The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nor Rainah Talib, 2019-12-14 02:03:10

BUKU PENGURUSAN 2020 14 DISEMBER

BUKU PENGURUSAN 2020 14 DISEMBER

BUKU PENGURUSAN

AMAN YARL

LORONG AWAN CINA, 58200 KUALA LUMPUR

NO TEL:03 79834552 KOD SEKOLAH:WEA0219
EMAIL SEKOLAH: [email protected]

KANDUNGAN
A PENGENALAN

LAGU SEKOLAH/ PIAGAM PELANGGAN/ VISI/ MISI SEKOLAH………………………………
PETUNJUK PRESTASI HALA TUJU SEKOLAH 2020………………………………………………...
PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) MENGIKUT BIDANG 2020………………………………….
PENETAPAN KEBERHASILAN PBPPP TAHUN 2020 ……………………………………………....
PENGGAL PERSEKOLAHAN 2020………………………………………………………………….
JADUAL WAKTU PERSEKOLAHAN 2020…………………………………………………………..
TAKWIM SEKOLAH 2020…………………………………………………………………………….

B PENGURUSAN
CARTA ORGANISASI SEKOLAH 2020………..B1
SENARAI MAKLUMAT KELULUSAN AKADMIK, IKHTISAS DAN OPSYEN GURU……B2-B5
SENARAI STAF SOKONGAN (AKP)……………………………………………………………
SENARAI PENYELARAS DAN GURU KELAS 2020……………………………………………
JADUAL PETUGAS PENTADBIR 2020…….. …………………………………………………..
JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2020………………………………………………
SENARAI PENCERAPAN GURU-GURU 2020…………………………………………………
SENARAI PY PBPPP DAN SKT 2020 ………………………………………………………………..
REKOD SENARAI PENGAWAS PEPERIKSAAN AWAM 2020……………………………….
JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 2020………………………………

C KURIKULUM
CARTA ORGANISASI KURIKULUM 2020……………………………………………………….C1
JK PENGURUSAN KURIKULUM 2020………………………………………….……………C2-C6

D HAL EHWAL MURID (HEM)
CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID 2020……………………………..……………….D1
JK PENGURUSAN HEM 2020…………………………………………………….…….……D2-D5

E KOKURIKULUM
CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM 2020……………………………………...…………….E1
JK PENGURUSAN KOKURIKULUM 2020……………………………………….....…………E2-E6

F PENDIDIKAN KHAS
CARTA ORGANISASI PENDIDIKAN KHAS 2020……………………………………………….F1
MAKLUMAT GURU PPKI DAN PPM 2020……………………………………………………….F2
SENARAI TUGAS MENGIKUT BIDANG PENYELARAS 2020…………………………………..F3

JAWATANKUASA PPKI 2020……………………………………………………….…………….F4
AGIHAN TUGAS GURU 2020…………………………………………………………………….F5
JADUAL BERTUGAS MINGGUAN GURU PPKI & PPM………………………………………..F6
TAKWIM PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2020…………………………………..F7

G LAMPIRAN
Lampiran Pentadbiran……………………………………………………...…………….PENTADBIRAN
Lampiran Kurikulum……………………………………………………………………………KURIKULUM
Lampiran HEM............................................................................................................................HEM
Lampiran Kokurikkulum…………………………………………………………..……….KOKURIKULUM

PIAGAM SEKOLAH

KAMI WARGA VISI SEKOLAH
SMK TAMAN YARL KUALA LUMPUR
DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM “SMK TAMAN YARL KE ARAH KEJAYAAN DARI ASPEK
BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN SAHSIAH, KURIKULUM DAN KOKURIKULUM”
MENUMPUKAN SELURUH TENAGA
DAN USAHA KAMI UNTUK

●Memastikan sekolah sentiasa peka MISI SEKOLAH
dan responsive kepada kehendak
pelanggan. “MELAHIRKAN MODAL INSAN YANG KREATIF
BERAKHLAK MULIA DAN PERSEKITARAN SERTA
●Memastikan semua murid di sekolah
ini diberi pendidikan yang sempurna BUDAYA YANG KONDUSIF”
dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani.

●Membimbing dan mendidik murid
mencapai kecemerlangan dalam
bidang kurikulum dan kokurikulum.

●Memastikan urusan peperiksaan
ditadbir dengan efisien.

●Mewujudkan suasan harmoni dan
penuh kasih sayang supaya murid
menerima pengajaran yang baik.

●Mengurus dan menyelesaikan semua
masalah murid di sekolah.

●Sentiasa bersedia dan sanggup
menerima pandangan, cadangan dan
teguran yang membina dari semua
pihak demi mempertingkatkan
prestasi perkhidmatan.
●Sentiasa bekerjasama dengan ibu
bapa, penjaga demi kepentingan
murid.

MOTTO SEKOLAH

# SEDERAP MENUJU KEJAYAAN

PETUNJUK PRESTASI HALA TUJU SEKOLAH 2020

BIL. BIDANG ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF SASARAN

1. PENGURUSAN Amalan terbaik dalam Memperbanyakan amalan Meningkatkan 95% guru
ORGANISASI pengurusan menggunakan maklumat kekerapan setiap guru mempraktikkan

organisasi belum daripada kajian dan mempraktikkan Amalan Baik

dijadikan Budaya pendekatan teknologi terkini amalan terbaik dalam
Kerja dalam pengurusan pengurusan organisasi

organisasi.

2. KURIKULUM Pencapaian Akdemik Meningkatkan pencapaian Meningkatan; PT3 2020
masih belum akademik dari segi kualiti dan ●% lulus keseluruhan. ●Lulus minimum 50%

mencapai tahap baik kuantiti dalam peperiksaan ●GPS 3.85

dari segi kualiti dan PT3 dan SPM ●GPS Sekolah ●Murid Cemerlang
kuantiti dalam 7.36%

peperiksaan PT3 dan ●% Murid Cemerlang SPM 2020
SPM ●Layak mendapat sijil

80%

●GPS 5.50
●Murid Cemerlang

12.79%

3. HAL EHWAL Masalah ponteng Mengurangkan kes ponteng Menurunkan kadar Peratus murid terlibat
MURID sekolah dan disiplin sekolah dan disiplin murid murid yang terlibat dalam kes-kes berikut:

murid menjejaskan yang menjejaskan dalam kes-kes berikut: ●Tidak hadir 10%

pencapaian akademik pencapaian akademik. ●Tidak hadir sekolah ●Ponteng 8%
murid. ●Ponteng sekolah ●Lewat 3%

●Lewat ke sekolah ●Disiplin Berat 2%
●Disiplin Berat

4. KOKURIKULUM Penglibatan dan Meningkatkan kehadiran, Meningkatkan Pencapaian

pencapaian dalam penglibatan dan pencapaian pencapaian keseluruhan
bidang kokurikulum dalam bidang kokurikulum keseluruhan murid Kokurikulum;

dan sukan masih dan sukan. dalam kokurikulum ●Peratus kehadiran

sederhana. dalam aspek murid 92.00%
●Peratus kehadiran ●GPS-2.40

murid. ●Peratus Gred A-C-

●GPS 98.00%
●Peratus Gred A-C

5. KEWANGAN Sekolah mendapat Mendapat Laporan Audit baik Meningkatkan tahap Laporan audit baik

audit berteguran pengurusan kewangan
ketahap baik.

6. PEMBANGUNAN Tahap keberadaan Meningkatkan keberadaan Meningkatan peratus Mencapai purata

SUMBER guru kurang guru di sekolah. keberadaan guru di bulanan sebanyak

MANUSIA memuaskan sehingga sekolah 95% guru berada di

menjejaskan sekolah
pengurusan PdPc

7. PENTADBIRAN Pengurusan dan Meningkatkan kecekapan dan Meningkatan Tiada aduan

PEJABAT Pentadbiran pejabat keberkesanan pengurusan kecekapan dan kualiti pelanggan mengikut

kurang cekap dan dan pentadbiran supaya ●Perkhidmatan piawaian SPSK
berkesan menganggu berjalan lancar. kaunter PK11-1

kelancaran ●Pengurusan data
pentadbiran dan dan dokumen/ fail.

rungutan pelanggan.

8. PEMBANGUNAN Penyelengaraan dan Mendapat sokongan dari Menambah keceriaan Mewujudkan 4 kelas
FIZIKAL pembangunan komuniti setempat untuk kelas yang kondusif yang kondusif

sekolah masih lemah. membaik pulih dan bercirikan PAK21

membangunkan prasarana
sekolah.

9. HUBUNGAN LUAR Kurang mendapat Wujud kerjasama erat antara Meningkatkan bilangan Mencapai 3

bantuan dan sekolah,ibu bapa dan permuafakatan dengan permuafakatan
kerjasama daripada komuniti setempat dalam komuniti setempat dan dengan komuniti

masyarakat setempat. pembangunan sekolah. NGO setempat atau NGO

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) MENGIKUT BIDANG PADA TAHUN 2020

BIDANG BIL. SASARAN PENCAPAIAN KPI

1. 95% hari bekerja menepati masa bekerja. % hari menepati masa

bekerja.

2. Tidak melebihi 5 kali lewat masa ke lokasi kelas PdPc mengikut Bilangan lewat masuk

jadual waktu mengajar kelas

3. Mencapai melebihi 85% markah pencerapan PdPc semasa dicerap Markah pencerapan

berdasarkan piawaian Standard Kualiti Pendidikan Malaysia

(SKPM)
PROFESIONALISME, 4. Mencapai markah melebihi 85% dalam semakan hasil kerja murid Markah Penyemakkan
ETIKA KEGURUAN
berdasarkan piawaian SPSK Instrumen Penyemakan Buku Latihan/ Buku Latihan.
DAN Hasil Kerja Murid semasa penyemakan buku latihan dijalankan.
PEMBANGUNAN
SUMBER MANUSIA 5. Kepatuhan ketepatan 100% data eOperasi setiap kali bengkel % Ketepatan

eoperasi diadakan.

6. Mewujudkan sekurang-kurangnya 4 kali aktiviti PLC dalam semua Bilangan aktiviti PLC yang
Panitia dijalankan

7. Menyertai sekurang-kurangnya 5 kali LDP setahun. Bilangan aktiviti LDP yang

dijalankan.

1. 40% murid mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam % Gred C dank e atas
peperiksaan sekolah.

2. 70% murid lulus dalam peperiksaan sekolah % Lulus

KURIKULUM 3. Mencapai GPMP 3.5 bagi kelas Menengah Rendah GPMP

4. Mencapai GPMP 5.17 bagi kelas Menengah Atas. GPMP

5. Meningkatkan % Penggunaan VLE FROG dalam PdPC Melebihi 50 %

Penggunaan VLE FROG

dalam seminggu

1. Mencapai sekurang-kurangnya 86% purata kehadiran murid bagi % Kehadiran Murid

tahun 2020.

2. 90% penjaga menjelaskan bayaran majalah sekolah dan % penjaga menjelaskan
sumbangan PIBG yuran

HAL 3. 100% guru kelas melengkapkan data kehadiran APDM pada setiap % guru melengkapkan
hujung bulan. data APDM
EHWAL MURID
4. Setiap guru mengisi sekurang-kurangnya 38 amalan baik SSDM Bilangan amalan baik
antara bulan Januari - Oktober

1. Mencapai 92.00% keberadaan murid dalam kegiatan kokurikulum % keberadaan

semasa guru dipantau secara tidak berkala

2. 98.00% murid mendapat Gred A-C dalam kegiatan Kokurikulum % murid.

KOKURIKULUM 3. Mengadakan 3 pertandingan RIMUP untuk semua murid sepanjang Bilangan pertandingan.
PENDIDIKAN KHAS
sesi persekolahan

4. Mencapai 90.00% kehadiran mengendalikan aktiviti kokurikulum % kehadiran menetapi
tepat pada masanya. masa

1. Memastikan 100% murid memiliki kad OKU menerima elaun Murid % murid

Khas (EMK)

2. Bilangan murid dapat menguasi 4M meningkat sehingga 75% % murid

3. Meningkatkan sebanyak 45% MBK PPKI dapat mengikuti PPI % murid
Penuh atau Separa PPI

4. Peningkatan kehadiran murid melebihi 80.00% setiap bulan. % Kehadiran

5. Mengurangkan disiplin indeks sebanyak 5% dikalangan murid PPKI. % Disiplin

PENETAPAN KEBERHASILAN PBPPP TAHUN 2020

BIDANG BIL. SASARAN KEBERHASILAN SKOR TANGGUNGJAWAB
PENGURUSAN
KURIKULUM 1. Keberadaan/ Kehadiran Guru ke 1-Kehadiran (50-79) Semua Guru

HAL EHWAL sekolah melebihi 95% 2-Kehadiran (80-84)
MURID
3-Kehadiran (85-94)
4-Kehadiran (95-100)

2. Buku Rekod Mengajar: 1- Melebihi 5 kali Semua Guru

(Kegagalan menghantar BRM setiap 2- Melebihi 4 kali
minggu) 3- 1-3 kali

4- 0 (Hantar setiap minggu)

3. Hadir Lewat 1- Melebihi 10 kali Semua Guru
Januari – Mei 2020 2- 7-9 kali

Jun – November 2020 3- 4-6 kali

4- 1-3 kali

1. Peningkatan GPMP 1- Menurun Guru Mata Pelajaran

(TOV-Peperiksaan Pertengahan/ 2- Kekal

Percubaan PT3/SPM 2020) 3- Meningkat ˂ 0.50

4- Meningkat > 0.50

2. GPS (Gred Purata Sekolah) 1- Membesar Guru Kanan/ Ketua
Menengah Rendah 3.90 2- Kekal Panitia

Menengah Atas 5.50 3- Mengecil ˂ 3.90/ 5.50

4- Mengecil > 3.90/ 5.50

3. Peratus Lulus Mata Pelajaran 1- 0-59% Guru Mata Pelajaran
2- 60-69%

3- 70-79%

4- 80% -100%

1. Melebihi 90% murid menyelesaikan 1- Bawah 60% Guru Kelas

Bayaran PIBG dan Majalah akhir 2- (61-69%)

bulan Oktober 2020 3- (70-89%)
4- (90-100%)

2. Memastikan pengisian sekurang- 1- Bawah 25 Semua Guru

kurang 35 Amalan Baik dalam 2- 25-29
SSDM sehingga September 2020 3- 30-34

4- 35 ke atas

3. Memastikan pengisian sekurang- 1- Bawah 6 Guru Disiplin
kurang 10 Rekod Salah Laku murid 2- 6-7

dalam SSDM sehingga September 3- 8-9
2020 4- 10 ke atas

4. Pemeriksaan mengejut oleh Badan 1- Bawah 2 Unit Disiplin

Disiplin diadakan sekurang- 2- 2

kurangnya 4 kali setahun. 3- 3
4- 4 ke atas

5. Pemeriksaan mengejut buku teks 1- Tiada Unit SPBT

diadakan sekurang-kurangnya 3 kali 2- 1
setahun hingga September 2020. 3- 2

4- 3

6. Pengeluaran Majalah Sekolah 2020 1- Selepas Disember 2020 Unit Majalah Sekolah
selewat-lewatnya pada minggu 2- Akhir Disember 2020

terakhir persekolahan 2020. 3- Pertengahan Disember 2020
4- November 2020

7. Peratus purata Kehadiran Kelas 1- Bawah 82% Guru Kelas

mencapai sekurang-kurangnya 88% 2- 82-84.9%

antara Januari hingga Oktober 2020. 3- 85-87.9%

4- 88% ke atas

8. Kelas Terbersih sekurang- 1- Bawah 5 kali Guru Kelas
kurangnya 8 kali setahun. 2- 5 kali

3- 6-7 kali

4- 8 kali dan keatas

9. Memastikan jualan Hari Ushawan 1- Bawah RM 1300 Guru Kelas

mencapai sekurang-kurangnya 2- RM1300-RM1399

RM1500.00 3- RM1400-RM1499
4- RM 1500.00

1. Kehadiran: 4 - 88-100% (tercapai)
Memastikan kehadiran murid dalam 3 - 80-87%
aktiviti Pasukan Badan Beruniform / 2 - 70-79%
Kelab / Persatuan / Kelab Sukan 1 - 69% ke bawah
Permainan mencapai 88 %

2. Penglibatan: 100% - Antarabangsa/
Memastikan __ orang murid /atlet Kebangsaan/Negeri
dapat mewakili sekolah dalam 80% - Daerah
Pertandingan / Permainan / Sukan / 70% - Sekolah
Perkhemahan peringkat ___ Jenis Pingat/ Tempat
Pencapaian: 100% - jika sasaran

Memastikan __ orang murid /atlet dicapai
dapat memperolehi Pingat /Tempat 50-99% - hampir tercapai
__ dalam Pertandingan / Permainan <50% - tidak tercapai
/ Sukan peringkat ___

