The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

( Short รุ่นที่ 10 )Engenius International Short Exchange Program

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by courace1, 2022-07-11 02:00:29

( Short รุ่นที่ 10 )Engenius International Short Exchange Program

( Short รุ่นที่ 10 )Engenius International Short Exchange Program

ENGENIUS INTERNATIONAL SHORT EXCHANGE PROGRAM

โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะสั้น รุ่นที่ 10

ณ เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ณ เมืองเฮสติ้งส์ ประเทศอังกฤษ และเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์

ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสใน การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วม

โครงการเป็นเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ เข้าร่วม

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ณ

ประเทศอังกฤษ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, และประเทศนิวซีแลนด์ ออกเดินทางวันที่ 1 เมษายน

2566 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ ในนาม

ของโครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล

คุณสมบัติของผู้สมัครผู้เข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

ภาษาและวัฒนธรรม
ENGENIUS

INTERNATIONAL

กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรืออาชีวะและอุดมศึกษา
ที่มีอายุตั้งแต่ 10-24 ปี
มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่
ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติดทุกชนิดพร้อมปฏิบัติตาม
ระเบียบของโครงการฯ
มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์
หรือถูกพักการเรียน
มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
นักเรียนต้องมีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับปานกลางถึงดี
นักเรียนมีความพร้อมใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็น
เวลาตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯได้

กำหนดการรับสมัคร ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 (ปิดรับใบสมัคร เวลา 24.00 น.)

สมัครได้เลย • ไม่ต้องสอบ • รับจำนวนจำกัด

เอกสารในการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัครขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ติดในใบสมัครหรือ

ส่งเป็นไฟล์แนบใบสมัคร
2. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมโครงการงวดที่ 1 โดยชำระผ่านบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน โกรัตนะ เลขที่บัญชี 429-119447-0
3. สำเนาผลการเรียนหรือสำเนาบัตรนักเรียน

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน โกรัตนะ

เลขที่บัญชี 429-119447-0

วิธีการสมัคร วิธีที่ 1 : กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนผ่านทางศูนย์ประสานงานโครงการ พร้อม
ส่งสำเนาใบแสดงผลการเรียนหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมโครงการงวดที่ 1
*เลือกอย่างใด ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศูนย์ประสานงานสอบ
อย่างหนึ่งเท่านั้น* ของโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียสอินเตอร์เนชั่นแนล
วิธีที่ 2 : สมัครสอบทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการได้ที่
การลงทะเบียน www.engenius.co.th
วิธีที่ 3 : ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.engenius.co.th และส่งใบสมัคร
พร้อมสลิปโอนชำระค่าสมัครสอบได้ทางอีเมลของโครงการฯ
[email protected]

กรณีผู้ปกครอง มีความประสงค์ให้บุตรหลานของท่านเข้าร่วมโครงการฯ
สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ ได้ที่โทร 02-117-4742 เพื่อขอรับใบยืนยันสิทธิ์
การเข้าร่วมโครงการ

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล

เลขที่ 96, 98 ซอยจุฬาลงกรณ์ 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร.02-117-4742 โทรสาร 02-214-3616
[email protected] www.engenius.co.th
@engenius Facebook: Engenius International

1. โครงการ Engenius International
USA Short Exchange Program

เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
4 สัปดาห์
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ เมืองลอสแองเจลิส
ประเทศสหรัฐอเมริกา

UNITED STATES CULTURAL EXCHANGE

ระยะเวลาโครงการฯ:

• อ อ ก เ ดิ น ท า ง วั น ที่ 1 เ ม ษ า ย น 2 5 6 6

• ก ลั บ ถึ ง เ มื อ ง ไ ท ย วั น ที่ 3 0 เ ม ษ า ย น 2 5 6 6

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของ
ภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียงรวมทั้งเข้าเรียนใน
โรงเรียนมัธยมของอเมริกาเรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น
ณ เมือง ลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษอังกฤษ
โดยเรียนร่วมชั้นหลากหลายเชื้อชาติพร้อมพักร่วมกับ
โฮสต์แฟมิลี่ชาวอเมริกันที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี
อยู่ในย่านที่มีความปลอดภัยสูงและพักบ้านละ 2 – 3 คน
นอกจากนี้ทางโครงการได้จัดโปรแกรมทัศนศึกษาให้
กับนักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดหาประสบการณ์
นอกห้องเรียนอีกด้วย

ระยะเวลาโครงการ 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 199,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 4 งวด


