The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by กรองทอง กิติสกนธ์, 2019-10-24 02:47:50

ID-PLAN ปี 62

ID-PLAN ปี 62

แผนพฒั นาตนเอง

(Individual Development Plan : ID Plan)

นางกรองทอง กติ ิสกนธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

โรงเรยี นพุทไธสง
สหวทิ ยาเขตพุทไธสง
สำนกั งานเขตพ้นื ท่ีการศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 32

สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พ้นื ฐาน
กระทรวงศึกษาธกิ าร

เอกสารหมายเลข 2

แผนพฒั นาตนเอง

(Individual Development Plan : ID Plan)

นางกรองทอง กิติสกนธ์
ตำแหนง่ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

โรงเรยี นพทุ ไธสง
สหวิทยาเขตพุทไธสง
สำนกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 32

สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพนื้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธกิ าร

แผนการพัฒนาตนเอง สำหรับครู
( Individual Development Plan : ID Plan )

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลผจู้ ัดทำแผนพฒั นาตนเอง

ชอื่ นางกรองทอง ช่ือสกลุ กติ สิ กนธ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพเิ ศษ

วฒุ กิ ารศึกษา (โปรดระบุวฒุ ิให้ชัดเจน)

 ต่ำกวา่ ปริญญาตร.ี .....................................................วชิ าเอก......................................

 ปรญิ ญาตรหี รอื เทียบเท่า ครุศาสตรบณั ฑิต วชิ าเอก. วทิ ยาศาสตรท์ วั่ ไป.

 ประกาศนยี บัตรบณั ฑิต .............................................วชิ าเอก......................................

 ปริญญาโทหรอื เทยี บเท่า ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ วิชาเอก การบรหิ ารการศกึ ษา

 ปรญิ ญาเอกหรือเทียบเท่า..........................................วชิ าเอก......................................

 อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ ......................................................วิชาเอก......................................

เข้ารับราชการวันท่ี 1 ธนั วาคม 2535 ณ โรงเรียน คำแคนวิทยาคม ตำบล คำแคน
อำเภอ มญั จาครี ี จังหวัด ขอนแก่น สังกัด สำนักงานสามญั ศกึ ษาจังหวดั ขอนแก่น

อายรุ าชการจนถึงปัจจุบัน 26 ปี 8 เดือน

เงินเดอื น อันดับ คศ. 3 อตั ราเงนิ เดือน 48,340 บาท

สถานท่ที ำงาน
โรงเรียนพทุ ไธสง อำเภอพุทไธสง จงั หวัดบรุ ีรัมย์ สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษามธั ยมศึกษา เขต 32

ท่ีอยู่ที่สามารถตดิ ต่อได้
25 หมู่ 7 บ้านสระแวง ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวดั บรุ ีรมั ย์

เบอร์โทรศัพท์ท่ีบ้าน ...................-................. โทรศพั ทม์ ือถือ 0878702176

งานในหน้าทีท่ ี่รบั ผดิ ชอบ
1. กล่มุ สาระการเรยี นรู้ท่ีสอน วิทยาศาสตร์ โดยมรี ายละเอียด ดังน้ี
1.1 วิชา วทิ ยาศาสตร์ รหสั วิชา ว 22101 ชน้ั ม. 2 จำนวน 1.5 หนว่ ยกติ
จำนวน 4 หอ้ งเรียน จำนวน 3 ชว่ั โมง/สัปดาห์ รวม 12 ชว่ั โมง/สัปดาห์
1.2 วชิ า วิทยาศาสตร์พเิ ศษ รหัสวชิ า ชน้ั ม. 2 จำนวน...1....หน่วยกิต
จำนวน..1....ห้องเรียน จำนวน ...2.. ชั่วโมง/สปั ดาห์ รวม 2 ชว่ั โมง/สัปดาห์
รวม..........14.................ชว่ั โมง/สัปดาห์

2. กิจกรรมพฒั นาผเู้ รียน
2.1 ลูกเสอื -เนตรนารี ช้นั มัธยมศึกษาปีท.่ี ...3.....จำนวน ……1.. ชว่ั โมง/สัปดาห์
2.2 โฮมรูม ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ …3/8…. จำนวน....1..... ชวั่ โมง/สัปดาห์
2.3 กิจกรรมชมุ นุม .....1.... จำนวน .....1.... ชว่ั โมง/สัปดาห์
2.4 สวดมนต์ ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ ....3/8.....จำนวน ....1..... ชวั่ โมง/สปั ดาห์
2.5 เสรมิ วิชาการ ม. 3 จำนวน 1 ช่ัวโมง/สปั ดาห์
2.6 PLC จำนวน ...1......ชัว่ โมง/สปั ดาห์
2.7 ลงพน้ื ท่ี ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี ...3/8......จำนวน .....5.... ชวั่ โมง/สัปดาห์
รวมกจิ กรรมพฒั นาผ้เู รียน 11 ชั่วโมง/สปั ดาห์
รวมงานสอนทง้ั หมดจำนวน ....25..... ช่ัวโมง/สปั ดาห์

