The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ดนตรี ป.3 หน่วยที่ 6

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ครูภัทรินญา, 2021-09-30 06:08:22

ดนตรี ป.3 หน่วยที่ 6

ดนตรี ป.3 หน่วยที่ 6

ดนตรีในชีวติ ประจำวัน

ครูภัทรนิ ญา อุดมผล
ครูวิทยฐานะ ครูชานาญการ
โรงเรยี นบา้ นเจียรดับ สานักงานเขตหนองจอก

ตัวชวี้ ัด

นำดนตรไี ปใช้ในชวี ติ ประจำวนั หรอื โอกำสตำ่ ง ๆ
ได้อยำ่ งเหมำะสม (ศ ๒.๑ ป.๓/๗)

นกั เรยี นจะนำวงดนตรี
มำบรรเลงเพลงใด

ประกอบกจิ กรรมในภำพ
เพรำะอะไร

กำรใชด้ นตรใี นโอกำสพเิ ศษ

๑. ดนตรีในงำนรน่ื เริง

งานเลยี้ งของโรงเรยี น

เป็นงานร่นื เริง สงั สรรค์ ที่จัดข้ึนภายในโรงเรยี น
ซ่งึ อาจมีกจิ กรรมต่าง ๆ ในงาน รวมถงึ กจิ กรรมทางดนตรที ่ี
นามาบรรเลงในงาน เพ่ือสรา้ งความ สนกุ สนานให้กบั งาน
บทเพลงท่บี รรเลงจะเป็น บทเพลงร่วมสมยั หรอื ข้ึนอยู่กบั
การจัดงานน้ัน ๆ

งานเตน้ รา

เป็นงานร่นื เริงท่ดี นตรีมีบทบาทสาคญั มากในการจัด
งาน เพราะการเตน้ ราจาเป็นต้องมดี นตรมี าบรรเลง
ประกอบเพ่ือใหส้ ามารถเต้นราประกอบบทเพลงต่าง ๆ
ได้ ซ่ึงการบรรเลงดนตรีจะมีหลากหลายรปู แบบทงั้ บท
เพลงช้าและเรว็

งานมงคลสมรส

งานมงคลสมรสหรืองานแต่งงาน จัดเป็นงานร่ืนเริงประเภท
หน่ึง เพราะเป็นงานมงคล เป็นงานท่ีมีแต่ความสุข จึงมีการ
นาดนตรีมาบรรเลงในงาน ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล
โดยอาจนาดนตรีไทยมาบรรเลงในงานที่เป็นพิธีการ และ
ดนตรสี ากลบรรเลงในงานเล้ียงฉลอง

งานโรงเรยี น

งานมงคลสมรส

งานเตน้ รา

๒. ดนตรใี นกำรฉลองวนั สำคญั ของชำติ

วนั สำคัญของชำติไทยมหี ลำยวัน ในแตล่ ะวันจะมกี ำรจัดพิธกี ำรสำคัญ เพอื่ แสดงถึงพธิ กี ำร
ในงำนและเพื่อควำมเปน็ สริ มิ งคล มกี ำรนำดนตรมี ำบรรเลงในงำน เพือ่ ใหง้ ำนน่ำสนใจ
ผ้รู ่วมงำนเกดิ ควำมประทับใจ วันสำคญั ของชำตทิ ี่มีกำรนำดนตรีมำบรรเลงในงำน เช่น

วันเฉลิมพระชนมพรรษำของพระบำทสมเด็จพระ-
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ
มหิศรภูมิพลรำชวรำงกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยำมินทรำธิเบศรรำชวโรดม บรมนำถบพิตร
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ตรงกับวันท่ี ๒๘ กรกฎำคม
ของทุกปี มีกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติ มีกำรบรรเลงเพลงสำคัญต่ำง ๆ เช่น
เพลงสรรเสริญพระบำรมี

ดนตรใี นกำรฉลองวันสำคญั ของชำติ

https://www.youtube.com/watch?v=51rnRMICjOsตัวชวี้ ัด
นำดนตรไี ปใชใ้ นชีวติ ประจำวนั หรือโอกำสตำ่ ง ๆ ไดอ้ ยำ่ งเหมำะสม (ศ ๒.๑ ป.๓/๗)

