The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ปกแผนการสอน ดร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tanisorn klinmalee, 2020-06-17 00:16:02

ปกแผนการสอน ดร

ปกแผนการสอน ดร

21

หนว ยที่ 1.2
วัสดุอปุ กรณท ใ่ี ชในงานเขยี นแบบ

สาระการเรียนรู

1.ดินสอเขียนแบบและปากกาเขยี นแบบ
2.วงเวียน
3.กระดาษเขยี นแบบ
4.โตะ เขยี นแบบและกระดานเขียนแบบ
5.อปุ กรณช วยในการเขียนเสนตรง
6.อปุ กรณชว ยในการเขียนเสนโคง
7.อปุ กรณช วยในงานเขียนแบบ
8.อปุ กรณท าํ ความสะอาด

จุดประสงคก ารเรยี นรู

1.อธบิ ายการใชวสั ดุและอปุ กรณท ใ่ี ชใ นงานเขียนแบบแตล ะชนดิ ไดอ ยา งถกู ตอ ง
2.เลือกใชวัสดแุ ละอปุ กรณเ ขียนแบบตามลกั ษณะการใชงานไดอยา งถูกตอ ง
3.ใชเ คร่อื งมือเขียนแบบไดอยางถูกตอ ง
4.มีกิจนิสัยในการทาํ งาน ดวยความรอบคอบ และเปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา
และมคี วามรบั ผดิ ชอบ

การบรู ณาการกบั หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

1. ความพอประมาณ
1.1 ผเู รยี นเตรยี มวัสดุอุปกรณไดเหมาะสมกับงานเขยี นแบบ
1.2 ผูเรียนปฏิบตั กิ ารเขยี นแบบตามใบมอบหมายงาน

2. ความมเี หตุผล
2.1 ผูเรียนเลือกใชว สั ดอุ ุปกรณที่ใชในงานเขียนแบบไดอ ยา งถกู ตอง
2.2 ผูเรยี นแสดงแนวคดิ เก่ียวกับการแกปญหาในการเลือกใชว สั ดุอุปกรณท ใี่ ชใน

งานเขยี นแบบ

22

3. การมีคุมกันในตัวทด่ี ี
3.1 ผเู รยี นปฏบิ ัติการเขยี นแบบโดยคาํ นงึ ถึงความปลอดภยั และสง่ิ แวดลอม
4. เง่ือนไขความรู
4.1 ผเู รยี นมีความรูค วามเขา ใจทถี่ กู ตองเลอื กใชวัสดอุ ุปกรณท ใี่ ชใ นงานเขยี นแบบ

5. เงอ่ื นไขคณุ ธรรม
5.1 ผเู รยี นมีมนุษยส ัมพันธ ความสนใจใฝรู ความรับผดิ ชอบ และความคิดสรางสรรค

การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศกึ ษา 3 ดี

1. ดา นประชาธปิ ไตย
1.1 ผูเ รยี นกลา แสดงออกและรบั ฟง ความคดิ เหน็ ของผูอน่ื
2. ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปน ไทย
2.1 ผูเ รียนมีมนษุ ยส ัมพันธ ความสนใจใฝร ู ความรับผิดชอบ และความคดิ สรางสรรค

3. กิจกรรมปอ งกนั และแกไขปญหายาเสพตดิ
3.1 ผูเ รียนมีความรเู รอื่ งการปอ งกนั ตนเองใหห า งไกลจากยาเสพติด

23

กิจกรรมการเรยี นการสอน

กิจกรรมครู กจิ กรรมนักเรียน

ข้นั นาํ เขาสบู ทเรยี น ขนั้ นาํ เขาสูบทเรียน

1.ครูขานชอื่ นักเรียนพรอมตรวจความเรียบรอย 1.รบั การเช็คช่อื

และอบรมในคณุ ธรรมอันพึงประสงค 2. ตอบคาํ ถามปากเปลา เปนรายบุคคลเรอ่ื งวสั ดุ

2. ครูตั้งคําถามปากเปลา ใหน กั เรียนตอบเปน อุปกรณท่ีใชใ นงานเขียนแบบ

รายบุคคลเรื่องวัสดุอุปกรณที่ใชในงานเขียน 3.ฟงพรอ มจดบันทึกจดุ ประสงคก ารเรียน

แบบวา มีอะไรบาง การสอน

3.แจงจุดประสงคการเรียนการสอนดานพุทธิ

พิสัย ดานทักษะพิสัย ดานจิตพิสัย การบูรณา

การเศรษฐกจิ พอเพยี งใหน ักเรยี นทราบ

ขนั้ สอน ข้ันสอน

1. ครแู นะนําและเปดแผนการสอน 1.เปดเอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบ

2. ครูใชคอมพวิ เตอร ซึง่ แสดงผานเคร่อื งฉาย เทคนคิ เบือ้ งตน

โปรเจคเตอรและแผนภาพอธิบายประกอบการ 2.สังเกตและจดบันทึกชนิด และการใชงานของ

สาธิตและถามตอบเกย่ี วกบั วัสดอุ ุปกรณท่ีใชใน วัสดุอุปกรณท ีใ่ ชในงานเขียนแบบแตล ะชนิด

งานเขยี นแบบ

3. ครูใชสื่อของจริง ในการสอนเรื่องวัสดุ

อปุ กรณท่ใี ชในงานเขียนแบบประกอบ

ขน้ั พยายาม ข้ันพยายาม

1.สงั เกตการเขียนแบบตามใบมอบหมายงานท่ี 1. เขยี นแบบตามใบมอบหมายงานที่ 1.2

1.2ของนักเรียน พรอมท้ังตอบคําถามและ

อธิบายในกรณีที่นักเรียนไมเขาในข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน

ขน้ั วัดและประเมินผล ขัน้ วดั และประเมินผล

1.ตรวจแบบทดสอบกอ นเรยี น / แบบทดสอบ 1. สงแบบทดสอบกอนเรียน / แบบทดสอบ

หลงั เรียน หลังเรยี น

2. ตรวจใบมอบหมายงานท่ี 1.2 2. สงใบมอบหมายงานที่ 1.2

24

งานทม่ี อบหมายหรือกจิ กรรม
กอ นเรยี น
1. เช็คช่อื นกั เรยี น และตรวจเครอื่ งแตง กาย
2. ตรวจเชค็ ความพรอ มของอปุ กรณท่ใี ชในงานเขียนแบบ

ขณะเรียน
1.นักเรยี นฝกปฏิบัติงาน ตามใบมอบหมายงานท่ี 1.2

หลงั เรียน
1. มอบหมายงานใหน ักเรียนทําแบบฝกหัดทา ยบท หนวยที่ 1.2
2. ดแู ลใหนักเรียนทําความสะอาดหองเรยี นกอนเลิกเรียน
3. ครูบนั ทึกผลหลงั การเรยี นการสอน เพื่อใชแ กปญหาในการสอนครั้งตอ ไป

สื่อการเรยี นการสอน
สอื่ โสตทศั น
1. เครอ่ื งคอมพิวเตอร
2. เครือ่ งฉายโปรเจคเตอร

สื่อส่งิ พิมพ
1. เอกสารประกอบการวิชาเขยี นแบบ เร่อื ง วสั ดอุ ุปกรณท ี่ใชใ นงานเขียนแบบ
2. แบบทดสอบกอ นเรียน
3. ใบมอบหมายงานที่ 1.2
4. แบบทดสอบหลงั เรยี น
5. แผนใส / Power Point เรื่องวัสดุอปุ กรณท ่ีใชใ นงานเขียนแบบ
ส่ือของจริง
1.ดินสอเขยี นแบบและปากกาเขยี นแบบ
2.วงเวียน
3.กระดาษเขยี นแบบ
4.โตะเขยี นแบบและกระดานเขียนแบบ
5.อุปกรณช ว ยในการเขียนเสนตรง
6.อุปกรณช วยในการเขียนเสน โคง
7.อุปกรณช ว ยในงานเขียนแบบ

25

8.อุปกรณท าํ ความสะอาด
การวัดและประเมินผล

กอ นเรียน
1.เช็คชอ่ื นกั เรยี น และตรวจเคร่อื งแตง กาย
2.ตรวจเชค็ ความพรอ มของวัสดุอปุ กรณท ี่ใชใ นงานเขียนแบบ
ขณะเรยี น
1. เขยี นแบบตามใบมอบหมายงานที่ 1.2

วิธีวดั ผล ตรวจผลงานปฏบิ ตั ิ ดีมาก
เคร่ืองมือวดั ใบประเมินผลการปฏบิ ตั งิ าน ดี
พอใช
เกณฑก ารประเมินผล ควรปรบั ปรุง
28 – 30 คะแนน ผลงานอยูในเกณฑ
25 – 27 คะแนน ผลงานอยูในเกณฑ
22 – 24 คะแนน ผลงานอยูในเกณฑ
ตํา่ กวา 21 คะแนน ผลงานอยูในเกณฑ

หลังเรียน
1. ทําแบบทดสอบหลังเรยี น หนวยท่ี 1.2
2. ทาํ แบบฝก หดั หนวยท่ี 1.2

วธิ วี ัดผล
1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 1.2
2. ตรวจแบบฝกหัด หนว ยที่ 1.2

เครื่องมือวดั
1.ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรยี น หนวยท่ี 1.2
2.ใบเฉลยแบบฝก หัด หนวยที่ 1.2