กำหนดชำระ
งวดที่ รายละเอียด จำนวนเงิน

1


ชำระทันทีเพื่อยืนยันสิทธิ์
ค่าธรรมเนียมโครงการ งวดที่  1 49,000 บาท

2


ภายใน 30 วัน หลังชำระเงินงวดที่ 1
ค่าธรรมเนียมโครงการ งวดที่  2 50,000 บาท

3


ภายใน 30 วัน หลังชำระเงินงวดที่ 2
ค่าธรรมเนียมโครงการ งวดที่  3 50,000 บาท

4


ภายใน 30 วัน หลังชำระเงินงวดที่ 3
ค่าธรรมเนียมโครงการ งวดที่  4 50,000 บาท

( โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปได้หรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ )

โปรแกรมทัศนศึกษา :
• ทั ศ น ศึ ก
ษ า ส ถ า น ที่ สำ คั ญ ต่ า ง ๆ ข อ ง เ มื อ ง ล อ ส แ อ ง เ จ ลิ ส เ ช่ น H o l l y w o o d S t r e e t , D i s n e y l a n d ,

Universal Studio, Huntington Beach และ California State Universityค่ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร นี้ ร ว ม :

ค่ า ตั๋ ว เ ค รื่ อ ง บิ น ไ ป ก ลั บ ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร –
เ มื อ ง ล อ ส แ อ ง เ จ ลิ ส
ชั้ น ป ร ะ ห ยั ด
ค่ า ป ฐ ม นิ เ ท ศ นั ก เ รี ย น แ ล ะ ผู้ ป ก ค ร อ ง 1 ค รั้ ง
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม วี ซ่ า แ ล ะ ค่ า บ ริ ก า ร
ค่ า ที่ พั ก ( โ ฮ ส ต์ แ ฟ มิ ลี่ บ้ า น ล ะ 2 - 3 ค น )
ค่ า เ ดิ น ท า ง ใ น ข ณ ะ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร
แ ล ะ ค่ า อ า ห า ร 3 มื้ อ ค่ า เ รี ย น
แ ล ะ ค่ า กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ต า ม ต า ร า ง

** ( กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถาพอากาศและสถานการณ์ ) **

ค่ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร นี้ ไ ม่ ร ว ม :

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส่ ว น ตั ว ข อ ง นั ก เ รี ย น ใ น ข ณ ะ
ที่ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร
ค่ า น้ำ ห นั ก สั ม ภ า ร ะ ที่ เ กิ น
ค่ า โ ท ร ศั พ ท์ แ ล ะ อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ข ณ ะ อ ยู่
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ

ตารางกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น
ณ เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

* * ( กิ จ ก ร ร ม อ า จ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต า ม ส ถ า พ อ า ก า ศ แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ์ ) * *

2. โครงการ Engenius International
USA Short Exchange Program

ประเทศอังกฤษ 4 สัปดาห์
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ ประเทศอังกฤษ

UNITED KINGDOM CU
LTURAL EXCHANGE

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

ระยะเวลาโครงการฯ:

• อ อ ก เ ดิ น ท า ง วั น ที่ 1 เ ม ษ า ย น 2 5 6 6

• ก ลั บ ถึ ง เ มื อ ง ไ ท ย วั น ที่ 3 0 เ ม ษ า ย น 2 5 6 6

โ ค ร ง ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ร ะ ย ะ สั้ น

ณ ป ร ะ เ ท ศ อั ง ก ฤ ษ แ บ่ ง เ ป็ น 2 เ มื อ ง ไ ด้ แ ก่

2 . 1 โ ค ร ง ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ร ะ ย ะ สั้ น

ณ ก รุ ง ล อ น ด อ น ป ร ะ เ ท ศ อั ง ก ฤ ษ

2 . 2 โ ค ร ง ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ร ะ ย ะ สั้ น

ณ เ มื อ ง เ ฮ ส ติ้ ง ส์ ป ร ะ เ ท ศ อั ง ก ฤ ษ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 14 – 24 ปีขึ้นไป และจะได้เรียน
ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในสถาบันสอนภาษา Oxford International ที่มีชื่อเสียงในทาง
ตะวันตกของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมโปรแกรม
ทัศนศึกษาโดยเรียนร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่นๆที่เดินทามา
จากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ฝรั่งเศส, สเปน, อิตาลี เป็นต้น
น้องๆ จะพักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอังกฤษที่ได้รับคัดเลือกมาเป็น
อย่างดี อยู่ในย่านที่มีความปลอดภัยสูง และพักบ้านละ 2 - 3 คน

2.1 โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ UNITED KINGDOM CULTURAL EXCHANGE

ระยะเวลาโครงการ 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 199,000 บาท โดย
แบ่งชำระออกเป็น 4 งวดงวดที่ รายละเอียด จำนวนเงิน กำหนดชำระ

