
เดก็ ชายยทุ ธภูมิ ทองอินทราช

รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพภายนอกบา้ นนกั เรียน

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบา้ นนกั เรียน

ลงช่ือ ............................................... ครูผเู้ ยย่ี มบา้ น

ภาพถ่ายบา้ นนกั เรียนที่ไดร้ ับการยยี่ มบา้ น
เดก็ ชายวรายุ ขวญั พกุ

รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพภายนอกบา้ นนกั เรียน

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบา้ นนกั เรียน

ลงชื่อ ............................................... ครูผเู้ ยย่ี มบา้ น

ภาพถ่ายบา้ นนกั เรียนท่ีไดร้ ับการยยี่ มบา้ น
เด็กชายรัตพล เครือศรี

รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพภายนอกบา้ นนกั เรียน

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบา้ นนกั เรียน

ลงชื่อ ............................................... ครูผเู้ ยยี่ มบา้ น
Click to View FlipBook Version