เกณฑการประเมินผล
1.ผูเ รียนตองไดคะแนนจากแบบทดสอบหลงั เรยี น ไมนอ ยกวารอยละ 70

26

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการใชเอกสารประกอบการสอน /การเรียนรู
1.1 ดานการใชเ วลา……………………………………………………………….…………………
………………………………………….………………………………………..…………………
1.2 ดา นเนอื้ หาสาระ…………………………….………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
1.3 ดานกิจกรรมการสอน/การเรยี นรหู รอื วธิ สี อน………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
1.4 ดา นสอ่ื การสอน/การเรียนรูสอดคลอ งกับจุดประสงคการสอน/การเรียนรูแ ละเนอ้ื หาวชิ า
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ผลการเรียนของนักเรียน
2.1 ดานพฤตกิ รรมความสนใจเรียนขอนักเรียน………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2.2 ดา นผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี นของนักเรียน…………………………..…………………………..
………………………………………………………………………………………………………
3. ผลการสอนของครู
3.1 ดานความเชอ่ื ม่ัน/มน่ั ใจในการสอน……………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………
3.2 ดานปริมาณเนอ้ื หา……………………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………………………………
3.3 ดานบรรยากาศการสอน…………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………
4.อน่ื ๆ………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ...............................................ผูสอน

27

............./................../..............

แบบทดสอบกอ นเรียน หนว ยที่ 1.2

คําสง่ั จงเลือกคาํ ตอบทถี่ ูกท่สี ุดเพียงขอเดยี ว ( คะแนนเตม็ 30 คะแนน ) เวลา 10 นาที
1.ขอ ใดหมายถงึ วสั ดุและอปุ กรณทใี่ ชใ นการเขยี นแบบ
ก. การเลือกวัสดทุ ีม่ ีราคาแพง
ข. วัสดแุ ละอปุ กรณท ี่มีความจาํ เปนตอการเขียนแบบเพ่อื ทาํ ใหแ บบงานมคี ณุ ภาพ
ค. การใชอ ปุ กรณท ี่มคี วามสวยงาม
ง. การเขียนแบบโดยใชโ ปรแกรมคอมพิวเตอร
2. ดนิ สอเกรดใดทเ่ี หมาะสาํ หรบั การเขียนแบบกอ สรางอาคาร
ก. 4H ถงึ 9 H
ข. H ถึง 3H
ค. HB ถึง B
ง. 2B ถึง7B
3. การเหลาดนิ สอเปลือกไม ทม่ี ลี กั ษณะกรวยแหลมและแข็งแรง เหลาไดเรว็ ควรใชอ ุปกรณชนดิ ใด
ก. มีดเหลาดนิ สอ
ข. กบเหลาดนิ สอ
ค. เคร่ืองเหลาดินสอ
ง. คตั เตอร
4. การลับดนิ สอแบบกรวย เหมาะสําหรับงานเขียนแบบชนิดใด
ก. ตัวอกั ษร
ข. เสนโคง
ค. ลากเสนตรง
ง. ตัวเลข
5. การลบั ดินสอแบบลม่ิ เหมาะสําหรับงานเขียนแบบชนดิ ใด
ก. ตัวอกั ษร
ข. เสน โคง
ค. ลากเสนตรง
ง. ตัวเลข

28

6. ปากกาเขยี นแบบ นยิ มใชเ ขียนกับกระดาษชนิดใด
ก. กระดาษไข
ข. กระดาษสา
ค. กระดาษเขยี นแบบทวั่ ไป
ง. กระดาษสี
7. ปากกาเขียนแบบ มขี นาดความโตสุดของไสปากกามีขนาดก่ีมิลลิเมตร
ก. 1 มลิ ลเิ มตร
ข. 2 มิลลเิ มตร
ค. 3 มลิ ลเิ มตร
ง. 4 มลิ ลิเมตร
8. ขอใดกลา วถูกตอ งที่สดุ ในการใชวงเวียน
ก. หมุนทวนเขม็ นาฬกิ าใหเ อนไปขางหนา เลก็ นอย
ข. หมุนทวนเขม็ นาฬกิ าใหเอนมาขางหลังเลก็ นอ ย
ค. หมุนตามเขม็ นาฬิกาใหเ อนไปขา งหนา เล็กนอ ย
ง. หมนุ ตามเขม็ นาฬกิ าใหเอนมาขางหลังเลก็ นอย
9. กรณตี องการเขยี นวงกลมหรอื สวนโคงทีม่ ขี นาดใหญค วรใชว งเวียนชนิดใด
ก. วงเวยี นขาสปริง
ข. ดไิ วเดอร
ค. วงเวยี นขาตาย
ง. วงเวยี นคาน
10. กรณตี องการเขยี นวงกลมหรอื สว นโคง ที่มีขนาดเล็กควรใชวงเวยี นชนดิ ใด
ก. วงเวียนขาสปริง
ข. ดิไวเดอร
ค. วงเวยี นขาตาย
ง. วงเวียนคาน
11.ใชส ําหรับถา ยขนาดท่เี ทา กันจาํ นวนมากๆควรใชอ ุปกรณชนิดใด
ก. วงเวียนถายขนาด
ข. ดไิ วเดอร
ค. วงเวยี นขาตาย
ง. บรรทัดสเกล