1


ชำระทันทีเพื่อยืนยันสิทธิ์
ค่าธรรมเนียมโครงการ งวดที่  1 49,000 บาท

2


ภายใน 30 วัน หลังชำระเงินงวดที่ 1
ค่าธรรมเนียมโครงการ งวดที่  2 50,000 บาท

3


ภายใน 30 วัน หลังชำระเงินงวดที่ 2
ค่าธรรมเนียมโครงการ งวดที่  3 50,000 บาท

4


ภายใน 30 วัน หลังชำระเงินงวดที่ 3
ค่าธรรมเนียมโครงการ งวดที่  4 50,000 บาท

(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปได้หรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ)

โปรแกรมทัศนศึกษา :
• ทัศนศึกษ
าสถานที่สำคัญต่างๆของ London เช่น Big Ben, London Eye, Buckingham Palace, Harrods, และ

พิพิธภัณฑ์ต่างๆ และทัศนศึกษานอกเมืองลอนดอน เช่น มหาวิทยาลัย Oxford และ Windsor Castleค่ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร นี้ ร ว ม :

ค่ า ตั๋ ว เ ค รื่ อ ง บิ น ไ ป ก ลั บ
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร – ก รุ ง ล อ น ด อ น
ชั้ น ป ร ะ ห ยั ด
ค่ า ป ฐ ม นิ เ ท ศ นั ก เ รี ย น แ ล ะ ผู้ ป ก ค ร อ ง 1 ค รั้ ง
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม วี ซ่ า แ ล ะ ค่ า บ ริ ก า ร
ค่ า ที่ พั ก ( โ ฮ ส ต์ แ ฟ มิ ลี่ บ้ า น ล ะ 2 - 3 ค น )
ค่ า เ ดิ น ท า ง ใ น ข ณ ะ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร
แ ล ะ ค่ า อ า ห า ร 3 มื้ อ ค่ า เ รี ย น
แ ล ะ ค่ า กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ต า ม ต า ร า ง

** (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถาพอากาศและสถานการณ์) **

ค่ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร นี้ ไ ม่ ร ว ม :

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส่ ว น ตั ว ข อ ง นั ก เ รี ย น
ใ น ข ณ ะ ที่ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร
ค่ า น้ำ ห นั ก สั ม ภ า ร ะ ที่ เ กิ น
ค่ า โ ท ร ศั พ ท์ แ ล ะ อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต
ข ณ ะ อ ยู่ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ

ตารางกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ


* * ( กิ จ ก ร ร ม อ า จ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต า ม ส ถ า พ อ า ก า ศ แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ์ ) * *

2.2 โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ เมืองเฮสติ้งส์ ประเทศอังกฤษUNITED KINGDOM CULTURAL EXCHANGE

ระยะเวลาโครงการ 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 199,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 4 งวด
งวดที่ รายละเอียด จำนวนเงิน กำหนดชำระ

1


ชำระทันทีเพื่อยืนยันสิทธิ์
ค่าธรรมเนียมโครงการ งวดที่  1 49,000 บาท

2


ภายใน 30 วัน หลังชำระเงินงวดที่ 1
ค่าธรรมเนียมโครงการ งวดที่  2 50,000 บาท

3


ภายใน 30 วัน หลังชำระเงินงวดที่ 2
ค่าธรรมเนียมโครงการ งวดที่  3 50,000 บาท

4


ภายใน 30 วัน หลังชำระเงินงวดที่ 3
ค่าธรรมเนียมโครงการ งวดที่  4 50,000 บาท

(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปได้หรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ)

โปรแกรมทัศนศึกษา :
• ทัศนศึกษ
าสถานที่สำคัญต่างๆของ London เช่น Big Ben, London Eye, Buckingham Palace, Harrods, และพิพิธภัณฑ์
ต่างๆ และทัศนศึกษานอกเมืองลอนดอน เช่น มหาวิทยาลัย Oxford และ Windsor Castle
ค่ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร นี้ ร ว ม :

ค่ า ตั๋ ว เ ค รื่ อ ง บิ น ไ ป ก ลั บ
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร – เ มื อ ง เ ฮ ส ติ้ ง ส์
ชั้ น ป ร ะ ห ยั ด
ค่ า ป ฐ ม นิ เ ท ศ นั ก เ รี ย น แ ล ะ ผู้ ป ก ค ร อ ง 1 ค รั้ ง
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม วี ซ่ า แ ล ะ ค่ า บ ริ ก า ร
ค่ า ที่ พั ก ( โ ฮ ส ต์ แ ฟ มิ ลี่ บ้ า น ล ะ 2 - 3 ค น )
ค่ า เ ดิ น ท า ง ใ น ข ณ ะ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร
แ ล ะ ค่ า อ า ห า ร 3 มื้ อ ค่ า เ รี ย น
แ ล ะ ค่ า กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ต า ม ต า ร า ง

** (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถาพอากาศและสถานการณ์) **

ค่ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร นี้ ไ ม่ ร ว ม :