งานที่ไดร้ ับมอบหมายเปน็ งานพิเศษ ดังน้ี (เชน่ )
1. งานเครอ่ื งราชอิสริยาภรณ์ ฝา่ ยอำนวยการ
2. งานการย้ายข้าราชการครู ฝ่ายอำนวยการ
3. หวั หนา้ กลุม่ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์

ผลงานทีเ่ กิดจากการปฏบิ ัติหน้าท่ีในตำแหน่งปัจจบุ ัน (ยอ้ นหลงั 5 ปี)

1. ผลท่ีเกิดจากการจดั การเรยี นรู้
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยวิเคราะห์หลักสูตรแล้วนำมาเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้
แฟ้มสะสมผลงาน ชิ้นงาน แบบฝึก โดยการวัดผลประเมินผลดังกล่าวครอบคลุมทุกๆด้าน ได้แก่ ด้านความรู้
การปฏิบัติ กระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมี
พัฒนาการที่ดี มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตลอดจนมีการบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการสอนอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งนเ้ี พ่อื จะไดช้ ่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนกั เรียนท่ีมปี ัญหา

2. ผลท่ีเกดิ จากการพัฒนาวิชาการ
ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ ส่งผลให้ตนเองได้รับการพัฒนาในด้านการเรียนการ
สอน และได้รับการอบรมเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม
จรยิ ธรรมความมีวินัยในตนเอง ตลอดจนได้รว่ มพัฒนาบุคลากรในโรงเรยี น โรงเรียนมกี ารเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ทด่ี ขี น้ึ โดยบุคลากรในโรงเรียน และโรงเรียนเปน็ ท่ียอมรบั ของบุคคลทว่ั ไปและหน่วยงานทเี่ ก่ยี วข้อง นอกจากน้ัน
โรงเรียนยงั สนบั สนนุ และส่งเสรมิ ใหบ้ ุคลากรไดพ้ ัฒนาสอ่ื และนวัตกรรม

3. ผลท่ีเกิดกับผู้เรยี น
การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการให้นักเรียนได้ฝึกการ ปฏิบัติจริง
เพ่ือให้นักเรียนได้มีทักษะต่างๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม ความมีวินัยในตนเอง ส่งผลให้
ผ้เู รียนมคี ุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีสมั มาคารวะมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย มีความสามารถในการ
ใชภ้ าษาในการส่ือสาร และการมีจนิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีผู้เรียนสามารถนำความรู้ความ
เข้าใจและทักษะไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการเพ่ิมพูนสมรรถนะตนเองให้มากข้ึนและ

ส่งผลให้การใช้ชีวิตภายหน้า บนพื้นฐานคุณธรรม นำความรู้ และเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อยา่ งมคี วามสุข

4. ผลทเ่ี กดิ กับสถานศกึ ษา
จากการที่สถานศึกษามีการวางแผนปฏิบัติราชการในการพัฒนา มีเป้าหมาย มีทิศทางในการ
ดำเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา นักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน
ท้องถ่ิน นอกจากน้ันสถานศึกษายังได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในด้านการดูแลเอาใจใส่ของครูท่ี
มีต่อนักเรียนในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การดูแลด้านพฤติกรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
กริ ิยา มารยาท ความมวี ินยั ในตนเอง ความรบั ผดิ ชอบ

5. ผลทีเ่ กดิ กบั ชมุ ชน
สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีสงกรานต์ การทอดผ้าป่า ทอดกฐิน เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ กิจกรรมวันสำคัญ
ได้แก่ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จนทำให้เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจท่ีดีต่อกัน
เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนและท้องถ่ิน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการประชุม
ผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในแต่ละภาคเรียนเพ่ือชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและ
เพื่อหาแนวทางในการร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และพัฒนาทางวิชาการให้เป็นไปในทาง
ทิศทางเดยี วกัน

ประวัติการเขา้ รับการพัฒนา (ในรอบ 5 ปี ทผี่ า่ นมา)

