The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Thai Stop Covid การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yodacu62, 2021-08-30 23:06:28

Thai Stop Covid การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Thai Stop Covid การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรยี นอสั สัมชัญอบุ ลราชธานี ได้ผ่านเกณฑ์การประเมนิ ความพรอ้ ม
ของระบบ Thai Stop Covid+ (TSC+) การศึกษาข้นั พน้ื ฐาน

ชอ่ื สถานประกอบการ : อัสสมั ชัญอุบลราชธานี
ผูป้ ระกอบการ : นายอาวธุ ศลิ าเกษ

ได้ปฏบิ ัตติ ามมาตรฐาน ขอ้ กำหนด หลักปฏิบตั ิ ดงั น้ี

มาตรการสำคัญ

มติ ทิ ่ี 1 ความปลอดภยั จากการลดการแพร่เชือ้ โรค
1. มีมาตรการคดั กรองวดั ไข้ ให้กับนกั เรียน ครู และผ้เู ข้ามาติดตอ่ ทุกคน ก่อนเขา้ สถานศึกษา หรอื ไม่
2. มมี าตรการสังเกตอาการเสย่ี งโควดิ 19 เช่น ไอ มนี ำ้ มูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก จมูกไมไ่ ดก้ ลนิ่ ลิ้นไมร่ รู้ ส พรอ้ มบนั ทึกผล สำหรับนักเรียน ครู และผเู้ ขา้ มาติดตอ่ ทุกคน กอ่ นเขา้ สถานศึกษา หรือไม่
3. มีนโยบายกำหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรอื หน้ากากอนามยั หรือไม่
4. มกี ารจัดเตรยี มหน้ากากผา้ หรือหน้ากากอนามยั สำรองไวใ้ ห้กับนกั เรียน รอ้ งขอ หรอื ผทู้ ่ีไม่มหี นา้ กากเข้ามาในสถานศกึ ษา หรอื ไม่
5. มีจดุ ล้างมอื ดว้ ยสบู่ อย่างเพยี งพอ หรือไม่
6. มีการจดั วางเจลแอลกอฮอลส์ ำหรับใชท้ ำความสะอาดมอื บริเวณทางเขา้ อาคารเรยี น หนา้ ประตหู อ้ งเรียน ทางเขา้ โรงอาหาร อย่างเพยี งพอ หรอื ไม่
7. มีการจัดโต๊ะเรยี น เก้าอีน้ ัง่ เรียน ทน่ี ่งั ในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเวน้ ระยะห่างระหว่างกนั อย่างนอ้ ย 1-2 เมตร (ยึดหลกั Social distancing) หรอื ไม่
8. มีการทำสัญลักษณแ์ สดงจุดตำแหนง่ ชดั เจนในการจัดเว้นระยะหา่ งระหวา่ งกัน หรือไม่
9. กรณีห้องเรียนไม่สามารถจัดเว้นระยะหา่ งตามที่กำหนดได้ มกี ารสลบั วันเรียนของแต่ละชัน้ เรียนหรือการแบ่งจำนวนนกั เรียน หรือไม่
10. มีการทำความสะอาดห้องเรียน หอ้ งตา่ ง ๆ และอปุ กรณท์ ่ใี ช้ในการเรยี นการสอน ก่อนและหลงั ใช้งานทุกครง้ั เช่น หอ้ งคอมพิวเตอร์ หอ้ งดนตรี อปุ กรณ์กฬี า หรือไม่
11. มกี ารทำความสะอาดบริเวณจดุ สัมผสั เสีย่ งร่วม ทุกวัน เช่น โต๊ะ เกา้ อ้ี ราวบันได ลฟิ ต์ กลอนประตู มือจับประตู - หน้าต่าง หรือไม่
12. มีถงั ขยะแบบมีฝาปดิ ในห้องเรียน หรือไม่