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส่ ว น ตั ว ข อ ง นั ก เ รี ย น
ใ น ข ณ ะ ที่ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร
ค่ า น้ำ ห นั ก สั ม ภ า ร ะ ที่ เ กิ น
ค่ า โ ท ร ศั พ ท์ แ ล ะ อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต
ข ณ ะ อ ยู่ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ

ตารางกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น
ณ เมืองเฮสติ้งส์ ประเทศอังกฤษ


* * ( กิ จ ก ร ร ม อ า จ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต า ม ส ถ า พ อ า ก า ศ แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ์ ) * *

3. โครงการ Engenius International
New Zealand Short Exchange Program

4 สัปดาห์โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น
ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
New Zealand Short Exchange Program

ระยะเวลา 4 สัปดาห์
ระยะเวลาโครงการฯ:


• อ อ ก เ ดิ น ท า ง วั น ที่ 1 เ ม ษ า ย น 2 5 6 6

• ก ลั บ ถึ ง เ มื อ ง ไ ท ย วั น ที่ 3 0 เ ม ษ า ย น 2 5 6 6

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมประเทศนิวซีแลนด์
เปิดรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยนักเรียน จะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียนภายในเมือง
โอ๊คแลนด์ซึ่งอยู่ทางเกาะเหนือ สภาพแวดล้อมดี ไม่มีแผ่นดิน
ไหวหรือภัยพิบัติใดๆ โดยโรงเรียน มีจำนวนนักเรียนต่อห้อง
น้อยซึ่งเหมาะแก่การเรียนรู้และที่นี่เน้นการกิจกรรมกลุ่ม
ได้เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์และพักอาศัยอยู่
กับโฮสต์แฟมิลี่ชาวนิวซีแลนด์ครอบครัวละ 2 – 3 คน
เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนอกเหนือจาก
ห้องเรียน

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ NEW ZEALAND CULTURAL EXCHANGE

ระยะเวลาโครงการ 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 199,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 4 งวดงวดที่ รายละเอียด จำนวนเงิน กำหนดชำระ

1


ชำระทันทีเพื่อยืนยันสิทธิ์
ค่าธรรมเนียมโครงการ งวดที่  1 49,000 บาท

2


ภายใน 30 วัน หลังชำระเงินงวดที่ 1
ค่าธรรมเนียมโครงการ งวดที่  2 50,000 บาท

3


ภายใน 30 วัน หลังชำระเงินงวดที่ 2
ค่าธรรมเนียมโครงการ งวดที่  3 50,000 บาท

4


ภายใน 30 วัน หลังชำระเงินงวดที่ 3
ค่าธรรมเนียมโครงการ งวดที่  4 50,000 บาท

(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปได้หรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ)

โปรแกรมทัศนศึกษา :

• ทั ศ น ศึ ก
ษ า ส ถ า น ที่ สำ คั ญ ต่ า ง ๆ ข อ ง โ อ๊ ค แ ล น ด์ เ ช่ น P a t a k a M u s e m , P a r a P a r a u m u B e a c h ,
แ ล ะ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ต่ า ง ๆ
ค่ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร นี้ ร ว ม :

ค่ า ตั๋ ว เ ค รื่ อ ง บิ น ไ ป ก ลั บ
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร – เ มื อ ง โ อ๊ ค แ ล น ด์
ชั้ น ป ร ะ ห ยั ด
ค่ า ป ฐ ม นิ เ ท ศ นั ก เ รี ย น แ ล ะ ผู้ ป ก ค ร อ ง 1 ค รั้ ง
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม วี ซ่ า แ ล ะ ค่ า บ ริ ก า ร
ค่ า ที่ พั ก ( โ ฮ ส ต์ แ ฟ มิ ลี่ บ้ า น ล ะ 2 - 3 ค น )
ค่ า เ ดิ น ท า ง ใ น ข ณ ะ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร
แ ล ะ ค่ า อ า ห า ร 3 มื้ อ ค่ า เ รี ย น
แ ล ะ ค่ า กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ต า ม ต า ร า ง

** ( กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถาพอากาศและสถานการณ์ ) **

ค่ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร นี้ ไ ม่ ร ว ม :

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส่ ว น ตั ว ข อ ง นั ก เ รี ย น
ใ น ข ณ ะ ที่ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร
ค่ า น้ำ ห นั ก สั ม ภ า ร ะ ที่ เ กิ น
ค่ า โ ท ร ศั พ ท์ แ ล ะ อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต
ข ณ ะ อ ยู่ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ

ตารางกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น
ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์


* * ( กิ จ ก ร ร ม อ า จ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต า ม ส ถ า พ อ า ก า ศ แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ์ ) * *

** สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ 96, 98 ซอยจุฬาลงกรณ์ 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร.02-117-4742 โทรสาร 02-214-3616


Click to View FlipBook Version