29

12. การหมนุ ดิไวเดอรสลับขางซายและขวาของเสนตรงเพอ่ื วตั ถุประสงคใ ด
ก. เพอื่ ความสวยงาม
ข. เพ่อื การนบั จํานวนครั้ง
ค. เพอ่ื ใหเ กดิ รอยกดนอ ยทส่ี ดุ
ง. เพ่อื หักลางความคลาดเคลอ่ื นสะสม
13. กระดาษเขยี นแบบขนาด A0 ในระบบ SI มีพืน้ ทีเ่ ทา ไร
ก. 0.5 ตร.ม.
ข. 1 ตร.ม.
ค. 2 ตร.ม.
ง. 3 ตร.ม
14. กระดาษเขียนแบบขนาด A3 ในระบบเมตริก มขี นาดเทา ไร
ก. 105 X 148 มม.
ข. 148 X 210 มม.
ค. 210 X 297 มม.
ง. 297 X 420 มม.
15. ขอ ใดที่เปนตวั บอกรายละเอยี ดในกระดาษเขยี นแบบ
ก. ตารางรายการ
ข. กระดาษไข
ค. สมุดบนั ทึก
ง. ตารางกระดาษ
16. การติดเทปกาวควรติดสว นไหนของกระดาษเขยี นแบบกอน
ก. มุมซา ยหรือมมุ ขวาดานบน
ข. ตรงกลางท้ังสองขาง
ค. มุมซา ยหรือมมุ ขวาดานลา ง
ง. มมุ ขวาดา นลา ง
17. ขอใดมิใชส ว นสําคญั ของโตะ เขียนแบบ
ก. ขนาดควรไดม าตรฐาน
ข. ขอบตองตรงและไดฉาก
ค. พ้ืนผิวโตะ ตองเรยี บ
ง. สามารถปรับมมุ ได

30

18. กระดานเขียนแบบสว นมากจะใชในกรณีใด
ก. ใชส ําหรบั ชางเทคนิค
ข. ใชในสาํ นกั งาน
ค. ใชเ ขยี นแบบนอกสถานท่ี
ง. ใชส าํ หรับชางเขยี นแบบมืออาชีพ
19. ขอ ใดไมจัดอยูในอุปกรณชวยเขยี นเสนตรง
ก. บรรทดั สามเหลีย่ มชนิด 30 องศา และ 60 องศา
ข. บรรทัดสามเหลย่ี มชนดิ 45 องศา
ค. ไมท ี
ง. วงเวียน
20. อปุ กรณใดที่ใชในการเขียนเสนตรง และใชรวมกับบรรทดั สามเหล่ียม
ก. กระดานเขยี นแบบ
ข. แผน แบบ
ค. ไมที
ง. วงเวียน
21. มีเชือกคลอ งกบั รอกท่ีปลายทง้ั สองขางของบรรทดั คืออปุ กรณเขยี นแบบใด
ก. กระดานเขยี นแบบ
ข. แผน แบบ
ค. บรรทดั ขนาน
ง. ลีรอย
22. บรรทัดสามเหลี่ยมทําจากวสั ดุใด
ก. ยาง
ข. พลาสตกิ
ค. หนงั
ง. ไฟเบอรกลาส
23. บรรทัดสามเหล่ยี มท่ีนิยมใชก นั มากคือชนิดใด
ก. 15 องศา
ข. 30 องศา
ค. 30 ,45 องศา และ 60 องศา
ง. 75 องศา

31

24. นิยมนาํ มาใชใ นงานเขียนแบบ เนอื่ งจากสามารถปรบั มมุ ตา งๆได คอื อุปกรณเขยี นแบบใด
ก. กระดูกงู
ข. แผนแบบ
ค. บรรทัดสามเหล่ยี ม
ง. บรรทดั สามเหลีย่ มชนิดปรบั มุมได
25. ขอใดไมจ ดั อยใู นอปุ กรณช วยในงานเขยี นแบบ
ก. แผนแบบ
ข. แผนแบบตัวอกั ษร
ค. ลรี อย
ง. บรรทดั สามเหล่ยี มชนดิ ปรบั มุมได
26. ขอ ใดจัดเปนอปุ กรณช ว ยในการเขียนเสนโคง
ก. กระดกู งู
ข. ไมที
ค. บรรทัดสามเหลีย่ ม
ง. บรรทัดสามเหลี่ยมชนดิ ปรบั มมุ ได
27. เคร่ืองมือชนดิ ใดท่ีใชเ ขียนสวนโคง ที่ไมใ ชว งกลมท่ีมขี นาดใหญไ มมากนัก
ก. บรรทดั โคง
ข. แผนแบบ
ค. บรรทัดสามเหลี่ยม
ง. บรรทัดสามเหล่ียมชนดิ ปรับมมุ ได
28. ขอ ใดตอ ไปน้ีไมไดจัดอยใู นอปุ กรณท ําความสะอาดในงานเขียนแบบ
ก. ยางลบ
ข. แผน กน้ั ลบ
ค. แปรงปดผง
ง. ผาขนหนู
29. ใชสาํ หรับปด สิ่งสกปรกตางๆออกไปจากแบบ คอื อุปกรณใ ด
ก. ยางลบ
ข. แผน กั้นลบ
ค. แปรงปดผง
ง. ผาขนหนู