3. Memastikan 100% laporan aktiviti 12 perjumpaan -100%
unit kokurikulum disediakan dalam 9 perjumpaan - 75%

Buku BLAK setiap bulan mengikut 6 perjumpaan - 50%

standard yang ditetapkan <6 perjumpaan- ↓50%

4. Memastikan Perancangan Strategik 4 - 100% (lengkap)

PBB / KP / KSP ___ disedia dan 3 - 90 - 99%

dikemaskini 2 - 70 - 89%
1 - 69% ke bawah
KOKURIKULUM
5. Memastikan data Pendaftaran dan 4 - 100% (lengkap)
Markah Kokurikulum setiap murid 3 - 90 - 99%
dalam kelas diisi dalam PAJSK
mengikut jajaran masa yang 2 - 70 - 89%
ditetapkan.
1 - 69% ke bawah

6. Memastikan pemantauan dijalankan 4 - 100% (tercapai)

dan Borang Pemantauan diisi 3 - 90 - 99%
minima 2 kali untuk setiap unit PBB / 2 - 70 - 89%

KP / KSP yang diselia 1 - 69% ke bawah

7. Memastikan Buku BLAK disemak 4 - 100% (tercapai)

dan semua aktiviti / perjumpaan 3 - 90 - 99%
PBB / KP / KSP dilaksanakan 2 - 70 - 89%

mengikut jadual yang ditetapkan 1 - 69% ke bawah

8. Memastikan rumah sukan ___ 4 - 100% (tercapai)
mendapat 10 pingat perak / tempat 3 - 90 - 99%
ke ___dalam Kejohanan Olahraga 2 - 70 - 89%
Tahunan 1 - 69% ke bawah

9. Memastikan Acara Merentas Desa, 4 - 100% (tercapai)
Sukantara dan Kejohanan Olahraga 3 - 90 - 99%

dirancang dan dijalankan mengikut 2 - 70 - 89%

jadual yang ditetapkan 1 - 69% ke bawah

10. Memastikan 4 minit mesyuarat, 4 Minit Mesyuarat - 100%
kokurikulum disediakan mengikut 3 Minit Mesyuarat- 75%
prosedur yang ditetapkan dalam 2 Minit Mesyuarat- 50%
SPSK 1 Minit Mesyuarat - 25%

11. Memastikan Borang SKPMg2 4 - 100% (tercapai)

dilengkapkan 2 kali setahun oleh 3 - 90 - 99%

setiap Ketua Guru Penasihat PBB / 2 - 70 - 89%

KP / KSP 1 - 69% ke bawah

12. Memastikan Perancangan Strategik 4 - 100% (tercapai)

disediakan dan dikemaskini oleh 3 - 90 - 99%

setiap Ketua Guru Penasihat PBB / 2 - 70 - 89%
KP / KSP 1 - 69% ke bawah

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020
KUMPULAN B: Sekolah-Sekolah di negeri Perak, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka. Pahang, Sabah,

Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Lanuan & Putrajaya

PENGGAL MULA 2020 JUMLAH HARI JUMLAH
1 PERSEKOLAHAN MINGGU
AKHIR 19
2 02.01.2020 PERSEKOLAHAN 20 11
01.02.2020 10
01.03.2020 31.01.2020 49
29.02.2020
14.03.2020 13.03.2020
23.03.2020
01.04.2020 JUMLAH HARI
01.05.2020
CUTI PENGGAL 1
23.05.2020
08.06.2020 22.03.2020 9 1
01.07.2020 9
31.03.2020 7
25.07.2020 30.04.2020 22
03.08.2020 22.05.2020 11
01.09.2020
01.10.2020 JUMLAH HARI 40
01.11.2020
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
21.11.2020
07.06.2020 16 2
7
30.06.2020 17
24.07.2020 18

JUMLAH HARI 35

CUTI PENGGAL 2 9 1
16
02.08.2020 19
31.08.2020 21
30.09.2020 21
31.10.2020 13
20.11.2020
JUMLAH HARI 74

CUTI AKHIR TAHUN 6
31.12.2020
41

JUMAH HARI (KESELURUHAN) 198 HARI

WAKTU MASA AKTIVITI

ISNIN 7.10-7.30 HINGGA 8.00 PG DEAR/ PERHIMPUNAN RASMI
SELASA 7.10-7.30 PG DEAR/ PERHIMPUNAN PAGI
RABU 7.10-7.30 HINGGA 9.00 PG DEAR/ PERHIMPUNAN PAGI/ AKTIVITI KOKURIKULUM
KHAMIS 7.10-7.30 PG DEAR/ PERHIMPUNAN PAGI
JUMAAT 7.10-7.30 HINGGA 8.00 PG MENTOR-MENTEE (RUJUK TAKWIM)
7.30-8.00 PG
W1 8.00-8.30 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W2 8.30-9.00 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W3 9.00-9.30 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W4 9.30-10.00 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W5 10.00-10.20 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
10.20-10.50 PG
W6 10.50-11.20 PG REHAT (MENENGAH RENDAH) (PDPC)
W7 11.20-11.50 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W8 11.50-12.20 TGH PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W9 12.20-12.50 TGH PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W10 12.50-1.20 PTG
W11 1.20-1.50 PTG PdPc TAMAT (JUMAAT) (PDPC)
W12
PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA

WAKTU MASA AKTIVITI
ISNIN
SELASA 7.10-7.30 HINGGA 8.00 PG DEAR/ PERHIMPUNAN RASMI
RABU 7.10-7.30 PG DEAR/ PERHIMPUNAN PAGI
KHAMIS 7.10-7.30 HINGGA 9.00 PG DEAR/ PERHIMPUNAN PAGI/ AKTIVITI KOKURIKULUM
JUMAAT 7.10-7.30 PG DEAR/ PERHIMPUNAN PAGI
7.10-7.30 HINGGA 8.00 PG MENTOR-MENTEE (RUJUK TAKWIM)
W1 7.30-8.00 PG
W2 8.00-8.30 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA (PDPC)
W3 8.30-9.00 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W4 9.00-9.30 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W5 9.30-10.00 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W6 10.00-10.30 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
10.30-10.50 PG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W7 10.50-11.20 PG
W8 11.20-11.50 PG REHAT (MENENGAH ATAS) (PDPC)
W9 11.50-12.20 TGH PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W10 12.20-12.50 TGH PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA(PDPC)
W11 12.50-1.20 PTG
W12 1.20-1.50 PTG PdPc TAMAT (JUMAAT)
W13 1.50-2.20 PTG
W14 2.20-2.50 PTG PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAH CARA

Pdpc UNTUK SUBJEK/ KELAS TERTENTU
Pdpc UNTUK SUBJEK/ KELAS TERTENTU

CATATAN:
1. DEAR- “Drop Everything and Read”
2. PUBLIC SPEAKING – Rabu (Bahasa Inggeris)/ Khamis (Bahasa Melayu)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN YARL
TAKWIM SEKOLAH 2020 (JANUARI)

JAN PROGRAM KHAS PENTADBIRAN / HEM KOKURIKULUM PPKI
KURIKULUM
KHA 26 DISEMBER 2019
MESYUARAT GURU BIL.1/
JUM 27 DISEMBER 2019 2020 DAN MESYUARAT
KURIKULUM BIL.1/2020
SAB 28 DISEMBER 2019 HARI ORIENTASI MURID
AHD 29 DISEMBER 2019
ISN 30 DISEMBER 2019 BAHARU TINGKATAN 1 &
SEL 31 DISEMBER 2019 PERALIHAN DAN
RAB 1
KHA 2 MINGGU 1 MESYUARAT KOKURIKULUM
PERHIMPUNAN RASMI BIL.1/ 2020
JUM 3
MESYUARAT HEM BIL.1/ CUTI TAHUN BAHARU 2020 MESYUARAT GURU & PPM 1
SAB 4 2020 DAN MESYUARAT 1. PENGURUSAN KELAS (2 WAKTU)
AHD 5 2. TAKLIMAt TING 4 - PENGAGIHAN TAKLIMAT PPKI & U
ISN 6 PANITIA BIL.1/ 2020 DIAGNOSTIK
MESYUARAT PANITIA BIL.1/ ALIRAN
SEL 7
2020 PENDAFTARAN KELAB / PERSATUAN /
RAB 8 PASUKAN BADAN BERUNIFORM &
SESI PERSEKOLAHAN 2020
KHA 9 BERMULA KELAB SUKAN / PERMAINAN (W1-W5)

JUM 10 MINGGU 2 1. TAKLIMAT TING 1 - PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG KELAB / MESYUARAT AGUNG KELAB/
SAB 11 PELANCARAN GURU DIRI 2. KEMAS KINI APDM OLEH PERSATUAN (W11-12) PERSATUAN (W11-12)
AHA 12 PENYAYANG DAN MENTOR-
ISN 13 GURU TINGKATAN (MULA) MESYUARAT AGUNG PASUKAN MESYUARAT AGUNG PASUKAN
SEL 14 MENTEE (1) BADAN BERUNIFORM (W11-12) BADAN BERUNIFORM (W11-12)
1. MESYUARA LEMBAGA DISIPLIN
RAB 15 LDP 1 (1) 2. MESYUARAT UBK (1) PERJUMPAAN PASUKAN BADAN PERJUMPAAN PASUKAN
MINGGU 3 BERUNIFORM (3) BADAN BERUNIFORM (3)
KHA 16 Pelancaran NILAM 2020 TEMUDUGA PENGAWAS
PERCUBAAN MESYUARAT AGUNG KELAB SUKAN / MESYUARAT AGUNG KELAB
JUM 17 PERMAINAN (W11-12) SUKAN PERMAINAN (W11-12)
SAB 18 SEMAKAN BUKU REKOD
AHD 19 MENGAJAR (BRM)KEPADA MESYUARAT AGUNG RUMAH SUKAN MESYUARAT AGUNG RUMAH
ISN 20 (W8-9) SUKAN(W8-9)
SEL 21 KETUA PANITIA
RAB 22
KHA 23 MESYUARAT J/K KANTIN (1) KEMPEN MEMBACA
JUM 24
SAB 25 GOTONG- ROYONG KEBERSIHAN PERJUMPAAN KELAB / PERSATUAN
AHD 26 (W7-11) (3) LATIHAN RUMAH BAKTI &
ISN 27 HARMONI (2)
SEL 28 SEMAKAN BUKU REKOD
RAB 29 MENGAJAR (BRM) KEPADA MESYUARAT KOKURIKULUM
BIL. 2/2020
KHA 30 GURU KANAN
JUM 31 SEMAKAN BUKU REKOD
MENGAJAR (BRM) KEPADA SU

PPKI

MINGGU 4 PELANCARAN PROGRAM JOM
MINGGU 5 YARLIAN KE SEKOLAH

SEMAKAN BUKU REKOD MESYUARAT KOPERASI (1) SEMAKAN BUKU REKOD
MENGAJAR (BRM) KEPADA MENGAJAR (BRM) KEPADA
PERJUMPAAN KELAB SUKAN /
PENTADBIR PERMAINAN (3) LATIHAN RUMAH PKPK

KREATIF & MURNI (2)

CUTI TAHUN BARU CINA 2020

CUTI TAHUN BARU CINA 2020

CUTI TAHUN BARU CINA 2020

MESYUARAT PENGURUSAN PENGISIAN BUKU DAFTAR MURID PERJUMPAAN PASUKAN BADAN MESY JK PEND KHAS 1/ 2020
(1) TING 1 SELESAI BERUNIFORM (4) LATIHAN RUMAH MESYUARAT JK INKLUSIF 1/

PROGRAM MOTIVASI TING 3 & 5 BAKTI & HARMONI (3) 2020

MESYT. JK INDUK PUSAT MERENTAS DESA
SUMBER BIL.1/2020

TAKWIM SEKOLAH 2020 (FEBRUARI)

FEB PROGRAM KHAS TADBIR / KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PPKI
SAB 1 MINGGU 6 CUTI HARI WILAYAH 2020
AHD 2 KEMPEN BUMI
HIJAU MESY JK
ISN 3 PELANCARAN SUIT DAN SUMUR PENAJA KSIB 2

SEL 4 PERKHEMAHAN B/P

RAB 5 PERJUMPAAN KELAB PERSATUAN PENCERAPAN GURU
(4) LATIHAN RUMAH KREATIF & PPKI 1/ 2020 10-14/

MURNI (3) 2/ 2020

KHA 6 MESYUARAT JK KERJA PUSAT PROGRAM MICROSOFT XLRS
SUMBER BIL.1/ 2020 TING 5

JUM 7 MINGGU 7 CUTI HARI THAIPUSAM 2020

SAB 8 1. MESYUARAT J/K MAJALAH BIL
AHD 9 1/2020

ISN 10 PELANCARAN 2. PELANTIKAN KETUA
PROGRAM DWEN TINGKATAN DAN PENOLONG

SEL 11 KETUA TINGKATAN
SARINGAN UJIAN MINDA SIHAT

FASA 1 (TING 1 & 2)
2. MESYUARAT J/K KEBAJIKAN
BIASISWA DAN BANTUAN BIL

1/2020

RAB 12 SARINGAN UJIAN MINDA SIHAT PERJUMPAAN KELAB SUKAN
FASA 1 (TING 3 & 4) PERMAINAN (4) (RIMUP KELAB
SUKAN PERMAINAN) LATIHAN
RUMAH BAKTI & HARMONI (4)

KHA 13 SARINGAN UJIAN MINDA SIHAT KURSUS KEPIMPINAN
JUM 14 FASA 1 (TING 5) KOKURIKULUM

SAB 15 KURSUS KEPIMPINAN
KOKURIKULUM, PENGAWAS
AHD 16 MINGGU 8 SEKOLAH, PEGAWAS PUSAT KURSUS KEPIMPINAN
KOKURIKULUM
SUMBER DAN PRS
ISN 17 KURSUS KEPIMPINAN MESYUARAT AGONG
SEL 18 KOKURIKULUM, PENGAWAS KSIB PPKI KALI 1
SEKOLAH, PEGAWAS PUSAT
RAB 19 PERJUMPAAN PASUKAN BADAN
SUMBER DAN PRS BERUNIFORM (5) / LATIHAN
PELANCARAN MINGGU PPDA RUMAH KREATIF & MURNI (4)

KHA 20 MENTOR PENETAPAN SASARAN PT3 KAUNSELING BERFOKUS
JUM 21 MENTEE (2) 2020 DISIPLIN (PENCEGAHAN

SAB 22 LDP PENETAPAN SASARAN SPM MEROKOK 1)
AHD 23 (2)MESYUARAT 2020
PELANTIKAN PENGAWAS
AGUNG PIBG SEKOLAH DAN PENGAWAS
BIL.28
PUSAT SUMBER
MINGGU 9

ISN 24 MESY JK KSIB PPKI 1

SEL 25

RAB 26

KHA 27 DIALOG PRESTASI
(1)

JUM 28

SAB 29

TAKWIM SEKOLAH 2020 (MAC)

MAC PROGRAM KHAS TADBIR / KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PPKI
AHD 1 MINGGU 10

ISN 2 MAJLIS PENYAMPAIAN
WATIKAH PELANTIKAN
UNIT PERKHIDMATAN

SEKOLAH

SEL 3 MESYUARAT KOPERASI
(2)

RAB 4 UJIAN 1 TING 4 DAN 5 PERJUMPAAN KELAB / OLAHRAGA P KHAS
KHA 5 PERSATUAN (5) B/P 3-5/ 3/2020
MESYUARAT JK KURIKULUM/ PBS
PT3/ SPM

UJIAN 1 TING 4 DAN 5

JUM 6 UJIAN 1 TING 4 DAN 5
SAB 7
AHD 8 MINGGU 11 UJIAN 1 TING 4 DAN 5 MESYUARAT JK HEM (2)
ISN 9
SEL 10 LDP (3) UJIAN 1 TING PERALIHAN ,1,2,3,4 PERJUMPAAN KELAB PENCERAPAN
DAN 5 SUKAN / PERMAINAN (5) GURU PPKI 2/ 2020
RAB 11 MINGGU 12
**KEPUTUSAN SPM 9-13/ 3/ 2020
KHA 12
JUM 13 2019 * CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
SAB 14
AHD 15 UJIAN SEGAK 1 (Ting.4) UJIAN PPsi (TING 1Y DAN PENCERAPAN
ISN 16 UJIAN SEGAK 1 (Ting.3) 1A) GURU PPKI 2/ 2020
SEL 17
RAB 18 23-27/ 3/ 2020
KHA 19
JUM 20
SAB 21
AHD 22
ISN 23