๑. กำรจดั ดนตรใี นงำนฉลองวนั คล้ำยวนั เกดิ
จะทำให้ผูม้ ำรว่ มงำนรสู้ ึกอย่ำงไร
๑ เบอื่ หน่ำย
๒ รำคำญ
๓ สนกุ สนำน
๔ เข้มแข็ง

เฉลย

๒. งำนเตน้ รำควรมกี ำรจัดดนตรีประเภทใด
๑ วงดนตรีสำกล
๒ วงดนตรไี ทย
๓ วงปี่พำทย์
๔ วงมโหรี

เฉลย

๓. กิจกรรมใดไม่ควรมดี นตรบี รรเลง
๑ กำรนั่งสมำธิ
๒ กำรแขง่ กฬี ำสี
๓ งำนฉลองวนั คลำ้ ยวนั เกดิ
๔ งำนเล้ยี งในโรงเรยี น

เฉลย

๔. กำรบรรเลงวงดนตรใี นงำนวันพืชมงคล
ควรเป็นดนตรีประเภทใด
๑ วงดนตรีพน้ื บำ้ น
๒ วงดนตรลี ูกทุ่ง
๓ วงดนตรสี ำกล
๔ วงดนตรีไทย

เฉลย

๕. ในกำรจดั งำนเลย้ี งในโรงเรยี นไม่ควร
บรรเลงเพลงลกั ษณะใด
๑ เพลงช้ำ เศรำ้ โหยหวน
๒ เพลงชำ้ อ่อนหวำน สบำย ๆ
๓ เพลงเรว็ คกึ คัก สนกุ สนำน
๔ เพลงจังหวะปำนกลำง ผอ่ นคลำย

เฉลย

๖. เพรำะเหตุใดจงึ นำดนตรไี ทยมำบรรเลง
ในงำนวนั พืชมงคล
๑ เพรำะทำให้ผรู้ ่วมงำนสนุกสนำน
๒ เพรำะทำให้งำนมีควำมยิ่งใหญ่ นำ่ สนใจ
๓ เพรำะแสดงถึงควำมเป็นสิริมงคลในงำน
๔ เพรำะแสดงถงึ ควำมทันสมยั ในกำรจัดงำน

เฉลย

๗. เพลงในขอ้ ใดเหมำะสมทีจ่ ะนำมำขับรอ้ ง
ในงำนเต้นรำฉลองมงคลสมรส
๑ เพลงคู่แท้
๒ เพลงค่ำน้ำนม
๓ เพลงพระคุณที่สำม
๔ เพลงพรปีใหม่

เฉลย

๘. ขอ้ ใดใช้ดนตรไี ด้เหมำะสมกบั งำนมำกท่สี ดุ
๑ เพลงสขุ กนั เถอะเรำ → งำนเต้นรำ
๒ เพลงใกลร้ งุ่ → งำนเล้ยี งของโรงเรยี น
๓ เพลงสยำมเมอื งย้มิ → งำนวันพชื มงคล
๔ เพลงค้ำวคำวกินกลว้ ย →
งำนวันรฐั ธรรมนญู

เฉลย

๙. ดนตรีมคี วำมสำคัญกบั กำรจัดงำนหรือไม่อยำ่ งไร
๑ สำคญั เพรำะทำให้บรรยำกำศในงำนสนุกสนำน
๒ สำคญั เพรำะทำใหม้ กี ำรตกแตง่ งำนที่สวยงำม
๓ ไม่สำคญั เพรำะทำใหก้ ำรจดั งำนวนุ่ วำย
๔ ไมส่ ำคญั เพรำะผรู้ ่วมงำนจะรำคำญ

เฉลย

๑๐. ดนตรีมปี ระโยชน์ต่อชีวิตประจำวนั อยำ่ งไร
๑ ทำใหเ้ รียนเก่ง
๒ ทำใหเ้ ป็นนกั ดนตรีท่ดี ี
๓ ทำให้ไม่ตอ้ งอำ่ นหนงั สือสอบ
๔ ทำใหผ้ ่อนคลำยควำมตงึ เครยี ด


Click to View FlipBook Version