32

30. ใชส ําหรบั เขียนตัวอกั ษรดวยหมกึ ประกอบดวยบรรทัด คืออุปกรณเ ขยี นแบบใด
ก. ลรี อย
ข. แผน แบบ
ค. แผนแบบอักษร
ง. กระดกู งู

เกณฑการประเมินผล

28 - 30 คะแนน หมายถึง ดีมาก
25 - 27 คะแนน หมายถึง ดี
22 - 24 คะแนน หมายถงึ พอใช
ต่าํ กวา 21 คะแนน หมายถงึ ตอ งปรับปรงุ

33

แบบทดสอบหลังเรยี น หนวยท่ี 1.2

คําสั่ง จงเลอื กคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว ( คะแนนเตม็ 30 คะแนน ) เวลา 10 นาที
1. ขอใดไมใชค วามหมายของวัสดแุ ละอุปกรณที่ใชในงานเขียนแบบ
ก. วัสดุท่ีนาํ มาใชในงานเขยี นแบบ
ข. อุปกรณท่นี ํามาใชในงานเขียนแบบ
ค. วัสดแุ ละอุปกรณท ่ีมีความสําคญั และมีคณุ คา นํามาใชใ นการเขยี นแบบ
ง. ผลิตภณั ฑต างๆท่ไี ดจากการผลติ
2. สัญลักษณ HB ของไสด นิ สอ หมายถึงอะไร
ก. ไสด นิ สออยูในระดบั ออ นที่สดุ
ข. ไสดินสออยใู นระดับออ น
ค. ไสดินสออยูในระดับปานกลาง
ง. ไสดินสออยูในระดับแขง็
3. งานดานศลิ ปการวาดภาพแรเงาควรเลอื กใชด นิ สอแบบใด

ก. 4 H
ข. F
ค. HB
ง. 2B
4. ไสด ินสอ สญั ลกั ษณ 4H ถงึ 9 H เหมาะสําหรับการเขียนแบบงานใด
ก. การเขยี นแบบกอ สรางอาคาร
ข. การเขียนแบบเครื่องกล
ค. การเขียนแบบแผนคลี่
ง. การวาดรปู เหมือน
5. ขอใดตอ ไปนไี้ มจดั อยใู นอุปกรณเ หลาดินสอเปลอื กไม
ก. มีดเหลาดนิ สอ
ข. กบเหลาดินสอ
ค. เครือ่ งเหลาดนิ สอ
ง. ลีรอย

34

6. การเขียนตัวอกั ษรในงานเขียนแบบ ควรลับดนิ สอแบบใด
ก. แบบลมิ่
ข. แบบกรวย
ค. แบบสามเหลยี่ ม
ง. แบบปลายมน

7. การลากเสน ตรงในงานเขียนแบบ ควรลับดินสอแบบใด
ก. แบบล่ิม
ข. แบบกรวย
ค. แบบสามเหล่ยี ม
ง. แบบปลายมน

8. การเขียนแบบลงบนกระดาษไข ควรใชอ ุปกรณเขยี นแบบใด
ก. ดินสอเปลือกไม
ข. ดินสอกล
ค. ดนิ สอเสน เล็ก
ง. ปากกาเขยี นแบบ

9. สาเหตใุ ดท่ไี มค วรนําปากกาเขยี นแบบ ไปเขียนบนกระดาษทอ่ี อนและขรุขระ
ก. ขุยของกระดาษเขา ไปอดุ ตันในปากกา
ข. เขียนไดรวดเรว็
ค. ทําความสะอาดแบบไดยาก
ง. เขียนไดยาก

10. หมนุ ตามเขม็ นาฬิกา และใหเอนไปขางหลงั เล็กนอ ย คืออุปกรณเขยี นแบบใด
ก. ไมท ี
ข. วงเวยี น
ค. ลีรอย
ง. กระดกู งู

11. วงเวยี นคาน เหมาะสําหรับการเขยี นแบบงานใด
ก. เขียนวงกลมหรอื สว นโคงทม่ี ีขนาดเล็ก
ข. เขยี นวงกลมหรือสว นโคงท่ีมีขนาดใหญ
ค. เขียนเสนตรงที่มขี นาดใหญ
ง. การถา ยขนาด

35

12. วงเวียนขาสปรงิ เหมาะสําหรบั การเขียนแบบงานใด
ก. เขยี นวงกลมหรอื สวนโคงที่มีขนาดเล็ก
ข. เขียนวงกลมหรือสว นโคงที่มขี นาดใหญ
ค. เขียนเสนตรงทีม่ ขี นาดใหญ
ง. เขียนเสน ตรงที่มขี นาดเล็ก