13. มีการปรบั ปรุงซอ่ มแซมประตู หนา้ ต่าง และพัดลมของห้องเรยี น ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี สำหรับใช้ปิด - เปิดใหอ้ ากาศถา่ ยเทสะดวก หรือไม่
14. มกี ารแบ่งกล่มุ ยอ่ ยนักเรยี นในหอ้ งเรยี นในการทำกิจกรรม หรอื ไม่
15. มกี ารปรบั ลดเวลาในการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายหลงั การเข้าแถวเคารพธงชาติ หรอื ไม่
16. มีการจดั เหลอ่ื มเวลาทำกจิ กรรมนกั เรยี น เหล่ือมเวลากนิ อาหารกลางวัน หรอื ไม่
17. มีมาตรการให้เว้นระยะหา่ งการเข้าแถวทำกิจกรรม หรือไม่
18. มกี ารกำหนดใหใ้ ชข้ องใช้ส่วนตวั ไมใ่ ชส้ ่งิ ของรว่ มกับผู้อื่น เช่น แกว้ น้ำ ชอ้ น ส้อม แปรงสฟี นั ยาสีฟัน ผ้าเชด็ หนา้ หรอื ไม่
19. มหี อ้ งพยาบาลหรือพนื้ ท่สี ำหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ หรือไม่
20. มนี ักเรียนแกนนำด้านสขุ ภาพ จติ อาสา เปน็ อาสาสมคั ร ในการชว่ ยดแู ลสขุ ภาพเพ่อื นนักเรียนดว้ ยกันหรือดูแลรุ่นนอ้ ง หรอื ไม่
มิตทิ ี่ 2 การเรยี นรู้
21. มีการติดป้ายประชาสัมพันธแ์ นะนำการปฏิบัตเิ พ่อื สุขอนามยั ที่ดี เช่น วธิ ีลา้ งมือที่ถกู ตอ้ ง การสวมหนา้ กากอนามัย การเวน้ ระยะห่างระหว่างบคุ คล เป็นต้น หรอื อนื่ ๆ ที่เก่ยี วกบั โรคโควิด 19 หรือไม่
22. มกี ารเตรียมความพร้อมการจัดการเรยี นการสอนโดยคำนงึ ถงึ การเรียนรตู้ ามวัยและสอดคล้องกับพฒั นาการด้านสังคม อารมณ์ และสตปิ ัญญา หรือไม่
23. มีมาตรการกำหนดระยะเวลาในการใช้สอื่ ออนไลนใ์ นสถานศึกษา ในเด็กเล็ก (ประถม) ไม่เกิน 1 ชั่วโมงตอ่ วนั และ ในเด็กโต (มธั ยม) ไมเ่ กนิ 2 ช่วั โมงตอ่ วัน หรอื ไม่
24. มกี ารใชส้ ื่อรอบรู้ดา้ นสุขภาพผา่ นชอ่ งทาง Social media เชน่ Website, Facebook, Line, QR Code, E-mail หรอื ไม่