SEL 24

RAB 25 MESYUARAT UJIAN SEGAK 1 (Ting.5) UJIAN PPsi (TING 1R DAN PERJUMPAAN PASUKAN MOBILITI BOLING
PENGURUSAN (2) 1L) BADAN BERUNIFORM (6)

KHA 26 UJIAN SEGAK 1 (Ting 1)
JUM 27 MENTOR MENTEE (3) UJIAN SEGAK 1 (Ting.2)

SAB 28 PERKHEMAHAN
PERDANA (7)

AHD 29 MINGGU 13 PERKHEMAHAN
PERDANA (8)

1. PELANCARAN

PROGRAM JUARA SPM

2020 2. KEMAS KINI APDM OLEH
GURU TINGKATAN
ISN 30 Pelancaran Minggu (SELESAI)

Pusat Sumber 2020 / LATIHAN KAWAD
KEBAKARAN
Anugerah NILAM Jan-

Mac

SEL 31

TAKWIM SEKOLAH 2020 (APRIL)

APRIL PROGRAM KHAS TADBIR / HEM KOKURIKULUM PPKI
RAB 1 MINGGU 14 KURIKULUM

KHA 2 MESYUARAT KOKURIKULUM OLAHRAGA P KHAS JPWPKL
BIL.3 / 2020
JUM 3
SAB 4 MESYUARAT AJK PIBG (1)
AHD 5
ISN 6 PELANCARAN PROGRAM HARI AUTISMA
MINGGU KERJAYA
SEL 7 SUKAN TARA RUMAH BAKTI &
MINGGU KERJAYA - UJIAN HARMONI
RAB 8 PERSONALITI WARNA TING 2
PERJUMPAAN KELAB /
MINGGU KERJAYA - PERSATUAN (6) SUKAN TARA
PERTANDINGAN KERJAYA RUMAH KREATIF DAN MURNI

KHA 9 MINGGU KERJAYA -
JUM 10 PAMERAN KERJAYA
SAB 11
AHA 12 MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG 2020
ISN 13
SEL 14 MINGGU 15

RAB 15 UJIAN Ppsi TING 4 PERJUMPAAN KELAB SUKAN
PERMAINAN (6)
KHA 16 UJIAN Ppsi TING 5
RAPTAI KEJOHANAN OLAHRAGA
MESYUARAT JK MAJALAH TAHUNAN 2020
SEKOLAH (1)

JUM 17 Mentor mentee (4) KEJOHANAN OLAHRAGA
SAB 18 MINGGU 16 TAHUNAN 2020

AHD 19

ISN 20 Pelancaran Hari Buku &
Hak Cipta Sedunia

SEL 21

PERJUMPAAN KELAB SUKAN / MTQ JPWPKL
PERMAINAN (7)
RAB 22
**AWAL RAMADHAN
KHA 23
JUM 24 LDP (4)
SAB 25 MINGGU 17
AHD 26

ISN 27 PROGRAM JOM YARLIANS KE MESYUARAT AGONG TAHUNAN
SEKOLAH - PENGHARGAN KOPERASI KALI KE 25 dan
MESYUARAT KOPERASI (3)
FASA 1 KAJIAN TINDAKAN :
HADIR AWAL KE SEKOLAH
(MULA)

SEL 28 PERJUMPAAN PASUKAN BADAN
RAB 29 BERUNIFORM (9)
KHA 30 DIALOG PRESTASI (2)
JUM 31

TAKWIM SEKOLAH 2020 (MEI)

MEI PROGRAM KHAS TADBIR / KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PPKI

JUM 1 CUTI HARI PEKERJA 2020

SAB 22

AHD 3 MINGGU 18

ISN 4 PEPERIKSAAN 1. PELANCARAN PEP PERTENGAHAN
PERTENGAHAN TAHUN CERIATHON 2.MESYUARAT TAHUN PPKI

TING 4 DAN 5 JK HEM (2) PEP PERTENGAHAN
TAHUN PPKI
SEL 5 PEPERIKSAAN UJIAN Ppsi TING 3
PERTENGAHAN TAHUN PEP PERTENGAHAN
TAHUN PPKI
TING 4 DAN 5

RAB 6 PEPERIKSAAN PERJUMPAAN KELAB /
PERTENGAHAN TAHUN PERSATUAN (7)

TING 4 DAN 5

KHA 7 CUTI HARI WESAK 2020

JUM 8 PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN TAHUN

TING 4 DAN 5

SAB 9

AHD 10 MINGGU 19 CUTI NUZUL AL-QURAAN

ISN 11 CUTI NUZUL AL-QURAAN

SEL 12 PEPERIKSAAN IHYA RAMADHAN
PERTENGAHAN TAHUN

TING 4 DAN 5

RAB 13 MESYUARAT PEPERIKSAAN PERJUMPAAN PASUKAN IHYA RAMADHAN
PENGURUSAN (3) PERTENGAHAN TAHUN BADAN BERUNIFORM (10)

TING 1,2,3,4 DAN 5

KHA 14 PEPERIKSAAN 1. MESYUARAT LEMBAGA IHYA RAMADHAN
PERTENGAHAN TAHUN DISIPLIN (2)

TING 1,2,3 4 DAN 5 2. MESYUARAT UBK (2)
3. KAUNSELING BERFOKUS

DISIPLIN (PENCEGAHAN

KETIDAKHADIRAN 1)

PEPERIKSAAN

JUM 15 MENTOR MENTEE (5) PERTENGAHAN TAHUN
TING PERALIHAN, 1,2,3

4 DAN 5

SAB 16

AHD 17 MINGGU 20

PEPERIKSAAN

ISN 18 PERTENGAHAN TAHUN PROGRAM DWEN -

TING PERALIHAN, 1,2,3 PENGHANTARAN HAMPER

4 DAN 5

PEPERIKSAAN

SEL 19 PERTENGAHAN TAHUN MESYUARAT JK KANTIN (2) HARI BICARA
TING PERALIHAN, 1,2,3 AKADEMIK PPKI

4 DAN 5

RAB 20 **SAMBUTAN HARI PERJUMPAAN KELAB
GURU 2020 PERSATUAN (8)

KHA 21 CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI 2020

JUM 22 CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI 2020

SAB 23

AHD 24 CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI 2020/ CUTI PERTENGAHAN TAHUN

ISN 25 CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI 2020/ CUTI PERTENGAHAN TAHUN

SEL 26 CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI 2020/ CUTI PERTENGAHAN TAHUN
RAB 27 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
KHA 28 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
JUM 29 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
SAB 30

AHD 31

TAKWIM SEKOLAH 2020 (JULAI)

JULAI PROGRAM KHAS TADBIR / HEM KOKURIKULUM PPKI
KURIKULUM
MINGGU P KHAS PPKI 2020
RAB 1
PENUTUP MPK 2020 JAMUAN
KHA 2 HARI RAYA PPKI S HARI LAHIR

PPKI

JUM 3 MINGGU 25 SARINGAN UJIAN MINDA
SAB 4 SIHAT 2
AHD 5 Anugerah NILAM
ISN 6 Apr-Jun PERJUMPAAN KELAB SUKAN /
SEL 7 PERMAINAN (9)

RAB 8

KHA 9 LDP (6)
JUM 10 MINGGU 26
SAB 11
AHA 12

PROGRAM JOM YARLIANS KE PENCERAPAN GURU PPKI 3/
SEKOLAH - PENGHARGAAN 2
ISN 13 2020 13-24/

7/ 2020

SEL 14

RAB 15 PERJUMPAAN PASUKAN
BADAN BERUNIFORM (12) /

HARI KOPERASI

KHA 16 MESYUARAT AGUNG
PENGAWAS SEKOLAH
JUM 17
SAB 18 MESYUARAT AJK PIBG (2)
AHD 19
MINGGU 27

NILAI TERAS-

ISN 20 HORMAT

MENGHORMATI

SEL 21 KAUNSELING BERFOKUS
DISIPLIN (PENCEGAHAN
RAB 22 MESYUARAT PERJUMPAAN KELAB / MESY JK PEND KHAS 2/ 2020
PENGURUSAN (4) KETIDAKHADIRAN 2) PERSATUAN (10) (RIMUP MESYUARAT JK INKLUSIF 2/

PROGRAM JOM STPM KELAB / PERSATUAN) 2020
TING 5
KHA 23 MOBILITI MEMANAH

JUM 24 MENTOR MENTEE
(7)
SAB 25
AHD 26 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
ISN 27 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
SAL 28 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
RAB 29 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
KHA 30 CUTI HARI RAYA AIDIL ADHA 2020
JUM 31

TAKWIM SEKOLAH 2020 (OGOS)

OGOS PROGRAM KHAS TADBIR / KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PPKI

SAB 1 CUTI HARI RAYA AIDIL ADHA 2020
AHD 2
ISN 3 MINGGU 28
SEL 4
RAB 5 PEP. PERCUBAAN PT3 MESYUARAT GURU & PPM 2/ 2020
PEP. PERCUBAAN PT3
KHA 6 PEP. PERCUBAAN PT3 MESYUARAT JK
KANTIN (3)
PEP. PERCUBAAN PT3/SPM
MESYT. AGUNG PSS 2020 PERJUMPAAN KELAB MOBILITI BOLING
SUKAN PERMAINAN (10)

JUM 7 LDP (7) PEP. PERCUBAAN PT3 PERJUMPAAN KELAB SAMBUTAN MINGGU
SAB 8 MINGGU 29 PERSATUAN (11) KEMERDEKAAN
AHD 9 MESYUARAT AGUNG PSS PEP. PERCUBAAN PT3/SPM
ISN 10 PEP. PERCUBAAN PT3/SPM SAMBUTAN MINGGU
2020 KEMERDEKAAN
SEL 11 MESYUARAT AGUNG PSS PEP. PERCUBAAN SPM
PEP. PERCUBAAN SPM SAMBUTAN MINGGU
RAB 12 2020 PEP. PERCUBAAN SPM KEMERDEKAAN

KHA 13 MINGGU 30 PEP. PERCUBAAN SPM SAMBUTAN MINGGU
PELANCARAN BULAN KEMERDEKAAN 10-14/ 8/ 2020
JUM 14 KEMERDEKAAN KE-63 PEP. PERCUBAAN SPM
SAB 15 SAMBUTAN MINGGU
AHD 16 MENTOR MENTEE (8) PEP. PERCUBAAN SPM PERJUMPAAN KELAB KEMERDEKAAN
ISN 17 SUKAN / PERMAINAN
SEL 18 MINGGU 31 MESYUARAT JK KSIB PPKI 2/ 2020
NILAI TERAS- (11)
RAB 19 TANGGUNGJAWAB PROGRAM BELAJAR SAMBIL
CUTI AWAL MUHARAM 1442H/ 2020 MELAWAT & PENANDA ARAS 27-31/
KHA 20 DIALOG PRESTASI (4)
JUM 21 **AMBANG KEMERDEKAAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN 8/ 2020
SAB 22 SPM
AHD 23 KE 63 PROGRAM BELAJAR SAMBIL
ISN 24 MINGGU 32 UJIAN SEGAK 2 (Ting.4) PERJUMPAAN KELAB MELAWAT & PENANDA ARAS
SEL 25 UJIAN SEGAK 2 (Ting.3) PERSATUAN (12)
RAB 26 UJIAN SEGAK 2 (Ting.5)
MESYUARAT
KHA 27 UJIAN SEGAK 2 (Ting 1) KOKURIKULUM BIL. 4 /

JUM 28 UJIAN SEGAK 2 (Ting.2) 2020
SAB 29
AHD 30 CUTI HARI KEBANGSAAN KE 64
ISN 31

TAKWIM SEKOLAH 2020 (SEPTEMBER)

SEPT PROGRAM KHAS TADBIR / KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PPKI
SEL 1 MINGGU 33 GERAK GEMPUR SUBJEK SARINGAN UJIAN MINDA PERJUMPAAN KELAB SUKAN /
RAB 2 PERKHEMAHAN
TERAS (SPM) SIHAT 3 PERMAINAN (12) BERSEPADU PPKI
KHA 3
GERAK GEMPUR SUBJEK 1. MESYUARAT LEMBAGA KEM SUKAN (1) PEP AKHIR TAHUN
JUM 4 TERAS (SPM) DISIPLIN (3) PPKI
SAB 5
AHD 6 2.MESYUARAT UBK (3) BOLING BP
ISN 7
SEL 8 PROGRAM SENTUHAN KASIH
RAB 9 SPM

MESYUARAT JK MAJALAH
SEKOLAH (2)

KHA 10 MESYUARAT AJK PIBG (3)
JUM 11
SAB 12 MINGGU 34
AHD 13

ISN 14 PENUTUPAN
BULAN

KEMERDEKAAN
KE-63

SEL 15 LATIHAN KAWAD
KEBAKARAN (2)
RAB 16
CUTI HARI MALAYSIA 2020

KHA 17

JUM 18 MENTOR MENTEE
(9)

SAB 19

AHD 20 MINGGU 35

ISN 21 NILAI TERAS- PEPERIKSAAN PRA SPM KAUNSELING BERFOKUS
KEGEMBIRAAN BAHASA MELAYU (SPM) DISIPLIN (PENCEGAHAN

MEROKOK 3)

SEL 22 PEPERIKSAAN PRA SPM
SEJARAH (SPM)

RAB 23 MESYUARAT KEM SUKAN (2) / RAPTAI
PENGURUSAN (5) PERSEMBAHAN HARI ANUGERAH

KHA 24 KOKURIKULUM & HEM 2020

JUM 25 NILAM (11) RAPTAI PENUH HARI ANUGERAH
*MOHON RESTU KOKURIKULUM & HEM 2020

PT3 2020 HARI ANUGERAH KOKURIKUM &
HEM 2020
SAB 26 MINGGU 36
AHD 27

ISN 28 PEPERIKSAAN AKHIR KAJIAN TINDAKAN : HADIR
SEL 29 TAHUN 2020 TINGKATAN AWAL KE SEKOLAH (TAMAT)

RAB 30 4

TAKWIM SEKOLAH 2020 (OKTOBER)

OKT PROGRAM KHAS TADBIR / KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PPKI

KHA 1 PEP. PT3/ PEP. AKHIR TAKLIMAT PENGISIAN
TAHUN 2020 TING 4 PAJSK

JUM 2 PEP. AKHIR TAHUN 2020 PROGRAM SAYANGI RAKAN
TING 4 (PROGRAM ANTI BULI)

SAB 3 MINGGU 37
AHD 4
ISN 5 PEP. PT3/ PEP. AKHIR KEM SUKAN (3) HARI BICARA AKADEMIK
TAHUN 2020 TING 4 HARI SUKAN NEGARA PPKI
SEL 6
RAB 7 PEP. AKHIR TAHUN 2020 GRADUASI P KHAS B/ P
KHA 8 TING 4
JUM 9 HARI KELUARGA PPKI

SAB 10 **MAJLIS GRADUASI T5
KE-2

AHD 11 MINGGU 38

ISN 12 PEP. AKHIR TAHUN 2020 JOM YARLIANS KE SEKOLAH -
TING 1,2 DAN 4 PENGHARGAAN FASA 3 *
SEL 13 MESYUARAT
PEP. AKHIR TAHUN 2020 PASCA PT3 : TAKLIMAT PAKEJ KOPERASI (4)
TING 1,2 DAN 4 T4 & PEMOHONAN SMT&KV
KEM SUKAN (4)
RAB 14
KHA 15 *MOHON RESTU SPM PEP. AKHIR TAHUN 2020
2020 TING PERALIHAN 1,2
JUM 16
MINGGU 39 *FASA 1: SPM 2020
SAB 17
AHD 18 DIALOG PRESTASI (5) PASCA PT3: JOM MEMASAK
ISN 19
SEL 20 KEM SUKAN (5)
RAB 21
KHA 22

JUM 23 MENTOR MENTEE 10 TARIKH AKHIR PENGISIAN SSDM (SELESAI)
PENGHANTARAN
KEBERHASILAN PBPPP

2020

SAB 24 JAMUAN AKHIR TAHUN
GURU DAN STAF

AHD 25 MINGGU 40 MESYUARAT JK MAJALAH
ISN 26 SEKOLAH (3)
NILAI TERAS-KASIH
SAYANG 1. MESYUARAT JK HEM (4)
2. PENYERAHAN FAIL
SEL 27 MAKLUMAT MURID
TINGKATAN 5
RAB 28 SENAMROBIK & KEM
MESYUARAT LEMBAGA SUKAN (6)
KHA 29 DISIPLIN (4)
JUM 30
SAB 31 CUTI MAULIDUL RASUL 2020

TAKWIM SEKOLAH 2020 (NOVEMBER)