ลำดบั ที่ เรอื่ ง หนว่ ยงาน จำนวนชวั่ โมง หมายเหตุ
1 อกั ษรเจริญ 6 2 กันยายน
2 การบรู ณาการจดั การเรียนรู้เชิงรกุ (Active เอด็ ดูเคชนั่ 20
Learning ) ดว้ ยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM 2560
3 Education) บริษัท ร้อยลา้ น 18
พนั ล้าน จำกัด 22
4 หลักสตู รบุคลิกภาพการพูดทักษะการสอน 18 กรกฎาคม
วทิ ยาศาสตร์แบบเกมโชว์ (Activity Base สสวท. ร่วมกบั
5 Learning) สพฐ. 14 2561
22 กรกฎาคม 2561
สสวท. ร่วมกับ 28-30
หลักสตู รการพฒั นาครสู ะเต็มศึกษาด้วยระบบ สพฐ. เมษายน
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศกึ ษา 2561
ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย รร.พทุ ไธสง
28-30 เมษายน 2561 ร่วมกับ 28-30
Bangkok เมษายน
หลกั สตู รการพัฒนาครูสะเต็มศกึ ษาด้วยระบบ Software 2561
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศกึ ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 21-22
28-30 เมษายน 2561 มนี าคม
2562
พฒั นาสื่อการเรยี นการสอนด้วย Google
Apps Educations
21-22 มีนาคม 2562

ส่วนที่ 2 ความต้องการในการพฒั นา

1. หลักสูตรใดท่ที ่านต้องการพัฒนา
1.1 กลยทุ ธก์ ารสอนของครูวทิ ยาศาสตร์เพื่อยกระดับ O-NET
1.2 วธิ กี ารทท่ี ำใหน้ ักเรียนมีจิตสำนกึ ในการรบั ผิดชอบตอ่ หน้าที่ของตนเอง

2. เพราะเหตุใดทา่ นจึงต้องการเขา้ รับการพัฒนาในหลกั สูตรนี้
2.1 เพ่อื พฒั นาการเรยี นการสอนของครูวิทยาศาสตรเ์ พื่อยกระดับ O-NET
2.2 เพอ่ื ทำให้นกั เรยี นมีจติ สำนึกในการรบั ผดิ ชอบต่อหน้าท่ขี องตนเอง

3. ทา่ นคาดหวงั ส่ิงใดจากการเข้ารบั การพัฒนาในหลักสตู รนี้
3.1 ไดร้ ับความรู้ และเทคนิควิธกี ารเพื่อนำมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน

4. ทา่ นจะนำความรจู้ ากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร
4.1 นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพือ่ ใหเ้ กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้เรยี น
4.2 พัฒนาผเู้ รยี นให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพงึ ประสงค์ มที ักษะชวี ติ เปน็ ทย่ี อมรบั ของ
สังคม

ภาคผนวก

รายละเอียดการพฒั นาตนเอง

อันดับ สมรรถนะทจ่ี ะพฒั นา วิธีการ / รูปแบบการ
ความสำคัญ อบรม

1 การจดั การเรยี นการสอน
หลกั สูตรที่ต้องการอบรม
1.กลยุทธ์การสอนของครวู ทิ ยาศาสตร์
เพื่อยกระดับO-NET

2 ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อบรม
หลักสตู รท่ตี ้องการอบรม
1. วิธีการทีท่ ำให้นักเรียนมีวินัยและ
จิตสำนกึ ในการรบั ผดิ ชอบต่อหน้าที่
ของตนเอง

ลงชอื่ ................................................................
( นางกรองทอง กติ สิ กนธ์ )

ตำแหน่ง...คร.ู .. วทิ ยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
......../.........../........

ผจู้ ัดทำแผนพัฒนาตนเอง

ระยะเวลาใน การขอรบั การ

รพฒั นา การพฒั นา สนับสนุนจาก ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะไดร้ ับ

เรมิ่ ตน้ สนิ้ สุด หนว่ ยงาน

ตลอดปี ตลอดปี สพฐ./โรงเรยี น นำมาใช้ในการพฒั นาการเรียนการ

การศึกษา การศกึ ษา สอนเพื่อใหเ้ กิดประสทิ ธภิ าพและ

ประสทิ ธิผลแกผ่ ูเ้ รยี น

ตลอดปี ตลอดปี สพฐ./โรงเรียน ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิ ธรรมและ

การศึกษา การศึกษา คุณลักษณะทพี่ ึงประสงค์ มที ักษะชีวติ

เปน็ ทย่ี อมรับของสงั คม

ความคดิ เหน็ ของผู้บังคับบญั ชา
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ...........................................................

(นายประชัย พรสง่ากลุ )
ตำแหน่ง ผ้อู ำนวยการโรงเรยี นพทุ ไธสง


Click to View FlipBook Version
Previous Book
T-SAR ปี2561
Next Book
ID plan