มิตทิ ่ี 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส
25. มกี ารเตรยี มหนา้ กากผ้า สำรองสำหรบั เด็กเลก็ หรือไม่
26. มกี ารปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบั บริบทการเขา้ ถงึ การเรียนรูใ้ นสถานการณก์ ารระบาดของโรคโควดิ 19 หรอื ไม่
27. มีมาตรการสง่ เสรมิ ให้นกั เรียนไดร้ บั บริการสขุ ภาพข้นั พน้ื ฐานอย่างทั่วถงึ หรือไม่
28. มีมาตรการการทำความสะอาดและจดั สภาพแวดลอ้ มของทพ่ี ักและเรือนนอนให้ถกู สุขลกั ษณะ พรอ้ มมตี ารางเวรทกุ วัน หรือไม่ (กรณมี ีที่พักและเรอื นนอน)
29. มมี าตรการการทำความสะอาดและจดั สภาพแวดล้อมใหส้ อดคล้องกับขอ้ บญั ญตั กิ ารปฏิบตั ดิ ้านศาสนกิจ พร้อมมตี ารางเวรทกุ วัน หรอื ไม่ (กรณีมีสถานทปี่ ฏบิ ตั ศิ าสนากิจ)
30. มีมาตรการดูแลนักเรยี นทม่ี คี วามบกพร่องดา้ นพัฒนาการ การเรียนรู้ หรอื ด้านพฤตกิ รรมอารมณ์ รวมถึงภาวะสมาธสิ น้ั และเดก็ ออทิสตกิ ท่สี ามารถเรยี นรว่ มกับเด็กปกติ หรอื ไม่
มติ ิท่ี 4 สวัสดภิ าพและการคมุ้ ครอง
31. มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจดั การเรียนการสอนสำหรับนกั เรียนปว่ ย กักตัว หรือกรณปี ดิ โรงเรียน หรือไม่
32. มกี ารจดั เตรยี มแนวปฏิบตั กิ ารสื่อสารเพือ่ ลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma) หรอื ไม่
33. มกี ารจดั เตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและบุคลากรของสถานศกึ ษา หรอื ไม่
34. มกี ารตรวจสอบประวตั ิเส่ยี งของนกั เรียนและบุคลากร รวมทง้ั ตรวจสอบเรอื่ งการกักตวั ใหค้ รบ 14 วัน กอ่ นมาทำการเรียนการสอนตามปกติ และทกุ วนั เปิดเรียน หรอื ไม่
35. มีการกำหนดแนวทางปฏบิ ตั ิตามระเบยี บสำหรบั นกั เรียน ครู และบุคลากรทสี่ งสยั ติดเชอ้ื หรือปว่ ยด้วยโรคโควดิ 19 โดยไม่ถือเป็นวนั ลาหรอื วันหยดุ เรยี น หรือไม่

มิติท่ี 5 นโยบาย
36. มกี ารสอื่ สารประชาสัมพันธ์ความรู้การปอ้ งกันโรคโควดิ 19 แก่นักเรียน ครู บุคลากร และผปู้ กครอง โดยการประชุมชแี้ จงหรือผ่านช่องทางตา่ ง ๆ อยา่ งนอ้ ย 1 ครัง้ กอ่ นหรอื วันแรกของการเปิดเรยี น หรอื ไม่
37. มนี โยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของสถานศกึ ษา อย่างเป็นลายลกั ษณ์หรอื มหี ลักฐานชัดเจน หรอื ไม่
38. มกี ารประชมุ คณะกรรมการสถานศกึ ษา หรือไม่
39. มีการแตง่ ต้งั คณะทำงานปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาดโรคโควิด 19 และกำหนดบทบาทหนา้ ทีอ่ ย่างชัดเจน หรอื ไม่
40. มีมาตรการบริหารจัดการความสะอาดบนรถรับ-ส่งนักเรยี น เวน้ ระยะห่างระหวา่ งบุคคล จดั ทีน่ ง่ั บนรถหรอื มีสัญลกั ษณจ์ ุดตำแหน่งชดั เจน หรือไม่ (กรณีรถรับ - สง่ นักเรยี น)
มติ ิท่ี 6 การบริหารการเงิน
41. มีแผนการใชง้ บประมาณในการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคโควดิ 19 ตามความจำเปน็ และเหมาะสม หรอื ไม่
42. มีการจดั หาซอื้ วัสดอุ ปุ กรณป์ อ้ งกันโรคโควดิ 19 สำหรบั นกั เรียนและบุคลากรในสถานศกึ ษา เชน่ หน้ากากผ้าหรอื หนา้ กากอนามยั เจลแอลกอฮอล์ สบู่ หรือไม่
43. มีการประสานแสวงหาแหลง่ ทนุ สนบั สนุนจากหนว่ ยงาน องค์กร หรอื เอกชน เชน่ ท้องถิ่น บริษัทหา้ งร้าน NGO เป็นต้น หรือมกี ารบริหารจดั การด้านการเงิน
เพอื่ ดำเนินกิจกรรมการปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาดของโรคโควดิ 19 หรอื ไม่
44. มีการจัดหาบคุ ลากรในการดูแลนักเรียนและการจัดการสิ่งแวดลอ้ มในสถานศกึ ษา หรอื ไม่


Click to View FlipBook Version