NOV PROGRAM KHAS TADBIR / KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PPKI
AHD 1
ISN 2 *FASA 2: SPM 2020
SEL 3
PASCA PT3 : LAWATAN 1
RAB 4
SUKAN / PERMAINAN
KHA 5
MESYUARAT JK KANTIN
JUM 6 (4)

1. JAMUAN TAHUNAN
KELAS (W2-7)

2. MESYUARAT AJK PIBG
(4)

SAB 7 MINGGU 42
AHD 8
NILAI TERAS- HORMAT
ISN 9 MENGHORMATI

SEL 10 PASCA PT3 : LAWATAN 2
RAB 11
MESYUARAT SUKAN / PERMAINAN SAMBUTAN HARI LAHIR
PENGURUSAN (6) JAMUAN AKHIR TAHUN

PPKI

KHA 12 MAJLIS PERSARAAN PN
WONG SONG KING

JUM 13 CUTI HARI DEEPAVALI 2020
SAB 14
AHD 15 MINGGU 43
ISN 16
CUTI HARI DEEPAVALI 2020
SEL 17
PENYERAHAN FAIL
RAB 18 MAKLUMAT MURID TING SUKAN / PERMAINAN

PY, 1,2,3,DAN 4

PENYUSUNAN KELAS
TINGKATAN 2 DAN 3

2021 (SELESAI)

KHA 19 PASCA PT3 : LAWATAN 3

JUM 20 PROGRAM BICARA
AKADEMIK KE-2
SAB 21
AHD 22
ISN 23
SEL 24
RAB 25
KHA 26
JUM 27
SAB 28
AHD 29
ISN 30

TAKWIM SEKOLAH 2020 (DISEMBER)

DIS PROGRAM KHAS TADBIR / KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PPKI

SEL 1 MESYUARAT GURU &
PPM 1/ 2021
RAB 2

KHA 3

JUM 4
SAB 5
AHD 6
ISN 7

SEL 8

RAB 9
KHA 10
JUM 11

SAB 12

AHD 13

ISN 14
SEL 15
RAB 16
KHA 17
JUM 18
SAB 19

AHD 20
ISN 21 MESYUARAT PENGURUSAN BIL.1/2021
SEL 22

MESYUARAT GURU BIL. 1/ 2021 DAN MESYUARAT KURIKULUM BIL.1/2021
RAB 23

MESYUARAT HEM BIL/1 2020 DAN MESYUARAT PANITIA BIL.1/2021 (SESI 1)
KHA 24
JUM 25 CUTI HARI KRISMAS
SAB 26
AHD 27
ISN 28 MESYUARAT KOKURIKULUM BIL 1/ 2021 DAN MESYUARAT PANITIA BIL.1/ 2021 (SESI 2)
SEL 29 HARI ORIENTASI MURID BAHARU MURID PERALIHAN DAN TINGKATAN 1/ 2021
RAB 30
KHA 31

CARTA ORGANIS
SMK TAMA
202

PENGE

PIBG

PEN. KANAN PENTADBIRAN PEN. KANAN HEM BIMBINGAN & K
STAF SOKO
GURU KANAN DISIPLIN
KURIKULUM PENGAWAS SEKOLAH
PANITIA
BIMBINGAN & KAUNSELING
JADUAL WAKTU
PEPERIKSAAN SPBT
BIASISWA
PUSAT SUMBER SEKOLAH KEBAJIKAN
E-OPERASI KESIHATAN
KECERIAAN
TAKWIM SEKOLAH KESELAMATAN (3K)
LDP PPDA
ICT KANTIN
MAJALAH SEKOLAH
KESELAMATAN PIBG
KEBERSIHAN

SASI SEKOLAH
AN YARL
20

ETUA

KAUNSELING PEN. KANAN KOKURIKULUM PEN. KANAN PEND. KHAS
ONGAN
BADAN BERUNIFORM PENTADBIRAN PPKI
OLAHRAGA KURIKULUM PPKI
HAL EHWAL MURID (PPKI)
KELAB & PERSATUAN KOKURIKULUM (PPKI)
SUKAN & PERMAINAN PPM

KOPERASI SEKOLAH
RIMUP
IM1S

SENARAI DAN MAKLUMAT KELULUSAN GURU
SMK TAMAN YARL KUALA LUMPUR 2020

BIL. NAMA KELULUSAN AKADEMIK/ IKHTISAS OPSYEN GRED
1. HJ. MD. ZAKARIYA B ABDULLAH 1.SARJANA MUDA SASTERA DG52
(KEPUJIAN)SAINS POLITIK 1.Kesust. Melayu
UMAR 2.DIPLOMA PENDIDIKAN 2.Geografi
(Pengetua) 3.SIJIL PENGURUSAN EKSEKUTIF 3.Pengurusan
4. DIP. PENGURUSAN DAN Kemanusiaan
2. NOR RAINAH BTALIB KEPEPIMPINAN PENDIDIKAN (NPQL)
(Pen. Kanan Pentadbiran) 1.DIP IN ART & DESIGN (TEXTILE 1. Pend. Seni Visual DG52(KUP)
DESIGN) 2. Bimbingan &
3. JAMILAH BT MV MOHAMED KOYA 2. KPLI PEND. SENI
(PK HEM) 3. DIP. PENGURUSAN KAUNSELING Kaunseling
PENDIDIKAN
4. NIRMALA JOSEPHINE A/P 1.DIPLOMA PENDIDIKAN 1.Kesusteraan Melayu DG48
B.ADBUTHANTHA (KESUSTERAAN MELAYU) 2.Sejarah
(PK Kokurikulum) 2.BA(Hons) SAINS POLITIK
1.IJAZAH SARJANA MUDA SAINS 1.Biologi DG52(KUP)
5. AZMI BIN MISKAH DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) 2.Rampaian Sains
(PK Pend. Khas)
1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pend. Khas DG44
6. SALINAH BT MOHD. SHARIFF PENDIDIKAN 2.Sejarah DG52(KUP)
(GK Bahasa) 1.IJAZAH SARJANA MUDA (TESL)
1.Bahasa Inggeris
7. NOORLIA BT JANTAN 1.IJAZAH SARJANA MUDA SAINS
(GK Sains & Matematik) DENGAN KEPUJIAN (MIKROBIOLOGI) 1.Matematik DG52(KUP)
2.DIP.PENDIDIKAN (KPLI) 2.Sains
8. SIM MENG LI 1.IJAZAH SARJANA MUDA
(GK Teknik & Vokasional) PENDIDIKAN (MUZIK) 1.Pend. Muzik DG48(KUP)
2.DIPLOMA PERGURUAN (MUZIK) 2.Pend. Seni Visual
9. UMMI KALTHUM BT HJ.MOHD. 1.IJAZAH SARJANA MUDA
RAIS KESUSASTERAAN BAHASA ARAB 1. Bahasa Arab DG 44
(GK Kemanusiaan) 2.KPLI (BAHASA ARAB/ PEND. ISLAM) 2. Pendidikan Islam
1.IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN
10. NOORASHIKIN BT MOHD. REJAB KEPUJIAN (KERJA SOSIAL) 1.Bimbingan & DG41
(Guru Kaunseling) 2.DPLI (BIMBINGAN & KAUNSELING) Kaunseling
3.SARJANA PEND. BIMBIMBINGAN &
11. WEE YIT CHUEN KAUNSELING 2.Pend. Sivik
(Guru Kaunseling) 1.IJAZAH SARJANA MUDA
PENDIDIKAN(Bimbingan & Kaunseling) 1. Bimbingan & DG41
12. ABDUL KARIM B ISMAIL 2.SARJAN KAUNSELING Kaunseling
PROFESIONAL
13. BONG MUI YEAN 1.IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA 1.Bahasa Melayu DG52(KUP)
(SEJARAH) 2.Sejarah
14. CAROLINE A/P SANTONA DASS 2.KPLI DG44(KUP)
1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Perakaunan DG41
PENDIDIKAN 2.Perdagangan
1.BACHELOR EDUCATION (TESL) 1.Bahasa Inggeris

15. CHOW SAW PENG 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pengajian Cina DG44(KUP)
16. FARIDAH BT JAAFAR PENDIDIKAN
17. FATIMAH BT ZAKARIA 1.IJAZAH SARJANA MUDA SAINS 1.Sains DG42(KUP)
18. FAZIRAH BT ABDUL WAHAB 2.PJK DG41
1.IJAZAH SARJANA MUDA DG44(KUP)
19. HAMINATUSIMA BT ISAHAK PENDIDIKAN (KIMIA) 1.Kimia
20. HASNAWATI BT SALLEH 1.IJAZAH SARJANA 2.KH DG41
MUDA(KEJURUTERAAN ELEKTRIK- DG44(KUP)
ELEKTRONIK) 1.MPED
1.IJAZAH SARJANA MUDA 2.Lukisan
PERAKAUNAN
1.IJAZAH SARJANA MUDA Kejuruteraan

1.Perdagangan
2. Pend. Moral

1.Teknologi Maklumat

PENDIDIKAN 2.Perdagangan

21. MOHD. FIRDAUS B ABU KASIN 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Sejarah DG41
DG52(KUP)
PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN 2.Pend. Islam DG44(KUP)
DG41
22. MOORTHY A/L KRISHNAN 1.DEGREE OF BACHELOR OF ART 1. Pengajian Tamil DG44(KUP)
(INDIAN STUDIES & MALAY STUDIES) DG41
DG41
23. MD. NOORAINUDDIN B MD. NOOR 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Fizik DG41
DG41
PENDIDIKAN 2.Kimia
DG41
24. NIK KHAIRATUN AINI BT NIK 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Kemahiran Hidup DG48
DG41
MOOD PENDIDIKAN 2.Perakaunan DG44(KUP)
DG41
25. NOOR AFZAN BT MOHAMED 1. BACHELOR EDUCATION (TESL) 1.Bahasa Inggeris DG 44
YUSOF 2.Pend. Seni DG41
DG41
26. NOR AINI BT AHMAD 1.IJAZAH SARJANA TEKNIKAL & 1.Pend.Tek & Vok DG41
DG44(KUP)
VOKASIONAL 2.K.Hidup(KMT) DG41
DG41
27. NOR AMRINA BT MOHAMAD 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pend. Moral
PENDIDIKAN 2.B. Melayu DG44(KUP)
DG48(KUP)
28. NOR AZATIE BT MAT JUSOH 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pend. Seni Visual DG44(KUP)
DG41
PENDIDIKAN 2.Kesusast. Melayu DG41
DG41
29. NORASIDAH BT KAMARULZAMAN 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pengajian DG48(KUP)
DG44(KUP)
PENDIDIKAN Malaysia DG52(KUP)

30. NORHASMIRA BT MOHD. ALI 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Biologi
PENDIDIKAN 2.Kimia
31. NORIZAN BINTI ABDUL KARIM 1.Biologi
1.IJAZAH SARJANA MUDA 2.Sains
32. NORLIYANA BINTI IBRAHIM PENDIDIKAN 1. Bahasa Melayu
1.IJAZAH SARJANA MUDA
33. NORZAKI BIN SIEN PENDIDIKAN 1.Matematik
1.IJAZAH SARJANA MUDA 2.Komputer
34. NUR AKMARINA BT MOHD. AZMI PENDIDIKAN 1.Tek.Maklumat
2.Sains
35. P. TELAGAVATHY A/P 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1. Sains
K.PONNUSAMY PENDIDIKAN PENDIDIKAN 2. Pengajian Am
1.IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA 1.Bahasa Inggeris
36. PHANITHIRA A/P THURUVAN &SAINS SOSIAL
1.IJAZAH SARJANA MUDA KEPUJIAN 1.Sejarah
37. ROZAINI BT JUSOH (GEOGRAFI)
1.IJAZAH SARJANA MUDA SAINS 2.Geografi
38. RUZAILEENA BT MOHD. RASDI DENGAN PENDIDIKAN
1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Matematik
39. SAM LAI HAR PENDIDIKAN 2.Kimia
1.IJAZAH SARJANA MUDA 1. Matematik
40. SITI NORAIDA BT RAMLI PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN 2.K.Hidup
(PEND. SAINS SOSIAL) 1.Sejarah
41. SUADAH BT MUHAMMAD 1.IJAZAH SARJANA MUDA
PENDIDIKAN 1.Matematik
42. SUZIANA BT MAT RAHIM 1.IJAZAH SARJANA MUDA (BAHASA
INGGERIS) 1.Bahasa Inggeris
43. TEO LEE MING 1.IJAZAH SARJANA MUDA
(USULUDDIN) 1.Pengajian Islam
44. UNAIZAH BT ZAKARIA 1.IJAZAH SARJANA MUDA 2.Bahasa Arab
PENDIDIKAN (KEMAHIRAN HIDUP) 1.K emahiran Hidup
45. WADDIAH BT MAT SIDIK 1.IJAZAH SARJANA MUDA
PENDIDIKAN 1.PJK
46. WAN MUHAMMAD SYAHMI B W 1.IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN
MAT AZAHARI MELAYU 1.Pend. Sivik
1.SARJANA PENGURUSAN & Kewarganegaraan
47. WAN NUR FAZLIATI BT ZULKIFLI PENTADBIRAN 1.Sukan & Rekreasi
1.IJAZAH SARJANA MUDA
48. WONG SONG KING PENDIDIKAN 1.Pend. Khas
1.SARJANA PEMBANGUNAN SUMBER 2.Matematik
49. FONG CHEW HOON 1.Pendidikan Khas
(PPKI)

50. NG SWEE FUNG (PPKI)

MANUSIA 2.Ekonomi

2. IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA 3. Geografi

(EKONOMI)

51. NOR ATIKAH BT ABDULLAH (PPKI) 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pend. Khas DG41

PENDIDIKAN KHAS DENGAN

KEPUJIAN

52. NUR EZMA NADIRA BT MOHD.JID 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pend.Khas DG41

(PPKI) PENDIDIKAN KHAS

53. ROSNANI BT AB RAZAK (PPKI) 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pend.Khas DG41
PENDIDIKAN KHAS DENGAN 2.Matematik

KEPUJIAN

54. SAIYIDAH BT MD ISA (PPKI) 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pend. Khas DG41
PENDIDIKAN (PEND. MORAL) 2.Pend.Moral

55. SALMIAH BT AB JAMIL (PPKI) 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pend. Khas DG41

(PERANGKAAN/STATISTIK) (Masalah Penglihatan)

56. SARA BINTI MUHAMMAD 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1. Pendidikan Khas DG41
PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN 2. Bahasa Melayu

57. SITI NOR ASMAT BT MOHAMED 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pend.Khas DG41

YUSOFF (PPKI) PENDIDIKAN KHAS DENGAN 2.Geografi
KEPUJIAN

58. SITI SOLEHAH BT SH OTHMAN 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1. Pendidikan Khas DG41

(PPKI) PENDIDIKAN KHAS 2. Geografi

59. SURAYA BT IBRAHIM (PPKI) 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pend.Khas DG41
(PENGURUSAN)

60. ZURINA BT ABDUL AZIZ (PPKI) 1.IJAZAH SARJANA MUDA 1.Pendidikan Khas DG44(KUP)

PENDIDIKAN KHAS DENGAN 2.Geografi
KEPUJIAN

61. GURU X

SENARAI STAF SOKONGAN 2020

BIL NAMA JAWATAN GRED
1. KETUA PEMBANTU TADBIR
2. NOR AZIMAH BINTI SADIKIN PEMBANTU TADBIR N19
3. AZZIYA BINTI ABDUL HALIM PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19
4. HASLIZA BINTI MOHAMMED PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19
5. HAZIFAH BINTI AHMAD PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19
6. MARSITAH BINTI OMAR PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19
7. MOHD. SHAIFUDDIN BIN SALLEH PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19
8. NANI IRMANITA BINTI MAZLI PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19
9. SITI HAJAR BINTI ABIT PEMBANTU MAKMAL C22(KUP)
10. MASTURA BINTI ABDUL RAHIM PEMBANTU MAKMAL C19
11. SHAH RIZAL BIN DAHARI PEMBANTU MAKMAL C19
12. MOHD.RAFI BIN MOHIDIN PEMBANTU OPERASI N11
13. NUR RUL ATIRAH BINTI ABDULLAH PEMBANTU OPERASI N11

1. JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS 2020
(KEBERSIHAN DAN KECERIAAN)

BILIK KHAS PENYELARAS
BILIK MPV FAZIRAH BINTI ABDUL WAHAB
KOPERASI SEKOLAH/ BILIK LOCKER NOR AMRINA BINTI MOHAMAD
MAKMAL ICT HASNAWATI BINTI SALLEH
BILIK SIDANG REDAKSI NORASIDAH BINTI KAMARULAZMAN
BILIK SPSK RUZILEENA BINTI MOHD. RASDI
PEJABAT NOR AZIMAH BINTI SADIKIN
BILIK SEMINAR UMMI KALTHUM BINTI HJ MOHD. RAIS
STOR BOSD NORHASMIRAH BINTI MOHD. ALI
BILIK GURU KANAN NOORLIA BINTI JANTAN
BILIK KEGIATAN GURU FATIMAH BINTI ZAKARIA
BILIK GURU PENGERUSI 2020/ 2021/ SU KELAB GURU 2020/ 2021
BILIK AGAMA 1 MOHD. FIRDAUS BIN ABU KASIN
BILIK AGAMA 2 UMMI KALTHUM BINTI HJ MOHD. RAIS
SURAU MOHD. FIRDAUS BIN ABU KASIN
MAKMAL SAINS 1 KETUA PANITIA SAINS / PEMBANTU MAKMAL
MAKMAL SAINS 2 KETUA PANITIA SAINS/ PEMBANTU MAKMAL
MAKMAL FIZIK KETUA PANITIA FIZIK / PEMBANTU MAKMAL
MAKMAL BIOLOGI KETUA PANITIA BIOLOGI / PEMBANTU MAKMAL
MAKMAL KIMIA KETUA PANITIA KIMIA / PEMBANTU MAKMAL
BILIK BINA INSAN MUHD. NOORAINUDDIN BIN MOHD. NOOR
BILIK SPBT WAN NUR FAZLIATI BINTI ZULKIFLI
BILIK BOSD SUZIANA BINTI MAT RAHIM
BILIK BAHASA TAMIL MOORTHY A/L KRISHNAN
BILIK RBT 1 NOR AINI BINTI AHMAD
BILIK RBT 2 SIM MENG LI
BENGKEL RBT 3 NIK KHAIRATUN AINI BINTI NIK MOOD
BENGKEL RBT 4 NOR AINI BINTI AHMAD
BILIK KESIHATAN PHANITHIRA A/P THURUVAN
BILIK MESYUARAT NORIZAN BINTI ABDUL KARIM
PUSAT SUMBER SEKOLAH/ APD WADDIAH BINTI MAT SIDIK
BILIK PENDIDIKAN SENI VISUAL NOR AZATIE BINTI MAT JUSOH
STOR GENDANG 24 MUSIM CHOW SAW PENG
BILIK BIMBINGAN & KAUNSELING NOORASHIKIN BINTI MOHD. REJAB
DEWAN PEPERIKSAAN SITI NORAIDA BINTI RAMLI
BILIK PENGAWAS SEKOLAH NORHASMIRA BINTI MOHD. ALI/ BADAN PENGAWAS SEKOLAH
BILIK PAK21 KETUA PANITIA BAHASA MELAYU

SENARAI PENYELARAS DAN GURU KELAS 2020

PENYELARAS CHOW SAW PENG
PERALIHAN Y BONG MUI YEAN

PENYELARAS TELAGAVATHY A/P K. PONNUSAMY
TINGKATAN 1
FATIMAH BINTI ZAKARIYA
1Y NOOR AZATIE BINTI MAT JUSOH
ROZAINI BINTI JUSOH
1A NORZAKI BIN SEIN

1R

1L

PENYELARAS NORASIDAH BINTI KAMARULZAMAN
TINGKATAN 2
NOOR AFZAN BIN MOHAMED YUSOF
2Y ABDUL KARIM BIN ISMAIL
MOORTHY A/L KRISHNAN
2A CAROLINE A/P SANTONA DASS

2R

2L

PENYELARAS RUZAILEENA BINTI MOHD. RASHDI
TINGKATAN 3
SUADAH BINTI MUHAMAD
3Y NOORLIYANA BINTI IBRAHIM
FARIDAH BINTI JAAFAR
3A WONG SONG KING

3R

3L

PENYELARAS HAMINATUSIMA BINTI ISAHAK
TINGKATAN 4
SUZIANA BINTI MAT RAHIM
4 SAINS PHANITHIRA A/P THURUVAN
TEO LEE MING
4Y FAZIRAH BINTI ABDUL WAHAB

4A

4R

4 MPV

PENYELARAS SITI NORAIDA BINTI RAMLI
TINGKATAN 5
NUR AKMARINA BINTI MOHD. AZMI
5 SAINS NORHASMIRA BINTI MOHD. ALI
NIK KHAIRATUN AINI BINTI NIK MOOD
5Y SAM LAI HAR
NOR AMRINA BINTI MOHAMAD
5A

5R

5 MPV

JADUAL BERTUGAS PENTADBIR 2020

MINGGU TARIKH NAMA PENTADBIR CATATAN
TAHUN BAHARU
1 CUTI TAHUN BAHARU 2020
2
3 02-03 JANUARI 2020 PEN. KANAN PENTADBIRAN
4
06-10 JANUARI 2020 PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
5
13-17 JANUARI 2020 PEN KANAN KOKURIKULUM
6
7 20-22JANUARI 2020 PEN KANAN PENDIDIKAN KHAS
8
9 CUTI TAHUN BARU CINA 25 &26 JANUARI 2020
10
11 27-31 JANUARI 2020 GURU KANAN BAHASA

12 HARI WILAYAH PERSEKUTUAN 1 FEBRUARI 2020
13
14 03-07 FEBRUARI 2020 GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
15
16 10-14 FEBRUARI 2020 GURU KANAN TEKNIK & VOKESIONAL
17
17-21 FEBRUARI 2020 GURU KANAN KEMANUSIAAN
18
19 24-28 FEBRUARI2020 NOORASHIKIN BINTI MOHD, REJAB
20
02-06 MAC 2020 WEE YIT CHUEN
21
22 09-13 MAC 2020 PEN. KANAN PENTADBIRAN
23
24 CUTI PENGGAL 1
25
26 23-27 MAC 2020 PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
27
30-03 APRIL 2020 PEN KANAN KOKURIKULUM
28
29 06 -10 APRIL 2020 PEN KANAN PENDIDIKAN KHAS
30
31 13-17 APRIL 2020 GURU KANAN BAHASA
32
33 20-24 APRIL 2020 GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
34
35 27-30 APRIL 2020 GURU KANAN TEKNIK & VOKESIONAL
36
37 CUTI HARI PEKERJA 1 MEI 2020
38
39 04-08 MEI 2020 GURU KANAN KEMANUSIAAN
40
41 12-15 MEI 2020 NOORASHIKIN BINTI MOHD, REJAB
42
18-20 MEI 2020 WEE YIT CHUEN
43
CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI 24 & 25 MEI 2020

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

CUTI YDP AGONG

08-12 JUN 2020 PEN. KANAN PENTADBIRAN

15--19 JUN 2020 PEN. KANAN HAL EHWAL MURID

22-26 JUN 2020 PEN KANAN KOKURIKULUM

29-03 JULAI 2020 PEN KANAN PENDIDIKAN KHAS

06-10 JULAI 2020 GURU KANAN BAHASA

13-17 JULAI 2020 GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

20-24 JULAI 2020 GURU KANAN TEKNIK & VOKESIONAL

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE-2

03-07 OGOS 2020 GURU KANAN KEMANUSIAAN

10-14 OGOS 2020 NOORASHIKIN BINTI MOHD, REJAB

17-21 OGOS 2020 WEE YIT CHUEN

24-28 OGOS 2020 PEN. KANAN PENTADBIRAN

31-04 SEPTEMBER 2020 PEN. KANAN HAL EHWAL MURID

07-11 SEPTEMBER 2020 PEN KANAN KOKURIKULUM

14-18 SEPTEMBER 2020 PEN KANAN PENDIDIKAN KHAS

21-25 SEPTEMBER 2020 GURU KANAN BAHASA

28-2 OKTOBER 2020 GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

05-09 OKTOBER 2020 GURU KANAN TEKNIK & VOKESIONAL

12-16 OKTOBER 2020 GURU KANAN KEMANUSIAAN

19-23 OKTOBER 2020 NOORASHIKIN BINTI MOHD, REJAB

26-30 OKTOBER 2020 WEE NYIT CHUEN

02-06 NOVEMBER 2020 PEN. KANAN PENTADBIRAN

09-12 NOVEMBER 2020 PEN. KANAN HAL EHWAL MURID

CUTI HARI DEEPAVALI 14 NOVEMBER 2020

17-20 NOVEMBER 2020 PEN KANAN KOKURIKULUM

CUTI AKHIR TAHUN 2020

NOVEMBER 2020

DISEMBER 2020

CUTI HARI KRISMAS 25 DISEMBER 2020

JADUAL BERTUGAS PENTADBIR
CUTI PENGGAL DAN PERAYAAN 2020

TARIKH CUTI PENGGAL/ PERAYAAN NAMA PENTADBIR CATATAN

23/1/2020 CUTI TAHUN BARU CINA PEN. KANAN PENTADBIRAN
24/1/2020 CUTI TAHUN BARU CINA PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
16/3/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL1 PEN. KANAN KOKURIKULUM
17/3/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL1 PEN. KANAN PPKI
18/3/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL1 GURU KANAN BAHASA
19/3/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL1 GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
20/3/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL1 GURU KANAN TEKNIK DAN VOKESIONAL
21/5/2020 CUTI HARI RAYA AIDIL FITERI GURU KANAN TEKNIK DAN VOKESIONAL
22/5/2020 CUTI HARI RAYA AIDIL FITERI GURU KANAN TEKNIK DAN VOKESIONAL

27/5/2020 26/5/2020
28/5/2020 CUTI HARI RAYA AIDIL FITERI
29/5/2020 CUTI PERTENGAHAN TAHUN WEE YIT CHUEN
1/6/2020 CUTI PERTENGAHAN TAHUN WEE YIT CHUEN
2/6/2020 CUTI PERTENGAHAN TAHUN GURU KANAN KEMANUSIAAN
3/6/2020 CUTI PERTENGAHAN TAHUN GURU KANAN BAHASA
4/6/2020 CUTI PERTENGAHAN TAHUN PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
5/6/2020 CUTI PERTENGAHAN TAHUN PEN. KANAN PENTADBIRAN
27/7/2020 CUTI PERTENGAHAN TAHUN PEN. KANAN PPKI
28/7/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 GURU KANAN BAHASA
29/7/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
30/7/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 WEE YIT CHUEN
13/11/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 GURU KANAN KEMANUSIAAN
16/11/2020 CUTI HARI RAYA AIDIL ADHA GURU KANAN TEKNIK DAN VOKESIONAL
23/11/2020 CUTI HARI DEEPAVALI GURU KANAN KEMANUSIAAN
24/11/2020 CUTI HARI DEEPAVALI GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
25/11/2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 WEE YIT CHUEN
26/11/2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 NORASHIKIN BINTI MOHD. REJAB
27/11/2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 NORASHIKIN BINTI MOHD. REJAB
30/11/2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 GURU KANAN BAHASA
01/12/2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
02/12/2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
03/12/2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 GURU KANAN TEKNIK & VOKESIONAL
04/12/2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 GURU KANAN TEKNIK & VOKESIONAL
07/12/2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 GURU KANAN KEMANUSIAAN
08/12/2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 GURU KANAN KEMANUSIAAN
09/12/2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 NOORASHIKIN BINTI MOHD. REJAB
10/12/2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 NORASHIKIN BINTI MOHD. REJAB
11/12/2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 PEN. KANAN PPKI
14/12/2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 PEN. KANAN PPKI
15/12/2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 PEN. KANAN PPKI
16/12/2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 PEN. KANAN KOKURIKULUM
17/12/2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 PEN. KANAN KOKURIKULUM
18/12/2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 PEN. KANAN KOKURIKULUM
21/12/2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
22/12/2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
23/12/2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
24/12/2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 PEN. KANAN PENTADBIRAN
CUTI AKHIR TAHUN 2020 PEN. KANAN PENTADBIRAN
CUTI AKHIR TAHUN 2020 PEN. KANAN PENTADBIRAN

DISEMBER 2020
CUTI HARI KRISMAS 25 DISEMBER 2020
PERSEDIAAN SESI PERSEKOLAHAN 2021

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2020

MINGGU TARIKH NAMA PENTADBIR CATATAN
1 TAHUN BAHARU
2 CUTI TAHUN BAHARU 2020
3
4 02-03 JANUARI 2020 PHANITHIRA A/P THURUVAN (K)

5 BONG MUI YEAN

6 CAROLINE A/P SANTONA DASS
7
8 06-10 JANUARI 2020 CHOW SAW PENG (K)
9
10 FARIDAH BINTI JAAFAR
11
FATIMAH BINTI SAKARIA
12
13 13-17 JANUARI 2020 FAZIRAH BINTI ABDUL WAHAB (K)
14
15 HAMINATUSIMA BINTI ISAHAK
16
17 HASNAWATI BINTI SALLEH

20-22JANUARI 2020 MOHD. FIRDAUS BIN ABU KASIN (K)

MOORTHY A/L KRISHNAN

MD. NOORAINUDDIN BIN MD. NOOR

CUTI TAHUN BARU CINA 25 &26 JANUARI 2020

27-31 JANUARI 2020 NIK KHAIRATUN AINI BINTI NIK MOOD (K)

NOOR AFZAN BINTI MOHAMED YUSOF

NORIZAN BINTI ABDUL KARIM

HARI WILAYAH PERSEKUTUAN 1 FEBRUARI 2020

03-07 FEBRUARI 2020 NOR AINI BINTI AHMAD (K)

NOR AMRINA BINTI MUHAMMAD

NOR AZATIE BINTI MAT JUSOH

10-14 FEBRUARI 2020 NORASIDAH BINTI KAMARULZAMAN(K)

NORHASMIRA BINTI MOHD. ALI

NORLIYANA BINTI IBRAHIM

17-21 FEBRUARI 2020 NORZAKI BINTI SEIN (K)

NUR AKMARINA BINTI MOHD. AZMI

ABDUL KARIM BIN ISMAIL

24-28 FEBRUARI2020 ROZAINI BINTI JUSOH (K)

RUZAILEENA BINTI MOHD. RASDI

P.TELAGAVATHY A/P K. PONNUSAMY

02-06 MAC 2020 SAM LAI HAR (K)

SITI NORAIDA BINTI RAMLI

SUADAH BINTI MUHAMMAD

09-13 MAC 2020 SUZIANA BINTI MAT RAHIM (K)

TEO LEE MING

CIKGU X

CUTI PENGGAL 1

23-27 MAC 2020 WADDIAH BINTI MAT SIDIK (K)

WAN MUHAMMAD SYAHMI BIN W MAT AZAHARI

WAN NUR FAZLIATI BINTI ZULKIFLI

30-03 APRIL 2020 WONG SONG KING (K)

BONG MUI YUEN

CAROLINE A/P SANTONA DASS

06 -10 APRIL 2020 FARIDAH BINTI JAAFAR (K)

CHOW SAW PENG

FATIMAH BINTI ZAKARIA

13-17 APRIL 2020 HAMINATUSIMA BINTI ISAHAK (K)

FAZIRAH BINTI ABDUL WAHAB

HASNAWATI BINTI SALLEH

20-24 APRIL 2020 MOORTHY A/L KRISHNAN (K)

MOHD. FIRDAUS BIN ABU KASIN

MD. NOORAINUDDIN BIN MD. NOOR

27-30 APRIL 2020 NOOR AFZAN BINTI MOHAMED YUSOF (K)

NIK KHAIRATUN AINI BINTI NIK MOOD

NORIZAN BINTI ABDUL KARIM

CUTI HARI PEKERJA 1 MEI 2020

18 04-08 MEI 2020 NOR AMRINA BINTI MUHAMMAD (K)
NOR AINI BINTI AHMAD
NOR AZATIE BINTI MAT JUSOH

19 12-15 MEI 2020 NORHASMIRA BINTI MOHD. ALI (K)
NORASIDAH BINTI KAMARULZAMAN
NORLIYANA BINTI IBRAHIM

20 18-20 MEI 2020 NUR AKMARINA BINTI MOHD. AZMI (K)
NORZAKI BIN SEIN
ABDUL KARIM BIN ISMAIL

CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI 24 & 25 MEI 2020
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
CUTI YDP AGONG

21 08-12 JUN 2020 RUZAILEENA BINTI MOHD. RASDI (K)
ROZAINI BINTI JUSOH
P.TELAGAVATHY A/P K. PONNUSAMY

22 15--19 JUN 2020 SITI NORAIDA BINTI RAMLI (K)
SAM LAI HAR
SUADAH BIN MUHAMMAD

23 22-26 JUN 2020 TEO LEE MING (K)
SUZIANA BINTI MAT RAHIM
PHANITHIRA A/P THURUVAN

24 29-03 JULAI 2020 WAN MUHD. SYAHMI BIN W MAT AZAHARI (K)
WADDIAH BINTI MAT SIDIK
CIKGU X

25 06-10 JULAI 2020 BONG MUI YEAN (K)
WONG SONG KING
WAN NUR FAZLIATI BINTI ZULKIFLI

26 13-17 JULAI 2020 CAROLINE A/P SANTONA DASS (K)
CHOW SAW PENG
FARIDAH BINTI JAAFAR

27 20-24 JULAI 2020 FATIMAH BINTI ZAKARIA (K)
FAZIRAH BINTI ABDUL WAHAB
HAMINATUSIMA BINTI ISAHAK

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE-2
28 03-07 OGOS 2020 HASNAWATI BINTI SALLEH (K)