13. ดิไวเดอร เหมาะสาํ หรับการเขียนแบบงานใด
ก. เขยี นวงกลมหรอื สว นโคงทีม่ ขี นาดเล็ก
ข. เขียนวงกลมหรอื สว นโคง ที่มีขนาดใหญ
ค. เขียนเสนตรงทมี่ ีขนาดใหญ
ง. ตองการถา ยขนาดหรอื ระยะความยาว

14. การหมนุ สลบั ขางซา ยและขวาของเสนตรงเพ่อื หกั ลางความคลาดเคลอ่ื น คืออปุ กรณเขยี นแบบใด
ก. แผน แบบ
ข. วงเวียน
ค. ลีรอย
ง. ดไิ วเดอร

15. มีพน้ื ที่ เทา กับ 1 ตร.ม. คือกระดาษเขยี นแบบขนาดใด
ก. กระดาษขนาด A0
ข. กระดาษขนาด A1
ค. กระดาษขนาด A 2
ง. กระดาษขนาด A3

16. มขี นาดกระดาษเทา กับ 297 X 420 มม. คอื ลักษณะของกระดาษเขียนแบบชนดิ ใด
ก. กระดาษขนาด A0
ข. กระดาษขนาด A1
ค. กระดาษขนาด A 2
ง. กระดาษขนาด A3

17. ตารางรายการของแบบงาน มีไวเพือ่ วัตถปุ ระสงคใด
ก. บอกรายละเอยี ดตางๆของแบบงาน
ข. ความสวยงาม
ค. ความคมชดั ของแบบงาน
ง. ความสะอาดของแบบงาน

36

18. การติดกระดาษเขยี นแบบบนโตะทาํ งาน จะใชร ว มกับอปุ กรณเขียนแบบใด
ก. ไมท ี
ข. บรรทดั สามเหลี่ยม
ค. บรรทัดสเกล
ง. กระดกู งู

19. ขอใดมคี วามสาํ คญั ที่สุดของโตะเขยี นแบบ
ก. ราคาแพง
ข. ทันสมยั
ค. พืน้ ผิวโตะ ตองเรียบและไดฉาก
ง. สามารถปรบั มมุ ได

20. การเขียนแบบนอกสถานท่ี ควรใชอุปกรณเ ขียนแบบใด
ก. กระดานเขียนแบบ
ข. แผน แบบ
ค. ไมที
ง. วงเวียน

21. ขอใดจดั อยูในอุปกรณชวยเขยี นเสน ตรง
ก. บรรทัดสามเหลย่ี มชนดิ 30 , 45 และ 60 องศา
ข. กระดกู งู
ค. ลีรอย
ง. วงเวียน

22. การเขยี นตวั อักษรตองใชดินสอหรือปากกาเขยี นแบบเขยี นไปตามชอ ง คอื อุปกรณใ ด
ก. กระดานเขยี นแบบ
ข. แผนแบบอกั ษร
ค. ไมที
ง. วงเวยี น

23. ขอ ใดกลาวถูกตองทีส่ ุดเกย่ี วกบั บรรทัดขนาน
ก. มเี ชอื กคลอ งกับรอกทีป่ ลายทง้ั สองขางของบรรทัด
ข. ทาํ จากพลาสติก
ค. เปน อปุ กรณชว ยในการเขียนเสน ตรง
ง. เปนอปุ กรณชวยในการเขยี นเสน โคง

37

24. วสั ดใุ นขอ ใดทไ่ี มไดผ ลติ มาจากพลาสติก
ก. กระดกู งู
ข. แผนแบบ
ค. บรรทดั สามเหล่ยี ม
ง. ยางลบ

25. ขอ ใดไมจดั อยูในมุมของบรรทดั สามเหล่ียม
ก. 15 องศา
ข. 30 องศา
ค. 45 องศา
ง. 60 องศา

26. ทาํ จากพลาสตกิ หรอื ยาง ภายในฝงไวดวยเสนลวดใชเขยี นสวนโคง คืออปุ กรณเ ขยี นแบบใด
ก. กระดูกงู
ข. แผนแบบ
ค. บรรทดั สามเหลย่ี ม
ง. บรรทัดสามเหลยี่ มชนดิ ปรบั มุมได

27. ผปู ฏบิ ัติงานตอ งทาบใหสัมผัสจุดท่ตี องการอยางนอ ย 3 จุด คอื อปุ กรณเขียนแบบในขอใด
ก. กระดกู งู
ข. แผนแบบ
ค. บรรทัดโคง
ง. บรรทัดสามเหลย่ี มชนดิ ปรบั มมุ ได

28. ขอใดไมจ ดั เปนอปุ กรณช ว ยในการเขียนเสน โคง
ก. กระดูกงู
ข. ไมที
ค. ลรี อย
ง. บรรทดั โคง

