The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

พระนเรศวร และ ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ครูภัทรินญา, 2022-01-25 07:52:12

หน่วยที่ 5 พระนเรศวร

พระนเรศวร และ ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร

วชิ าประวัตศิ าสตร์ ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ ๓
กล่มุ สาระการเรยี นรสู้ ังคมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม

พระนเรศวรมหาราช จดั ทาโดย
และท้าวเทพกษัตรี ทา้ วศรสี นุ ทร นางสาวภทั รนิ ญา อดุ มผล
ครวู ทิ ยฐานะครูชานาญการ
โรงเรยี นบา้ นเจยี รดบั สานกั งานเขตหนองจอก

ประวตั ิศาสตร์ ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี ๓

ประวตั ิศาสตร์ ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี ๓

ประวตั ิศาสตร์ ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี ๓

https://www.youtube.com/watch?v=eQ31xWGQH1w&ab_channel=SitthakornIamyim

ประวตั ศิ าสตร์ ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี ๓

ภาพนี้ คอื ใคร.......

ประวัตศิ าสตร์ ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี ๓

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์
สาคัญในสมัยอยุธยา พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จ-
พระมหาธรรมราชากับพระวิสุทธิกษัตรี เสด็จพระราชสมภพเม่ือ พ.ศ.
๒๐๙๒ มีพระเชษฐภคินี คือ พระสุพรรณกัลยาและมีพระอนุชา คือ
พระเอกาทศรถ

ประวตั ิศาสตร์ ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี ๓

เม่ือทรงพระเยาว์ สมเด็จ
พ ร ะ น เ ร ศ ว ร ม ห า ร า ช เ ส ด็ จ ไ ป
ประทับที่กรุงหงสาวดี (เมืองหลวง
ของพม่า ในสมัยนั้น) จนกระทั่งใน
พ.ศ. ๒๑๒๗ สมเด็จพระนเรศวร

มหาราชทรงประกาศอิสรภาพจาก
พม่า ขณะท่ีทรงมีพระชนมายุ ๒๙
พรรษา ซ่ึงเป็นเวลาตอนปลายสมัย
ของพระราช

ประวัติศาสตร์ ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี ๓

ใ น ปี น ้ั น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
นเรศวรมหาราช ทรงทาสงคราม
ปอ้ งกันบ้านเมืองจากกองทัพพม่า
หลายครั้ง จนกระท่ังเม่ือพระราช
บิดาสวรรคต พระองค์เสด็จข้ึน
ครองราชสมบัติเม่ือ พ.ศ. ๒๑๓๓

ประวัติศาสตร์ ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี ๓

หลงั จากข้ึนครองราชย์ พระนเรศวรมหาราช ได้ทาสงคราม
กับพม่าครั้งสาคัญ น่ันคือ การทายุทธหัตถี (หมายถึง การต่อสู้กัน
ด้วยอาวุธบนหลังช้าง) กับพระมหาอุปราชาของพม่า จนได้รับชัย
ชนะ

ประวตั ิศาสตร์ ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ ๓

สงครามยทุ ธหัตถี

https://www.youtube.com/watch?v=sS6E-PwWI8I&ab_channel=SkybookChannel

ประวัติศาสตร์ ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ ๓

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นบรรพบุรุษไทยท่ีกอบ
กู้บ้านเมืองให้รอดพ้นจากการรุกรานจากข้าศึกศัตรู ทาให้
บา้ นเมอื งเกดิ ความสงบสุขและเป็นปึกแผ่นจนถงึ ปัจจุบัน

ประวัตศิ าสตร์ ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี ๓

ผลท่เี กดิ ข้ึนตอ่ ประเทศชาติ

ประวัติศาสตร์ ช้ันประถมศกึ ษาปีที่ ๓

สงครามยุทธหัตถี
แบบอยา่ งทีด่ ี

ประวตั ิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓

ประวตั ิศาสตร์ ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี ๓

สมเดจ็ พระนเรศวรมหาราชทรงเป็นบรรพบรุ ษุ
ไทยท่กี อบกบู้ า้ นเมืองใหร้ อดพ้นจากการรกุ ราน
จากขา้ ศึกศตั รู ทาใหบ้ า้ นเมอื งเกิดความสงบสขุ
และเป็นปึกแผ่นจนถึงปัจจบุ นั

ประวตั ิศาสตร์ ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ ๓

https://www.youtube.com/watch?v=DKhvipWaMT4&ab_channel=GOpaolo ประวตั ิศาสตร์ ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี ๓

ประวตั ิศาสตร์ ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี ๓

ทา้ วเทพกระษตั รีและทา้ วศรีสนุ ทร เป็นวรี สตรีของชาวเมืองภเู ก็ต
เดิมเมอื งน้ีมชี ่อื วา่ ถลาง

ใ น ส ม ั ย พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ พุ ท ธ ย อ ด ฟ้ า จุ ฬ า โ ล ก ม ห า ร า ช
(รัชกาลที่ ๑) กองทัพพม่าได้โจมตีเมืองถลาง ในช่วงเวลาท่ีเกิดศึกถลาง
เจ้าเมอื งถลาง (พระยาถลาง) ได้ถึงแกอ่ นิจกรรม ทาให้คุณหญิงจันซ่ึงเป็น
ภริยาเจ้าเมืองถลาง และนอ้ งสาวที่ช่ือมุกต้องบัญชาการเอง โดยช่วยกัน
ระดมข้าราชการ และชาวเมืองถลางป้องกันเมืองอย่างกล้าหาญ
คุณหญิงมุกได้ใช้กลวิธีให้ผู้หญิงหลายร้อยคนแต่งกายเป็นทหารและ
นาทางมะพร้าวมารมควันให้ดา เพ่ือให้ดูเหมือนปืน เม่ือกองทัพพม่า
เห็นจึงไม่กล้าเข้าตีเมือง เพราะคิดว่ามีทหารและอาวุธจานวนมากกว่า
เม่ือเสบยี งอาหารหมด กองทพั พมา่ จงึ ถอยทัพกลบั ไป

ประวตั ิศาสตร์ ชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี ๓

ประวตั ิศาสตร์ ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี ๓

https://www.youtube.com/watch?v=qFNlONneKFU&ab_channel=ToonThaiCluปbระวตั ิศาสตร์ ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี ๓

ประวตั ิศาสตร์ ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี ๓

ประวตั ิศาสตร์ ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี ๓

ประวตั ิศาสตร์ ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี ๓

ท้าวเทพกระษตั รแี ละทา้ วศรสี นุ ทรเป็นบรรพบรุ ษุ
ไทย ทีป่ กปอ้ งบา้ นเมอื งจากข้าศกึ ศัตรูรุกราน ทาให้
บา้ นเมืองเกิดความรัก ความสามัคคี และความสงบสขุ
จนถึงปัจจบุ นั

ประวตั ิศาสตร์ ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี ๓

อา้ งองิ

หนงั สือเรยี น รายวิชาพ้นื ฐาน
ประวัติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓

(พว.)

ขอบคณุ : รูปภาพจากเวบไซต์ตา่ งๆ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
pdf [DOWNLOAD] Farsighted How We Make the Decisions That Matter the Most With Audiobook
Next Book
(*PDF/KINDLE)->DOWNLOAD New Complete Guide to Sewing: Step-by-Step Techniques for Making