MOHD. FIRDAUS BIN ABU KASIN
MOORTHY A/L KRISHNAN
29 10-14 OGOS 2020 MUHD NOORAINUDDIN BIN MUHD. NOOR (K)
NIK KHAIRATUN AINI BINTI NIK MOOD
NOOR AFZAN BINTI MUHAMMED YUSOF
30 17-21 OGOS 2020 NORIZAN BINTI ABDUL KARIM (K)
NOR AMRINA BINTI MUHAMMAD
NOR AZATIE BINTI MAT JUSOH
31 24-28 OGOS 2020 NORLIYANA BINTI IBRAHIM (K)
NORHASMIRA BINTI MOHD. ALI
NORASIDAH BINTI KAMARULZAMAN
32 31-04 SEPTEMBER 2020 PHANITHIRA A/P THURUVAN (K)
NUR AKMARINA BINTI MOHD. AZMI
NORZAKI BIN SEIN
33 07-11 SEPTEMBER 2020 P.TELAGAVATHY A/P K. PONNUSAMY (K)
RUZAILEENA BINTI MUHD. RASDI
ROZAINI BINTI JUSOH
34 14-18 SEPTEMBER 2020 SUADAH BINTI MUHAMMAD (K)
SITI NORAIDA BINTI RAMLI
SAM LAI HAR
35 21-25 SEPTEMBER 2020 SUZIANA BINTI MAT RAHIM (K)
TEO LEE MING
CIKGU X
36 28-2 OKTOBER 2020 WAN NUR FAZLIATI BINTI ZULKIFLI (K)
WAN MUHD. SYAHMI BIN W. MAT AZAHARI

WADDIAH BINTI MAT SIDIK
37 05-09 OKTOBER 2020 ABDUL KARIM BIN ISMAIL (K)

WONG SONG KING
BONG MUI YEAN
38 12-16 OKTOBER 2020 CAROLINE A/P SANTONA DASS (K)
CHOW SAW PENG
FARIDAH BINTI JAAFAR
39 19-23 OKTOBER 2020 FATIMAH BINTI ZAKARIA (K)
FAZIRAH BINTI ABDUL WAHAB
HAMINATUSIMA BINTI ISAHAK
40 26-30 OKTOBER 2020 HASNAWATI BINTI SALLEH (K)
MOHD. FIRDAUS BINTI BU KASIN
MOORTHY A/L KRISHNAN
41 02-06 NOVEMBER 2020 MUHD. NOORAINUDDIN BIN MUHD. NOOR (K)
NIK KHAIRATUN AINI BINTI NIK MOOD
NOOR AFZAN BINTI MUHAMMED YUSOF
42 09-12 NOVEMBER 2020 NORIZAN BINTI ABDUL KARIM (K)
NOR AINI BINTI AHMAD
NOR AMRINA BINTI MUHAMMAD
CUTI HARI DEEPAVALI 14 NOVEMBER 2020
43 17-20 NOVEMBER 2020 NOR AZATIE BINTI MAT JUSOH (K)
NORASIDAH BINTI KAMARULZAMAN
NOR HASMIRA BINTI MOHD. ALI

CUTI AKHIR TAHUN 2020
NOVEMBER 2020
DISEMBER 2020

CUTI HARI KRISMAS 25 DISEMBER 2020

***SENARAI GURU KURANG JUMLAH BERTUGAS MINGGUAN NAMA GURU YANG DIGANTI MINGGU
BIL. NAMA GURU GANTIAN
1. NOR AINI BINTI AHMAD
2. PHANITHIRA A/P THURUVAN

3. NORLIYANA BINTI IBRAHIM
4. NORZAKI BIN SEIN
5. NUR AKMARINA BINTI MOHD. AZMI
6. ABDUL KARIM BIN ISMAIL
7. ROZAINI BINTI JUSOH
8. RUZAILEENA BINTI MOHD. RASDI
9. P.TELAGAVATHY A/P K. PONNUSAMY

10. SAM LAI HAR

11. SITI NORAIDA BINTI RAMLI
12. SUADAH BINTI MUHAMMAD
13. SUZIANA BINTI MAT RAHIM
14. TEO LEE MING
15. CIKGU X
16. WADDIAH BINTI MAT SIDIK
17. WAN NUHD. SYAHMI
18. WAN NUR FAZLIATI BINTI ZULKIFLI
19. WONG SONG KING

SENARAI PENCERAPAN GURU 2020

FASA1 : MAC HINGGA APRIL 2020
FASA 2 : JULAI HINGGA OGOS 2020

BIL. PENGETUA PK TADBIR DAN KURIKULUM PK HEM
1. PEN. KANAN PENTADBIRAN GK BAHASA CHOW SAW PENG
2. PEN. KANAN HAL EHWAL MURID GK SAINS & MATEMATIK NOR AMRINA BINTI MOHAMAD
3. PEN. KANAN KOKURIKULUM GK TEKNIK & VOKESIONAL NUR AKMARINA BT MD.AZMI
4. PEN. KANAN PPKI GK KEMANUSIAAN NURLIYANA BINTI IBRAHIM
5. TEO LEE MENG NOR AZATIE BT MAT JUSOH WAN NUR FAZLIATI BT ZULKIFLI

BIL. PK KOKURIKULUM PK PENDIDIKAN KHAS GK BAHASA
1. FARIDAH BT JAAFAR ZURINA BT ABDUL AZIZ (PPKI) TEO LEE MING
2. WAN MUHAMMAD SYAHMI ROSNANI BT AB RAZAK (PPKI) MOORTHY A/L KRISHNAN
3. NOR HASMIRA BT MOHD.ALI FONG CHEW HOON (PPKI) NOR AMRINA BT MOHAMAD
4. ABDUL KARIM BIN ISMAIL NOR ATIKAH BT ABDULLAH (PPKI) CAROLINE A/P SANTONA DASS
5. WONG SONG KING NUR EZMA NADIRA BT MD.JID (PPKI) NORLIYANA BINTI IBRAHIM
6. SARA BINTI MUHAMMAD (PPKI) PHANITHIRA A/P THURUVAN
7. NG SWEE FUNG (PPKI) NOOR AFZAN BT MD.YUSOF
8. SALMIAH BT AB JAMIL (PPKI)
9. SURAYA BT IBRAHIM (PPKI)
10. SAIYIDAH BINTI MD. ISA (PPKI)

BIL. GK SAINS & MATEMATIK GK KEMANUSIAAN GK TEKNIK & VOKESIONAL
1. SITI NORAIDA BT RAMLI MD.FIRDAUS B ABU KASIN BONG MUI YEAN
2. SUZIANA BT MD.RAHIM UNAIZAH BT ZAKARIA FAZIRAH BT ABDUL WAHAB
3. SAM LAI HAR ROZAINI BT JUSOH HASNAWATI BT SALLEH
4. NORZAKI B SEIN RUZAILEENA BT MOHD.RASDI HAMINATUSIMA BT ISAHAK
5. SITI NOR ASMAT BT MD.YUSOFF W.MD SYAHMI B W M. AZAHARI WADDIAH BT MAT SIDIK
6. FATIMAH BT ZAKARIA SUADAH BT MUHAMMAD NOR AINI BT AHMAD
7. MD.NOORAINUDDIN B MD.NOOR NORASIDAH BT KAMARULZAMAN NIK KHAIRATUN AINI BT NIK MOOD

BIL. KP GEOGRAFI
1. PENGETUA

SENARAI PYD DI BAWAH SELIAAN PEGAWAI PENILAI (PP1 & PP2)

BAGI SEKOLAH SMK TAMAN YARL (WEA0219)

BIL. PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) PP1 PP2

1. PENGETUA PENOLONG PPD TIMBALAN PPD
2. PEN. KANAN PENTADBIRAN PENGETUA PENOLONG PPD
3. PEN. KANAN HAL EHWAL MURID PENGETUA PENOLONG PPD
4. PEN. KANAN KOKURIKULUM PENGETUA PENOLONG PPD
5. PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS PENGETUA PENOLONG PPD
6. GURU KANAN BAHASA PENGETUA
7. GURU KANAN SAINS & MATEMATIK PEN. KANAN PENTADBIRAN PENGETUA
8. GURU KANAN TEKNIK & VOKESIONAL PEN. KANAN PENTADBIRAN PENGETUA
9. GURU KANAN KEMANUSIAAN PEN. KANAN PENTADBIRAN PENGETUA
10. NOORASHIKIN BT MOHD. REJAB (UBK) PEN. KANAN PENTADBIRAN PENGETUA
11. WEE YIT CHUEN (UBK) PEN. KANAN HAL EHWAL MURID PENGETUA
12. ABDUL KARIM B ISMAIL PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
13. BONG MUI YEAN PEN. KANAN PENTADBIRAN
14. CAROLINE A/P SANTONA DASS PENGETUA PEN. KANAN KOKURIKULUM
15. CHOW SAW PENG GURU KANAN TEKNIK & VOKESIONAL PEN. KANAN KOKURIKULUM
16. FARIDAH BT JAAFAR PEN. KANAN KOKURIKULUM
17. FATIMAH BT ZAKARIA GURU KANAN BAHASA PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
18. FAZIRAH BT ABDUL WAHAB GURU KANAN BAHASA PEN. KANAN KOKURIKULUM
19. HAMINATUSIMA BT ISAHAK PEN. KANAN KOKURIKULUM PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
20. HASNAWATI BT SALLEH GURU KANAN SAINS & MATEMATIK PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
21. MOHD. FIRDAUS B ABU KASIN GURU KANAN TEKNIK & VOKESIONAL GURU KANAN KEMANUSIAAN
22. MOORTHY A/L KRISHNAN GURU KANAN TEKNIK & VOKESIONAL PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
23. MD. NOORAINUDDIN B MD. NOOR GURU KANAN TEKNIK & VOKESIONAL PEN. KANAN KOKURIKULUM
24. NIK KHAIRATUN AINI BT NIK MOOD GURU KANAN KEMANUSIAAN
25. NOOR AFZAN BT MOHAMED YUSOF GURU KANAN BAHASA PENGETUA
27. NOR AINI BT AHMAD PEN. KANAN KOKURIKULUM
28. NOR AMRINA BT MOHAMAD GURU KANAN TEKNIK & VOKESIONAL PEN. KANAN PENTADBIRAN
29. NOR AZATIE BT MAT JUSOH GURU KANAN BAHASA PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
30. NORASIDAH BT KAMARULZAMAN PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
31. NORHASMIRA BT MOHD. ALI GURU KANAN TEKNIK & VOKESIONAL PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
32. NORIZAN BINTI ABDUL KARIM GURU KANAN KEMANUSIAAN PEN. KANAN PENTADBIRAN
33. NORLIYANA BINTI IBRAHIM PEN. KANAN PENTADBIRAN PEN. KANAN PENTADBIRAN
34. NORZAKI BIN SIEN GURU KANAN KEMANUSIAAN
35. NUR AKMARINA BT MOHD. AZMI PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
36. P. TELAGAVATHY A/P K. PONNUSAMY GURU KANAN SAINS & MATEMATIK GURU KANAN KEMANUSIAAN
37. PHANITHIRA A/P THURUVAN PENGETUA
39. ROZAINI BT JUSOH GURU KANAN BAHASA
40. RUZAILEENA BT MOHD. RASDI GURU KANAN SAINS & MATEMATIK PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
41. SAM LAI HAR PEN. KANAN PENTADBIRAN
42. WADDIAH BINTI MAT SIDIK (Guru Media) GURU KANAN BAHASA PENGETUA
43. SITI NORAIDA BT RAMLI GURU KANAN KEMANUSIAAN PEN. KANAN PENTADBIRAN
44. SUADAH BT MUHAMMAD GURU KANAN KEMANUSIAAN PEN. KANAN PENTADBIRAN
47. SUZIANA BT MAT RAHIM GURU KANAN SAINS & MATEMATIK PEN. KANAN PENTADBIRAN
48. TEO LEE MING PEN. KANAN PENTADBIRAN
49. WAN MUHD SYAHMI B W MAT AZAHARI PEN. KANAN PENTADBIRAN PEN. KANAN PENTADBIRAN
50. WAN NUR FAZLIATI BT ZULKIFLI GURU KANAN SAINS & MATEMATIK PEN. KANAN KOKURIKULUM
51. WONG SONG KING
52. FONG CHEW HOON (PPKI) GURU KANAN KEMANUSIAAN PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
53. NG SWEE FUNG (PPKI) GURU KANAN SAINS & MATEMATIK PENGETUA
54. NOR ATIKAH BT ABDULLAH (PPKI)
55. NUR EZMA NADIRA BT MOHD.JID (PPKI) GURU KANAN BAHASA PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
56. ROSNANI BT AB RAZAK (PPKI) PEN. KANAN KOKURIKULUM PENGETUA
57. SAIYIDAH BT MD ISA (PPKI) GURU KANAN KEMANUSIAAN PENGETUA
58. SALMIAH BT AB JAMIL (PPKI) PEN. KANAN KOKURIKULUM PENGETUA
59. SARA BINTI MUHAMMAD PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
60. SITI NOR ASMAT BT MOHD YUSOFF (PPKI) PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
61. SITI SOLEHAH BT SH OTHMAN (PPKI) PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
62. SURAYA BT IBRAHIM (PPKI) PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
63. ZURINA BT ABDUL AZIZ (PPKI) PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS
PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS
PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS

Catatan: Sebarang pindaan/ perubahaan tertakluk kepada keputusan mesyuarat JK PBPPP 2020.

SENARAI SELIAAN DAN PENILAIAN AKP 2020
SMK TAMAN YARL (WEA0219)

BIL NAMA PP1 PP2
1. KETUA PEMBANTU TADBIR PK PENTADBIRAN
2. NOR AZIMAH BINTI SADIKIN PK PENTADBIRAN PENGETUA
3. AZZIYA BINTI ABDUL HALIM (PPM) PK PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
4. HASLIZA BINTI MOHAMMED (PPM) PK PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
5. MOHD. SHAIFUDDIN BIN SALLEH (PPM) PK PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
6. HAZIFAH BINTI AHMAD (PPM) PK PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
7. MARSITAH BINTI OMAR (PPM) PK PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
8. NANI IRMANITA BINTI MAZLI (PPM) PK PENDIDIKAN KHAS PENGETUA
9. MASTURA BINTI ABDUL RAHIM PK PENTADBIRAN PENGETUA
10. SHAH RIZAL BIN DAHARI PK PENTADBIRAN PENGETUA
11. SITI HAJAR BINTI ABIT PK PENTADBIRAN PENGETUA
12. MOHD.RAFI BIN MOHIDIN PK PENTADBIRAN PENGETUA
13. NUR RUL ATIRAH BINTI ABDULLAH PK PENTADBIRAN PENGETUA

Catatan: Sebarang pindaan/ perubahaan tertakluk kepada keputusan mesyuarat.