29. เปน เครอ่ื งมอื ทีใ่ ชใ นการเขยี นสวนโคง ท่ีทมี่ ีขนาดใหญ คอื อุปกรณเ ขยี นแบบในขอใด
ก. กระดกู งู
ข. บรรทัดโคง
ค. บรรทดั สามเหลยี่ ม
ง. บรรทดั สามเหล่ยี มชนดิ ปรับมุมได

38

30. มใี หเ ลือกใชหลายแบบ เชน วงกลม วงรี สามเหลย่ี ม ส่เี หลี่ยม หาเหล่ยี มคอื อุปกรณเขยี นแบบใน
ขอใด

ก. แผน แบบ
ข. ลีรอย
ค. บรรทัดโคง
ง. กระดูกงู

เกณฑก ารประเมนิ ผล

28 - 30 คะแนน หมายถงึ ดีมาก
25 - 27 คะแนน หมายถงึ ดี
22 - 24 คะแนน หมายถงึ พอใช
ตํา่ กวา 21 คะแนน หมายถึง ตองปรบั ปรุง

หมายเหตุ นักเรยี นทไ่ี ดคะแนนอยูในเกณฑต องปรบั ปรงุ ครคู วรสอนเสริม หรอื ใหน ักเรียน
ทบทวนใบความรู และส่อื ในหนวยท่ี 1.2 และทาํ แบบทดสอบหลังเรยี นใหม

39

เฉลยแบบทดสอบกอ นเรยี น หนวยท่ี 1.2

ขอที่ เฉลย ขอ ท่ี เฉลย
1ข 16 ก
2ก 17 ง
3ค 18 ค
4ก 19 ง
5ค 20 ค
6ก 21 ค
7ข 22 ข
8ค 23 ค
9ง 24 ง
10 ก 25 ง
11 ก 26 ก
12 ง 27 ก
13 ข 28 ง
14 ง 29 ค
15 ก 30 ก

40

เฉลยแบบทดสอบหลงั เรียน หนวยท่ี 1.2

ขอท่ี เฉลย ขอท่ี เฉลย
1ง 16 ง
2ค 17 ก
3ง 18 ก
4ก 19 ค
5ง 20 ก
6ข 21 ก
7ก 22 ข
8ง 23 ก
9ก 24 ง
10 ข 25 ก
11 ข 26 ก
12 ก 27 ค
13 ง 28 ข
14 ง 29 ก
15 ก 30 ก

41

ใบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

ช่ือรายวิชา : เขยี นแบบเทคนิคเบื้องตน

ชอื่ แบบงาน : มาตรฐานของเสนในงานเขยี นแบบ

รายการประเมนิ คะแนนเต็ม คะแนนท่ไี ด

1. การเตรียมเครื่องมือและอปุ กรณตา งๆในงานเขียนแบบ 2

2. ความถกู ตอ งของการใชเ คร่ืองมอื เขียนแบบ 2

3. การตดิ กระดาษเขียนแบบ 2

4. ความถูกตอ งในการเขียนเสน 6

5. ความถกู ตอ งของมมุ ทใ่ี ชในการเขยี นเสน 6

6. ความถูกตอ งของการเขียนเสนสัมผัสกบั กรอบรปู 4

7. ความสะอาดของแบบงาน 2

8. ความสําเรจ็ ของผลงาน 2

9. ความรบั ผดิ ชอบในการเรยี น 2

10. ความสะอาดและเปน ระเบยี บเรียบรอ ยของหองเรยี น 2

คะแนนรวม 30

ความคดิ เห็นและขอ เสนอแนะ ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

ชอ่ื ชื่อสกุล :………………………………… ผูประเมิน : …………………………………

แผนก : ………………………….. เลขท่ี ……. วันท่ี ……….. เดอื น …………… พ.ศ. ……..

เกณฑการประเมินผล

28 – 30 คะแนน ผลงานอยูในเกณฑ ดีมาก

25 - 27 คะแนน ผลงานอยูในเกณฑ ดี

22 – 24 คะแนน ผลงานอยูในเกณฑ พอใช

ต่ํากวา 21 คะแนน ผลงานอยูในเกณฑ ควรปรับปรุง

เกณฑผาน ผูเรียนตองไดร ะดับคะแนน พอใช ถอื วา ผา นเกณฑ ไมผาน
สรปุ ผา น

42

ใบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

ที่ รายการประเมิน คะแนน เกณฑก ารพจิ ารณาใหคะแนน คะแนน

1. การเตรียมเครอ่ื งมอื และอุปกรณ 2 1.1 จดั เตรยี มเครื่องมือและ 2
1
ในงานเขียนแบบ อปุ กรณเขียนแบบครบ และวาง 0.5
2
เปน ระเบียบเรยี บรอย 1
0.5
1.2 จดั เตรียมเครื่องมอื และ
2
อปุ กรณเขยี นแบบครบ แตไมจ ัด 1
0.5
วางเปน ระเบยี บเรียบรอ ย