SENARAI PENYEMAKAN BUKU LATIHAN MURID 2020

PENYEMAK GURU FASA 1 FASA 2
BUKU LATIHAN MURID TARIKH TARIKH
15-30 MAC 1-15 JULAI
PEN. KANAN PENTADBIRAN 15-30 MAC 1-15 JULAI
15-30 MAC 1-15 JULAI
PENGETUA PEN. KANAN HAL EHWAL MURID 15-30 MAC 1-15 JULAI
1-15 MAC 1-15 JULAI
PEN. KANAN KOKURIKULUM 1-15 MAC 1-15 JULAI
1-15 MAC 1-15 JULAI
PEN. KANAN PENDIDIKAN KHAS 1-15 MAC 1-15 JULAI
1-30 MAC 15-30 JULAI
GURU KANAN BAHASA

PEN. KANAN PENTADBIRAN GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
GURU KANAN KEMANUSIAAN

GURU KANAN TEKNIK & VOKESIONAL

PEN. KANAN PPKI **SEMUA GURU PPKI

GK BAHASA ABDUL KARIM BIN ISMAIL 1-15 MAC 15-30 JULAI
GK SAINS DAN MATEMATIK CAROLINE A/P SANTONA DASS 1-15 MAC 15-30 JULAI
GK TEKNIK DAN VOKASIONAL MOORTHY A/L KRISHNAN 1-15 MAC 15-30 JULAI
GK KEMANUSIAAN TEO LEE MING 1-15 MAC 15-30 JULAI
KETUA PANITIA GEOGRAFI PHANITHIRA A/L THURUVAN 1-15 MAC 15-30 JULAI
NORLIYANA BINTI IBRAHIM 1-15 MAC 15-30 JULAI
NOOR AFZAN BT MOHAMED YUSOF 1-15 MAC 15-30 JULAI
FARIDAH BT JAAFAR 15-30 MAC 1-15 JULAI
SITI NORAIDA BINTI RAMLI 15-30 MAC 1-15 JULAI
MD.NOORAINUDDIN B MD.NOOR 15-30 MAC 1-15 JULAI
NORHASMIRA BT MOHD. ALI 15-30 MAC 1-15 JULAI
FATIMAH BT ZAKARIA 15-30 MAC 1-15 JULAI
SAM LAI HAR 15-30 MAC 1-15 JULAI
NORZAKI BIN SEIN 15-30 MAC 1-15 JULAI
SUZIANA BT MAT RAHIM 15-30 MAC 1-15 JULAI
NORIZAN BINTI ABDUL KARIM 15-30 MAC 1-15 JULAI
P.TELEGAVATHY A/P K.PONNUSAMY 15-30 MAC 1-15 JULAI
BONG MUI YEAN 1-15 MAC 15-30 JULAI
FAZIRAH BT ABDUL WAHAB 1-15 MAC 15-30 JULAI
HAMINATUSIMA BT ISAHAK 1-15 MAC 15-30 JULAI
NOR AINI BINTI AHMAD 1-15 MAC 15-30 JULAI
HASNAWATI BT SALLEH 1-15 MAC 15-30 JULAI
NUR AKMARINA BT MOHD AZMI 1-15 MAC 15-30 JULAI
WADDIAH BINTI MAT SIDIK
NIK KHAIRATUN AINI BT NIK MOOD 1-15 MAC 15-30 JULAI
CHOW SAW PENG 1-15 MAC 15-30 JULAI
MOHD. FIRDAUS B ABU KASIN 1-15 MAC 15-30 JULAI
NORASIDAH BINTI KAMARULZAMAN 15-30 MAC 1-15 JULAI
NOR AMRINA BT MOHAMED 15-30 MAC 1-15 JULAI
NOR AZATIE BT MAT JUSOH 15-30 MAC 1-15 JULAI
ROZAINI BT JUSOH 15-30 MAC 1-15 JULAI
RUZAILEENA BT MOHD.RASDI 15-30 MAC 1-15 JULAI
WAN MUHAMMAD SYAHMI 15-30 MAC 1-15 JULAI
MOHD. SYAHMI B W MAT AZAHARI 15-30 MAC 1-15 JULAI
WAN NUR FAZLIANTI BINTI ZULKIFLI 15-30 MAC 1-15 JULAI
SUADAH BINTI MUHAMMAD 15-30 MAC 1-15 JULAI
15-30 MAC 1-15 JULAI
PENGETUA 15-30 MAC 1-15 JULAI

JAWATANKUASA PPS SKPMg2
2020

JAWATANKUASA PASUKAN PELAKSANA STANDARD SKPMg2 2019

STANDARD 1:KEPIMPINAN

1.1 PGB SEBAGAI PENERAJU
1.1.1
1.1.2 PEN KANAN PENTADBIRAN PGB menetapkan hala tuju sekolah secara terancang.

1.1.3 PEN KANAN HAL EHWAL MURID PGB mengetuai penyediaan Rancangan Pemajuan Sekolah secara
sistematik dan terancang.
1.1.4
PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah secara
1.1.5
PEN KANAN KOKURIKULUM terancang dan sistematik.
1.1.6
GURU KANAN KEMANUSIAAN PGB meneraju aktiviti intruksional dalam pelaksanaan PdPc secara
1.1.7 profesional dan terancang.
1.2 GURU KANAN BAHASA PGB meneraju aktiviti intruksional dalam pelaksanaan PdPc secara
1.2.1 profesional dan terancang.
GURU KANAN TEK & VOKESIONAL PGB menerajui aktiviti intruksional dalam pelaksanaan pemantauan
1.2.2 kemajuan dan pencapaian murid secara sistematik dan terancang.
1.3 GURU KANAN SAINS & MATEMATIK PGB menangani masalah pengoperasian sekolah secara
1.3.1 PGB SEBAGAI PEMBIMBING professional dan terancang.
ROZAINI BT JUSOH
1.3.2 PGB memberi bimbingan kepada guru dan AKP secara professional
BONG MUI YEAN dan terancang.
1.3.3 PGB SEBAGAI PENDORONG PGB memberi bimbingan kepada barisan pemimpin yang diturun
2 FATIMAH BINTI ZAKARIA kuasa secara professional dan terancang.
2.1
2.1.1 WADDIAH BINTI MAT SIDIK PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi suri teladan secara
2.1.2 SITI NOR ASMAT BT MOHAMED professional dan terancang.
2.2 YUSOFF PGB menggalakkan warga sekolah memberi input berkaitan
2.2.1 pemajuan sekolah secara professional dan terancang.
2.3 NOR ATIKAH BINTI ABDULLAH PGB menggerakkan warga sekolah dalam melaksanankan
2.3.1 ROSNANI BINTI AB RAZAK tanggungjawab secara terancang.
2.4 PENGURUSAN ASET
2.4.1 FAZIRAH BINTI ABDUL WAHAB STANDARD 2 :PENGURUSAN ORGANISASI
2.5 PENGURUSAN KEWANGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
2.5.1 KETUA PENTADBIR (KEWANGAN)
2.5.2 Sumber manusia diurus secara sistematik dan terancang.
2.6 Pembangunan sumber manusia diurus secara terancang
2.6.1
2.7 Aset alih dan aset tak alih diurus secara sistematik dan terancang
2.7.1
3 Kewangan diurus secara sistematik dan terancang.
3.1.1
3.1.1.1 PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN Sumber pendidikan diurus secara sistematik dan terancang.
3.1.2 WADDIAH BINTI MAT SIDIK
3.1.2.1 IKLIM Persekitaran fizikal diselenggara secara sistematik dan terancang.
MOHD. FIRDAUS BIN ABU KASIN Suasana yang selesa dan harmoni diwujudkan secara sestematik
3.1.2.2 GURU Y dan tersusun.
3.1.2.3 PENGURUSAN PERPADUAN
FARIDAH BINTI JAAFAR Pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian masyarakat
3.1.2.4 Malaysia diurus secara terancang.
WEE YIT CHUAN
PERMUAFAKATAN STRATEGIK
GURU X Permuafakatan strategik diuruskan secara professional dan
terancang.
SEMUA KETUA PANITIA
STANDARD 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM
KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM

Pelaksanaan kurikulum diurus secara sistematik dan terancang.
PENGURUSAN MATA PELAJARAN

Pelaksanaan mata pelajaran diurus secara professional dan
terancang.
Program peningkatan kualiti pengajaran guru diurus secara
sistematik dan terancang.
Program peningkatan pencapaian murid diurus secara professional
dan terancang.
Bantuan geran per kapita (PCG) mata pelajaran dimanafaatkan

secara sistematik dan terancang.

3.1.3 PENGURUSAN MASA INTRUKSIONAL
3.1.3.1
3.1.4 NOOR AFZAN BT MOHAMED YUSOF Masa pelaksanaan PdPc diurus secara sistematik dan terancang.
3.1.4.1
PENGURUSAN PENILAIAN MURID
3.2:
3.2.1 SITI NORAIDA BINTI RAMLI Peperiksaan dan pentaksiran diurus secara sistematik dan
3.2.1.1 terancang.
3.2.2
3.2.2.1 STANDARD 3.2 :PENGURUSAN KOKURIKULUM
3.2.3
3.2.3.1 KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM
3.2.4
3.2.4.1 GURU KANAN KOKURIKULUM Pelaksanaan kokurikulum diurus secara sistematik dan terancang.
3.2.5
3.2.5.1 PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN

3.2.6 WAN NUR FAZLIATI BT ZULKIFLI Kelab/ Persatuan diurus secara sistematik dan terancang.
3.2.6.1
PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM
3.2.7
3.2.7.1 FAZIRAH BT ABDUL WAHAB Badan Beruniform diurus secara sistematik dan terancang.

3.3 PENGURUSAN SUKAN/ PERMAINAN
3.3.1
3.3.1.1 WONG SONG KING Sukan/ permainan diurus secara sistematik dan terancang.

3.3.2 PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKU
3.3.2.1
FARIDAH BINTI JAAFAR Program kecemerlangan kokurikulum diurus secara professional
3.3.3 dan terancang.
3.3.3.1
3.3.4 PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA
3.3.4.1
WAN MUHD SYAHMI BIN W M Aktiviti sukan untuk semua diurus secara professional dan
3.3.5
3.3.5.1 AZAHARI terancang.
3.3.6
3.3.6.1 PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM

3.3.6.2 GURU KANAN KOKURIKULUM Pentaksiran kokurikulum dilaksanakan secara sistematik dan
4 terancang.
4.1
4.1.1 STANDARD 3.3:PENGURUSAN HEM

4.2 KETETAPAN PELAKSANAAN HEM
4.2.1
HAMINATUSIMA BINTI ISAHAK Pelaksanaan Hal Ehwal Murid diurus secara sistematik dan
4.2.2 terancang.

4.3 PENGURUSAN DISIPLIN MURID
4.3.1
MUHD. NOORAINUDDIN B MOHD. Disiplin murid diurus secara sistematik dan terancang.
4.4
4.4.1 NOOR

4.4.2 PENGURUSAN KESELAMATAN MURID

4.5 SALMIAH BINTI AB. JAMIL Keselamatan murid diurus secara sistematik dan terancang.
4.5.1
PENGURUSAN KESIHATAN MURID

Program dan perkhidmatan kesihatan murid diurus secara

sistematik dan terancang.

PENGURUSAN BANTUAN PELAJARAN MURID

UNAIZAH BINTI ZAKARIA Bantuan pelajaran murid diurus secara sistematik dan terancang.

PENGURUSAN PERKHIDMATAN UBK

NOORASHIKIN BINTI MOHD REJAB Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus secara
profesionalisme dan terancang.

NOORASHIKIN BINTI MOHD REJAB Pentaksiran psikometrik diurus secara sistematik dan terancang.

STANDARD 4:PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARA

GURU SEBAGAI PERANCANG

PENCERAP Guru merancang melaksanakan PdPc secara professional dan
(Pentadbir/ Guru Kanan/ Ketua Panitia) sistematik.

GURU SEBAGAI PENGAWAL

PENCERAP Guru mengawal proses pembelajaran secara professional dan

(Pentadbir/ Guru Kanan/ Ketua Panitia) terancang.

PENCERAP Guru mengawal suasana pembelajaran secara professional dan

(Pentadbir/ Guru Kanan/ Ketua Panitia) terancang.

GURU SEBAGAI PEMBIMBING

PENCERAP Guru membimbing murid secara profesional

(Pentadbir/ Guru Kanan)

GURU SEBAGAI PENDORONG

PENCERAP Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti
(Pentadbir/ Guru Kanan) pembelajaran secara professional dan terancang.

PENCERAP Guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan aktiviti

(Pentadbir/ Guru Kanan) pembelajaran secara professional dan terancang.

GURU SEBAGAI PENILAI

PENCERAP Guru melaksanakan penilaian secara sistematik dan terancang.

(Pentadbir/ Guru Kanan) MURID SEBAGAI PEMBELAJARAN AKTIF
4.6 Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran secara berkesan.
4.61 PENCERAP
STANDARD 5:KEMENJADIAN MURID
(Pentadbir/ Guru Kanan) KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK
5 Peratus Murid mencapai matlamat Tahunan Individu yang
5.1 Ditetapkan dalam tahun terkini (Murid Berkeperluan Khas)
5.1.1  Instrumen Analisis MBK
Peratus murid yang menguasai tahap minimum dalam peperiksaan
5.1.2 Awam Sekolah Rendah (UPSR)
GPS dalam Peperiksaan Awam Sekolah menengah (SPM)
5.1.3  Analisis Keputusan SPM 2018
Gred Kumulatif dalam Peperiksaan Awam Sekolah Menengah
5.1.4 (STPM)
Peratus murid menguasai sekurang-kurangnya keputusan Magbul
5.1.5 (STAM)
KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM
5.2 GPS dalam Kelab/ Persatuan
5.2.1  Instrumen Analisis skor Kelab/ Persatuan
GPS dalam badan Beruniform
5.2.2  Instrumen Analisis Skor Badan Beruniform
GPS dalam Sukan/ Permainan
5.2.3  Instrumen Analisis Skor Sukan/ Permainan
GPS Keseluruhan dalam Kokurikulum
5.2.4
5.3 KEMENJADIAN SAHSIAH MURID
5.3.1 Purata peratus kehadiran murid ke sekolah bagi tahun terkini

5.3.2  Analisis Kehadiran Murid 2019 e-Kehadiran
Peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku (Kes Ringan)bagi
5.3.3 tahun semasa

5.3.4  Analisis SSDM
Peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku (Kes Sederhana)
5.3.5 bagi tahun semasa

 Analisis SSDM
Peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku (Kes Berat) bagi
tahun semasa

 Analisis SSDM
Peratus murid yang melakukan amalan baik bagi tahun terkini.

 Analisis SSDM

Pengerusi PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 2020
Naib Pengerusi
1. JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 2020
AJK
PENGETUA
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS
GURU KANAN BAHASA
GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
GURU KANAN KEMANUSIAAN
GURU KANAN TEKNIK & VOKESIONAL
NOORASHIKIN BINTI MOHD. REJAB (KAUNSELOR MURID)
WEE YIT CHUEN (KAUNSELOR MURID)

2. JAWATANKUASA PENILAI BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) / LMPT
2020

Pengerusi PENGETUA
Setiausaha PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
AJK PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS

GURU KANAN BAHASA
GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
GURU KANAN KEMASYARAKATAN
GURU KANAN TEKNIK & VOKESIONAL
KETUA PEMBANTU TADBIR

Pengerusi 3. JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH 2020
Naib Pengerusi
Setiausaha PENGETUA
AJK PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
HASNAWATI BINTI SALLEH
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS
FAZIRAH BINTI WAHAB (ASET SEKOLAH)
CHOW SAW PENG(HEMIS)
FONG CHEW HOON (APDM)
KETUA PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN)
SEMUA PENYELARAS TINGKATAN (DATA PONTENG)

4. JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH 2020

Pengerusi PENGETUA
Timbalan Pengerusi PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
Naib Pengerusi I PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
Naib Pengerusi II PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
Setiausaha SALINAH BINTI MOHD. SHARIFF
Penolong Setiausaha HASNAWATI BINTI SALLEH

AJK Pengerusi: PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
Setiausaha: GK Teknik & Vokasional
PENGURUSAN ORGANISASI

PENGURUSAN AKADEMIK Pengerusi: PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
Setiausaha:SU Kurikulum

PENGURUSAN KOKURIKULUM Pengerusi: PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
Setiausaha: SU Kokurikulum

PENGURUSAN HEM Pengerusi: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
Setiausaha: Haminatusima Bt Isahak (SU HEM)
AJK: Mohd. Noorainuddin (JK Disiplin)

Wan Nur Fazliati Binti Zulkifli (JK SPBT)
Fatimah Bt Zakaria (JK PPDA)

PENGURUSAN KEWANGAN Pengerusi: PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
Setiausaha: Ummi Kalthum Bt Hj. Mohd. Rais ( GK Kemanusiaan)
AJK: (Ketua Pembantu Tadbir)

PENGURUSAN PENTADBIRAN PEJABAT Pengerusi: PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
Setiausaha: Nur Rul Athirah Bt Abdullah (Pembantu Operasi)
AJK: Nor Azimah Bt Sadikin (Pembantu Tadbir)

PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN Pengerusi: PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
SUMBER MANUSIA Setiausaha: Noorlia Binti Jantan (SU LDP)
AJK: JK LDP

PENGURUSAN KEMUDAHAN FIZIKAL Pengerusi: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
Setiausaha: Wong Song King (Penyelaras 3K)
AJK: Salmiah Bt Jamil (JK Keselamatan)

Siti Noraida Binti Ramli (JK Kebersihan dan Keceriaan)
Phanithira Thuruvan (JK Kesihatan)

PENGURUSAN LUAR Pengerusi: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
Setiausaha: Wee Yit Chuen (Kaunselor Murid)
AJK:Unit Bimbingan dan Kaunseling

SUMBER PENDIDIKAN Pengerusi: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
Setiausaha: Waddiah Binti Mat Sidik(Guru Pusat Sumber)
AJK: AJK Pusat Sumber

5. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU & GURU GANTI/MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL(MMI)
2020

Setiausaha (Jadual Waktu) GURU KANAN KEMANUSIAAN

Penolong Setiausaha (Jadual Waktu) SAM LAI HAR

GURU KANAN BAHASA

GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

GURU KANAN TEKNIK & VOKESIONAL

Rekod Kehadiran/ Lewat Guru

Speed -up NOOR AFZAN BINTI MOHAMD YUSOF

PENYEDIAAN RELIEF/ GURU GANTI 2020

ISNIN SIM MENG LI & UMMI KALTHUM BINTI HJ. MOHD.RAIS

SELASA SALINAH BT MOHD. SHARIFF & NOORLIA BINTI JANTAN

RABU SIM MENG LI & UMMI KALTHUM BINTI HJ. MOHD.RAIS

KHAMIS SALINAH BT MOHD. SHARIFF & NOORLIA BINTI JANTAN

JUMAAT SIM MENG LI & UMMI KALTHUM BINTI HJ. MOHD.RAIS

Pengerusi 6. JAWATANKUASA JKSS SKPMg2 2020
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi I PENGETUA
Naib Pengerusi II PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
Naib Pengerusi III PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
Setiausaha PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
Setiausaha Kurikulum PENOLONG KANAN PEND. KHAS
Setiausaha Hal Ehwal Murid CHOW SAW PENG
Setiausaha Kokurikulum NORIZAN BT ABDUL KARIM
AJK HAMINATUSIMA BINTI ISHAK
FARIDAH BINTI JAAFAR
SEMUA GURU
KETUA PEMBANTU TADBIR

7. JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN -LDP 2020

Setiausaha GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
Penolong Setiausaha NOORASHIKIN BINTI MOHD. REJAB (KAUNSELOR MURID)
AJK GURU KANAN BAHASA
GURU KANAN KEMANUSIAAN
GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING

8. JAWATANKUASA PENYELIDIKAN & KAJIAN TINDAKAN 2020

Setiausaha GURU KANAN KEMANUSIAAN
Penolong Setiausaha NORIZAN BINTI ABDUL KARIM
AJK SALINAH BINTI MOHD. SHARIFF (GK BAHASA)
NOORLIA BINTI JANTAN (GK SAINS & MATEMATIK)
SIM MENG LI (GK TEKNIK & VOKASIONAL)
GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING

9. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN 2020

Setiausaha Pegawai Aset FAZIRAH BINTI ABDUL WAHAB
Penolong Setiausaha WAN MUHD. SYAHMI BIN W MAT AZAHARI
Pegawai Pendaftar Aset NURUL ATHIRAH BINTI ABDULLAH (PO N11)
Pegawai Stor KETUA PEMBANTU TADBIR (KPT N22)
NOR AZIMAH BINTI SADIKIN (PT N17)
Pegawai Pemeriksaan Aset NORIZAN BINTI ABDUL KARIM
SAIYIDAH BINTI MD. ISA
Pegawai Pemeriksa Pelupusan WADDIAH BINTI MAT SIDIK
FIRDAUS BIN ABU KASIN
Pegawai Pemverifikasi Stor FARIDAH BINTI JAAFAR
SITI SOLEHAH BINTI SH.OTHMAN
AJK GURU –GURU KANAN
KETUA-KETUA PANITIA
WADDIAH BINTI MAT SIDIK (GPM)
HASNAWATI BINTI SALLEH (ICT)
SITI HAJAR BINTI ABIT (PEMBANTU MAKMAL)
MOHD.SAIFUDDIN BIN SALLEH(PPM)
GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING

10. JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN 2020

Setiausaha KETUA PENBANTU TADBIR
Penolong Setiausaha BONG MUI YEAN
AJK GURU KANAN BAHASA
GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
Juru Audit GURU KANAN KEMANUSIAAN
GURU KANAN TEKNIK & VOKESIONAL
KETUA-KETUA PANITIA
WADDIAH BINTI MAT SIDIK (GPM)
RUZAILEENA BINTI MOHD. RASDI
NIK KHAIRATUN AINI BINTI NIK MOOD
SITI NOR ASMAT BINTI MOHAMED YUSOF

Pengerusi 11. JAWATANKUASA SEBUT HARGA SEKOLAH 2020
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi I PENGETUA
Naib Pengerusi II PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
Naib Pengerusi III PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
Setiausaha PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS
(KETUA PEMBANTU TADBIR)

Pengerusi 12. JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO 2020
Timbalan Pengerusi
Setiausaha PENGETUA
Penolong Setiausaha PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
NOORASHIKIN BINTI MOHD. REJAB (KAUNSELOR MURID)
AJK WEE YIT CHUAN (KAUNSELOR MURID)
GURU KANAN KEMANUSIAAN
MUHD. NOORAINUDDIN BIN MOHD. NOOR
WAN MOHD. SYAHMI BIN W MAT AZAHARI
FAZIRAH BINTI ABDUL WAHAB
PEGAWAI PERHUBUNGAN SEKOLAH (PPS)
PENGAWAL KESELAMATAN SEKOLAH
SYARIKAT KEBERSIHAN SEKOLAH

13. JAWATANKUASA PENYELENGGARAAN BANGUNAN & INFRASTRUKTUR 2020

Pengerusi PENGETUA
Timbalan Pengerusi PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
Setiausaha MOHD. FIRDAUS BIN ABU KASIN
Penolong Setiausaha WAN MOHD. SYAHMI BIN W MAT AZAHARI
GURU KANAN KEMANUSIAAN
AJK FAZIRAH BINTI ABDUL WAHAB
MASTURA BINTI ABDUL RAHIM (PEMBANTU MAKMAL)
ENCIK SHAH RIZAL BIN DAHARI (PEMBANTU MAKMAL)
ENCIK MOHD. SAIFUDDIN BIN SALLEH (PPM)

14. JAWATANKUASA PENCATAT MINIT MESYUARAT 2020

MESYUARAT GURU/ DIALOG PRESTASI NOR AMRINA BINTI MUHAMAD

CAROLINE A/P SANTONA DASS

WAN NUR FAZLIATI BINTI ZULKIFLI

SARA BINTI MUHAMAD

MINIT MESYUARAT KURIKULUM SU KURIKULUM

MINIT MESYUARAT HEM SU HEM

MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM SU KOKURIKULUM

MINIT MESYUARAT PPKI SU PPKI

** Kehadiran ahli mesyuarat dibuat secara bertulis dan QR Code

15. JAWATANKUASA PENCATAT MINIT MESYUARAT PENTADBIR 2020

MINIT MESYUARAT BIL.1/ 2020 SALINAH BINTI MOHD. SHARIFF (GK Bahasa)
MINIT MESYUARAT BIL.2/ 2020 NOORLIA BINTI JANTAN ( GK Sains & Matematik)
MINIT MESYUARAT BIL.3/ 2020 SIM MENG LI (GK Tek & Vok)
MINIT MESYUARAT BIL.4/ 2020 UMMI KALTHUM BINTI MOHD. RAIS (GK Kemanusiaan)
MINIT MESYUARAT BIL.5/ 2020 NOORASHIKIN BIN MOHD. REJAB (Kaunselor Murid)
MINIT MESYUARAT BIL.6/ 2020 SALINAH BINTI MOHD. SHARIFF(GK Bahasa)
MINIT MESYUARAT BIL.7/ 2020 NOORLIA BINTI JANTAN ( GK Sains & Matematik)
MINIT MESYUARAT BIL.8/ 2020 SIM MENG LI (GK Tek & Vok)
MINIT MESYUARAT BIL.9/ 2020 UMMI KALTHUM BINTI MOHD. RAIS (GK kemanusiaan)

** Kehadiran ahli mesyuarat dibuat secara bertulis dan QR Code

Pengerusi 16. JAWATANKUASA PENYEDIAAN BUKU PENGURUSAN 2021
Naib Pengerusi
PENGETUA
Setiausaha PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
AJK PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS
GURU KANAN KEMANUSIAAN
GK BAHASA
GK SAINS & MATEMATIK
GK TEKNIK & VOKESIONAL
NOORASHIKIN BIN MOHD. REJAB (Kaunselor Murid)
WEE YIT CHUEN(Kaunselor Murid)
GURU ICT
SETIAUSAHA PPKI

17. JAWATANKUASA DOKUMENTASI GAMBAR PROGRAM 2020

Juru Foto SITI SOLEHAH BINTI SH. OTHMAN
ICT NORZAKI BIN SEIN

AJK GURU ICT

AHLI SIDANG REDAKSI SEKOLAH 2019

** Setiap aktiviti dan program sekolah perlu diupload di dalam laman web sekolah

18. JAWATANKUASA PROGRAM KHAS 2020

Pengerusi PENGETUA
Timbalan Pengerusi PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
Naib Pengerusi I PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
Naib Pengerusi II PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
Naib Pengerusi III PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS

SENARAI PROGRAM PENYELARAS
Majlis Anugerah Cemerlang Ke-27 UMMI KALTHUM BINTI HJ. MOHD. RAIS
Majlis Anugerah Kokurikulum & HEM FARIDAH BINTI JAAFAR

Majlis Sambutan Hari Guru 2020 PENGERUSI DAN AJK KELAB GURU 2020/ 2021
Majlis Sambutan Bulan Kemerdekaan Ke-63 ROZAINI BINTI JUSOH
Program Kecemerlangan Akademik PT3 2020 GK SAINS & MATEMATIK DAN GK TEKNIK & VOKASIONAL
Program Kecemerlangan Akademik SPM 2020 GK BAHASA DAN GK KEMANUSIAAN
Program Minggu Akademik 2020 PK PENTADBIRAN/ SU KURIKULUM
Majlis Graduasi Ke-2 PENYELARAS TINGKATAN 5
Program Juara SPM SU KURIKULUM / PEN. SU KURIKULUM
Program Pasca PT3 PENYELARAS TING 3
Program Pasca Peperiksaan P/T1/T2/T4 PENYELARAS PERALIHAN/ TING 1/ TING 2 DAN TING 4
Majlis Mohon Restu PT3 2020 SU PEPERIKSAAN (PT3)
Majlis Mohon Restu SPM 2020 SU PEPERIKSAAN (SPM)
Hari Bicara Akademik Fasa 1 & Fasa 2 SU PEPERIKSAAN
Penetapan Target PT3 2020 SU PEPERIKSAAN PT3
Penetapan Target SPM 2020 SU PEPERIKSAAN SPM)
Majlis Pelancaran Nilam WADDIAH BINTI MAT SIDIK
Program Solat Hajat PT3 dan SPM 2020 MOHD. FIRDAUS BIN ABU KASIN
Kejohanan Sukan Tahunan 2020 WAN MOHD. SYAHMI BIN W MAT AZAHARI
Program Merentas Desa 2020 WAN MOHD. SYAHMI BIN W MAT AZAHARI
Program RIMUP 2020 FARIDAH BINTI JAAFAR

Program Gotong Royong Perdana 2020 WONG SONG KING

Program Ceriathon 2020 WAN NUR FAZLIATI BT ZULKIFLI (SU PIBG)

Majlis Pertauliahan Badan-Badan Khas NORHASMIRA BINTI MOHD ALI / WADDIAH BINTI MAT SIDIK

Mesyuarat Agung PIBG Ke-27 SU PIBG

Sarana Ibu Bapa KAUNSELOR MURID/ NORLIYANA BINTI IBRAHIM

Minggu PPDa NOR AZATIE BINTI MAT JUSOH

****Program Khas yang tidak dinyatakan di atas akan diambil kira berdasarkan Kertas Kerja.

19. JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS 2020

Pengerusi PENGETUA
Timbalan Pengerusi PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
Naib Pengerusi I PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
Naib Pengerusi II PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
Naib Pengerusi III PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS

BILIK KHAS PENYELARAS
BILIK MPV FAZIRAH BINTI ABDUL WAHAB
KOPERASI SEKOLAH/ BILIK LOCKER NOR AMRINA BINTI MOHAMAD
BILIK SIDANG REDAKSI HAMINATUSIMA BINTI ISAHAK
PEJABAT NUR RUL ATHIRAH BINTI ABDULLAH
BILIK GURU PENGERUSI DAN SETIAUSAHA KELAB GURU 2020/ 2021
BILIK LOGISTIK ROSNANI BINTI AB RAZAK
BILIK SEMINAR NORASIDAH BINTI KAMARULZAMAN
BILIK GURU KANAN NOORLIA BINTI JANTAN
BILIK BOSD SUZIANA BINTI MAT RAHIM
BILIK KEGIATAN GURU (BKG) RUZAILEENA BINTI MOHD. RASDI
SURAU MOHD. FIRDAUS BIN MOHD. KASIN
BILIK AGAMA 1 MOHD. FIRDAUS BIN MOHD. KASIN
BILIK AGAMA 2 UMMI KALTHUM BINTI MOHD. RAIS
BILIK BINA INSAN MUHAMAD NOORAINUDDIN BIN MOHAMAD NOOR
MAKMAL SAINS 1 & 2 FARIDAH BINTI JAAFAR/ PEMBANTU MAKMAL
BILIK SPBT WAN NUR FAZLIATI BINTI ZULKIFLI
BILIK BAHASA TAMIL MOORTHY A/L KRISHNAN
MAKMAL ICT 1 HASNAWATI BINTI SALLEH
MAKMAL ICT 2 NORZAKI BIN SIEN
BILIK MESYUARAT NORIZAN BINTI ABDUL KARIM
BILIK KESIHATAN PHANITHIRA A/P THURUVAN
BILIK RBT SIM MENG LI
BENGKEL PERTUKANGAN PAIP & KAYU NIK KHAIRATUN AINI BINTI NIK MOOD
BENGKEL ELETRONIK NOR AINI BINTI AHMAD
PUSAT SUMBER SEKOLAH WADDIAH BINTI MAT SIDIK
BILIK APD WADDIAH BINTI MAT SIDIK
BILIK PSV NOR AZATIE BINTI MAT JUSOH
MAKMAL FIZIK PEMBANTU MAKMAL
MAKMAL KIMIA FATIMAH BINTI ZAKARIA
MAKMAL BIOLOGI KETUA PANITIA BIOLOGI/ PEMBANTU MAKMAL
STOR GENDANG 24 MUSIM CHOW SAW PENG
BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING NOORASHIKIN BINTI MOHD. REJAB
DEWAN PEPERIKSAAN SITI NORAIDA BINTI RAMLI
BILIK PENGAWAS SEKOLAH NORHASMIRA BINTI MOHD. ALI
BILIK PAK 21 NORLIYANA BINTI IBRAHIM

Penasihat 20. JAWATANKUASA KELAB GURU 2020/2021
Pengerusi
Naib Pengerusi PENGETUA
Setiausaha NOR AZATIE BINTI MAT JUSOH
Naib Setiausaha RUZAILEENA BINTI MOHD. RASDI
Bendahari NOR AMRINA BINTI MOHAMAD
Naib Bendahari FATIMAH BINTI ZAKARIA
AJK FAZIRAH BINTI ABDUL WAHAB
NIK KHAIRATUN AINI BINTI NIK MOOD
HASNAWATI BINTI SALLEH
WADDIAH BINTI MAT SIDIK
WAN NUR FAZLIATI BINTI ZULKIFLI
UMMI KALTHUM BINTI MOHD. RAIS (GK)
NOR AZIMAH BINTI SADIKIN (AKP)

CARTA ORGANIS
SMK TAMAN YARL

202

PENGE

PEN. KANAN P

GURU PERPUSTAKAAN &MEDIA

GURU KANAN BAHASA GURU KANAN SAINS & MATE

PANITIA BAHASA MELAYU BIMBINGAN &
PANITIA BAHASA INGGERIS
PANITIA SAINS
PANITIA BAHASA CINA PANITIA MATEMATIK
PANITIA BAHASA TAMIL
PANITIA KIMIA
PANITIA FIZIK

PANITIA BIOLOGI
PANITIA MATEMATIK TAMB

UNIT PEPERIKSAAN
UNIT PENTAKSIRAN

SASI KURIKULUM
L KUALA LUMPUR
20

ETUA

PENTADBIRAN

SU KURIKULUM
PENOLONG SU KURIKULUM

GURU KANAN KEMANUSIAAN GURU KANAN TEK.& VOK

& KAUNSELING

PANITIA SEJARAH PANITIA PRINSIP AKUNAN
PANITIA PENDIDIKAN ISLAM PANITIA EKONOMI
PANITIA MPED
PANITIA PEND. MORAL PANITIA PERNIAGAAN
PANITIA PEND. SENI VISUAL PANITIA SAINS KOMPUTER
PANITIA REKA BENTUK TEK
PANITIA GEOGRAFI PANITIA ASAS SAINS KOMP.
PANITIA PJK
PANITIA PSK


Click to View FlipBook Version