1.3 จดั เตรยี มเครอ่ื งมอื และ

อปุ กรณเขียนแบบ ไมครบ และไม

วางใหเปนระเบยี บเรียบรอ ย

2. ความถูกตอ งในการใชเคร่อื งมือ 3 2.1 เลือกใชเ คร่อื งมือเหมาะสมกับ

เขยี นแบบ แบบงานและมคี วามคลองตัวใน

การใชเคร่ืองมอื

2.2 เลอื กใชเคร่อื งมือเหมาะสมกับ

แบบงาน แตไมม คี วามคลอ งตวั ใน

การใชเ ครื่องมือ

2.3 เลอื กใชเคร่ืองมอื ได

ไมเหมาะสมกับแบบงาน และ

ไมม ี ความคลองตวั ในการใช

เครื่องมอื

3. การติดกระดาษเขยี นแบบ 2 3.1 ทําการติดกระดาษเขียนแบบ

ไดถูกตองตามหลกั การ

3.2 ทาํ การตดิ กระดาษเขียนแบบ

เบี้ยว ไมเกิน 1 มม.

3.3 ทําการตดิ กระดาษเขยี นแบบ

เบี้ยว เกิน 1 มม.

43

ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน ( ตอ )

ท่ี รายการประเมนิ คะแนน เกณฑการพิจารณาใหค ะแนน คะแนน

4. ความถูกตอ งในการเขยี นเสน 6 4.1 เสน คมชัด สมํ่าเสมอเทา กนั ทุก 6
3-5
เสน 1-2
6
4.2 เสน คมชัดบางสวน และ 3-5
1-2
สมา่ํ เสมอบางสว น 4
2-3
4.3 เสนไมคมชัด และไมสมํา่ เสมอ
1
ทุกเสน
2
5. ความถกู ตอ งของมมุ ที่กําหนดให 6 5.1 มุมทใ่ี ชเ ขยี นเสน ถกู ตองตาม 1
0.5
ตามแบบในการเขยี นเสน แบบที่กาํ หนด

5.2 มุมท่ใี ชเขียนเสน ถกู ตอ งตาม

แบบทีก่ าํ หนด ไดบ างสว น

5.3 มมุ ทใ่ี ชเขยี นเสน ไมถ ูกตอง

ตามแบบทีก่ ําหนดท้ังหมด

6. ความถกู ตอ งของระยะหา ง 4 6.1 ระยะหา งระหวา งเสน เขียนได

ระหวา งเสนทีใ่ ชเ ขยี นในแตล ะ ตามแบบที่กําหนดทัง้ หมด

เสน 6.2 ระยะหา งระหวา งเสน เขยี นได

ตามแบบทกี่ าํ หนด บางสวน

ผิดพลาดตํา่ กวา 3 จดุ

6.3 ระยะหางของเสน เขยี นได

ตามแบบท่ีกําหนด บางสว น

ผิดพลาดเกนิ กวา 3 จดุ

7. ความสะอาดของแบบงาน 2 7.1 ผลงานในภาพรวมมคี วาม

สะอาดเรียบรอ ยทง้ั หมด

7.2 ผลงานในภาพรวมมีความ

สะอาดเรยี บรอ ยบางสวน

7.3 ผลงานในภาพรวมไมส ะอาด

และไมเ รยี บรอย

44

ใบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ( ตอ )

ท่ี รายการประเมิน คะแนน เกณฑก ารพิจารณาใหค ะแนน คะแนน

8. ความสําเร็จของงาน 2 8.1 สง งานตามเวลาทก่ี าํ หนด 2
8.2 สง งานชา กวา เวลาที่กาํ หนด 1
9. ความรับผดิ ชอบในการเรียน ภายในเวลา 10 นาที 0.5
8.3 สงงานชา กวาเวลาที่กาํ หนด 2
10. ความสะอาดและเปน ระเบียบ เกินกวา 10 นาที 1
เรียบรอยของหองเรียน 0.5
2 9.1 เขา เรยี นตรงตามเวลา และ 2
แตง กายเรียบรอย
9.2 เขาเรียนสาย แตง กายเรียบรอ ย 1
หรอื บกพรอ งอยางใดอยางหน่งึ
9.3 เขาเรียนสาย แตง กายไม 0.5
เรยี บรอย

2 10.1 ทําความสะอาดโตะ เขียน
แบบ และพืน้ ทบ่ี ริเวณเขียนแบบ
เม่ือเสร็จงาน
10.2 ทําความสะอาดโตะ เขยี น
แบบ และพน้ื ท่ีบรเิ วณเขยี นแบบ
ไมสะอาด หรอื บกพรองอยา งใด
อยา งหนง่ึ
10.3 ไมทาํ ความสะอาดโตะ เขยี น
แบบ และไมท ําความสะอาดพื้นที่
บริเวณเขียนแบบเมอ่ื เสร็จงาน

45


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Military History_ The Definitive Visual Guide to the Objects of Warfare
Next Book
PENDIDIKAN ISLAM: unit 8